Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelsesudvalget - Referat

Dato: 5. oktober 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Fraværende.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


3. Mødekalender for 2016


Resume

Sagsforløb: BE

Byrådet har den 16. september 2015 godkendt mødekalender for 2016.

Fremsendes til drøftelse og endelig godkendelse af Beskæftigelsesudvalgets mødeplan for 2016.

Sagsfremstilling

Der er planlagt ét møde pr. måned i Beskæftigelsesudvalget. Mødedagen er fastsat til mandage, kl. 14.30 på Rådhuset i Brønderslev.

Evt. ændringer i forhold til forslaget skal af hensyn til sagsflow så vidt muligt ske til en tidligere dato.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender forslag til mødeplan for Beskæftigelsesudvalget for 2016.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Beskæftigelsesplan 2016 1. udkast


Resume

Sagsforløb: BE

Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet 1. udkast til Beskæftigelsesplan 2016.

Beskæftigelsesplanen er udarbejdet på baggrund af den disposition, som Beskæftigelsesudvalget godkendte i møde den 31. august 2015.

Beskæftigelsesudvalget bedes drøfte 1. udkast til Beskæftigelsesplanen 2016.

Sagsfremstilling

Omdrejningspunktet for beskæftigelsesplanen er ligesom tidligere år Beskæftigelsesministerens 4 målsætninger:

 1. Flere unge skal have en uddannelse: Tendensen viser, at der har været et markant fald i antallet af unge på uddannelseshjælp i august måned 2015. Udfordringen bliver at fastholde den positive udvikling i 2016 og styrke samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne. Der er dog også en anden gruppe af unge, der har psykiske-, sociale- eller misbrugsproblemer. Denne gruppe af unge har behov for en tværfaglig indsats for at blive klar til uddannelse.
 2. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet: Ministerens andet mål handler om, at borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere ind på arbejdsmarkedet gennem en tværfaglig indsats. Den primære udfordring er her de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Jobcentret vil i 2016 arbejde med at sikre et stærkere virksomhedsrettet fokus i indsatsen for dem, der er længst fra arbejdsmarkedet.
 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes: Ministerens tredje mål omhandler langtidsledige. Langtidsledige defineres som jobparate ledige, der har været ledige i minimum 80 % af tiden det seneste år. I 2016 vil Jobcentret i samarbejde med A-kasserne udvikle indsatsen for at forebygge langtidsledighed. Det skal blandt andet ske gennem uddannelse og opkvalificering af ufaglærte ledige og ledige med forældede kompetencer.
 4. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes: Jobcentret har allerede et stærkt og velfungerende samarbejde med virksomhederne, hvilket Dansk Industris undersøgelse af erhvervsklimaet også vidner om. Jobcentret vil i 2016 udbygge samarbejdet med kommunens virksomheder omkring rekruttering og afdækning af kompetencebehov, så Jobcentret kan bistå med at klæde både de ledige, men også medarbejderne på virksomhederne på til fremtidens kompetencebehov.

Beskæftigelsesplan 2016 er bygget op omkring de 4 ministermål. I relation til målene, er lokale udfordringer og strategi for indsatsen i Brønderslev Kommune beskrevet. Herudover indgår der en særlig lokal udfordring, nemlig integrationsområdet. Brønderslev Kommune har modtaget mange flygtninge det seneste år, og antallet er kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsloven er fordoblet. Udfordringen bliver her at sikre, at integrationsborgerne, så hurtigt som det er muligt, får en tilknytning til arbejdsmarkedet og lærer sproget.

De mange nye reformer på beskæftigelsesområdet har også betydet, at der er igangsat nye indsatser og indført nye måder at arbejde på. Der er ligeledes gennemført organisationsændringer på Jobcentret for at understøtte reformerne. 2016 bliver derfor i høj grad et år, hvor der skal ske en konsolidering af alle de initiativer og indsatser, der har været igangsat på beskæftigelsesområdet de senere år.

De indsatser, der fremgår af Beskæftigelsesplanen, svarer til de strategier og indsatser, der tidligere er blevet forelagt Beskæftigelsesudvalget. Udmøntningen af Beskæftigelsesplanen vil i høj grad komme til at ske gennem den toårige handleplan, som Jobcentret har iværksat i 2015.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget drøfter 1. udkast af Beskæftigelsesplanen for 2016.

Personale

Ingen

Beslutning

Blev drøftet – Fagenheden arbejder videre hermed.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Ledighedstal for Jobcenter og UngeCenter for august 2015


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesudvalget orienteres ved hvert møde om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner i UngeCenter og Jobcenter. Tallene er for august 2015.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Oversigterne viser antallet af fuldtidspersoner på de enkelte ydelsesgrupper i Jobcentret og UngeCentret. Oversigterne er opdateret med data frem til august 2015. For nogle af ydelsesgrupperne findes der kun data frem til juni eller juli 2015.

Fuldtidspersoner er de enkeltpersoner, der har modtaget ydelse inden for den valgte periode divideret med det antal uger, som perioden dækker (opgjort i timer). Har en person modtaget eksempelvis dagpenge i halvdelen af en given måned, tæller personen med som en halv fuldtidsperson i måneden.

Dataene er bearbejdet, så der er udarbejdet en oversigt for UngeCentrets målgrupper samt en oversigt for Jobcentrets målgrupper. Førtidspensionister er ligeledes medtaget i statistikken.

For målgrupperne på UngeCentret, har der særligt, når det gælder uddannelseshjælp, været et markant fald i antallet. Der har siden april 2015 været en afgang fra uddannelseshjælp på netto 72 fuldtidspersoner. Dette skal ses i sammenhæng med, at mange unge har påbegyndt uddannelse i august 2015.

For målgrupperne i Jobcentret ses særligt en positiv udvikling når det gælder kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse. Det lave tal i juli for A-dagpenge skal ses i sammenhæng med ferieafholdelse.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Skærpet indsats og visitation på kontanthjælpsområdet


Resume

Sagsforløb: BE

Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Brønderslev Kommune er faldende. Andelen af kontanthjælpsmodtagere, der er visiteret som aktivitetsparate frem for jobparate er dog fortsat høj også sammenlignet med andre kommuner.

Jobcenter Brønderslev vil derfor iværksætte en skærpet visitationspraksis og et mere beskæftigelsesrettet fokus i indsatsen for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Beskæftigelsesudvalget bedes godkende forslaget om skærpet indsats og visitation på kontanthjælpsområdet.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget godkendte i møde den 17. august 2015 en styrket virksomhedsrettet indsats for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Brønderslev Kommune. Ved aktivitetsparat forstås, at borgeren ikke vurderes parat til at komme i arbejde. Det kan skyldes faglige, sociale eller helbredsmæssige problemer. Er borgeren visiteret jobparat, er det vurderet, at borgeren er parat til at komme i arbejde.

I juli måned 2015 var der 459 fuldtidspersoner på kontanthjælp i Brønderslev Kommune. Ud af denne gruppe er 17 % visiteret jobparate, mens de resterende 83 % er visiteret aktivitetsparate. Denne andel af aktivitetsparate i forhold til jobparate kontanthjælpsmodtagere er høj også set i forhold til andre kommuner.

Jobcenter Brønderslev foreslår derfor, at der iværksættes en proces, der skal sikre:

 1. Skærpet visitation så flere borgere visiteres jobparate, når de henvender sig til Jobcentret. Herved sikres et mere jobrettet fokus i visitationen.
 2. Et mere beskæftigelsesrettet fokus i indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.
 3. At der løbende er fokus på at ommatche aktivitetsparate borgere, når den enkeltes situation er blevet bedre, og borgeren nærmer sig det ordinære arbejdsmarked.

Tværfaglig Indsats, som er den afdeling i Jobcentret, der varetager indsatsen for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, er igang med en gennemgang af alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtageres sager. Formålet hermed er at skabe et overblik over sagerne, herunder indsatsbehov i de enkelte sager. Fokus er på, hvor der i sagsmængden er mulighed for at sætte ind i forhold til at gøre flere jobparate og i forhold til hurtigere at afklare flere borgere. I sagsgennemgangen er de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere overordnet inddelt i tre målgrupper:

Målgrupper - aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Ansvarlig for indsats

Borgere, som er midlertidigt forhindrede i at være jobparate.

Forventes klar til en virksomhedsvendt indsats indenfor 4 uger.

Team TTA (Tilbage til arbejde)

Opgaven er pt. udliciteret til ekstern aktør (ISU)

Borgere, som er midlertidigt forhindrede i at være jobparate.

Forventes at skulle modtage en længerevarende indsats.

Team TTA

Borgere, som forventes kun at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet med støtte - fx ved hjælp af revalidering, fleksjob, ressourceforløb - og borgere, der kommer på førtidspension.

Team Afklaring

Foruden den skærpede visitationspraksis både i forhold til nye borgere, der henvender sig, og i forhold til de 459 borgere, som aktuelt er på kontanthjælp, har Jobcentret fokus på at styrke den virksomhedsvendte indsats for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Målet er at skabe et mere beskæftigelsesrettet fokus i indsatsen og kontaktforløbet med den enkelte borger via et tættere og mere fleksibelt samspil mellem virksomhedskonsulenter og sagsbehandlere. Målet er også at øge brugen af parallelle indsatser, således at de sociale og sundhedsmæssige indsatser, den enkelte borger har behov for i forhold til at komme tættere på arbejdsmarkedet, foregår sideløbende med den primære virksomhedsrettede indsats.

Fagenheden for Beskæftigelse vil løbende følge op på tiltagene om skærpet visitationspraksis og en mere beskæftigelsesrettet indsats. Det forventes, at tiltagene vil give resultater i forhold til den udfordring med et højt antal aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som Jobcentret står over for.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender den skærpede visitationspraksis og mere beskæftigelsesrettede indsats for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Personale

Ingen

Beslutning

Godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


7. Rammeaftalen 2016 for specialundervisning og det specialiserede socialområde – godkendelse af udviklingsstrategien og styringsaftalen


Resume

Sagsforløb: BE/BS/SS/ØK/BY

For at sikre den fælles koordinering af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Region Nordjylland fremlægges forslag til rammeaftale for 2016.

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale. Begge dele træder i kraft den 1. januar 2016. KKR har behandlet udkastet til rammeaftalen på sit møde den 25. september 2015 og anbefalede udkastet til godkendelse i de nordjyske kommuner. Dog fastlægges finansieringsmodellen for Taleinstituttet i en særskilt proces med henblik på behandling i KKR på mødet den 20. november.

Byrådet anmodes om at godkende forslag til rammeaftale for 2016.

Sagsfremstilling

De nordjyske kommuner har ansvar for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i regionen. Ansvaret indebærer, at der hvert år skal indgås en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på området.

Rammeaftalen skal bestå af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale, der begge nu foreligger til de 11 nordjyske kommunalbestyrelser og Regionsrådets godkendelse. Begge træder i kraft den 1. januar 2016.

Udkastene til udviklingsstrategi og styringsaftale blev behandlet i KKR den 25. september 2015, hvor KKR anbefalede de nordjyske byråd at godkende udkastet til rammeaftalen. Dog fastlægges finansieringsmodellen for Taleinstituttet i en særskilt proces, og forventes behandlet i KKR den 20. november 2015.

Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland har siden den 15. oktober 2014 været omfattet af rammeaftalens forstærkede samarbejde om de mest specialiserede tilbud i landsdelen. Der er indgået en særlig finansieringsmodel for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland, som udløber ved udgangen af 2015. Der har pågået arbejde med af få denne revideret, men det har vist sig svært at sikre et driftsgrundlag, der kan opretholde tilbuddet i sin nuværende form. Finansieringsmodellen for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland for 2016 er derfor ikke endelig afklaret og behandles på KKR-mødet den 20. november 2015. KKR har på deres møde den 25. september 2015 drøftet finansieringen for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland. KKR var enige om, at iværksætte en proces med fokus på at finde en fælles løsning og en solidarisk finansiering af Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland.

Udviklingsstrategiens indhold

I forbindelse med udviklingsstrategien præsenterer kommunerne hvert år deres forventninger til ændringer i forbruget af pladser og giver samtidig et overblik over, hvilke foranstaltninger, kommunerne har etableret eller planlægger at etablere, der kan have betydning for planlægning og udvikling af tilbud på såvel social- som specialundervisningsområdet i de andre kommuner og Region Nordjylland.

På baggrund af indmeldingerne fra de nordjyske kommuner og Region Nordjylland til udviklingsstrategien udpeges der årligt et varierende antal fokusområder. I udviklingsstrategien for 2016 er der udpeget følgende tre fokusområder:

 • Misbrugsområdet i Nordjylland

På baggrund af indmeldingerne vurderes det, at der forsat bør holdes et særligt fokus på misbrugsområdet. Udfordringerne i indmeldingerne koncentrerer sig særligt omkring børne- og ungemålgrupperne, hvor der opleves udfordringer med bl.a. at finde anbringelsesforanstaltninger, der er i stand til at arbejde målrettet med de unges misbrugsproblematikker. I den ambulante misbrugsbehandling opleves der ydermere udfordringer ved at kunne tilbyde dette til målgruppen af børn og unge som følge af lange ventelister og udsigten til en uhensigtsmæssig ambulant behandling i tilbud målrettet ældre. Ydermere viser indmeldingerne udfordringer vedrørende misbrugsproblematikker koblet op på borgere med psykiatriske diagnoser. På baggrund af flerheden af indmeldinger på misbrugsområdet, foreslås nedsat en arbejdsgruppe med det formål at indkredse og afdække såvel, hvilke udfordringer der ligger i forbindelse med de forebyggende indsatser, samt hvilke ambulante og døgnbaserede foranstaltninger, der kræver helt særlig opmærksomhed.

 • Overgange fra sikrede institutioner til kommunale sociale foranstaltninger

Indmeldingerne til udviklingsstrategien har vist, at der umiddelbart er god sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel af pladser på de sikrede institutioner. Samtidigt har Region Nordjylland anbefalet i driftsherreindmeldingerne, at der formuleres fælles strategi(er) med henblik på at sikre sammenhængende og kvalificerede forløb for de børn/unge, der konkret har haft ophold på Den Sikrede Institution Kompasset i Brønderslev.

Børnene/de unge på de sikrede institutioner er som oftest kendt af de kommunale sociale myndigheder, og der vil i de fleste tilfælde efter opholdet på den sikrede institution være behov for en social indsats. Der vil derfor blive nedsat en arbejdsgruppe, der skal beskrive og vurdere, hvordan disse muligheder bedst understøttes og anvendes i det videre forløb efter udskrivelse fra institutionen.

 • Børn, unge og voksne med spiseforstyrrelser

Socialstyrelsen har varslet, at der den 1. november 2015 vil komme en ny central udmelding, der vil rette fokus på målgruppen af børn, unge og voksne med spiseforstyrrelser – primært i alderen 14-40 år. Idet arbejdet med national koordination, herunder centrale udmeldinger og forløbsbeskrivelser, er forankret som fokusområder i forbindelse med udviklingsstrategierne, fødes dette naturligt som et fokusområde.

Udviklingsstrategien består endvidere af følgende afrapporteringer:

 • Afrapportering til Socialstyrelsen på central udmelding omkring børn og unge med alvorlig synsnedsættelse
 • Socialtilsyn Nords årsrapport
 • Afrapportering på ministertema 2015 vedrørende anbragte børn og unges undervisning og uddannelse

Styringsaftalens indhold

Den økonomiske styringsaftale fastlægger de grundlæggende retningslinjer for kommunernes handel med pladser på specialundervisningstilbud og tilbud på det sociale område i Nordjylland.

De grundlæggende principper for styringsaftalen er følgende fire elementer, som indholdet i styringsaftalen sigter efter:

 • Incitament til effektiv drift – både for driftsherre og myndighed
 • Retvisende og omkostningsbaserede takster – ydelser skal kunne sammenlignes, og priser udregnes efter samme principper
 • Budgetsikkerhed for kommunerne og regionen – risiko for uforudsete udsving i økonomien skal dækkes ind
 • Udviklingstiltag – driftsherre skal sikres finansiel mulighed for løbende udvikling.

Styringsaftalen for 2016 er indholdsmæssigt stort set identisk med de forrige års aftaler, dog kan følgende nye forhold fremhæves:

 • At formuleringerne i den nye takstbekendtgørelse er indarbejdet i hoveddokumentet og specifikationen
 • At der er indarbejdet nye formuleringer vedr. overheadberegninger og bufferpladser i såvel hoveddokumentet som specifikationen

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender:

 • Udkast til styringsaftale 2016 for specialundervisning og det specialiserede socialområde
 • Udkast til udviklingsstrategi 2016 for specialundervisning og det specialiserede socialområde
Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet til referat.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


9. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

A) Dansk Industri har i september måned 2015 offentliggjort deres undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Undersøgelsen viser de lokale virksomheders tilfredshed på en række forskellige områder, blandt andet den service jobcentret yder til virksomhederne. Undersøgelsen viser her, at Jobcenter Brønderslev er det jobcenter i Nordjylland, som virksomhederne er mest tilfredse med, og på landsplan er Jobcenter Brønderslev placeret som nr. 6 ud af 96 kommuner. Når det gælder samarbejdet om ”Kompetent og hurtig sagsbehandling i sygedagpengesager”, er der også en høj grad af tilfredshed med Jobcenter Brønderslev. Brønderslev Kommune markerer sig her, som den kommune i Nordjylland, der er bedst placeret, med en 10. plads på landsplan.

B) Temadag: Den 19. november 2015 afholdes tværkommunal temadag fra kl. 8.30 til 16 i Idrætscenter Vendsyssel i Vrå. Programmet for dagen fremsendes på mail.

C) Sagstal: Orientering om de seneste sagstal. Der er tale om dagsaktuelle sagstal fra workbase. Tallene er for uge 40 (sygedagpenge dog uge 38). Det har ikke været muligt at trække data på de forsikrede ledige i denne uge, grundet fejl i søgelisterne fra workbase på dette område.

Beslutning

Der blev orienteret om fyraftensmøde den 29/10-15 med de virksomheder, som Jobcentret samarbejder med.

Endvidere blev der orienteret om fyraftensmøde med de frivillige mentorer i UngeCentret.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


10. Lukket punkt: Orientering om virksomhedspraktikker


Til toppen


11. Lukket punkt: Status på samarbejde


Til toppen


12. Lukket punkt: Kontrakt - danskuddannelser og integrationsforløb


Til toppen


13. Lukket punkt: Afgørelser fra Ankestyrelsen


Til toppen


14. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer