Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelsesudvalget - Referat

Dato: 11. januar 2016
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Bettina Nielsen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Bettina Nielsen var fraværende.

Til toppen


3. Videreførelse af Det Lokale Arbejdsmarkedsforum i 2016


Resume

Sagsforløb: LAF/BE/ØK

Med beskæftigelsesreformen blev Det Lokale Beskæftigelsesråd nedlagt. Økonomiudvalget besluttede i møde den 12. november 2014, på baggrund af indstilling fra Beskæftigelsesudvalget, at der i Brønderslev Kommune skulle oprettes et Lokalt Arbejdsmarkedsforum (LAF) for at sikre, at arbejdsmarkedets parter og andre interessenter også fremadrettet bliver inddraget i beskæftigelsesindsatsen lokalt.

Det blev ligeledes besluttet, at LAF skal bestå af de samme organisationer som Det Lokale Beskæftigelsesråd, og der skal afholdes 4 møder i 2015, og at det ved udgangen af 2015 skal vurderes, hvorvidt forummet skal fortsætte i 2016 samt i hvilken form.

Formandsskabet for LAF vurderer, at det er vigtigt fortsat at have partsinddragelse i den lokale beskæftigelsesindsats, og at LAF derfor bør videreføres.

Økonomiudvalget bedes godkende, at LAF videreføres i den resterende del af byrådsperioden.

Sagsfremstilling

Sammensætning af LAF

LAF består af repræsentanter fra DA, LO, 3F (A-kassesamarbejdet), integrationsrådet og Dansk Handicaporganisation.

Formanden for LAF er formand for Beskæftigelsesudvalget, Eskild Sloth Andersen.

Møder afholdt i 2015

Der har indtil videre været afholdt 3 møder i 2015, møderne har været rammesat omkring aktuelle beskæftigelsespolitiske temaer. Af nedenstående oversigt fremgår temaerne for møderne.

 • Møde den 10. marts 2015: Tema om beskæftigelsesreformen
 • Møde den 9. juni 2015: Tema om unge og uddannelse samt erhvervsskolereformen – oplæg fra EUC Nord om erhvervsskolereformen.
 • Møde den 15. september 2015: Tema om samarbejdet med virksomhederne – møde afholdt på PN beslag med rundvisning og efterfølgende oplæg fra PN beslag om virksomhedens aktuelle udfordringer.
 • Møde den 8. december 2015: Tema om beskæftigelsesindsatsen for integrationsborgere.

Foruden ovenstående har LAF også deltaget i tværkommunal temadag, som Hjørring Kommune afholdt den 19. november 2015.

Videreførelse af LAF i 2016 og 2017

LAF foreslog på mødet den 8. december 2015, at LAF videreføres i den resteredne del af byrådsperioden. Omkring konkrete beskæftigelsespolitiske temaer dog ønskes det, at indholdet i møderne er mere debatskabende.

Møderne afholdes i 2016 på følgende tidspunkter:

 • Tirsdag 29. marts 2016, kl. 14:00
 • Tirsdag 14. juni 2016, kl. 15:00
 • Tværkommunalt arrangement forventes afholdt i løbet af efteråret 2016
 • Tirsdag 6. december 2016, kl. 15:00.

Fagenheden for Beskæftigelse har opdateret kommissoriet for LAF, så dette er gældende for 2016 og 2017. Kommissoriet er medsendt som bilag. Ved udgangen af 2017 skal det politisk behandles hvorvidt forummet skal videreføres.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Økonomiudvalget godkender, at LAF videreføres i den resterende del af byrådsperioden.

Personale

Ingen.

Indstilling

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum, 8. december 2015, pkt. 2:

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum foreslår, at:

 • LAF fortsætter byrådsperioden ud. Derfor indstilles en forlængelse af Det Lokale Arbejdsmarkedsforum på 2 år.
 • Det første møde i 2016 afholdes tirsdag den 29. marts 2016 kl. 14:00.

Esben Slot, Jacob Bøhme Christensen, David Nordstrøm og Jens Baadsgaard var fraværende.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bettina Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Ledighedstal for Jobcenter og Ungecenter for november 2015


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesudvalget orienteres ved hvert møde om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner i UngeCenter og Jobcenter. Tallene er for november 2015 - ikke alle ydelsesgrupper er opdateret med tal frem til november 2015.

Værd at bemærke er, at antallet af unge på uddannelseshjælp også i november måned er faldende.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Oversigterne viser antallet af fuldtidspersoner på de enkelte ydelsesgrupper i Jobcentret og UngeCentret. Oversigterne er opdateret med data frem til november 2015. For nogle af ydelsesgrupperne findes der kun data frem til oktober 2015. Fuldtidspersoner er de enkeltpersoner, der har modtaget ydelse inden for den valgte periode divideret med det antal uger, som perioden dækker (opgjort i timer). Har en person modtaget eksempelvis dagpenge i halvdelen af en given måned, tæller personen med som en halvfuldtidsperson i måneden.

Dataene er bearbejdet, så der er udarbejdet en oversigt for UngeCentrets målgrupper samt en oversigt for Jobcentrets målgrupper. Førtidspensionister er ligeledes medtaget i statistikken.

Når det gælder UngeCentret, er det værd at bemærke, at antallet af unge som modtager uddannelseshjælp, fortsat falder. Brønderslev Kommune kan, som den eneste kommune i Nordjylland registrere et fald i antallet af unge på uddannelseshjælp fra oktober til november. Der forventes et yderligere fald, når tallene fra december offentliggøres.

For målgrupperne i Jobcentret ses kun mindre udsving, der ses en mindre stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere over 30 år, mens der kan registreres et fald i sygedagpengemodtagerne.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bettina Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Forslag til investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet


Resume

Sagsforløb: BE/ØK

Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet forslag til en investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet, som løber fra april 2016 til udgangen af 2018. Strategiforslaget indebærer investering i medarbejderressourcer med henblik på at kunne yde en mere tæt, jobrettet og tværfaglig indsats på området.

Fagenheden for Beskæftigelse anslår, at investeringen ved udgangen af 2018 vil give et besparelsesprovenu på ca. 3 mio. kr.

Økonomiudvalget bedes godkende investeringsforslaget.

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med budgetaftalen for budget 2016 besluttet, at antallet af personer på kontanthjælp i Brønderslev Kommune skal være på regionalt niveau senest i løbet af en 2-årig periode.

Foruden omfanget af personer på kontanthjælp er en høj andel af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere en udfordring for Jobcenter Brønderslev. Det er derfor besluttet, som også fremgår af Beskæftigelsesplan 2016, at sætte fokus på en styrket virksomhedsrettet indsats og en skærpet visitationspraksis på området.

Fagenheden for Beskæftigelse har på denne baggrund udarbejdet et forslag til en investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet, som skal imødegå udfordringerne på området.

Strategien indeholder investering i medarbejderressourcer, således at den enkelte sagsbehandlers sagstal kan nedsættes. Dette vil give mulighed for at intensivere disse indsatser, som undersøgelser viser, virker i forhold til at bringe borgere på kontanthjælp tættere på og ind på arbejdsmarkedet:

1. Hyppige jobrettede samtaler med borgerne.

2. Tidlig iværksættelse af virksomhedsrettede tilbud – parallelt med øvrige indsatser, når borgeren har behov herfor.

3. Tæt opfølgning på iværksatte indsatser.

Målgruppen for strategien er jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, som forventes, at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet. Dette antal udgør aktuelt 337 borgere. Målet med strategien er at nedbringe målgruppens antal til 260 ved udgangen af 2018.

Fagenheden for Beskæftigelse anslår, at investeringsstrategien samlet vil give et besparelsesprovenu på ca. 3 mio. kr. ved slutningen af 2018.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Økonomiudvalget godkender investeringsforslaget.

Personale

Strategien involverer ansættelse af 4 rådgivere. Jobcentret mister to medarbejderressourcer på kontanthjælpsområdet medio marts 2016, hvor ISU's indsats ophører. ISU har som anden aktør varetaget løbende 100 sager på kontanthjælpsområdet siden september 2014. Denne udgift har været finansieret af driftsloftet.

Strategien indebærer derudover ansættelse af 1 administrativ medarbejder og 1 fagkonsulent.

Formålet med ansættelse af en administrativ medarbejder er en skærpet kompetencefordeling af opgaverne på kontanthjælpsområdet. Den administrative medarbejder vil kunne varetage en del af rådgivernes administrative opgaver, således at rådgiverne kan fokusere på kontakten til borgerne.

Fagkonsulentens opgave vil være at understøtte implementeringen af de nye metoder og tilgange i strategien samt sikre flow i kontanthjælpssagerne. Behovet for et særskilt fagligt fokus på kontanthjælpsområdet skal også ses i lyset af, at omfanget af opgaver på integrationsområdet er vokset som følge af det stigende antal flygtninge, der kommer til kommunen. Fagkonsulent-opgaverne er deraf også steget, og der ses behov for ekstra ressourcer til opgaverne.

Alt i alt involverer strategien således en opnormering på 6 medarbejdere.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at investeringsforslaget medfører en tillægsbevilling i 2016 på 1.796.000 kr. samt, at kommunens serviceudgifter i 2016 og fremover vil blive forøget med 2.025.000 kr. årligt. Evt. uddybende bemærkninger vil foreligge, når Forretningsledelsen har behandlet sagen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse. Som følge heraf skal der flyttes 2.025.000 kr. fra overførselsudgifterne til administrationen – konto 6 i 2016 – efterfølgende år skal flyttes 2.700.000 kr. Udvalget forventer, at denne investering tjener sig ind i løbet af de næste 3 år.

Bettina Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Jobcentrets anvendelse af uddannelse i beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige


Resume

Sagsforløb:BE

Et af hovedmålene i beskæftigelsesreformen er, at give de kort- og uuddannede ledige et uddannelsesløft. Der er som følge af reformen etableret to uddannelsespuljer, samtidig er ordningen vedr. 6 ugers jobrettet uddannelse målrettet ufaglærte- og faglærte ledige. Foruden disse ordninger, bevilger Jobcentret også uddannelse til ledige udenfor puljeordningerne, såfremt den ledige kan profitere heraf i forhold til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesudvalget orienteres om Jobcentrets brug af uddannelse i beskæftigelsesindsatsen.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Uddannelser anvendes til flere målgrupper i beskæftigelsesindsatsen, herunder revalidender og kontanthjælpsmodtagere. Der er her fokus på anvendelsen af uddannelse i indsatsen for ledige A-dagpengemodtagere. I forbindelse med beskæftigelsesreformen er der særlig fokus på, at give de kort- og uuddannede ledige et uddannelsesløft.

I det nedenstående gennemgås de forskellige ordninger, hvorfra der bevilges uddannelser til forsikrede ledige.

Regional uddannelsespulje: Den regionale uddannelsespulje er målrettet korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb – specifikt inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste seks måneder. De uddannelser, der kan bevilges fremgår af regionale positivlister, som godkendes i det Regionale Arbejdsmarkedsråd. Brønderslev Kommune har via puljen modtaget et tilskud på 675.000 kr. til uddannelser inden for førnævnte rammer. Jobcentret har anvendt midlerne til opkvalificering af 73 ledige. Bevillingen er anvendt fuldt ud i 2015. Der er primært tale om kurser og uddannelser af kortere varighed.

Pulje til uddannelsesløft: Puljen giver mulighed for, at ledige, der er fyldt 30 år og enten er ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse, kan starte på en erhvervsuddannelse allerede i starten af ledighedsperioden. Brønderslev Kommune har modtaget en bevilling på 411.000 kr. Den ledige modtager et beløb svarende til maksimalt 80% af dagpengesatsen med en lånemulighed i A-kassen for de sidste 20%. Jobcentret informerer og vejleder alle nyledige om denne mulighed. Det til trods, har det vist sig vanskeligt at anvende puljen i praksis. Billedet er det samme i andre jobcentre, og anvendelsen af denne ordning er derfor yderst begrænset.Problematikken er, at man maksimalt kan uddanne sig i to år via puljen, derved er det nødvendigt, at den ledige kommer igang med uddannelse omgående, når pågældende er blevet ledig, dette vanskeliggør brug af ordningen i praksis.

6 ugers jobrettet uddannelse: Med beskæftigelsesreformen er ordningen for 6 ugers selvvalgt uddannelse ændret til 6 ugers jobrettet uddannelse, det betyder således, at uddannelsen er målrettet ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med en kort videregående uddannelse. I alt har 105 ledige i 2015 modtaget uddannelse under ordningen vedr. 6 ugers jobrettet uddannelse. I 2015 anvendtes ca. 1,7 mio. kr. til uddannelse af ledige via ordningen for 6 ugers jobrettet uddannelse. Det skal bemærkes at regnskabet for 2015 ikke er endeligt afsluttet.

I tilknytning til ordningen med 6 ugers jobrettet uddannelse, er der afsat en pulje, til kurser, som har en varighed ud over 6 uger. Jobcentret har fået bevilget ca. 60.000 kr. fra denne pulje.

Øvrig uddannelse til ledige - udenfor puljeordninger: Der bevilges ikke kun uddannelse til ledige, som led i puljeordninger. Såfremt den ledige vurderes at kunne profitere af et uddannelsesmæssigt løft i forhold til at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet, bevilger jobcentret også uddannelser, som et led i den generelle indsats for ledige. I alt har 101 ledige modtaget opkvalificering og uddannelse, som ikke er omfattet af puljeordninger. Der anvendes ca. 1 mio. kr. til øvrig opkvalificering og uddannelse uden for puljeordningerne. Det skal ligeledes her bemærkes, at regnskabet ikke er endeligt afsluttet.

Målgruppe/kriterier

Antal ledige

Regional uddannelsespulje

Alle grupper af ledige – uanset uddannelsesbaggrund. Skal fremgå af regional positivliste.

73

Pulje til uddannelsesløft

Den ledige skal være over 30 år herudover er der følgende krav: 1) må ikke have erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, eller 2) har uddannelse som i 1), der ikke har været anvendt i de sidste 5 år.

0

6 ugers jobrettet udd.

Den ledige har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis den ledige er ufaglært eller faglært (dette er nærmere specificeret i en række kriterier)

105

Øvrig uddannelse til ledig

Jobcentret bevilger uddannelse ud fra en individuel vurdering.

101

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen

Økonomi

Det skal bemærkes, at forbruget på 6 ugers jobrettet uddannelse samt øvrige uddannelser til ledige er anslået forbrug, da regnskabet for 2015 ikke er afsluttet.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bettina Nielsen var fraværende.

Til toppen


7. Tilskud til projekt for personer i risiko for langtidsledighed


Resume

Sagsforløb: BE/ØK

Beskæftigelsesudvalget godkendte i møde den 30. november 2015, at Fagenheden for Beskæftigelse ansøgte om projektmidler til en indsats for ledige med særlige udfordringer. Fagenheden har pr. 17. december 2015 modtaget bevillingsbrev fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Heraf fremgår det, at ansøgningen er imødekommet med det ansøgte beløb på 810.000 kr. Der vil være en kommunal medfinansiering til projektet på ca. 175.000 kr.

Beskæftigelsesudvalget bedes godkende, at jobcentret iværksætter indsatsen, for ledige med særlige udfordringer, med støtte fra puljemidler.

Sagsfremstilling

I forbindelse med beskæftigelsesreformen er der afsat en permanent pulje på ca. 20 mio. kr. årligt til at understøtte kommunernes tilrettelæggelse af en indsats for ledige med særlige udfordringer. Det er besluttet, at midlerne herfra i 2016 skal anvendes til ledige dagpengemodtagere i risiko for langtidsledighed. Dette gøres via et pilotprojekt, som skal bidrage til at opbygge og udbrede viden om samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed for dagpengemodtagere.

Beskæftigelsesudvalget godkendte i møde den 30. november 2015, at Fagenheden for Beskæftigelse skulle ansøge om midler fra puljen til et pilotprojekt målrettet ledige med særlige udfordringer som er i risiko for at blive langtidsledige.

Projektet har en varighed på halvandet år, og indebærer ansættelse af projektleder. Projektlederen skal sikre fremdrift i projektet, samt implementering og udbredelse af de udviklede metoder. Projektlederen kommer desuden til at varetage et intensiveret samtaleforløb, som er kernen i projektet. Centralt i projektet er desuden samarbejdet med A-kasserne, somallerede er formaliseret i forbindelse med implementering af fællessamtaler.

STAR har meddelt, at ansøgningen om puljemidler er imødekommet med det ansøgte beløb på 810.000 kr.

Der forventes at være en kommunal medfinansiering på projektet på ca. 175.000 kr.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at Jobcentret iværksætter indsatsen, for ledige med særlige udfordringer, med støtte fra puljemidler. Sagen skal efterfølgende sendes til Økonomiudvalget til orientering.

Personale

Ansættelse af en projektleder.

Økonomi

Udgifterne til projektet bliver på 985.000 kr. Tilskuddet er på 810.000. Den kommunale medfinansiering på 175.000 kr. finansieres inden for Jobcentrets budget på politikområde 102-Administration.

Beslutning

Godkendt som foreslået af fagenheden.

Bettina Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Fokuspunkter i empowerment-projekt for unge


Resume

Sagsforløb: BE

UngeCenter Brønderslev er i gang med et empowerment-projekt for aktivitetsparate unge, som er en del af i alt 30 empowerment-projekter på landsplan iværksat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Styregruppen bag empowerment-projekterne har nu udmeldt tre fokusområder for sidste halvdel af projekterne.

Fremdriften i UngeCentrets empowerment-projekt er positiv, og UngeCentret er godt på vej særligt i forhold til to ud af de tre fokusområder.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget blev i møde den 30. november 2015 orienteret om midtvejs-status for empowerment-projektet for aktivitetsparate unge, som kører i UngeCentret. Projektet løber fra oktober 2014 - oktober 2016 og har således knap ét år tilbage. Fremdriften i projektet er positiv, og empowerment-tilgangen ser ud til at virke. 21 ud af 59 deltagende unge i projektet er primo januar 2016 kommet i uddannelse eller job.

UngeCentrets empowerment-projekt er 1 ud af i alt 30 empowerment-projekter, som er iværksat på landsplan. Projekterne administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Styregruppen bag empowerment-projekterne består af STAR, Beskæftigelsesministeriet, Socialstyrelsen og Dansk Socialrådgiverforening. Styregruppen har valgt tre fokusområder for sidste halvdel af projektet. Disse fokusområder er:

1. Virksomhedspraktik med et klart jobperspektiv

Indtil nu har godt 20 % af borgerne i empowerment-projekterne på landsplan deltaget i en virksomhedspraktik. Styregruppen ønsker derfor fokus på en virksomhedsrettet indsats, som indeholder et klart jobperspektiv, så den enkelte står med en reel chance for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

I UngeCenter Brønderslev er andelen af projektdeltagere, som har deltaget i en virksomhedspraktik, 42 % og dermed væsentlig højere end landsgennemsnittet.

2. Den løbende kontakt med borgeren

Styregruppen ønsker fokus på den tætte og hyppige kontakt mellem koordinerende sagsbehandler og borger i empowerment-projekterne, da den hyppige kontakt medvirker til at skabe og fastholde en positiv udvikling for borgeren.

På landsplan har borgerne i projektets 9. måned kontakt med den koordinerende sagsbehandler gennemsnitligt hver 2. måned. UngeCentret ligger her væsentligt højere med 7 gennemsnitlige kontakter mellem borger og sagsbehandler pr. måned i samme periode.

3. Brug og afprøvning af progressionsværktøjet Minvurdering.dk

STAR har udviklet et digitalt profil- og progressionsværktøj, som afprøves i empowerment-projekterne. Styregruppen følger erfaringerne med værktøjet, da de har værdi for en eventuel videreudvikling af værktøjet. Styregruppen ønsker på denne baggrund fokus på brug af værktøjet i den sidste del af projektet.

Empowerment-projektet i UngeCentret er kommet sent i gang med brug af Minvurdering.dk. Primo januar 2016 er alle borgere oprettet i systemet, og 25 % heraf har foreløbigt brugt værktøjet.

Alt i alt vurderer Fagenheden for Beskæftigelse, at empowerment-projektet i UngeCentret har god fremdrift. I forhold til de udmeldte fokusområder vil projektet rette fokus på brug af det digitale værktøj i 2016. Når det gælder etablering af virksomhedsrettede indsatser og en hyppig kontakt med de unge, er UngeCentrets projekt særligt godt med.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bettina Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Konsekvenser af reduceret drift- og mentorloft i 2016


Resume

Sagsforløb: BE

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udmeldt de endelige driftslofter for udgifterne til beskæftigelsesindsatser i 2016. De endelige driftslofter er reduceret markant i forhold 2015. Samtidig fjernes den særskilte ramme, hvor kommunerne modtager refusion for udgifterne til mentorstøtte. Samlet set, betyder ændringerne et anslået tab af statslig refusion på ca. 4 mio. kr.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udmeldt de endelige driftslofter for udgifterne til beskæftigelsesindsatser i 2016. De endelige driftslofter er reduceret markant i forhold til 2015.

Ændringerne af driftsloftet fremgår af medsendte udmelding, som jobcentret modtog den 18. december 2015.

Ændring af driftslofter og fjernelse af mentorloft

Af orienteringsskrivelsen fremgår det:

 • At driftsloftet vedr. de ledighedsrelaterede målgrupper udgør. 10.813 kr. (mod 11.241 kr. i 2015)
 • At driftsloftet vedr. de øvrige målgrupper udgør 9.745 kr. (mod 13.702 kr. i den foreløbige udmelding)

Der er således tale om en reduktion på ca. 400 kr. pr. fultidsledig i de ledighedsrelaterede målgrupper og ca. 4.000 kr. pr. fultidsledig i de øvrige målgrupper.

Derudover afskaffes den statslige refusion af kommunernes driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering for blandt andre jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.

Årsagen til reduktionen i driftslofterne er følgende:

 • Et skønnet lavere aktiveringsomfang i 2015 end forudsat, som videreføres i det budgetterede aktiveringsomfang for 2016.
 • Lavere enhedsomkostninger i 2016 baseret på kommunale regnskabstal for 2014.
 • Målretningen af den aktive indsats for kontanthjælpsmodtagere (Lovforslag L66) om afskaffelse af driftsrefusion for jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelses-modtagere, rammereduktion og sammenlægning af udgifterne til mentorstøtte med driftsudgifterne til aktivering for de to målgrupper.
 • Et nyt skøn for bruttoledigheden, jf. Økonomisk Redegørelse december 2015.

Samtidig med at driftslofterne reduceres, fjernes den særskilte ramme for refusion af kommunernes udgifter til mentorstøtte. I stedet omfattes refusionen af kommunernes mentorudgifter af de to rådighedsbeløb for kommunernes driftsudgifter til aktivering.

Begrundelsen herfor er, at minimumskravet til mentorindsatsen samtidig ændres, så aktivitetsparate personer i kontanthjælpssystemet som minimum skal have kontakt til deres mentor én gang hver anden uge frem for hver uge, som reglerne er i dag.

Konsekvenser for Brønderslev Kommune

Det forventes, at ændringerne betyder et tab af refusion for Brønderslev Kommune på anslået 4 mio. kr.

Der tages i beregningen forbehold for, at driftsloftet er dynamisk og beregnes på baggrund af antallet af ledige (og sygemeldte) fuldtidspersoner, såfremt antallet af personer på offentlig forsørgelse falder, reduceres driftslofterne tilsvarende.

Fagenheden for Beskæftigelse vil på mødet i februar fremlægge de konkrete konsekvenser af ændringerne.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen anslår at ændringerne betyder et tab af refusion på ca. 4 mio. kr.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bettina Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Status på arbejdet med Flerårsaftalen på Psykiatri og Handicapområdet


Resume

Sagsforløb: FL/ØK

UngeCentret har udarbejdet status på arbejdet med Flerårsaftalen på Psykiatri- og Handicapområdet.

Sagsfremstilling

På Handicap- og Psykiatriområdet har Byrådet vedtaget en Flerårsaftale for perioden 2014 - 2017 med henblik på at tilpasse udgifterne mod landsgennemsnittet over en 4 årig periode.

Budgetopfølgning 3 2015 viser et forventet merforbrug i UngeCentret på 3,8 mio. kr.

Der er lavet beregninger på budget 2016.

Udgangspunktet for beregningerne er:

- De kendte borgere

- Samme tilgang i 2016 som i 2015

- Samme afgang i 2016 som i 2015

Beregningerne viser herefter et merforbrug i UngeCentret i 2016 på 3,6 mio. kr.

Med henblik på at få reduceret dette merforbrug har PWC lavet en sagsgennemgang af alle § 107 sagerne og de 25 dyreste § 85 sager - med udgangspunkt heri forventer UngeCentret via revurdering af enkeltsager at finde en besparelse på 2 mio. kr. i 2016.

Der er behov for, at der i samarbejde med PWC iværksættes et læringsforløb på området, hvor der bliver en gennemgang og kvalitetssikring af sagerne. Udgifterne til læringsforløbet forventes, at tjene sig selv ind via de sagsforbedringer og revurderinger, der foretages undervejs.

I 2016 forventes et merforbrug på budgettet på 1,6 mio. kr.

I 2017 forventer UngeCentret, at overholde budgettet.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at sagen tages til orientering. Der laves en samlet sag til Økonomiudvalget omfattende status på psykiatri- og handicapområdet i Brønderslev Kommune. Sagen kommer på Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2016.

Personale

Ingen.

Indstilling

Forretningsledelsen, 5. januar 2016, pkt. 5:

Forretningsleden anbefaler

 • at anvendelse af konsulentfirma på UngeCentret til gennemgang af sager og sagspraksis også iværksættes på voksenområdet
 • at indsatsen vedrørende revisitering af sager fastholdes på nuværende øgede indsatsniveau
 • at konteringspraksis mellem ældreområdet og psykiatri og handicapområdet vurderes
 • at serviceniveauet tilpasses i nedadgående retning
 • at praksis med parkering af oparbejdet underskud tidligere år fastholdes

Thomas Jepsen var fraværende.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bettina Nielsen var fraværende.

Til toppen


11. Gensidig forsørgerpligt


Resume

Sagsforløb: BE

Brønderslev Kommune har modtaget henvendelse fra Folketingets Ombudsmand om besvarelse af spørgsmål vedrørende Brønderslev Kommunes sagsbehandling i sager om gensidig forsørgerpligt.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Folketingets Ombudsmand har, efter henvendelse fra 3F, Fælles Fagligt Forbund, Aalborg Afdeling vedrørende Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgerpligt, rettet henvendelse til Brønderslev Kommune. Ombudsmanden refererer i sin henvendelse til principafgørelse fra Ankestyrelsen, som fastslår, at afgørelse om gensidig forsørgerpligt først er gyldig, når afgørelsen er meddelt begge parter. Ombudsmanden anmoder kommunen om at udtale sig om, hvorvidt kommunen anser sig forpligtet til at genoptage alle sager om gensidig forsørgerpligt samt efterbetale de beløb, som kommunen har modregnet i hjælpen.

Brønderslev Kommune har i svarbrev til Folketingets Ombudsmand meddelt, at der forud for lovens ikrafttræden den 1. januar 2014 er fremsendt partshøring samt afgørelsesbrev til samtlige kontanthjælpsmodtagere. I afgørelsesbrevene har der været vedlagt klagevejledning. Der er ligeledes fremsendt skrivelse, hvor begge parter skulle erklære sig enige i, at de var samlevende. Der har løbende været tæt samarbejde mellem sagsbehandler og borgere, idet der er indsendt lønsedler hver måned til beregning af ydelsen.

Det påpeges ligeledes i svarbrevet, at begge parter ved ansøgning om kontanthjælp skal skrive under på ansøgningsskemaet om kontanthjælp. I de sager, hvor begge har underskrevet og der løbende har været indsendt lønsedler, har Brønderslev Kommune vurderet, at samlever har medvirket og været vidende om, at der er sket modregning i kontanthjælpen.

Alle borgere har fået den ydelse de ville have været berettiget til, såfremt Brønderslev Kommune havde partshørt og sendt afgørelsesbreve til begge parter.

Ud fra ovenstående har Brønderslev Kommune vurderet, at begge parter er informeret om gensidig forsørgerpligt, og finder sig derfor ikke forpligtet til at genoptage alle sager og efterbetale de beløb, som kommunen har modregnet i ydelsen. Dette er således meddelt Folketingets Ombudsmand.

Brønderslev Kommune har fået en sag tilbage fra Ankestyrelsen, hvor der ikke gives klager medhold i, at der skal ske efterbetaling. Ankestyrelsen har i denne sag vurderet, at klagefristen var overskredet. Dette er ligeledes meddelt Folketingets Ombudsmand, og der er på anmodning fra Ombudsmanden eftersendt kopi af denne afgørelse til Ombudsmanden.

Loven om gensidig forsørgerpligt ved samlevende er ophævet pr. 31.december 2015.

Stabsenheden for Service foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Beslutning

Sagen blev taget til orientering - der afventes svar fra Ombudsmanden.

Bettina Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Fordeling af flygtninge 2016


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Brønderslev Kommune har modtaget meddelelse om, at kommunen skal modtage 129 kvoteflygtninge i 2016 mod tidligere varslet 90 kvoteflygtninge.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Der er den 11. december 2015 udsendt pressemeddelelse fra Udlænding-, Integrations- og Boligministeriet vedrørende ændrede landstal for 2016. Landstallet er ændret fra 12.000 til 17.000 flygtninge, der forventes at skulle overgå til integration i kommunerne.

Oversigten over regions- og kommunekvoter viser, at Brønderslev Kommune skal modtage 129 flygtninge i 2016. Dette er en opjustering på 39 flygtninge i forhold til det tidligere udmeldte.

Stabsenheden for Service foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen

Økonomi

Der er budgetteret med 114 flygtninge i 2016.

Finansloven er nu vedtaget med 129 kvoteflygtninge frem for tidligere udmeldelse på 90 kvoteflygtninge. KL udsender budgetvejledning (1. udkast) ultimo februar, hvorefter der laves beregninger til budgetopfølgningen 1. kvartal 2016.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bettina Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

A) Orientering om de seneste sagstal. Tallene er fra workbase. Der er tale om dagsaktuelle sagstal. Tallene er trukket i uge 1, de seneste tal for sygedagpenge er dog fra uge 53, 2015.

B) Næste møde er jfr. mødeplanen den 1. februar 2016. Det foreslås, at mødet holdes på Produktionsskolen i Dronninglund. Er der ønske om besøg på Asylcentret (Dronninglund Sygehus) inden udvalgsmødet?

C) Håndtering af muligheder for ansøgning om tilskud / puljer til projekter. Nuværende praksis er, at fagenheden vurderer de tilbud, der kommer - de tilbud, fagenheden finder relevante kommer herefter til behandling i udvalget, der træffer beslutning om, hvorvidt midlerne skal søges.

D) Arbejdstilsynet har besøgt Jobcentret den 5. januar 2016. Jobcentret har fået en grøn smiley.

Beslutning

Ad A) Orienteringen blev taget til efterretning.

Ad B) Næste møde holdes på Produktionsskolen i Dronninglund, kl. 14,15. Asylcentret besøges på et senere tidspunkt.

Ad C) Nuværende praksis fastholdes.

Ad D) Orienteringen blev taget til efterretning.

Bettina Nielsen var fraværende.

Til toppen


14. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet til referat.

Bettina Nielsen var fraværende.

Til toppen


15. Lukket punkt: Tilbud på psykiatri og handicap-området i UngeCentret


Til toppen


16. Lukket punkt: Afgørelser fra Ankestyrelsen


Til toppen


17. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 12. januar 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer