Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelsesudvalget - Referat

Dato: 30. november 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Bettina Nielsen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Bettina Nielsen var fraværende.

Til toppen


3. Beskæftigelsesplan 2016


Resume

Sagsforløb: BE/IR/HAR/ØK/BY

Kommunerne udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, der indeholder mål for beskæftigelsesindsatsen og beskriver den strategiske prioritering af indsatsen det kommende år. Jobcenter Brønderslev har udarbejdet Beskæftigelsesplan for 2016.

Byrådet anmodes om at godkende Beskæftigelsesplanen for 2016.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der indeholder Jobcentrets overordnede planlægning og prioritering af beskæftigelsesindsatsen for det kommende år. Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen.

På beskæftigelsesområdet er der siden 2013 gennemført flere omfattende reformer. Reformerne på beskæftigelsesområdet har betydet, at der er igangsat nye indsatser og indført nye måder at arbejde på. I Brønderslev Kommunes Jobcenter er der gennemført organisationsændringer for at understøtte reformerne. 2016 bliver derfor et år, hvor der er fokus på konsolidering af de initiativer og indsatser, der har været igangsat på beskæftigelsesområdet de senere år. Samtidig ventes der fra 2016 en markant ændring af de økonomiske mekanismer i beskæftigelsesindsatsen, idet varigheden af forløbene på offentlig forsørgelse bliver afgørende for, hvor meget refusion kommunerne modtager fra staten.

For at understøtte en overordnet retning for beskæftigelsesindsatsen på tværs af landet har Beskæftigelsesministeren udmeldt fire beskæftigelsespolitiske mål for 2016. Målene er identiske med ministermålene for 2015. Foruden fokus på konsolidering af igangværende tiltag, er omdrejningspunktet for Jobcenter Brønderslevs Beskæftigelsesplan 2016 de fire udmeldte ministermål samt en lokal udfordring:

Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse

I Brønderslev Kommune har der været et markant fald i antallet af unge på uddannelseshjælp i august måned 2015. Udfordringen bliver at fastholde den positive udvikling i 2016 og styrke samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne. Der er derudover en gruppe af unge, der har psykiske, sociale eller misbrugsmæssige problemer. Denne gruppe af unge har behov for en tværfaglig indsats for at blive klar til uddannelse.

 • Målsætning for 2016: Antallet af unge, der modtager uddannelseshjælp nedbringes til 309 fuldtidspersoner i 2016 (antal uddannelseshjælpsmodtagerepr. august 2015: 337).

Mål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats

Den primære udfordring i Brønderslev Kommune på dette område er de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Jobcentret vil i 2016 øge brugen af virksomhedsvendte indsatser parallelt med sociale og sundhedsmæssige indsatser til dem, der er længst fra arbejdsmarkedet.

 • Målsætninger for 2016 på området:
  • Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere nedbringes til 372 fuldtidspersoner (antal pr. juli 2015: 405 personer).
  • Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger nedbringes til 225 (antal pr. juli 2015: 242 sager).
  • Antallet af personer på ledighedsydelse nedbringes til 100 fuldtidspersoner (antal pr. juli 2015: 114 personer)

Mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes

Langtidsledige defineres som jobparate ledige, der har været ledige i minimum 80 % af tiden indenfor det seneste år. I 2016 vil Jobcenter Brønderslev i samarbejde med A-kasserne udvikle indsatsen for at forebygge langtidsledighed. Det skal blandt andet ske gennem uddannelse og opkvalificering af ufaglærte ledige samt ledige med forældede kompetencer.

 • Målsætning for 2016: Antallet af langtidsledige nedbringes til 136 fuldtidspersoner (antal langtidsledige pr. september 2015: 161).

Mål 4: Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes

Jobcenter Brønderslev har allerede et stærkt og velfungerende samarbejde med virksomhederne, hvilket Dansk Industris undersøgelse af erhvervsklimaet også vidner om. Jobcentret vil i 2016 udbygge samarbejdet med kommunens virksomheder omkring rekruttering og afdækning af kompetencebehov, således at Jobcentret kan bistå med at klæde ledige såvel som medarbejdere på virksomhederne på til fremtidens kompetencebehov.

 • Målsætninger for 2016:
  • Antallet af virksomhedsrekrutteringer når 175 (antal rekrutteringer i 2015 opgjort primo august: 139)
  • Der skal være 50 virksomhedscentre med 160 pladser (i august 2015 er der 37 virksomhedscentre med 92 pladser)
  • Der skal etableres tæt samarbejde med 40 virksomheder (aktuelt er der etableret tæt samarbejde med 14 virksomheder)
  • Besøg hos 100 nye virksomheder/iværksættere, som der ikke har været kontakt med i minimum 1 år (der er ikke data for 2015)
  • Afholdelse af 4 temaarrangementer for ledige (i 2015 afholdes 3)

Lokal udfordring - integrationsindsatsen

Foruden de fire ministermål indgår i Jobcenter Brønderslevs Beskæftigelsesplan 2016 en særlig, lokal udfordring på integrationsområdet. Brønderslev Kommune har modtaget mange flygtninge det seneste år, og antallet er kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsloven er fordoblet. Udfordringen er her at sikre, at integrationsborgerne hurtigt muligt opnår en tilknytning til arbejdsmarkedet og lærer dansk.

 • Målsætning for 2016: 10 % af de jobparate integrationsborgere er selvforsørgende i minimum 3 måneder efter 13 ugers praktik, og 20 % af målgruppen er selvforsørgende i minimum 3 måneder efter 1 år.

Udmøntningen af Beskæftigelsesplan 2016 vil i høj grad komme til at ske gennem en 2-årig handleplan, som Jobcenter Brønderslev har iværksat i 2015. Via handleplanen følges udvalgte indsatser og initiativer tæt, og der følges via handleplanen op på Beskæftigelsesplanens mål kvartalsvist.

Fagenheden for Beskæftigelse fremsender beskæftigelsesplanen til godkendelse i Byrådet.

Personale

Ingen

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 2. november 2015, pkt. 5:

Sendes til høring i Integrationsrådet og Handicaprådet, hvorefter sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget på næste møde.

Integrationsrådet, 11. november 2015, pkt. 8:

Integrationsrådet har drøftet Beskæftigelsesplanen med særlig fokus på punktet Lokal udfordring - integrationsindsatsen.

Integrationsrådet håber, at målsætningen for 2016 lykkes. Integrationsrådet ønsker at blive orienteret om de kvartalsvise resultater.

Søren Krog Jensen, Emilly L. K. Pedersen, Cady M. Kilele, Bodil Thomsen og Danial Nouri var fraværende.

Handicaprådet, 24. november 2015, pkt. 5:

Beskæftigelsesplanen blev drøftet i Handicaprådet.

Handicaprådet udtaler, at

 • man er meget positiv over, at der er fokus alternative jobmuligheder, herunder socialøkonomiske virksomheder.
 • det er vigtigt, at der er vedvarende fokus på gruppen af unge, der har psykiske , sociale eller misbrugsproblemstillinger.
 • unge borgere med f.eks. udviklingshæmning bør, på lige fod med andre unge, indgå i beskæftigelsesplan 2016.

Svend Erik Trudslev - suppleant Lars Bisgaard Andreasen fraværende med afbud.
Bettina Nielsen - suppleant Martin Bech er mødt i stedet.
Flemming Vejrum – suppleant Asger Deth Jensen er mødt i stedet.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bettina Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Ledighedstal for Jobcenter og UngeCenter for oktober 2015


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesudvalget orienteres ved hvert møde om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner i UngeCenter og Jobcenter. Tallene er for oktober 2015 - ikke alle ydelsesgrupper er opdateret med tal frem til oktober.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Oversigterne viser antallet af fuldtidspersoner på de enkelte ydelsesgrupper i Jobcentret og UngeCentret. Oversigterne er opdateret med data frem til oktober 2015. For nogle af ydelsesgrupperne findes der kun data frem til august eller september 2015.

Fuldtidspersoner er de enkeltpersoner, der har modtaget ydelse inden for den valgte periode divideret med det antal uger, som perioden dækker (opgjort i timer). Har en person modtaget eksempelvis dagpenge i halvdelen af en given måned, tæller personen med som en halv fuldtidsperson i måneden.

Dataene er bearbejdet, så der er udarbejdet en oversigt for UngeCentrets målgrupper samt en oversigt for Jobcentrets målgrupper. Førtidspensionister er ligeledes medtaget i statistikken.

For målgrupperne på UngeCentret, har der særligt, når det gælder uddannelseshjælp, været et markant fald i antallet, som er fortsat gennem august, september og oktober 2015. I oktober måned var der således 284 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp.

For målgrupperne i Jobcentret ses kun mindre udsving, dog ses en stigning på A-dagpenge hvilket typisk hænger sammen med de sæsonudsving, der altid ses i ledigheden, med stigende ledighed henover efteråret og vinteren og faldende ledighed i sommerhalvåret.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bettina Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Status på overgang til uddannelse og indsatser for uddannelsesparate i 2016


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesudvalget godkendte i møde den 31. august 2015 en strategi for de uddannelsesparate unge. Fagenheden for Beskæftigelse orienterer om udmøntningen af strategien. Beskæftigelsesudvalget orienteres tillige om unge, der er påbegyndt uddannelse samt samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage stilling til de foreslåede indsatser i strategien.

Sagsfremstilling

Status på overgang til uddannelse

Der er i alt 105 unge, der har påbegyndt en uddannelse i perioden august og september 2015. UngeCentret har arbejdet meget struktureret med alle trin i uddannelsespålægget, så de unge foretager de valg og handlinger, der er nødvendige for at kunne påbegynde uddannelse. Disse trin er:

Trin 1: Den unge skal finde uddannelser, der er realistiske og relevante, som den unge kan søge ind på og derefter prioritere dem. De, der vurderes at have længere vej til uddannelse, kan få længere frister og flere understøttende aktiviteter med henblik på at fuldføre trin 1.

Trin 2: Den unge skal søge optagelse på én eller flere af uddannelserne.

Trin 3: Den unge skal starte på en uddannelse og fuldføre den.

85 af de 105, som påbegyndte uddannelse, er stadig i uddannelse, imens 20 unge er droppet ud af uddannelsen. Frafaldet fra uddannelserne har indtil videre været væsentligt lavere end tidligere år. Det skyldes blandt andet, at der i mange sager er iværksat støtte i overgangen til uddannelse i form af SU-mentor, hvor der er gjort en stor indsats for at støtte op om frafaldstruede unge.

Den positive udvikling afspejler sig også i tallene, hvor Brønderslev Kommune i 2015 har haft et stort fald i antallet af personer på uddannelseshjælp. I oktober måned 2015 modtog 284 unge uddannelseshjælp. Brønderslev er den eneste kommune i Nordjylland, der fortsat har et fald i antallet af unge på uddannelseshjælp fra september til oktober 2015, mens andre kommuner i Nordjylland her har oplevet en stigning. Af nedenstående figur fremgår udviklingen fra oktober 2014 til oktober 2015.

Okt 2014

Okt 2015

Antal fuldtidspersoner

Antal fuldtidspersoner

Uddannelsesparat

73

90

Åbenlys uddannelsesparat

23

25

Aktivitetsparat

214

169

Samarbejde med uddannelsesinstitutioner

UngeCentret holdt den 30. oktober 2015 en samarbejdsdag med erhvervsuddannelsesinstitutionerne. På dagen blev der arbejdet med konkrete cases, i forhold til at optimere samarbejdet mellem UngeCentret og uddannelsesinstitutionerne, herunder vedr. forebyggelse af frafald fra uddannelserne. Resultatet af mødet blev, at der etableres et samarbejdsforum, hvor repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner og UngeCentret mødes 3-4 gange årligt i forhold til hele tiden at optimere samarbejdet, så flere unge vælger en erhvervsuddannelse.

Foruden ovenstående, ønsker UngeCentret, at forlænge og udvikle samarbejdet med Tech College omkring åben vejledning, hvor en konsulent fra Tech College hver torsdag sider på UngeCentret.

Forslag til indsatser for 2016 i forhold til de uddannelsesparate unge

Beskæftigelsesudvalget godkendte den 31. august 2015, en strategi for uddannelsesparate unge på uddannelseshjælp. Der er her tale om unge, som forventes at kunne påbegynde uddannelse indenfor et år.

Elementerne i den strategi, som Beskæftigelsesudvalget godkendte var følgende:

 • Unge, der er uklare på uddannelsesvalg: Tilbuddet er uddannelsespraktik.
 • Unge, der skal forbedre deres eksamen for opnå adgang til erhvervsskole: FVU kombineret med virksomhedspraktik.
 • Unge, der har psykiske eller fysiske barrierer, der kræver en særlig indsats. Tilbuddet er virksomhedspraktik kombineret med træning eller psykologsamtaler.

Unge, der er uklare på uddannelsesvalg

Gruppen af unge, der er usikre på uddannelsesvalg forventes at udgøre den største gruppe af de unge uddannelsesparate.

Formålet med indsatsen er, at den unge via praktikopholdet på en uddannelsesinstitution bliver afklaret i forhold til uddannelsesvalg gennem muligheden for at afprøve forskellige studieretninger samtidig er målet, at de unge bliver vænnet til uddannelse ved at de befinder sig i et uddannelsesmiljø. I udgangspunktet deltager de unge i et praktikophold af 4 til 6 ugers varighed. Den unge vælger selv praktikområde indenfor uddannelsesretningerne på erhvervsuddannelserne.

De unge møder ind dagligt og følger de mødetider, der er på den enkelte uddannelse. Når forløbet er afsluttet, kan den unge fortsætte i relevant virksomhedspraktik.Kontraktoplæg til samarbejde med uddannelsesinstitution behandles særskilt under lukket dagsorden.

Unge, der skal forbedre deres eksamen for at opnå adgang til erhvervsskole

FVU undervisning gennemføres her i samarbejde med AOF, der etableres virksomhedspraktik i forhold til den unges uddannelsesmål.

Unge, der har psykiske eller fysiske barrierer, der kræver en særlig indsats

Der indledes samarbejde med ekstern leverandør om psykologsamtaler og fysisk træning.

Tidlig indsats i samarbejde med ekstern leverandør

Ud over ovenstående spor i indsatsen, foreslås det, at unge uddannelsesparate straksaktiveres hos ekstern leverandør i en periode på ca. 4 uger. Denne indsats skal ses i relation til den strategi Beskæftigelsesudvalget godkendte den 31. august 2015, hvor målet er kontinuerlig aktivitet.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at

 • Samarbejdet med Tech College om åben vejledning forlænges.
 • Der indgås aftale med uddannelsesinstitution om samarbejde vedr. uddannelsespraktik (kontrakten behandles særskilt under lukket punkt)
 • At der indgås aftale gældende for et år med ekstern leverandør om straksaktivering af unge på uddannelseshjælp (kontrakten behandles særskilt under lukket punkt)
Personale

Ingen

Beslutning

Godkendt som foreslået af fagenheden.

Bettina Nielsen var fraværende.

Til toppen


6. Status på mentorindsatsen


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesudvalget godkendte den 6. oktober 2014 serviceniveauer for den fremadrettede brug af mentorer. Baggrunden herfor var krav om øget brug af mentor, samtidig med at det statslige tilskud til ordningen blev begrænset.

Serviceniveauerne betød, en strammere styring af området således flere kan bevilges mentorstøtte for færre midler.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering samt godkende, at rammeaftalerne med de eksterne mentorvirksomheder der anvendes, forlænges med et år.

Sagsfremstilling

Mentorkoordinator

En del af det serviceniveau der blev besluttet var, at der blev ansat en mentorkoordinator, hvis vigtigste opgave var, at sikre en struktureret visitation af de borgere, som bevilliges mentortimer samt sikre, at serviceniveauerne bliver overholdt i forhold til antallet af bevilgede timer.

Det betyder, at Jobcentrets rådgivere visiterer borgere til mentorindsatsen igennem koordinatoren, som skal matche borgeren i forhold til mentorfunktion og mentortype. Mentorkoordinatoren varetager ligeledes styringen af økonomien på mentorområdet.

Mentorkoordinatoren har endvidere haft følgende fokusområder i 2015:

 • Opfølgning på det frivillige mentorkorps, hvor der er løbende har været et behov for at få nye kræfter ind i korpset og sikre at mentorerne får grunduddannelse, så de er klædt på til mentorindsatsen. Der arbejdes endvidere med at skabe et netværk, hvor mentorer kan sparre med hinanden, og der kan udveksles erfaringer og udfordringer. Der er kontinuerligt behov for, at udvikle mentorkorpset og det vægtes højt at mentor og mentee er det rigtige match – dette sker igennem personlige samtaler, hvor mentorkoordinator får et bedre kendskab til de parametre, der ligger til grund for et match (vedhæftet er en artikel fra et arrangement der i efteråret er afholdt for de frivillige mentorer).
 • I det professionelle mentorkorps har fokus i 2015 været på kvalificering af visitationen været et fokusområde og samt indholdet i statusbeskrivelser fra mentorerne. Kvaliteten af den indsats borgeren tilbydes, har været stigende i takt med at den rådgiver der henviser til indsatsen bliver mere konkret i forhold til de opgaver mentoren skal løfte og mentoren forholder sig til de opgaver der beskrives.

Serviceniveauer for mentorindsatsen

Serviceniveauerne medførte, at mentorindsatsen er differentieret i forhold til følgende mentortyper:

Frivillige mentorer: Det frivillige mentorkorps omfatter pt. 30 mentorer. De frivillige mentorer løser primært opgaver i forhold til lettere problemstillinger. Målgruppen for de frivillige mentorer er

 • Unge som har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.
 • Socialt udsatte, unge med et sparsomt netværk.
 • Lettere problemstillinger – ingen psykiatriske diagnoser/misbrug.
 • Unge som har brug for støtte til at deltage i sociale aktiviteter.
 • Ensomme unge.

I forhold til de frivillige mentorer, er der stort fokus på den rette matchning mellem mentor og borger. Her er det vigtigt, at indsatsen kan tilpasses den frivillige mentors hverdag.

Egne mentorer: Jobcentret har ansat to mentorer, der varetager indsatsen på UngeCentret.De interne mentorer bruges til alle målgrupper, men har i 2. halvår været brugt i forhold til en særlig indsats til de unge, som starter uddannelse. Den tætte kontakt med rådgivere på UngeCentret har haft en positiv effekt. Disse mentorer varetager alle mentorindsatser, de har blandt andet arbejdet meget med indsatsen for at fastholde unge i uddannelsen.

Eksterne mentorer: Private virksomheder/mentorer, som Jobcentret køber til at varetage helt konkrete målgrupper, hvor der er behov for mentorer med særlige kompetencer. Denne type af mentorindsats anvendes primært i sager, hvor borgeren har tunge og komplekse problemstillinger, og hvor mentorerne har særlige ekspertiser i forhold til dette.

UngeCentret har pt. rammeaftaler med 5 eksterne leverandører. Aftalerne løber til udgangen af 2015, men der er option på forlængelse i yderligere et år.

Social-psykiatriske mentorer: Disse mentorer købes via kommunens socialpsykiatri. Mentorerne varetager indsatsen for borgere, der har en kombination af psykiske og sociale problemstillinger. Disse mentorer inddrages til de allertungeste målgrupper, hvor der er behov for faglighed fra socialpsykiatrien.

Mentorer på virksomhedscentre: Dette er ansatte på de virksomheder, som beskæftigelsesområdet samarbejder med omkring virksomhedscentre i forhold til de borgere, der er henvist til indsats her. Der er pt. samarbejde med 36 virksomheder om virksomhedscentre og der er i alt 92 pladser på centrene.

Status på brug af mentor

Overordnet set, har 273 borgere i 2015 modtaget en mentorindsats. Udgifterne afholdes indenfor den budgetterede ramme.

Overordnet set vurderer Fagenheden for Beskæftigelse, at det nuværende setup fungerer godt i forhold til at sikre en optimal anvendelse af de ressourcer på området, så borgere der har behov for det, modtager den nødvendige mentorstøtte.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering og godkender, at rammeaftalerne med de eksterne mentorer forlænges med et år.

Personale

Ingen.

Økonomi

Udgifterne finansieres indenfor den budgetterede ramme.

Beslutning

Godkendt som foreslået af fagenheden.

Bettina Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Indsats for aktivitetsparate unge med psykiske problemer


Resume

Sagsforløb: BE

UngeCentret har gennemført en sagsgennemgang af de unge, der er aktivitetsparate. Sagsgennemgangen viser, at mange af de unge har psykiatriske problemstillinger. Fagenheden for Beskæftigelse forslår derfor screening af de unge i de sager, hvor der er behov for psykiatrisk udredning, samt sagssparring med psykolog i de sager, hvor der foreligger en diagnose.

Beskæftigelsesudvalget anmodes om at godkende, at der laves aftale med ekstern leverandør om opgaveløsningen.

Sagsfremstilling

UngeCentret har gennemført en analyse af de unge, som modtager uddannelseshjælp og som er aktivitetsparate. De aktivitetsparate unge udgjorde i oktober måned 169 unge på uddannelseshjælp. Der er her tale om et fald på 45 personer i forhold til oktober 2014.

Antal fuldtidspersoner

Brønderslev

Okt 2014

214

Okt 2015

169

De aktivitetsparate unge på uddannelseshjælp, er via sagsgennemgangen kategoriseret i 3 kategorier.

 • Gruppe 1: ca. 10 % unge, der skal revisiteres som uddannelsesparate, da de efter nærmere visitationssamtaler, er vurderet til at kunne påbegynde uddannelse indenfor et år.
 • Gruppe 2: ca. 65 % unge forventes at kunne starte i ordinær uddannelse i løbet af 2-3 år. (Disse unge har ofte psykiske/psykiatriske problemer, fysiske problemer eller misbrugsproblemer)
 • Gruppe 3: for ca. 25 % unge skønnes tidshorisonten at være langvarig, sagerne er komplekse, og der er behov for en tværfaglig indsats.

Langt den største gruppe af unge befinder sig i gruppe 2, hvor de har så komplekse problemstillinger, at der arbejdes med en 2 eller 3 årig tidshorisont i forhold til at kunne påbegynde uddannelse. For at afdække hvilke psykiske problemstillinger denne gruppe kæmper med, er gennemført en mere tilbundsgående analyse af gruppens problemstillinger.

Det skal bemærkes at tallene nedenfor ikke er direkte sammenlignelige med antallet af fuldtidspersoner. Det skyldes at sagsgennemgangen er gennemført i august måned og der er tale om sager på det givne tidspunkt (ikke fuldtidspersoner). Sagsgennemgangen viser, at:

 • I ca. 30 sager har borgeren ingen psykiatriske problemstillinger.
 • I ca. 70 sager har borgeren psykiatriske problemstillinger.

Heraf borgere med:

 • Behov for psykiatrisk udredning: ca. 21 sager
 • Psykiatrisk diagnose(r) stillet: ca. 49 sager

Som det fremgår, har størstedelen af de unge i denne gruppe psykiske problemer, dette udgør således den væsentligste barriere for at kunne påbegynde uddannelse.

Forslag til samarbejde med ekstern leverandør

Det er vigtigt, at eventuelt psykiske problemer afdækkes tidligt i ledighedsforløbet, så de rette tiltag kan iværksættes så hurtigt som muligt. De sundhedsmæssige tiltag, som eksempelvis psykologbehandling, skal iværksættes parallelt med eksempelvis mentorstøtte.

Derfor foreslår Fagenheden for Beskæftigelse, at der indledes samarbejde med ekstern leverandør om psykologisk screening af de unge, der har psykiske problemer, men som endnu ikke er udredt.

Screeningen har til formål at afdække borgerens behov for tilbud eller behandling, samt at give sagsbehandleren en prognose i forhold til påbegyndelse af uddannelse og en handlingsplan til at iværksætte de rette tiltag. Screeningen skal støtte op om den overordnede målsætning om, at unge skal have en uddannelse.

Samtidig foreslår Fagenheden for Beskæftigelse, at der indledes samarbejde med ekstern leverandør omkring sagssparring på de sager, hvor borgeren har psykiatriske diagnoser.

Udvikling af indsatsen

UngeCentret vil samtidig arbejde videre med, at der skal etableres et tættere samarbejde med psykiatrien og andre væsentlige samarbejdspartner omkring disse unge.

Det er afgørende, at der er et sammenspil i de indsatser der igangsættes, og at indsatserne igangsættes parallelt og ikke i forlængelse af hinanden. Borgeren er ikke ”fredet” fordi vedkommende deltager i behandling. Det er her vigtigt at indsatsen omfatter flere områder af de unges liv. Som eksempelvis:

 • Uddannelse/beskæftigelse.
 • Netværk/fritid.
 • Behandling/træning.

Det betyder, at rollen som koordinerende sagsbehandler skal udvikles yderligere, så indsatsen bliver mere helhedsorienteret. Disse elementer vil være i fokus i 2016.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering og godkender, at der indledes drøftelser med ekstern leverandør om screening samt sagssparring i forhold til unge med psykiske problemer.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som foreslået af fagenheden.

Bettina Nielsen var fraværende.

Til toppen


8. Ansøgning om midler til projekt for personer i risiko for langtidsledighed


Resume

Sagsforløb: BE

STAR (Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering) har udmeldt en pulje på 20 mio. kr. i alt, der skal understøtte tilrettelæggelsen af en indsats for ledige med særlige udfordringer. Fagenheden for Beskæftigelse er i øjeblikket ved at udarbejde en ansøgning til puljen, som indbefatter ansættelse af en projektleder. Den endelige ansøgning samt budgettet for projektet vil blive fremsendt til endelig godkendelse.

Beskæftigelsesudvalget bedes godkende, at Fagenheden for Beskæftigelse ansøger om projektmidler til indsats for ledige med særlige udfordringer.

Sagsfremstilling

I forbindelse med beskæftigelsesreformen blev der afsat en permanent pulje på ca. 20 mio. kr. årligt til at understøtte kommunernes tilrettelæggelse af en indsats for ledige med særlige udfordringer. Det er besluttet, at midlerne herfra i 2016 skal anvendes til ledige dagpengemodtagere i risiko for langtidsledighed. Dette gøres via et pilotprojekt, som skal bidrage til at opbygge og udbrede viden om samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed for dagpengemodtagere.

Pilotprojektet inddrager også det afklaringsværktøj, som bl.a. er udviklet som led i beskæftigelsesreformen, og som skal understøtte sagsbehandlere i jobcentre og a-kasser i at identificere de nyledige dagpengemodtagere, der er i særlig risiko for langtidsledighed.

Jobcentret er pt. ved at udarbejde en projektansøgning om midler fra puljen. Projektet der søges midler til, er et projekt for:

 • Personer, der alene på baggrund af afklaringsværktøjet vurderes at være i risiko for langtidsledighed.
 • Personer, der på baggrund af afklaringsværktøjet vurderes at være i risiko for langtidsledighed, og som derudover, de sidste 5 år har været på overførselsindkomst 50 % af tiden eller derover (herunder personer hvor arbejdsmarkedstilknytningen begrænser sig til optjening af ny dagpengeperiode, uanset alder).
 • Personer, hvor jobkonsulenten vurderer, at der er trivselsmæssige faktorer og eller andre personlige faktorer, der alene og i kombination med øvrige faktorer kan være en risikofaktor for langtidsledighed.

Elementerne i indsatsen vil blandt andet være:

 • Motivation til uddannelse og opkvalificering.
 • Personlig jobformidling.
 • Støtte til etablering af trivselsfremmende foranstaltninger i kombination med personlig jobformidling/ motivation til uddannelse.

Projektet har en varighed på halvandet år, og der ansøges om midler til indsatser samt ansættelse af projektleder. Projektlederen skal sikre fremdrift i projektet, samt implementering og udbredelse af de udviklede metoder. Projektlederen kommer desuden til at varetage det intensive samtaleforløb i projektet. Centralt i projektet er desuden samarbejdet med A-kasserne, somallerede er formaliseret i forbindelse med implementering af fællessamtaler.

Der ansøges om et beløb i størrelsesordenen 800.000 – 1. mio. kr. til ansættelse af projektleder og finansiering af indsatser.

Der forventes at være en kommunal medfinansiering på projektet på ca. 200.000 kr.

Projektbeskrivelse samt budget for projektet fremsendes til Beskæftigelsesudvalgets endelige godkendelse til førstkommende møde.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at Fagenheden for Beskæftigelse ansøger om projektmidler til en indsats for ledige med særlige udfordringer.

Personale

Ansættelse af en projektleder.

Beslutning

Godkendt.

Bettina Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Orientering om Jobservice Danmark


Resume

Sagsforløb: BE

For at understøtte et godt samarbejde mellem virksomhederne og jobcentrene igangsætter Beskæftigelsesministeriet en landsdækkende kampagne om Jobservice Danmark. En del af kampagnen omhandler bookning af møder med virksomheder, hvor virksomhedskonsulenter kommer på besøg hos virksomheden og præsenterer de ordninger, der er på beskæftigelsesområdet. Målet med kampagnen er, at booke 3.300 møder, hvor 53 møder skal være med virksomheder i Brønderslev Kommune.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeriet ønsker at skabe et godt samarbejde mellem virksomhederne og jobcentrene og derfor igangsættes en landsdækkende kampagne, der skal sætte fokus på jobcentrenes jobservice samt skabe kendskab til Jobservice Danmark. Jobservice Danmark fungerer som én indgang til beskæftigelsessystemet, hvor virksomhederne kan tage kontakt, hvis virksomheden f.eks. har brug for ledig arbejdskraft fra flere jobcentre eller opkvalificering af medarbejdere. Inden for én arbejdsdag vil virksomheden blive kontaktet af et jobcenter og inden for tre arbejdsdage blive præsenteret for de bedste kandidater. Hvis virksomheden har brug for rekruttering over en længere periode kan man med fordel udarbejde en jobserviceaftale.

Derudover ønsker Beskæftigelsesministeriet at sætte fokus på integrationen herunder virksomhedspartnerskabet "Sammen om integration", der udspringer af Statsministerens topmøde tidligere på året. Her kan virksomhederne også anvende Jobservice Danmark, hvis virksomheden ønsker at være til rådighed for flygtninge. Jobservice Danmark skal her sikre en koordineret indsats på tværs af jobcentrene, sådan virksomhederne kommer i kontakt med de flygtninge, der har de kompetencer, som virksomheden efterspørger.

For at skabe det gode samarbejde iværksætter Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrukttering (STAR) en landsdækkende kampagne via internettet, e-mail og telefon. 1.500 virksomheder vil modtage en e-mail om de tilbud Jobservice Danmark har og STAR vil ringe til virksomheder med det mål, at booke 3.300 møder med dem. 250 af disse møder vil være med større virksomheder med mere end 100 ansatte, og her vil STAR selv tage ud og afholde møderne, men kommunerne vil blive inviteret med. I kampagnen forventes det ikke, at der skabes kontakt til store virksomheder i Brønderslev Kommune. De resterende 3.050 møder vil være med virksomheder med 5 til 100 ansatte og ud af disse 3050 møder er målet, at 53 af møderne skal være med virksomheder i Brønderslev Kommune. Til disse møder vil det være Brønderslev Kommunes egne virksomhedskonsulenter, som vil tage ud og afholde møderne.

I Brønderslev Kommune har Jobcentret allerede et godt samarbejde med virksomhederne som Jobcentreret ønsker at bevare og udbygge. Derfor har Jobcenteret hele tiden fokus på at være i kontakt med virksomhederne for hele tiden at vide, hvilken type arbejdskraft m.m. virksomhederne efterspørger. Derfor har Jobcentret også sendt en liste med virksomheder som STAR kan ringe til, hvor man har fjernet de virksomheder som Jobcentret allerede har kontakt med for at undgå, at virksomheder både bliver ringet op af Jobcentret og STAR.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bettina Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Boligplacering af flygtninge og asylansøgere


Resume

Sagsforløb: IR/BE

Der er indgået aftale med boligforeningerne i Brønderslev Kommune om, at Brønderslev Kommune ønsker at gøre brug af anvisningsretten, når det drejer sig om flygtninge, der skal boligplaceres.

Udlændingestyrelsen har trukket opsigelsen af Tygelsgadecentret og lejlighederne i Brønderslev tilbage. Der skal igen modtages asylansøgere i Brønderslev by. Asylansøgerne skal bo dels i Tygelsgadecentret og dels i de lejligheder, som Center Brovst har lejet af Boligforeningen PM. Fra asylcentret oplyses, at dette ikke umiddelbart påvirker boligsituationen i Brønderslev Kommune.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune anvender anvisningsretten i forbindelse med boligplacering af flygtninge. Det betyder, at hver 4. ledig bolig skal sendes til anvisning i Integrationsafdelingen. Ønsker Integrationsafdelingen at gøre brug af lejligheden, underskrives lejekontrakt mellem boligforeningen og kommunen. Når der boligplaceres en flygtning i lejligheden, overgår lejligheden til flygtningen og lejeforholdet bliver herefter mellem boligforeningen og flygtningen.

I forbindelse med boligplacering af flygtninge indgås der ligeledes aftaler med private, der ønsker at udleje lejligheder og huse til flygtninge. Der er politisk ønske om at boligplacere i lokalområderne. Der er således fokus på at flygtninge bliver boligplaceret i hele kommunen.

Fra Asylcentret er det oplyst, at situationen vedrørende asylansøgere i Brønderslev by er meget usikker. Tygelsgadecentret er siden sommeren 2015 blevet lukket og genåbnet med nye asylansøgere. Det er oplyst, at der skal bo flere i lejlighederne. Asylcentret vil ikke leje flere lejligheder. De boligplacerer derimod flere i de lejligheder, som de har lejet på nuværende tidspunkt.

Det må derfor antages, at ovenstående ikke vil medvirke til at belaste boligsituationen yderligere i Brønderslev.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Personale

Ingen

Indstilling

Integrationsrådet, 11. november 2015, pkt. 4:

Sagen tages til orientering.

Integrationsrådet opfordrer til, at der ved boligplacering i lokalområderne sikres, at flygtningebørn i forbindelse med skoleplacering tilbydes ekstra undervisning.

Søren Krog Jensen, Emilly L. K. Pedersen, Cady M. Kilele, Bodil Thomsen og Danial Nouri var fraværende.

Sagsfremstilling til Beskæftigelsesudvalgets møde den 30. november 2015:

Stabsenheden for Service foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bettina Nielsen var fraværende.

Til toppen


11. Borgermøde om netværksfamilier


Resume

Sagsforløb:IR/BE

Integrationsrådet har besluttet at holde et informationsmøde for borgere, der ønsker at være netværksfamilie for flygtninge.

Beskæftigelsesudvalget anmodes om at tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Formanden for Integrationsrådet, Knud Jørgensen, foreslår, at Integrationsrådet arrangerer et møde for borgere i Brønderslev Kommune, med det formål at give borgere orientering om, hvad det vil sige at være netværksfamilie for flygtninge.

Til at give denne orientering foreslår formanden, at der foruden repræsentanter fra Integrationsrådet inviteres repræsentanter fra Røde Kors, AOF, Red Barnet, Integrationsafdelingen samt eventuel tidligere netværksfamilier, som har erfaring i at fungere som netværksfamilie.

Informationsmødet skal indeholde generel orientering om, hvilken baggrund flygtningene kommer fra, deres nuværende situation, samt hvilken rolle en netværksfamilie kan have i forhold til at støtte flygtningene i at blive integreret i det danske samfund.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet drøfter formand Knud Jørgensens forslag.

Indstilling

Integrationsrådet, 11. november 2015, pkt. 6:

Integrationsrådet træffer beslutning om at afholde et arrangement den 21. januar 2016 kl. 19:00 i Fælleshuset, Niels Bohrs Plads.

Knud Jørgensen indkalder repræsentanter fra ovenstående organisationer til et arbejdsmøde.

Søren Krog Jensen, Emilly L. K. Pedersen, Cady M. Kilele, Bodil Thomsen og Danial Nouri var fraværende.

Sagsfremstilling til Beskæftigelsesudvalgets møde den 30. november 2015:

Stabsenheden for Service foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bettina Nielsen var fraværende.

Til toppen


12. Fremtidig organisering og indsats på integrationsindsatsen


Resume

Sagsforløb:IR/BE

På møde den 17. august 2015 traf Beskæftigelsesudvalget beslutning om gennemførelse af nye principper for beskæftigelsesindsatsen for flygtningene. Med virkning fra den 1. november 2015 er de job- og uddannelsesparate flygtninge således påbegyndt forløb hos ISS, der kombinerer erhvervsmæssig og sproglig opkvalificering for borgere i integrationsperioden. Foruden tilbud fra ISS vil denne gruppe modtage danskuddannelse fra AOF. De aktivitetsparate integrationsborgere fortsætter uden ændringer i deres forløb i AOF.

Sagen fremsendes til orientering i Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Integrationsafdelingen har foretaget matchning af borgere i integrationsperioden. Denne matchning har vist, at der er 39 uddannelsesparate, 57 jobparate og 117 aktivitetsparate integrationsborgere. Der er enkelte borgere, som ikke er blevet matchet. Der kan være forskellige årsager hertil. Nogle er på barsel eller alvorlig syge og de vil først blive matchet, når de er klar til at modtage tilbud igen. Der er også enkelte, som er i andre opkvalificerende tilbud eller på højskole. Det vil først være relevant at matche dem, når de er afsluttet i deres nuværende tilbud.

De borgere, der er blevet matchet, er blevet orienteret og der har været afholdt informationsmøder for de uddannelses- og jobparate borgere, som er blevet henvist til ISS. Det nye tilbud blev meget positivt modtaget og flere gav udtryk for glæde over at være henvist til dette forløb.

De uddannelses- og jobparate borgere skal i november måned 2015 møde hos ISS hver torsdag. De øvrige dage skal de deltage i danskuddannelse hos AOF. Fra december 2015 skal de møde tirsdag og torsdag hos ISS. Der vil være tale om foreløbig 13 ugers forløb. Perioden kan efter en konkret vurdering forlænges til 26 uger.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Indstilling

Integrationsrådet, 11. november 2015, pkt. 7:

Sagen blev taget til orientering.

Søren Krog Jensen, Emilly L. K. Pedersen, Cady M. Kilele, Bodil Thomsen og Danial Nouri var fraværende.

Sagsfremstilling til Beskæftigelsesudvalgets møde den 30. november 2015:

Stabsenheden for Service foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bettina Nielsen var fraværende.

Til toppen


13. Arrangement for nye flygtninge


Resume

Sagsforløb: IR/BE

Integrationsrådet tager initiativ til et årligt arrangement for nye flygtninge. Formålet med arrangementet er at øge flygtningenes kendskab til det område, de er blevet boligplaceret i dels ved en rundvisning geografisk i nærområdet samt ved at inddrage repræsentanter fra det politiske og erhvervsmæssige område.

Beskæftigelsesudvalget anmodes om at tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Formand Knud Jørgensen foreslår, at Integrationsrådet tager initiativ til en gang årligt at invitere alle de flygtninge, der er boligplaceret i Brønderslev Kommune det seneste år, til et arrangement, hvor de med bus får en rundvisning i nærområdet. Arrangementet skal indeholde dels rundvisning med henblik på geografisk at få større kendskab til området og dels besøg på lokale virksomheder.

Der stilles forslag om, at rundvisningen afsluttes i Den Runde Pavillon, hvor der vil blive serveret kaffe og kage, og hvor der vil være taler af Borgmesteren, udvalgsformænd, arbejdsgivere med mere.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet drøfter formand Knud Jørgensens forslag og træffer beslutning om, hvorvidt Integrationsrådet vil stå som arrangør af det foreslåede arrangement.

Økonomi

Udgiften til afholdelse af dette arrangement forventes af kunne indeholdes i Integrationsrådets budget.

Indstilling

Integrationsrådet, 11. november 2015, pkt. 9:

Integrationsrådet er enige om at gennemføre det foreslåede arrangement. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Knud Jørgensen, Svend Erik Trudslev, Valborg Jensen og Kamomo K. Ruhinduka, som vil arbejde videre med idéen.

Søren Krog Jensen, Emilly L. K. Pedersen, Cady M. Kilele, Bodil Thomsen og Danial Nouri var fraværende.

Sagsfremstilling til Beskæftigelsesudvalgets møde den 30. november 2015:

Stabsenheden for Service foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bettina Nielsen var fraværende.

Til toppen


14. Taleinstituttet Aalborg og Hjerneskadecenter Nordjylland


Resume

Sagsforløb: BE/BS/SS/ØK/BY

KKR Nordjylland har på et møde den 20. november 2015 drøftet Taleinstituttets/Hjerneskadecenter Nordjyllands fremtid og et enigt KKR indstiller en fælles finansieringsmodel for instituttet.

Byrådet anmodes om at godkende den foreslåede finansieringsmodel.

Sagsfremstilling

KKR Nordjylland anmodede på KKR-mødet den 25. september 2015 om, at der skulle iværksættes en proces med henblik på at finde en solidarisk finansieringsmodel for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland. Formålet var at forsøge at sikre Taleinstituttets fremtid som en del af det forstærkede samarbejde.

Derfor har der været igangsat et arbejde på administrativt niveau, der skulle udarbejde forskellige løsningsmodeller for instituttets finansieringsgrundlag.

På mødet i KKR Nordjylland den 20. november 2015 drøftede KKR de forskellige forslag fra Socialdirektørkredsen og Aalborg Kommune.

Et enigt KKR Nordjylland besluttede at indstille en 4-årig finansieringsmodel til de 11 kommuner, hvor graden af objektiv finansiering udgør 4 mio. kr., baseret på 2014 forbrug og Aalborg Kommune forpligter sig til et forbrug svarende til 10 mio. kr. af de 17,7 mio. kr.

Instituttet evalueres indholdsmæssigt i 2016 og 2018 på linje med øvrige institutioner i det forstærkede samarbejde.

Fordelingen af den objektive finansiering og restfinansieringen (fordel efter 2014 forbrug) mellem kommunerne fremgår nedenfor.


Central Udmelding vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.

Socialstyrelsen udsendte i 2014 en Central Udmelding vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade, hvilket betød, at landets kommuner skulle afrapportere hvilke højt specialiserede tilbud, der var til målgruppen i de enkelte regioner. I Nordjylland er der lavet en afrapportering, der beskriver, at Hjerneskadecenter Nordjylland anvendes til målgruppen, og at tilbuddet er beskyttet som en del af det forstærkede samarbejde. Afrapporteringen er en del af Rammeaftalen 2016, som netop er blevet godkendt. Da Rammeaftalen skulle godkendes, var det uvist, om Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland fortsat ville være en del af det forstærkede samarbejde, og derfor blev det besluttet at vente med godkendelse af afrapporteringen på den Centrale Udmelding, til der var en finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland.

Derfor lægges der nu op til, at afrapporteringen på den centrale udmelding vedr. erhvervet hjerneskade kan godkendes under forudsætning af KKR’s godkendelse den 12. februar 2016.

Et enigt KKR Nordjylland indstiller til de 11 kommuner, at finansieringsmodellen for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland godkendes, herunder at

 • graden af objektiv finansiering udgør 4 mio. kr.,
 • finansieringen er bindende for den enkelte kommune i en 4-årig periode,
 • TI/HCN evalueres indholdsmæssigt i 2016 og 2018 på linje med øvrige institutioner i det forstærkede samarbejde,
 • modellen baseres på 2014-forbrug, samt
 • Aalborg Kommune betaler 10 mio. kr. af de 17,7 mio. kr.

Endvidere indstilles på baggrund af KKR’s anbefaling af finansieringsmodel:

 • At den centrale udmelding vedr. erhvervet hjerneskade godkendes som en del af udviklingsstrategien, under forudsætning af KKR’s godkendelse den 12. februar 2016.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at finansieringsmodellen godkendes.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at den udmeldte ramme for Brønderslev Kommune kan holdes inden for budgettet.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bettina Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Henvendelse om gældsrådgivning


Resume

Sagsforløb: BE

Dansk Folkehjælp har henvendt sig til Brønderslev Kommune med et tilbud om støtte til etablering af en frivillig gældsrådgivning målrettet udsatte familier.

Brønderslev Kommune har allerede et frivilligt tilbud om gældsrådgivning, der opfylder behovet.

Beskæftigelsesudvalget bedes godkende, at der på denne baggrund fremsendes afslag på tilbuddet til Dansk Folkehjælp.

Sagsfremstilling

Dansk Folkehjælp har henvendt sig til Brønderslev Kommune med et tilbud om at støtte kommunen i at etablere en frivillig gældsrådgivning målrettet udsatte familier. Dansk Folkehjælp tilbyder at varetage oplæring og organisering af de frivillige rådgivere. Pris for driften af et 2-årigt projektforløb er 68.000 kr.

Brønderslev Kommune har siden maj 2013 haft et frivilligt tilbud om gældsrådgivning i samarbejde med kommunerne i Hjørring og Frederikshavn. Tilbuddet er en del af et projekt om gældsrådgivning, som LO forestår. Projektet varer til 2018 og er støttet af midler fra Social- og Indenrigsministeriet. Deltagelse i projektet er ikke forbundet med økonomiske udgifter for Brønderslev Kommune. Gældsrådgivningen medvirker til at bedre den enkelte borgers økonomi ved at skabe overblik over gæld, tage kontakt til og lave aftaler med kreditorer, hjælpe med budgetlægning mv. 118 borgere fra Brønderslev Kommune har henvendt sig til rådgivningen i perioden fra maj 2013 til november 2015.

Pr. november 2015 er en frivillig gældsrådgiver fra projektet til stede en dag om ugen på UngeCentret i Brønderslev Kommune og tilbyder rådgivning til de unge. Udover den individuelle rådgivning har gældsrådgivere fra projektet gennemført undervisning i økonomi på UngeCentret.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at Brønderslev Kommune meddeler Dansk Folkehjælp afslag på deres tilbud, da kommunen er del af et andet gældsrådgivningsprojekt, der opfylder behovet.

Personale

Ingen

Beslutning

Godkendt som foreslået af fagenheden.

Bettina Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Boligsocial helhedsplan for Boligforeningen P.M., afdeling 1, 11 og 15


Resume

Sagsforløb: IR/FK/BE/BS/SS/ØK/BY

Byrådet anmodes om at godkende forslag til endelig boligsocial helhedsplan for Boligforeningen P.M., afdeling 1, 11 og 15.

Sagsfremstilling

Kuben fremsender forslag til endelig boligsocial helhedsplan for Boligforeningen P.M., afdeling 1, 11 og 15.

I sommeren 2013 udløb Landsbyggefondens støtte til den daværende boligsociale indsats i Boligforeningen P.M.’s afdeling 11, påbegyndt i 2008. Herefter og frem til ultimo 2015 har helhedsplanens aktiviteter været bibeholdt og fortsat med resterende midler givet i støtte fra Landsbyggefonden samt midler fra Boligforeningen P.M. Nærværende helhedsplan omfatter Boligforeningen P.M.’s afdeling 1, 11 og 15. Samtidig er en fysisk renovering af afdeling 11 tilendebragt i efteråret 2013, hvorfor afdelingen nu fremstår gennemrenovereret med attraktive og moderne boliger til såvel unge som børnefamilier og ældre.

For at sikre et langsigtet og bæredygtigt løft af afdeling 11, og for at dette ligeledes spreder sig, vurderes det hensigtsmæssigt, at den tidligere/nuværende boligsociale indsats i afdeling 11 fortsættes med en boligsocial indsats, der foruden afdeling 11 også omfatter boligforeningens afdeling 1 og 15. Hertil kommer, at det også skønnes hensigtsmæssigt, at den fysiske indsats i afdeling 11 går hånd i hånd med en boligsocial indsats, så det sikres, at beboerne styrkes ressourcemæssigt, og der skabes større mulighed for, at nye ressourcestærke beboere tiltrækkes.

Helhedsplanen fokuserer på aktiviteter inden for tre overordnede indsatsområder:

 • Børn, unge og familie
 • Uddannelse, beskæftigelse og erhverv
 • Beboernetværk, inddragelse og demokrati

Den boligsociale helhedsplan og dens aktiviteter er baseret på et tæt samarbejde med Brønderslev Kommune og samarbejdsrelationer med en række frivillige foreninger. Her er der allerede interesseretilkendegivelser og underskrevne samarbejdsaftaler.

Der nedsættes en styregruppe, der har det overordnede ansvar for gennemførelsen af den boligsociale helhedsplan, og derudover får følgende ansvarsområder:

 • Ansætte medarbejdere
 • Godkende budgetter og sikre at budgettet holdes
 • Levere ressourcer, beslutninger og mandat til sekretariatsledelsen
 • Sikre helhedsplanens fremdrift og retning i samarbejde med sekretariatsledelsen
 • Godkende strategioplæg
 • Bane vejen for nye samarbejdsrelationer

Brønderslev Kommune har en repræsentant i styregruppen.

Helhedsplanen har i perioden på fire år et samlet budget på 8.444.000 kr., hvoraf Landsbyggefonden bidrager med tilskud på i alt 6.164.000 kr. Brønderslev Kommune og Boligforeningen P.M.'s bidrag fordeler sig således: Kommunen bidrager med 1.274.000 kr. og Boligforeningen P.M. med 1.006.000 kr.

Samlet budget

Landsbyggefonden støtter med i alt

8.444.000 kr.

6.164.000 kr.

Medfinansiering i alt

Medfinansiering Boligforeningen P.M.

Medfinansiering Brønderslev Kommune

2.280.000 kr.

1.006.000 kr.

1.274.000 kr.

Brønderslev Kommunes medfinansiering er bevilget tidligere i forbindelse med udarbejdelsen af prækvalifikationsansøgningen for helhedsplanen, jf. byrådsgodkendelse af 30. januar 2013. Dette under forudsætning af, at det rummelige arbejdsmarked indtænkes i ansættelsen af medarbejdere i helhedsplanen. I den boligsociale helhedsplan fremgår en deltidsansat i flexjob som ’Projektmedarbejder 3'.

Kommunaldirektøren foreslår, at Byrådet godkender forslag til boligsocial helhedsplan.

Personale

Ingen.

Økonomi

Byrådet har i budgettet afsat 325.000 kr. årligt fra 2014 – 2017, i alt 1,3 mio. kr.

Indstilling

Integrationsrådet, 11. november 2015, pkt. 10:

Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Søren Krog Jensen, Emilly L. K. Pedersen, Cady M. Kilele, Bodil Thomsen og Danial Nouri var fraværende.

Fritids- og Kulturudvalget, 26. november 2015, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bettina Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


17. Spørgsmål om veteranstrategi


Resume

Sagsforløb: BE

Forsvarets Veterancenter har henvendt sig til Brønderslev Kommune med et tilbud om at støtte Jobcentret i at udarbejde en veteranstrategi.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage stilling til, om Jobcentret skal udarbejde en veteranstrategi.

Sagsfremstilling

Forsvarets Veterancenter har henvendt sig til Brønderslev Kommune med et tilbud om at støtte Jobcentret i at udarbejde en veteranstrategi. Formålet vil være at styrke indsatsen for ledige veteraner. Veterancentret peger desuden på, at en veteranstrategi kan tydeliggøre kommunens anerkendelse af veteranerne.

Veteraner er personer, der har været udsendt i mindst én international mission. Langt de fleste veteraner genoptager uden besvær dagligdagen efter at være kommet hjem. En mindre gruppe veteraner oplever dog psykiske eller fysiske vanskeligheder som følge af deres udsendelse, og det er dem, Jobcentret vil kunne møde.

I Brønderslev Kommune bor 249 veteraner. Antallet af veteraner, der søger hjælp i Jobcentret og UngeCentret, vurderes at være ca. 1-2 på årsbasis.

Veterancentret foreslår, at følgende temaer kan indgå i en veteranstrategi:

 • Kompetenceudvikling af fagligt personale
 • Samarbejde med Veterancentret
 • Tværfagligt samarbejde med andre forvaltningsenheder
 • Ansættelse af en veterankoordinator
 • Samarbejde med erhvervslivet
 • Samspil med frivillige organisationer

Veterancentret blev oprettet i 2011 som følge af regeringens veteranpolitik. Centret støtter og rådgiver veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse. I forhold til ledige veteraner tilbyder Veterancentret støtte til den ledige i form af råd og vedledning og kan deltage i veteranens møder på Jobcentret. I forhold til Jobcentres sagsbehandlere tilbyder Veterancentret gratis sparring, rådgivning og informationsmøder.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Jobcentret i stedet for at udarbejde en veteranstrategi, benytter sig af Veterancentrets tilbud om sparring og rådgivning til sagsbehandlerne, og at sagsbehandlerne vejleder de ledige veteraner om, at de henter støtte i Veterancentret. Fagenheden for Beskæftigelse vil ud fra denne strategi sikre, at sagsbehandlere i Jobcentret og UngeCentret informeres om Veterancentrets tilbud.

Til orientering har Jobcenter Brønderslev en samarbejdsaftale på veteranområdet med foreningen Veteran Oasen. Dette blev besluttet i møde i Beskæftigelsesudvalget den 17. august 2015. Veteran Oasen er en forening, der arbejder for at etablere et værested og bofællesskab for krigsveteraner i Nordjylland. Stedet vil også tilbyde ressourceforløb og eventuelt andre beskæftigelsesrettede forløb for veteraner. Via samarbejdsaftalen har Jobcentret forpligtet sig til at samarbejde med Veteran Oasen om bl.a. udarbejdelse af ressourceforløb og beskæftigelsesrettede forløb til målgruppen.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager stilling til, om Jobcentret skal udarbejde en veteranstrategi.

Personale

Ingen.

Beslutning

I stedet for at udarbejde en strategi benytter Jobcentret sig af Veterancentrets tilbud om sparring og rådgivning til sagsbehandlerne. Sagsbehandlerne vejleder de ledige veteraner om, at de kan hente støtte i Veterancentret.

Bettina Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


18. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

a)Orientering om de seneste sagstal. Der er tale om dagsaktuelle sagstal fra Workbase. Tallene er for uge 48, sygedagpenge dog uge 47.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bettina Nielsen var fraværende.

Til toppen


19. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Møde med Produktionsskolen den 9. december 2015.

Bettina Nielsen var fraværende.

Til toppen


20. Lukket punkt: Status


Til toppen


21. Lukket punkt: Status på samarbejde


Til toppen


22. Lukket punkt: Kontrakt


Til toppen


23. Lukket punkt: Samarbejde


Til toppen


24. Lukket punkt: Afgørelser fra Ankestyrelsen


Til toppen


25. Lukket punkt: Ankeafgørelse


Til toppen


26. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer