Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelsesudvalget - Referat

Dato: 2. marts 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Leder af UngeCentret Hanne Neergaard deltager under drøftelsen af pkt. 6. Analyse og udvikling af det specialiserede børn- og ungeområde.

Ellers ingen bemærkninger.

Til toppen


3. UU Brønderslev, kvartalsrapport 4. kvartal 2014


Resume

Sagsforløb: BE

UU har udarbejdet kvartalsrapport for 4. kvartal 2014. Kvartalsrapporten giver et overblik over uddannelse og beskæftigelse blandet kommunens 15-24 årige borgere. Kvartalsrapporten for 4. kvartal 2014 har især fokus på uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse, som er et nyt tiltag. Desuden er der fokuseret på tilgangen til erhvervsuddannelserne.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Leder af UU Charlotte Hove kommer til udvalgets møde kl. 14,30.

Sagsfremstilling

UU Brønderslev har udarbejdet en kvartalsrapport for 4. kvartal 2014. Kvartalsrapporten giver et overblik over uddannelse og beskæftigelse blandt kommunens 15-24 årige borgere pr. 20. januar 2015.

15-17 årige

96,5 % af de 15-17 årige i Brønderslev Kommune er tilknyttet uddannelsessystemet.

Til trods for at erhvervsuddannelserne er i fokus, ses en nedgang i optagelser til erhvervsuddannelserne i forhold til sidste år på -2,5%.

Af de som ikke er tilknyttet uddannelsessystemet, er der sket en stigning i tilmelding til Produktionsskolen fra 13 unge i 2013 til 29 unge i 2014. Dette kan skyldes et øget samarbejde mellem UngeCentret og Produktionsskolen.

Uddannelsesparathedsvurdering
Ifølge en ny bekendtgørelse skal elever i 8. klasse fra skoleåret 2014/2015 have vurderet deres uddannelsesparathed. Dette skal medvirke til, at de elever som ikke umiddelbart vurderes parate, kan få iværksat en ekstra indsats for at blive klar til at tage en ungdomsuddannelse.

Vurderingen foretages i samarbejde mellem skole og UU, og tager udgangspunkt i den enkelte elevs personlige og sociale forudsætninger samt karaktergennemsnit. Nedenstående tabel viser status på vurderingen af uddannelsesparathed.

Brønderslev

Frederikshavn

Hjørring

Jammerbugt

Ikke parate

18,4 %

29,3 %

22,5 %

28,2 %

Ikke vurderet

6,5 %

0,1 %

4,7 %

6,5 %

Elever i alt

474

712

772

461


Det bemærkes, at de elever som ikke er vurderet, kan være elever i specialklasser. Desuden kan der forekomme usikkerhed i vurderingerne, idet disse ikke har været foretaget før.

18-24 årige

Nedenstående tabel viser status på de unge mellem 18 og 24 år. Der er en tendens til, at unge, særligt dem som har gennemført en gymnasial uddannelse, fraflytter kommunen. Dette skyldes blandt andet muligheden for videreuddannelse i de større studiebyer.

Status på de 18-24 årige

Brønderslev 2014

Brønderslev 2013

I gang med en uddannelse

911

36,8%

896

37,3%

Har gennemført en uddannelse

1.052

42,5%

1.013

42,2%

Er ikke i gang og har ingen uddannelse

511

20,7%

490

20,5%

I alt

2.474

100%

2.399

100%

Tabellen viser, at 511 unge er helt udenfor uddannelsessystemet. 195 af de 511 unge er på offentlig forsørgelse.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget tager kvartalsrapporten til orientering.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der blev udleveret oversigt over 18 årige på uddannelsesydelse.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Status på partnerskabsaftalen februar 2015


Resume

Sagsforløb: BE

Brønderslev Kommune har indgået samarbejde med Dansk Byggeri, Dansk Industri, EUC Nord og Tech College Aalborg om en forpligtende partnerskabsaftale. Partnerskabsaftalen skal blandt andet medvirke til, at flere unge vælger at tage en erhvervsuddannelse, og flere unge kommer i praktik på en virksomhed. Arbejdsgruppen har nu afholdt to møder, og Beskæftigelsesudvalget orienteres om de initiativer, der er iværksat i regi af aftalen.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Leder af UU Charlotte Hove kommer til mødet.

Sagsfremstilling

Der har været afholdt to møder i arbejdsgruppen vedr. partnerskabsaftalen. Der er afholdt møder i december 2014 og februar måned 2015.

Udsendelse af borgmesterbrev

Ved det første møde i december 2014, blev det besluttet, at der skulle udsendes et borgmesterbrev til kommunens virksomheder for at orientere om samarbejdsaftalen. Borgmesterbrev blev i januar måned 2015 udsendt til ca. 350 virksomheder i kommunen. Som følge af brevet, har Tech College Aalborg modtaget en henvendelse fra en virksomhed, der mangler en lærling.

Status vedr. praktikpladser pr. februar 2015

I forhold til de unge der mangler praktikpladser indenfor byggeriet, vil Tech College og EUC Nord fremadrettet fremsende cv’er på de unge, der mangler en praktikplads på en virksomhed. Dansk Byggeri vil herefter formidle CV’erne til deres medlemmer.

Status i forhold til praktikpladser er, at der hos EUC Nord er i alt 36 personer fra Brønderslev Kommune, der er i gang inden for bygge- eller industrifagene, heraf er 5 i gang med skolepraktik, de resterende har uddannelsesaftaler. Hos Tech College Aalborg er der i alt 94 personer fra Brønderslev Kommune i gang inden for bygge- eller industrifagene, heraf er 22 i gang med skolepraktik. De resterende har uddannelsesaftaler. Det er særligt indenfor malerfaget, at der er mange unge i skolepraktik.

Tiltag målrettet lærerne i grundskolen

Det er en udfordring, at for få unge at vælge erhvervsskolen efter 9. og 10. klasse. Ved mødet i februar 2015 blev det drøftet, hvilke tiltag der kan iværksættes for, at flere unge vælger at tage en erhvervsuddannelse. UU har allerede iværksat en række tiltag for, at styrke vejledningen på erhvervsskolerne. Der er vedlagt oversigt over disse tiltag som bilag og leder af UU i Brønderslev Charlotte Hove vil ved mødet redegøre for tiltagene.

Arbejdsgruppen har desuden planlagt at sende et brev direkte til lærerne i kommunen. Brevet har til hensigt at oplyse om samarbejdsaftalen, samt give konkrete forslag til aktiviteter, som lærerne kan iværksætte for at understøtte aftalens formål. Tiltagene kan eksempelvis være besøg på byggepladser med skoleklasser, besøg på erhvervsskoler samt arbejde med byggerelaterede matematikopgaver. Brevet udsendes i løbet af marts måned 2015.

Etablering af pilotprojekt for flere lærlinge fra folkeskolen

I samarbejde med Tech College Aalborg afprøves et pilotprojekt i maj måned 2015 for henholdsvis en 10. klasse og en 9. klasse i Brønderslev Kommune. Projektets overskrift hedder ”Ansæt en lærling fra folkeskolen” og henvender sig bådetil elever og virksomheder. Klassen undervises af 2 gange af praktikkonsulenter fra Tech College i, hvordan erhvervsuddannelsen er opbygget og går i detaljer med de op til 100 forskellige uddannelser erhvervsskolerne udbyder. Anden undervisningsgang omhandler det at søge læreplads, korte uddannelsesaftaler, lære at skrive CV og ansøgning, personlig fremtoning med mere. Herefter får eleven en ”hjemmeopgave”, hvor eleven skal ud og besøge en virksomhed og bruge den viden, de har fået.

Samtidig med forløbet i folkeskolen får 25 udvalgte virksomheder i kommunen besøg af en praktikkonsulent, der orienterer om det at have en lærling, korte uddannelsesforløb samt forløbet i folkeskolen. Målet med projektet er, at flere elever i grundskolen får erfaringer med at søge job, får kendskab til flere forskellige erhvervsuddannelser samt får viden om hvordan uddannelsesaftaler kan sammensættes. For uddannelsesstederne er der håb om, at flere virksomheder binder an med en lærling og får kendskabet til de korte uddannelsesaftaler.

Ved det kommende møde i arbejdsgruppen vil der være fokus på de unge, der modtager offentlig forsørgelse, samt hvorledes partnerskabsaftalen kan medvirke til at understøtte, at flere unge på offentlig forsørgelse kommer i gang med en erhvervsuddannelse.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der blev udleveret oversigt over vejledningsaktiviteter målrettet erhvervsuddannelserne i Brønderslev Kommune.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Orientering om integrationsområdet herunder årsrapport fra AOF


Resume

Sagsforløb: BE

I Brønderslev Kommune er AOF Vendsyssel den primære samarbejdspartner i forhold til integrationsindsatsen. AOF varetager danskuddannelse samt beskæftigelsesindsats for borgere i integrationsperioden. AOF har udarbejdet en årsrapport over indsatsen i 2014. Beskæftigelsesudvalget orienteres desuden om de forventede omdrejningspunkter i regeringens kommende integrationsudspil.

Skoleleder Peter Bruhns og afdelingsleder Mads Winther kommer til udvalgets møde kl. 15,15 og orienterer om, hvorledes AOF vil håndtere de tiltag, som forventes at udgøre en vigtig del af regeringens integrationsudspil.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage årsrapporten til orientering og godkende, at Jobcenter og AOF drøfter samarbejdet/opgavefordelingen og udarbejder forslag til en ny kontrakt på Integrationsområdet, hvor regeringens udspil indarbejdes.

Sagsfremstilling

Antallet af kontanthjælpsmodtagere omfattet af Integrationsloven, har været stærkt stigende i 2014. Ved indgangen til 2014 var der ca. 105 kontanthjælpsmodtagere omfattet af Integrationsloven, ved årets udgang var dette antal steget til ca. 180 personer.

Borgerne i denne målgruppe, er omfattet af et integrationsprogram, der kan have en varighed på op til 3 år. Integrationsprogrammet består i Brønderslev Kommune af danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud, som tilrettelægges i forhold til den enkeltes situation og kompetencer.

Danskuddannelsen bestående af 18 timers ugentlig undervisning og 7 timers forberedelse. De 18 timer er fordelt på 12 lektioners klasseundervisning og 6 lektioners studiecenter(selvstudie). Danskuddannelserne er opdelt i 3 niveauer alt efter, hvilket sprogligt niveau kursisten befinder sig på: Danskuddannelse 1, danskuddannelse 2 og danskuddannelse 3. Danskuddannelse 1 omfatter de sprogligt svageste elever, herunder analfabeter.

Hertil kommer et beskæftigelsesrettet forløb i 12 timer ugentligt, der målrettes den enkeltes situation. De beskæftigelsesrettede forløb består af:

 • Et basisforløb, som er målrettet nytilkomne flygtning, der har behov for at få en helt grundlæggende forståelse af det danske samfund
 • Et virksomhedsrettet forløb, hvor der arbejdes med at afklare kursisten i forhold til realistiske jobmål, samt hvorledes man søger job på det danske arbejdsmarked
 • Et forløb målrettet uddannelse. Forløb er rettet mod unge under 30 år, som skal afklares i forhold til uddannelse.

AOF Vendsyssel har fremsendt årsrapport, der giver et overblik over indsatsen i 2014. Årsrapporten viser, at der i 2014 har været henvist 263 borgere fra Brønderslev Kommune. Der er her tale om en stigning på 16% i forhold til 2013, heraf er ca. 55% henvist efter Integrationsloven. Tallene inkluderer også de, der er tilmeldt til arbejdsmarkedsrettet dansk (introdansk), som ofte er selvforsørgende. Der har i 2014 været henvist kursister fra i alt 41 nationaliteter – her udgør flygtninge fra Syrien den største målgruppe.

Fordelt på de 3 danskuddannelser, har fordelingen af kursister i 2015 været således:

 • 16 pct. på Danskuddannelse 1
 • 61 pct. på Danskuddannelse 2
 • 22 pct. på danskuddannelse 3

I forhold til de beskæftigelsesrettede forløb, har der løbende været ca. 40 borgere på basisforløbet, løbende ca. 40 personer på det virksomhedsrettede forløb og ca. 10 personer på det uddannelsesrettede forløb. Årsrapporten viser, at AOF i 2014 har etableret 61 praktikforløb for kursisterne.

I 2014 er der er 6 personer, der er kommet i ordinær uddannelse, heraf er der pt. opnået resultattilskud for 3. Der er 2 personer, der er kommet i beskæftigelse, heraf er der pt. opnået resultattilskud for 1.

Inden for kort tid ventes regeringens udspil på integrationsområdet. Ekspertgruppen under Carsten Koch er allerede kommet med en række anbefalinger, der forventes at danne baggrund for udvalgets anbefalinger. Der er lagt op til en række væsentlige ændringer af integrationsindsatsen, herunder anbefaler ekspertgruppen:

 • At varigheden af integrationsprogrammet ændres fra maksimalt 3 år til maksimalt 2 år. Kravet til at programmet skal have en varighed på 37 timer om ugen ændres ligeledes, så programmet kan tilpasses den enkeltes situation.
 • At der kommer øget fokus på den virksomhedsrettede indsats,som en obligatorisk del af integrationsprogrammet. Vejledning og opkvalificering skal omlægges, så både aktivitetsparate og jobparate deltagere i integrationsprogrammet kommer ud på virksomhederne. Ligeledes skal danskuddannelse i højere grad integreres i virksomhedsindsatsen.
 • At borgeren tidligt i forløbet skal kompetenceafklares. Dette skal senest ske en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for indsatsen. Der skal løbende ske realkompetencevurdering/meritvurdering. Der skal systematisk ske realkompetencevurdering og/eller meritafklaring af borgerne i alle de tilfælde, hvor det er relevant. Der skal være mulighed for fasttrack. Formålet er at sikre, at deltagerne bruger deres medbragte kompetencer på det danske arbejdsmarked.
 • At aktivitetsparate ledige inden integrationsprogrammets udløb har pligt til en tværfaglig afklaring af deres situation og videre forløb i rehabiliteringsteamet. Teamet skal i den forbindelse sikre, at indsatsen i integrationsprogrammet videreføres, så borgeren oplever kontinuitet.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager årsrapporten til orientering. Endvidere foreslås, at Jobcenter og AOF drøfter samarbejdet/opgavefordelingen og udarbejder forslag til en ny kontrakt på Integrationsområdet, hvor regeringens udspil indarbejdes.

Personale

Ingen.

Beslutning

Årsrapporten blev taget til efterretning.

Udvalget godkendte, at Jobcenter og AOF drøfter samarbejde og opgavefordeling og udarbejder forslag til ny kontrakt på integrationsområdet.

Bilag

Til toppen


6. Analyse og udvikling af det specialiserede børn- og ungeområde


Resume

Sagsforløb: FL/BE/BS

Beskæftigelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget skal drøfte den fremlagte rapport, anbefalinger og redskaber fra ekstern konsulent og beslutte det videre arbejde med rapportens anbefalinger.

Forretningsledelsen får en orientering om afrapportering af analyse og udvikling på det specialiserede børn- og ungeområde på møde den 3. marts 2015.

Klaes Guldbrandsen fra ASP (Analyse Strategi Udvikling) kommer kl. 16.00 og præsenterer anbefalingerne fra afrapporteringen.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har i de senere år haft stor opmærksomhed på det specialiserede børn- og ungeområde, herunder særligt området for udsatte børn og unge. Der er gennem de seneste seks år blevet investeret i det forebyggende arbejde samt med omlægning af tilbudsstrukturen, herunder med anvendelse af familiepleje som den primære foranstaltning.

Børne- og Skoleudvalget igangsatte i 2014 et samarbejde med ekstern part om ’analyse og udvikling på det specialiserede børn- og ungeområde’ med formål om en analyse af den kommunale indsats og med sigte på at kunne arbejde strategisk med at udvikle området i forhold til såvel udfordringer og indsatstyper. Samarbejdet og analyserne vedrører de primære elementer i indsatsen: socioøkonomiske forhold i Brønderslev Kommune og regionen, kommunens udgiftsstruktur, primær forebyggelse og opsporing, myndighedsarbejdet, kompetenceudvikling, tilbudsstruktur samt styringsredskaber i indsatsen.

Brønderslev Kommune har haft stigende udgifter både for forebyggelse og for anbringelser. Udgiftsniveauet er samtidig større end på landsplan og i sammenlignelige kommuner, hvilket især kan henføres til anbringelsesområdet med flere anbringelser (herunder anbringelser med afgørelse uden samtykke). Brønderslev Kommune har altså et relativt højt udgiftsniveau, som kan henføres til en højere frekvens af sager og flere udgifter til foranstaltninger, selvom omkostningsniveauet (fx omkostningen pr. anbringelse) er faldet og er lavere end i sammenlignelige kommuner.

Analysen af socioøkonomiske forhold viste, at Brønderslev Kommune nogenlunde ligner de andre kommuner i landsdelen, men hvor landsdelen ser ud til at have vilkår for lidt større grad af udsathed på børn- og ungeområdet, end der er tale om for landsgennemsnittet. Der er altså ikke socioøkonomiske forhold, der kan forklare den større sagsfrekvens og det større udgiftsniveau i Brønderslev Kommune. Der bør dog fremover være opmærksomhed på flyttemønstre og en mulig koncentration af risikofaktorer for børn og unge i lokalområder.

Fra samarbejdet om ’analyse og udvikling på det specialiserede børn- og ungeområde’ foreligger nu ”Rapportering, anbefalinger og redskaber” og øvrige initiativer som er vedlagt som bilag.

Med afsæt i analyse- og udviklingsarbejdet gives 4 anbefalinger til kommunens strategi på det specialiserede børn- og ungeområde samt forslag til konkrete indsatser i kommunen. Anbefalingerne er tidligere fremlagt på byrådsseminar december 2014 og på styregruppemøder december 2014 og januar 2015. I anbefalingerne er også inddraget de målsætninger, som Byrådet i forvejen har opstillet for budgetår 2014 og 15, blandt andet ’tidlig indsats i myndighedsarbejdet’, samt i ansøgningen til Socialstyrelsen om partnerskabskommune.

Anbefalingerne til grund for strategi og kommunal indsats gælder både Ungecentrets arbejde samt Børn- og Familieafdelingen og dermed både Børn- og Skoleudvalget samt Beskæftigelsesudvalget. Anbefalinger om forebyggelsesindsatsen vil primært angå Børne- og Familieafdelingen og dermed Børne- og Skoleudvalget i den nuværende kommunale organisation, mens Ungecentret og Beskæftigelsesudvalget derudover vil skulle arbejde med koordination i forhold til de øvrige voksenområder.

Bilagene, som vedrører den socioøkonomiske analyse og nøgletalsanalysen har tidligere været til orientring i udvalget den 6. oktober 2014.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget drøfter de 4 anbefalinger:

1. Anbefaling om forebyggelsesindsatsen.

2. Anbefaling om mere tidlig, intensiv og lokalfokuseret indsats i myndighedsarbejdet.

3. Anbefaling om mere styring via brug af handleplaner og myndighed.

4. Anbefaling om leverandørstyring og køb af tilbud ud fra en løbende resultatvurdering.

I UngeCentret iværksættes følgende konkrete initiativer:

 • Støttekontaktpersonkorpset nytænkes efter samme model som på mentorområdet.
 • Arbejdet med mål og handleplaner styrkes.
 • Der sættes fokus på de ældste anbragte - fra 17 år og opefter, hvor uddannelsesperspektivet belyses.
Personale

Ingen.

Beslutning

Analysen og konsulentens anbefalinger blev drøftet og taget til efterretning.

Der arbejdes videre med de konkrete initiativer.

Bilag

Til toppen


7. Reform af refusionssystemet


Resume

Sagsforløb:BE

Regeringen har den 2. februar 2015 indgået aftale med Venstre, de Konservative og Dansk Folkeparti om at omlægge refusionssystemet på beskæftigelsesområdet. Ændringen af refusionsreglerne betyder, refusionssatsen er ens på tværs af ydelserne og aftrappes over tid. Reglerne træder i kraft pr. 1. januar 2016, samtidig igangsættes arbejde i finansieringsudvalget, med henblik på tilpasning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem, dette arbejde forventes afsluttet pr. 1. januar 2018.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering og godkende, at der udarbejdes et forslag til en investeringsmodel i forbindelse med budgettet for 2016.

Sagsfremstilling

Den statslige refusion varierer i dag alt efter, hvilken indsats kommunen iværksætter for den ledige, samt hvilken ydelse den ledige modtager. Når den ledige deltager i virksomhedsvendt aktivering eller ordinær uddannelse, modtager kommunen 50% refusion på forsørgelsesydelsen. Når den ledige er passiv eller deltager i øvrige aktiveringstilbud modtager kommunen 30% i refusion.

Med det nye refusionssystem skabes et mere enkelt og gennemskueligt system. Dette skal understøtte at kommunerne kan målrette den beskæftigelsesrettede indsats til den enkelte lediges behov og ressourcer, og derved iværksætte netop de tiltag som hurtigst muligt får den enkelte ledige tilbage i job eller uddannelse.

Med det nye refusionssystem vil refusionssatsen som udgangspunkt være ens på tværs af forsørgelsesydelser, og vil nedtrappes over tid:

 • 0-4 uger på offentlig forsørgelse giver en refusionsprocent på 80%
 • 5 -26 uger på offentlig forsørgelse giver en refusionsprocent 40%
 • 27-52 uger på offentlig forsørgelse giver en refusionsprocent 30%
 • Efter 52 uger på offentlig forsørgelse opnås en refusionsprocent 20%

Reformen af refusionssystemet træder i kraft den 1. januar 2016. Ved reformens ikrafttrædelse vil borgere som befinder sig på offentlig forsørgelse indgå i den nye refusionsmodel på den refusionssats, der svarer til deres anciennitet i systemet den 1. juli 2014.

Der vil her blive taget højde for, at de kommuner der allerede har en stor andel af borgere, der modtager permanent offentlig forsørgelse, ikke rammes økonomisk. Dette betyder, at kun tilkendelser af førtidspension og fleksjob foretaget efter den 1. juli 2014 vil være omfattet af den nye refusionsmodel. Alle tilkendelser fra før aftalen om forlig om ny beskæftigelsesindsats, vil være omfattet af de eksisterende refusionsregler.

Varigheden på offentlig forsørgelse opgøres via en såkaldt ”refusionstæller”. Refusionstælleren skal definere borgernes anciennitet i forhold til refusionssatsen. Efter 1 års sammenlagt selvforsørgelse inden for en referenceperiode på 3 år nulstilles refusionstælleren, hvorefter kommunen igen vil opnå den høje refusionsprocent.

Overgangsordning

Det nye refusionssystem indebærer, at kommunerne fremover modtager en mindre andel af udgifterne på en række områder via statslige refusioner. Til gengæld øges bloktilskuddet med et tilsvarende beløb. Da fordelingen af statsrefusioner og fordelingen af bloktilskud ikke er ens, vil der for de enkelte kommuner umiddelbart blive tale om en nettogevinst eller et nettotab. Disse virkninger forstærkes over årene, idet refusionsomlægningen indfases over en længere periode i takt med, at der sker en udfasning af personer, der har fået tilkendt førtidspension og fleksjob/ledighedsydelse i det gamle refusionssystem. Samlet er der tale om en omlægning fra refusion til bloktilskud, som på nuværende tidspunkt skønnes til ca. 7,6 mia. kr. i 2016 og som forventes at stige til ca. 16,7 mia. kr. i 2032.

I forlængelse af refusionsomlægningen, vil det kommunale tilskuds- og udligningssystem blive tilpasset. Dette skal sikre at der ikke skabes utilsigtede forskydninger i økonomien for de enkelte kommuner, idet refusionsomlægningen indebærer at kommunerne fremover vil modtage lavere statslige refusioner.

Der indføres en midlertidig kompensationsordning der begrænser de enkelte kommuners beregnede tab/gevinster til 0,1 skattepoint i 2016 og 0,2 skattepoint i 2017 samt et loft, som yderligere begrænser de absolutte gevinster og tab til 10 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. i 2017. Midlerne, som opsamles fra den yderligere begrænsning af tab og gevinster ud over loftet i den midlertidige kompensationsordning, reserveres til særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner, hvor refusionsomlægningen kan indebære en belastning på disse kommuners økonomiske situation.

Ovenstående betyder, at der gennemføres et analysearbejde i regi af Økonomi- og Indenrigsministeriets finansieringsudvalg med henblik på at forberede en mere langsigtet tilpasning af udligningssystemet, der kan have virkning fra 2018. Sigtet er at afbøde utilsigtede byrde-fordelingsmæssige konsekvenser som følge af refusionsomlægningen.

Overgangsordningen betyder, at konsekvenserne af reformen først ventes i 2018, og at der muligvis vil ske justeringer af modellen på dette tidspunkt.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering, og godkender, at der udarbejdes et forslag til en investeringsmodel i forbindelse med budgettet for 2016.

Personale

Ingen

Økonomi

Økonomi- og Indenrigsministeriet har beregnet virkninger af refusionsomlægning efter initial udligningstilpasning og midlertidig kompensation i 2016, hvor Brønderslev Kommune får 3,264 mio. kr. i 2016. Det skal bemærkes, at ministeriet ikke har fremsendt beregningsmetoden til kommunerne, hvorfor det p.t. ikke er muligt at verificere beløbet. Der bør tages forbehold, idet flere sammenlignelige kommuner undrer sig over beregningerne.

Økonomiafdelingen vil medio marts lave udtræk/beregninger ud fra 2014 tallene.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Status på Empowerment projektet


Resume

Sagsforløb: BE

Brønderslev Kommunes UngeCenter deltager i "Projekt Empowerment" som er iværksat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Projektet blev opstartet i oktober 2014, og der er indtil nu optaget 35 unge i projektet. Der er endnu ingen borgere afsluttet i projektet.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune deltager som en ud af 31 kommuner i "Projekt Empowerment". Projektet er iværksat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), og løber i perioden oktober 2014 til september 2016. Gennem projektet vil de koordinerende sagsbehandlere i UngeCentret arbejde med aktivitetsparate unge på en ny måde, som skal udvikle den unges egen rolle på vejen mod uddannelse.

Empowerment begrebet handler om, at borgeren skal tage ansvar for eget liv og egne beslutninger. De koordinerende sagsbehandlere i empowerment-projektet arbejder derfor med at give de unge redskaberne til, at de kan udvikle sig og tage ansvaret for deres liv.

Målgruppen for projektet er unge uden en kompetencegivende uddannelse, som har modtaget offentlig forsørgelse, i form af kontanthjælp/uddannelseshjælp, i minimum 2 år uden afbrydelser. Projektet har til formål at undersøge, hvorvidt en empowerment-inspireret indsats kan motivere disse borgere til at gå fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse gennem uddannelse. Ved uddannelse menes overgang til elevplads med elevløn eller uddannelse som er SU-berettiget.

Der er opsat følgende projektmål:

 • De unge får indflydelse og tager ejerskab til processen frem mod uddannelse.
 • UngeCentret samarbejder om de unge på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet.

I UngeCentret er der modtaget midler til at iværksætte denne særlige indsats for 60 borgere. Succeskriteriet for projektet er, at 75% af de unge inden 1. oktober 2016 er startet i uddannelse.

Deloitte har udarbejdet en statusrapport vedrørende projektet og de 31 deltagende kommuner. Rapporten viser, at de borgere som deltager i projektet på landsplan, i overvejende grad har psykiske og fysiske funktionsnedsættelser, samt sociale problemer. Det bemærkes at rapportens data er indsamlet i december 2014, og derved ikke giver et tidssvarende billede af status for de borgere, der pt. er i gang med projektet i Brønderslev Kommune. Statusrapporten er vedlagt som bilag.

Brønderslev UngeCenter har erfaret at der er nogle fælles træk for de unge, som deltager i projektet:

 • Den gruppe af unge, som opfylder kriterierne for at være en del af projektet, har i de seneste to år ikke haft én eneste dag udenfor systemet, og for flere af deltagerne gør det sig også gældende, at perioden på offentlig forsørgelse har været endnu længere.
 • En del af deltagerne er eller har været i misbrug. De kan have været igennem behandling og udredning i psykiatrien eller have en lang historik omkring anbringelser udenfor hjemmet og uregelmæssig skolegang i deres opvækst.

Fælles for dem er, at de har oplevet en lang række nederlag, både udenfor systemet og indenfor det. Selvom de unge har haft mange nederlag, så findes der stadig et håb og en drøm hos dem. De vil gerne være som alle andre, gå på uddannelse, få et job og stifte en familie. De vil gerne leve uafhængigt af sagsbehandlere, aktiveringsprojekter og kommunens generelle indblanding i deres liv. Den indsats de unge har fået gennem de seneste år, har ikke formået at flytte dem til uddannelse eller i arbejde – og der ses derfor et behov for at prøve en helt anderledes tilgang.

En vigtig del af Empowermentprojektet er, at de unge føler sig mødt med tillid og med forståelse. Der arbejdes derfor motiverende og anerkendende, for herved at understøtte de unge i at opnå deres drømme. Som en del af forsøget med empowerment, har STAR lavet en forsøgsbekendtgørelse, som fjerner muligheden for at sanktionere disse borgere, og som også fjerner lovgivningen omkring ret og pligt til deltagelse i aktivitet.

Som erstatning for sanktioner og ret og pligt tilbydes i projektet i stedet en mulighed for selv at vælge, hvilke af Brønderslev Kommunes tilbud indenfor beskæftigelsesområdet, den unge ønsker at deltage i samt en tæt opfølgning fra den unges koordinerende sagsbehandler. Opfølgningen omfatter bl.a. også, at der løbende sammen med den unge foretages vurderinger af fremdriften eller ”progressionen” frem uddannelse.

Brønderslev UngeCenter har udarbejdet et borgervendt katalog, som præsenterer de tilbud og forløb som borgerne har mulighed for at vælge i mellem. De unge får også muligheden for, at deltage i en tværfaglig konference med deltagelse af alle de fagområder, som findes i Ungecentret. Fra denne konference vil der komme nogle anbefalinger, som den unge efterfølgende kan vælge at følge i det videre forløb.

Desuden tilbydes den unge en mentor, som blandt andet skal give råd og vejledning omkring fremtidigt valg af uddannelse, og understøtte de øvrige aktiviteter som den unge vælger at deltage i.

Der er på nuværende tidspunkt optaget 35 unge i projektet.
Der er på nuværende tidspunkt endnu ikke afsluttet nogle unge fra projektet.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Ledighedstal for Jobcenter og UngeCenter for december 2014


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesudvalget orienteres ved hvert møde om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner i UngeCenter og Jobcenter. Tallene er for december 2014.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Oversigten viser antallet af fuldtidspersoner på de enkelte ydelsesgrupper i Jobcentret og UngeCentret. Oversigten indeholder antallet af fuldtidspersoner det seneste år opgjort måned for måned. Samtidig fremgår det også, hvor mange fuldtidspersoner der var i 2012 og 2013.

For de ledige og sygemeldte, der er tilknyttet Jobcentret, ses der i 2014 et mindre fald i antallet af dagpengemodtagere, førtidspensionister, personer på ledighedsydelse, samt kontanthjælpsmodtagere. Når man samlet set ser sygedagpenge og jobafklaringsydelse har der her været en stigning. Ligeledes har der været en stigning i antallet af integrationsborgere.

For målgrupperne på UngeCentret, er antallet af unge på uddannelseshjælp og kontanthjælp det samme antal i december 2014, som der var i december 2013. For de unge dagpengemodtagere kan der konstateres et mindre fald i antallet.

Dataene, der er anvendt i oversigten, er fra jobindsats.dk. Tallene er i hovedreglen 2-3 måneder "forsinkede". Det vil sige, at de seneste data er fra december 2014. Tallene i jobindsats er dynamiske, hvilket betyder, at de også er opdaterede bagudrettet. Tallene for kontanthjælp omfattet af integrationsloven samt fleksjob er indsatsestimerede tal, da der pt. ikke foreligger tal for december måned på disse områder.

Fuldtidspersoner skal forstås således, at hver enkeltperson, der har modtaget ydelse inden for den valgte periode divideret med det antal uger, som perioden dækker (opgjort i timer). Har en person modtaget eksempelvis dagpenge i halvdelen af en given måned, tæller personen med som en halv fuldtidsperson i måneden.

Dataene er bearbejdet, så der er udarbejdet en oversigt for UngeCentrets målgrupper samt en oversigt for Jobcentrets målgrupper. Førtidspensionister er ligeledes medtaget i statistikken.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Implementering af selvbooking på jobcentret


Resume

Sagsforløb: BE

Det er et fællestræk i alle reformerne (kontanthjælp-, sygedagpenge- og beskæftigelsesreformen), at indsatserne skal være mere jobrettede, og at borgerne skal involveres og have større indflydelse på egen sag – omtalt som empowerment. Borgerne skal bl.a. have mulighed for selv at booke samtaler og vælge hvem de vil tale med – og hvad de gerne vil tale om. Jobcentret har pt. igangsat muligheden for selvbooking for de forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere. På sigt skal muligheden udbredes til alle jobcentrets målgrupper.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering og godkende, at de næste målgrupper som skal have mulighed for at selvbooke er sygedagpengemodtagere og personer på ledighedsydelse.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet (BEK nr. 1594 af 24.12.14), at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering stiller et fælles system til rådighed, som jobcentrene har pligt til at bruge.

Formålet med selvbooking er:

 • at give borgere mulighed for at betjene sig selv på nettet i forhold til Jobcenteret og dermed i højere grad selv kunne tage ansvar for kontakten med jobcentret.
 • at lette den administrative proces i indkaldelsen af borgere, og dermed mindske den tid, der anvendes på administration.
 • at understøtte den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi ved øget selvbetjening.

Rent praktisk sker selvbooking via jobnet ved at borgeren via jobnet, kan booke en samtale med en medarbejder fra jobcentret.

Plan for implementering

Jobcentrene skal indføre Planner og selvbooking for alle målgrupper. Jobcenter Brønderslev har haft medarbejdere på kursus i administration og brug af Planner, og vil fra februar 2015 give ledige A-dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere mulighed for selv at booke samtaler.

Der er i forbindelse med opstart en del usikkerhed omkring teknikken, som skal spille sammen med Work Base og medarbejdernes Outlook-kalender, og hvad det vil betyde for den enkelte medarbejder, når de ledige selv booker. Det er derfor besluttet at starte gradvist op, så der bliver tider, hvor ledige kan booke samtaler, samtidig med at vi fortsat indkalder ledige til samtaler i forhold til kontaktforløbet.

De ledige informeres om mulighederne, når de er på Jobnet for at registrere deres jobsøgning, ligesom de får en personlig information på deres førstkommende møde i jobcentret.

Fagenheden for beskæftigelse vil, ud fra en vurdering af målgruppernes ressourcer foreslå, at sygedagpengemodtagere og modtagere af ledighedsydelse bliver de næste målgrupper, der får adgang til selvbookning, mens Jobcentret venter med aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering og godkender, at sygedagpengemodtagere og modtagere af ledighedsydelse bliver de næste grupper, der får adgang til selvbooking.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


11. Tilsagn om tilskud fra den regionale uddannelsespulje


Resume

Sagsforløb: BE/ØK

Brønderslev Kommune har fået tilsagn om tilskud på 540.000 kr. til den regionale uddannelsespulje. Midlerne skal benyttes til at opkvalificere ledige indenfor områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste 6 måneder. Konkrete opkvalificeringskurser og uddannelser fremgår af en udarbejdet positivliste.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

På finansloven 2015 er der afsat en bevilling på 81,2 mio. kr. til en regional uddannelsespulje i forbindelse med forliget om reform af beskæftigelsesindsatsen. Bevillingen er fordelt på alle landets kommuner ud fra kommunernes relative andel af ledighedsberørte dagpengemodtagere.

Brønderslev Kommune har fået tilsagn om tilskud på 540.000 kr.

Af beskæftigelsesreformen fremgår det, at uddannelsesindsatsen skal målrettes ledige med færrest kompetencer. Desuden skal der skabes et øget fokus på jobrettet uddannelse, så de ledige i større grad besidder de kompetencer, som erhvervslivet efterspørger.

Med den regionale uddannelsespulje, kan kommunerne få dækket 80 procent af driftsudgifterne til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb – specifikt inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste 6 måneder. Kommunerne bliver kompenseret for de resterende 20 procent gennem bloktilskuddet.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har i samarbejde med arbejdsmarkedets parter i Beskæftigelsesrådet, udarbejdet en landsdækkende positivliste for den regionale uddannelsespulje. Listen gælder i perioden 1. januar 2015 til 31. marts 2015. Den gældende positivliste er vedlagt som bilag.

STAR samarbejder med de regionale arbejdsmarkedsråd, om udarbejdelse af nye regionale positivlister gældende fra den 1. april 2015. De nye positivlister skal sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder i det enkelte arbejdskraftopland.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen

Økonomi

Tilsagn om tilskud på 540.000 kr. til regional uddannelsespulje målrettet ledige med færrest kompetencer udbetales af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ved godkendelse af endeligt revisionspåtegnet regnskab inden 1. april det efterfølgende år, at tilsagnet er givet. Kommunen kompenseres for de resterende 20 procent (135.000 kr.) gennem bloktilskuddet.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


12. Udbetalinger efter principafgørelse


Resume

Sagsforløb: BE

Ankestyrelsens principafgørelse af 4. august 2014 påpeger, at kommunen i henhold til Forvaltningslovens § 19 skal partshøre begge parter, inden der træffes afgørelse om gensidig forsørgerpligt. Ligeledes skal begge parter modtage afgørelse med klagevejledning.

Sagen fremsendes til orientering i Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2014 trådte ny lovgivning om gensidig forsørgerpligt ved samlevende i kraft. Det betyder, at hvis den ene part i et forhold har indtægt og den anden er på uddannelseshjælp eller kontanthjælp, så skal den part, der har løn bidrage til forsørgelsen af samleveren (ydelsesmodtageren). Socialcentret foretog i hver sag en vurdering af, hvorvidt de samlevende opfyldte kriterierne for at være samlevende. Der blev fremsendt Erklæring om gensidig forsørgerpligt til disse par. Erklæringen blev underskrevet af begge parter i forholdet. Når erklæringen var Socialcentret i hænde, blev ydelsesmodtageren partshørt, og der blev fremsendt en afgørelse til ydelsesmodtageren med klagevejledning. Socialcentret har således ikke partshørt eller sendt afgørelsesbrev til samleveren, idet denne ikke modtog ydelser i Socialcentret, men var selvforsørgende. Der er hver måned blevet indsendt lønsedler til beregning af ydelsen. Begge parter har således skrevet under på, at de er samlevende og har hver måned bidraget til sagsbehandlingen ved at indsende lønsedler.

Det har vist sig, at mange andre kommuner heller ikke har partshørt samleveren. Dette har medført at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har meddelt, at de i løbet af uge 9 vil fremsende orienteringsskrivelse til kommunerne om reglerne for gensidig forsørgelse.

Fastholdes Ankestyrelsens afgørelse kan det få en økonomisk betydning for kommunerne og staten.

De økonomiske konsekvenser afhænger af, hvilken beslutning, der træffes i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stabsenheden for Service foreslår, at ovenstående tages til orientering samt at der afventes nærmere orientering fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, om hvorvidt der eventuelt skal træffes ny afgørelse i sagerne.

Personale

Ingen.

Beslutning

Sagerne tages op til fornyet behandling.

Til toppen


13. Udpegning til politisk forankringsgrupper i relation til Sundhedsaftalen 2015 - 2018


Resume

Sagsforløb: ÆO/BE/BS/SS

I forbindelse med vedtagelsen af Sundhedsaftalen 2015-2018 blev der truffet beslutning om en ny politisk organisering. De eksisterende politiske styregrupper i alle 11 nordjyske kommuner erstattes af 4 politiske forankringsgrupper opdelt efter geografi. Hver kommune bliver repræsenteret i forankringsgrupperne med 2-4 repræsentanter.

Der skal udpeges repræsentanter til de politiske forankringsgrupper i alle regionens kommuner.

Sagsfremstilling

I den tidligere sundhedsaftale var der politiske styregrupper i hver kommune bestående af to kommunale politikere og to regionale politikere. De tidligere politiske styregrupper har haft som primær opgave, at følge op på de bilaterale sundhedsaftaler, dvs. aftaler indgået mellem den enkelte kommune og regionen.

I den nye sundhedsaftale er det besluttet, at der i stedet for politiske styregrupper i hver kommune, skal være 4 politiske forankringsgrupper i regionen.

Der skal således udpeges til politiske styregrupper i henholdsvis Klynge Nord, Klynge Vest, Klynge Syd og Klynge Midt.

De politiske forankringsgrupper kommer til at bestå af 2 til 4 politikere fra hver kommune. De kommunale repræsentanter kan f.eks. være udvalgsformænd/næstformænd fra social-, sundheds- og evt. beskæftigelsesområdet samt fra den kommunale del af Sundhedskoordinationsudvalget (SKU).

De kommunale medlemmer fra SKU deltager i forankringsgruppen som KKR-udpegede medlemmer og ikke kun som repræsentant for egen kommune. I de klynger, som ikke er direkte repræsenteret i Sundhedskoordinationsudvalget, vil der i forankringsgruppen deltage et KKR udpeget medlem af SKU fra en af de andre klynger; dette for at sikre sammenhæng til arbejdet i Sundhedskoordinationsudvalget.

Udover de kommunale repræsentanter består forankringsgruppen af repræsentanter fra PLO Nordjylland (Kommunalt Lægelige Udvalg/PLO Regional) og fra Region Nordjylland (4-5 politiske repræsentanter fra Sundhedskoordinationsudvalget, Forretningsudvalget og øvrige relevante udvalg).

Forankringsgrupperne forventes at holde 1-2 møder om året efter behov.

Det primære fokus på møderne i de politiske forankringsgrupper er opfølgning på Sundhedsaftalen 2015-2018 i et lokalt perspektiv. Der vil være fokus på samspillet mellem de lokale politikker/strategier og Sundhedsaftalen 2015-2018.

Møderne afholdes efter en fælles struktur, og der anvendes en dagsordensskabelon, der sikrer kontekst til de temaer, der behandles i Sundhedskoordinationsudvalget. Dagsordenen bygges som udgangspunkt op efter følgende princip:

 • Statusrunde v/parterne. Hver part forbereder en status med afsæt i det seneste Sundhedskoordinationsudvalgsmøde, hvor det er blevet rammesat, hvad det overordnede tema på de kommende møder i forankringsgrupperne skal være
 • Lokale ønsker fra klyngen
 • Opfølgning på supplerende sundhedsaftaler i den pågældende klynge

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalgsformand/næstformand fra Ældreomsorgsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget Social- og Sundhedsudvalget udpeges til den politiske forankringsgruppe.

Forretningsledelsen anbefaler, at der udpeges udvalgsrepræsentanter fra de 4 udvalg.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 26. februar 2015, pkt. 19:

Gitte Krogh udpeges.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Eskild Sloth Andersen blev udpeget.

Bilag

Til toppen


14. Godkendelse af indmeldinger til Udviklingsstrategi 2016


Resume

Sagsforløb: BE, BS og SS

Beskæftigelsesudvalget anmodes om at godkende forslag om:

 • Indmelding til Udviklingsstrategi 2016 i forhold til rammeaftalerne for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet
 • Indberetningsskema til det forstærkede samarbejde
 • Indberetningsskema til Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade
 • Indberetningsskema til Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.
Sagsfremstilling

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, og denne koordinering af områderne indebærer ansvaret for udarbejdelse af den årlige rammeaftale. Dette er et redskab for kommunalbestyrelserne i Nordjylland til – på tværs- at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på områderne.

Rammeaftalen består helt overordnet af to aftaledokumenter:

 • Udviklingsstrategien
 • Tendenser og udvikling
 • Det forstærkede samarbejde
 • Centrale udmeldinger (voksne med kompleks erhvervet hjerneskade og børn og unge med alvorlig synsnedsættelse)
 • Styringsaftalen (kapacitets- og økonomistyringsdelen)

Rammeaftalens udviklingsstrategi har til formål at koordinere udviklingen i de eksisterende tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde i Nordjylland samtidigt med, at den skal belyse udviklingen i efterspørgslen efter pladser og tilbud. Udviklingsstrategien er dermed en strategi for, hvordan det fælleskommunale og regionale samarbejde om det specialiserede socialområde skal udvikle sig.

I forbindelse med udviklingsstrategien præsenterer kommunerne dermed hvert år deres forventninger til ændringer i forbruget af pladser. Samtidig gives der et overblik over, hvilke foranstaltninger kommunerne har etableret eller planlægger at etablere, der kan have betydning for planlægning og udvikling af tilbud på såvel social- som specialundervisningsområdet i de andre kommuner og Region Nordjylland. I udviklingsstrategien fastlægges desuden de fokusområder, som de nordjyske kommuner og Region Nordjylland ønsker at arbejde særligt med, herunder et årligt tema som socialministeren udmelder for området.

Brønderslev Kommune har tidligere vedtaget en målsætning om at blive 90 % selvforsynende på det specialiserede socialområde.

Input til Udviklingsstrategi 2016

Tendenser og udvikling – bilag 1:

I de vedhæftede bilag ses forvaltningens input til udarbejdelsen af Udviklingsstrategi 2016. Dominerende tendenser i 2015/2016 synes på børneområdet at være et større behov for rummelige regionale tilbud til børn med komplekse problemstillinger, fx ved kombination af flere forskellige alvorlige, psykiatriske diagnoser samt social belastning. På voksenområdet ses 1) En væsentlig stigning af voksne med personlighedsforstyrrelse og borgere med svære sociale problemstillinger. Disse borgere har ofte moderat til svær funktionsnedsættelse og komplekse problemer/behov. 2) En stigning af voksne, der får diagnosen ADHD og andre psykiatriske diagnoser. Mange af disse har vanskeligheder med at klare sig i dagligdagen og mange har tendens til selvmedicinering af stoffer og alkohol. Der opleves en stigende tendens af borgere med hjerneskade som følge af misbrug, 3) En stigning inden for autismeområdet. 4) Borgere med multihandicaps får oftere diagnosticeret flere følgelidelser/diagnoser, som bevirker, at behovene for hjælp/støtte øges.

Det særligt forstærkede samarbejde (Myndighed) – bilag 2:

Herudover er vedlagt 2 andre bilag med input til Udviklingsstrategi 2016. Et skema med indberetning i forhold til det forstærkede samarbejde på både børne- og voksenområdet. Et samarbejde, hvor det forventes at alle nordjyske kommuner med mellemrum vil have behov for at benytte tilbuddene, da der er tale om de mest specialiserede tilbud i Nordjylland. Skemaet angiver forvaltningens forventede efterspørgsel i forhold til de mest specialiserede tilbud.

Det særligt forstærkede samarbejde (driftsherreindmeldinger):

Forvaltningen har ikke nye tilbud, der skal indmeldes i forhold til det særligt forstærkede samarbejde.

Centrale udmeldinger (voksne med kompleks erhvervet hjerneskade og børn og unge med alvorlig synsnedsættelse) – bilag 3:

Endeligt er vedlagt et skema for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Skemaet angiver de tendenser forvaltningen samlet set ser på området. Området er centralt udmeldt af Socialstyrelsen for at sikre den nødvendige koordination og planlægning på tværs af kommuner og regioner i forhold til de højt specialiserede indsatser og tilbud.

Det videre forløb

Det samlede materiale vil efter endt behandling i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget tilgå Sekretariat for Rammeaftaler senest 16. marts 2015, som udarbejder selve udviklingsstrategien og styringsaftalen, der tilsammen udgør rammeaftalen. Rammeaftalen 1. behandles på DAS-møde i juni 2015. Rammeaftalen 2. behandles på DAS-møde i august 2015. Rammeaftalen behandles i KKR 4. september 2015, hvorefter den udsendes til behandling i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets behandlinger skal være afsluttet senest 15. oktober 2015.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender følgende forslag om indberetninger til Udviklingsstrategi 2016:

 • Indmelding til Udviklingsstrategi 2016 i forhold til rammeaftalerne for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet
 • Indberetningsskema til det forstærkede samarbejde
 • Indberetningsskema til Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade
 • Indberetningsskema til Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.
Personale

Ingen

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


15. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

A)Orientering om de seneste sagstal (uge 9 sygedagpengetal er for uge 7) for de enkelte ydelsesgrupper. Der er tale om antal sager, der er ikke lavet omregning til fuldtidspersoner, som det sker i de officielle tal fra jobindsats.dk

B) Der fremsendes sag til Økonomiudvalget med anmodning om, at Socialcentret kan få adgang til at disponere over lejligheder i boligforeningerne. Lejlighederne ønskes anvendt til flygtninge.

C) Der fremsendes sag til Økonomiudvalget med anmodning om, at der ansættes yderligere personale i Integrationsafdelingen, da Brønderslev Kommune modtager flere flygtninge end forventet. Oprindeligt var udmeldt en kvote på 46, denne er ændret til 114.

D) KL har anmodet kommunerne om at meddele, hvorvidt de ønsker at modtage et større antal flygtninge end den sidst udmeldte kvote. Brønderslev Kommune ønsker ikke at modtage yderligere flygtninge.

E) Opfordring til tilmelding til opstartskonference for beskæftigelsesreformen. Konferencen holdes i Aalborg den 27. marts 2015, kl. 9,30 til 13,15.

Beslutning

Ad A) Til orientering.

Ad B) Til orientering.

Ad C) Til orientering.

Ad D) Til orientering.

Ad E) Eskild Sloth Andersen og Svend Erik Trudslev tilmeldes.

Til toppen


16. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Udvalgets møde den 4. maj 2015 flyttes til den 11. maj 2015, kl. 14,30.

Til toppen


17. Lukket punkt: Kontraktudløb


Til toppen


18. Lukket punkt: Kontrakt


Til toppen


19. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer