Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelsesudvalget - Referat

Dato: 17. august 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 2 - Beskæftigelsesudvalget


Resume

Sagsforløb: BE

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet halvårsregnskab og budgetopfølgning 2. pr. 30. juni 2015, der ud over skøn over udviklingen i budget 2015 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2016.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse af 26. februar 2011, skal kommunerne aflægge et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet er tænkt som et styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Godkendelse skal ske senest på 1. møde i september måned og inden 1. behandling af næste års budget.

Halvårsregnskabet danner endvidere udgangspunkt for en vurdering af behovet for øvrige korrektioner i budget 2016 på de forskellige politikområder.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter indenfor fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Status på handleplan


Resume

Sagsforløb: BE

Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet en handleplan, der skal medvirke til at indfri UngeCentrets og Jobcentrets målsætninger. Handleplanen er bygget op omkring beskæftigelsesministerens målsætninger og giver et overblik over de indsatser, som Jobcentret og UngeCentret har sat i gang på de enkelte områder. Der er tale om et dynamisk arbejdsredskab, hvor der kvartalsvis følges op på mål og indsatser.

Beskæftigelseschef Vibeke Holler vil på mødet gennemgå handleplanen.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage status på handleplanen for 2015-2016 til orientering.

Sagsfremstilling

Handleplanen er bygget op omkring beskæftigelsesministerens mål. Disse er:

1. Flere unge i uddannelse – færre på uddannelseshjælp

2. Borgere på kanten af arbejdsmarkedet – færre langvarigt offentligt forsørgede

3. Nedbringelse af antallet af langtidsledige

4. Bedre service til virksomheder – bedre match mellem virksomheder og ledige.

De tal, der anvendes i handleplanen, er primært data fra workbase, som er omregnet til fuldtidspersoner. Tallene er derfor ikke helt sammenlignelige med de tal, der findes i jobindsats.dk.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager status på handleplanen til orientering.

Beslutning

Status på handleplanen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Forslag til udvidelser og reduktioner til basisbudget 2016 – Beskæftigelsesudvalget


Resume

Sagsforløb: BE

Fagudvalgene skal beslutte, hvilke forslag til ændringer der ønskes indarbejdet i basisbudget for 2016.

Sagsfremstilling

I følge principper for udarbejdelse af budget 2016 udarbejder Økonomiafdelingen forslag til udvidelser og reduktioner. Disse behandles i fagudvalgene på møderne i august måned, hvor fagudvalgene skal indstille, hvilke af forslagene, der ønskes indarbejdet til 1. behandling i budgettet.

For at give et overblik over de ændringer, der foreslås indarbejdet, udarbejdes et skema for hvert politikområde, som hører under fagudvalget. Skemaet viser, hvilke ændringer der foreslås indarbejdet under hvert politikområde.

Skemaet er opbygget således, at øverste del består af rent budgettekniske tilretninger (pris og løn fremskrivning, sum over de omplaceringer, der er foretaget mellem politikområderne (udgiftsneutrale samlet set), ændringer som konsekvens af beslutninger i forbindelse med budget 2015, samt for evt. byrådsbeslutninger i første halvår af 2015 med økonomiske konsekvenser for 2016).

Herefter er opstillet forslag til udvidelser og reduktioner. Det er disse forslag udvalget skal behandle. Hvert af forslagene er beskrevet selvstændigt

Fagudvalgenes indstillinger behandles i Økonomiudvalget den 26. august 2015, inden budgetforslaget sendes til 1. behandling.

For Beskæftigelsesudvalget er summen af ændringsforslag pr. politik område i 2016:

501

62.244

502

4.864

503

15.000

505

2.405

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Beskæftigelsesudvalget beslutter, hvilke forslag til udvidelser og reduktioner, der ønskes indarbejdet i basis budget 2016.

Bilaget med oversigt over ændringer eftersendes.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget indstiller, at der indregnes de ændringer, der fremgår af bilaget. Det betyder, at der indregnes følgende udvidelser på de enkelte politikområder:

501: Beskæftigelse og kontante ydelser + 62,244 mio. kr.

502: UngeCenter + 4,864 mio. kr.

503: Udlændinge + 15 mio. kr.

505: Pensioner, boligsikring mm + 2,405 mio. kr.

Bilag

Til toppen


6. Forslag til investeringer - budget 2016


Resume

Sagsforløb: BE

Fagenheden for Beskæftigelse har udfærdiget investeringsforslag, der retter sig mod at opnå en besparelse på 5 mio. kr. på overførselsudgifterne i Budget 2016.

Beskæftigelsesudvalget bedes drøfte sagen og tage stilling til, om investeringsforslagene skal iværksættes.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har besluttet, at der skal reduceres med 5 mio. kr. på overførselsudgifterne på beskæftigelsesområdet i 2016. Fagenheden for Beskæftigelse vurderer, at en forudsætning for at opnå denne besparelse er en investering i fremrykkede indsatser. I møde den 8. juni 2015 i Beskæftigelsesudvalget blev det besluttet, at Fagenheden for Beskæftigelse ville udfærdige konkrete modeller til investering på kontanthjælpsområdet.

Fagenheden for Beskæftigelse fremlægger på denne baggrund følgende to konkrete investeringsforslag (se bilag):

 1. Øget jobformidling først i ledighedsforløbet for jobparate kontanthjælpsmodtagere
 2. Styrket virksomhedsrettet indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere

Fagenheden for Beskæftigelse bemærker, at en del af besparelsen derudover forventes indfriet ved fortsat implementering og konsolidering af de tiltag, som allerede er planlagt og under iværksættelse på beskæftigelsesområdet. En forudsætning herfor er et fortsat ledelsesmæssigt fokus på tiltagene, således at resultaterne af indsatserne sikres. Tiltagene fremgår af handleplanen for 2015-2016.

Begge ovennævnte investeringsforslag indeholder fremrykkede jobrettede indsatser for målgrupperne. Indsatsen for de aktivitetsparate sætter desuden fokus på øget brug af tværfaglige parallelforløb. Investeringsforslag 1 foreslås løst via brug af ekstern leverandør. I investeringsforslag 2 indgår ansættelse af en virksomhedskonsulent. Udgifterne til begge investeringsforslag foreslås afholdt indenfor driftsloftet.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget drøfter sagen og tager stilling til, om investeringsforslagene skal iværksættes.

Personale

I investeringsforslag 2 indgår ansættelse af en virksomhedskonsulent.

Økonomi

Økonomi til indsatsen finansieres ved omprioriteringer.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Fremtidig organisering og indsats på integrationsområdet


Resume

Sagsforløb: BE/ IR

Fagenheden for Beskæftigelse har sammen med integrationsafdelingen og AOF, som forestår store dele af integrationsindsatsen i Brønderslev Kommune, drøftet fremtidig organisering og indsats på integrationsområdet. Dette er mundet ud i en række forslag, som blandt andet handler om, at kommunen fremover varetager indsatsen for de job- og uddannelsesparate integrationsborgere, forsøg med virksomhedsindsats for jobparate integrationsborgere i samarbejde med en ekstern leverandør samt etablering af et introduktionskursus hos AOF for alle nytilkomne borgere.

Beskæftigelsesudvalget bedes drøfte sagen og tage stilling til forslagene.

Sagsfremstilling

Den tidligere regering fremsatte i maj 2015 et lovforslag med ændringer til den nuværende indsats på integrationsområdet. Beskæftigelsesudvalget blev orienteret herom i møde den 13. april 2015. Lovforslaget fokuserer på en mere job- og virksomhedsrettet integrationsindsats. Indeholdt i lovforslaget er også et krav om fremtidig visitering af borgerne som jobparat, uddannelsesparat eller aktivitetsparat. Lovforslaget har været 1. behandlet i Folketinget og er nu sendt til udvalgsbehandling i Folketinget. I mellemtiden er den nye regering trådt til, og det er uvist, hvorvidt lovforslaget føres til beslutning.

I forlængelse af fremsættelsen af lovforslaget har Fagenheden for Beskæftigelse, Integrationsafdelingen og AOF drøftet integrationsindsatsen i Brønderslev Kommune. Der har blandt parterne været enighed om et behov for at gentænke organiseringen af beskæftigelsesindsatsen og sprogundervisningen for på bedste vis at imødekomme det fokus på en mere job- og beskæftigelsesrettet indsats, som forventes på integrationsområdet, og som Fagenheden for Beskæftigelse også vurderer hensigtsmæssig.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår i samråd med Integrationsafdelingen og AOF på denne baggrund følgende (se også bilag):

Matchning af borgere

 • At integrationsafdelingen påbegynder matchning af alle integrationsborgere som job-/uddannelsesparat eller aktivitetsparat. Matchning af borgerne gør det enkelt organisatorisk at differentiere indsatsen. Brønderslev Kommune har 242 borgere på kontanthjælp omfattet af integrationsloven pr. 7. august 2015, som aldersmæssigt fordeler sig således:

Det er uvist, hvor mange af de 242 borgere, der er henholdsvis job-/uddannelsesparate og aktivitetsparate. Det foreslås, at integrationsafdelingen hurtigst muligt påbegynder matchning af borgerne med henblik på at få præcise tal herpå.

Kommunen varetager indsatsen for de job- og uddannelsesparate integrationsborgere

 • At Integrationsafdelingen og Jobcentret fremover varetager indsatsen for de job- og uddannelsesparate integrationsborgere. Disse borgere er i dag i beskæftigelses- og uddannelsesrettede forløb hos AOF. AOF er enig i, at indsatsen for disse borgere fremover varetages af kommunen, som har et bedre beredskab til at varetage en fokuseret job- og uddannelsesindsats for de borgere, som er parate til job og uddannelse. Det vil fortsat være muligt for kommunen at benytte et tilbud hos AOF til målgruppen, hvis det vurderes relevant i den enkelte sag.

AOF varetager en indsats for de aktivitetsparate integrationsborgere

 • At AOF fremover og fortsat varetager en indsats for de aktivitetsparate integrationsborgere. AOF har med sine socialøkonomiske virksomheder og sit praktiknetværk en række relevante tilbud til denne målgruppe. Derudover kan AOF tilbyde traumehold til de borgere, som er hårdt ramt af krigstraumer.

AOF varetager hovedparten af sprogundervisningsopgaven

 • At AOF fortsat forestår opgaven med danskundervisning til udenlandske borgere, med mindre det på baggrund af en konkret og individuel vurdering findes relevant og oplagt med et sprogundervisningsforløb tilknyttet fx en uddannelsesinstitution. Hovedparten af danskundervisningen vil dog forsat ligge hos AOF

Introduktionskursus hos AOF

 • At nytilkomne kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsloven tilbydes et introduktionskursus indenfor den første uge hos AOF. Kurset vil indeholde generel orientering om uddannelse, arbejdsmarked og samfundsforhold i Danmark såvel som konkret information om praktiske og juridiske spørgsmål. Formålet med kurset vil være at sikre, at nytilkomne borgere får rette information og at tage hånd om en række af de spørgsmål, borgerne i dag henvender sig med individuelt i Integrationsafdelingen. Integrationsafdelingen vil samarbejde med AOF om kurset, og rådgivere fra afdelingen vil bidrage med relevant information på kurset. Introduktionsforløbet foreslås at vare fx 4 uger. Efter introduktionsforløb fortsætter borgerne med deres sprogundervisning og påbegynder den indsats, som de matches til (jf. bilag).

Forsøg med virksomhedsindsats for de jobparate

 • At der afsøges mulighed for en målrettet virksomhedsindsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsloven i samarbejde med en ekstern leverandør. Leverandøren kan tilbyde forløb, der kombinerer erhvervsmæssig og sproglig opkvalificering for borgere i integrationsperioden. De erhvervsområder, leverandøren arbejder indenfor, indeholder jobs, der efter grundig oplæring kan bestrides af ufaglærte, hvilket en stor andel af de flygtninge, som kommer til Danmark, er. Forslag til indsatsen og leverandør behandles særskilt på den lukkede dagsorden i dagens Beskæftigelsesudvalgsmøde.

Unge - uddannelse eller job?

Foruden disse forslag har Fagenheden for Beskæftigelse drøftet tilgang i forhold til unge integrationsborgere under 30 år. Det fremsatte lovforslag indeholder krav om, at unge under 30 år omfattet af integrationsloven skal i uddannelse i lighed med øvrige unge under 30 år. Lovforslaget er imidlertid ikke vedtaget, hvilket betyder, at tilbud om ufaglært job til borgere under 30 år omfattet af integrationsloven fremfor uddannelse er muligt.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår i denne forbindelse, at Beskæftigelsesudvalget drøfter, hvilken tilgang Brønderslev Kommune skal benytte til integrationsborgerne under 30 år.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget drøfter forslagene og tager stilling til de foreslåede principper for fremtidig organisering af integrationsindsatsen, herunder hvorvidt:

 • Integrationsafdelingen fremadrettet skal visitere integrationsborgere som jobparate, uddannelsesparate eller aktivitetsparate
 • Integrationsafdelingen og Jobcentret fremadrettet skal varetage indsatsen for de job- og uddannelsesparate integrationsborgere
 • AOF fremadrettet primært skal varetage indsatsen for aktivitetsparate integrationsborgere samt fortsætte med hovedparten af sprogundervisningsopgaven
 • Alle nytilkomne integrationsborgere skal tilbydes et introduktionskursus varetaget af AOF
 • Fagenheden for Beskæftigelse skal arbejde videre med muligheden for en virksomhedsindsats for jobparate integrationsborgere i samarbejde med ekstern leverandør
 • Tilgangen til integrationsborgere under 30 år skal være uddannelse først eller mulighed for job først

Derudover bedes Beskæftigelsesudvalget godkende forhandling af ny kontrakt med AOF i henhold til ovenstående principper.

Personale

Fagenheden for Beskæftigelse forventer, at indsatsen i den foreslåede organisering af integrationsområdet kan varetages indenfor nuværende personalenormering i integrationsafdelingen og Jobcentret.

Økonomi

Udgifter tilindsatsen finansieres ved omprioritering af aktivitetsrammen på integrationsområdet.

Beslutning

Godkendt som foreslået af fagenheden. Tilgangen til integrationsborgere under 30 år er job først.

Bilag

Til toppen


8. Orientering om lovforslag om ændringer af ydelser på integrationsområdet


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Regeringen har den 3. juli 2015 fremsat tre lovforslag om ændringer af ydelser på integrationsområdet, herunder et forslag om indførelse af en ny integrationsydelse for nytilkomne udlændinge.

De nye regler er i lovforslaget foreslået til at træde i kraft 1. september 2015.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Regeringen har den 3. juli 2015 fremsat tre lovforslag, som har til formål at reducere den økonomiske fordel ved at få asyl i Danmark. Lovforslagene omhandler:

 1. Indførelse af integrationsydelse til nytilkomne udlændinge
 2. Genindførelse af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge
 3. Harmonisering af optjeningsreglerne for folkepension

Ad 1. Integrationsydelse

Regeringen har indgået aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative om en ny integrationsydelse for personer, der kommer til Danmark og ikke har opholdt sig i landet i mindst syv ud af otte år. Ydelsen vil være på niveau med uddannelseshjælpen, som bygger på SU-systemet.

Med de nye satser vil enlige uden børn fremover modtage 5.945 kr. før skat om måneden. Et ægtepar over 30 år med børn vil fremover modtage i alt 16.638 kr. før skat (se bilag).

Derudover indeholder lovforslaget et månedligt tillæg til integrationsydelsen på 1.500 kr., når udlændinge har bestået Dansk 2. Formålet hermed er at tilskynde udlændige til hurtigt at lære dansk og dermed forbedre deres muligheder for tilknytning til arbejdsmarkedet.

Regeringen og aftalepartierne er enige om, at de nye regler om integrationsydelse ikke kun skal omfatte nytilkomne men på sigt også omfatte udlændinge, der allerede er i Danmark, og som ikke opfylder opholdskravet. Regeringen og partierne vil mødes senere på sommeren for at aftale dette.

Ad 2. Genindførelse af optjeningsprincip for ret til børnecheck og børnetilskud for flygtninge

Efter gældende regler har flygtninge ret til børnecheck og børnetilskud fra den dag, de får opholdstilladelse i Danmark, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne. De er i dag således undtaget fra princippet om optjening af ret til børne- og ungeydelse og børnetilskud.

Optjeningsprincippet betyder, at ret til den fulde ydelse (børnecheck og børnetilskud) er betinget af, at mindst en af de personer, der har forsørgelsespligten over for barnet, har haft bopæl eller beskæftigelse i Danmark i mindst 2 år inden for de seneste 10 år.

Retten til fuld ydelse optjenes gradvist, så der efter 6 måneders bopæl eller beskæftigelse er ret til 25 pct. af ydelsen. Efter 1 år er der ret til 50 pct., efter 1½ år 75 pct., og efter 2 år 100 pct.

I lovforslaget ophæves, at flygtninge er undtaget fra optjeningsprincippet. Det vil sige, at flygtninge fremover skal have boet i Danmark i to år, førend de er berettiget til fuld børne- og ungeydelse og børnetilskud.

Ad 3. Harmonisering af reglerne for optjening af folkepension

I Danmark gælder princippet om brøkpension, hvor størrelsen af folkepensionen bygger på bopælstiden i Danmark. Retten til fuld folkepension er betinget af mindst 40 års fast bopæl i Danmark mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen. Udgør bopælstiden mindre end 40 år, udbetales folkepensionen med en brøk. I henhold til gældende pensionslove kan flygtninge medregne bopælstid i deres oprindelsesland ved beregning af folkepension.

I det fremsatte lovforslag vil flygtninge ikke længere få sidestillet bopæl i deres oprindelsesland med bopæl i Danmark ved optjening af ret til folkepension. Formålet er, at flygtninge ikke skal optjene folkepension efter gunstigere regler end andre, som har haft bopæl i udlandet.

Flygtninge, der ifølge lovforslaget ikke længere vil kunne modtage fuld folkepension, vil efter en konkret individuel vurdering kunne modtage personligt tillæg efter Pensionsloven, kontanthjælp eller integrationsydelse.

For at give herboende flygtninge mulighed for at indrette sig på lovforslagets ændrede regler indføres en overgangsordning, der foreslås at gælde indtil 1. januar 2021. Det betyder, at flygtninge, der er indrejst i Danmark før lovens ikrafttræden, og som når folkepensionsalderen før 1. januar 2021, vil være omfattet af de nuværende regler om opgørelse af bopælstid.

De tre lovforslag er sendt i høring med frist den 5. august 2015. Ikrafttræden er sat til 1. september 2015.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Ændring af snitflade mellem UngeCentret og Visitationen


Resume

Sagsforløb: BE/SS/ØK

Fagenheden for Sundhed og Velfærd og Fagenheden for Beskæftigelse har indgået ny aftale om samarbejdet mellem Visitationen og UngeCentret. I den forbindelse er der indgået aftale om overdragelse af 6 konkrete sager med forbrug og budget fra UngeCentret til Visitationen. Sagerne vedrører unge på førtidspension. Det foreslås at overflytte økonomien i sagerne samlet for hele 2015. Sagsbehandlingen på sagerne blev overdraget den 6. august 2015.

Økonomiudvalget anmodes om at godkende overflytningen af økonomi i alt 4.382.100 kr. i de 6 sager fra politikområde 502 til 702.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd og Fagenheden for Beskæftigelse har evalueret på den oprindelige aftale om fordeling af sager mv. mellem Visitationen og UngeCentret. Dette er mundet ud i et nyt snitfladepapir/samarbejdsaftale.

I den forbindelse er gennemgået sager, hvor der har været tvivl om, hvorvidt de hørte til i UngeCentret eller Visitationen, og det er besluttet at overflytte 6 sager med forbrug og budget fra UngeCentret til Visitationen. Sagerne vedrører unge på førtidspension. UngeCentrets målgruppe er unge, der har udsigt til at påbegynde en uddannelse/job under ordinære eller særlige vilkår.

Det foreslås, at de 6 sager overflyttes sagsbehandlingsmæssigt fra 6. august 2015, men at økonomien i sagerne for nemheds skyld overflyttes samlet for hele året.

Foruden overflytningen af disse sager er det aftalt mellem UngeCentret og Visitationen, at UngeCentret fremover varetager opgaven med unge på forsorgshjem efter servicelovens § 110. Økonomien i disse sager forbliver dog i Visitationen.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Økonomiudvalget godkender overflytning af økonomi fra politikområde 502 til 702 i de 6 konkrete sager.

Personale

Ingen

Økonomi

Der flyttes forbrug og budget vedrørende de 6 konkrete sager - i alt 4.382.100 kr. fra politikområde 502 til politikområde 702. Dette sker med virkning fra 2015 og fremad.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


10. Opfølgning på beskæftigelsesplanen for 1. halvår 2015


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesområdet udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen indeholder jobcentrets mål og strategier i forhold til beskæftigelsesministerens indsatsområder.

Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet opfølgning på beskæftigelsesplanen for 1. halvår 2015.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Opfølgningen for 1. halvår 2015 viser følgende positive tendenser i indsatsen på

Beskæftigelsesområdet:

 • Nedgang i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
 • Styrket samarbejde med virksomhederne - mange rekrutteringer i 1. halvår 2015
 • I forhold til 2014, er der sket et fald i antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger

De primære udfordringer på beskæftigelsesområdet er følgende:

 • Antallet af unge på uddannelseshjælp er på næsten uændret niveau sammenlignet med samme periode i 2014

Positiv udvikling i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengesager over 26 uger.

I forhold til de kontanthjælpsmodtagere, som har problemer ud over ledighed har der været et fald i de første 5 måneder af 2015.

I maj måned 2015 var der, ifølge jobindsats.dk, 389 kontanthjælpsmodtagere med problemer ud over ledighed. I maj måned 2014 var der 414 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Når det gælder de langvarige sygedagpengesager over 26 uger, har der ligeledes været en nedgang, når der sammenlignes med 2014. I første halvår 2015 har der dog været en lille stigning i sagstallet. Der forventes dog et fald i sagstallet når tallene for juli og august offentliggøres. Jobcentret har i foråret gennemgået et forløb med supervision og kompetenceudvikling på dette område.

Mindre stigning i antallet af langtidsledige

Den generelle ledighed blandt dagpengemodtagere, er en smule lavere i 1. halvår i 2015 end den var i 2014. Dog er der kommet flere ledige på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, dette afspejler sig også i udviklingen på langtidsledigheden, hvor der kan konstateres en mindre stigning når juni måned 2015 sammenlignes med juni 2014. Der er i juni 2015 i alt 176 langtidsledige.

Fra den 1. juli 2015 ikrafttræder det fælles intensiverede kontaktforløb, som er en del af beskæftigelsesreformen. Det betyder, at kontaktforløbet startes op i A-kassen og indeholder flere samtaler i starten af ledighedsforløbet, og hvor der lægges op til tættere samarbejde mellem jobcenter og A-kasse. Målet med samarbejdet er blandt andet at ”spotte” ledige der er i risiko for at blive langtidsledige, så der kan sættes ind med konkrete indsatser tidligt i ledighedsforløbet.

Jobcentret har indgået samarbejdsaftaler med alle A-kasser omkring det fælles kontaktforløb. Jobcentret vil løbende udvikle samarbejdet til gavn for de ledige. Blandt andet ansøges der om kompetencemidler til at iværksætte et opkvalificeringsforløb for medarbejdere i A-kasser og jobcentre. Der ansøges om midlerne i samarbejde med Hjørring og Frederikshavn kommuner.

Styrket samarbejde med virksomhederne

For at optimere serviceringen af virksomhederne, etablerede jobcentret i 2014 et erhvervsservice team. Erhvervsservice er kommet godt fra start og har allerede besat mange ordinære stillinger. I 2015 er der samlet set rekrutteret 99 medarbejdere. Heraf er 49 kommet i job via direkte rekruttering fra virksomhederne.

Erhvervsservice har i foråret afholdt et branchearrangement for ledige, som har interesse for at opkvalificere sig indenfor kontor og handel. Arrangementet var en succes med ca. 50 deltagere.

Erhvervsservice er nu i gang med at planlægge nye branchearrangementer for ledige, som søger job indenfor ældreområdet samt jern og metal. Samarbejdspartnere som A-kasser, uddannelsesinstitutioner og virksomheder inddrages i planlægningen.

For at fremme et endnu tættere samarbejde med virksomhederne vil jobcentret i efteråret tage initiativ til et fyraftensmøde, for alle de virksomheder jobcentret har samarbejdet med. Her vil virksomhederne blive bedt om at give deres bud på, hvordan Jobcentret bedst hjælper med til at sikre, at virksomhederne kan få den kvalificerede arbejdskraft, de har behov for.

Uændret antal unge på uddannelseshjælp

Når det gælder de unge, der er på uddannelseshjælp, og som skal i uddannelse er antallet stort set uændret, når der sammenlignes med 1. halvår 2014. Der forventes dog et fald i antallet i forbindelse med uddannelsesstart i august måned.

Der er forskellige udfordringer i arbejdet med de uddannelsesparate og aktivitetsparate unge.

Udfordringen i arbejdet med de uddannelsesparate er i høj grad at motivere til uddannelse samt fastholde de unge på valget – også efter at uddannelsen er startet. For de aktivitetsparate er udfordringerne meget blandede med dårlig skolebaggrund og personlige og sociale problemer. Dette er ofte kombineret med misbrug og psykiske diagnoser.

Ungecentret har i maj og juni måned lavet en sagsgennemgang af de aktivitetsparate unge. I gennemgangen er de unge blevet grupperet i forhold til hvor langt de er fra, at kunne påbegynde en uddannelse. På baggrund af gennemgangen vil Ungecentret nu arbejde med at igangsætte relevante indsatser.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering

Personale

Ingen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Orientering om lukning af STU-tilbud på Springbrættet


Resume

Sagsforløb: BE

Fagenheden for Beskæftigelse er blevet orienteret om, at STU-tilbuddet på Springbrættet i Brønderslev Kommune ophører.

UngeCenter Brønderslev har haft kontakt til de 6 unge og deres forældre, som beslutningen involverer, og arbejder nu på at finde nye uddannelsestilbud til de unge.

Beskæftigelsesudvalget anmodes om at tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Beskæftigelse blev den 24. juni 2015 orienteret om, at STU-tilbuddet på Springbrættet i Brønderslev Kommune ophører efter sommerferien. UngeCenter Brønderslev har 6 unge placeret i uddannelsestilbud på Springbrættet.

UngeCenter Brønderslev afholdt den sidste dag inden sommerferien - den 26. juni 2015 - et informationsmøde for de involverede unge på Springbrættet. Der blev lavet aftale om, at de unge møder ind på Springbrættet igen efter sommerferien den 10. august 2015, hvis ikke et nyt uddannelsestilbud er fundet inden. UngeCentret arbejder på hurtigst muligt at finde nye tilbud til de unge.

UngeCentret har den 26. juni 2015 udsendt et informationsbrev til de involverede borgere, hvori den korte varsling af uddannelsesstedets ophør beklages. UngeCentret har desuden tilbudt udvidet adgang til telefonisk kontakt i løbet af sommerferien, såfremt de unge eller deres forældre har afklarende spørgsmål.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår,at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


12. Projekt Veteran Oasen


Resume

Sagsforløb: BE

Foreningen Veteran Oasen har udarbejdet et projektforslag om etablering af et værested og et bofællesskab for krigsveteraner i Nordjylland. Stedet vil også tilbyde ressourceforløb og eventuelt andre beskæftigelsesrettede forløb for veteraner. Foreningen søger samarbejdspartnere og har henvendt sig til Brønderslev Kommune med en forespørgsel herom.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage stilling til, om Jobcentret skal indgå i et samarbejde med projektet.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i foreningen Veteran Oasen arbejder som projektgruppe på at gøre en idé om etablering af et værested og bofællesskab for krigsveteraner i Nordjylland til virkelighed.

Idéen er at købe et mindre landbrug og omdanne det til en socioøkonomisk virksomhed. Foruden at fungere som værested og bofællesskab ønsker foreningen at tilbyde ressourceforløb og eventuelt andre beskæftigelsesrettede forløb for veteraner i samarbejde med nordjyske kommuner.

Foreningen oplyser, at den indtil videre har indgået samarbejde med 4 nordjyske kommuner – Jammerbugt, Aalborg, Mariagerfjord og Frederikshavn – som har erklæret, at de vil samarbejde om fx:

 • Behovsanalyse og kontakt til målgruppen
 • Udarbejdelse af ressourceforløb og beskæftigelsesrettede tilbud til målgruppen
 • Informationsspredning
 • Visitation af deltagere til ressourceforløb og beskæftigelsesrettede forløb

Ifølge Forsvarets Veterancenter er der i Brønderslev Kommune 236 soldater, som er veteraner. Derudover kan der være veteraner fra andre faggrupper - sygeplejersker, læger, politi, rådgivere mv. - som har været udsendt i internationale operationer. Fagenheden for Beskæftigelse kan oplyse, at ingen veteraner endnu har modtaget et ressourceforløb i Brønderslev Kommune. Antallet af veteraner, der søger hjælp i Jobcentret og UngeCentret, vurderes at være ca. 1-2 på årsbasis.

Veteran Oasen anslår, at etableringsudgifterne til projektet udgør ca. 6,5 mio. kr. Foreningen har sendt ansøgninger til puljer og fonde om støtte. Bl.a. afventer foreningen svar på en ansøgning om satspuljemidler fra ”Pulje om beskæftigelsesinitiativer for veteraner”. Foreningen forventer desuden donationer fra virksomheder og privatpersoner. Driftsbudgettet anslås at være ca. 1,02 mio. kr. årligt. Indtægterne skal bl.a. komme fra ressourceforløb, hvorfra 500.000 kr. forventes årligt.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager stilling til, om Jobcentret vil indgå i et samarbejde med projektet.

Personale

Ingen

Beslutning

Udvalget godkendte, at Jobcentret indgår i et samarbejde om projektet.

Bilag

Til toppen


13. Status på partnerskabsaftalen og forslag til tværkommunal aftale


Resume

Sagsforløb: BE/BS/BY

Brønderslev Kommune indgik i oktober 2014 en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Dansk Industri, EUC Nord og Tech College Aalborg. Hovedlinjerne i denne aftale påtænkes videreført i en tværkommunal partnerskabsaftale med henholdsvis Brønderslev-, Frederikshavn, Jammerbugt og Hjørring kommuner og de relevante uddannelsesinstitutioner samt erhvervsorganisationer.

Byrådet bedes tage status på partnerskabsaftalen til orientering og tage stilling til, hvorvidt partnerskabskredsen skal udvides, således partnerskabsaftalen tillige omfatter Jammerbugt, Frederikshavn og Hjørring kommuner.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune indgik den 1. oktober 2014 en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Dansk Industri samt Tech College Aalborg og EUC Nord. Aftalen løber til oktober 2016. Omdrejningspunktet for aftalen er en arbejdsgruppe hvor der er repræsentanter for parterne i arbejdsgruppen. LO har ligeledes en plads i arbejdsgruppen (arbejdsgruppen har indtil videre afholdt 3 møder).

Der er pt. igangsat følgende initiativer i regi af partnerskabsaftalen:

 • Borgmesterbrev til virksomheder: Der er fremsendt borgmesterbrev til alle virksomheder i kommunen for at orientere om partnerskabsaftalen.
 • Borgmesterbrev fremsendt til lærer/skoler: Brevet har til hensigt at oplyse om samarbejdsaftalen, samt give konkrete forslag til aktiviteter, som lærerne kan iværksætte for at understøtte aftalens formål om at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen.
 • Pilotprojekt for flere lærlinge fra folkeskolen: Klassen undervises af 2 gange af praktikkonsulenter fra Tech College i, hvordan erhvervsuddannelsen er opbygget og går i detaljer med de op til 100 forskellige uddannelser erhvervsskolerne udbyder. Anden undervisningsgang omhandler det at søge læreplads, korte uddannelsesaftaler, lære at skrive CV og ansøgning, personlig fremtoning med mere. Projektet har kørt på Klokkerholm skole for 9. klasserne. Projektet kører for 10. klasse i efteråret.
 • Temadag for medarbejdere på UngeCentret: For at klæde medarbejderne bedre på i forhold til erhvervsskolereformen afholdes en temadag i september 2015 hvor blandt andet EUC Nord, Tech College Aalborg deltager.
 • Åben vejledning for unge: Henover efteråret gennemføres der i en forsøgsperiode et pilotprojekt med åben vejledning, hvor Tech College vil være tilstede på Ungecentret i 3 timer om ugen.

Målsætninger i partnerskabsaftalen

Der er fulgt op på målsætningerne i partnerskabsaftalen i det medsendte bilag. Af nedenstående fremgår status fra Tech College og EUC Nord.

Status fra Tech College

I 2015 har Tech College Aalborg haft en fremgang på 22% i antallet af indgåede uddannelsesaftaler. For byggefagenes vedkommende er stigningerne: Tømrer 35,7% og for murernes vedkommende er der tale om samme antal uddannelsesaftaler som sidste år. For malernes vedkommende er der tale om en stigning på 14,8%. I skolepraktik er der i øjeblikket en del tømrer og malere og enkelte murere. Tech College forventer, at murerne og tømrerne kommer ud i praktik i løbet af meget kort tid. Alt i alt ser det lysere ud end forventet, men "vi" er langt fra i mål når det drejer sig om fremtidens behov for arbejdskraft inden for byggefagene. For murernes vedkommende er der ved at være mangel på elever, der vil i lære. Samme problematik kan hurtigt opstå for andre faggrupper også, med mindre der bliver gjort en stor indsats over for folkeskolerne.

Status fra EUC Nord

EUC Nord oplever, at der er gang i aktiviteterne i virksomhederne og derfor er skolepraktikelever mere ude i virksomhederne end de har været tidligere. Dette er en positiv udvikling, men skal sammenholdes med at tilgangen til erhvervsuddannelserne har været jævnt faldende de seneste år, og i nogle uddannelser er der kun halvt så mange unge under uddannelse, end der var for bare 5 år siden. Der skal gøres en ekstra indsats for at sikre unge til erhvervsuddannelserne, hvis man vil sikre faglært arbejdskraft i fremtiden. Bygningsmalere er den faggruppe indenfor byggeriet, hvor der er flest elever i skolepraktik. For de øvrige uddannelser, er der perioder hvor EUC Nord ikke har skolepraktikelever på skolen, men hvor de er ude i en kortere eller længere varighed i virksomhederne.

Stor udfordring at få unge til at vælge en erhvervsuddannelse

Generelt set er der en overordnet udfordring i at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Der ses en fortsat tendens til, at flere unge vælger de gymnasiale uddannelser frem for erhvervsuddannelserne. Der er her tale om en tendens der også gør sig gældende på landsplan. Fagenheden for Beskæftigelse vurderer, at der her er behov for en langsigtet indsats som involverer alle parter omkring de unge for at ændre denne tendens – her udgør samarbejdet partnerskabsaftalen et vigtigt delelement. Men der er uden tvivl også behov for andre tiltag og en holdningsændring generelt i samfundet således, at erhvervsuddannelserne i ligeså høj grad anses som en karrierevej, som de gymnasiale uddannelser.

Forslag til fælles partnerskabsaftale

I formandskredsen Vendsyssel, hvor de 4 Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalgsformænd fra hhv. Brønderslev, Frederikshavn, Jammerbugt og Hjørring kommuner mødes, er der enighed om, at det er en god idé at etablere et tværkommunalt partnerskab. Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommuner har alle indgået lokale partnerskabsaftaler, mens Jammerbugt Kommune ikke har en lignende aftale i dag.

Aftalens primære parter i forhold til udarbejdelse af tværkommunalt partnerskab foreslås indgået mellem:

 • Dansk Byggeri, Nordjylland & Dansk Industri, Vendsyssel
 • LO Vendsyssel, LO Brønderslev & LO Aalborg
 • EUC Nord, Tech College Aalborg & Frederikshavn Handelsskole
 • Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Jammerbugt Kommuner

De 4 kommuner i Vendsyssel har en række fælles udfordringer, hvorfor det overordnet set giver god mening at indgå en overordnet partnerskabsaftale på tværs af kommuner. Udfordringerne er blandt andre:

 • Der er en faldende arbejdsstyrke
 • Der er øget fraflytning af især unge
 • Der er faldende optag på erhvervsuddannelserne
 • Efterspørgslen efter faglært arbejdskraft vil stige
 • At kunne tiltrække arbejdskraft der bosætter sig i landsdelen – hvilket faglærte oftest gør
 • At kunne bibeholde uddannelsesinstitutionerne i landsdelen
 • At kunne fastholde arbejdsgiverne i landsdelen, så de ikke flytter pga. manglende rekrutteringsgrundlag

Det overordnede formål med det tværkommunale partnerskab vil være, at sikre tilstrækkeligt med kvalificeret faglært arbejdskraft til de eksisterende virksomheder i Vendsyssel og understøtte vækstpotentialet i forhold til de store offentlige anlægsinvesteringer i Nordjylland frem mod 2022.

Den tværkommunale partnerskabsaftale vil blive udformet som en kort og præcis rammeaftale med målsætninger gældende for alle medvirkende parter i Vendsyssel. Herudover vil der være korte individuelle kommunebilag for alle de medvirkende kommuner. Det tværkommunale partnerskabs gyldighed foreslås i første omgang at være 3 år. Hvis muligt fra 1. januar 2016 til 31. december 2018.

Styre- og arbejdsgrupper

Formandskredsen forventes at udgøre den politiske styregruppe, sammen med formænd for andre relevante fagudvalg. Der nedsættes en administrativ arbejdsgruppe efter sommerferien 2015, i forhold til at udarbejde oplæg til partnerskabsaftalen, samt at forpligtige og involvere parterne i arbejdet. Arbejdsgruppen vil også have ansvar for at udarbejde oplæg til en kommunikationsstrategi, med mulighed for at inddrage specifikke kommunikationskompetencer til denne delopgave.

Efter aftalens indgåelse vil den administrative styregruppe udgøres af én administrativ repræsentant fra alle medvirkende parter, samt sekretariatet. Den brede politiske styring i de 4 kommuner sker ved regelmæssige afrapporteringer til de relevante fagudvalg.

Såfremt forslaget om en fælleskommunal aftale godkendes, forslås det, at der nedsættes en administrativ arbejdsgruppe med repræsentanter fra parterne i efteråret 2015, i forhold til at udarbejde oplæg til partnerskabsaftalen, samt for at forpligtige og involvere parterne i arbejdet. Arbejdsgruppen vil også have ansvar for at udarbejde oplæg til en kommunikationsstrategi med mulighed for at inddrage specifikke kommunikationskompetencer til denne delopgave.

Fagenheden for Beskæftigelse vurderer, at der vil være god ræson i at indgå en partnerskabsaftale, der går på tværs af de 4 kommuner. Dels er udfordringerne i de 4 kommuner de samme, dels giver en tværkommunal partnerskabsaftale mulighed for, at iværksætte tiltag på tværs af kommuner.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet tager sagen til orientering og tager stilling til, hvorvidt Brønderslev Kommune skal indgå i en tværkommunal partnerskabsaftale sammen med Hjørring, Frederikshavn og Jammerbugt kommuner.

Personale

Ingen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. Det indstilles, at Brønderslev Kommune indgår i en tværkommunal partnerskabsaftale med Hjørring, Frederikshavn og Jammerbugt kommuner.

Bilag

Til toppen


14. Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2014 for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FL/BE/BS/SS/ØK/BY

Kommunens revisionsselskab har fremsendt revisionsberetning for årsregnskabet 2014.

Hovedkonklusionen er, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Brønderslev Kommunes aktiver, passiver og finansielle forhold. Samtidig har revisionen dog givet bemærkninger, som skal besvares over for Tilsynsmyndigheden.

Revisionsberetningen fremsendes til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes revisionsselskab PwC har fremsendt revisionsberetning på baggrund af revision af årsregnskabet for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. PwC har afgivet én samlet beretning, der både dækker det samlede årsregnskab samt de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder.

Revisionsselskabets konklusion på baggrund af den gennemførte revision er følgende:

"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis".

Revisionsselskabet oplyser endvidere, at:

"Det er vores opfattelse, at det fremlagte regnskabsmateriale generelt har været af god kvalitet. Revisionen har løbende givet anledning til drøftelser, anbefalinger og aftaler med forvaltningsledelserne, som er rapporteret i administrative notater. Det er vores opfattelse, at vores noter, spørgsmål og anbefalinger er modtaget positivt og behandlet seriøst".

Revisionens gennemgang af årsregnskabet har givet anledning til følgende bemærkninger, der skal besvares over for Tilsynsmyndigheden:

Overholdelse af bevillingsregler

I den kommunale styrelseslovs § 40 fastslås det, at bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Samtidig præciseres det, at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke må iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Vi har konstateret, at der i 2014 har været væsentlige overskridelser af driftsbevillingen på politikområderne ”UngeCenter” og ”Socialpsykiatri, handicap og misbrug”.

Politikområde

DKK 1.000

Oprindeligt Budget

Korrigeret Budget

Regnskab

Afvigelse

Forbrugs-

procent

UngeCenter

141.314

152.103

160.130

-8.026

105,3

Socialpsykiatri, handicap og misbrug

130.632

134.480

147.556

-13.076

109,7

Vi er bekendt med, at de forventede bevillingsoverskridelser er drøftet i Byrådet i forbindelse med de løbende økonomiopfølgninger. Overskridelserne er endvidere regnskabsforklaret, men formelt er bevillingsreglerne ikke overholdt, da Byrådet ikke har meddelt tillægsbevilling til disse merforbrug.

Under anlægsudgifterne har vi konstateret, at projektet ”Skolegade Skole” udviser et merforbrug på DKK 8,6 mio. – både i forhold til den samlede anlægsbevilling på DKK 34 mio. og rådighedsbeløbet for 2014. Merforbruget ses ikke regnskabsforklaret.

Forvaltningen har oplyst, at der udestår nogle uafklarede forhold, som søges løst, inden projektet kan afsluttes. Det er endvidere oplyst, at projektets økonomi er drøftet i Byrådet.

Formelt er bevillingsreglerne dog ikke overholdt på anlægsområdet vedrørende dette projekt.

Der henstilles til, at der fokuseres på overholdelse af bevillingsreglerne fremover.

Uddannelseshjælp efter Aktivlovens og Beskæftigelseslovens bestemmelser

På baggrund af resultatet af vores gennemgang, er det vores opfattelse, at området ikke har været administreret fuldt ud tilfredsstillende, idet der er konstateret et højt fejlniveau med fejl i 4 ud af 5 bevillingssager.

Kommunen anbefales med baggrund i resultatet af revisionen at have et særligt fokus på området, således at det sikres, at området fremadrettet lever op til lovens krav og bestemmelser.

Samtidig anbefales kommunen via det interne ledelses- og handlingstilsyn at have ekstra fokus på administrationen af området.

Integrationsområdet

På baggrund af de samlede resultater af sagsgennemgangen, er det vores opfattelse, at området ikke administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt, idet vi har konstateret væsentlige og systematiske fejl i 4 ud af 5 af de gennemgåede bevillingssager.

Vi anbefaler, at kommunen sætter stort fokus på administrationen af integrationsområdet og iværksætter et genopretningsarbejde i sagerne med henblik på at udbedre fejl og mangler.

Fagenheden for Beskæftigelse oplyser følgende:

A) Uddannelseshjælpområdet

UngeCentret har i 2015 tilrettelagt arbejdsgange, så de integrerer lovens krav til sagsbehandling i de etablerede procedurer.

I dialogen med medarbejdere og fagkonsulent er der fokus herpå.

B) Integrationsområdet

Økonomiudvalget har godkendt en opnormering på området med en medarbejder. Der er iværksat særlig fokus på området.

Økonomiafdelingen foreslår, at

 • Revisionsberetningen til årsregnskabet for 2014 for Brønderslev Kommune godkendes med administrationens bemærkninger til de bemærkninger som Revisionen har fremsendt.
 • Årsregnskabet for 2014 godkendes endeligt.
Indstilling

Forretningsledelsen, 16. juni 2015, pkt. 6:

Beretning behandles i relevante fagudvalg. Sagen udsendes til Byrådet i denne uge.

Forretningsledelsen forventer, at de beskrevne tiltag på uddannelseshjælp og integrationsområdet vil have oprettende effekt, ligesom revisionen beskriver i beretningen.

Forretningsledelsen finder de givne bemærkninger vedr. manglende bevilling af flerårsaftalen samt manglende afslutning af anlægsregnskab for Skolegades Skole som rene formaliteter, da sagerne er fuldt oplyste over for Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


15. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

A) Orientering om de seneste sagstal. Der er tale om dagsaktuelle sagstal fra workbase. Tallene er for uge 33 (sygedagpenge dog uge 31). Det har ikke været muligt at trække data på de forsikrede ledige i denne uge, grundet fejl i søgelisterne fra workbase på dette område.

Jobcenter

Sagstype

2015

2014

2013

Kontanthjælp

475

481

501

A-dagpenge

ingen data

462

584

Arbejdsmarkedsydelse/ udd. ydelse

57

55

Sygedagpenge

O. 52 uger

86

81

5-52 uger

261

318

Jobafklaringsforløb

76

Ledighedsydelse

102

109

113

Fleksjob

472 (201*)

450 (140*)

425

Revalidering

64

67

Ressourceforløb

115

40

Integration

Kontanthjælpsmodtagere under integrationsloven

242

140

91

Selvforsørgende grupper

109

102

125

Ungecenter

Sagstype

2015

2014

2013

Kontanthjælp

16

24

339

Uddannelseshjælp

328

366

A-dagpenge

ingen data

143

133

Arbejdsmarkedsydelse/ udd. ydelse

7

7

Sygedagpenge

O. 52 uger

3

8

5-52 uger

13

41

Jobafklaringsforløb

11

Revalidering

11

12

Ressourceforløb

28

5

Sygedagpenge over og under 30

2015

2014

2013

O. 52 uger

89

89

83

5-52 uger

273

359

313

Jobafklaringsforløb

87

* Fleksjob efter ny ordning

B) Orientering om Jobcamp 2015: Jobcamp afholdes i Aalborg den 5. og 6. november 2015. Det foreløbige program for Jobcamp 2015 kan ses på KLs hjemmeside.

http://www.kl.dk/Dokumenter/Arrangementer/2015/11/jobCAMP-15/

C) Der holdes møde med repræsentanter fra det Gl. Mejeri.

Beslutning

Ad A) Orienteringen blev taget til efterretning.

Ad B) Eskild Sloth Andersen, Bettina Nielsen og Martin Bech tilmeldes.

Ad C) Mødet holdes den 24/8 2015.

Til toppen


16. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


17. Lukket punkt: Samarbejde med ekstern leverandør om indsatsen for forsikrede ledige med mere end 16 måneders ledighed


Til toppen


18. Lukket punkt: Anbringelsessag


Til toppen


19. Lukket punkt: Afgørelser fra Ankestyrelsen


Til toppen


20. Lukket punkt: Status på STU-tilbud


Til toppen


21. Lukket punkt: UngeCenter - status på arbejdet med flerårsaftalen


Til toppen


22. Lukket punkt: Forslag om forsøg med målrettet virksomhedsindsats for jobparate integrationsborgere


Til toppen


23. Lukket punkt: Ny aktør på fleksjobområdet


Til toppen


24. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer