Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelsesudvalget - Referat

Dato: 1. februar 2016
Lokale: Produktionsskolen, Lunderbjerg 6, 9330 Dronninglund
Tidspunkt: Kl. 14:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Bettina Nielsen og Martin Bech var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Bettina Nielsen og Martin Bech var fraværende.

Til toppen


3. Udarbejdelse af afdækningskatalog for Beskæftigelsesudvalgets område


Resume

Sagsforløb: BE

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med Budget 2017 skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2017.

Beskæftigelsesudvalget skal drøfte forslag til områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 20. januar 2016 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2017.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned.

Det samlede besparelseskrav for 2017 fastsættes i første omgang til 30,2 mio. kr. af serviceudgifterne ud over de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum, skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktioner i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne og her fastsættes sparekravet 5,0 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2016 viser sig budgetskred således, at det samlede resultat for budget 2016 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til, at igangsætte besparelser allerede i 2016.

For at sikre flerårsperspektivet i budgetarbejdet, tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser, som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav, samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Størrelse af afdækningskatalog

Mål for besparelser i 2017

Helårlig effekt

Effekt i 2017

Økonomiudvalget

8.185

15.006

11.523

Børne og Skoleudvalget

11.460

21.885

16.672

Fritids- og Kulturudvalget

1.298

2.379

1.838

Beskæftigelsesudvalget

1.515

3.720

2.792

Ældreomsorgsudvalget

6.313

12.015

9.164

Social- og Sundhedsudvalget

490

1.214

852

Teknik- og Miljøudvalget

960

1.760

1.579

I alt

30.221

57.979

44.420

Beskæftigelsesområdet, Overførselsudgifter

5.000

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v. henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2017”, der er vedlagt som bilag.

Stabsenheden for Økonomi, Personale & IT foreslår, at Beskæftigelsesudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at fagenheden udarbejder

 • forslag til afdækning på 3,720 mio. kr.
 • forslag til reduktion af overførselsudgifterne på 5 mio. kr.

Det kan oplyses, at der er følgende serviceudgiftsområder på Beskæftigelsesudvalget:

- Udsatte børn og unge 15-23 årige

- Handicap, psykiatri og misbrug 18-30 årige

- Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU)

- Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

- Tilskud til løntilskud

Beslutning

Godkendt som foreslået af Fagenheden.

Bettina Nielsen og Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Forlængelse af Norgesprojekt


Resume

Sagsforløb: BE

Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommuner har siden 2012 haft et Norgesprojekt. Formålet er at rekruttere ledige i Vendsyssel til stillinger i Norge og på sigt at tiltrække norske arbejdsgivere til Vendsyssel via en koordineret indsats.

Beskæftigelsesudvalget anmodes om at godkende en forlængelse af Norgesprojektet til udgangen af 2016.

Sagsfremstilling

De Lokale Beskæftigelsesråd i Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring kommuner iværksatte i november 2012 et Norgesprojekt. Formålet med projektet er to-delt:

1. At få primært langtidsledige i Vendsyssel i job i Norge.

Indsatsen involverer afdækning af ledige stillinger i Norge, afholdelse af infomøder for ledige i Vendsyssel, udfinde de rette ledige og klæde dem kompetencemæssigt på til opgaven samt hjælpe med information om ansøgninger og formalia.

Et sekundært formål med denne indsats har været at skabe en effekt, hvor beskæftigede, der finder job i Norge, efterlader ledige stillinger, som kan besættes af ledige i Vendsyssel (også kaldet en træk- og skubeffekt).

2. På sigt at tiltrække norske arbejdsgivere til Vendsyssel

Dette erhvervsspor består i at deltage med råd og vejledning i arbejds- og styregrupper for danske underleverandøropgaver til Norge og herigennem tiltrække norske investeringer til Vendsyssel.

En evaluering af Norgesprojektet i oktober 2014 viste resultater væsentligt over målsætningerne. For eksempel var 321 personer kommet i job i Norge. Målsætningen var 200 personer.

Beskæftigelsesudvalgene i Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring kommuner besluttede i efteråret 2014 at videreføre Norgesprojektet. Brønderslev og Frederikshavn kommuner vedtog en projektforlængelse til udgangen af 2015, mens Hjørring Kommune budgetlagde projektet til og med 2018.

I løbet af 2015 er yderligere 95 ledige kommet i job i Norge. De største faggrupper, som projektet har rekrutteret, vendsysselske ledige indenfor, er:

1. Pædagoger og pædagogiske ledere

2. Tømrere

3. Rørlæggere/VVS-ere

4. Lastbilchauffører

5. Butiksassistenter

5. Sygeplejersker

6. Murere

7. Folkeskolelærere

Ledigheden er de seneste år faldet i Vendsyssel. Samtidig er efterspørgslen efter arbejdskraft i Norge faldet. Fagenheden for Beskæftigelse vurderer dog, at der er fagområder, hvor der fortsat er behov for den udvidede jobskabelse, som projektet tilbyder. Dette gælder særligt for pædagoger og SOSU-hjælpere, hvor udbuddet af arbejdskraft i Vendsyssel er højt i forhold til efterspørgslen. Derudover vil der i 2016 være skærpet fokus på projektets erhvervsspor i forhold til at tiltrække norske arbejdsgivere til Vendsyssel.

Finansieringsmodellen for Norgesprojektet er, at Brønderslev Kommune står for 20 % af udgifterne, og Frederikshavn og Hjørring kommuner hver står for 40 %.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender en forlængelse af Norgesprojektet frem til udgangen af 2016.

Personale

Norgeskonsulenten er ansat i Hjørring Kommune. Lønudgiften medfinansieres af Frederikshavn og Brønderslev kommuner.

Økonomi

Udgiften til projektet i 2016 skønnes at være ca. 140.000 kr. (jf. regnskab 2015). En eventuel finansiering kan ske ved en budgetomplacering i 2016 fra A-dagpenge til driftsloftet (det

skal bemærkes, at udgiften ikke er refusionsberettiget).

Beslutning

Godkendt.

Bettina Nielsen og Martin Bech var fraværende.

Til toppen


5. Status på socialøkonomiske virksomheder


Resume

Sagsforløb: BE

AOF har udarbejdet status på indsatsen i de to socialøkonomiske virksomheder, som AOF driver – Café Kox i Brønderslev og Råvaremarkedet i Hjallerup.

84 borgere er eller har været henvist til de socialøkonomiske virksomheder. Størstedelen af de henviste borgere er kontanthjælpsmodtagere, og der er generelt tale om en sårbar målgruppe. Målet med borgernes forløb i de socialøkonomiske virksomheder kan både være afklaring af arbejdsevne og opkvalificering til job eller uddannelse.

Brønderslev Kommune samarbejder med AOF om de socialøkonomiske virksomheder, der fungerer som virksomhedscentre i Jobcentret. Brønderslev Kommune indgik 1. august 2013 en 3-årig kontrakt med AOF om samarbejdet med Café Kox. Denne kontrakt udløber 31. juli 2016.

Beskæftigelsesudvalget bedes tages sagen til orientering og godkende, at der indledes forhandlinger om forlængelse af kontrakt med AOF om Café Kox.

Sagsfremstilling

AOF har udarbejdet status på indsatsen i de to socialøkonomiske virksomheder, som AOF driver - Café Kox i Brønderslev og Råvaremarkedet i Hjallerup.

84 borgere er eller har været henvist til de socialøkonomiske virksomheder, siden Café Kox startede i november 2013, og Råvaremarkedet startede i april 2015. Størstedelen af de henviste borgere er kontanthjælpsmodtagere. De øvrige borgere er modtagere af sygedagpenge, førtidspension, borgere i ressourceforløb eller borgere i jobafklaringsforløb.

Brønderslev Kommune samarbejder med AOF om de socialøkonomiske virksomheder, der fungerer som virksomhedscentre i Jobcentret. Jobcentret råder således over 17 praktikpladser på Café Cox, og 16 praktikpladser i Råvaremarkedet.

Målet med borgernes forløb i de socialøkonomiske virksomheder kan både være afklaring af arbejdsevne og opkvalificering til job eller uddannelse, og der er generelt tale om en sårbar målgruppe, som har fysiske, psykiske og/eller sociale problemstillinger.

Tilbuddet i de socialøkonomiske virksomheder er - som udgangspunkt - et 13 ugers uddannelsesforløb enten på fuld tid (15-35 timer/uge) eller på deltid (0-14 timer/uge). I AOF's status er udarbejdet statistik på 70 henviste borgere siden august 2014. Gennemsnitsvarigheden i de afsluttede forløb har været 23 uger. 34 borgere har været ansat på deltid med et gennemsnitligt timeantal på 8 timer pr. uge. 38 borgere har været ansat på fuld tid med gennemsnitligt ca. 18 timer pr. uge.

Ud af de 70 henviste borgere siden august 2014, har 39 afsluttet forløbet, mens 31 fortsat er i gang med et forløb. Ud af de 39 har 25 gennemført uddannelsesforløbet, mens 14 er afsluttet før tid.

16 borgere vurderes at være kommet tættere på arbejdsmarkedet, da de efterfølgende er startet i job med løntilskud, uddannelse eller praktik i ordinær virksomhed. 6 borgere er efterfølgende indstillet til eller bevilget ressourceforløb eller førtidspension.

Som en del af forløbet i de socialøkonomiske virksomheder tilbydes borgerne bl.a. FVU-test og hygiejnebevis. 25 % har således gennemført en FVU-test, og 20 % har fået hygiejnebevis.

Fagenheden for Beskæftigelse finder samarbejdet med og indsatsen i de socialøkonomiske virksomheder tilfredsstillende. Fordelen ved de socialøkonomiske virksomheder er, at de rummer en sårbar målgruppe og giver mulighed for både afklaring og opkvalificering.

Brønderslev Kommune indgik 1. august 2013 en 3-årig kontrakt med AOF om samarbejdet med Café Kox. Denne kontrakt udløber 31. juli 2016. Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at der arbejdes på en forlængelse af denne kontrakt.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering og godkender, at der indledes forhandlinger om forlængelse af kontrakt med AOF om Café Kox.

Personale

Ingen

Beslutning

Fagenhedens forslag godkendt.

Bettina Nielsen og Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Kvartalsrapport for UU for 4. kvartal 2015


Resume

Sagsforløb: BE

UU i Brønderslev udarbejder hvert kvartal en kvartalsrapport. Rapporten giver et overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune. Data stammer fra UU’s database og er trukket med udgangen af 4. kvartal.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Flere 15 – 17 årige indenfor uddannelsessystemet

Alle unge i Danmark,under 18 år, skal være i gang med uddannelse eller være i gang med at forberede sig til uddannelse, som beskrevet i ”pligtbekendtgørelsen” (Bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet). Af de 15-17 årige i Brønderslev Kommune er langt de fleste indenfor uddannelsessystemet (1.642 af de unge svarende til 97,3 %).

47 af de 15-17 årige (2,7 %) er ikke i uddannelsessystemet. Disse unge er enten i gang med forberedende og udviklende aktiviteter (38 unge) eller midlertidige aktiviteter (5 unge). De resterende 4 unge opsøges af UU.

 • Forberedende og udviklende aktiviteter dækker blandt andet over: Produktionsskole, arbejde, ophold i udlandet mv.
 • Midlertidige aktiviteter dækker primært over unge, der er helt uden for uddannelse og arbejdsmarkedet.

Rapporten viser også, at andelen af unge mellem 15 og 17 år, der er i gang med grundskolen er stort set på samme niveau som sidste år.

Status på de 18-24 årige

Når det gælder de 18-24 årige i Brønderslev Kommune, har UU kontakt til 2.596 unge. Heraf er 2.029 unge i gang med en uddannelse, eller har gennemført en uddannelse. Af de resterende er der pt. 208, som modtager offentlig forsørgelse. Denne gruppe arbejdes der intensivt med i hele UngeCentret via uddannelsesrettede tiltag.

Det skal her bemærkes, at antallet af unge mellem 18-24 år, der har gennemført en uddannelse er steget til 1.153 unge - det er en stigning på mere end 100 unge i forhold til 2014.

Det skal samtidig bemærkes, at antallet af unge, der er på uddannelseshjælp, er faldet markant i sidste halvdel af 2015.

Status i forhold til erhvervsuddannelser

Pr. 1. januar 2016 er der 5,7% af de 15-17 årige, der er i gang med en erhvervsuddannelse. Det er en lille stigning i forhold til 2014, hvor det på samme tid var 5,0%, der var i gang.

Når det gælder de gymnasiale uddannelser, har der været en stigning fra 25,8% i 2014 af de 15-17 årige, der er i gang med en gymnasial uddannelse til 26,5% med udgangen af 2015.

I forhold til de 18-25 årige er 38,4 % i gang med eller har gennemført en erhvervsuddannelse. Det er et lille fald i forhold til 2014, hvor tallet var 39,1%

Det viser tydeligt, at det ikke er de helt unge, der vælger at påbegynde en erhvervsuddannelse. Her bliver det interessant, at følge den nye erhvervsskolereform, der bl.a. har fokus på at skabe et bedre ungemiljø, hvor elever fra 9. – 10. klasse samles på grundforløb 1.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagen sendes til Børne- og Skoleudvalget til drøftelse – særligt det forhold, at hver 4. elev i 8. – 9. årgang ikke vurderes at være uddannelsesparat.

Bettina Nielsen og Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Opfølgning på beskæftigelsesplan 2015


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Beskæftigelsesområdet udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen indeholder jobcentrets mål og strategier i forhold til beskæftigelsesministerens indsatsområder.

Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet opfølgning på beskæftigelsesplanen for 2015.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Resultatopfølgningen for 2015 viser følgende tendenser i indsatsen på beskæftigelsesområdet:

 • Stort fald i antallet af unge på uddannelseshjælp, mange unge er kommet i uddannelse.
 • Positiv udvikling i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, antallet skal dog nedbringes yderligere.
 • Et styrket virksomhedssamarbejde med mange rekrutteringer.
 • En stagnerende udvikling i forhold til antallet af langtidsledige.

Positiv udvikling for unge på uddannelseshjælp

Da 2015 begyndte havde Brønderslev Kommune relativt mange unge der modtog uddannelseshjælp. 337 fuldtidspersoner var på uddannelseshjælp i januar måned 2015. Antallet steg henover foråret til 360 fuldtidspersoner.

I perioden fra juli 2015 til december 2015 er der imidlertid mange unge, der er kommet i uddannelse, derfor er antallet af unge nedbragt til 256 fuldtidspersoner i december måned 2015.

UngeCentrets statistik viser, at der i perioden juli til december 2015 er 107 unge, der har påbegyndt en uddannelse. UngeCentret har i 2015 styrket samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne, der har blandt andet været afholdt samarbejdsdage mellem medarbejdere fra UngeCentret og medarbejdere fra uddannelsesinstitutionerne for at styrke dialogen og sikre et bedre samarbejde i forhold til de unge, der er i risiko for at droppe ud af uddannelserne.

Styrket samarbejde med virksomhederne

Jobcentret etablerede i 2014 et erhvervsserviceteam, der fungerer som virksomhedernes indgang til Jobcentret. Jobcentrets erhvervsservice arbejder blandt andet med rekruttering af medarbejdere til virksomheder, der efterspørger medarbejdere til konkrete stillinger. Jobcentrets erhvervsservice har i 2015 medvirket til at rekruttere 188 medarbejdere til virksomhederne.

Beskæftigelsesudvalget og borgmesteren inviterede i efteråret virksomhederne i Brønderslev Kommune til fyraftensmøde med henblik på at tale om, hvordan virksomheder og Jobcentret kan samarbejde om at sikre, at der er tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i virksomhederne. På mødet deltog 20 virksomheder i dialog om rekrutteringer og efteruddannelse af deres ansatte. Jobcentret fik viden om, hvilke forskellige ønsker og behov virksomhederne har – som kan sammenfattes i et ønske om at Jobcentret skal være virksomhedernes HR-partner. Inspirationen fra mødet indgår i tilrettelæggelsen af kontakten med virksomhederne i 2016.

Fald i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Der har i 2015 været et fald i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fra 422 i december 2016 til 387 i december 2015. Samtidig er der imidlertid kommet flere jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Det betyder, at fordelingen har ændret sig, så 20% af kontanthjælpsmodtagerne i december 2015 var jobparate mod 12% året før. Der er behov for at nedbringe niveauet yderligere. Dette bliver en af hovedudfordringerne for jobcentret i 2016.

Økonomiudvalget har derfor godkendt en investeringsstrategi på området. Investeringsstrategien betyder, at der tilføres medarbejderressourcer på området, og der sættes fokus på en styrket virksomhedsrettet indsats og en skærpet visitationspraksis på området.

Nedbringelse af langtidsledigheden

Den generelle ledighed blandt dagpengemodtagere, er en smule lavere i 2015 sammenlignet med 2014. Langtidsledigheden er dog forholdsvist uændret. I november måned 2015 var der 156 langtidsledige, i november 2014 var tallet 164.

Jobcentret har i 2015 haft stort fokus på at implementere det fælles intensiverede kontaktforløb, som er en del af beskæftigelsesreformen. Det betyder, at kontaktforløbet startes op i A-kassen, og indeholder flere samtaler i starten af ledighedsforløbet, og hvor der lægges op til tættere samarbejde mellem Jobcenter og A-kasse. Målet med samarbejdet er blandt andet at ”spotte” ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, så der kan sættes ind med konkrete indsatser tidligt i ledighedsforløbet.

Jobcentret har desuden indgået samarbejdsaftaler med A-kasserne omkring det fælles kontaktforløb. Jobcentret vil løbende udvikle samarbejdet til gavn for de ledige.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet tager sagen til orientering, der er vedlagt sammenlignelige tal fra andre kommuner på udvalgte ydelser.

Personale

Ingen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bettina Nielsen og Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Status på udgifter til indsatser for 2015 og disponering 2016


Resume

Sagsforløb: BE

Der har i 2015 været et forbrug på 38,8 mio. kr. brutto til indsatser for at flytte personer på offentlig forsørgelse til selvforsørgelse. Der er et budget på 39,56 mio. kr. Der har således været et mindre forbrug ca. 0,8 mio. kr. i 2015.

I 2016 er der disponeret med et samlet budget til indsatser på 37,5 mio. kr. brutto. Budgetrammen er på 38,3 mio. kr.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage regnskabet for 2015 til orientering og godkende disponeringen af aktivitetsudgifterne for 2016.

Sagsfremstilling

Udgifterne til indsatser for borgere på offentlig forsørgelse holdes indenfor den budgetterede ramme. Der har samlet set været et forbrug til indsatser på ca. 38,8 mio. kr. brutto. Der er et budget på 39,56 mio. kr. Der har således været et mindre forbrug ca. 0,8 mio. kr. i 2015.

Udgifter er fordelt på følgende måde:

Udgifter med 50 % refusion under driftslofter (loftet er dynamisk og fastsættes i forhold til antallet af ledige og sygemeldte)

 • 5,5 mio. kr. på forsikrede ledige
 • 15,5 mio. kr. på kontanthjælp uddannelseshjælp
 • 1,8 mio. kr. på sygedagpenge
 • 2,2 mio. kr. på ledighedsydelse
 • 4,1 mio. kr. på revalidering

Udgifter med 50 % refusion under mentorloft

 • 4,6 mio. kr. på mentorstøtte

Udgifter med 50% refusion uden loft

 • 4,3 mio. kr. på ressourceforløb og jobafklaring

Udgifter der ikke kan hjemtages statslig refusion på

 • 0,8 mio. kr. til indsatser for 15-17 årige

Der tages i ovenstående forbehold for, at der kan ske justeringer i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015.

Udgifterne til indsatser holdes i 2015 inden for budgetrammen

Forslag til disponering af indsatser i 2016

Fagenheden for Beskæftigelse og Center for Økonomi har udarbejdet forslag til disponering af aktiveringsudgifter for 2016. Der er disponeret med indsatser for 37,5 mio. kr. brutto. Budgetrammen udgør 38,3 mio. kr.

Der er sket regelændringer på området, som betyder, at den særskilte ramme, hvor kommunerne modtager refusion for udgifterne til mentorstøtte fjernes. Udgifterne skal i stedet afholdes under driftslofterne, afhængigt af hvilken målgruppe der modtager mentorstøtten.

Udgifter med 50 % refusion under driftslofter (loftet er dynamisk og fastsættes i forhold til antallet af ledige og sygemeldte)

 • 4.9 mio. kr. på forsikrede ledige
 • 18,7 mio. kr. på kontanthjælp og uddannelseshjælp (heraf 4 mio.kr. til mentorstøtte)
 • 2.3 mio. kr. på sygedagpenge (heraf 0,5 mio. kr. til mentorstøtte)
 • 2,4 mio. kr. på ledighedsydelse
 • 4,1 mio. kr. på revalidering

Udgifter med 50 % refusion uden loft

 • 4,3 mio. kr. på ressourceforløb og jobafklaring

Udgifter der ikke kan hjemtages statslig refusion på

 • 0,8 mio. kr. til indsatser for 15-17 årige

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager regnskabet for 2015 til orientering og godkender disponeringen af aktivitetsudgifterne for 2016.

Økonomi

Det skal bemærkes, at regnskab 2015 ikke er endelig.

Budgetrammen til aktivering udgør 38,3 mio. kr. (bruttobudget) og der er i 2016 disponeret med 37,5 mio. kr. (brutto).

Beslutning

Regnskab 2015 blev taget til efterretning. Disponeringen af aktivitetsudgifterne i 2016 blev godkendt.

Bettina Nielsen og Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

A) Orientering om fritidspas via projekt "Fra ensom til aktiv".

Brønderslev Kommune har siden 2012 modtaget støtte fra Trygfonden til projekt "Fra ensom til aktiv". Projektets formål er at hjælpe unge med manglende netværk og dårlig økonomi til deltagelse i fritidsaktiviteter. Dette sker via økonomisk støtte til kontingent og udstyr - et såkaldt fritidspas.

I 2015 udløb den seneste bevilling fra Trygfonden. UngeCentret har - efter at have overtaget administrationen af projektet fra Fagenheden for Børn og Kultur - forestået ansøgning om forlængelse af bevillingen. Ansøgningen om 200.000 kr. blev bevilget og løber frem til 1. juli 2017. Den enkelte ansøger kan modtage max. 1.500 kr. om året i støtte til kontingent og max. 1.500 kr. pr. år i støtte til anskaffelse af materialer eller udstyr. Udgifter til PR og administration af projektet afholdes af UngeCentret, mens de bevilgede midler går til kontingent og udstyr til de unge.

B) UngeCentret - lokalerne på Maltvej er blevet rengjorte efter skimmelsvamp.

C) Beskæftigelsesudvalgets møde den 9. maj 2016 foreslås flyttet til onsdag den 4. maj 2016. Udvalgets møde den 12. september 2016 foreslås flyttet til den 5. september 2016.

D) STAR har udmeldt bevilling for den regionale uddannelsespulje i 2016. Brønderslev Kommune har modtaget et tilsagn på 571.000 kr. i 2016. Midlerne skal anvendes til korte erhvervsrettede uddannelsesforløb indenfor områder, hvor der forventes jobåbninger indenfor 6 måneder.

Beslutning

Ad A og B) Taget til orientering.

Ad C) Møderne flyttes som foreslået.

Ad D) Taget til orientering.

Børne- og Skoleudvalget inviteres til udvalgets næste møde – emne: Headspace.

Bettina Nielsen og Martin Bech var fraværende.

Til toppen


10. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet til referat.

Bettina Nielsen og Martin Bech var fraværende.

Til toppen


11. Lukket punkt: Afgørelser fra Ankestyrelsen


Til toppen


12. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer