Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelsesudvalget - Referat

Dato: 31. august 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Kvartalsrapport for UU for 2. kvartal 2015


Resume

Sagsforløb: BE

UU i Brønderslev udarbejder hvert kvartal en kvartalsrapport. Rapporten giver et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse i Brønderslev Kommune. Data stammer fra UU’s database og er trukket ud pr. 1. juli 2015. Rapporten viser, at:

 • en større andel af de 15-17 årige er indenfor uddannelsessystemet end i 2014
 • langt flest unge vælger at fortsætte i gymnasiet efter 9. og 10. klasse
 • færre vælger erhvervsuddannelserne

Charlotte Hove fra UU deltager under punktet med henblik på at drøfte, hvordan flere unge kan motiveres til at søge ind på erhvervsuddannelserne.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering og drøfte, hvorledes de unge kan motiveres ti at tage en erhvervsuddannelse.

Sagsfremstilling

Flere 15 – 17 årige indenfor uddannelsessystemet

Alle unge i Danmark,under 18 år, skal være i gang med uddannelse eller være i gang med at forberede sig til uddannelse, som beskrevet i ”pligtbekendtgørelsen” (Bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet). Af de 15-17 årige i Brønderslev Kommune er langt de fleste indenfor uddannelsessystemet(1.551 af de unge svarende til 97,5 %).

40 af de 15-17 årige (2,5 %) er ikke i uddannelsessystemet. Disse unge er enten i gang med forberedende og udviklende aktiviteter (27 unge) eller midlertidige aktiviteter (6 unge). De resterende 7 unge opsøges af UU.

 • Forberedende og udviklende aktiviteter dækker blandt andet over: Produktionsskole, arbejde, ophold i udlandet mv.
 • Midlertidige aktiviteter dækker primært over unge, der er helt uden for uddannelse og arbejdsmarkedet. Her er der i alt 6 unge. Heraf er de 3 sygemeldte, 1 har orlov og 2 er på foranstaltning under serviceloven.

Set i forhold til 2013 og 2014, er der i 2015 en større andel af de 15-17 årige, som er i uddannelsessystemet.

Rapporten viser også, at der har været en stigning i antallet af de 15-17 årige, der er i gang med grundskolen. Det skyldes, at flere unge i år vælger at fortsætte i 10. klasse, enten på 10. klasses center i Brønderslev eller på efterskole.

Flest unge fortsætter i gymnasiet

Langt størstedelen af de unge der afslutter 9. eller 10. klasse, vælger at fortsætte i gymnasiet. 72,2% af de unge fra Brønderslev Kommune fortsætter i gymnasiet.

I forhold til erhvervsuddannelserne, har 21,7% af de unge valgt denne uddannelsesretning. I Hjørring og Frederikshavn kommuner søger flere unge ind på erhvervsuddannelserne end i Brønderslev kommune. Årsgagen kan være, at der både i Hjørring og Frederikshavn er tekniske skoler, modsat Brønderslev. Det betyder, at de transportmæssige barrierer er større i Brønderslev end i Hjørring eller Frederikshavn, da unge fra Brønderslev Kommune enten skal til Aalborg eller Hjørring for at gå på en erhvervsskole.

Status på de 18-24 årige – mange påbegynder uddannelse i august

Når det gælder de 18-24 årige i Brønderslev Kommune, har UU kontakt til 2.598 unge. Heraf er 2.003 unge i gang med en uddannelse, eller har gennemført en uddannelse. Af de resterende er der pt. 218, som modtager offentlig forsørgelse. Denne gruppe arbejdes der intensivt med i hele UngeCentret via uddannelsesrettede tiltag.

Statistikudtræk fra Workbase viser, at der er 66 af de 18-24 årige, der i perioden juni – august 2015 har afsluttet deres uddannelseshjælpssag med begrundelsen ”borgeren er gået i uddannelse”.

Samlet set var der pr. 19. august 2015 305 unge på uddannelseshjælp (alle unge mellem 18 og 29 år), hvilket svarer til et fald på ca. 70 sager fra begyndelsen af juni måned 2015.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering og drøfter, hvorledes flere unge kan motiveres til at tage en erhvervsuddannelse.

Personale

Ingen

Beslutning

Leder af UU Charlotte Hove orienterede om kvartalsrapporten – udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Status på EGU


Resume

Sagsforløb: BE

Den 5. maj 2015 besluttede Beskæftigelsesudvalget en ny opgavefordeling for EGU-forløb, således at Produktionsskolen fortsat er uddannelsesansvarlig, men UU fremadrettet varetager størstedelen af opgaverne vedrørende EGU. UU vurderer, at denne opgavefordeling og samarbejdet generelt fungerer meget tilfredsstillende.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Den 1. juni 2014 overtog UU Brønderslev/Ungecentret opgaven omkring EGU (erhvervsskolernes grunduddannelse) i samarbejde med Produktionsskolen. Opgavefordelingen mellem UU og produktionsskolen ligger meget klar og fungerer efter hensigten. Ligeledes giver medarbejderne udtryk for, at samarbejdet mellem de tre parter fungerer særdeles tilfredsstillende.

Opgaverne i samarbejdet er fordelt således:

 • Produktionsskolen varetager den administrative del.
 • UU har al kontakt til forældre, unge og virksomheder både før, under og efter EGU’en
 • Ungecentrets virksomhedskonsulenter laver opsøgende og informerende arbejde i forbindelse med at fremskaffe praktikpladser.

Der bliver afholdt 3 årlige styregruppemøder mellem Produktionsskolen, Ungecenter og UU. UU er tovholder på disse møder.

Målsætning for antal

Målet for 1. år var, at der skulle være 20 unge i gang med en EGU. Dette mål er desværre ikke nået. Der er i øjeblikket 13 unge i gang med en EGU.

Der har været arbejdet med 27 unge de sidste 12 måneder. Heraf har 7 gennemført og 7 har afbrudt.

Status på de 7, der har gennemført:

Antal

Status

3

Ordinær uddannelse (SOSU, ernæringsassistent)

2

Fleksjob

2

Ordinært job (landbrug)

Status på de 7, der har afbrudt:

Antal

Status

3

Flyttet kommune. Går alle på VUC

1

Ordinært job (transport)

1

Flyttet kommune – fortsat EGU

1

Manglende forudsætninger

1

Død

Udfordringerne med at få unge i gang med en EGU

De to største udfordringer i forhold til at få unge i gang med en EGU, er:

Manglende lærerpladser og unge, der er så udfordrede, at de ikke kan arbejde 37 timer om ugen eller arbejde så effektivt, at de kan oppebære deres løn.

Der er i indeværende år arbejdet intensivt på at nedbringe antallet af STU sager. Det er i stedet forsøgt at opkvalificere disse unge, således de kan påbegynde og gennemføre en EGU.

Denne opkvalificering/afprøvning har blandt andet været praktik på produktionsskolen eller på virksomhed.

I den anden ende af målgruppen arbejdes der på, at de unge, der ikke er blevet optaget på erhvervsuddannelserne på grund af karakterkrav på 02, i stedet kan påbegynde en EGU. Karakterkravet er først trådt i kraft 1. august 2015, så hvor vejlederen før arbejdede meget på, at disse unge skulle påbegynde en ordinær erhvervsuddannelse, skal der nu tænkes mere i EGU.

Udfordringen for UU er, at det store arbejde med at få igangsat en EGU ofte ligger forud for igangsættelse af selve EGU. Der investeres ofte mange timer i unge, der aldrig kommer i gang med en EGU. Det er anslået, at ca. 1/3 af de unge, som UU vejlederen arbejder med, resulterer i en EGU.

UU modtager det første tilskud til EGU’en, når der underskrives en læreaftale. Anden del af tilskuddet modtages, når EGU’en afsluttes.

Aktuel status på EGU

Der arbejdes pt. med 12 unge, der er i afklaring eller opkvalificering. Størstedelen af disse forventes opstart på EGU i efteråret.

UU fornemmer, at der er kommet et godt kendskab til EGU hos både de unge, forældre, specialklasser og medarbejdere i UngeCentret. Dette er sket igennem Ungecentrets konference, gennem UU’s facebookside og ikke mindst UU-vejlederens tætte kontakt til de unge i kommunens specialklasser.

UU har et håb om, at det begyndende opsving i erhvervslivet også vil betyde, at flere virksomheder vil få mod på at tage en EGU-elev, og at kommunen vil oprette flere EGU-pladser.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen

Beslutning

Leder af UU Charlotte Hove orienterede om opgaven med EGU.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Området opprioriteres med 5 pladser i offentligt regi.

Til toppen


5. Disposition og fokusområder i Beskæftigelsesplanen for 2016


Resume

Sagsforløb: BE

Fagenheden for Beskæftigelse er ved at udarbejde første udkast til beskæftigelsesplanen for 2016. Planen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen

Beskæftigelsesudvalget bedes godkende, at beskæftigelsesplanen for 2016 har fokus på konsolidering af reformer og strategier, samt at beskæftigelsesplanen for 2016 disponeres omkring ministerens 4 mål for 2016 samt den lokale udfordring: Integrationsområdet samt i frohold til de fokusområder og udfordringer som fremgår af medsendte notat fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråd.

Sagsfremstilling

Jobcentret arbejder i øjeblikket på at udarbejde beskæftigelsesplanen for 2016. Omdrejningspunktet er ligesom tidligere år beskæftigelsesministerens 4 målsætninger:

 1. Flere unge skal have en uddannelse.
 2. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere ind på arbejdsmarkedet gennem en tværfaglig indsats.
 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes.
 4. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes.

Udover ovenstående, foreslår fagenheden for Beskæftigelse, at beskæftigelsesplanen sætter fokus på integrationsområdet – som en særlig lokal udfordring.

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd har udsendt et notat, hvor fokuspunkter og udfordringer under de enkelte ministermål fremgår. Fagenheden for Beskæftigelse vurderer, at disse fokuspunkter og udfordringer danner et godt udgangspunkt for dispositionen af Beskæftigelsesplanen, da de ligger i tråd med de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer. Notatet er medsendt som bilag.

På beskæftigelsesområdet er der siden 2013 gennemført flere omfattende reformer. Samtidig ventes der fra 2016, en markant ændring af de økonomiske mekanismer i beskæftigelsesindsatsen, idet varigheden af forløbene på offentlig forsørgelse bliver afgørende for, hvor meget refusion kommunerne modtager fra staten. 2016 bliver et år, hvor alle reformerne skal konsolideres.

Fagenheden for beskæftigelse foreslår derfor, at Beskæftigelsesplanen for 2016 bliver en plan, der samler eksisterende strategier og indsatser (herunder Beskæftigelsesområdets handleplan).

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender:

 • At beskæftigelsesplanen for 2016 disponeres omkring ministerens 4 mål for 2016 samt den lokale udfordring: Integration.
 • At beskæftigelsesplanen for 2016 tager udgangspunkt i de fokusområder og udfordringer der er beskrevet i notatet fra det Regionale Arbejdsmarkedsråd
 • At beskæftigelsesplanen for 2016 har fokus på konsolidering af reformer og strategier.
Personale

Ingen

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Status på flygtninge i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: IR/BE

Brønderslev Kommune har pr 30. juni 2015 modtaget over halvdelen af den udmeldte kvote for 2015. Der er ligeledes modtaget en del familiesammenførte.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har pr. 30. juni 2015 modtaget 72 flygtninge - børn og voksne - af den udmeldte kvote på 114 flygtninge. Der blev i december 2014 henvist 13 flygtninge af 2014 kvoten. Disse flygtninge ankom i januar 2015.

Der er fra januar til juli modtaget 42 familiesammenførte til herboende flygtninge.

Der er således i alt ankommet 127 flygtninge til Brønderslev Kommune pr. 31. juli 2015.

Flygtninge har mulighed for at tage tilbage til deres hjemland - repatriere. I første halvår af 2015 var der 4 flygtninge der repatrierede. Generelt er det meget sjældent, at flygtninge repatrierer.

Den 30. juni 2015 er der 250 voksne i integrationsperioden, som modtager ydelser.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Indstilling

Integrationsrådet, 19. august 2015, pkt. 7:

Sagen er taget til orientering.

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad og Danial Nouri var fraværende.

Beslutning

Leder af Socialcentret Annie B. Frandsen kom til mødet og orienterede om status på modtagelse af flygtninge. Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


7. Rekruttering af "netværkere" på Facebook


Resume

Sagsforløb:IR/BE

Formanden for Integrationsrådet, Knud Jørgensen, foreslår opslag på Facebook omkring rekruttering af frivillige "netværkere" samt afholdelse af møde for personer, der ønsker at være "netværkere" for flygtninge.

Sagen fremsendes til orientering i Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Der er 201 medlemmer af Integrationsrådets Facebook gruppe. Formanden for Integrationsrådet foreslår, at der udarbejdes et opslag på Facebook, hvor der inviteres til et møde for borgere, der gerne vil være netværkspersoner for flygtninge. På mødet kan der deltage personer, som orienterer om, hvad det vil sige at være netværksperson for en flygtning. Det kan ligeledes være en mulighed, at flygtninge med erfaring med netværkpersoner deltager.

Mødet foreslås afholdt i Fælleshuset Niels Bohrs Plads med Integrationsrådet som arrangør.

Stabsenheden for Service foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Økonomi

Udgifter til afholdelse af møde i "Mælkebøtten" kan finansieres gennem Integrationsrådets midler.

Indstilling

Integrationsrådet, 19. august 2015, pkt. 8:

Der afholdes arrangement i Fælleshuset den 12. september 2015. I den forbindelse sætter Integrationsrådet et opslag på Facebook, som opfordrer medlemmerne af Facebooksiden til at deltage.

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad og Danial Nouri var fraværende.

Beslutning

Leder af Socialcentret Annie B. Frandsen kom til mødet og orienterede om Integrationsrådets arbejde med rekruttering af frivillige ”netværkere”. Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Til toppen


8. Forlængelse af gældsrådgivningsprojektet


Resume

Sagsforløb: BE

Brønderslev Kommune er sammen med Hjørring og Frederikshavn kommuner en del af LO’s gældsrådgivningsprojekt ”På rette kurs”. Projektet er støttet med midler fra Social- og Integrationsministeriet. For disse midler har LO ansat en projektleder. Projektet løb oprindeligt til juli 2016, men har nu modtaget satspuljemidler, således projektet kan videreføres frem til 2018.

Beskæftigelsesudvalget bedes godkende, at Brønderslev Kommune stadig indgår som en del af projektet frem til 2018.

Sagsfremstilling

Selve gældsrådgivningen varetages af frivillige rådgivere og er gratis. Rådgivningen tilbydes geografisk både i Brønderslev (i LO’s lokaler), Frederikshavn og Hjørring. De frivillige rådgivere har en faglig baggrund som bankrådgivere, revisorer, socialrådgivere og jurister. Gennem rådgivningen får borgerne konkret tilbudt:

 • Uvildig og fortrolig økonomisk rådgivning i trygge rammer, herunder status på boligsituation
 • At sortere regninger og bilag og skabe overblik over sin økonomiske situation
 • At udforme budget og drøfte handlemuligheder
 • Undervisning i at lægge budget
 • At indgå aftaler med kreditorer

Nedenfor gives eksempler på borgere, som har haft glæde af tilbuddet:

 1. Ledige, som er ved/er faldet ud af dagpengesystemet og overgået til kontanthjælp, ofte kombineret med andres sociale omstændigheder. Økonomien har ofte været tilpasset det tidligere indtægtsniveau.
 2. Personer på sygedagpenge, nogle er faldet for varighed og overgået til ressourceforløb på ressourceforløbsydelse - hvilket har betydning for den enkeltes økonomi.
 3. Ressourcesvage enlige yngre forsørgere på kontanthjælp/uddannelseshjælp, som aldrig har haft styr på/overblik over økonomien, nogle har optaget mange dyre kviklån og står i RKI.
 4. Psykisk sårbare unge evt. psykiske syge og med et tidligere misbrug på kontant-hjælp/uddannelseshjælp, som har mistet styring af/overblikket over deres økonomi.

I det store og hele formår rådgivningen at medvirke til, at borgerens økonomiske situation bedres blandt andet ved at skabe overblik over gælden, tage kontakt til kreditorerne og lave midlertidige/langevarige aftaler, rådgive om ny billigere bolig og ansøgninger i den forbindelse, få lagt et budget etc.

Udover den individuelle rådgivning, har gældsrådgivere fra projektet tidligere gennemført undervisning i økonomi på UngeCentret.

Forlængelse af projektet

STAR udmøntede primo 2015 satspuljemidler til gældsrådgivning til svage borgere på offentlig forsørgelse i perioden 2015-2018. Efter aftale med de 3 medvirkende kommuner, ansøgte LO om, at kunne forlænge aktiviteterne i yderligere 2,5 år. Ansøgningen fik tilsagn på i alt 1.555.000 kr. pr. juli 2015.

Midlerne skal blandt andet anvendes til at styrke rådgivningen for de unge. For at få bedre fat på denne gruppe og forbedre deres situation på sigt, kræver det en videreudvikling af rådgivningens metode, hvorfor rådgivningen for perioden 2015/2016 ansætter en projektmedarbejder til at møde de unge enten i deres hjem, eller hvor de er til dagligt, for langsomt at få skabt et tillidsforhold og få løst de økonomisk forhold i et tempo, hvor borgeren kan følge med.

Herudover sker der en udvidelse af målgruppen til også at omfatte personer på førtidspension, da denne gruppe ofte er meget gældsplaget, og hvor der er mulighed for at få gæld afskrevet, eftergivet og evt. søgt gældssanering.

Medsendte bilag giver et overblik over den gældsrådgivning der hidtil har været gennemført i projektperioden.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at Brønderslev Kommune fortsat er en del af gældsrådgivningsprojektet frem til 2018.

Personale

Ingen

Økonomi

Deltagelse i projektet er ikke forbundet med økonomiske udgifter for Brønderslev Kommune.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Status på AMUprojekt - uddannelsesforberedende kurser for unge


Resume

Sagsforløb: BE

Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet en statusrapport for UngeCentrets projekt med AMU Nordjylland om uddannelsesforberedende kurser for uddannelsesparate unge.

Projektet løber fra 5. januar til 31. december 2015. Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at samarbejdet om de uddannelsesforberedende kurser ophører ved årets udgang.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage status på projektet til orientering og tage stilling til, om samarbejdet om uddannelsesforberedende kurser med AMU skal fortsætte efter 31. december 2015.

Sagsfremstilling

UngeCenter Brønderslev indledte 5. januar 2015 et projektsamarbejde med AMU Nordjylland om etablering af uddannelsesforberedende kurser for uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Uddannelsesparat betyder, at den enkelte borger er vurderet til at kunne påbegynde en uddannelse indenfor 1 år.

Formålet med projektet er at sikre, at de unge understøttes i udvikling af deres uddannelsesparathed i omgivelser, hvor andre unge er i gang med at tage en uddannelse. Projektets indhold er et uddannelsesforberedende kursus på AMU, hvor der blandt andet arbejdes med afklaring af de unges kompetencer, styrkelse af hverdagsmestring og afprøvning af et eller flere fagområder.

Projektet løber fra 5. januar 2015 til 31. december 2015 og er delvist finansieret af puljemidler.

Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet en statusrapport for projektet, som fremsendes til STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), der administrerer puljen (se bilag).

Af statusrapporten fremgår, at fremmødeprocenten for deltagerne i projektet har været 40 % i perioden fra 5. januar til 1. juni 2015. UngeCentret og AMU har løbende drøftet samarbejdet, og det er pr. 8. juni 2015 forsøgt at skærpe kursets indhold og struktur ved at nedsætte varigheden fra 13 til 6 uger.

Fagenheden for Beskæftigelse vurderer, at en anden indsats til målgruppen bør overvejes fremadrettet.

UngeCenter Brønderslev påtænker at bringe erfaringerne fra projektet med ind i udviklingen af et fremtidigt tilbud til målgruppen. Fx har brugen af de uddannelsesforberedende kurser som straksaktivering fungeret godt. UngeCentret vurderer fortsat, at det er hensigtsmæssigt, at indsatsen foregår i et uddannelsesmiljø frem for på UngeCentret.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager status på projektet til orientering og tager stilling til, om samarbejdet om de uddannelsesforberedende kurser med AMU skal fortsætte efter 31. december 2015.

Personale

Ingen

Økonomi

Brønderslev Kommune har fået et tilsagn på maksimalt 1,125 mio. kr. Der er ultimo august 2015 bogført 0,725 mio. kr.

Beslutning

Samarbejdet med AMU ophører med udgangen af 2015.

Bilag

Til toppen


10. Forslag til styrket indsats for uddannelsesparate unge


Resume

Sagsforløb: BE

UngeCenter Brønderslev har udarbejdet et forslag til en ny strategi for indsatsen for uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp.

Beskæftigelsesudvalget bedes drøfte sagen og tage stilling til, om den foreslåede strategi skal iværksættes pr. 1. januar 2016. Udvalget bedes i forlængelse heraf godkende, at UngeCentret indleder drøftelser med eksterne leverandører om opgaveløsningen.

Sagsfremstilling

UngeCenter Brønderslev har udarbejdet strategiforslag til en styrket indsats for de uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Uddannelsesparate er unge, der er vurderet til at kunne blive klar til uddannelse indenfor et år.

UngeCentret har 94 modtagere af uddannelseshjælp, der er uddannelsesparate pr. 19. august 2015.

Tanken er, at den foreslåede strategi sættes i værk pr. 1. januar 2016, hvis samarbejdet med AMU om uddannelsesforberedende kurser til unge uddannelsesparate ophører på dette tidspunkt.

Forslaget bygger på en række principper, som UngeCentret har fremsat på baggrund af erfaringerne med AMU-projektet. Principperne er, at en kommende indsats for målgruppen skal:

 • Give plads til individuelle forløb. Den enkelte unge skal støttes i at arbejde aktivt med sin egen uddannelsesplan, og hvad der fremtidigt skal ske.
 • Kunne fungere som straksaktivering.
 • Være uddannelsesrettet - på en konkret og praktisk måde.
 • Være arbejdsmarkedsrettet - med henblik på job-/uddannelsesafklaring.
 • Foregå væk fra UngeCentret.

På baggrund af disse principper og ud fra et ønske om at styrke og differentiere indsatsen for de uddannelsesparate unge, foreslår UngeCentret fremadrettet 3 typer forløb til målgruppen. Forløbene er sammensat ud fra de unges problematik og behov:

 1. Unge, der skal forbedre deres eksamen for opnå adgang til erhvervsskole. Tilbuddet er FVU kombineret med virksomhedspraktik.
 2. Unge, der er uklare på, hvad de vil. Tilbuddet er uddannelsespraktik kombineret med virksomhedspraktik.
 3. Unge, der har psykiske eller fysiske barrierer, der kræver en særlig indsats. Tilbuddet er virksomhedspraktik kombineret med træning eller psykologsamtaler.

I nedenstående skema fremgår de foreslåede forløb.

Forløb

Indhold/målgruppe

FVU og virksomhedspraktik

Målrettet unge, der skal forbedre deres eksamen med henblik på adgang til erhvervsskole. Kombineres med virksomhedspraktik de tidspunkter i ugen, hvor der ikke er undervisning/lektier.

Uddannelsespraktik og virksomhedspraktik

Målrettet de unge, der er uklare på, hvad de vil. Behovet er at komme ud og få viden om uddannelser, herunder hvad det kræver. Uddannelsespraktik kan fx foregå på uddannelsesinstitutioner, typisk et par dage om ugen. De andre dage etableres virksomhedspraktik med henblik på afklaring af uddannelsesretning og opkvalificering.

Virksomhedspraktik og træning eller psykologsamtaler som parallelindsats

Målrettet de unge, der har psykiske eller fysiske barrierer, der kræver en særlig indsats. Virksomhedspraktik, eventuelt i virksomhedscenter, og relevant parallelindsats. Den parallelle indsats - træning eller psykologsamtaler - kombineres med job/uddannelsesrettet undervisning.

Fælles for de tre typer forløb er, at:

 • Virksomhedspraktik indgår som et element. Det vil sige, at alle uddannelsesparate kommer i kontinuerlig virksomhedspraktik.
 • Indsatserne kombineres, så der samlet set bliver tale om en fuldtidsuge.

Derudover er kontinuerlig aktivering et mål. Ingen skal gå passive uden indsats. I vedlagte bilag ses en oversigt over det fulde indsatsforløb, uddannelsesparate foreslås at møde, fra de henvender sig i UngeCentret, til de kommer i job eller uddannelse.

For sagsbehandlerne bliver der med den foreslåede strategi tale om en styrket rolle som tovholder og koordinator for indsatsen for de unge. I dag er en del henvist til forløb på AMU. Med den nye strategi vil den enkelte unge skulle henvises til løbende to indsatser - virksomhedspraktik kombineret med FVU, uddannelsespraktik eller en sundhedsindsats - ud over eventuel behandling for misbrug, psykiske problemer eller andet. Flere erfaringer viser, at denne brug af parallelle indsatser er virksom og meningsfuld. Sagsbehandler bliver mere koordinator og mindre mentor i forhold til den enkelte unge. Mentorstøtten vil i stedet befinde sig ude i indsatserne. Fx er det en overvejelse at tilknytte uddannelsesorienterede mentorer til nogle primære virksomhedspraktiksteder.

Udgifterne til de tre forløb afholdes indenfor driftsloftet.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget drøfter sagen og tager stilling til, om den foreslåede strategi for de uddannelsesparate unge skal iværksættes pr. 1. januar 2016. Udvalget bedes i forlængelse heraf godkende, at UngeCentret indleder drøftelser med eksterne leverandører om opgaveløsningen.

Personale

For sagsbehandlerne vil der som beskrevet ovenfor blive tale om en mere koordinerende rolle. Forslaget indebærer ikke ændringer i forhold til personalenormering.

Økonomi

Udgiften finansieres indenfor driftsloftet.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


11. Orientering om brug af virksomhedspraktik i beskæftigelsesindsatsen


Resume

Sagsforløb:BE

Beskæftigelsesudvalget efterspurgte ved seneste møde en orientering om Jobcentrets- og UngeCentrets brug af virksomhedspraktikker.

Beskæftigelsesudvalget orienteres hermed om hvorledes virksomhedspraktikker anvendes i beskæftigelsesindsatsen.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Som en del af beskæftigelsesindsatsen kan der gives tilbud om virksomhedspraktik hos private eller offentlige arbejdsgivere. En virksomhedspraktik foregår altid på en privat eller offentlig arbejdsplads. I modsætning til ansættelse med løntilskud er der ikke tale om egentlig ansættelse, men om en praktikperiode.

Et tilbud om virksomhedspraktik indebærer, at man deltager i opgaveløsningen i en privat eller offentlig virksomhed. Når borgeren er i virksomhedspraktik, er pågældende ikke omfattet af reglerne for lønmodtagere, men modtager sin hidtidige ydelse under virksomhedspraktikken, eksempelvis dagpenge eller kontanthjælp.

Sigtet med virksomhedspraktik er dog forskelligartet alt efter borgerens situation og hvor langt vedkommende befinder sig fra arbejdsmarkedet. Formålet kan være:

 • Jobparate ledige, der har brug for at få fodfæste på en arbejdsplads, eller som skal afprøve nye jobområder, funktioner, brancheskift mv.
 • Aktivitetsparate ledige, der har brug for træning i at kunne begå sig på en arbejdsplads
 • Unge, der skal arbejde for deres ydelse i nytteindsats
 • Sygemeldte eller personer i ressourceforløb der skal arbejdsprøves/afklares i forskellige jobfunktioner eller udvikle arbejdsevnen

Virksomhedspraktik for jobparate ledige

I Brønderslev Kommune anvendes virksomhedspraktik primært til jobparate ledige, hvis der er tale om, at arbejdsgiveren og den ledige skal se hinanden an inden en eventuel ansættelse. Der kan eksempelvis være et ønske fra arbejdsgiverens side om at afprøve den ledige i forskellige jobsituationer inden eventuel ansættelse. Virksomhedspraktik kan også anvendes, hvis den ledige har et ønske om at afprøve sig selv i forhold til et eventuelt brancheskift. Det er jobcentrets erhvervsservice der etablerer virksomhedspraktik for jobparate ledige. Erhvervsservice fører statistik over de jobparate ledige, som kommer i beskæftigelse via aktivering. Det drejer sig i 2015 om 36 ledige.

Virksomhedspraktik i virksomhedscenter

I Brønderslev Kommune anvendes virksomhedscentre til aktivitetsparate ledige, der har komplekse problemstillinger, som gør, at de ofte ikke kan indgå på en arbejdsplads på almindelige vilkår. Ofte er der behov for særlig støtte. Ved et virksomhedscenter forstås et antal faste virksomhedspraktikpladser på en arbejdsplads, hvor medarbejderne er ansat på ordinære vilkår. Der er løbende optag på pladserne på virksomheden, og der er altid tilknyttet en virksomhedsmentor fra den pågældende virksomhed, der hjælper og støtter de borgere, der er i praktik.

Jobcenter Brønderslev har pt. aftaler med 38 virksomheder om virksomhedscentre. Der er samlet set 99 praktikpladser til rådighed. Af medsendte bilag fremgår en oversigt over de virksomheder der er aftaler med, samt antallet af pladser på centrene. Mellem 20% og 25% af pladserne er ikke besat. Jobcentret arbejder med at skærpe visitationen, således kapaciteten kan udnyttes fuldt ud.

Virksomhedspraktik som nytteindsats

Nytteindsats gives ud fra devisen om, at alle, der kan arbejde, skal arbejde for deres ydelse. Og omvendt, at personer, der ikke ønsker at arbejde, ikke kan få en ydelse. Nytteindsats foregår på en offentlig arbejdsplads. Nytteindsats er tiltænkt jobparate ledige og anvendes i Brønderslev Kommune primært som straksindsats for unge, der ikke har problemer ud over ledighed og som kan påbegynde uddannelse med det samme.

Herudover anvendes nytteindsats også til personer på den særlige arbejdsmarkedsydelse, som har ret og pligt til et virksomhedsrettet tilbud efter de har modtaget arbejdsmarkedsydelsen i én måned. Jobcentret har i alt 48 pladser til rådighed. Af medsendte bilag fremgår en oversigt over antallet af pladser samt samarbejdspartnere. Overordnet set udnyttes pladserne, dog med enkelte undtagelser. Eksempelvis er det ikke alle ledige, der har kompetencer til at kunne indgå som undervisningsassistenter, hvorfor disse pladser ikke altid er 100% besat. Pladserne hos Vej og Park er samtidig reserveret straksaktivering af de unge, hvorfor der også her kan være enkelte ledige pladser.

Virksomhedspraktik med henblik på afklaring eller optræning

Virksomhedspraktik anvendes ikke kun i job øjemed. Praktik iværksættes i de sager, hvor der er behov for en afklaring af borgerens arbejdsevne, hvor der er behov for en optræning af borgerens arbejdsevne, og i enkelte tilfælde hvor der er behov for aktivering af borgeren. Afklaring af arbejdsevnen kan både dreje sig om, hvor mange timer og hvor effektivt borgeren kan arbejde, og om hvilke konkrete arbejdsfunktioner borgeren kan varetage. Der er typisk tale om borgere, som har fået nogle (flere) skånebehov, som udelukker tilbagevenden til det fagområde eller den funktion, borgeren tidligere har arbejdet med. Afklaringen kan munde ud i tilbagevenden til det ordinære arbejdsmarked eller tilkendelse af fleksjob eller førtidspension. Praktik anvendes også til sygemeldte i forhold til at optræne arbejdsevnen eller for at forbygge isolation i hjemmet og beholde kontakten til arbejdsmarkedet.

I forhold til borgere i ressourceforløb, vil disse i mange tilfælde have behov for en længere praktikperiode, mere fleksible arbejdsforhold, mentorstøtte i praktikken og langsom optrapning af arbejdstiden – i højere grad end sygemeldte borgere. Dette kan eksempelvis ske i et virksomhedscenter.

STAR udarbejder kvartalsvise oversigter, der giver et overblik over antallet af personer i virksomhedspraktik. Desværre er der endnu ikke offentliggjort oversigter for 2015, da der gennem en længere periode har været problemer omkring registrering af aktiviteter i de kommunale IT systemer. Oversigten fremsendes til beskæftigelsesudvalgets møde i oktober 2015.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen

Beslutning

Genoptages på næste møde. Hvor der laves status på hvor mange pladser, der benyttes.

Bilag

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

A) Orientering om de seneste sagstal. Der er tale om dagsaktuelle sagstal fra workbase. Tallene er for uge 35 (sygedagpenge dog uge 34). Det har ikke været muligt at trække data på de forsikrede ledige i denne uge, grundet fejl i søgelisterne fra workbase på dette område.

Beslutning

Taget til orientering.

Til toppen


13. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


14. Lukket punkt: Afgørelser fra Ankestyrelsen


Til toppen


15. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer