Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelsesudvalget - Referat

Dato: 2. november 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 3 - 2015


Resume

Sagsforløb: BE

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2015.

Beskæftigelsesudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2015. Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Budgetopfølgningen bliver drøftet i Forretningsledelsen den 27. oktober 2015.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Beskæftigelsesudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Fagenheden for Beskæftigelse oplyser, at der i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 er sket følgende ændringer:

Anbringelser børn og unge over 15 år / forebyggende foranstaltninger - der forventes ved denne budgetopfølgning et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Psykiatri og Handicap - der forventes et merforbrug på 3,8 mio. kr. (ved sidste budgetopfølgning var merforbruget 3,2 mio. kr.)

Udlændinge - der forventes et merforbrug på 10 mio.kr. (ved sidste budgetopfølgning var merforbruget 11 mio. kr.)

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Flerårsaftalen - der laves aftale med PWC om gennemgang af alle § 107 sagerne + de 25 dyreste § 85 sager.

Bilag

Til toppen


4. Opfølgning på beskæftigelsesplanen for 3. kvartal 2015


Resume

Sagsforløb: BE

Hvert år udmelder Beskæftigelsesministeren et antal mål, som jobcentrets lokale beskæftigelsesindsats tager afsæt i. Målene, strategierne og udfordringerne beskrives i Beskæftigelsesplanen. Hermed følger opfølgning på Beskæftigelsesplanen for 3. kvartal 2015.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen for 2015 er opbygget omkring Beskæftigelsesministerens 4 mål. I det følgende opsummeres de væsentligste konklusioner fra opfølgningen for 3. kvartal 2015.

Opfølgningsrapporten for 3. kvartal2015 viser følgende positive tendenser i indsatsen på Beskæftigelsesområdet:

 • Nedgang i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
 • Styrket samarbejde med virksomhederne - mange rekrutteringer i 3. kvartal 2015
 • Mange unge er kommet i uddannelse – Brønderslev Kommune havde i september måned 2015 det laveste niveau af unge på uddannelseshjælp, siden uddannelseshjælp blev indført i januar 2014.

Unge og uddannelse

Når det gælder de unge, der er på uddannelseshjælp, er mange unge kommet i uddannelse. UngeCentrets opgørelse viser, at 94 unge har påbegyndt uddannelse i løbet af 3. kvartal. Der er iværksat mentorindsats for mange af de unge, for at understøtte overgangen til uddannelse og det har indtil videre vist at have en god effekt i forhold til at reducere tilbagefaldet.

Tallene fra jobindsats viser, at der har været et fald på 75 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp fra april til september. I september måned var der 286 unge på uddannelseshjælp. De unge fordeler sig på følgende matchkategorier

 • 26 unge der er vurderet åbenlyst uddannelsesparate
 • 82 unge der er vurderet uddannelsesparate
 • 178 unge der er vurderet aktivitetsparate

For at styrke samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne yderligere afholder UngeCentret den 30. oktober 2015 en samarbejdsdag med erhvervsuddannelserne, hvor fokus blandt andet er på, hvordan vi sammen kan forebygge frafald fra uddannelserne.

Ledige på kanten af arbejdsmarkedet

Udfordringen i forhold til ledige på kanten af arbejdsmarkedet udgøres primært af de ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. I forhold til denne gruppe har der i 3. kvartal været et fald og sammenlignes der med september måned i 2014 er antallet reduceret fra 423 fuldtidspersoner til 378 fuldtidspersoner. Der er tillige kommet flere jobparate kontanthjælpsmodtagere i samme periode. Således har fordelingen mellem jobparate og aktivitetsparate ændret sig fra, at 11% af kontanthjælpsmodtagerne var jobparate i september 2014 til at 20% af kontanthjælpsmodtagerne er jobparate i september 2015.

Ligeledes ses der et fald i antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger, hvor der i august 2015 er ca. 40 sager færre end den samme måned i 2014.

Langtidsledigheden

Når det gælder de langtidsledige er niveauet i august 2014 ca. på samme niveau som i august 2015. Udviklingen dækker over, at der har været et fald i antallet af langtidsledige A-dagpengemodtagere, mens der har været en stigning i antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere, der er langtidsledige (denne kategori omfatter også modtagere af uddannelseshjælp og arbejdsmarkedsydelse). Årsagen til stigningen skal ses i sammenhæng med, at der er flere kontanthjælpsmodtagere, der matches jobparate og derved medtages i opgørelsen af langtidsledigheden.

Samarbejdet med virksomhederne

For at optimere serviceringen af virksomhederne, etablerede Jobcentret i 2014 et erhvervsserviceteam. I 2015 har teamet indtil videre medvirket til at besætte 157 stillinger. Heraf er 88 kommet i job via direkte rekruttering fra virksomhederne. Erhvervsservice har også fokus på branchearrangementer. I 3. kvartal blev der afholdt et branchearrangement for ledige målrettet job indenfor SOSU området. I december måned 2015 planlægges et branchearrangement målrettet karrieremuligheder indenfor industrien.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Beskæftigelsesplan 2016


Resume

Sagsforløb: BE/IR/HAR/ØK/BY

Kommunerne udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, der indeholder mål for beskæftigelsesindsatsen og beskriver den strategiske prioritering af indsatsen det kommende år. Jobcenter Brønderslev har udarbejdet Beskæftigelsesplan for 2016.

Beskæftigelsesudvalget bedes godkende Beskæftigelsesplan 2016 og fremsende planen til endelig godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der indeholder Jobcentrets overordnede planlægning og prioritering af beskæftigelsesindsatsen for det kommende år. Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen.

På beskæftigelsesområdet er der siden 2013 gennemført flere omfattende reformer. Reformerne på beskæftigelsesområdet har betydet, at der er igangsat nye indsatser og indført nye måder at arbejde på. I Brønderslev Kommunes Jobcenter er der gennemført organisationsændringer for at understøtte reformerne. 2016 bliver derfor et år, hvor der er fokus på konsolidering af de initiativer og indsatser, der har været igangsat på beskæftigelsesområdet de senere år. Samtidig ventes der fra 2016 en markant ændring af de økonomiske mekanismer i beskæftigelsesindsatsen, idet varigheden af forløbene på offentlig forsørgelse bliver afgørende for, hvor meget refusion kommunerne modtager fra staten.

For at understøtte en overordnet retning for beskæftigelsesindsatsen på tværs af landet har Beskæftigelsesministeren udmeldt fire beskæftigelsespolitiske mål for 2016. Målene er identiske med ministermålene for 2015. Foruden fokus på konsolidering af igangværende tiltag, er omdrejningspunktet for Jobcenter Brønderslevs Beskæftigelsesplan 2016 de fire udmeldte ministermål samt en lokal udfordring:

Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse

I Brønderslev Kommune har der været et markant fald i antallet af unge på uddannelseshjælp i august måned 2015. Udfordringen bliver at fastholde den positive udvikling i 2016 og styrke samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne. Der er derudover en gruppe af unge, der har psykiske, sociale eller misbrugsmæssige problemer. Denne gruppe af unge har behov for en tværfaglig indsats for at blive klar til uddannelse.

Mål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats

Den primære udfordring i Brønderslev Kommune er her de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Jobcentret vil i 2016 øge brugen af virksomhedsvendte indsatser parallelt med sociale og sundhedsmæssige indsatser til dem, der er længst fra arbejdsmarkedet.

Mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes

Langtidsledige defineres som jobparate ledige, der har været ledige i minimum 80 % af tiden indenfor det seneste år. I 2016 vil Jobcenter Brønderslev i samarbejde med A-kasserne udvikle indsatsen for at forebygge langtidsledighed. Det skal blandt andet ske gennem uddannelse og opkvalificering af ufaglærte ledige samt ledige med forældede kompetencer.

Mål 4: Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes

Jobcenter Brønderslev har allerede et stærkt og velfungerende samarbejde med virksomhederne, hvilket Dansk Industris undersøgelse af erhvervsklimaet også vidner om. Jobcentret vil i 2016 udbygge samarbejdet med kommunens virksomheder omkring rekruttering og afdækning af kompetencebehov, således at Jobcentret kan bistå med at klæde ledige såvel som medarbejdere på virksomhederne på til fremtidens kompetencebehov.

Lokal udfordring - integrationsindsatsen

Foruden de fire ministermål indgår i Jobcenter Brønderslevs Beskæftigelsesplan 2016 en særlig, lokal udfordring på integrationsområdet. Brønderslev Kommune har modtaget mange flygtninge det seneste år, og antallet er kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsloven er fordoblet. Udfordringen er her at sikre, at integrationsborgerne hurtigt muligt opnår en tilknytning til arbejdsmarkedet og lærer dansk.

Udmøntningen af Beskæftigelsesplan 2016 vil i høj grad komme til at ske gennem en 2-årig handleplan, som Jobcenter Brønderslev har iværksat i 2015. Via handleplanen følges udvalgte indsatser og initiativer tæt, og der følges via handleplanen op på Beskæftigelsesplanens mål kvartalsvist.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender Beskæftigelsesplan 2016 og fremsender planen til endelig godkendelse i Byrådet.

Personale

Ingen

Beslutning

Sendes til høring i Integrationsrådet og Handicaprådet, hvorefter sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget på næste møde.

Bilag

Til toppen


6. Budget 2016, aftalepunkter og status


Resume

Sagsforløb: BE

På baggrund af budgetaftalen for 2016 har Økonomiudvalget og Forretningsledelsen drøftet, hvilke opgaver og initiativer der skal tages som en konsekvens af aftalen.

Det ønskes i forlængelse heraf, at fagudvalget drøfter og prioriterer opgaverne på eget område.

Sagsfremstilling

På baggrund af vedlagte oversigt har Økonomiudvalget og Forretningsledelsen drøftet hvilke opgaver og initiativer, der er en konsekvens af budgetaftalen for 2016.

Oversigten viser den foreløbige status på udmøntningen af aftalen, og Økonomiudvalget har besluttet, at oversigten skal behandles i de respektive fagudvalg med henblik på

 • at få et overblik over opgaverne i eget område
 • at prioritere indsatserne på fagudvalgets område

Der ønskes derfor en drøftelse af de indsatser og initiativer m.v., som skal tages samt en drøftelse af, hvordan indsatsen ønskes prioriteret.

Fagenheden for Beskæftigelse oplyser, at der på Beskæftigelsesudvalgets område er følgende aftalepunkter:

 1. Indsatsplan for færre på kontanthjælp. Beskæftigelsesudvalget godkendte i møde den 5. oktober 2015 en skærpet visitationspraksis og et mere beskæftigelsesrettet fokus i indsatsen for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.
 2. Indsatsplan flere flygtninge i job. Der er indgået aftale med AOF om deling af opgaven, så AOF fremover varetager de aktivitetsparate, og Jobcenter / Integrationsafdeling varetager de job- og uddannelsesparate. Arbejdsmarkedet indtænkes i indsatsen. Beskæftigelsesudvalget godkendte aftalen på møde den 5. oktober 2015.
 3. Flerårsaftale på psykiatri og handicap redefinering og revision. Fagenheden for Beskæftigelse og Fagenheden for Sundhed og Velfærd laver fælles oplæg til drøftelse i fagudvalgene hurtigst muligt.
 4. Rammebesparelse anbringelser af unge. Budgettet er tilrettet - der følges op i forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget drøfter aftalepunkterne og godkender, at Fagenheden arbejder videre med aftalepunkterne og løbende orienterer udvalget om resultaterne.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som foreslået af Fagenheden.

Bilag

Til toppen


7. Fordeling af flygtninge 2016


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Udlændingestyrelsen har fastsat kvoten for 2016. Brønderslev Kommune har fået tildelt en kvote på 90. Brønderslev Kommune har budgetteret med 114 kvoteflygtninge.

Udlændingestyrelsen meddeler, at landstallet for 2016 vil kunne blive justeret.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I brev af 1. april 2015 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2016 foreløbig var fastsat til 12.000 personer. Udlændingestyrelsen har ikke modtaget tilkendegivelser om, at der ønskes indgået aftaler om kommunekvoterne for 2016, derfor er fordelingen fastsat på baggrund af den beregningsmodel, der følger af boligplaceringsbekendtgørelsen.

Udlændingestyrelsen gør opmærksom på, at landstallet for 2016 vil kunne blive justeret. Dette vil i så fald ske, når ændringsforslaget for finansloven for 2016 foreligger. Såfremt landstallet bliver justeret, vil der være mulighed for at indgå aftaler om regions- og kommunekvoterne. Hvis der ikke indgås aftaler, vil Udlændingestyrelsen fastsætte kvoterne ud fra beregningsmodellen.

Stabsenheden for Service foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen

Økonomi

Der er budgetteret med 114 flygtninge i 2016. Den nye kvote på 90 personer reducerer antallet med 24 personer, beregnet med to færre personer pr. måned. Såfremt finansloven vedtages med de 90 kvoteflygtninge vil Brønderslev Kommunes budget blive reduceret med ca. 0,5 mio. kr. (netto). Det anbefales, at der ikke gives bevilling pt. idet vi afventer finanslovens vedtagelse samt udviklingen i antallet af flygtninge i starten af 2016.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


8. Status på empowerment projekt for unge


Resume

Sagsforløb: BE

UngeCenter Brønderslev er i gang med et projekt, der afprøver en empowerment-orienteret tilgang til aktivitetsparate unge. Projektet startede oktober 2014, og løber frem til oktober 2016. 58 unge deltager på nuværende tidspunkt i projektet. 14 heraf er foreløbigt startet i uddannelse.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune deltager som 1 ud af 31 kommuner i et projekt, der afprøver en empowerment-orienteret tilgang til aktivitetsparate unge. "Projekt Empowerment" er iværksat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Gennem projektet arbejder sagsbehandlere i UngeCentret med at udvikle aktivitetsparate unges egen rolle på vejen mod uddannelse.

Empowerment-tilgangen i projektet lægger vægt på, at de unge skal have indflydelse og tage ejerskab i processen frem mod uddannelse. Denne tilgang passer godt med Brønderslev Kommunes tiltag "Brønderslev Kommune - i samspil med borgerne", der ligesom empowerment-tilgangen lægger vægt på, at opgaverne løses i samspil med borgerne.

Empowerment-projektet løber fra oktober 2014 til oktober 2016. Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet en midtvejsstatus for projektet. Seneste status blev fremlagt for Beskæftigelsesudvalget i møde den 2. marts 2015.

Status for projektet ved udgangen af september 2015 er, at 58 unge deltager i projektet. Målet er, at 60 unge skal deltage i projektet. Ud af de 58 unge er 19 afsluttet i projektet. 14 heraf er kommet i uddannelse. Projektets målsætning er, at 2/3 af de deltagende borgere skal i uddannelse. Uddannelserne, som de 14 unge er påbegyndt, er:

8 borgere på VUC.

2 borgere på HF.

1 borger på SOSU.

1 borger på Højskole.

1 borger som voksenlærling.

1 borger på Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

I forbindelse med denne midtvejsstatus har Fagenheden for Beskæftigelse udført et fokusgruppeinterview med 5 af de unge, som deltager i empowerment-projektet. De unge blev spurgt om deres opfattelse og vurdering af den empowerment-orienterede tilgang sammenlignet med den tilgang, de har mødt før projektet startede. Alle i projektet har været på offentlig forsørgelse i minimum 2 år. De 5 unge, som deltog i interviewet, vurderer alle, at projektet øger deres muligheder for at komme i uddannelse, idet de oplever:

 • At det øger motivationen for at påbegynde indsatsforløb og uddannelse at have indflydelse på eget sagsforløb.
 • Et bedre samarbejde med deres sagsbehandler, som møder dem med en tilgang baseret på anerkendelse og opbakning, og som via projektet tilbyder en mere hyppig og fleksibel kontakt.
 • En mere overskuelig vej til uddannelse, idet tidshorisonten i projektet er længere, og der arbejdes med delmål undervejs.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Orientering om regeringens udspil til jobreform


Resume

Sagsforløb: BE

Regeringen er kommet med udspil til første fase af en jobreform, hvis hovedformål er at øge det økonomiske incitament til at komme i arbejde.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Den 2. oktober 2015 kom regeringen med et udspil til første fase af en ny jobreform, som vil blive en del af finanslovsforhandlingerne.Hovedbudskabet som Regeringen kommer med i denne jobreform er, at det bedre skal kunne betale sig at arbejde. Dette skyldes, at selvom økonomien siden 2011 er blevet bedre, så er antallet af personer på kontanthjælp steget på landsplan med 20 %. Derfor ønsker regeringen med denne nye jobreform at vedtage flere tiltag, der skal forstærke tilskyndelsen til at komme i arbejde. Disse tiltag er:

 • Et nyt kontanthjælpsloft, der skal ligge et loft over, hvor meget man maksimalt kan få i offentlige ydelser. Dette skal øge tilskyndelsen til at komme i arbejde for en gruppe af borgere, hvor den økonomiske gevinst ved at komme i beskæftigelse kan være lille. Kontanthjælpsloftet vil hovedsagligt skære i boligstøtte og særlig støtte og herved vil der ikke blive skåret i selve kontanthjælpen eller i de børnerelaterede ydelser. Kontanthjælpsloftet kommer også til at gælde for personer på uddannelseshjælp og integrationsydelse.
 • En 225 timers regel skal sikre, at borgere står til rådighed for arbejdsmarkedet. 225 timers reglen betyder, at en kontanthjælpsmodtager skal kunne dokumentere, at de har arbejdet 225 timer inden for det seneste år for at kunne modtage den maksimale ydelse. Regeringen ønsker, at den nye regel skal gælde for alle sammenlevere, der er på kontanthjælp, både gifte og ugifte, jobparate og aktivitetsparate samt for borgere på uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Hvis kommunen vurderer, at en borger har en meget ringe arbejdsevne, og det ikke er realistisk at komme i arbejde på nuværende tidspunkt, så skal denne borger ikke omfattes af reglen.Hvor meget man mister i ydelse afgøres blandt andet af om begge er på kontanthjælp eller om den ene er på en anden ydelse såsom uddannelseshjælp.
 • Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse betyder at unge under 30 år, der har en kompetencegivende uddannelse, ikke længere vil modtage mere i ydelse end unge under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse. Dette betyder, at kontanthjælpen for unge under 30 år reduceres, så den svarer til uddannelseshjælp. Aktivitetsparate vil stadigvæk kunne modtage aktivitetstillæg. Hvis man ser bort fra kontanthjælpsmodtagere under integrationsprogrammet, så er der 13 kontanthjælpsmodtagere under 30 år med uddannelse i Brønderslev Kommune, som vil blive påvirket af dette tiltag.
 • Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere betyder, at borgere, der har modtaget kontanthjælp i 12 sammenhængende måneder mister deres ret til at holde 5 ugers ferie. Dette skal skærpe rådighedsforpligtigelsen for personer, der har været længe i kontanthjælpssystemet.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Forlig om nyt dagpengesystem


Resume

Sagsforløb: BE

Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne har på baggrund af dagpengekommissionens rapport indgået politisk aftale om et nyt dagpengesystem. Aftalen ”Aftale om et tryggere dagpengesystem” skal nu lovbehandles, og de nye regler ventes at træde i kraft pr. 1. januar 2017.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering

Sagsfremstilling

Regeringen og forligspartierne har indgået forlig om et nyt dagpengesystem.

Forliget betyder, at antallet af personer der opbruger dagpengeretten ventes at blive reduceret med godt 2.000 personer strukturelt i et fuldt indfaset toårigt dagpengesystem. Det er en reduktion på knap 25 % i forhold til det nuværende system. Det skønnes ligeledes, at aftalen svækker den strukturelle beskæftigelse med i størrelsesordenen godt 800 personer.

Nedenfor gennemgås hovedpunkter i aftalen:

Større fleksibilitet i dagpengesystemet: Ledige kan opnå retten til, at forlænge dagpengeperioden fra to til maksimalt tre år, hvis de arbejder undervejs. Én dags arbejde giver ret til to dages ekstra dagpenge. Desuden vil forbruget af dagpenge fremover blive beregnet i timer frem for uger.

Fremover vil dagpengeperioden være 3.848 timer i stedet for 104 uger. 15 timers ledighed vil medføre et forbrug på 15 timer i stedet for en hel uges dagpengeret (37 timer). Ændringen vil stille en ledig, der for eksempel arbejder fem dage fordelt på to uger, og en ledig, der arbejder fem dage i samme uge, ens i forhold til forbruget af dagpengeperioden.

Aftalepartierne er tillige enige om, at optjening af dagpengeret skal baseres på indkomst for personer, der ikke er i berøring med dagpengesystemet. Med nuværende regler optjenes og genoptjenes dagpengeretten på baggrund af et års fuldtidsbeskæftigelse (1.924 timer inden for tre år). Dagpengeretten skal fremover optjenes på baggrund af indkomst svarende til 212.400 kr. (2014- niveau) inden for de seneste tre år. Beløbet reguleres årligt med udviklingen i den årsløn (to år forud), der ligeledes ligger til grund for opgørelsen af satsreguleringsprocenten mv.

Der vil højest kunne medregnes 17.700 kr. pr. måned. Det betyder at ingen kan optjene dagpengeret på mindre end 12 måneder, uanset indkomstniveau. Beskæftigelse i 12 måneder med en månedlig indkomst på 17.700 kr. giver ret til dagpenge efter ét år (12 x 17.700 kr. = 212.400 kr.). Beskæftigelse til lavere løn vil betyde, at det kan tage mere end 12 måneder at opnå dagpengeret.

Ny beregning af dagpengesatsen: Aftalepartierne er enige om, at dagpengesatsen for lønmodtagere skal beregnes på baggrund af lønindtægten i de 12 måneder med højeste lønindtægt inden for de seneste 24 måneder. Dagpengesatsen beregnes på baggrund af de 12 måneder med den højeste indkomst fra ustøttet beskæftigelse inden for de seneste 24 måneder. Beregningsperioden på 24 måneder forlænges automatisk efter samme regler som optjeningsperioden (dvs. ved sygdom, barsel mv.).

Det er en ændring fra den nuværende model, hvor dagpengesatsen afhænger af indtægten de seneste 12 uger/3 måneder, før ledighed.

Der indføres karensdage: Alle ledige får som udgangspunkt en karensdag uden dagpenge hver fjerde måned efter indplacering i dagpengesystemet. Har der været mere end 20 dages fuldtidsbeskæftigelse, svarende til 23 pct. beskæftigelse, inden for de 4 måneder, bortfalder førstkommende karensdag.

Laveres sats til dimittender: Dimittendordningen indebærer, at alle personer, der har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, kan opnå ret til dagpenge på dimittendvilkår. Dimittender vil fremover modtage en dimittendsats svarende til 82 pct. af dagpengemaksimum for forsørgere og 71,5 pct. for ikke-forsørgere i stedet for de nuværende 82 pct. uanset forsørgerstatus.

Den politiske aftale skal nu lovbehandles. Det ventes at de nye dagpengeregler træder i kraft den 1. januar 2017.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen

Økonomi

Aftalen indebærer samlede strukturelle offentlige merudgifter på 300 mio. kr. årligt.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Status på digitalisering og forslag til ansættelse af digital frontløber


Resume

Sagsforløb: BE

Med kontanthjælpsreformen og beskæftigelsesreformen er der indført en række nye digitale selvbetjeningsløsninger, som på sigt skal medvirke til en mere effektiv beskæftigelsesindsats. I løbet af efteråret 2015 og 2016 skal alle målgrupper i Jobcentret og UngeCentret i gang med at anvende de digitale selvbetjeningsløsninger, det til trods for, at mange borgere har meget svært ved at begå sig digitalt og har behov for særlig hjælp og støtte til at kunne anvende værktøjerne. Det er afgørende for en succesfuld implementering, at borgerne er i stand til at anvende de nye digitale værktøjer.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår derfor, at der ansættes en digital frontløber, der skal fremme inddragelsen af borgerne i forhold til at anvende de digitale løsninger på beskæftigelsesområdet. Forslaget sesi tråd med den af byrådet vedtagne ramme for opgaveløsningen ”Brønderslev Kommune -i samspil med borgerne”

Beskæftigelsesudvalget anmodes om at godkende forslaget.

Sagsfremstilling

De mange nye digitale løsninger og reformer stiller krav til borgerne og virksomhederne såvel som til medarbejderne på beskæftigelsesområdet. Behovet for støtte til selvbetjening skal også ses i lyset af, hvor mange reformer og digitaliseringstiltag der allerede er indført, og hvor mange der er i sigte på området. Udviklingen er gået stærkt – og forventes at fortsætte.

Status på selvbooking og joblog

Brønderslev Kommune er kommet godt fra start og mange ledige i Brønderslev benytter sig af de muligheder, som de nye værktøjer giver. Det gælder eksempelvis muligheden for selv at booke samtaler med rådgiverne.Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har lavet en opgørelse, som viser hvor meget selvbooking bliver brugt i de Nordjyske jobcentre. Opgørelsen viser her, at Brønderslev Kommune ligger blandt de kommuner hvor selvbooking bliver anvendt mest. Selvbooking anvendes primært til A-dagpengemodtage og jobparate kontanthjælpsmodtagere, men i oktober måned 2015 er der åbnet op for, at sygedagpengemodtagere kan booke samtaler og i løbet af efteråret, vil UngeCentret tage redskabets i brug. De øvrige målgrupper ventes at tage redskabet i anvendelse i løbet af 1. kvartal 2016.

Med virkning fra den 1.juli 2015 blev der stillet krav til ledige om, at de skulle dokumentere deres jobsøgning i en såkaldt joblog. Jobloggen er et værktøj, som både har til hensigt at hjælpe den ledige med at: Dokumentere, organisere og målrette jobsøgningen. Men det er også et værktøj, der skal være med til at understøtte jobcentrets og A-kassens vejledning af den ledige.

Årsagen til at Brønderslev Kommune anvender selvbooking i så høj grad, skyldes primært, at Jobcentret har haft en studentermedhjælper, der har været dedikeret til implementeringen af løsningerne, samt en medarbejder (digital guide) der hver torsdag har været på Jobcentret for at hjælpe borgerne med at anvende løsningerne. Den digitale guide er en del af projektet ”jobrettet samtale", som Jobcenter Brønderslev er en del af. Ved årets udgang ophører ordningen med den digitale guide.

Mange borgere skal have støtte for at kunne anvende de digitale løsninger

Jobcentret er i kontakt med mange borgere – heriblandt borgere med forskellige ressourcer. Således er modtagerne af arbejdsløshedsdagpenge ”vant” til at skulle registrere deres jobsøgning på Jobnet og er derfor kendt med den digitale kontakt til jobcentret og a-kassen, men også i denne gruppe er der mange ordblinde og it-uerfarne. Mange nye målgrupper så som: Sygedagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, personer i ressourceforløb eller modtagere af ledighedsydelse vil stille øgede krav til de ressourcer, der skal anvendes for at klæde borgerne på.

Mange borgere ser sig helt ude af stand til at begå sig digitalt, det til trods for at flere digitale løsninger lanceres netop med det mål at fremme inddragelsen af borgerne, føler mange borgere sig magtesløse over for opgaven. Da brugen af de digitale redskaber har direkte betydning for borgernes forsørgelse, siger det sig selv, at der ofte er mange frustrationer forbundet med at benytte løsningerne. Frustrationer som jævnligt kommer til udtryk, når de er i Jobcentret eller UngeCentret

Prioritering af borgernes behov

For at sikre, at de mange nye målgrupper klædes på til at kunne anvende de digitale værktøjer, er der derfor behov for hjælp og støtte for at sikre en vellykket implementering af de digitale løsninger på beskæftigelsesområdet. Derfor forslås det, at der ansættes en digital frontløber i foreløbigt et år, som skal medvirke til, at give borgerne bedre adgang til brugen af digitale redskaber. Det gælder såvel i forhold til et befordrende og tryghedsskabende fysisk miljø, som til (menneskelig) hjælp med adgang til og brug af de digitale løsninger.

 • Give læring om samspil mellem digitale borgerløsninger og arbejdstilrettelæggelsen, så fokus fastholdes på resultater og empowerment/inddragelse af borgerne.
 • Give læring om samspil mellem digitale borgerløsninger og arbejdstilrettelæggelsen, så fokus fastholdes på hjælpe borgerne tilbage på arbejdsmarkedet.
 • Udvikle metoder, der hjælper borgere med blokeringer over for at anvende it-løsninger i at se løsningernes positive potentiale.
 • Forestå efteruddannelse af frontmedarbejdere i vejledning af borgerne i brugen af de digitale redskaber.
 • Sparre med ledelsen omkring effektiv brug af it-løsninger i forhold til tilrettelæggelsen af arbejdet.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at der ansættes en digital frontløber, der skal have fokus på digital borgerinddragelse på beskæftigelsesområdet. Initiativet skal ses i tråd med den af Byrådet vedtagne ramme for samarbejdet med borgerne ” Brønderslev Kommune - i samspil med borgerne”

Personale

Såfremt forslaget vedtages, ansættes der en digital frontløber.

Økonomi

Udgiften på 400.000 kr. finansieres under driftsloftet

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

a) Orientering vedr. møde med produktionsskolen.

b) Orientering om aftale med ISS om integrationsindsats og indsats for unge på uddannelseshjælp.

c) Orientering vedr. gensidig forsørgerpligt.

d) Indbydelse fra Headspace, Aalborg.

e) Invitation til temadag den 13. november 2015 om ”Retssikkerhed og ligebehandling af borgere med handicap”.

f) Tværkommunal temadag den 19. november 2015 - Arbejdsmarkedsråd Vendsyssel.

f) Orientering om de seneste sagstal. Der er tale om dagsaktuelle sagstal fra workbase.

Tallene er for uge 44 (sygedagpenge dog uge 42).

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der blev også orienteret fra fyraftensmødet med virksomhederne den 29. oktober 2015.

Til toppen


13. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


14. Lukket punkt: Anbringelsessag


Til toppen


15. Lukket punkt: Afgørelser


Til toppen


16. Lukket punkt: Ankeafgørelse


Til toppen


17. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer