Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelsesudvalget - Referat

Dato: 8. juni 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Bettina Nielsen deltog ikke i behandlingen af punkt 1-3.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Bettina var fraværende.

Til toppen


3. Handleplan for beskæftigelsesområdet


Resume

Sagsforløb:BE

Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet en handleplan, der skal medvirke til at indfri UngeCentrets og Jobcentrets målsætninger. Handleplanen er bygget op omkring beskæftigelsesministerens målsætninger og giver et overblik over de indsatser som Jobcentret og UngeCentret har sat i gang på de enkelte områder. Der er tale om et dynamisk dokument, hvor der kvartalsvis følges op på mål og indsatser.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage handleplanen for 2015-2016 til orientering.

Sagsfremstilling

Formålet med handleplanen er at synliggøre, hvordan Jobcenter Brønderslev vil arbejde med de væsentligste udfordringer på beskæftigelsesområdet i 2015-16. Handleplanen blev overordnet præsenteret for Beskæftigelsesudvalget ved fællesmødet mellem det Lokale Arbejdsmarkedsforum og Beskæftigelsesudvalget den 11. maj 2015.

Handleplanen er bygget op omkring beskæftigelsesministerens mål, disse er:

 1. Flere unge i uddannelse – færre på uddannelseshjælp
 2. Borgere på kanten af arbejdsmarkedet – færre langvarigt offentligt forsørgede
 3. Nedbringelse af antallet af langtidsledige
 4. Bedre service til virksomheder – bedre match mellem virksomheder og ledige.

Handleplanen angiver hvilke indsatser og aktiviteter, der i 2015-16 skal indfri de politiske og økonomiske mål på beskæftigelsesområdet. Målene er udarbejdet på baggrund af beskæftigelsesplanens mål og budget 2015, hvor målet er at nedbringe forsørgelsesudgifterne i Brønderslev Kommune.

Handleplanen skal medvirke til at sikre fokus på arbejdet med at indfri de fastsatte mål og sikre løbende opfølgning på indsatsen til brug for både medarbejdere, ledere og politikere. Handleplanen vil udgøre et dynamisk dokument, hvori Fagenheden for Beskæftigelse kvartalsvis følger op på målene og indsatserne.

Handleplanen er opdelt således, at der under hver af de 4 ministermål er fastsat et eller flere måltal for, hvornår det overordnede mål er opfyldt. Disse måltal fremgår af den øverste tabel under hvert mål.

Herefter følger en tabel med de indsatsområder og aktiviteter afdelingen forventer vil bidrage til positiv opfyldelse af målene, og som afdelingen derfor har besluttet at sætte fokus på.

Ved den kvartalsvise opfølgning på måltal og indsatser/aktiviteter markeres status-feltet med enten rød, gul eller grøn farve. Formålet er på en let og overskuelig måde at vise opfyldelsesgraden af mål og indsatser/aktiviteter. Kriterierne for opfyldelsesgrad er:

 • Grøn - Indsatsen er i planmæssig fremdrift og/eller implementeret
 • Gul - Afdelingen er på vej (tiltag er planlagt, delelementer er gennemført, mindre udfordringer med gennemførelse af indsatsen)
 • Rød - Indsatsen er endnu ikke igangsat, eller der er store udfordringer med gennemførelse af indsatsen

Alle de måltal, der indgår i opfølgningen stammer fra kommunens egne systemer (Workbase og økonomisystemer). Tallene er så vidt muligt omregnet til fuldtidspersoner.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager handleplanen til orientering.

Personale

Personalet har i de enkelte afdelinger været involveret i udarbejdelsen af handleplanen

Økonomi

I forbindelse med budgetaftalen for 2015 blev der på beskæftigelsesområdet indlagt besparelser på netto 5 mio. kr. på forsørgelsesudgifterne. Der er endvidere indregnet en mindreudgift på netto 6 mio. kr. som følge af den nye kontanthjælpsreform.

Med udgangspunkt i Beskæftigelsesudvalget beslutning den 3. oktober 2014, har Fagenheden for Beskæftigelse udarbejdet konkrete forslag til, hvorledes besparelsen på forsørgelsesudgifterne kan realiseres. Besparelsen på de forskellige ydelser er beregnet i forhold til niveauet i oktober 2014. Status årets første 4 måneder viser, at det bliver vanskeligt at indfri målsætningerne på alle områder. Der er særligt udfordringer, når det gælder kontanthjælp og uddannelseshjælp.

Tallene på kontanthjælp og uddannelseshjælp er beregnet på baggrund af data fra Workbase. Her er der sket en omregning til fuldtidspersoner måned for måned på baggrund af start- og stopdatoer i systemet, tallene for januar-april er et gennemsnit for perioden januar-april. Sygedagpengetallene stammer fra KMD sygedagpenge. Tallene på ledighedsydelse over 18 måneder kommer fra økonomisystemet.

Tallene er ikke direkte sammenlignelige med de tal, der kan trækkes fra jobindsats.dk. Da tallene fra jobindsats ofte er flere måneder forsinket, er denne fremgangsmåde anvendt.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bettina var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Prioritering af afdækningskatalog for Beskæftigelsesudvalgets område


Resume

Sagsforløb: BE

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med Budget 2016, skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2016.

Beskæftigelsesudvalget skal i henhold til tidsplanen for Budget 2016, foretage en prioritering af afdækningskataloget på mødet i juni måned.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 21. januar 2015 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2016.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned 2015 igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned 2015.

Det samlede sparemål for 2016 fastsættes i første omgang til 30 mio. kr. for serviceudgifterne, udover de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktion i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne. Her fastsættes sparekravet til 5 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2015 viser sig budgetskred, således at det samlede resultat for Budget 2015 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til at igangsættelse besparelser allerede i 2015.

For at sikre et flerårsperspektiv i budgetarbejdet, tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav, samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Udvalgsområder

Service udgifter

Mål for besparelser

i 2016

Størrelse af afdækningskatalog

Helårseffekt

Effekt i 2016

Økonomiudvalget

326.966

7.209

12.644

9.926

Børne- og Skoleudvalget

530.128

11.940

22.542

17.241

Fritids- og Kulturudvalget

54.890

1.014

2.112

1.563

Beskæftigelsesudvalget

98.837

1.540

3.060

2.300

Ældreomsorgsudvalget

283.664

5.579

11.252

8.416

Social- og Sundhedsudvalget

178.540

1.722

3.135

2.429

Miljø- og Teknikudvalget

63.186

1.896

3.159

2.527

I alt

1.536.211

30.900

57.904

44.402

Beskæftigelsesområdet, overførselsudgifter

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v., henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2016”, der er vedlagt som bilag.

Økonomiafdelingen foreslår, at Beskæftigelsesudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Personale

Kendes ikke endnu.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 2. februar 2015, pkt. 4:

Fagenheden anmodes om:

 • at komme med forslag til afdækning på 3,6 mio. kr.
 • at komme med forslag til reduktion af overførselsudgifterne på 5 mio. kr.
 • at komme med langsigtede løsninger på hele området.

Udvalget ønsker, at følgende udfordringer bliver drøftet på Byrådets strategiseminar i april:

 • Beskæftigelsesområdet: Kontanthjælp og Flygtninge
 • Serviceområdet: Flerårsaftalen og anbringelsesområdet

Udvalget ønsker beregninger på konsekvenser af refusionsomlægningen, der træder i kraft 1. januar 2016.

Martin Bech og Hans Christian Holst var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til udvalgets behandling d. 8. juni 2015

I henhold til Budgetproceduren for Budget 2016, skal fagudvalgene på møderne ultimo maj/juni måned foretage en prioritering af, hvilke af besparelsesforslagene fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet følgende forslag afdækninger:

Forslag 1: Løn til forsikrede ledige. 28.000 kr.

Forslag 2: UngeCenter - forebyggende foranstaltninger samt plejefamilier og opholdssteder. 1.532.000 kr.

Forslag 3: UngeCenter - handicap og psykiatriområdet (flerårsaftalen). 1.500.000 kr.

I alt er der lavet afdækninger for 3.060.000 kr.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget laver følgende prioritering af forslagene:

1. Prioritet: Løn til forsikrede ledige. 28.000 kr.

1. Prioritet: UngeCenter - forebyggende foranstaltninger samt plejefamilier og opholdssteder. 1.512.000 kr.

I alt 1.540.000 kr., hvilket svarer til måltallet for Beskæftigelsesudvalgets besparelse i 2016.

Der vil være fokus på forslag 3, der skal være med til at indfri den besparelse, der er indregnet i budgettet som følge af flerårsaftalen.

Økonomiudvalget har besluttet, at der skal reduceres med 5 mio. kr. på overførselsudgifterne. Fagenheden for Beskæftigelse bemærker, at en forudsætning for at opnå denne besparelse er, at lave en investering. Til mødet i august vil fagenheden komme med konkrete modeller på følgende områder:

a) Kontanthjælpsområdet:

 1. Investeringsmodel med en tværfaglig indsats - med udgangspunkt i projektet Brug for Alle (Investering - ansættelse af medarbejdere)
 2. Håndholdt jobformidling (Investering - anden aktør)
 3. Fortsættelse med brug af anden aktør til afklaring af kontanthjælpsmodtagere.

b) Integrationsområdet - sikre, at flygtningene kommer hurtigere i job.

Beslutning

Godkendt som foreslået af Fagenheden.

Bilag

Til toppen


5. Beskæftigelsesministerens mål for 2016


Resume

Sagsforløb: BE

Fagenheden for Beskæftigelse har modtaget udmeldingen fra Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen vedrørende mål og indsatsområder for 2016.

Målene er:

1. Flere unge skal have en uddannelse.

2. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere ind på arbejdsmarkedet gennem en tværfaglig indsats.

3. Langtidsledigheden skal bekæmpes.

4. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder til efterretning.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år en række mål og indsatsområder, som jobcentrene skal have fokus på i det kommende år, og som skal indgå i jobcentrenes beskæftigelsesplaner. Målene for 2016 er i store træk identiske med ministermålene fra 2015.

1. Flere unge skal have en uddannelse

Uddannelse er en afgørende forudsætning for at fastholde en solid tilknytning til arbejdsmarkedet - både nu og i fremtiden.

Derfor skal der fortsat være fokus på at understøtte kontanthjælpsreformens intention om, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, der kan give dem nødvendige kompetencer til at komme i beskæftigelse. Nytilkomne unge indvandrere og flygtninge under 30 år uden uddannelse skal fremover fra starten af integrationsprogrammet have en indsats med uddannelsesfokus. For unge med særlige faglige sociale eller helbredsmæssige behov, herunder unge med funktionsnedsættelser, skal der være den nødvendige hjælp og støtte til at opnå en uddannelse.

2. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere ind på arbejdsmarkedet gennem en tværfaglig indsats

Beskæftigelsesgraden er betydeligt lavere blandt nogle grupper end andre. Det gælder eksempelvis personer med funktionsnedsættelser, herunder psykiske lidelser, samt gruppen af indvandrere og flygtninge. Årsagen kan blandt andet være, at nogle borgere i udkanten af arbejdsmarkedet har sammensatte problemer, der kræver en tværfaglig indsats.

Det er således afgørende for implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen, reformen af sygedagpenge og en styrket integrationsindsats for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte, at kommunen prioriterer en forebyggende, helhedsorienteret og tværfaglig indsats. Det skal blandt andet understøtte, at flere kan deltage i forløb på virksomheder og dermed styrke chancen for på sigt at få et ordinært job.

3. Langtidsledigheden skal bekæmpes

Langtidsledigheden er fortsat en stor udfordring, idet borgere, der tilbringer længere perioder i ledighed har sværere end andre ved at genvinde fosfæstet på arbejdsmarkedet. Det gælder særligt seniorer, der har større risiko for at ende i langtidsledighed end andre ledige. Udfordringen med langtidsledighed skal også ses i lyset af den toårige dagpengeperiode, der stiller yderligere krav om en tidlig og forebyggende indsats.

Beskæftigelsesreformen har som et væsentligt formål, at forebygge og nedbringe langtidsledigheden gennem en tidlig individuel indsats, der kan ruste den enkelte til varig beskæftigelse. Det forudsætter blandt andet en styrket indsats for målrettet at opkvalificere og uddanne de ledige, der har mindst uddannelse, så de får de nødvendige kompetencer og kan komme tilbage på arbejdsmarkedet.

4. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes

Der er behov for at styrke jobcentrenes samarbejde med virksomhederne for herigennem at kunne levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft samt uddannelse og opkvalificering. Der er også et stærkt behov for at arbejde målrettet med at undgå fremtidige flaskehalse på arbejdsmarkedet.

Et godt samarbejde mellem jobcentrene og virksomhederne er desuden afgørende for at kunne tilbyde flere udsatte borgere en virksomhedsrettet indsats samt fastholde personer med nedsat arbejdsevne eller sygdom på deres arbejdsplads.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager udmeldingen af Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder for 2016 til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Anden aktør - jobplacering af ledige fleksjobberettigede


Resume

Sagsforløb: BE

Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet en kravspecifikation, for den fremadrettede indsats hos anden aktør for de ledige fleksjobbere. Det er lovbestemt at ledige, der er visiteret til fleksjob, har ret, henholdsvis pligt, til at blive henvist til anden aktør med henblik på etablering af fleksjob efter henholdsvis 6 og 12 måneders ledighed.

Beskæftigelsesudvalget bedes godkende, at der indhentes tilbud og indledes dialog med 3 aktører, og at der på baggrund heraf indgås kontrakt med én af aktørerne.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget besluttede i møde den 2. marts 2015, at samarbejdet med Integro skulle forlænges til den 30. juni 2015 og Fagenheden for Beskæftigelse har i den mellemliggende periode skulle udarbejde et oplæg til den fremadrettede indsats hos anden aktør for de ledige fleksjobbere.

Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet et forslag til den fremadrettede indsats på området. Målet med indsatsen er, at formidle fleksjob til ledige som er godkendt til et fleksjob. Fagenheden har udarbejdet en kravspecifikation, hvor jobcentres krav til en fremadrettet samarbejdspartner fremgår.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at borgerne i målgruppen senest henvises til anden aktør efter revurderingen. Der er dog mulighed for i særlige tilfælde at henvise borgere allerede efter 3 måneders ledighed.

Borgeren henvises i udgangspunktet til fleksjobformidling hos leverandøren for en periode på 6 måneder. Såfremt der ikke sker den ønskede progression i sagen, kan jobcentret imidlertid hjemtage borgeren efter 3 måneder.

Leverandøren skal afholde de lovpligtige opfølgninger med den ledige, som ligger i perioden. Herudover skal aktøren udarbejde et afslutningsnotat, når borgeren overdrages til jobcentret.

Aktøren har herudover stor metodefrihed til at formidle fleksjob. Men der ligges vægt på, at borgerens arbejdsevne udnyttes fuldt ud, når der formidles et fleksjob, og at indsatsen for at opnå fleksjob er virksomhedsnær.

Aktøren skal ligeledes yde efterværn de første 6 måneder af fleksjobansættelsen med henblik på at fastholde borgeren i fleksjobbet.

Det foreslås, at der på baggrund af kravspecifikation indhentes tilbud fra 3 aktører, som efterfølgende indbydes til dialog. På baggrund heraf træffes beslutning om indgåelse af samarbejde med én af aktørerne.

I valg af aktør vil der blive lag vægt på pris samt kvalitet (sidstnævnte bedømmes på baggrund af tilbud og dialog med aktøren). Ved kontraktindgåelse foreslås det, at der indgås kontrakt for et år, men med option på yderligere 2x1 år på baggrund af en konkret vurdering af aktørens indsats og resultater.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender:

 • at der indhentes tilbud og indledes dialog med 3 aktører
 • at der på baggrund af tilbud og dialog indgås kontrakt med én af aktørerne gældende for 1 år men med option på 2x1 år.
Personale

Ingen

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Forventet driftsloft for 1. halvår 2015


Resume

Sagsforløb:BE

Budgettet for indsatser under beskæftigelsesområdet anslås i 2015 at være på ca. 31,7 mio. kr. Beløbet er imidlertid behæftet med meget stor usikkerhed, da beløbet er dynamisk og afhænger af ledighedsudviklingen.

Der er aktuelt disponeret over ca. 26 mio. kr.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Når der iværksættes beskæftigelsesrettede indsatser finansieres udgiften under et såkaldt driftsloft. Udgifterne til indsatser omfatter eksempelvis: Ordinær uddannelse, 6 ugers jobrettet uddannelse, revalidering, vejledning og opkvalificering, særligt tilrettelagte projekter mv. udgifterne til kommunens egne projektmedarbejdere finansieres ligeledes under driftsloftet.

Der er i øjeblikket disponeret indsatser for ca. 26 mio. kr.

 • 13,2 mio. kr. på kontanthjælp/uddannelseshjælp
 • 4,7 mio. kr. på de forsikrede ledige
 • 2,5 mio. kr. på sygedagpengeområdet
 • 1,6 mio. kr. på ledighedsydelse
 • 4,2 mio. kr. på revalidering

Det forventes at udgifterne kan holdes inden for budgetrammen. Det er imidlertid vigtigt at pointere, at der er tale om et dynamisk budget, som afhænger af udviklingen i antallet af personer på offentlig forsørgelse. Det skal iøvrigt bemærkes, at der i 2015 ikke ydes refusion på udgifter til vejledning og opkvalificering af forsikrede ledige samt jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Økonomi

Der er i øjeblikket disponeret med ca. 26 mio. kr. til aktiveringsudgifter i 2015.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Kvartalsrapport fra UU for 1. kvartal for 2015


Resume

Sagsforløb: BE

UU har udarbejdet kvartalsrapport for 1. kvartal 2015. Kvartalsrapporten omfatter

 • Status på de 15-17 årige
 • Tilmeldinger til ungdomsuddannelser fra 9. og 10. klasse
 • Status på den 18-24 årige

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Kvartalsrapporten fra UU omfatter unge op til 25 år og danner grundlag for den lovbundne kvalitetsudvikling af vejledningsindsatsen. Tallene i rapporten er fra UU’s database og er trukket ud den 15. april 2015. Tallene vedr. tilmeldinger til ungdomsuddannelserne er dog fra "Optagelse.dk"

Status på de 15-17 årige

I Brønderslev Kommune har UU kontakt til 1.627 unge 15-17 årige. Heraf er 44 unge ikke i gang med en uddannelse. Rapporten viser, at 35 af de 44 unge er i gang med ”Forberedende og udviklende aktiviteter”, det dækker over arbejde, udland, praktik, produktionsskole, LAB-lovs tilbud med mere. Mens 9 unge er i ”midlertidige aktiviteter”, som dækker over foranstaltninger efter Serviceloven, fritagelse for uddannelse i henhold til vejledningsloven, orlov og sygdom. I forhold til 2014, har der været en stigning i antallet af unge, der får foranstaltninger efter Serviceloven.

Status tilmeldinger til ungdomsuddannelser fra 9. og 10. klasse

Rapporten viser også tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne efter 9. og 10. klasse. Tallene i rapporten omfatter også unge fra Brønderslev Kommune, der går i skole udenfor kommunen og på privat- og efterskoler.

Tilmeldingerne viser, at 464 unge har afsluttet 9. klasse. Heraf er 9,3% tilmeldt til en erhvervsuddannelse, 39% er fortsat på en gymnasial uddannelse, 48% er fortsat i 10. klasse mens 3,7% er fortsat til ”andet”. Kategorien "andet" dækker blandt andet over produktionsskole, modningsår eller arbejde/praktik.

I forhold til 10. klasse er der 229 unge der afslutter 10. klasse i 2015. Heraf 26,3% har søgt videre på erhvervsuddannelse, 63,7% er gået i gang med en gymnasial uddannelse mens 10% er fortsat til ”andet”.

En af årsagerne til, at flere har søgt ”andet” efter 9. – 10. klasse kan skyldes en tættere forebyggende indsats i ungecentret. Tidligere satte man unge i gang med en STU, hvis ikke de kunne påbegynde en ordinær uddannelse. I dag laves forskellige kommunale uddannelsestilbud, for at se om der kan opnås en udvikling, der gøre, at de efterfølgende kan påbegynde ordinær uddannelse. Dette har resulteret i et kraftigt fald på STU.

I forhold til erhvervsuddannelserne er der sket en lille stigning i tilmeldingerne fra 9. klasse men et fald i antallet fra 10. klasse. En af udfordringerne i indsatsen er, at motivere flere unge til at gå i gang med en erhvervsuddannelse. En arbejdsmarkedsanalyse fra Dansk Byggeri peger på, at der efter 2018 vil mangle faglært arbejdskraft indenfor byggeriet. Analyser fra DI har ligeledes vist, at der vil blive mangel på faglært arbejdskraft indenfor industrifagene i fremtiden. Derfor udgør det en stor udfordring at sikre, at arbejdskraften har de rette kompetencer, der også i fremtidenmatcher de behov, der er på arbejdsmarkedet - lokalt såvel som regionalt.

I den partnerskabsaftale, der er indgået med erhvervsskolerne, Dansk Byggeri og Dansk Industri, er der ligeledes opstillet mål for antallet af tilmeldinger til erhvervsskolerne. Der er opstillet mål for tilmeldingerne til erhvervsuddannelserne. Heraf fremgår det, at:

 • Tilmeldingen til erhvervsuddannelserne efter 9. klasse til 10 pct. af årgangen
 • Tilmeldingen til erhvervsuddannelserne efter 10. klasse skal hæves til 50% af årgangen

Det kan dog konstateres, at udgangspunktet for målet vedr. tilmeldingerne fra 10. klasse har været forkert, målet bør derfor revideres.

Ser man isoleret set på skolerne i Brønderslev Kommune har der været en tilmelding til erhvervsuddannelser fra 10. klasserne på 34%. For 9. klasserne i kommunen er tallet 7,4%.

For at styrke vejledningen til erhvervsuddannelserne er der i samarbejde med Tech College Aalborg igangsat et pilotprojekt for hhv. en 10. klasse og en 9. klasse i Brønderslev Kommune. Klassen undervises to gange af praktikkonsulenter fra Tech College i, hvordan erhvervsuddannelsen er opbygget og går i detaljer med de op til 100 forskellige uddannelser erhvervsskolerne udbyder. Herudover er der udsendt brev til lærerne i kommunens skoler, for at orientere om de muligheder der er, for at inddrage virksomhedsbesøg eller besøg på erhvervsskoler i undervisningen.

Status på de 18-24 årige

For de 18-24 årige viser tallene fra UU, at der er 20,7% af de unge der ikke har og ikke er i gang med en ungdomsuddannelse. Dette svarer til 511 unge. Der er således et stykke vej til ambitionen om, at 95% af en årgang skal have en ungdomsuddannelse. Tallene for Brønderslev Kommune er præget af, at der er en stor fraflytning fra kommunen, da mange unge søger til andre kommuner for at uddanne sig. Ifølge de fremskrivninger, som undervisningsministeriet har lavet, forventer man dog at 93% af årgangene i Brønderslev Kommune vil have en ungdomsuddannelse 20 år efter, at de har forladt grundskolen.

Rapporten viser endvidere, at 228 af de unge, der ikke har en ungdomsuddannelse, er på offentlig forsørgelse svarende til 9%. Der er i partnerskabsaftalen opsat et mål om at maksimalt 8% af de 18-24årige må være på offentlig forsørgelse. 808 unge er i gang med en erhvervsuddannelse svarende til 31,8% (der er i partnerskabsaftalen opsat en målsætning på 35%).

I regi af partnerskabsaftalen afholdes der til august/september to arrangementer:

 • Et arrangement målrettet sagsbehandlerne i ungecentret, som skal klæde sagsbehandlerne på i forhold til at kunne vejlede bedre om erhvervsuddannelserne.
 • Et arrangement for unge uddannelsesparate med fokus på karrieremuligheder og uddannelse indenfor Bygge/anlæg og industrien.

Herudover er der løbende fokus på at klæde de unge på til at kunne påbegynde en uddannelse, blandt andet gennem det forløb der er iværksat i samarbejde med AMU.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Serviceniveau på området for udsatte børn og unge


Resume

Sagsforløb: BS/BE/HAR/ØK/BY

Børne- og Skoleudvalget samt Beskæftigelsesudvalget skal godkende revideret udkast til Serviceniveau på området for udsatte børn og unge.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalgetsamt Beskæftigelsesudvalget besluttede på fællesmøde den 13. januar 2015, at de politisk vedtagne serviceniveauer skulle revideres og justeres.

Nyt forslag til politisk beslutning er færdiggjort og klar til Beskæftigelsesudvalgets og Børne- og Skoleudvalgets stillingtagen. Det bemærkes, at de niveauer der er beskrevet nedenfor er udgangspunkt og retningsgivende. Der skal ved enhver sag/ansøgning foretages en individuel vurdering før der træffes en afgørelse.

Ændringerne er for en dels vedkommende sket på baggrund af lovgivningsmæssige ændringer. Det gælder særligt for bestemmelserne i §§11.3 og 11.7 – omhandlende den forebyggende indsats. Der vil med al sandsynlighed også ske ændringer i disse bestemmelser indenfor den nærmeste fremtid. Der afholdes i efteråret kurser i konsekvenserne for ændringerne.

En væsentlig ændring er også bestemmelsen om personkredsen til efterværn i form af fortsat anbringelse i familiepleje. Personkredsen omfatter nu også unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Serviceniveauet foreslås ændret således, at aflastningsophold til børn/unge med varig funktionsnedsættelse, som udgangspunkt sænkes fra 75-90 døgn til 60 døgn årligt. Det svarer til 5 døgn månedligt, svarende til niveauet på området for udsatte børn og unge.

Det foreslås videre, at aflastning til forældre som følge af deres barns/unges funktionsnedsættelse reduceres til 48 døgn årligt fra tidligere 60 døgn årligt.

Reduktion af timetal til fast kontaktperson foreslås ændret fra 4-9 timer ugentligt til 1-5 timer ugentligt.

Som noget nyt er der lavet en beskrivelse af vedligeholdende træning til børn/unge med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Der vil typisk være tale om fysioterapeutisk træning. Det foreslås, at forløbene jævnfør serviceniveauet kan bevilges for et ½ år ad gangen og så længe der på baggrund af en faglig vurdering skønnes at være behov.

Forslag til reviderede serviceniveauer i deres fulde længde, intern instruks omkring §§41 og 42 samt en nyligt udarbejdet skrivelse til plejefamilier fremgår af bilag. Dette skriv skal tydeliggøre de forhold, hvorunder plejefamilierne ansættes i Brønderslev Kommune herunder også rammer for, hvilke ekstraomkostninger man som plejefamilie kan forvente at få dækket.

Personale

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 2. juni 2015, pkt. 8:

Det reviderede serviceniveau indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


10. Landstal for flygtninge 2016 og statistik


Resume

Sagsforløb: IR/BE

Udlændingestyrelsen udsender hvert år en meddelelse til kommunerne om det antal flygtninge, som styrelsen påregner, at der meddeles opholdstilladelse til i det kommende år.

Ligeledes er der fremsendt statistisk materiale over antallet af flygtninge og indvandrere.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Udlændingestyrelsen meddeler, at det erfaringsmæssigt er meget vanskeligt at forudse udviklingen i antallet af asylansøgere. Der kan selv på kort sigt være meget store udsving i antallet af asylansøgere. Landstallet for 2015 på 12.000 blev eksempelvis først fastsat den 4. december 2014 på baggrund af finanslovsgrundlaget for 2015.

Landstallet for 2016 er foreløbig på 12.000 personer. Udlændingestyrelsen kan først udmelde et mere præcist landstal, når finanslovgrundlaget for 2016 er lagt fast i løbet af efteråret 2015.

Det fremgår af statistikken fra Udlændingestyrelsen, at Brønderslev Kommune i 2014 modtog 44 familiesammenførte. Desuden oplyses det, at antallet af udenlandske statsborgere fra ikke vestlige lande var på 869 personer. Derudover fremgår det af statistikken at antallet af asylansøgere indkvarteret på centre i uge 12 i 2015 var 242 personer.

Udlændingestyrelsen anmoder kommunerne i hver region om at søge at indgå en aftale om regionskvoter for 2016. Aftalen skal meddeles Udlændingestyrelsen inden den 1. maj 2015. Hvis kommunerne ikke har indsendt en meddelelse, fastsætter styrelsen inden 15. maj 2015 det antal flygtninge, som påregnes boligplaceret inden for de enkelte regioner. Herefter skal kommunalbestyrelserne inden for en region aftale, i hvilke kommuner flygtningene skal boligplaceres. Denne aftale skal meddeles Udlændingestyrelsen senest den 10. september 2015. Såfremt kommunalbestyrelserne ikke har givet en tilbagemelding til Udlændingestyrelsen om fordelingen, vil styrelsen inden den 30. september 2015 fastsætte det antal flygtninge, som påregnes boligplaceret i de enkelte kommuner de kommende år.

Stabsenheden for Service foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Indstilling

Integrationsrådet, 13. maj 2015, pkt. 12:

Integrationsrådet tager bilag A til orientering, men undrer sig over, at der er nordjyske kommuner, der ikke har asylansøgere i uge 12 2015.

Cady Mampouya-Kilele, Valborg Jensen, Malene Fisker, Ann-Pia Valentin Sørensen, Svend Erik Trudslev og Danial Nouri var fraværende.

Imad Abd Gader var fraværende - stedfortræder Abul Same mødte i stedet.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Samarbejdsmøde med hallerne i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: IR/BE

Integrationsrådet orienterer om seneste møde vedrørende asyl - og flygtningebørns opførsel i hallerne i Brønderslev.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I møde den 28. april 2015 blev det oplyst, at der siden det første møde ikke længere var problemer med asyl- og flygtningebørn i hallerne. Der har været fulgt op på problemet dels af forældre fra asylcentret og dels af medarbejdere fra Mælkebøtten. Desuden er udendørs fodbold startet, hvilket ligeledes har trukket flere væk fra hallerne.

I svømmehallen er der sat forhæng op ved én af brusekabinerne og der er ansat en arabisktalende person, som især i weekenderne kan sørge for, at alle overholder reglerne med afvaskning, inden de går i bassinet.

Deltagerne i mødet drøftede, hvorledes asyl- og flygtningebørn og -unge kan blive en mere aktiv del af foreningslivet. Asylcentret kan betale børnenes kontingent, hvis de ønsker at deltage i en fritidsaktivitet. Der kan ligeledes gives økonomisk støtte til de voksne med 100 kr. om måneden. Flygtningebørnene kan bevilges 1.000 kr. til kontingent m.m. om året gennem fritidsguiden.

På biblioteket oplever de, at stedet bruges som pasningstilbud for børnene, når de får fri for skole.

Der er enighed om, at der er behov for at drøfte, hvilke muligheder der er for at forebygge, at problemerne viser sig igen til efteråret. Ligeledes er der et ønske om, at denne problematik rejses politisk.

Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal udarbejde forslag til mulige tiltag, som i første omgang skal forelægges Forretningsledelsen.

Stabsenheden for Service foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Indstilling

Integrationsrådet, 13. maj 2015, pkt. 11:

Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Cady Mampouya-Kilele, Valborg Jensen, Malene Fisker, Ann-Pia Valentin Sørensen, Svend Erik Trudslev og Danial Nouri var fraværende.

Imad Abd Gader var fraværende - stedfortræder Abul Same mødte i stedet.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

A) Orientering om de seneste tal (uge 23 - sygedagpenge dog uge 21) for de enkelte ydelsesgrupper. Der er tale om dagsaktuelle sagstal, tallene er ikke sammenlignelige med tallene i jobindsats.dk

B) Orientering om henvendelse vedr. projekt "veteranoasen".

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


13. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


14. Lukket punkt: Afgørelser fra Ankestyrelsen


Til toppen


15. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer