Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelsesudvalget - Referat

Dato: 11. maj 2015
Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Svend Erik Trudslev havde meldt afbud.

H.C. Holst deltog ikke i behandlingen af pkt. 1-4.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Svend Erik Trudslev og H.C. Holst var fraværende.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2015 - Beskæftigelsesudvalget


Resume

Sagsforløb: BE

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2015.

Beskæftigelsesudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2015. Ifølge principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Budgetopfølgning 1 viser, at der forventes en merudgift på overførselsudgifterne indenfor Beskæftigelsesudvalgets område på samlet 12,727 mio. kr. Størstedelen af merforbruget - 10,727 mio. kr. - findes på integrationsområdet, og skyldes et øget antal flygtninge, sammenlignet med det budgetterede antal.

Det samlede resultat ved 1. budgetopfølgning for Brønderslev Kommune er endnu ikke endeligt klar, men vil sammen med Forretningsledelsens indstilling, foreligge forud for Økonomiudvalget og Byrådets behandling af budgetopfølgningen.

En uddybende forklaring på afvigelserne inden for Beskæftigelsesudvalgets område fremgår af vedlagte bilag.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Beskæftigelsesudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Personale

Ingen.

Økonomi

Jfr. sagsfremstillingen

Beslutning

Budgetopfølgningen blev drøftet og taget til efterretning.

Svend Erik Trudslev og H.C. Holst var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Status på jobrotationsindsatsen


Resume

Sagsforløb: BE

Som følge af Beskæftigelsesreformen, er der sket en række ændringer af reglerne på jobrotationsområdet. Jobcentret oplever imidlertid, at der fortsat er interesse for ordningen fra virksomhedernes side. Pt. er der igangsat 33 projekter.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Der er fortsat god aktivitet på jobrotationsområdet. Jobcenter Brønderslev har pt. 33 igangværende projekter, hvoraf 2 er igangsat i private virksomheder i 2015. Der er pt. projekter indenfor produktion, detail, handel og service, landbrug, bygge og anlæg samt det offentlige. 24 af projekterne er i private virksomheder og 9 projekter er i det offentlige.

Jobcentrets erfaring er, at virksomhederne kan se mulighederne i ordningen, men at det kræver en ekstra indsats fra jobcentrets side at komme i mål med projektet, som følge af de regelændringer, der er sket på området.

Virksomhederne tilbydes assistance i forhold til uddannelsesplanlægning, koordinering med uddannelsesinstitutioner og administrativ service for at sikre, at projekterne kommer i gang.

Nye regler for jobrotation

Som følge af Beskæftigelsesreformen skete der den 1. januar2015 ændringer i reglerne på jobrotationsområdet. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har på den baggrund udsendt en vejledning, som præciserer, hvordan praksis skal være i jobcentrene.

Det har betydet følgende ændringer inden for området:

 • Ledige skal have 6 måneders ledighed for at blive godkendt til jobrotation
 • Ledige kan maksimalt være ansat 6 måneder i jobrotation i samme virksomhed
 • Vikaren skal ansættes i samme eller tilsvarende jobfunktion, som medarbejderen, der deltager i uddannelse
 • Vikaren kan løse opgaver for flere medarbejdere på uddannelse, dog skal opgavefordelingen matche det forbrugte antal uddannelsestimer på hver enkelt medarbejder/medarbejdergruppe
 • Vikaren kan ikke ansættes i jobrotation i den virksomhed, hvor personen senest har været ansat i ordinær beskæftigelse
 • Vikaren skal arbejde samme sted (p-nummer) som medarbejderen på uddannelse
 • Medarbejderen på uddannelse skal være ordinært ansat i en virksomhed beliggende i Danmark
 • Medarbejderen skal have været ordinært ansat i minimum 3 måneder forud for uddannelsens begyndelse
 • Medarbejderen skal deltage midlertidigt i uddannelse
 • Medarbejderen skal modtage sædvanlig løn under uddannelsen, og arbejdsgiveren skal betale for uddannelsen

Konsekvenser af regelændringerne

Det er jobcentrets erfaring, at reglen om 6 måneders ledighed gør det vanskeligere at rekruttere kvalificerede vikarer. Arbejdsgiverne har ikke slækket på kravene til vikarens kompetencer og motivation, og derfor vælger arbejdsgiveren i nogle tilfælde ikke at benytte sig af muligheden.

Stramningerne påvirker også arbejdsgivernes motivation for at bruge ordningen – dels på grund af rekrutteringsproblematikken og dels fordi fleksibiliteten i ordningen er blevet mindre. I nogle tilfælde har arbejdsgiveren et ønske om, at ændre på opgavefordelingen i virksomheden, så andre eksisterende medarbejdere på virksomheden tager over for de medarbejdere der er på uddannelse, og vikarerne så løser opgaverne for disse medarbejdere. Denne løsning er desværre ikke mulig længere.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen

Økonomi

Med Beskæftigelsesreformen blev der indført ændringer i finansieringen af jobrotationsordningen. Det betyder, at kommunerne ikke længere modtager 100% refusion men kun 60% refusion på udgifterne til jobrotationsydelsen til virksomhederne. Kommunerne skal dermed selv finansiere de resterende 40% af udgiften. Kommunerne kompenseres dog herfor via bloktilskuddet.

Ovenstående gælder for alle projekter, som er iværksat efter den 12. november 2014. Der er lavet overgangsregler for projekter igangsat før denne dato.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Svend Erik Trudslev og H.C. Holst var fraværende.

Til toppen


5. Frivillige mentorer på beskæftigelsesområdet


Resume

Sagsforløb: BE

Det frivillige mentorkorps består aktuelt af 29 mentorer. Fagenheden for Beskæftigelse ønsker fortsat at udvikle og styrke det frivillige mentorkorps. Dette skal ske gennem afholdelse af arrangementer for eksisterende og kommende mentorer, informationsmøder for borgere der har interesse i at blive mentor samt deltagelse i et nationalt netværk vedrørende frivillige mentorer.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering og godkende, at der bevilges 67.000 kr. til gennemførelse af initiativer, der har til hensigt at styrke og videreudvikle mentorkorpset.

Sagsfremstilling

Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilgede i 2013 midler til ansættelse af en ”implementeringskoordinator” til etablering af det frivillige mentorkorps i Brønderslev Kommune. Implementeringskoordinatoren var projektansat i 9 måneder og skabte i denne periode et solidt funderet frivilligt mentorkorps i Brønderslev Kommune.

Med udgangen af november 2014 blev opgaven overtaget af en mentorkoordinator i Ungecentret, som er ansvarlig for; drift, koordinering og kvalitetssikring af hele mentorindsatsen (både den frivillige og de øvrige mentorindsatser, der anvendes). Opgaverne er blandt andet; matchning af borger og mentor, uddannelse af frivillige og egne mentorer, netværk for mentorer, kontaktperson for mentorerne med mere.

Der er pt. tilknyttet 29 frivillige mentorer til mentorkorpset.

Siden UngeCentret overtog opgaven med udgangen af november 2014 er der kommet 3 nye mentorer til og 1 mentor er stoppet. Eksempler på indsatser de frivillige mentorer typisk hjælper med er:

 • Unge der har behov for en motivationsskabende indsats eksempelvis til at påbegynde uddannelse
 • Ensomme unge har behov for social støtte
 • Unge der har behov for støtte til lettere systemguidning (eksempelvis at blive skrevet op i et boligselskab, søge ind på en uddannelse mv.)

Indsatsen den frivillige mentor yder, skal naturligvis passes ind i forhold til den frivilliges dagligdag og job.

Pt. er der 20 borgere, der er tilknyttet de frivillige mentorer, heraf er 17 under 30 år.

Fagenheden for Beskæftigelse ønsker fortsat at udvikle mentorindsatsen gennemfølgende tiltag:

 • Arrangementer for eksisterende og kommende mentorer:Det foreslås, at der 2 gange årligt afholdes et netværksmøde, hvor der inviteres personer udefra, som kan bidrage til en positiv omtale omkring det frivillige mentorkorps og skabe en opmærksomhed, som kan bidrage til fortsat udvikling og styrkelse af korpset (forventet udgift 55.000 kr.).
 • Afholdelse af informationsmøder: Det foreslås, at der jævnligt afholdes informationsmøder for nye frivilligere mentorer. Det foreslås endvidere, at der disse møder annonceres i avisen (forventet udgift 8.500 kr.).
 • Netværk for frivillige mentorkorps: Det foreslås, at Brønderslev Kommune deltager i et nationalt netværk for kommunalt ansatte, der arbejder for frivilligere mentorer. Det er Middelfart og Lyngby-Taarbæk kommuner, der har igangsat arbejdet med at etablere et nationalt netværk, der skal styrke samarbejdet om indsatsen med frivillige mentorer (forventet udgift: 3.500 kr.)

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering og bevilger 67.000 kr. til videreudvikling og styrkelse af det frivillige mentorkorps.

Personale

Ingen.

Økonomi

Udgiften på 67.000 kr. finansieres inden for budgettets ramme.

Beslutning

Godkendt.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


6. Puljeoversigt på beskæftigelsesområdet 2015


Resume

Sagsforløb: BE

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udsendt en puljeoversigt på beskæftigelsesområdet i 2015.

Fagenheden for Beskæftigelse påtænker at ansøge tre af puljerne, når de bliver slået op.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage oversigten til orientering og godkende, at Fagenheden for Beskæftigelse udarbejder ansøgninger til tre puljer, når det bliver aktuelt.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udsendt en oversigt over de puljer og projekter, der er afsat penge til igennem Finansloven på nuværende tidspunkt (se bilag). Enkelte af puljerne er allerede slået op. Resten forventes at blive slået op i løbet af året.

To af puljerne, som er et led i beskæftigelsesreformen, skal ikke ansøges. Det drejer sig om den regionale uddannelsespulje (nr. 17.46.41.10) og puljen til uddannelsesløft (nr. 17.46.41.20 - jf. bilag). Midlerne i disse puljer fordeles via tilsagn til kommunerneom en maksimal tilskudsramme, som kommunen kan gennemføre de puljebestemte indsatser indenfor.

Fagenheden for Beskæftigelse påtænker at ansøge tre af puljerne i puljeoversigten, når de bliver udmeldt. Den første påtænker Fagenheden for Beskæftigelse at søge i samarbejde med A-kasserne. Det drejer sig om:

 • Puljen til særlig indsats for ledige i risiko for langtidsledighed (nr. 17.46.43.50)

De andre to puljer, Fagenheden for Beskæftigelse påtænker at søge, er satspuljer:

 • Indslusning på arbejdsmarkedet (nr. 17.59.21.50)
 • Rum til udsatte på arbejdsmarkedet (nr. 17.59.21.60)

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager puljeoversigten til orientering og godkender, at Fagenheden for Beskæftigelse udarbejder ansøgninger til de tre ovennævnte puljer, når de bliver slået op.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Implementering af Beskæftigelsesreformen


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesreformen betyder, at indsatsen for de forsikrede ledige ændres på en række centrale parametre. Blandt andet skal der holdes flere samtaler med nyledige, og der skal afholdes fællessamtaler med A-kasserne. I sagen gennemgås status i forhold til de centrale elementer i Beskæftigelsesreformen.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering og godkende, at der indgås overordnede paraplyaftaler med LO, FTF gældende for de A-kasser, der er under disse hovedorganisationer, samt at der indgås individuelle aftaler med de øvrige A-kasser i forhold til samarbejde omkring fællessamtaler, og at der indledes dialog med eksterne leverandører omkring at gennemføre en styrket indsats for ledige, der har mere end 16 måneders ledighed.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesreformen indeholder forskellige elementer, som får betydning for arbejdet i jobcentret:

 • Service til virksomhederne i forbindelse med rekruttering, kompetenceudvikling af ansatte og fastholdelse af syge.
 • Flere samtaler – herunder fællessamtaler med A-kasserne
 • Jobrettet uddannelse for ufaglærte og faglærte med forældet uddannelse
 • Fokus på resultater frem for proceskrav
 • Flere digitale løsninger, som bl.a. skal understøtte empowerment.

Service til virksomhederne

Reformen indebærer, at virksomhederne skal serviceres i forhold til deres behov. Organisationsændringen fra januar 2014 med oprettelse af erhvervsservice har betydet, at jobcentret har været godt forberedt – og allerede var godt i gang med denne opgave før reformens ikrafttræden.

Flere samtaler – herunder fællessamtaler med A-kasserne

Et centralt element i Beskæftigelsesreformen er et intensiveret samtaleforløb med de ledige, som del af en individuel og tidlig indsats. Således skal jobcentret have 6 samtaler med de ledige indenfor de første 6 måneders ledighed, heraf skal 2 samtaler være fællessamtaler med A-kasserne. Det nye ”kontaktforløb” træder i kraft fra 1. juli 2015, dog skal den første af de 2 fællessamtaler med A-kasserne først holdes fra 1. juli 2016.

Ledige der har mere end 16 måneders ledighed skal tilsvarende have en intensiveret og aktiv indsats, hvor A-kassen også skal involveres. Denne del af reformen trådte i kraft 1. januar 2015. For øjeblikket har jobcentrets medarbejdere tæt kontakt til ledige i slutningen af dagpengeperioden.

Jobcentret indledte i efteråret et udviklingsarbejde sammen med a-kasserne om den fælles indsats, hvor fokus har været på, hvordan man i fællesskab kan:

 • forebygge langtidsledighed
 • forbedre de lediges cv
 • motivere de ufaglærte og kortuddannede til at tage jobrettede kurser eller egentlige erhvervsuddannelser

I januar afholdt jobcentret et seminar sammen med A-kasserne, hvor der blev arbejdet med den fælles indsats, som skal hjælpe ledige hurtigere i varig beskæftigelse.

KL har estimeret antallet af samtaler i Brønderslev Kommune i 2. halvår 2015 til 2.872 og i 2016 til 5.744. Dette vil betyde en markant øget arbejdsbyrde. Når medarbejderne fra 1. juli skal i gang med det intensive kontaktforløb tidligt i ledighedsperioden og fællessamtalerne med A-kasserne, vil det ikke være muligt samtidigt at fortsætte denne tætte kontakt i slutningen af dagpengeperioden, hvorfor der foreslås indgået aftale med en ekstern leverandør om den særlige indsats for ledige med over 16 måneders ledighed.

Der skal inden den 1. juli indgås aftaler med A-kasserne om fællessamtalerne og rent praktisk skal der laves en plan for afholdelsen af fællesmøderne.Jobcentret afholder den 21. maj 2015 møde med A-kasserne hvor temaet er planlægning af fællessamtaler.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at der indgås overordnede paraplyaftaler med LO, FTF gældende for de A-kasser og der under disse hovedorganisationer, samt at der indgås individuelle aftaler med de øvrige A-kasser.

Jobrettet uddannelse for ufaglærte og faglærte med forældet uddannelse

Mange ledige er ufaglærte og en del af reformens formål er at give de kortest uddannede arbejdsløse – og dermed den samlede arbejdsstyrke - et uddannelsesløft.

Uddannelse skal målrettes behovene på arbejdsmarkedet og skal primært være for ledige, der er fyldt 30 år og som enten er ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse. Ledige i denne målgruppe får fra første ledighedsdag mulighed for at tage 6 ugers jobrettet uddannelse, kurser som står på en landsdækkende positivliste.

Der ud over er der regionale uddannelsespuljer, som målrettes korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, hvor arbejdsmarkedets parter forventer, at der vil være job indenfor de kommende 6 måneder. Kurser på den regionale liste kan tages i hele dagpengeperioden.

Ufaglærte ledige vil fra 1. juli 2015 få mulighed for at tage en erhvervsuddannelse på 80 % af dagpengesatsen og endelig styrkes og målrettes voksenlærlingeordningen ledige og ufaglærte beskæftigede.

I jobcentret har uddannelse ikke været anvendt i så høj grad, som Beskæftigelsesreformen ligger op til, hvorfor der blandt medarbejderne er behov for mere viden om mulighederne. Samarbejdet med VEU om åben vejledning søges benyttet mere målrettet, og i marts har der været afholdt et fælles seminar for jobcentrets medarbejdere, VEU´s konsulenter og medarbejdere fra A-kasserne med henblik på i fællesskab at bidrage til at få uddannet de dårligst uddannede.

Ud over viden om uddannelser bliver der behov for – sammen med a-kasserne – at blive bedre til at motivere ledige til at gå i gang med en uddannelse. Udfordringen i den nye reform er, at der er kommet ekstra fokus på uddannelse, men det er til de grupper af ledige, som ikke har den store lyst og motivation i forhold til at gå i gang med uddannelse.

Fokus på resultater frem for proceskrav

Det har naturligvis altid været et mål med beskæftigelsesindsatsen at ledige skal i arbejde. Men med Beskæftigelsesreformen – og ikke mindst understøttet af den kommende refusionsmodel, vil kommunens økonomi ikke være afhængig af rettidighed men af, om jobcentret lykkes med at få ledige i varig beskæftigelse.

Det større fokus på job afspejler sig i de aktiviteter jobcentret tilbyder de arbejdsløse. I foråret har erhvervsservice udviklet en cv-workshop som afholdes en gang i måneden, hvor borgerne kan komme en formiddag og få hjælp til deres cv, og i juni afholdes et branchearrangement målrettet job indenfor administration og handel i samarbejde med VEU og med deltagelse af lokale virksomheder. Jobcentrets indretning giver i dag kun ringe mulighed for den slags aktiviteter, dels på grund af indretningen, dels på grund af manglende og for gammelt it-udstyr.

Der er i forbindelse med Beskæftigelsesreformen afsat midler til kompetenceudvikling af jobcentrets medarbejdere. Målet er, at jobcentret skal blive bedre til at servicere virksomhederne og blive i stand til at føre mere jobrettede samtaler. Der forventes allerede i 2015 at blive mulighed for at søge om midler til lokal kompetenceudvikling – evt. sammen med nogle af A-kasserne.

Digitale løsninger

Beskæftigelsesreformen indeholder flere centrale digitale løsninger. Jobcentret er allerede gået i gang med Planner – et system, som giver borgerne mulighed for selv at booke samtaler. Senere udvikles Jobloggen, som det fælles digitale ”mødested”, hvor den arbejdsløse, A-kassen og jobcentret udveksler oplysninger og kan se, hvad den enkelte arbejdsløse er i gang med. De digitale løsninger stiller nye krav til organiseringen af arbejdet og de arbejdsgange der benyttes i afdelingen.

Jobcenter Brønderslev er kommet godt fra start, når det gælder selvbooking. Over 25% af de afholdte samtaler bliver booket via selvbooking. Brønderslev Kommune er derved i top 5 på landsplan, når man ser på andelen af samtaler, som bliver booket via selvbooking.

I forhold til at hjælpe og vejlede de ledige i brugen af de digitale systemer, er jobcentret dog ikke hensigtsmæssigt indrettet. De pc-ere, som borgerne kan benytte findes på 1. sal, hvor der ikke er medarbejdere til at assistere, it-udstyret i jobcentret er gammelt og langsomt og bør opgraderes, og endelig er der blandt jobcentret medarbejdere manglende viden om de digitale løsninger, borgerne forventes at benytte.

I regi af projekt: Jobrettet samtale (fælles projekt med Hjørring og Frederikshavn kommuner og målrettet jobparate kontanthjælpsmodtagere) kommer der i jobcentret en digital guide hver torsdag fra midten af maj og 2015 ud. Guiden skal hjælpe borgerne med brugen af it-systemerne. Det er forventningen, at guiden også kan bidrage til at højne kompetenceniveauet blandt jobcentrets medarbejdere.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering og godkender, at der:

 • Indgås overordnede paraplyaftaler med LO, FTF gældende for de A-kasser der er under disse hovedorganisationer, samt at der indgås individuelle aftaler med de øvrige A-kasser i forhold til samarbejde omkring fællessamtaler.
 • Indledes dialog med eksterne leverandører omkring styrket indsats for ledige der har mere end 16 måneders ledighed.
Personale

De mange samtaler der skal afholdes, som følge af beskæftigelsesreformen samt de mange digitale løsninger, der skal implementeres betyder et markant øget arbejdspres i afdelingen for de forsikrede ledige.

Beslutning

Godkendt.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


8. Taleinstituttet - køb af timer i 2016


Resume

Sagsforløb: BS/SS/BE

Der er godkendt ny finansieringsaftale vedrørende Taleinstituttet. Brønderslev Kommune skal indgive et forventet forbrug for 2016. Administrativt er der indmeldt et forventet forbrug på 1.500 timer under forudsætning af efterfølgende politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Socialdirektørkredsen har i møde den 8. april 2015 godkendt en ny finansieringsmodel for Taleinstituttet gældende for 2016 og frem. Finansieringsmodellen afløser den nuværende overgangsmodel for finansiering af Taleinstituttet, som er gældende i 2014 og 2015 efter Aalborg Kommune overtog tilbuddet.

Den nye model giver mulighed for valg af forskellige abonnementsmodeller afhængig af, hvor stort et forbrug den enkelte kommune forventer. Jo større forbrug, jo lavere timepris. Aalborg Kommune har oplyst, at der i overgangsperioden arbejdes med en timepris på 923 kr. Abonnement vælges for et år af gangen, og valget skal foretages senest 1. maj året før, og kommunen er forpligtet til at købe det indmeldte timetal. Den politiske godkendelse af modellen sker i forbindelse med godkendelse af rammeaftalen for 2016.

Brønderslev Kommune er en af de kommuner, der har brugt Taleinstituttet i stort omfang. Der er ikke umiddelbart udsigt til, at dette mønster vil ændre sig afgørende. Ifølge den nuværende overgangsaftale har Brønderslev Kommune haft et forbrug på ca. 1.700 timer årligt. Administrativt foreslås, at der meldes 1.500 timer ind til Aalborg Kommune, svarende til model A med tilkøb af yderligere timer. Bliver der behov for yderligere timer, forventes det muligt at tilkøbe de ekstra timer.

Som følge af tidspresset i år er der administrativt indmeldt et forventet timetal til Aalborg Kommune på 1.500 timer i 2016 under forudsætning af efterfølgende politisk godkendelse.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at de enkelte fagudvalg tilslutter sig, at Brønderslev Kommune forpligter sig til at købe 1.500 timer hos Taleinstituttet i 2016.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at ved køb af 1.500 timer eller flere i 2016 vil model "Abonnement A", som beskrevet i bilaget være den mest hensigtsmæssige. Køb af 1.500 timer vil medføre en udgift i 2016 på 1,412 mio. kr. Køb af 1.700 timer, som hidtidigt niveau, vil medføre en udgift på 1,597 mio. kr. Udgifterne til Taleinstituttet har været stærkt stigende i 2014 og 2015. De økonomiske konsekvenser heraf analyseres i øjeblikket. Men den nye finansieringsaftale, vil medføre at udgifterne - ved uændret forbrug af timer - reduceret med ca. 400.000 kr. sammenlignet med udgiftsniveauet i 2014 og 2015.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 5. maj 2015, pkt. 9:

Fagenhedens forslag godkendt.

Peter H.S. Kristensen og Knud L. Pedersen var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 6. maj 2015 pkt. 10:

Fagenhedens forslag godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Fagenhedens forslag godkendt.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Visiteringsskema for 2015 og flygtningeprofil


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Udlændingestyrelsen har givet landets kommuner en generel information om flygtningeprofilen for 2015 og anmodet kommunerne om at udfylde visiteringsskema.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Udlændingestyrelsen oplyser at størstedelen af de flygtninge, der får opholdstilladelse i 2015 forventes at stamme fra Syrien, Eritrea, Afghanistan, Iran og Rusland. Herudover planlægger styrelsen at genbosætte en større gruppe kvoteflygtninge fra henholdsvis Congo og Syrien.

I visiteringsskemaet skal kommunen oplyse, hvilke nationaliteter, der allerede findes i kommunen og hvilke tolkemuligheder kommune har til rådighed. Derudover anmodes kommunen om at komme med ønsker til særlige persongrupper. Endelig kan kommunen beskrive særlige forhold i kommunen, som har relevans i forhold til kommunens ønsker.

Brønderslev Kommune har oplyst, at det kan være vanskeligt at finde tigrinya tolke til tolkning af samtaler med flygtningene fra Eritrea. I forhold til særlige persongrupper har Brønderslev Kommune ønske om at modtage flere familier, idet der er kommet mange enlige mænd til kommunen. Der er i visiteringsskemaet påpeget, at Brønderslev Kommune har en central placering og god infrastruktur i forhold til uddannelsessteder i regionen.

Stabsenheden for Service foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Udmøntning af Masterplan - frivilligsamarbejde


Resume

Sagsforløb: SS/HAR/BE

I henhold til Masterplanen igangsættes det strategiske og implementeringsmæssige arbejde med inddragelse af frivillige i Brønderslev Kommunes tilbud på Det Specialiserede Voksenområde.

Fremsendes til orientering i Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Frivilligsamarbejde bliver mere og mere udbredt i den offentlige sektor. Frivillige kan tilføre nye dimensioner i opgaveløsningen og øge livskvaliteten for borgere, der har brug for hjælp. Dermed bliver de frivillige et værdifuldt supplement til de opgaver, kommunerne ellers løser. I disse år, hvor diskussionerne om fremtidens velfærd er på sit højeste, er spørgsmålet om frivillige i kommunale institutioner blevet endnu mere relevant.

Det er forskelligt, hvordan frivilligsamarbejdet organiseres. Nogle steder er de frivillige organiseret i en forening, der samarbejder med den kommunale institution. Andre steder er det kommunen selv, der organiserer de frivillige.

Med afsæt i de fire udvalgte indsatsområder for 2015 og med et ønske om at udnytte denne mulighed i de kommunale tilbud, ses der behov for at arbejde med opgaven i forhold til inddragelse af frivillige, så mulighederne kortlægges, ligesom der skal laves aftaler for håndtering af opgaven. På den baggrund har Fagenheden for Sundhed og Velfærd valgt at arbejde ud fra en projektorganisering med udarbejdelse af kommissorium samt tids- og milepælsplan til igangsættelse af det strategiske og implementeringsmæssige arbejde med frivilligsamarbejde svarende til indholdet i Masterplanen.

I projektet er der særlig fokus på at sikre bred inddragelse og forankring. På den baggrund inviteres borgere, pårørende, frivillige, medarbejdere, ledere og andre interessenter ind i arbejdet som deltagere i projekt- eller arbejdsgrupper.

Kommissoriet samt tids- og milepælsplan for projektet fremsendes til rådet til orientering.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 15. april 2015, pkt. 7:

Til efterretning.

Knud L. Pedersen og Johannes Trudslev var fraværende.

Handicaprådet, 28. april 2015, pkt. 6:

Ellen Lykke gav en kort orientering på mødet.

Handicaprådet finder det positivt, at der arbejdes mere målrettet med frivillige området.

Der var afbud fra Svend Erik Trudslev, Lars Bisgaard Andreasen – suppleant, Bettina Nielsen, Per Dissing, Asger Deth Jensen og Kaj Hansen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Fællesmøde vedr. beskæftigelsesplanen for 2016


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesudvalget besluttede i møde den 13. april 2015, at der skulle afholdes fællesmøde med Det Lokale Arbejdsmarkedsforum vedr. Beskæftigelsesplanen for 2016.

Beskæftigelsesudvalget og Det Lokale Arbejdsmarkedsforum bedes drøfte de arbejdsmarkedspolitiske prioriteringer for 2016.

Sagsfremstilling

Formålet med fællesmødet er at give Beskæftigelsesudvalget og Det Lokale Arbejdsmarkedsforummulighed for at drøfte udfordringer og indsatser på arbejdsmarkedsområdet i Brønderslev Kommune.

Under punktet vil Henrik Christensen (Kontorchef hos Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord) holde et indlæg, hvor fokus er på de arbejdsmarkedspolitiske udfordringer set i et regionalt perspektiv.

På baggrund af drøftelserne vil Fagenheden for Beskæftigelse udarbejde det første udkast til Beskæftigelsesplanen for 2016.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, atBeskæftigelsesudvalget og Det Lokale Arbejdsmarkedsforum drøfter de arbejdsmarkedspolitiske prioriteringer for 2016.

Personale

Ingen.

Beslutning

Gitte Rønde fra Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord kom til mødet og holdt et oplæg med fokus på de arbejdsmarkedspolitiske udfordringer set i et regionalt perspektiv.

Beskæftigelseschef Vibeke Holler holdt et oplæg om lokale udfordringer.

Oplæggene vedhæftes referatet.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

A)Orientering om de seneste sagstal for de enkelte ydelsesgrupper (uge 18). Der er tale om antal sager, der er ikke lavet omregning til fuldtidspersoner.

B) På sidste møde i Beskæftigelsesudvalget blev spurgt til antallet af flygtninge, der blev henvist til sprogundervisning andre steder end hos AOF:

171 er henvist til AOF

21 er henvist til EUC Nord, da de unge ønsker at komme i gang med en håndværker-uddannelse

7 er på højskole

3 er på sprogcenter Aalborg

9 er på SOSU, VUC eller teknisk skole.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


13. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalgets møde den 1. juni 2015 flyttes til den 8. juni 2015 kl. 14,30 til 16,30.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


14. Lukket punkt: Indsatser i ressourceforløb


Til toppen


15. Lukket punkt: Afgørelser fra Ankestyrelsen


Til toppen


16. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer