Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelsesudvalget - Referat

Dato: 4. maj 2016
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Svend Erik Trudslev deltog ikke i behandlingen af punkt 1-7

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2016


Resume

Sagsforløb:BE

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2016.

Beskæftigelsesudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2016. Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Beskæftigelsesudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Beskæftigelsesudvalget - afdækningskatalog til Budget 2017


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesudvalget skal lave afdækning på 3.720.000 kr. på udvalgets serviceområder til budget 2017. Heraf skal Beskæftigelsesudvalget prioritere forslag for 1.515.000 kr.

Beskæftigelsesudvalget har fået et sparekrav på 5.000.000 kr. på forsørgelsesudgifter.

Beskæftigelsesudvalget anmodes om at prioritere forslagene.

Sagsfremstilling

På Beskæftigelsesudvalgets møde den 11. april 2016 besluttede udvalget, at der skal udarbejdes afdækning på følgende serviceområder:

1) Udsatte børn og unge

2) STU (særlig tilrettelagt uddannelse)

3) Handicap og Psykiatri

Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet de ønskede afdækninger og i lighed med tidligere år, er der også udarbejdet afdækning på løntilskud.

Der er lavet afdækning på 3.720.000 kr.. Beskæftigelsesudvalget skal prioritere forslag for 1.515.000 kr.

Fagenheden har endvidere udarbejdet en afdækningsbeskrivelse til sparekravet på 5.000.000 kr. på forsørgelsesudgifter.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget prioriterer forslagene.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der arbejdes videre hermed – forslagene prioriteres på juni mødet.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Opfølgning på beskæftigelsesplanen for 1. kvartal 2016


Resume

Sagsforløb: BE

Hvert år udmelder Beskæftigelsesministeren et antal mål, som jobcentrets lokale beskæftigelsesindsats tager afsæt i. Målene, strategierne og udfordringerne beskrives i Beskæftigelsesplanen. Hermed følger opfølgning på Beskæftigelsesplanen for 1. kvartal 2016.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen for 2016 er opbygget omkring Beskæftigelsesministerens 4 mål.

Mål 1. Flere unge skal i uddannelse

Mål 2. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere på eller ind på arbejdsmarkedet

Mål 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes

Mål 4. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes

Herudover er der indskrevet et særligt mål for integrationsområdet.

I det følgende opsummeres de væsentligste konklusioner fra opfølgningen for 1. kvartal 2016.

Opfølgningsrapporten for 1. kvartal2016 viser følgende positive tendenser i indsatsen på Beskæftigelsesområdet:

Unge og uddannelse

Når det gælder de unge, der er på uddannelseshjælp, er mange unge kommet i uddannelse. Den positive udvikling, der blev igangsat i sommeren 2015 er fortsat. Således er der 1. kvartal 2016 84 færre unge på uddannelseshjælp, når der sammenlignes med 1. kvartal i 2015. Brønderslev Kommune har haft en væsentlig bedre udvikling end nabokommunerne. Der var i marts måned 260 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp.

UngeCentret i Brønderslev Kommune vil fortsat have fokus på at nedbringe antallet af uddannelseshjælpsmodtagere. Praksis omkring ”vend i døren”, opstart på uddannelseshjælp og straksaktivering i forbindelse hermed er således blevet skærpet. Samtidig er der fastlagt en indsats for både uddannelsesparate samt aktivitetsparate unge, hvor der er maksimalt fokus på at starte på uddannelse. Hvis der er psykiske problemer, misbrug eller andet, der kan udgøre en barriere for opstart, forsøges der iværksat en individuel og målrettet indsats, så perioden på uddannelseshjælp bliver så kort som mulig.

Samtidig har UngeCenter Brønderslev også med held iværksat ”efterværn” efter opstart af uddannelse for at mindske frafaldet fra uddannelse.

Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

Jobcentret har frem til medio marts 2016 samarbejdet med ISU om indsatsen for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, hvor der er et jobperspektiv. Primo maj iværksættes den investeringsstrategi, som Beskæftigelsesudvalget har besluttet på kontanthjælpsområdet. Ses der på udviklingen blandt de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere var der i marts måned 375 kontanthjælpsmodtagere. Der kan konstateres et mindre fald henover 1. kvartal 2016.

Når det gælder sygedagpengeforløb over 26 uger, har her ligeledes været et fald. Ifebruar måned 2016 var der 165 sygedagpengeforløb over 26 uger. Dette skal dog ses i sammenhæng med sygedagpengereformen, hvor sygedagpengene som udgangspunkt stopper efter 22 uger. Hvis en borger ikke kan få forlænget sygedagpengeudbetalingen, men fortsat er uarbejdsdygtig, er der indført jobafklaringsforløb, hvor borger får udbetalt ressourceforløbsydelse.

Antallet af jobafklaringsforløb er stigende, og der foretages i 2. kvartal 2016 en analyse af området baseret på sagsgennemgang i 1. kvartal. Fokus er rettet mod udvikling af flow og metode i jobafklaringsforløbene med henblik på at forkorte borgerens periode i forløbet.

Langtidsledigheden

Udviklingen viser, at der var færre langtidsledige i februar 2016, end der var i samme periode i 2015. Det er primært blandt de langtidsledige dagpengemodtagere, at faldet ses. I februar 2016 var der 83 langtidsledige A-dagpengemodtagere og 56 langtidsledige kontanthjælpsmodtagere (jobparate). Ultimo april er der iværksat et langtidsledighedsprojekt, støttet med midler fra STAR, målet med projektet er at spotte langtidsledige tidligt i ledighedsforløbet så der kan iværksættes en individuel og tidlig indsats for de langtidsledige, der vurderes at være i risikogruppen. Tendensen er, at ledigheden blandt dagpengemodtagere generelt er faldende, således var der ca. 90 færre fuldtidspersoner på A-dagpenge i februar 2016 sammenlignet med året før.

Samarbejdet med virksomhederne

Når det gælder den virksomhedsvendte indsats, viser Jobcentrets statistik for 2016, at der i 1. kvartal er rekrutteret 43 medarbejdere til ordinære jobs. Erhvervsservice har gennemført 26 servicebesøg på virksomhederne i 1. kvartal 2016.

Jobcentret har pt. et tæt samarbejde med 34 udvalgte virksomheder omkring rekruttering, uddannelse og/eller fastholdelse. Målet for 2016 er 40.

Jobcentret holdt i 1. kvartal et temaarrangement på Cubic med fokus på jobs indenfor metalfagene. Der er planlagt endnu et arrangement med afholdelse 20. maj 2016. Her er temaet jobs indenfor på bygge- og anlægsbranchen.

Integrationsområdet

Når det gælder integrationsområdet havde Jobcentret i marts måned 196 borgere på kontanthjælp omfattet af integrationsloven og 45 borgere på integrationsydelse.

ISS varetager den virksomhedsrettede indsats for borgere under Integrationsloven i Brønderslev Kommune. Indsatsen har været i gang siden 1. november 2015.

Status på indsatsen er, at 2 borgere er kommet i job. 3 aktuelt er i løntilskud, og der er aftale om yderligere 10 jobs, løntilskudspladser eller elevpladser.

Samlet set har der i perioden fra 1. november 2015 til 14. april 2016 været etableret 93 virksomhedspraktikker.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Charlotte Hove inviteres med til næste møde i Beskæftigelsesudvalget – punktet UU’s rapport for 1. kvartal kommer på dagsordenen.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Generelle ledighedstal for Jobcentret og Ungecentret


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesudvalget orienteres ved hvert møde om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner i Jobcentret og UngeCentret.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet en oversigt over antallet af fuldtidspersoner på de enkelte ydelsesgrupper i Jobcentret og UngeCentret. Oversigten indeholder antallet af fuldtidspersoner det seneste år opgjort måned for måned. Det er data fra jobindsats.dk, der er anvendt i oversigten. Opgørelses viser overordnet set:

 • En positiv udvikling i antallet af unge på uddannelseshjælp
 • En stigning i antallet af personer i jobafklaringsforløb
 • Et fald i ledigheden blandt A-dagpengemodtagere
 • En stagnerende udvikling i antallet af kontanthjælpsmodtagere over 30 år
 • En stigning i antallet af integrationsborgere

Resultater og udvikling på områderne behandles ligeledes i sagen vedr. opfølgning på beskæftigelsesplanen for 2016.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Projektansøgning om målrettet beskæftigelsesindsats for flygtninge


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har udmeldt en pulje til målrettede, kommunale beskæftigelsesindsatser for flygtninge og indvandrere.

Fagenheden for Beskæftigelse har udfærdiget en projektansøgning til puljen.

Byrådet bedes godkende projektansøgningen.

Sagsfremstilling

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har udmeldt en pulje til målrettede, kommunale beskæftigelsesindsatser for flygtninge og indvandrere.

Formålet med puljen er at sætte fokus på og styrke den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i kommunerne. Puljen støtter gennemførelsen af et udviklingsforløb i de deltagende kommuner, som skal:

 • Implementere virksomme metoder og indsatser i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats
 • Optimere den eksisterende drift ved at tilrettelægge sammenhængende beskæftigelsesrettede forløb.

De deltagende kommuner vil undervejs i udviklingsforløbet modtage proces- og konsulentstøtte samt faglig rådgivning om virkningsfulde indsatser.

Der er afsat 30 mio. kr. i puljen, og 12-14 kommuner, som har behov for et løft i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats, forventes at opnå støtte.

Projektperioden løber fra 1. juli 2016 til 31. marts 2019.

Fagenheden for Beskæftigelse har udfærdiget en ansøgning til puljen om støtte til udvikling af en mere virksomhedsrettet integrationsindsats i Brønderslev Kommune. Konkret er formålet at:

 • Etablere et tættere og mere forpligtende samarbejde med virksomhederne i Brønderslev Kommunes arbejdskraftopland
 • Implementere en mere jobrettet tilgang i sagsbehandlingen på integrationsområdet

Der ansøges om løn til en projektleder med et stærkt virksomhedsperspektiv, som kan udfordre integrationsområdets nuværende tilgang og understøtte udviklingen af et styrket job- og virksomhedsperspektiv. Derudover ansøges om støtte til kompetenceudvikling af medarbejdere og afholdelse af virksomhedsrettede arrangementer.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender projektansøgningen.

Personale

Projektet indebærer ansættelse af en projektleder, såfremt projektet bevilges.

Økonomi

Der ansøges om 2.255.295 kr. til projektet fra pulje ved Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet.

Beslutning

Godkendt.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Ansøgning om puljemidler til gældsrådgivningsprojektet


Resume

Sagsforløb: BE

Brønderslev Kommune er sammen med Hjørring og Frederikshavn kommuner en del af LO’s gældsrådgivningsprojekt ”På rette kurs”. Projektet er støttet med midler fra Social- og Integrationsministeriet. Projektet løb oprindeligt frem til juli 2016. Projektet har sidenhen modtaget satspuljemidler fra STAR. Socialstyrelsen har nu udmøntet en ny pulje målrettet gældsrådgivning. Brønderslev Kommune er repræsenteret i projektets styregruppe.

På formandsmøde den 25. april 2016 har Beskæftigelsesudvalgets formand besluttet, at Brønderslev Kommune bakker op om, at LO ansøger om puljemidler til at forlænge projektet.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune er sammen med Hjørring og Frederikshavn kommuner en del af LO’s gældsrådgivningsprojekt. Projektet er støttet med midler fra Social- og Integrationsministeriet. Projektet løb oprindeligt frem til juli 2016. STAR udmøntede primo 2015 satspuljemidler til gældsrådgivning til svage borgere på offentlig forsørgelse i perioden 2015-2018. Efter aftale med de 3 medvirkende kommuner, ansøgte LO om, at kunne forlænge aktiviteterne i yderligere 2,5 år. Ansøgningen fik tilsagn på i alt 1.555.000 kr. pr. juli 2015.

Socialstyrelsen har nu udmeldt en ansøgningspulje, der giver støtte til frivillige foreninger og private organisationer, som ønsker at etablere nye frivillige gældsrådgivninger eller videreføre eller udvide allerede eksisterende frivillige gældsrådgivninger. Puljen er på 20,2 mio. kr. over en periode på 2 år.

Målgruppen for puljemidlerne er socialt udsatte borgere - herunder unge - der har en kombination af lav indkomst, gæld og lavt rådighedsbeløb, og som dermed har øget risiko for udsættelse af egen bolig, marginalisering på arbejdsmarkedet eller andre sociale begivenheder.

LO’s gældsrådgivning ønsker at ansøge om midlerne i forhold til at styrke gældsrådgivningen over for unge, der er havnet i gældsproblemer og er i risiko for at falde ud af uddannelser og ende på offentlig forsørgelse. Der er ansøgningsfrist den 2. maj 2016.

På formandsmøde den 25. april 2016, har Beskæftigelsesudvalgets formand besluttet, at Brønderslev Kommune bakker op om, at LO ansøger om puljemidler til at forlænge projektet.

Om gældsrådgivningen

Selve gældsrådgivningen varetages af frivillige rådgivere og er gratis. Rådgivningen tilbydes geografisk både i Brønderslev (i LO’s lokaler), Frederikshavn og Hjørring. De frivillige rådgivere har en faglig baggrund som bankrådgivere, revisorer, socialrådgivere og jurister. Gennem rådgivningen får borgerne konkret tilbudt:

 • Uvildig og fortrolig økonomisk rådgivning i trygge rammer, herunder status på boligsituation
 • At sortere regninger og bilag og skabe overblik over sin økonomiske situation
 • At udforme budget og drøfte handlemuligheder
 • Undervisning i at lægge budget
 • At indgå aftaler med kreditorer

Nedenfor gives eksempler på borgere, som har haft glæde af tilbuddet:

 • Ledige, som er ved/er faldet ud af dagpengesystemet og overgået til kontanthjælp, ofte kombineret med andre sociale omstændigheder. Økonomien har ofte været tilpasset det tidligere indtægtsniveau.
 • Personer på sygedagpenge, nogle er faldet for varighed og overgået til ressourceforløb på ressourceforløbsydelse - hvilket har betydning for den enkeltes økonomi
 • Ressourcesvage enlige yngre forsørgere på kontanthjælp/uddannelseshjælp, som aldrig har haft styr på/overblik over økonomien, nogle har optaget mange dyre kviklån og står i RKI
 • Psykisk sårbare unge, evt. psykiske syge og med et tidligere misbrug, på kontanthjælp/ uddannelseshjælp, som har mistet styring af/overblikket over deres økonomi. I det store og hele formår rådgivningen at medvirke til, at borgerens økonomiske situation bedres.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, atBeskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


9. Jobbarometer i Vendsyssel - prognose


Resume

Sagsforløb: BE

Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn Kommuner har i samarbejde udarbejdet en prognose for fremtidens efterspørgsel efter arbejdskraft. I Brønderslev Kommune har 138 virksomheder været kontaktet i forbindelse med undersøgelsen. Samlet set deltager 824 virksomheder i undersøgelsen. Prognosen viser, at lidt over en tredjedel af prognosens 824 adspurgte virksomheder forventer, at de om et år har flere ansatte end i dag, mens ca. 60 pct. forventer, at antallet af medarbejdere forbliver konstant.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn Kommuner har i samarbejde udarbejdet en prognose for efterspørgslen efter arbejdskraft på 3 måneders sigt og 12 måneders sigt. Undersøgelsen er gennemført af kommunernes virksomhedsservice afdelinger.

I alt medvirker 824 virksomheder i de 3 kommuner i undersøgelsen. I Brønderslev Kommune er 138 virksomheder blevet spurgt om deres forventninger til fremtiden. De 824 virksomheder udgør ca. 11 pct. af de virksomheder i de tre kommuner, som pr. 1. marts 2016 havde mindst én medarbejder ansat.

Foruden ovenstående interviews, er der gennemført fokusgruppeinterview med repræsentanter fra Dansk Industri, Dansk Byggeri, Dansk Metal, HK, Forsvarsministeriets Personalestyrelse og HORESTA for at få kvalificeret og perspektiveret undersøgelsen yderligere.

Prognosen skal blandt andet biddrage til, at

 • Udpege risikoområder for flaskehalse og synliggøre disse for virksomheder og andre aktører på det lokale arbejdsmarked
 • Give beskæftigelsesmedarbejdere i jobcentret, UU-vejledere m.fl. et bedre grundlag til at vejlede ledige mod kommende jobåbninger på arbejdsmarkedet
 • Styrke vejledning og rådgivning af virksomheder om behovet for målrettet kompetenceløft
 • Give et kvalificeret input til politiske og administrative beslutningstagere på beskæftigelsesområdet

Prognosen viser, at lidt over en tredjedel af prognosens 824 adspurgte virksomheder forventer, at de om et år har flere ansatte end i dag, mens ca. 60 pct. forventer, at antallet af medarbejdere forbliver konstant. Kun 4,9 pct. af de adspurgte virksomheder forventer færre ansatte ved starten af 2017. Samlet forventer de adspurgte virksomheder en nettovækst på 1.128 medarbejdere frem mod 2017.

Virksomhederne har sværest ved at rekruttere arbejdskraft inden for byggebranchen, metalindustrien og hotelbranchen. Rekrutteringsudfordringerne i metalindustrien er særligt bekymrende, da denne branche forventer at skulle ansætte mange nye medarbejdere i løbet af det kommende år. Virksomhederne oplever desuden generelt vanskeligheder ved at rekruttere ledere, og anbefales at gøre et større arbejde for at spotte og uddanne egne ledertalenter.

Fagenheden for Beskæftigelse anbefaler, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Afsluttende status for ISU projekt


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesudvalget besluttede i møde den 8. september 2014, at der skulle indgås samarbede med ISU om et forløb for kontanthjælpsmodtager over 30 år, der er aktivitetsparate. Samarbejdet løb fra 15. september 2014 til 14. marts 2016. Jobcentrets gennemgang af resultaterne viser, at 12 er kommet i job i projektperioden og 8 er kommet i uddannelse. Der er 9, der er fraflyttet kommunen i løbet af projektperioden.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Projektet startede som en kombination af et drifts- og et læringsforløb hvor det første halve år af projektperioden var et rent driftsforløb, mens den resterende del af forløbet var tiltænkt som et drifts- og læringsforløb. Ved møde den 5. oktober 2015 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at læringsforløbet skulle afsluttes.

ISU har i projektperioden varetaget indsatsen for ca. 100 kontanthjælpsmodtagere. Målgruppen har været aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, som har modtaget kontanthjælp i mere end 1 år, som ofte har en række problemer, der vanskeliggør arbejdsmarkedstilknytning. I sidste del af projektperioden har der dog også været henvist jobparate kontanthjælpsmodtagere til indsatsen.

Et centralt element i den metode, som ISU har anvendt i forløbet, er dialogtesten. Dialogtesten måler selvværd og motivation ved at fokusere på potentialer og kompetencer, men giver også reelle bud på handlinger til at overkomme barrierer og problemer. Borgeren får en kort skriftlig tilbagemelding på dialogtesten. Tilbagemeldingen beskriver borgerens kompetencer, potentialer og problemer. Tilbagemeldingen drøftes grundigt med borgeren, bl.a. om dennes forventninger er realistiske, hvilke andre muligheder, der åbner sig mv. ISU har herudover arbejdet med at etablere korte 4 ugers praktikforløb for borgerene, som en del af den afklarende indsats.

Samlet set har der været 199 borgere visiteret til projektet. Heraf er en del af borgerne udeblevet gentagne gange, hvorfor det ikke har været muligt at gennemføre en jobrettet indsats for borgerne.

Jobcentret har fulgt op på resultaterne af indsatsen ultimo april måned 2016. Datagennemgangen viser, at 12 er i job, 8 er i uddannelse og 9 er fraflyttet kommunen. Herudover kom 7 i job eller uddannelse i projektperioden, men disse er tilbage på kontanthjælp igen. Data fra ISU viser, at der i projektperioden har været etableret 16 job med lønstilskud.

Erfaringerne fra samarbejdet med ISU videreføres i den investeringsstrategi, som Beskæftigelsesudvalget har besluttet, at iværksætte på kontanthjælpsområdet.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Økonomi

Besparelsen på forsørgelsesudgifter til de borgere, der er afsluttet i projektet er pr. 29. april opgjort til netto ca. 2.1 mio. Hertil skal lægges borgere der i projekt perioden i kortere perioder har været væk fra kontanthjælp men modtager kontanthjælp igen. Disse er ikke medtaget i beregningen

Udgifterne til indsatsen udgør ca. netto 1.45 mio. kr.

Besparelse har derved været på ca. 650.000 kr.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


11. Orientering om tværkommunal partnerskabsaftale


Resume

Sagsforløb: BE/BS/ØK/BY

Byrådet besluttede den 16. september 2015, at Brønderslev Kommune skulle indgå i en tværkommunal partnerskabsaftale, der erstatter den nuværende partnerskabsaftale, som Brønderslev Kommune har med Dansk Byggeri, Dansk Industri og erhvervsskolerne. Sidenhen har der været nedsat en arbejdsgruppe på tværs af kommuner, som har arbejdet med et forslag til en tværkommunal partnerskabsaftale.

Ved møde mellem aftaleparterne den 3. marts 2016 måtte det imidlertid konstateres, at der ikke endnu er grundlag for at indgå forpligtende partnerskabsaftaler på tværs af de involverede kommuner. Dette betyder, at Brønderslev Kommunes partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Dansk Industri, EUC Nord samt Tech College fortsætter som hidtil.

Byrådet bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 16. september 2015, at Brønderslev Kommune skulle indgå i en tværkommunal partnerskabsaftale.

Aftalens parter er:

 • Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Jammerbugt Kommune og Hjørring Kommune
 • Dansk Byggeri og Dansk Industri
 • Tech College Aalborg, EUC Nord (EUC Nordvest og AMU Nordjylland er tillige indbudt til at deltage i partnerskabet)
 • LO

Processen har været tilrettelagt således, at de 4 kommuner i fællesskab har udarbejdet et aftaleudkast, som har været i høring hos aftales øvrige parter. Der blev den 3. marts efterfølgende afholdt et møde, hvor aftale udkastet blev drøftet.

På det fælles møde med alle interessenter måtte detkonstateres, at der ikke endnu er grundlag for at indgå forpligtende partnerskabsaftaler på tværs af de involverede kommuner.

Ovenstående betyder, at den lokale partnerskabsaftale, som Brønderslev Kommune har med Dansk Byggeri, Dansk Industri, Tech College Aalborg og EUC Nord fortsætter som hidtil.

De 4 formænd for beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalgene har på baggrund af ovenstående fremsendt medsendte brev til aftaleparterne.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Byrådet tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


12. Ankestatistik 2015


Resume

Sagsforløb: FL/BE/SS/ØK

Ankestyrelsen har fremsendt statistik for 2015 vedrørende Ankestyrelsens afgørelser i klagesager på Social- og Beskæftigelsesområdet. Statistikken indeholder tal for antallet af trufne afgørelser i Ankestyrelsen for 2015 og antallet af modtagne klager. Tallene viser, at andelen af sager, som Ankestyrelsen omgør eller sender tilbage til kommunen til genbehandling, er højere i Brønderslev Kommune end landsgennemsnittet.

Udvalget bedes tage sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Nedenfor gennemgås de enkelte lovområder i forhold til de klager, som Ankestyrelsen har modtaget vedrørende sagsbehandlingen i Brønderslev Kommune.

Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB): Der har været 16 klager over kommunens afgørelser inden for LAB loven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 8 sager, 4 sager er blevet afvist af Ankestyrelsen, og i 2 sager er afgørelsen blevet omstødt og 2 sager er sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse igen.

Lov om en aktiv socialindsats (LAS): Der har været 74 klager inden for LAS. Heraf er 3 af klagerne blevet afvist af Ankestyrelsen, 18 sager er blevet omgjort af Ankestyrelsen, 2 sager er sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse igen. For de øvrige sager er kommunens afgørelse blevet stadfæstet.

Loven om social pension (PL): Inden for Lov om social pension har der været 6 klager over kommunens afgørelser. 1 af klagerne er blevet afvist af Ankestyrelsen, 1 sag er sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse igen. 1 sag er blevet omstødt. For de øvrige sager er kommunens afgørelse blevet stadfæstet.

Retssikkerhedsloven (RSL): Inden for Retssikkerhedsloven har der været 2 klager, disse er stadfæstet af Ankestyrelsen.

Sygedagpengeområdet (SDP): Inden for sygedagpengeområdet har der været 39 klager til Ankestyrelsen. Heraf er 2 af klagerne blevet afvist. I 3 af sagerne har Ankestyrelsen ændret afgørelsen. I de resterende 34 sager, er kommunens afgørelse blevet stadfæstet.

Serviceloven (SL): Inden for Servicelovens område har der været 72 klager over kommunens afgørelser. Heraf er 9 klager blevet afvist af Ankestyrelsen. I 8 sager har Ankestyrelsen ændret kommunens afgørelse og 17 sager er sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen. I de resterende 38 sager er afgørelsen stadfæstet.

Udover ovenstående har der været 11 klager inden for kategorien ”øvrige”, der dækker over børnetilskud, børnefamilieydelse, inddrivelse, boligstøtte, almene boliger og repatriering. Her har kommunen fået medhold i 4 afgørelser, mens 2 afgørelse er blevet afvist. 5 klager er sendt tilbage til kommunen.

Overordnet set er omgørelsesprocenten i Brønderslev Kommune i 2015 over niveauet på landsplan. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i andel af alle klager eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

Det skal bemærkes, at der har været et fald i antallet af klager fra 247 i 2014 til 220 i 2015.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at udvalget tager sagen til efterretning.

Indstilling

Forretningsledelsen, 3. maj 2016, pkt. 7:

Forretningsledelsen vurderer, at den relativt høje omgørelses- og tilbagesendelsesgrad har sammenhæng med den generelle servicereduktion og tættere opfølgning der foregår på de berørte områder.

Praksis tilrettes selvfølgelig i forhold til Ankestyrelsens afgørelser og anvisninger.

Bilag

Til toppen


13. Status på virksomhedsvendt integrationsindsats ved ISS


Resume

Sagsforløb: BE/IR

ISS har siden 1. november 2015 varetaget en virksomhedsrettet indsats for borgere under Integrationsloven i Brønderslev Kommune.

Status på indsatsen er, at 2 borgere er kommet i job, 3 aktuelt er i løntilskud, og der er aftale om yderligere 10 jobs, løntilskudspladser eller elevpladser. Fagenheden for Beskæftigelse vurderer, at indsatsen og samarbejdet med ISS forløber tilfredsstillende.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune ændrede 1. november 2015 beskæftigelsesstrategi på integrationsområdet. På møde i Beskæftigelsesudvalget den 17. august 2015 blev det besluttet, at Integrationsafdelingen fremadrettet visiterer borgerne under Integrationsloven som jobparat, uddannelsesparat eller aktivitetsparat. Formålet hermed er at kunne differentiere indsatsen. De job- og uddannelsesparate modtager efterfølgende en virksomhedsindsats via ISS. De aktivitetsparate modtager et beskæftigelsesrettet tilbud hos AOF de 12 timer/uge, hvor de ikke modtager sprogundervisning.

ISS har således haft opgaven med at finde virksomhedsplaceringer til de job- og uddannelsesparate integrationsborgere i Brønderslev Kommune i et halvt år. ISS har haft henvist i alt 108 borgere i perioden fra 1. november 2015 til 14. april 2016. Heraf er der blevet etableret virksomhedsforløb for 93 borgere. Det er således ikke mange borgere, der er tilbagehenvist til Integrationsafdelingen.

De fleste af de praktikforløb, ISS etablerer, foregår i andre virksomheder end ISS selv. Følgende brancher er blevet brugt:

 • Landbrug, detailhandel, rengøring, vaskeri, byggemarkeder, frisører, kantiner, hoteller og restauranter, IT, håndværkere og produktionsvirksomheder.

Status på ISS’ indsats er, at 2 borgere er kommet i job. 3 er i løntilskudsjob, og der er konkrete aftaler om 10 jobs, løntilskudspladser eller elevpladser i løbet af maj 2016.

Aktiviteter i perioden 1. november 2015 til 14. april 2016

Antal henviste borgere

108

Antal virksomhedspraktikker i perioden

93

Resultater pr. 14. april 2016

Antal etablerede job

2

Antal løntilskudsjob

3

Konkrete aftaler om job, løntilskud eller elevplads i løbet af maj 2016

10

Målsætningen for ISS’ indsats er, at 10 % af de visiterede borgere skal være selvforsørgende efter 3 måneder. Med 2 etablerede jobs efter et halvt år er denne målsætning ikke nået. ISS forventer dog at nå målsætningen pr. 1. juni 2016.

De første måneder med indsatsen har været præget af opstart, hvilket påvirker resultaterne. Derudover har ISS erfaret, at der er behov for at øge det ugentlige antal timer, borgerne er i praktik. Tilbagemeldingen fra arbejdsgiverne er, at de gerne vil se borgerne mere an, inden de ansætter. Borgerne er typisk i praktik 2 dage om ugen, fordi de modtager sprogundervisning de øvrige 3 ugedage. En 13 ugers praktik svarer således kun til ca. 4 ugers fuldtidspraktik. Flere praktikker sættes derfor nu op til 3, 4 eller 5 dage om ugen, og borgerne henvises til aftenundervisning i dansk.

ISS har i opbygningen af kontakt til virksomheder i Brønderslev og omegn oplevet at få god hjælp af LandboNord og Brønderslev Erhverv. En af de virksomheder, ISS har etableret et godt samarbejde med, er Hi-con i Hjallerup, som har en borger i praktik. Hi-con vil gerne ansætte borgeren, som har arbejdsmarkedserfaring fra byggebranchen og med cementstøberi i Syrien. Sproget er imidlertid en barriere. Efter aftale med Integrationsafdelingen i Brønderslev Kommune er det besluttet at bevilge målrettet sprogundervisning på virksomheden 2x2 eftermiddagstimer om ugen, som tager afsæt i virksomhedens eget materiale. AOF har sat en underviser til rådighed til opgaven. Såfremt sprogudviklingen forløber tilfredsstillende, har borgeren en ordinær ansættelse i sigte. Den intensive sprogundervisning er netop påbegyndt, og der evalueres på tiltaget og resultaterne om 5 uger.

Fagenheden for Beskæftigelse vurderer, at ISS’ virksomhedsvendte integrationsindsats forløber tilfredsstillende. Resultaterne forventes at komme i takt med, at indsatsen efter opstart nu er oppe at køre, og borgernes praktikker efterhånden sættes op i tid.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


14. Orientering


Resume

Sagsforløb:BE

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Orientering om omstruktureringen.

Til toppen


15. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Til toppen


16. Lukket punkt: Afgørelser fra Ankestyrelsen


Til toppen


17. Lukket punkt: Aktuel tilgang i anbringelsessager


Til toppen


18. Lukket punkt: Ankeafgørelse


Til toppen


19. Lukket punkt: Kontering af misbrugssager under 18 år


Til toppen


20. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 27. april 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach