Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelsesudvalget - Referat

Dato: 1. december 2014
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


3. Mødekalender for 2015


Resume

Sagsforløb: BE

Byrådet har den 29. oktober 2014 godkendt mødekalender for 2015.

Fremsendes til drøftelse og endelig godkendelse i Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Der er planlagt 11 møder i Beskæftigelsesudvalget i 2015. Mødedagen er fastsat til mandage, kl. 14.00 på Rådhuset i Brønderslev.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender mødeplan for 2015 endeligt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Mødekalenderen blev godkendt. Mødetidspunktet ændres til kl. 14,30.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Evaluering af budgetproces


Resume

Sagsforløb: ØK/Fagudvalg

Beskæftigelsesudvalget anmodes om drøftelse af styrker og svagheder ved budgetprocessen for budget 2015, samt om tilbagemelding på en række spørgsmål vedrørende næste år proces.

Endvidere ønskes beslutning omkring den videre evalueringsproces.

Sagsfremstilling

I drøftelsen af styrker og svagheder ved årets budgetproces kunne følgende emner behandles: (men selvfølgelig også andre)

Tidligere i gang end normalt:

 • Oplevelsen af strategiseminar i marts
 • Erfaringerne med den 2 delte budgetfase, hvor principielle ændringer kunne besluttes før budgetvedtagelse

Fagudvalgenes budgetarbejde:

 • Hvilke erfaringer er der med, at udarbejdelsen af afdækningerne blev igangsat, således ”1. behandlingen” kunne ske før sommerferien?
 • Hvordan oplevedes arbejdet med prioritering af afdækningsforslagene i udvalget?
 • Hvorledes blev forslag til korrektioner til basisbudget (det tekniske budget) behandlet og drøftet i udvalget?

Hørings- og inddragelsesproces:

 • Hvorledes oplevedes høringsprocessen omkring de strukturelle ændringsforslag før sommer ferien?
 • Hvorledes var hørings- og inddragelsesprocessen omkring det øvrige budget materiale?
 • Oplevelse af effekten og indholdet af bruger-/borgermøde i Brønderslev Hallen

Budgetmateriale:

 • Vurdering af indhold og kvalitet af ”Afdækningskatalog”
 • Vurdering af indhold og kvalitet ”Budgetmateriale med bemærkninger” som udgjorde det tekniske basisbudget
 • Vurdering af indhold og kvalitet af ”Spørgsmål – svar”
 • Hvilken værdi har det, at forvaltningen gennemgår budgetmaterialet og budgetudfordringen på de politiske gruppemøder forud for budgetseminar?

Budgetseminarer:

 • Hvorledes vurderes det, at ”Økonomiudvalget + 2” starter forhandling på baggrund af forslag fra borgmester om formiddagen inden resten af byråd møder ind om eftermiddagen?
 • Vurdering af fordelingen mellem gruppemøder, plenum og ”Økonomiudvalget + 2”
 • Vurdering af tidspunkt og sted for seminaret

Spørgsmål til næste års proces:

Fordele og ulemper ved en tidligere udarbejdelse og behandling af Afdækningskatalog, f.eks. udarbejdelse i vinter/forår og udvalgsbehandling i forbindelse med 1. budgetopfølgning?

 • Strategiseminar i april 2015
  • Forslag til temaer/emner på seminaret?
  • Hvilke principielle ”beslutninger”/sigtepunkter kunne med fordel afklares på strategiseminar?
 • Kunne det være en fordel med flere løbende temamøder om budget?
 • Er der erfaringer fra dette års proces, som er meget vigtige at indarbejde i fremtidig proces?
 • Den videre evalueringsproces

Kommunaldirektør og Stabschef foreslår,

 • at fagudvalgene anmodes om behandling af evalueringen på møderne i december.
 • at Økonomiudvalget præsenteres for et forslag til proces, der indarbejder signalerne fra evalueringen af dette års proces på januar mødet i 2015
Personale

Ingen

Økonomi

Intet.

Indstilling

Økonomiudvalget, 12. november 2014, pkt. 4:

Drøftet.

Procesforslag godkendt.

Beslutning

Godt med strategiseminar tidligt i foråret, så det hurtigst muligt kan drøftes, hvad udfordringen er, og hvordan vi løser den.

Det er vigtigt, der tænkes mere langsigtet og bruges mere tid på overslagsårene.

Det er nødvendigt med en tværgående prioritering i Byrådet – ikke kun en prioritering i udvalgene.

Der opfordres til, at politikområderne ændres, så personalet under udvalgenes områder flyttes fra Økonomiudvalget til fagudvalget – hermed bliver der større mulighed for at arbejde med investeringsplaner.

Godt med afdækningskataloger – men ikke kun genbrugskataloger.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


5. Nordjyske ledighedstal for september 2014


Resume

Sagsforløb: BE

Tallene er for september 2014 og viser, at antallet af fuldtidsledige i Brønderslev Kommune er faldet med 14,3 % i forhold til september 2013. I september 2014 var der 654 fuldtidsledige.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ledigheden falder fortsat i Brønderslev Kommune. Ledigheden er faldet med 14,3 % det seneste år svarende til et fald i ledigheden på 109 fuldtidsledige. I alt var der i september måned 2014 654 ledige.

De personer der indgår i ledighedstallene, er jobparate ledige. Det vil sige forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Hvis man ser på ledighedsprocenten for de forsikrede ledige, var den i september 2014 på 4,4 %. Det er en lavere ledighed end i nabokommunerne Hjørring, Frederikshavn, og Aalborg. I Jammerbugt Kommune er ledigheden imidlertid nede på 4%.

På regionalt plan tegner 3F, Kristelig A-kasse og Lærernes A-kasse sig for de største fald i ledigheden i absolutte tal. 3F har fået 278 færre ledige det seneste år. Kristelig A-kasse har fået 92 færre ledige og lærerne har fået 86 færre ledige.

De seneste tal for beskæftigelsen er fra juli 2014. Her fremgår det, at beskæftigelsen i Brønderslev er faldet det seneste år, der er blevet 86 færre beskæftigede i Brønderslev det seneste år, hvilket svarer til et fald på 0,7%. Tendensen er den samme i de øvrige nordjyske kommuner (Aalborg undtaget).

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Generelle ledighedstal for august/september 2014


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesudvalget orienteres ved hvert møde om udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere i Jobcentret.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet en oversigt over antallet af fuldtidspersoner på de enkelte ydelsesgrupper i Jobcentret og UngeCentret. Oversigten indeholder antallet af fuldtidspersoner det seneste år opgjort måned for måned. Det er data fra jobindsats.dk, der er anvendt i oversigten. Tallene er for kontanthjælp og uddannelseshjælp er fra august, mens tallene for de øvrige ydelser er for september måned 2014.

Her skal særligt bemærkes, at der for de unge på uddannelseshjælp og kontanthjælp har været et fald i antallet af sager. Dette skal ses i sammenhæng med at en del unge, har påbegyndt uddannelse i disse måneder. På dagpengeområdet ses der dog en mindre stigning i sagstallet fra september til august, dette er imidlertid typisk de sæsonudsving der ses henover efteråret, hvor ledigheden som regel stiger for de forsikrede.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2014 for 3. kvartal


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

Hvert år udmelder Beskæftigelsesministeren et antal mål, som jobcentrets lokale beskæftigelsesindsats tager afsæt i. Målene, strategierne og udfordringerne beskrives i Beskæftigelsesplanen. Hermed følger opfølgning på Beskæftigelsesplanen for årets første 3. kvartaler.

Opfølgningsrapporten for 3. kvartal 2014 fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen for 2014 er opbygget omkring Beskæftigelsesministerens 4 mål. I det følgende opsummeres de væsentligste konklusioner fra opfølgningen for 1. halvår 2014.

Ministermål 1

I forhold til ministerens mål om unge og uddannelse, har der været en række problemer med at indhente data for målet. Under dette mål følges i stedet op på udviklingen i antallet af unge på offentlig forsørgelse.

Den største gruppe af unge på offentlig forsørgelse modtager uddannelseshjælp. Der har henover 3. kvartal været et fald i antallet af personer på uddannelseshjælp, det skyldes særligt, at der er mange, der er gået i uddannelse i løbet af juli og august måned. Det er primært blandt de uddannelsesparate og de åbenlyst uddannelsesparate, at der er sket et fald i antallet af personer. Samlet set er antallet af uddannelseshjælpsmodtagere faldet med 38 fuldtidspersoner fra maj måned til august. I forhold til de unge dagpengemodtagere har der ligeledes været et fald i sagstallet på 40 fuldtidspersoner siden januar måned.

Ministermål 2

Ministerens andet mål handler om, at der skal ydes en bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet, så det forebygges, at så mange personer førtidspensioneres. Der er i 2014 opstillet en målsætning om, at tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 50 personer i 2014. De seneste tal fra jobindsats viser antallet af tilkendte pensioner i perioden september 2013 til september 2014. I denne periode er der tilkendt 50 pensioner. I forhold til ressourceforløb er der i 2014 indtil videre bevilget 62 ressourceforløb.

Jobcentrets største udfordring i forhold til ledige på kanten af arbejdsmarkedet er stadig ikke arbejdsmarkedsparate borgere med langvarige kontanthjælpsforløb. Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er steget i perioden frem til august. Jobcentret har indgået samarbejde med et eksternt firma, der arbejder målrettet med de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som har modtaget kontanthjælp i mere end et år.

Ministermål 3

Langtidsledighed udgør en særlig arbejdsmarkedspolitisk udfordring. Det er vanskeligere at få langtidsledige tilbage på arbejdsmarkedet end korterevarende ledige. Årsagen hertil er blandt andet, at kompetencer forældes og personlige netværk svækkes ved længere tids fravær fra arbejdsmarkedet. Langtidsledigheden er defineret som ledige, der har været ledig i 80% af tiden inden for det seneste år.

Der er opsat følgende mål for langtidsledigheden: Antallet af langtidsledige skal begrænses til 160 personer i december 2014. De seneste tal for september måned viser, at der her var 161 langtidsledige, antallet har stort set været uændret i 2014. Sammenlignes der med september måned 2013 har der været et fald på 30 langtidsledige. Ser man på hvor mange dagpengemodtagere der har opbrugt dagpengeretten i 2014, viser de seneste tal, at der i perioden januar til august 2014 er 56 personer, der har opbrugt retten til dagpenge.

Ministermål 4

Det sidste mål omhandler samarbejdet med virksomhederne. Der er her opsat en målsætning omkring samarbejdsgraden med de lokale virksomheder. Der foreligger dog endnu ikke data for dette mål.

Jobcentret har i 3. kvartal haft særligt fokus på erhvervsindsatsen og rekruttering til jobs. Jobcentret har siden april 2014 ført statistik med antallet af jobs der er besat via jobcentrets erhvervsservice. Tallene for april til november 2014 viser, at

· 36 personer er kommet i job via direkte rekruttering

· 19 er rekrutteret til job via praktik eller løntilskud

· 12 er rekrutteret til job via jobrotation

· 17 personer er rekrutteret til vikariater

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Finanslovsaftalen for 2015


Resume

Sagsforløb: BE

Regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har indgået aftale om Finansloven for 2015. Forliget indeholder flere elementer med betydning for beskæftigelsesindsatsen.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Finanslovsforliget lægger op til en række ændringer på beskæftigelsesområdet, herunder:

 • Indførelse af ny midlertidig kontantydelse
 • Afskaffelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende
 • Ændringer for unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

Ny midlertidig kontantydelse

Forligspartierne indfører en ny ydelse målrettet personer der har opbrugt retten til dagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Kontantydelsen er den tredje ordning regeringen har indført for at afbøde konsekvenserne af dagpengereformen. Tidligere er der indført den særlige uddannelsesydelse og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.

Med kontantydelsen vil personer, som opbruger dagpengeretten i 2015, være sikret offentlig forsørgelse i op til 3 år. Herefter udfases kontantydelsen gradvist, så den samlede ret til dagpenge, arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse reduceres med et kvartal pr. halvår. Personer, som opbruger dagpengeretten i 1. halvår 2017, er de sidste med mulighed for kontantydelse.

Den nye midlertidige kontantydelse udgør 60 pct. af det maksimale dagpengeniveau for ikkeforsørgere og 80 pct. for forsørgere. Unge under 30 år stilles på samme måde som i kontanthjælpssystemet og modtager således kontantydelse på ungesats. Kontantydelsen er hverken omfattet af reglerne om gensidig forsørgerpligt eller formueafhængighed.

For at modtage kontantydelse, skal man være i enten virksomhedspraktik eller nyttejob. Og når den ene form for aktivering ophører, skal man i ny aktivering for at modtage ydelsen. Der er således tale om fortløbende aktivering.

Data fra jobindsats.dk viser, at der i 1. halvår 2014 var 46 personer i Brønderslev Kommune, der opbrugte dagpengeretten. Med den forventede faldende ledighed, forventes det, at dette tal vil blive mindre, når ydelsen indføres.

Afskaffelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende

Kravet om gensidig forsørgelsespligt for samlevende blev indført med kontanthjælpsreformen. Kravet har haft halv virkning i 2014 og skulle have haft fuld virkning fra og med 2015. Dermed ville samlevende have mistet retten til kontanthjælp fuldt ud i 2015, hvis samleveren var i stand til at forsørge dem. Aftaleparterne bag finansloven er enige om, at afskaffekravet om gensidig forsørgerpligt. Ordningen afskaffes således, at ordningen i stedet vil få halv virkning i 2015 og være fuldt afskaffet fra og med 1. januar 2016.

Socialcentret har oplyst, at der i Brønderslev Kommune pr. medio november 2014 er 196 par, som er omfattet af reglerne om gensidig forsørgerpligt. Disse fordeler sig på følgende måde:

 • 128 par på kontanthjælp o/30 år
 • 24 par på uddannelseshjælp u/30 år
 • 9 par på kontanthjælp u/30 år
 • 35 par hvor den ene part er under 30 år og den anden over 30 år.

Ændringer for unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

 • Afskaffelse af lave forsørgersatser:Den laveste forsørgersats for uddannelseshjælp hæves fra 5.962 kr. til 8.344 kr. om måneden, mens den laveste forsørgersats til jobparate unge med kontanthjælp hæves fra 7.013 kr. til 9.669 kr. om måneden.
 • Højere boligsikring til unge forsørgerpar: Med initiativet hæves indkomstgrænsen for modregning i boligsikringen for forsørgerpar, hvor begge er under 30 år, med 37.300 kr. fra og med første barn. Dermed får unge forsørgerpar med relativt beskedne indkomster, herunder kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, lettere ved at kunne betale deres husleje.
 • Særlig støtte for unge under 30 år: Adgangen til særlig støtte udvides til også at omfatte de under 25-årige på uddannelses- og kontanthjælp, ligesom unge på 25-29 år får mulighed for at modtage særlig støtte i hele deres kontant- eller uddannelseshjælpsforløb. Det vil komme unge med høj husleje eller stor forsørgerbyde til gode.
 • Ingen modregning af lejeindtægter: Modtagere af kontant- eller uddannelseshjælp får mulighed for at nedbringe deres boligudgifter ved at udleje/fremleje til en logerende, uden at lejeindtægten fradrages i kontant- eller uddannelseshjælp.

Finanslovsaftalen kan læses på finansministeriets hjemmeside ved at følgen nedenstående link:

http://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2014/11/aftale-om-finanslov-2015/

Det forventes, at kommunerne kompenseres for udgifterne til ovenstående tiltag via DUT-midlerne.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Indførelsen af den nye midlertidige ordning og deraf følgende skærpede krav til aktivering vil betyde et øget pres på jobcentrets virksomhedskonsulenter.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


9. Kortlægning af indsatserne i Forebyggelsespakkerne


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/MT/BE/ÆO/BS/FK

Forretningsledelsen godkendte på mødet den 2. september 2014, at der igangsættes en kortlægningsproces af kommunens indsatser inden for forebyggelsespakkernes temaer.

Sagen sendes til orientering i udvalgene.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har udgivet en række forebyggelsespakker indenfor temaerne: Fysisk aktivitet, tobak, alkohol, mental sundhed, hygiejne, indeklima i skoler, seksuel sundhed, solbeskyttelse, mad og måltider, overvægt og stoffer.

Pakkerne indeholder faglige anbefalinger til en kommunal sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Pakkerne er udarbejdet særskilt for hver risikofaktor, dels for at skabe overblik over fakta og anbefalinger, og dels for at tilgodese beskrivelsen af specifikke metoder og erfaringer inden for hvert tema. Pakkernes anbefalinger retter sig mod raske såvel som syge borgere i kommunen.

Formålet med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker er at bidrage til at styrke folkesundheden gennem en kommunal forebyggelses- og sundhedsfremmeindsats af høj faglig kvalitet. Pakkerne vurderes at udgøre den sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats, der kan give en positiv udvikling i danskernes sundhed. Sundhedsstyrelsens udmelding er, at den mest effektive forebyggelsesindsats, kommunen kan opnå, er ved at beskæftige sig med indholdet af alle forebyggelsespakkerne.

Udover pakkerne, som beskriver anbefalinger og indsatser inden for hvert tema, har Sundhedsstyrelsen til brug for medarbejdere med borgerkontakt samt deres ledere udarbejdet fem målgruppespecifikke oversigter. Oversigterne samler de anbefalinger, som direkte relaterer sig til arbejdet med borgerne. De fem oversigter omhandler målgrupperne spæd- og småbørn, skolebørn, unge, voksne og ældre borgere. Samlet set giver forebyggelsespakkerne og de målgruppespecifikke oversigter Brønderslev Kommune et redskab til at kvalitetssikre både eksisterende og nye indsatser.

Kortlægningen skal gøre det synligt hvor kommunen allerede har iværksat gode initiativer, som påvirker folkesundheden i en positiv retning, og hvor der med fordel kan sættes ind med nye tiltag. Når kortlægningen er udarbejdet, fremsendes den til drøftelse i alle de politiske udvalg.

Fagenheden for Sundhed og Velfærdforeslår, at udvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. Beskæftigelseschefen repræsenterer Fagenheden for Beskæftigelse i arbejdsgruppen.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Opfølgning på driftsloftet for 2. halvår 2014.


Resume

Sagsforløb: BE

Fagenheden for Beskæftigelse forventer at bruge ca. 33,2 mio. kr. til beskæftigelsesindsatser og indsatser for sygemeldte. Det forventes, at udgifterne kan holdes inden for budgetrammen.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Når der iværksættes beskæftigelsesrettede indsatser finansieres udgiften under et såkaldt driftsloft. Udgifterne til indsatser omfatter eksempelvis: Ordinær uddannelse, 6 ugers selvvalgt uddannelse, revalidering, vejledning og opkvalificering, særligt tilrettelagte projekter samt Anden Aktør. Udgifterne til kommunens egne projektmedarbejdere finansieres ligeledes under driftsloftet.

Der forventes pt. en udgift på 33,2 mio. kr. for 2014.

 • 18,1 mio. kr. på kontanthjælp/uddannelseshjælp
 • 7,1 mio. kr. på de forsikrede ledige
 • 2,6 mio. kr. på sygedagpengeområdet
 • 1,4 mio. kr. på ledighedsydelse
 • 4,0 mio. kr. på revalidering

Det forventes at udgifterne kan holdes inden for budgetrammen. Det er imidlertid vigtigt at pointere, at der er tale om et dynamisk budget, som afhænger af udviklingen i antallet af personer på offentlig forsørgelse. Udsving i antallet i den resterende del af året, vil derfor medføre udsving i rammen.

Nogle af aftalerne på det forsikrede område er i høj grad bonusafhængige. Udgiften er derfor afhængig af, hvor mange ledige der kommer i job eller uddannelse, hvorfor de disponerede beløb er behæftet med en hvis usikkerhed. Der er dog taget udgangspunkt i udgiftsniveauet for 2013.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Frivilligt mentorkorps


Resume

Sagsforløb:BE/LBR

Det Lokale Beskæftigelsesråd har i 2013 bevilliget 210.000 kr. til ansættelse af en ”implementeringskoordinator” til etablering af det frivillige mentorkorps i Brønderslev Kommune.

Implementeringskoordinatoren har hvervet 27 frivillige mentorer i perioden april til november 2014.

Beskæftigelsesudvalget bedes godkende, at det frivillige mentorkorps videreføres.

Sagsfremstilling

Implementeringskoordinatoren har varetaget opgaver, som i opstartsfasen er forbundet med etableringen af et frivilligt mentorkorps. Det er fx. indsatsen for at skaffe frivillige mentorer, udvikling af mentorernes faglighed, etablering af samarbejde mellem rådgiver og mentor m.m.

Implementeringskoordinatoren har siden april været tilknyttet Jobcentrets Center for Kompetenceudvikling (CKU) i ca. 15 timer pr. uge. Det oprindelige mål har været, at der skulle etableres et mentorkorps på 30 frivillige mentorer, og målet er næsten nået – der er i november 2014 27 frivillige mentorer i korpset.

Koordinatoren har anvendt følgende redskaber for at hverve frivillige mentorer:

 • Netværk
 • Foreninger har fået flyvers
 • Kommunens hjemmeside
 • Avisannonce
 • Jobnet
 • Presse med succeshistorie

De frivillige mentorer er mellem 21 og 60 år, der er 10 mænd og 17 kvinder med følgende baggrunde:

Kontorassistent – gymnasielærer – smed – tømrer – pensionist – sosu assistent – folkeskolelærer – bankassistent – sygeplejerske – socialrådgiver - studerende – selvstændig - Falck redder – offentlige ansatte – ufaglærte.

De frivillige mentorer er bosat i:

Brønderslev – Hjallerup – Dronninglund – Aså – Aalborg – Nr. Sundby – Hjørring – Klokkeholm.

Alle frivillige mentorer får udleveret info mappe inden opstart, som indeholder:

 • Formål
 • Råd og retningslinjer
 • Forpligtigelser
 • Rollen som bisidder
 • Tid, kørsel back up
 • Tavshedspligt
 • Logbog
 • Kendskab til borgerens vej

Inden den frivillige mentor tilknyttes den første borger, har koordinatoren undervist i:

 • Hvad er en god mentor
 • Krav til en god mentor
 • Aktiv lytning
 • Menneskers forskelligheder
 • Indsigt og forståelse af menneskers forskelligheder
 • Teori: Joharis vindue
 • Åbne spørgsmål – lukkede spørgsmål
 • De menneskelige behov

Koordinatoren har oprettet en database over de frivillige mentorer, som kan anvendes, når borgere skal tilknyttes en mentor. Databasen indeholder information om de frivillige mentorers alder, hobby/interesse, uddannelse/job, geografi m.m.

Mentorkoordinatoren har løbende haft et tæt samarbejde og sparring med Jobcentrets sagsbehandlere omkring matchning af frivillig mentor og borger.

Fremadrettet drift

Implementeringskoordinatoren stopper med udgangen af november og har i den 9 måneders periode skabt et solidt funderet frivilligt mentorkorps i Brønderslev Kommune.

Fra januar 2015 ansættes en koordinator, som skal føre det frivillige mentorkorps videre. Koordinatoren bliver ansvarlig for drift, koordinering og kvalitetssikring af hele mentorindsatsen i Jobcenter Brønderslev. Dvs. både det frivillige mentorkorps og andre mentorindsatser, som anvendes i Jobcentret. Herunder matchning af borger og mentor, uddannelse af frivillige og egne mentorer, netværk for mentorer, kontaktperson for mentorerne m.m.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at det frivillige mentorkorps videreføres.

Personale

Ansættelse af mentorkoordinator er godkendt på Beskæftigelsesudvalgets møde i november 2014.

Beslutning

Godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


12. Rehabiliteringsteam - status


Resume

Sagsforløb: BE/SS

Siden januar 2013 har Brønderslev Kommune haft et tværfagligt rehabiliteringsteam, som skal sikre en koordineret indsats i kommunen og give anbefalinger i alle sager inden der træffes afgørelse om fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension. Endvidere har rehabiliteringsteamet fået til opgave, at give anbefalinger i de nye jobafklaringsforløb og i kommende kategori 3 sygedagpengesager.

I 2014 har rehabiliteringsteamet til og med november behandlet 204 sager.

Beskæftigelsesudvalget anmodes om at tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Rehabiliteringsteamet er et tværfagligt organ, som skal have et beskæftigelses- og uddannelsesrettet fokus.

Rehabiliteringsteamet består af:

Område:

Medarbejdere:

Beskæftigelse

1 socialfaglig koordinator (referent, koordinator mm)

1 fagkonsulent, sygedagpenge (deltager på skift)

1 fagkonsulent, kontanthjælp (deltager på skift)

1 sagsbehandler, servicelov (UngeCentret) (deltager på skift)

Sundhed & Velfærd

1 visitator, fysioterapeut (deltager på skift)

1 mentor, socialpsykiatri (deltager på skift)

1 misbrug (ad hoc)

Region Nordjylland

1 regional sundhedskoordinator

UU-Center

1 UU-vejleder (ad hoc)

Endvidere indkaldes andre områder ad hoc – det kan fx. være børne- og familieområdet, ydelseskontoret eller andre.

Ressourceanvendelse

En del af medarbejderne i rehabiliteringsteamet deltager på skift. Dette er en ressourcemæssig prioritering, og betyder desværre, at der til møderne altid er skiftende fagligheder til stede i stedet for den optimale brede faglige repræsentation, som vil give borgerne de bedste tværfaglige vurderinger. På nuværende tidspunkt anvender rehabiliteringsteamet en hel dag hver uge til at afholde møde med borgere. Der behandles ca. 6 sager i teamet hver uge.

Ved udgangen af december vil der være blevet afholdt i alt 38 møder i rehabiliteringsteamet i 2014. Der anvendes én arbejdsdag pr. møde, for de medarbejdere, som deltager i møderne. Hertil kommer forberedelse før hvert møde og evt. arbejde efter mødet.

Jobcentret har deltaget med 2 medarbejdere til alle 38 møder, dvs. anvendt 76 arbejdsdage på mødedeltagelse i 2014.

Sundhed og Velfærd har deltaget med 1 medarbejder på 35 møder, dvs. anvendt 35 arbejdsdage på mødedeltagelse i 2014.

Social og sundhed (under 30 år) fra UngeCentret har deltaget med 1 medarbejder på 3 møder i 2014, dvs. anvendt 3 arbejdsdage på mødedeltagelse i 2014.

Det er ikke opgjort, hvor mange arbejdsdage UU og Misbrug har anvendt på mødedeltagelse i 2014.

I 2014 er der endvidere afholdt 5 arbejdsmøder á 2 timer for alle rehabiliteringsteamets medarbejdere.

I 2014 er der planlagt 50 møder, hvor 2 medarbejdere fra Jobcentret deltager i alle møderne, 1 medarbejder fra UngeCentret deltager i 8 møder og 1 medarbejder fra Sundhed og Velfærd deltager i 42 møder.

Hvilke anbefalinger har rehabiliteringsteamet givet i 2014?

Antallet af sager, som rehabiliteringsteamet skal behandle, er steget støt siden etableringen af teamet i januar 2013. Med den nye sygedagpengelovgivning stilles der krav til en udvidelse af rehabiliteringsteamets opgaveområder, og antallet af sager, der skal behandles i teamet kan derfor forventes fortsat at stige.

I 2014 har Rehabiliteringsteamet (pr. 19. november 2014) behandlet 204 sager. I alt 25 af disse sager har været sager til Jobafklaringsforløb, som trådte i kraft fra juli 2014.

Rehabiliteringsteamet har givet anbefalinger til følgende indstillinger i 2014 (pr. 19. november):

Indstillet til:

Under 40 år

Over 40 år

I alt

Fleksjob

13

31

44

Fleksjob (selvstændige)

0

2

2

Ressourceforløb

34

29

63

§18 Førtidspension

12

46

58

§17 Førtidspension (ansøgning om pension på foreliggende grundlag)

1

1

2

Tilbage til normalindsats

2

8

10

I alt

179

Udvidet opgaveområde

Rehabiliteringsteamets opgaver er siden juli 2014 udvidet til også at skulle give anbefaling om indsats i alle de nye jobafklaringsforløb. Jobafklaringsforløb tilbydes sygedagpengemodtagere, der fortsat er uarbejdsdygtige, men ikke længere er berettiget til sygedagpenge.

Fællesmøde mellem Beskæftigelsesudvalg og Social- og Sundhedsudvalget

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at der afholdes et fælles temamøde mellem Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget med fokus på det fælles samarbejde i mellem de to områder.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering og godkender, at der afholdes fælles temamøde mellem Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der holdes fælles temamøde mellem Beskæftigelsesudvalget og Socialudvalget.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


13. Forslag til strategi på sygedagpengeområdet


Resume

Sagsorløb:BE/ØK/BY

Beskæftigelsesudvalget drøftede i møde den 3. november 2014 budgetaftalen for 2015. Beskæftigelsesudvalget ønskede i den forbindelse, at der skulle udarbejdes forslag til udmøntning af aftalepunkterne. Fagenheden for Beskæftigelse har på den baggrund udarbejdet forslag til en strategi på sygedagpengeområdet. Strategien omfatter investeringer, der skal bidrage til at realisere den besparelse, der skal realiseres på forsørgelsesudgifterne i 2015. Strategien skal ligeledes medvirke til at sikre en effektiv udmøntning af sygedagpengereformen, således at flere sygemeldte kommer i selvforsørgelse hurtigere.

Beskæftigelsesudvalget anmodes om at drøfte rammerne for strategien og godkende forslag til investeringer, i forhold til:

 • ansættelse af intern psykolog
 • indgåelse af samarbejde med ekstern leverandør
 • ansættelse af 3 sygedagpengesagsbehandlere
 • indhentning af tilbud fra konsulent i forhold til supervision- og kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere
Sagsfremstilling

En forudsætning for, at Brønderslev Kommune kan opnå de tiltænkte effekter af sygedagpengereformen er det nødvendigt, at investere i både indsatser, flere medarbejdere og opkvalificering af medarbejdere.

Den nye strategi for indsats overfor sygedagpengemodtagere har 5 derfor centrale elementer:

 • Arbejdspladsbaseret indsats
 • Psykologindsats (investering: ansættelse af psykolog og køb af eksternt psykologtilbud)
 • Fysioterapeutisk screening og fysisk træning (investering: køb af eksternt fysioterapeuttilbud)
 • Mestringskurser (investering: køb af eksterne tilbud)
 • Socialfaglig indsats (investering: ansættelse af 3 ekstra sagsbehandlere)

Arbejdspladsbaseret indsats

Jobcentret prioriterer fremadrettet en tidlig indsats og et styrket samarbejde mellem borger, sagsbehandler, virksomhedskonsulenter og virksomheder. For sygemeldte i ansættelsesforhold sættes fokus på fastholdelsesplan på arbejdspladsen. For ledige prioriteres en arbejdspladsbasseret indsats med henblik på, at borgeren igen opnår tilknytning til arbejdsmarkedet.

Ovenstående skal ses i sammenhæng med, at Byrådet i Brønderslev Kommune har besluttet, at sætte fokus på tidlig sygeopfølgning når medarbejdere i kommunen sygemelder sig. Det kan oplyses, at ansatte i Brønderslev Kommune udgør en forholdsvis stor andel af sygedagpengesagerne.

For at ovenstående opgave kan løftes, er der behov for at øge normeringen for sagsbehandlingen på området.

Psykologindsats

1. Intern psykolog med tydelig beskæftigelsesrettet profil:

Det vurderes, at ca. halvdelen af sygedagpengesagerne kan relateres til psykiske problemer. Antallet af denne type sager har været stigende. Der anvendes i øjeblikket over 1 mio. (ca. 1,5 mio. i 2013) til psykologsamtaler til sygemeldte under servicerammen på konto 6. Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, ansættelse af en psykolog, som kan give sparring til sagsbehandlerne. Psykologens opgaver vil primært være:

 • Sparring med sagsbehandler i sager, hvor borger er sygemeldt pga. en psykisk lidelse
 • Deltage i samtaler på virksomheder sammen med borger og sagsbehandler/virksomhedskonsulent efter sagsbehandlers vurdering
 • Deltage i samtaler mellem borger og sagsbehandler efter sagsbehandlers vurdering

Psykologen vil kvalificere sagsbehandlingen og sikre fremadrettet begrænsning i køb af psykologsamtaler ud af huset. De årlige udgifter til ansættelse af en psykolog vil være ca. 600.000 kr., udgifterne afholdes ved omprioriteringer indenfor eksisterende ramme.

2. Ekstern psykolog med tydelig beskæftigelsesrettet profil:

Den eksterne psykolog skal løse opgaver for sagsbehandlerne efter henvisning, herunder:

 • Screening af borgere
 • Individuelle psykologsamtaler
 • Skriftlige tilbagemeldinger og dokumentation

Fysisk træning

Tilbud om screening, fysisk træning og funktionsevnebeskrivelse hos ekstern fysioterapeut.

Fysioterapeuten løser opgaver for sagsbehandler i sygedagpengesager og jobafklaringsforløb efter anbefaling fra Rehabiliteringsteam og henvisning fra sagsbehandler. Det er væsentligt for resultaterne af indsatsen, at der tale om korte og målrettede forløb med et tydeligt fokus på arbejdsmarked og selvforsørgelse. Erfaringer fra andre kommuner viser, at sagssparring og supervision har haft betydelig effekt i forhold til nedbringelse af de langvarige sygedagpengesager.

Mestringskurser

Mestringskurser skal tilbydes alle borgere, der er kategoriseret med en forventning om et længerevarende sygedagpengeforløb, men som ikke er omfattet af den tværfaglige indsats.

Forløbene købes ved ekstern udbyder:

 • Arbejdsmarkedsrettet psykoedukation: Smertehåndtering
 • Arbejdsmarkedsrettet psykoedukation: Stress/depression/angst
 • Afspænding/åndedræt

Socialfaglig indsats

Fra januar 2015 inddeles sygedagpengesagerne i 3 nye kategoriseringer, som stiller øget krav til tidlig indsats, tværfaglig koordineret indsats og hyppigere samtalefrekvens. Endvidere skal sagsbehandlerne anvende flere ressourcer i forbindelse med revurdering efter 22 uger og borgernes overgang fra sygedagpenge til de nye jobafklaringsforløb.

I dag er der 10 medarbejdere der arbejder med sygedagpenge- og jobafklaringssager i jobcentret. Jobcentret vurderer, at ansættelsen af yderligere 3 sagsbehandlere vil betyde, at hver sagsbehandler har 30-35 sager, hvilket vil give rum til at praktisere de nye krav til tidlig opfølgning, øget samtaleintensitet og tværfaglig og koordineret indsats samt om øget socialfaglig indsats i dialogen med borgeren.

Lønudgifterne vurderes årligt at være 1.320.000 kr. Udgifterne skal afholdes under servicerammen.

Ansættelsen af konsulent

For at opnå de forventede resultater og sikre en fokuseret implementering af de nye tiltag i sygedagpengereformen, er der behov for sparring og supervision til den enkelte sagsbehandler. Fagenheden for Beskæftigelse forslår derfor, at sygedagpengesagsbehandlerne gennemgår et forløb med supervision og kompetenceudvikling fra en ekstern konsulent.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget drøfter rammerne for investeringsstrategi i sygedagpengeindsatsen og godkender:

 • Ansættelse af intern psykolog i Jobcentret (600.000 kr. pr år). Udgiften skal afholdes ved omprioriteringer indenfor eksisterende ramme.
 • Indgåelse af aftale med ekstern leverandør vedr. tilbud om psykolog, fysioterapeut og mestringskurser. Udgiften skal afholdes under driftsloftet.
 • Ansættelse af 3 sygedagpengesagsbehandlere (1.320.000 kr. pr. år). Ansættelserne skal finansieres ved et forventet fald i antal sygedagpengemodtagere (overførselsudgifter konto 5).
 • At Jobcentret indhenter tilbud fra ekstern konsulent på supervision- og kompetenceudviklingsforløb. Udgiften skal afholdes under driftsloftet.
Personale

Ansættelse af 3 sagsbehandlere i sygedagpengeafdelingen samt ansættelse af psykolog.

Økonomi

Økonomiafdelingen har deltaget i beregningerne, og kan opsummere økonomien således:

Ansættelse af Psykolog - Årlig udgift 600.000 kr. Beløbet finansieres af besparelser til psykologsamtaler. Begge beløb er på politikområde 102 - Administration under Økonomiudvalgets område.

Ansættelse af intern Psykolog - Årlig udgift 1.320.000 kr. skal finansieres ved et forventet fald i antal sygedagpengemodtagere (overførselsudgifter på politikområde 501 - Beskæftigelse).

Udgiften vedr. indgåelse af aftale med eksterne leverandøre vedr. tilbud om psykolog, fysioterapeut m.v. afholdes af driftsloftet på konto 5. Prisen kendes endnu ikke. Udgiften afholdes på politikområde 501- Beskæftigelse.

Udgiften vedr. ekstern konsulent på supervision- og kompetenceudviklingsforløb afholdes af driftsloftet på konto 5. Prisen kendes endnu ikke. Udgiften afholdes på politikområde 501- Beskæftigelse.

Indstilling

Forretningsledelsen den 20. november 2014, pkt. 9:

Forretningsledelsen anbefaler ansættelse af 3 sygedagpengesagsbehandlere, som foreslås finansieret ved forventet fald i antal sygedagpengemodtagere.

Forretningsledelsen anbefaler ansættelse af intern psykolog finansieret af de midler, der pt. anvendes til køb af psykologbistand.

Øvrige forslag kan afholdes inden for driftsloftets eksisterende ramme. Det anbefales, at muligheden for køb eller delvis køb af korte målrettede fysiske træningsforløb indenfor kommunalt regi undersøges.

Thomas Jepsen var fraværende.

Beslutning

Det indstilles,

 • at der ansættes intern psykolog i Jobcentret finansieret ved omprioriteringer inden for eksisterende ramme
 • at der ansættes 3 sygedagpengesagsbehandlere. Finansieret ved et forventet fald i antal sygedagpengemodtagere.

Beskæftigelsesudvalget godkendte, at der indgås aftale med ekstern leverandør vedr. tilbud om psykolog, fysioterapeut og mestringskurser. Herudover godkendte udvalget, at der antages konsulent til supervision og kompetenceudviklingsforløb – disse udgifter finansieres via driftsloftet.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Kombineret ungdomsuddannelse


Resume

Sagsforløb: BE

Den kombinerede ungdomsuddannelse (KUU) er en helt ny uddannelse, som træder i kraft 1. august 2015. Uddannelsen er en del af EUD reformen.

I Nordjylland bliver der i alt 111 pladser til den nye uddannelse, heraf har unge fra Brønderslev Kommune ret til 14 pladser.

Både EUC Nord og EUC Nord Vest har ansøgt Undervisningsministeriet om, at blive tovholder for uddannelsen i Nordjylland.

Beskæftigelsesudvalget anmodes om at bakke op om deto ansøgninger og samarbejdet omkring KUU i Nordjylland.

Sagsfremstilling

Den nye kombinerede ungdomsuddannelse skal bidrage til, at de unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, som giver grundlag for beskæftigelse på det lokale og regionale arbejdsmarked, og som tillige kan give grundlag for at fortsætte i kompetencegivende uddannelse.

Kombineret ungdomsuddannelse skal tilrettelægges af skoler og uddannelsesinstitutioner i et lokalt samarbejde.

Målgruppen er unge under 25 år, der:

1) har afsluttet 9. eller 10. klasse eller tilsvarende

2) ikke har gennemført en kompetencegivende ungdomsuddannelse

3) ikke har forudsætninger for at påbegynde en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse

4) er motiveret for uddannelse

Uddannelsen er 2-årig og SU berettiget. Efter endt uddannelse kan man kalde sig erhvervsassistent indenfor et specifikt erhvervsområde.

Organisering:

Uddannelsen organiseres ved, at der er én tovholder i hvert af de udpegede områder i Danmark.

I udbudsområdet KUU Nord, der dækker kommunerne Morsø, Thisted, Jammerbugt, Brønderslev, Hjørring, Frederikshavn og Læsø, ansøger både EUC Nord Vest og EUC Nord om at blive godkendt som tovholder.

KUU Nord er tildelt 111 uddannelsespladser pr. år.

Undervisningsministeriet afgør, hvem der får tovholderfunktionen og derved kan udbyde uddannelsen i samarbejde med øvrige interessenter i landsdelen.

Brønderslev Kommune, herunder UU Vendsyssel Øst Vest har deltaget i planlægningsmøder hos både EUC Nord og EUC Nordvest og opfordrer til at bakke op om samarbejde omkring den nye uddannelse uafhængigt af, hvem der bliver godkendt som tovholder.

Selve uddannelsesforløbene skal afvikles lokalt indenfor et specifikt erhvervsområde. Brønderslev Kommune er tildelt 14 uddannelsespladser pr. år.

Det er endnu ikke afgjort, hvor og hvem, der skal være afviklere af det konkrete uddannelsesforløb i kommunerne. Dette arbejdes der videre med, når tovholderfunktionen er tildelt.

Tovholder modtager taxametertaks pr. elev på 98.560 kr. fra staten til at løse opgaven om den kombinerede ungdomsuddannelse.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering og bakker op om de to ansøgninger og samarbejdet omkring KUU i Nordjylland.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Pulje til forsøg med brobygning


Resume

Sagsforløb: BE/ØK

STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) har udbudt en pulje til forsøg med brobygning på øvrige uddannelsesinstitutioner.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at der ansøges om 1.000.000 kr. fra denne pulje til medfinansiering af det 2-årige pilotprojekt med AMU Nordjylland, som planlægges til opstart ultimo januar 2015.

Beskæftigelsesudvalget anmodes om at godkende, at Fagenheden for Beskæftigelse ansøger om midler fra puljen.

Sagsfremstilling

Formålet med puljen er at udvikle, etablere og iværksætte brobygningsforløb på øvrige uddannelsesinstitutioner som produktionsskoler, VUC mv. som led i unges uddannelsesrettede indsats. Erhvervsskoler og højskoler er således ikke omfattet af puljen.

Målet er at give unge på uddannelseshjælp et forløb, som gør dem klar til at påbegynde og gennemføre en ordinær uddannelse.

Igennem puljen kan der ansøges om midler til køb af brobygningsforløb, projektledelse og lønudgifter til projektansatte i en 1-årig periode.

Uddannelsesforberedende kursus på AMU

Puljens krav til ansøgning og rammer for projektet passer til det forløb, som Fagenheden for Beskæftigelse lige nu er i gang med at planlægge i samspil med AMU Nordjylland. Projektet er 2-årigt og pågældende pulje er 1-årig. Det betyder, at projektet det første år, har mulighed for at få ekstra midler til forløb eller afprøvning af tiltag i projektet, som der ellers ikke ville have været midler til.

Beskæftigelsesudvalget har allerede godkendt det 2-årige pilotprojekt i august 2014. Projektet er et kursus, der foregår på AMU Nordjylland for uddannelsesparate unge, som modtager uddannelseshjælp. 4 medarbejdere fra UngeCenter Brønderslev kommer på skift til at være fysisk tilstede på AMU, hvor de hele tiden skal være tilgængelige for de unge.

Projektet suppleres af muligheden for at købe enkeltpladser i et projekt (Din vej), som AMU har etableret i samarbejde med Aalborg Kommune. I projekt ”Din vej” bliver de unge efter de første 12 uger SU berettiget. Intentionen er, at de uddannelsesparate unge, med de største udfordringer starter i det uddannelsesforberedende kursus, og når de er modne til det, fortsætter de i ”Din vej” for herefter at blive sluset direkte over i ordinær uddannelse.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at Fagenheden for Beskæftigelse ansøger om midler fra puljen til forsøg med brobygning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Hvis STAR godkender ansøgningen kan Fagenheden til Beskæftigelse få op til 1.000.000 kr. i 2015 til det uddannelsesforberedende forløb på AMU Nordjylland.

Beslutning

Godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

A) Orientering fra Borgermødet i Flauenskjold om brug af Aldersro til enlige flygtninge.

B) Fællesmøde mellem Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Børne- og Skoleudvalget har drøftet et fællesmøde mellem de to udvalg. Emnerne på mødet er:

 • Det vedtagne serviceniveau
 • De vedtagne kompetenceplaner / oversigter
 • Analyse og udvikling af det specialiserede område
 • Andet ?

Forslag til dato: 14. januar 2015, kl. 15 eller 16.

C) Orientering om, at STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) er på vej med et nyt puljeopslag på deres hjemmeside om opkvalificering af koordinerende sagsbehandlere. Rammerne for puljen er endnu ikke helt på plads, men der bliver tale om en pulje på mindst 15 mio. kr. til ansøgninger frahele landet. Det maximale tilskud pr. kommune (eller flere kommuner i fællesskab) forventes at blive på 2 mio. kr. Fagenheden for Beskæftigelse forventer at søge midler fra denne pulje i december.

D) Orientering om de senestesagstal (uge 48 sygedagpenge dog uge 47) for de enkelte ydelsesgrupper. Der er tale om antal sager, der er ikke lavet omregning til fuldtidspersoner, som det sker i de officielle tal fra jobindsats.dk

Jobcenter

Sagstype

2014

2013

2012

Kontanthjælp

488

497

449

A-dagpenge

529

577

758

Arbejdsmarkedsydelse/særlig udd. ydelse

50

Sygedagpenge (tal for uge 10)

O. 52 uger

94

5-52 uger

362

Ledighedsydelse

110

119

128

Fleksjob

447(154*)

425

399

Revalidering

65

Ressourceforløb

53

Integration

Kontanthjælpsmodtagere under integrationsloven

160

100

Selvforsørgende grupper

92

114

Ungecenter

Sagstype

2014

2013

2012

Kontanthjælp

20

357

347

Uddannelseshjælp

341

A-dagpenge

134

146

148

Arbejdsmarkedsydelse/særlig udd. ydelse

10

Sygedagpenge (tal for uge 10)

O. 52 uger

8

5-52 uger

43

Revalidering

18

Ressourceforløb

10

Sygedagpenge over og under 30

2014

2013

2012

O. 52 uger

102

98

92

5-52 uger

405

371

356

Sygedagpengetal for uge 47 øvrige for uge 48

* Fleksjob efter ny ordning

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


17. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Formand for Arbejdsmarkedsudvalget Ivan Leth har tilbudt, at komme og fortælle om de tiltag, der er planlagt i Hjørring Kommune. Forsøges aftalt til den 12. januar 2015.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


18. Lukket punkt: Den gode historie


Til toppen


19. Lukket punkt: Afgørelser fra Ankestyrelsen


Til toppen


20. Lukket punkt: Etablering af tilbud til sygemeldte borgere


Til toppen


21. Lukket punkt: Erfaringer fra pilotprojekt


Til toppen


22. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer