Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelsesudvalget - Referat

Dato: 12. januar 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Martin Bech deltog ikke i behandlingen af pkt. 1-7.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.Fraværende:
Martin Bech (V)

Til toppen


3. Oplæg om Hjørring Kommunes investeringsstrategi på beskæftigelsesområdet


Resume

Sagsforløb: BE

Ivan Leth, Formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Hjørring Kommune, kommer til mødet i Beskæftigelsesudvalget kl. 15,00 og fortæller om Hjørring Kommunes investeringsstrategi.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Hjørring Kommune vil på mødet fortælle om den ambitiøse investeringsstrategi, som Hjørring Kommune har igangsat på beskæftigelsesområdet. Strategien betyder, at der investeres 125 mio. kr. over fire år i at bringe 1.700 flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet.

Investeringsstrategien er vedhæftet til dagsordenspunktet. Ligeledes medsendes spørgsmål/svar fra budget 2015 i relation til Hjørring Kommunes investeringsstrategi.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen

Beslutning

Formand for Arbejdsmarkedsudvalget Ivan Leth, Hjørring Kommune, kom til mødet og orienterede om Hjørring Kommunes investeringsstrategi.

Der blev udleveret plancher, der fortæller om strategien. Disse er vedhæftet referatet.Fraværende:
Martin Bech (V)
Bilag

Til toppen


4. Nordjyske ledighedstal for oktober 2014


Resume

Sagsforløb: BE

Tallene er for oktober 2014 og viser, at antallet af fuldtidsledige i Brønderslev Kommune er faldet med 13,5 % i forhold til oktober 2013. I oktober 2014 var der 669 fuldtidsledige.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

De seneste ”Nordjyske ledighedstal” er for oktober måned 2014. Tallene viser, at ledigheden er faldet med 3 % i Nordjylland det seneste år. I Brønderslev Kommune falder ledigheden kraftigere end i Nordjylland. Her er ledigheden faldet med 13,5 % det seneste år, det betyder, at der fra oktober 2013 til oktober 2014 er blevet 104 færre ledige i Brønderslev Kommune. Ledigheden defineres her, som de jobparate ledige. Andelen af forsikrede ledige ligger i Brønderslev Kommune på 4,5 %, hvilket betyder, at ledigheden i Brønderslev Kommune er lavere end landsgennemsnittet og gennemsnittet i Nordjylland.

Data fra jobindsats for Brønderslev Kommune viser, at faldet i ledigheden blandt de forsikrede ledige næsten udelukkende er sket blandt kvinderne, mens ledigheden blandt mændene er stort set uændret. Det betyder, at der på nuværende tidspunkt er lige mange ledige kvinder og mænd. Ser man på aldersfordelingen er det blandt de 55-59 årige, at ledigheden er faldet mest i Brønderslev Kommune. Men også blandt de 40-44 årige og de 25-29 årige falder ledigheden. Det er 3F og Kristelig A-kasse, der har flest ledige medlemmer i Brønderslev Kommune, det er til gengæld også disse A-kasser, der har oplevet det største fald i antallet af ledige medlemmer det seneste år. Derimod har Metal oplevet en stigning i antallet af ledige medlemmer i Brønderslev Kommune.

Ser man på antallet af langtidsledige blandt de forsikrede ledige, har dette imidlertid stort set været uændret det seneste år, der var i oktober måned 2014 107 forsikrede ledige, der har været ledige i mere end et år. Det er en stigning på 3 i forhold til oktober 2013.

Jobcentret afholder den 21. og 22. januar 2015 seminar med A-kasserne, hvor fokus er beskæftigelsesreformen herunder, hvorledes indsatsen for at forebygge langtidsledighed kan skærpes.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.Fraværende:
Martin Bech (V)
Bilag

Til toppen


5. Ledighedstal for jobcenter og ungecenter for oktober 2014


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesudvalget orienteres ved hvert møde om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner i UngeCenter og Jobcenter. Tallene er for oktober 2014.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Oversigten viser antallet af fuldtidspersoner på de enkelte ydelsesgrupper i Jobcentret og UngeCentret. Oversigten indeholder antallet af fuldtidspersoner det seneste år opgjort måned for måned. Samtidig fremgår det også hvor mange fuldtidspersoner der var i 2012 og 2013.

Tallene viser, at der det seneste år har særligt været et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere, dagpengemodtagere og personer på ledighedsydelse, når det gælder jobcentrets målgrupper. Derimod har der været en markant stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere under Integrationsloven, hvilket primært skyldes flygtningesituationen.

For UngeCentrets målgrupper har der siden oktober 2013 været et mindre fald i antallet af unge på uddannelseshjælp/kontanthjælp. For de øvrige ydelser er niveauet stort set det samme i oktober 2014, som det var i oktober 2013.

Det er data fra jobindsats.dk, der er anvendt i oversigten. Tallene er i hovedreglen 2-3 måneder "forsinkede". Det vil sige, at de seneste data er fra oktober 2014. Fuldtidspersoner skal forstås således, at hver enkeltperson, der har modtaget ydelse inden for den valgte periode divideret med det antal uger, som perioden dækker (opgjort i timer). Har en person modtaget eksempelvis dagpenge i halvdelen af en given måned, tæller personen med som en halv fuldtidsperson i måneden.

Dataene er bearbejdet, så der er udarbejdet en oversigt for UngeCentrets målgrupper samt en oversigt for Jobcentrets målgrupper. Førtidspensionister er ligeledes medtaget i statistikken.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.Fraværende:
Martin Bech (V)
Bilag

Til toppen


6. Status for partnerskabsaftalen


Resume

Sagsforløb: BE

Byrådet godkende den 3. september 2014, at Brønderslev Kommune skulle indgå en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Dansk Industri, EUC Nord og Tech College Aalborg. Der er nu afholdt det første møde i arbejdsgruppen for aftalen. Ligeledes foreligger der data for målene i aftalen.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering

Sagsfremstilling

Byrådet godkende den 3. september 2014, at Brønderslev Kommune skulle indgå en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Dansk Industri, EUC Nord og Tech College Aalborg. Aftalens formål er:

 • At stille praktikpladser til rådighed på virksomheder for alle unge under erhvervsuddannelse, på EUC Nord eller Tech College Aalborg, der har færdiggjort grundforløbet. I forlængelse heraf understøtte at de unge så vidt muligt fastholdes i uddannelsen og praktikken.
 • At styrke vejledningen af egnede unge i forhold til at rådgive om karrieremulighederne ved valg af en erhvervsfaglig uddannelse, herunder folkeskoleelevernes fokus på erhvervsuddannelsesmulighederne.
 • At styrke jobmulighederne for ledige, der er interesserede i at arbejde inden for bygge- og anlægsområdet samt industrien.

Partnerskabsaftalen løber frem til oktober 2016.

Omdrejningspunktet i aftalen er en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra parterne samt LO. Arbejdsgruppen holdt det første og indledende møde den 8. december 2014.

På mødet blev det besluttet, at der skal udsendes et borgmesterbrev til Dansk Byggeri’s og DI’s medlemsvirksomheder i Brønderslev Kommune for at informere om aftalen. Tech College Aalborg og DI kunne på mødet orientere om, at der pt. ikke er elever fra Brønderslev Kommune, som står uden en praktikplads.

Ved mødet blev det ligeledes drøftet hvorledes vejledningsindsatsen kan styrkes i folkeskolen, således at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. På arbejdsgruppens næste møde den 5. februar 2015 vil omdrejningspunktet være vejledningsindsatsen for de unge. Her vil det blive drøftet, hvorledes vejledningen kan styrkes i folkeskolen samt, hvilke konkrete initiativer der skal iværksættes for at understøtte dette. I forlængelse af mødet blev aftalen underskrevet i Byrådssalen.

Målsætningen i aftalen i forhold til vejledningen i folkeskolen lyder på, tilmeldingen til erhvervsuddannelserne efter 9. klasse øges til 10 pct. af årgangen samt at tilmeldingen til erhvervsuddannelserne efter 10. klasse øges til 50 pct. af årgangen.

Tallene opdateres kun 1 gang om året i marts måned. Det seneste tal er fra marts 2014 og viser, at 7% af 9. klasserne tilmeldte sig en erhvervsuddannelse. For 10. klasserne var tallet 29,7 %.

I forhold det sidste mål vedr. antallet unge mellem 18 og 24 år på offentlig forsørgelse viser de seneste data for 3. kvartal 2014, at 9,3% af de unge mellem 18 og 24 år er på offentlig forsørgelse. Målet er 8%.

I forhold til andelen af de 18-24 årige, der er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse lå tallet i 3. kvartal på 34%. Målsætningen lyder her på 40%.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Leder af UU Charlotte Hove inviteres med til Beskæftigelsesudvalgets møde i marts 2015.Fraværende:
Martin Bech (V)

Til toppen


7. Orientering om antallet af fællessamtaler der skal afholdes som følge af beskæftigelsesreformen


Resume

Sagsforløb: BE

Implementeringen af beskæftigelsesreformen betyder, at der skal afholdes flere samtaler med de ledige, og at der skal afholdes fællessamtaler mellem A-kasserne. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en beregning af, hvor mange fællessamtaler der fremadrettet skal afholdes mellem A-kasser, jobcenter og de ledige.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Kontaktforløbet for nyledige vil fremadrettet begynde i A-kassen med en CV-samtale. Jobcentret afholder derefter seks samtaler i løbet af de første seks måneder af ledighedsperioden. Den første samtale holdes sammen med A-kassen, hvis A-kassen, jobcentret eller den ledige vurderer, at der er behov for det. Samtalen i den 5. og 6. ledighedsmåned holdes altid sammen med A-kassen, medmindre den ledige frabeder sig det.

Sammenlignet med i dag skal jobcentret dermed holde fire ekstra samtaler med den ledige i løbet af det første halve år. Den ledige får selv ansvaret for at booke samtalerne med jobcentret og A-kassen og for at melde sig til relevante jobsøgningsaktiviteter i den første del af ledighedsperioden. Det er imidlertid jobcentret, der skal indkalde til de fælles samtaler, så tidspunkterne bliver koordineret med A-kassen.

Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering har udarbejdet en beregning for hvor mange fælles samtaler jobcentrene skal afholde med A-kasserne og de ledige, når reformen er fuldt indfaset. Opgørelsen af antallet af samtaler tager udgangspunkt i A-kassernes indberetninger for modtagere af dagpenge i 2013.

For Jobcenter Brønderslev betyder det, at der i 2015 skal afholdes 372 fællessamtaler med A-kasserne, i 2016 skal der afholdes 1.194 fællessamtaler og i 2017 skal der afholdes 1.646 fællessamtaler.

Det skal bemærkes, at der i den tekniske beregning er taget udgangspunkt i, at A-kassen deltager i alle fællessamtaler. Selvom der i realiteten vil være tilfælde hvor A-kassen ikke deltager.

Der er imidlertid ikke tvivl om, at der med indførelsen af det intensiverede kontaktforløb fremadrettet skal afholdes væsentlig flere samtaler med de forsikrede ledige uagtet, om der er tale om samtaler, hvor A-kassen deltager eller ej. Ligeledes vil der blive en koordineringsmæssig opgave, når der skal afholdes fællessamtaler med A-kasserne. Jobcentret er i tæt dialog med A-kasserne om, hvordan opgaven løftes mest hensigtsmæssigt.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Der er i dag 3 sagsbehandlere på jobcentret og 2 på Ungecentret der varetager indsatsen for de forsikrede ledige. Det øgede antal samtaler vil betyde et øget arbejdspres for disse medarbejdere.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.Fraværende:
Martin Bech (V)
Bilag

Til toppen


8. Højskole som genvej - højskoleforløb for ledige


Resume

Sagsforløb: BE

Vrå Højskole og Nordjyllands Idrætshøjskole har etableret projektet ”Højskolen som genvej til uddannelse og erhverv”. Der er tale om et projekt for skrøbelige og usikre unge, der har svært ved at få fodfæste i uddannelsessystemet. Det forventes, at projektet støttes med midler fra vækstforum.

Fagenheden for Beskæftigelse har meddelt, at Brønderslev Kommune ønsker at indgå i projektet på betingelse af, at Beskæftigelsesudvalget godkender dette.

Sagsfremstilling

Vrå Højskole og Nordjyllands Idrætshøjskole vil med projektet ”Højskolen som genvej til uddannelse og erhverv” skabe en alternativ ungdomsuddannelse for unge. Målgruppen er skrøbelige og usikre unge, der har svært ved at få fodfæste i uddannelsessystemet.

Projektet skal løbe over en treårig periode i tæt samarbejde med regionens erhvervsliv med tre hovedlinjer: turisme, bygge- og anlæg og sundhed. Udgangspunktet er, at projektet skal kunne ca. 200 unge over den treårige periode.

De unge i projektet indgår i en normal højskoledag, men i nogle af ugens timer er de på et linjefag, som de selv skal vælge. De linjefag, der indgår, er turisme, bygge- og anlæg og sundhed. For alle tre linjer gælder det om at motivere og afklare den unge i forhold til uddannelse og erhverv. Forløbet løber over et halvt år, og hver linje har 10-15 elever.

Under forløbet vil alle blive undervist i følgende elementer:

 • Målsætning – lær at lave din målsætning og gå efter den
 • Vaner i forhold til arbejde/studie – sådan arbejder man med holdning og adfærd og opnår resultater
 • Bekymringer – hvordan tackler man bekymringer, så de ikke står i vejen for nye resultater
 • Livsstil – inspiration til en sund og afbalanceret livsstil
 • Netværk – opbygge, styrke og vedligeholde et netværk
 • Egne styrker og muligheder – lær at arbejde med dem
 • Internettet – muligheder og faldgruber
 • At træffe valg – hvad er nødvendig viden ”need to know og nice to know”
 • Selvværd
 • Fremtid, plan og muligheder

Projektet er blevet indstillet til et støttebeløb på mellem 6 og 7 mio. kr. fra Vækstforums indstillingsudvalg. Højskolernes egenfinansiering i projektet er ca. 10 mio. kr. Der modtages endeligt svar på, om tilskudsanmodningen er imødekommet den 14. januar 2015. De øvrige Nordjyske Kommune har ligeledes tilkendegivet at de ønsker at indgå i projektet.

Finansieringsmodellen for projektet bliver således, at kommunerne betaler 200 kr. pr. uge pr. deltager og et ophold kommer til at koste ca. 4.000 kr. Et helt forløb på 20 uger får derved en samlet pris på 4.000 kr. pr borger.

Finansieringen skal komme fra en særlig pulje og eleven må ikke modtage offentlig ydelse. Der kan også i nogle tilfælde blive tale om en forælder eller egenbetaling på samme beløb. Dermed har kommunen ikke en udgift til forløbet.

Fagenheden for Beskæftigelse har tilkendegivet, at Brønderslev Kommune ønsker at deltage i projektet. Tilkendegivelsen er givet under forudsætning af Beskæftigelsesudvalgets godkendelse.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender Brønderslev Kommunes deltagelse i projektet ”Højskolen som genvej til uddannelse og erhverv”.

Personale

Ingen

Økonomi

20 uger x 200 kr. = 4.000 kr. pr. borger for et forløb. Den kommunale udgift er 100%, idet borgeren ikke modtager offentlig ydelse, og udgiften dermed ikke kan finansieres af driftsloftet med 50% refusion.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Status på ISU forløb


Resume

Sagsforløb: BE

Samarbejdet med ISU om indsatsen for kontanthjælpsmodtagere over 30 år med problemer ud over ledighed har nu været i gang i 3 måneder. ISU har udarbejdet et statusnotat over de første 3 måneder. Notatet viser, at der indtil videre er 95 personer, der er henvist til indsatsen. 83 personer har gennemført dialogtesten. Aktuelt er der 9 personer, som er afsluttet fra indsatsen eller som afsluttes i begyndelsen af 2015.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget besluttede i møde den 8. september 2014, at der skulle indgås samarbede med ISU om et forløb for kontanthjælpsmodtager over 30 år med problemer ud over ledighed. Forløbet blev igangsat 15. september 2014. ISU har udarbejdet status over de første 3 måneder med forløbet.

Et centralt element i indsatsen er dialogtesten. Dialogtesten måler selvværd og motivation ved at fokusere på potentialer og kompetencer, men giver også reelle bud på handlinger til at overkomme barrierer og problemer.

Borgeren får en kort skriftlig tilbagemelding på dialogtesten. Tilbagemeldingen beskriver borgerens kompetencer, potentialer og problemer. Tilbagemeldingen drøftes grundigt med borgeren, bl.a. om dennes forventninger er realistiske, hvilke andre muligheder, der åbner sig m.m.

Status viser, at 95 personer indtil videre er blevet visiteret til forløbet. Visiteringen er sket løbende over en 3 måneders periode. Af de 95 personer har 83 personer deltaget i dialogtest. En del af borgerne, der har været indkaldt, er udeblevet fra dialogtesten uden afbud, og flere borgere melder systematisk afbud til testen. Hvis borgeren udebliver forsøges vedkommende kontaktet via 2-3 opringninger samme dag, hvis dette ikke giver respons, indkaldes borgeren igen via brev. Udebliver borgeren igen sanktioneres vedkommende.

Der er pt. 9 personer, som er afsluttet fra indsatsen eller som afsluttes i begyndelsen af 2015. Heraf er 2kommet i job eller uddannelse, 4 er kommet i job med løntilskud og 3 er flyttet til en anden kommune.

ISU peger i notatet på, at der er en gruppe af borgere, som ikke opleves at være i målgruppen for ISU’s forløb. Det drejer sig om borgere, som ikke vil være i stand til at modtage en jobrettet indsats inden for en realistisk tidshorisont. Dette er afdækket via den dialogtest borgerene har været igennem. Jobcentret arbejder løbende på at styrke visitationen så de borgere, der henvises til ISU kan profitere af forløbet.

ISU vurderer, overordnet set, at projektet forløber planmæssigt, og det forventes, at de målsætninger der er opstillet for indsatsen bliver indfriet. Fra marts måned etableres et læringsforløb for medarbejderne i jobcentret.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Justering af mål i beskæftigelsesplanen for 2015


Resume

Sagsforløb: BE

I Beskæftigelsesplanen for 2015 er der opsat et mål for antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i 2015. Da der har været fejl i de data, som målet er fastsat på baggrund af, forslår Fagenheden for Beskæftigelse, at måltallet justeres.

Beskæftigelsesudvalget bedes godkende, at måltallet justeres, således at målet for 2015 er 375 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (fuldtidspersoner).

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen indeholder Jobcenter Brønderslevs overordnede planlægning og prioritering af indsatsen i forhold til de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen.

I beskæftigelsesplanen for 2015 er der opstillet et resultatmål for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Af målet fremgår det, at antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal nedbringes til 440 personer i 2015 (fuldtidspersoner).

Fagenheden for Beskæftigelse ønsker at justere målet, da der har været fejl i de data, som målet er fastsat på baggrund af. Det forventes, at der i 2014 har været ca. 412 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Fagenheden for Beskæftigelse forslår på den baggrund, at målet justeres, således at antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal nedbringes til 375 personer i 2015.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at måltallet vedr. de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere justeres fra 440 fuldtidspersoner til 375 fuldtidspersoner.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


11. Tilsynets godkendelse af ophævelse af UU Vendsyssel Øst


Resume

Sagsforløb: BE

Statsforvaltningen har nu behandlet sagen vedr. ophævelse af samarbejdet om UU Vendsyssel Øst Vest. Statsforvaltningen har godkendt, at samarbejdet ophæves.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i møde den 3. september 2014 en anmodning fra Jammerbugt Kommune om ophør af samarbejdet vedr. UU Vendsyssel Øst Vest. Godkendelsen skete under forudsætning af, at ophør af samarbejdet kunne ske inden for rammerne af Loven om virksomhedsoverdragelse og uden yderligere økonomiske udgifter for nogen af kommunerne.

Statsforvaltningen i Nordjylland har nu behandlet sagen og godkendt at aftalen om UU Vendsyssel Øst Vest ophæves. Ophævelsen sker i henhold til Kommunestyrelseslovens § 60, stk. 3.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Medarbejderne ansat i UU virksomhedsoverdrages til de respektive kommuner.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


12. Helhedsorienteret sagsbehandling - Socialt bedrageri 2014


Resume

Sagsforløb: BE / ØK

Stabsenheden for Service giver status over helhedsorienteret sagsbehandling - socialt bedrageri for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014.

Økonomiudvalget anmodes om at tage sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

I perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2014 har der været undersøgt 84 sager vedrørende socialt bedrageri.

 • 37 sager har været anmeldt fra borgere
 • 19 sager har været anmeldt fra politiet
 • 23 sager har været egen kontrol
 • 1 sag har været anmeldt af Retten
 • 2 sager har været anmeldt af Udbetaling Danmark
 • 1 sag har været anmeldt af Skat
 • 1 sag har været anmeldt af anden kommune

62 af sagerne er afsluttet. 16 sager har medført ophør af offentlige ydelser (børneydelser, boligsikring, økonomisk friplads, kontanthjælp og sygedagpenge). Omregnet til en årlig ydelse udgør de offentlige ydelser 1.745.626 kr. Refusionen på disse ydelser udgør 964.227 kr., så den kommunale andel udgør 781.399 kr.

Udbetaling Danmark varetager udbetalingen af børnetilskud, børnebidrag, boligsikring, boligydelse, førtidspension og folkepension. Den årlige ydelse til disse opgaver udgør 381.588 kr. Brønderslev Kommune har givet information omkring ophør af ydelserne videre til Udbetaling Danmark.

Kommunen varetager udbetalingen af økonomisk friplads, sygedagpenge og kontanthjælp. Den årlige ydelse til disse opgaver udgør brutto 1.364.038 kr.

Der er truffet afgørelse / lavet aftale om tilbagebetaling af for meget modtaget ydelse med 51.192 kr. i 2014.

Stabsenheden for Service foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


13. Tilsagn om tilskud fra brobygningspulje


Resume

Sagsforløb: BE

I december orienterede Fagenheden for Beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget om, at fagenheden har ansøgt om midler fra en pulje til forsøg med brobygning på øvrige uddannelsesinstitutioner, som STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) har udbudt.

Fagenheden har i december 2014 fået tilsagn om et tilskud fra puljen på 1.125.000 kr. til finansiering af udgifterne til køb af det uddannelsesforberedende forløb hos AMU Nordjylland i 2015.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Projektet er et uddannelsesforberedende kursus, der foregår på AMU Nordjylland for uddannelsesparate unge, som modtager uddannelseshjælp. Kurset består af vejledning og afklaring kombineret med ekskursioner til relevante uddannelsesinstitutioner med det formål at bygge bro til primært erhvervsuddannelserne – teknisk skole, handelsskolen, SOSU eller AMU. Der vil også kunne indgå praktik på en virksomhed, der kan inspirere og motivere til at starte på en erhvervsuddannelse eller job med uddannelsesperspektiv.

Projektet er en helt ny måde for Brønderslev Kommune at samarbejde med uddannelsesinstitutioner på, fordi UngeCentrets medarbejdere i en del af deres tid kommer til at være fysisk tilstede på AMU og indgå i et tæt samarbejde med underviseren på AMU omkring de unge.

I puljeansøgningen er der endvidere afsat 100.000 kr. til køb af psykologsamtaler til de unge, der har psykiske barrierer, som forhindrer dem i at kunne få det fulde udbytte af kurset. Finansieringen af psykologsamtaler indgår sammen med en andel af lønudgifterne til de ansatte fra UngeCentret i Jobcentrets egenfinansiering i projektet.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Økonomi

Forventede udgifter på 1.405.000 kr. fratrukket tilskuddet fra STAR på 1.125.000 kr. = 280.000 kr. i merudgift, som skal finansieres af driftsloftet til aktivering. Kommunens medfinansiering til projektet afholdes inden for budgetrammen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


14. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

A) Orientering om de seneste sagstal (uge 51) for de enkelte ydelsesgrupper. Der er tale om antal sager, der er ikke lavet omregning til fuldtidspersoner, som det sker i de officielle tal fra jobindsats.dk

B) Handicapforhold. Handicaprådet har anmodet om, at alle udvalg har dette som fast punkt på dagsordenen.

C) Der er lavet aftale om, at Vej og Park i alt får 10 nyttejob.

Beslutning

Ad A) Til orientering.

Ad B) Handicapforhold medtages ikke som fast punkt på dagsordenen, men indtænkes i forbindelse med udarbejdelsen af de enkelte punkter

Ad C) Til orientering.

Der er fællesmøde mellem Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalget i morgen kl. 16,00.

Til toppen


15. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Orientering fra Kommunaløkonomisk Forum den 8. og 9. januar 2015. På næste møde i Beskæftigelsesudvalget drøftes tallene vedr. kontanthjælpsområdet, hvor Brønderslev Kommune afviger i forhold til de øvrige kommuner.

Link til publikationen her: http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_71164/cf_202/Kend_din_kommune.PDF

Til toppen


16. Lukket punkt: Ny samarbejdsaftale


Til toppen


17. Lukket punkt: Kontrakt


Til toppen


18. Lukket punkt: Den god historie


Til toppen


19. Lukket punkt: Lejeaftale


Til toppen


20. Lukket punkt: Status, flerårsaftale


Til toppen


21. Lukket punkt: Afgørelser


Til toppen


22. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer