Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelsesudvalget - Referat

Dato: 6. juni 2016
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Martin Bech deltog i behandlingen af pkt. 1-5.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Kvartalsrapport for 1. kvartal 2016


Resume

Sagsforløb: BE

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Brønderslev Kommune udarbejder hvert kvartal en kvartalsrapport. Rapporten giver et overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune. Data stammer fra UU’s database og er trukket den 1. april 2016.

Leder af UU Charlotte Hove kommer til udvalgets møde kl. 14,30 og fortæller om kvartalsrapporten.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Flere unge søger ind på en erhvervsuddannelse efter 9. klasse – færre fra 10. klasse

Kvartalsrapporten fra UU pr. 1. april 2016 viser, hvordan vores elever i 9. og 10. kasse har søgt ungdomsuddannelse. Der har fra 9. klasse været en stigning i antallet af unge der søger ind på en erhvervsuddannelse efter 9. klasse, fra 9,3% i 2015 til 12,7% i 2016.

Andelen er tillige højere end landsgennemsnittet. Lidt over en tredjedel af de unge søger ind på gymnasiet.

Brønderslev

Hele landet

EUD

12,7 %

7,2 %

GYM

36,8 %

43,7 %

I partnerskabsaftalen er der fastsat et mål om, at tilmeldingen til erhvervsuddannelserne efter 9. klasse til 10 pct. af årgangen. Aktuelt opfyldes denne målsætning.

Når det gælder 10. klasse, har der været et fald i andelen af unge, der søger videre på en erhvervsuddannelse. Dette skyldes ikke mindst, at der i år fra 10. klasse er sket en endnu større tilgang til HF/gymnasie.

I partnerskabsaftalen er der fastsat et mål om, at tilmeldingen til erhvervsuddannelserne efter 10. klasse skal hæves til 50% af årgangen. Som nævnt i tidligere sagsfremstillinger vedr. kvartalsrapporten kan det imidlertid konstateres, at udgangspunktet for målet vedr. tilmeldingerne fra 10. klasse har været forkert, målet bør derfor revideres.

Brønderslev

Hele landet

EUD

19,1 %

23,7%

GYM

73,6 %

67,1%

Aktuelle tiltag rettet mod Folkeskolen

Der har de sidste år været meget fokus på at udbrede kendskabet til erhvervsuddannelserne i Folkeskolen. Der har været iværksat en række tiltag som både har været rettet mod elever, forældre og lærer.

Eksempler på tiltag er:

 • 8. årgang: Skillsdag på en erhvervsskole, introkursus 2x2 dage på en ungdomsuddannelse - hvoraf det ene valg skal være en erhvervsrettet ungdomsuddannelse, ”Købmand for en dag” fra Handelsskolen
 • 9. årgang: HTX projekt, 1 uges praktik med fokus på erhvervsuddannelserne, brobygning på erhvervsuddannelser for ikke uddannelsesparate.
 • Lærerne: 3 dages kursus med besøg på de forskellige ungdomsuddannelser for lærerne på 8. årgang, 4 timers kursus på Techcollege for lærerne på 4.-6. årgang.

Fremadrettet er der blandt andet planlagt følgende tiltag:

 • Fælles Uddannelse & Job-dag for en hel årgang i kommunen. Evt 6. årgang. Der er nedsat en arbejdsgruppe fra Partnerskabsaftalen, der arbejder med dette tiltag.
 • Næste år kommer det store SKILLS Danmark til Ålborg og i den forbindelse inviteres alle 8. – 10. klasser derud i januar 2017.

De 18 – 24 årige

Rapporten viser, at 200 af de unge, der ikke har en ungdomsuddannelse, er på offentlig forsørgelse svarende til 7%. Der er i partnerskabsaftalen opsat et mål om, at maksimalt 8% af de 18-24 årige må være på offentlig forsørgelse. 776 unge er i gang med eller har afsluttet en erhvervsuddannelse svarende til 19 %. Der er i partnerskabsaftalen opsat en målsætning på 35%.

For de 18-24 årige er der sat ærligt fokus på overgange til det 18. år. Alle unge, der søger kontanthjælp skal have en vejledningssamtale med en UU vejleder.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Ledighedsstatistik juni 2016


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesudvalget orienteres om udviklingen i ledigheden samt aktuel status på antallet af ledige.

Dataene stammer fra Workbase. Tallene viser, et forsat fald i antallet af borgere på uddannelseshjælp samt på sygedagpenge, ledighedsydelse og A-dagpenge. På jobafklaringsforløb, kontanthjælp ressourceforløb og integrationsområdet ses en stigning i antallet af borgere på ydelser.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget orienteres om de aktuelle sagstal samt udviklingen på udvalgte ydelsesområder. Dataene kommer fra sagsbehandlersystemet workbase.

I rapporten vedr. udviklingen, er dataene omregnet til fuldtidspersoner. Ligeledes er der vedlagt en oversigt, som viser antallet af sager opgjort pr. 27. maj 2016 på de væsentligste ydelsesområder.

Statistikken viser, at de positive tendenser for unge på uddannelseshjælp fortsætter, således var der i april 2016 ca. 80 færre unge på uddannelseshjælp end samme måned 2015. På sygedagpenge er der ligeledes et fald i sagstallet på næsten 100 personer. Der ses dog en tilsvarende stigning i antallet af personer på jobafklaring.

På kontanthjælpsområdet ses der en mindre stigning i antallet af borgere på 38 personer, når april 2016 sammenlignes med april 2015. Aktuelt er der 513 personer på kontanthjælp. Når det gælder integrationsområdet er der flere ydelsesmodtagere, når der sammenlignes med 2015. Antallet har været omkring 250 personer siden september 2015.

Når det gælder ledige fleksjobbere er flere kommet i job og antallet af fleksjob er steget. Aktuelt er 486 personer i fleksjob og 98 personer modtager ledighedsydelse.

Workbase giver ikke mulighed for at trække historiske data på A-dagpengeområdet. Men data fra jobinddsats.dk viser, at der det seneste år har været et fald i antallet på ca. 150 personer. Aktuelt er der 585 A-dagpengemodtagere i Brønderslev Kommune.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Beskæftigelsesudvalget - afdækningskatalog til Budget 2017


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesudvalget skal lave afdækning på 3.720.000 kr. på udvalgets serviceområder til budget 2017. Heraf skal Beskæftigelsesudvalget prioritere forslag for 1.515.000 kr.

Beskæftigelsesudvalget har fået et sparekrav på 5.000.000 kr. på forsørgelsesudgifter.

Beskæftigelsesudvalget anmodes om at prioritere forslagene.

Sagsfremstilling

På Beskæftigelsesudvalgets møde den 11. april 2016 besluttede udvalget, at der skal udarbejdes afdækning på følgende serviceområder:

1) Udsatte børn og unge

2) STU (særlig tilrettelagt uddannelse)

3) Handicap og Psykiatri

Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet de ønskede afdækninger og i lighed med tidligere år, er der også udarbejdet afdækning på løntilskud.

Der er lavet afdækning på 3.720.000 kr.. Beskæftigelsesudvalget skal prioritere forslag for 1.515.000 kr.

Fagenheden har endvidere udarbejdet en afdækningsbeskrivelse til sparekravet på 5.000.000 kr. på forsørgelsesudgifter.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget prioriterer forslagene.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 4. maj 2016, pkt. 4:

Der arbejdes videre hermed – forslagene prioriteres på juni mødet.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Beslutning

Beskæfigelsesudvalget indstiller følgende prioritering af forslagene:

1. prioritet - serviceudgifter:

 • Forslag 4: Løn til forsikrede ledige 30.000 kr.
 • Forslag 2: STU 1.000.000 kr.
 • Forslag 1: Udsatte Børn og Unge 485.000 kr.

I alt 1.515.000 kr., der svarer til det beløb, som Beskæftigelsesudvalget skal prioritere. Udvalget henleder opmærksomheden på ønsket om investering på Udsatte børn og unge med henblik på at reducere budgettet på sigt.

Der er fokus på forslag 3, handicap og psykiatri, hvor der målrettet arbejdes på en reduktion af udgifterne svarende til det budget, der er afsat i 2017.

Sparekravet på 5 mio. kr. på forsørgelsesudgifter indstilles opnået, som foreslået i afdækningsbeskrivelsen.

Bilag

Til toppen


6. Projekt Helhedsindsats for udsatte familier


Resume

Sagsforløb: BE

På møde i Beskæftigelsesudvalget den 11. april 2016 blev Projekt Helhedsindsats for udsatte familier drøftet. Udvalget besluttede at undersøge de positive effekter ved et sådant projekt nærmere.

Fagenheden for Beskæftigelse fremsender Deloittes midtvejsevaluering af de igangværende projekter.

Det foreslås, at Mette Lindgaard, som er ansvarlig for evalueringen i Deloitte, inviteres til næste Beskæftigelsesudvalgsmøde i august 2016 med henblik på yderligere belysning af de strategiske valg forbundet med igangsætning af et sådant projekt.

Beskæftigelsesudvalget bedes godkende forslaget.

Sagsfremstilling

På Byrådets strategidag den 15. marts 2016 blev forskellige modeller for samarbejde omkring udsatte familier drøftet. Efterfølgende blev information om Projekt Helhedsindsats for udsatte familier fremsendt til drøftelse i Beskæftigelsesudvalget den 11. april 2016. Beskæftigelsesudvalget besluttede at undersøge de positive effekter ved et sådant projekt nærmere.

Fagenheden for Beskæftigelse fremsender Deloittes midtvejsevaluering af de igangværende forsøg med en helhedsindsats for udsatte familier i 10 kommuner. Projekterne startede i september 2013 løber til december 2016.

Målgruppen for projekterne er familier, hvor der er komplekse sociale og helbredsmæssige problemer, og hvor en eller begge forældre modtager offentlig forsørgelse. Projekternes formål er at bringe de voksne tættere på job eller uddannelse, at børnene opnår stabil gang i dagtilbud og skole, og at familien trives bedre.

Midtvejsevalueringen viser resultater hos familierne i form af bedre funktionsniveau – især hos børnene men også hos de voksne. Flere forældre er også kommet i uddannelse eller beskæftigelse, om end fremdriften i forhold til at øge de voksnes tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse endnu er forholdsvis beskeden.

En af de væsentligste forudsætninger for at lykkes med den helhedsorienterede tilgang er, at der etableres et godt samarbejde på tværs af forvaltninger og på alle niveauer. De deltagende kommuner har derfor etableret en tværgående styregruppe og tværgående projektteams.

Mette Lindgaard fra Deloitte, som forestår evalueringen af de igangværende projekter, inviteres til at deltage på Beskæftigelsesudvalgets møde i august 2016. Såfremt Mette Lindgaard kan komme, inviteres Børne- og Skoleudvalget ligeledes. Mette Lindberg vil kunne uddybe de foreløbige erfaringer med projekterne. Hun oplyser, at hun derudover kan bidrage til at belyse de strategiske valg, som er afgørende ved igangsætning af en helhedsindsats for udsatte familier.

Der kan i øvrigt henvises til følgende video på youtube, hvor Mette Lindgaard i september 2015 præsenterer de foreløbige erfaringer fra Projekt Helhedsindsats for udsatte familier: https://www.youtube.com/watch?v=UEU8BBRTcuc

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at Mette Lindgaard inviteres til næste møde i Beskæftigelsesudvalget og at Børne- og Skoleudvalget også inviteres.

Personale

Ingen

Beslutning

Godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Opkvalificering af ledige til metalindustrien


Resume

Sagsforløb: BE

I forbindelse med afskedigelser på PN Beslag foreslår Fagenheden at der iværksættes et opkvalificeringsforløb for medarbejderne, da der er behov for kvalificeret arbejdskraft på en anden virksomhed i kommunen. Uddannelsesforløbet vil tillige omfatte 6-8 ledige.

Beskæftigelsesudvalget bedes godkende, at der iværksættes målrettet opkvalificering af afskedigede medarbejdere samt ledige.

Sagsfremstilling

Jobcentret har i forbindelse med afdækning af arbejdskraftbehov til Vendsyssel Jobbarometret været i kontakt med flere metalvirksomheder i kommunen, hvor især én står overfor en større udvidelse. Virksomheden har brug for at udvide med 20-30 ansatte i 2016 – startende med 10 nye ansatte fra august.

På nuværende tidspunkt er der ikke ledige i Brønderslev Kommune med de kompetencer, som virksomheden efterspørger, og i det hele taget er der få ledige med erfaring fra metalindustrien. PN Beslag har imidlertid varslet afskedigelse af 20 medarbejdere.

Erhvervsservice har holdt møder med de opsagte medarbejdere og formidlet kontakt til virksomheden, som efterspørger arbejdskraft. De opsagte medarbejdere fra PN skal have forskellige kurser for at kunne varetage jobbene på virksomheden. På nuværende tidspunkt har 10 PN-ansatte givet udtryk for interesse i at tage kurser med henblik på ansættelse i virksomheden. Erhvervsservice er i gang med at søge varslingspuljen, som administreres af Arbejdsmarkedskontor Midt/Nord, om finansiering af (dele af) uddannelsen af de opsagte fra PN Beslag. De opsagte medarbejdere vil endvidere kunne få finansieret uddannelse via IKUF (Industriens kompetenceudviklings Fond).

Størstedelen af de afskedigede medarbejdere fra PN Beslag er ufaglærte, hvorfor en målrettet opkvalificeringsindsats mod jobåbninger er vigtig i forhold til at modvirke langtidsledighed.

Med henblik på hurtigst muligt at kunne etablere et uddannelseshold, er der behov for finansiering af grundlæggende uddannelse for 6-8 ledige. De fleste kurser er at finde på den regionale positivliste, men Jobcenter Brønderslev er pt. i den situation, at puljemidlerne for 2016 stort set er disponeret. Der er derfor behov for at finansiere de ca. 500.000 kr. til dækning af udgifterne til uddannelse af ledige.

Behovet for arbejdskraft indenfor metalindustrien vil ikke være dækket med uddannelse af et enkelt hold. For at imødekomme virksomhedernes efterspørgsel er der brug for – også i det kommende år - at efteruddanne ledige til at varetage jobs indenfor branchen.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at der iværksættes et opkvalificeringsforløb for afskedigede og ledige indenfor metalindustrien.

Økonomi

Udgiften på ca. 500.000 kr. finansieres af driftsloftet.

Beslutning

Godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


8. Forslag til etablering af landsbypedel-ordning


Resume

Sagsforløb: FL/BE/TM/FK/ØK

Der er rejst forslag om etablering af en landsbypedel-ordning i Brønderslev Kommune. Ordningen etableres inden for det nuværende budget.

Økonomiudvalget anmodes om at godkende landsbypedelordningen, herunder finansiering.

Sagsfremstilling

Fagenheden har Beskæftigelse har udarbejdet et forslag til etablering af en landsbypedel-ordning i Brønderslev Kommune.

Landsbypedellen foreslås at blive ansat på ordinære vilkår og forankret organisatorisk i Vej og Park.

De arbejdsopgaver og aftaler, som i dag eksisterer med De Grønne Områder under Fagenheden for Beskæftigelse, foreslås at flytte med landsbypedellen, herunder også de nuværende aftaler om nytteindsatspladser.

Derudover foreslås landsbypedel-ordningen at varetage praktiske og grønne opgaver, som i dag ikke varetages af frivillige eller kommunen. Det kan fx være:

 • Vedligeholdelse af foreningers materialer (flagstænger, klubhuse, borde/bænke mv.)
 • Pasning og vedligeholdelse af arealer, som kommunen ikke har ansvaret for - fx ved klubhuse
 • Rengøring af foreningers materiale/områder, som kommunen ikke har ansvaret for - klublokaler, toiletter mv.
 • "Handyman" for foreninger

Derudover kan varetagelse af praktisk-administrative opgaver for foreninger overvejes - fx indkøb, hjælp til klubblade, hjemmeside, arrangementer mv.

Det foreslås, at kommunens landsbyer derudover kan søge ind på opgaver via landsbypedel-ordningen.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at landsbypedel-ordningen også fungerer som praktiksted for ledige i Brønderslev Kommune. Målgruppen kan være kontanthjælpsmodtagere, integrationsborgere eller unge på uddannelseshjælp.

Det foreslås, at kommende seniorjobbere i kommunen øremærkes til landsbypedelordningen.

Finansiering af landsbypedel-ordningen foreslås fordelt mellem de tre involverede fagenheder. Den årlige udgift udgør ca. 450.000 kr. til løn til en medarbejder (landsbypedel):

Fagenheden for Beskæftigelse

250.000

Fagenheden for Teknik og Miljø

150.000

Fagenheden for Børn og Kultur

50.000

I alt

450.000

Det foreslås at evaluere landsbypedel-ordningen efter 1 år.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Økonomiudvalget godkender landsbypedel-ordningen, herunder finansiering af ordningen.

Personale

Forslaget indebærer opnormering af en 1 fuldtidsmedarbejder i Vej og Park, som finansieres inden for de 3 udvalgs budgetter..

Økonomi

Udgiften finansieres inden for de 3 udvalgs budgetrammer.

Indstilling

Forretningsledelsen, 31. maj 2016, pkt. 8:

Det er vigtigt, at ordningen har fokus på det beskæftigelsesmæssige sigte.

Oversendes til politisk behandling.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Informationskampagne om kontanthjælpsmodtageres forpligtigelser ved ferie og udlandsophold


Resume

Sagsforløb: BE

Den Fælles Dataenhed har udarbejdet materiale til en informationskampagne om kontanthjælpsmodtageres forpligtigelser i forbindelse med ferie og udlandsophold. Det er op til de enkelte kommuner, om de vil gøre brug af materialet.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage stilling til, om Brønderslev Kommune vil deltage i informationskampagnen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med økonomiaftalen for 2015 blev Regeringen og kommunerne enige om at igangsætte en mere koordineret indsats mod socialt snyd og fejludbetalinger. Den Fælles Dataenhed blev efterfølgende etableret i regi af Udbetaling Danmark.

Samarbejdet mellem Den Fælles Dataenhed og kommunerne er reguleret af en samarbejdsaftale indgået mellem KL og Udbetaling Danmark (se bilag). Af samarbejdsaftalen fremgår, at Den Fælles Dataenhed skal etablere et samarbejde med kommunerne omkring særlige indsatser, der kan bidrage til at styrke kontrolindsatsen. Den Fælles Dataenhed har i denne sammenhæng til opgave at udarbejde en årlig kampagneplan, som indeholder én informationskampagne og én kontrolkampagne.

Kampagneplanen for 2016 er:

1. En informationskampagne før sommerferien (uge 22-24), der har fokus på at informere borgere, der modtager kontanthjælp, om deres forpligtigelser ved ferie og udlandsophold.

2. En kontrolkampagne efter efterårsferien (uge 43-45), der kontrollerer boligforholdene hos borgere, der er registreret på en c/o-adresse, og som modtager sociale ydelser.

Den Fælles Dataenhed har nu udarbejdet materiale til informationskampagnen om kontanthjælpsmodtageres forpligtigelse til at give jobcentret besked om påtænkt ferie. Dette kampagneemne er valgt, fordi oplevelsen i kommunerne er, at det ikke fremgår tydeligt af ansøgningsblanketten om kontanthjælp, at man ikke må foretage udlandsrejser eller holde ferie i Danmark uden, at det er godkendt af jobcentret. Mange kontanthjælpsmodtagere synes således ikke bevidste om deres forpligtigelse til at rette henvendelse til jobcentret herom. Konsekvenserne er en risiko for:

 • at borgerne ikke opfylder den grundlæggende betingelse om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet
 • uberettiget udbetaling af kontanthjælp under ferie
 • at borgeren efter afsluttet ferie mødes af et tilbagebetalingskrav

Materialet i informationskampagnen, som tænkes iværksat inden sommerferien (uge 22-24), består af:

 • Et brev til borgerne på kontanthjælp (herunder uddannelseshjælp), der informerer om, at borgerne skal kontakte jobcentret senest 14 dage før afholdelse af ferie eller rejse til udlandet (se bilag)
 • En tekst, der kan bruges til at markedsføre kampagnen i eksempelvis lokalaviser, på Facebook eller infoskærme på kommunens biblioteker, jobcenter/ungecenter eller borgerservice (se bilag). Anvendelsen af markedsføringsmaterialet sigter på henvendelse til de borgere, som ikke ser orienteringsbrevet i e-boks.

Udgangspunktet for kampagerne ifølge samarbejdsaftalen mellem KL og Udbetaling Danmark er, at kommunerne deltager i kampagnerne. Det er dog fortsat op til den enkelte kommune, om man vil deltage og i givet fald, hvilket materiale kommunen vil anvende. Målet for kampagnen er, at mere end 50 % af kommunerne deltager og melder tilbage til Den Fælles Dataenhed via et evalueringsskema.

Til orientering er reglerne for ferie, at borgere efter 12 uafbrudte måneder på kontanthjælp (herunder uddannelseshjælp) har ret til 4 ugers godkendt ferie med forsørgelsesydelse. Har borgeren været på kontanthjælp under 12 måneder, kan der ikke udbetales forsørgelsesydelse under ferie. For kontanthjælpsmodtagere med ret til ferie må der højst være tale om 2 sammenhængende uger.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager stilling til, hvorvidt Brønderslev Kommune vil deltage i informationskampagnen og i givet fald, om både brev og tekst skal anvendes.

Personale

Ingen

Beslutning

Brønderslev Kommune deltager ikke i Informationskampagnen 2016.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Lovforslag om integrationsgrunduddannelse (IGU)


Resume

Sagsforløb: FL/BE/IR

Integrationsministeriet har den 4. maj 2016 fremsat forslag til en lov om integrationsgrunduddannelse (IGU).

IGU er et 2-årigt forløb, der veksler mellem praktik og skole, for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge mellem 18 og 40 år. Praktikken er lønnet og følger gældende EGU-lønsatser.

Forretningsledelsen bedes tage sagen til orientering samt drøfte, hvorvidt kommunen som virksomhed vil stille pladser til rådighed for ordningen og i givet fald hvordan og hvor mange.

Fremsendes til Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Integrationsministeriet har den 4. maj 2016 fremsat forslag til en lov om integrationsgrunduddannelse (IGU).

Lovforslaget udmønter den del af trepartsaftalen mellem arbejdsmarkedets parter og regeringen, som omhandler effektive veje til det ordinære arbejdsmarked og bedre rammer for virksomheder til at ansætte flygtninge.

IGU er et 2-årigt forløb, der veksler mellem lønnet praktik på en offentlig eller privat virksomhed og skoleundervisning. Beskæftigelsen under et IGU-forløb anses for ordinær og ustøttet beskæftigelse og giver ret til optjening af dagpenge på dimittendniveau.

IGU-ordningen foreslås at være et supplement til integrationslovens eksisterende virksomhedsrettede redskaber (virksomhedspraktik, løntilskud og opkvalificering).

IGU indføres i en 3-årig forsøgsperiode, og loven foreslås at træde i kraft den 1. juli 2016. Et IGU-forløb vil dermed kunne påbegyndes i perioden fra 1. juli 2016 til og med 30. juni 2019.

Formål

Formålet med IGU er at sikre mulighed for arbejde og opkvalificering til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke opfylder kravene på det danske arbejdsmarked. Hensigten er, at målgruppen opnår faglige kvalifikationer, alment samfundskendskab og sproglige kvalifikationer, der giver grundlag for at påbegynde en erhvervsuddannelse eller opnå ordinær beskæftigelse.

Målgruppe

Målgruppen for IGU er flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er fyldt 18 år og er under 40 år, og som har haft folkeregisteradresse i Danmark i mindre end 5 år.

Aftale om IGU

En aftale om IGU kan indgås med både en privat og en offentlig virksomhed. Det er den enkelte borger og den enkelte virksomhed, der direkte indgår aftalen. Virksomheden står for i samarbejde med borgeren at udarbejde en plan for, hvad det samlede IGU-forløb forventes at indeholde, og hvilke arbejdsområder og funktioner borgeren skal beskæftige sig med.

Aftalen om et IGU-forløb indgås således uden offentlige myndigheders mellemkomst, hvorved IGU adskiller sig fra fx løntilskud, virksomhedspraktik og EGU-forløb. Dog bemærkes i lovforslaget, at det vil være et naturligt led i jobcentrets samtaler med borgere i målgruppen at henvise til de muligheder, som den nye IGU-lov åbner. Derudover vil de oplysninger om borgeren, som kommunen er i besiddelse af om et igangværende eller afsluttet integrationsprogram, være nyttige for en virksomhed, som indgår aftale om et IGU-forløb. Disse kan stilles til rådighed for virksomheden af borgeren. Meningen hermed er, at virksomheden i samarbejde med borgeren tilrettelægger et IGU-forløb, der bygger videre på allerede opnåede færdigheder.

Skoledelen i et IGU-forløb udgør 20 ugers fuldtidsundervisning, svarende til ca. 7 timer om ugen i gennemsnit over hele forløbet. Tilrettelæggelsen af praktikdelen og skoledelen udformes på en sådan måde, at såvel virksomhedens behov for borgerens tilstedeværelse som borgerens behov for uddannelse tilgodeses. Vekselvirkning mellem praktik og undervisning tilstræbes.

Efter fuldførelse af et IGU-forløb udsteder virksomheden et bevis for gennemførelsen af både praktikdelen og skoledelen. Borgeren afgiver i denne sammenhæng dokumentation for de gennemførte uddannelsesdele til virksomheden. Arbejdsmarkedets parter og integrationsministeriet udarbejder en skabelon for et standardbevis.

Praktikdel

Praktikdelen i et IGU-forløb foregår på almindelige arbejdsmarkedsvilkår og aflønnes med de EGU-lønsatser, der følger af den kollektive overenskomst, som er gældende på det faglige område for virksomheden.

Den kommunale overenskomst er pr. januar 2016 på 7908,34 kr. pr. måned for EGU-elever.

På det private arbejdsmarked varierer en EGU-løn betydeligt. Fx får en serviceassistent/rengøringstekniker ca. 11.200 kr. pr. måned (70,54 kr/time). I bygge- og anlægsbranchen får en EGU-elev over 25 år ca. 19.200 kr. pr. måned (119,90 kr/time). Yderligere eksempler på lønsatser for EGU-elever på 3F's område ses i bilag.

Praktikdelen i et IGU-forløb skal udgøre mindst 25 timer om ugen i gennemsnit og skal bibringe:

 • Viden om og færdigheder i forskellige arbejdsfunktioner, der sikrer kvalifikationer, der er relevante på arbejdsmarkedet
 • Erfaringer med arbejde og samarbejde, der er nødvendige for at opnå en fastere tilknytning til arbejdsmarkedet
 • Indsigt i strukturen og arbejdsforholdene på en arbejdsplads

Skoledel

I de perioder af et IGU-forløb, hvor borgeren deltager i aftalt skoleundervisning, modtager borgeren uddannelsesgodtgørelse.

Godtgørelsens størrelse svarer til den sats, borgeren ville have modtaget i integrationsydelse. Godtgørelsen tager således højde for, om borgeren er forsørger, men er i øvrigt uafhængig af egne indtægter eller ægtefælleindtægter og formue.

Skoleundervisningen i et IGU-forløb har til formål at bibringe borgeren:

 • Sproglige færdigheder i henhold til lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl.
 • Erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer
 • Forudsætninger for en bredere forståelse af den erhvervede erfaringsbaggrund samt forudsætninger for fortsat uddannelse

Bonus til private virksomheder

Private virksomheder, som har en borger ansat i et IGU-forløb, foreslås at modtage en bonus, som udbetales af staten.

Når borgeren har været ansat i 6 måneder ydes efter ansøgning en bonus på 20.000 kr. Når forløbet er fuldført efter 2 års ansættelse, ydes yderligere 20.000 kr.

Der findes i dag ikke en ordning, hvor staten udbetaler bonus til virksomheder, der ansætter elever i et EGU-forløb. For at sikre balance i indsatsen for EGU-elever foreslås indførelse af en tilsvarende bonusordning for private arbejdsgivere, der indgår i EGU-forløb i perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2019.

Lovforslaget om integrationsgrunduddannelsen (IGU) kan læses i sin helhed via følgende link: http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20151/lovforslag/L188/20151_L188_som_fremsat.pdf

Kommunens rolle

Som myndighed er kommunens rolle i forhold til IGU-ordningen begrænset, idet der i lovforslaget lægges op til, at virksomhed og borger selv indgår aftale om et IGU-forløb. Udover at rådgive borgere i målgruppen om muligheden ser Jobcenter Brønderslev dog en opgave i også at sikre information til virksomhederne om ordningen. Derudover er det kommunens opgave at udbetale uddannelsesgodtgørelse til IGU-elever. Staten afholder kommunens udgifter til godtgørelsen.

Som virksomhed kan kommunen indgå IGU-aftaler med borgere i målgruppen for ordningen. Lønudgiften er 7900 kr. pr måned henover 2 år med undtagelse af de samlet set 20 fultidsuger, hvor borgeren er på skole.

Fagenheden for Beskæftigelse anslår, at der aktuelt er ca. 250 borgere i Brønderslev Kommune mellem 18 og 40 år, som har haft folkeregisteradresse i Danmark i mindre end 5 år.

Til orientering har Brønderslev Kommune etableret EGU-pladser på følgende områder siden 2013:

 • Børnehaver og SFO: Sct. Georgs Gården, Den Grønne Giraf, Lærkereden og Klokkerholm SFO
 • Administration: Skolegades Skole
 • Køkken/kantine: Rådhusets kantine
 • Rengøring: Hjallerup Skole

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Forretningsledelsen tager sagen til orientering samt drøfter, hvorvidt kommunen som virksomhed vil stille pladser til rådighed for ordningen og i givet fald hvordan og hvor mange.

Personale

Ingen.

Indstilling

Forretningsledelsen, 31. maj 2016, pkt. 7:

Kommunen skal som kommunens største arbejdsplads sikre, at der ved genbesættelser af ledige stillinger indtænkes IGU som en mulighed.

Indtil vider peges på følgende områder

· Handicap- og psykiatriområdet

· Rengøring og Service

· Ældreområdet (senere)

Der er behov for afklaring omkring børneattester inden skole og dagtilbudsområdet kan komme i spil (tages op i forbindelse med møde med politidirektøren i næste uge)

Sagen tages også til drøftelse i Hoved-Med

Forretningsledelsen er bevidste om, at der er behov for ledelsesmæssig opbakning og understøttelse af integrationsarbejdet, men gør også opmærksom på, at der er tale om nye borgere, der blot har nogle sprogmæssige udfordringer.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Rapport om kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Integrationsministeriet har udgivet en rapport om kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet.

I rapporten inddeles kommunerne blandet andet i, hvor gode de er til at få flygtninge og familiesammenførte i job.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Integrationsministeriet har udgivet en rapport om kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet.

Rapporten, som er udarbejdet af KORA, præsenterer et litteraturstudie over effektive beskæftigelsesrettede indsatser på integrationsområdet og indeholder benchmarking-analyser af kommunernes integrationssucces.

Litteraturstudiet i rapporten bekræfter, at den virksomhedsvendte indsats overfor flygtninge og familiesammenførte har bedst effekt. Studiet konkluderer, at:

 • de virksomhedsrettede indsatser er de indsatser med klarest evidens for en positiv effekt på beskæftigelse for indvandrere.
 • der ikke er evidens for, at anden aktivering har positive effekter.
 • der ikke er evidens for, at intensiverede samtaleforløb har positive effekter.
 • der er indikation af, at brugen af vikaransættelser kan have positive effekter på beskæftigelsen over længere tid.

Benchmarking-analyserne i rapporten viser, at der er store forskelle på kommunernes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte. Rapporten sammenligner kommunernes indsats på tværs og inddeler kommunerne i 5 grupper, der viser, hvor gode de er til at få flygtninge og familiesammenførte i job.

Rapportens konklusioner vil af Integrationsministeriet indgå i vurderingen af, hvilke 12-14 kommuner der skal bevilges et projekt i den pulje om en "Målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere", som Brønderslev Kommune også har ansøgt, jf. Beskæftigelsesudvalgets møde den 4. maj 2016.

Af rapporten fremgår, at Brønderslev Kommune ligger blandt de mere succesfulde kommuner (gruppe 2 ud af 5) i forhold til at få ikke-vestlige indvandrere, der har været i Danmark i mere end 3 år, og som har problemer ud over ledighed, i beskæftigelse (se bilag, side 44 og 131).

I forhold til at få nytilkomne flygtninge og familiesammenførte i job af minimum 26 ugers varighed ligger Brønderslev Kommune i gruppe 5 blandt de mindst succesfulde kommuner (side 67 og 137). På denne baggrund vurderer Fagenheden for Beskæftigelse, at det er hensigtsmæssigt, at kommunen i november 2015 styrkede den virksomhedsvendte integrationsindsats via en aftale med ISS om varetagelse af en jobrettet indsats for de jobparate integrationsborgere. Resultater af ISS' indsats forventes at være på vej (jf. status på Beskæftigelsesudvalgets møde den 11. april 2016). Derudover har Fagenheden for Beskæftigelse fremlagt forslag til en styrket virksomhedsrettet indsats i integrationsperioden i Brønderslev Kommune på dagens dagsorden i Beskæftigelsesudvalget som følge af de fremsatte lovændringer på integrationsområdet.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Nye regler på integrationsområdet


Resume

Sagsforløb: IR/BE

Folketinget vedtog den 17. marts 2016 en række lovændringer, som vil få betydning for personer, som modtager forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp og integrationsydelse. Lovændringen er led i en aftale om at sikre en mærkbar økonomisk gevinst ved at tage et arbejde.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Lovændringerne vedrører:

 • udvidelse af målgruppen for integrationsydelse
 • indførelse af et kontanthjælpsloft
 • indførelse af 225 timers reglen
 • bordfald af ret til bortfalder for personer på integrationsydelse

Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse betyder, at personer, der ikke har opholdt sig i Danmark i de seneste 7 ud af 8 år, med virkning fra 1. juli 2016 skal overgå til integrationsydelse.

For langt de fleste flygtninge vil det betyde en indtægtsnedgang. Personer, der overgår til en lavere ydelse, har mulighed for at søge kommunen om særlig støtte til ekstra høje boligudgifter eller særlig høje forsørgelsesudgifter. Det vil dog ikke være alle, der er i målgruppen for at modtage særlig støtte. En lavere indkomst kan medføre, at der udbetales et større beløb i boligstøtte.

Der er ligeledes indført et kontanthjælpsloft. Det betyder, at der bliver et loft over, hvor meget en person samlet kan modtage i integrationsydelse uddannelseshjælp eller kontanthjælp samt særlig støtte og boligstøtte. Hvor meget der kan udbetales i samlet støtte er afhængig af alder, om man er forsørger, enlig eller samlevende/gift. Det er kommunen, der beregner den samlede støtte. Dette meddeles Udbetaling Danmark og en eventuel nedsættelse i hjælpen trækkes i den særlige støtte eller boligstøtten.

Der er pr. 1. april 2016 indført et arbejdskrav på 225 timers ordinært og ustøttet arbejde. Man kan dog tidligst få nedsat hjælpen fra 1. oktober 2016. Reglen betyder, at ydelsen bliver nedsat, hvis man har modtaget økonomisk hjælp i sammenlagt 1 år inden for de sidste 3 år, og man ikke har haft 225 timers ustøttet arbejde indenfor de seneste 12 kalendermåneder. Reglen gælder både for enlige, samlevende og gifte. Størrelsen af nedsættelsen afhænger af, hvor stor den ydelse er, som man modtager. Der gælder særlige regler, hvis man har forsørgelsespligt overfor børn og én eller begge modtager integrationsydelse. I så fald er man først omfattet af 225 timers reglen, når der er opnået ret til fuld børne- og ungeydelse, hvilket vil sige, når man har haft bopæl i landet i mindst 2 år.

Modtagere af integrationsydelse har ikke ret til at holde ferie med ydelse.

Alle borgere, der er omfattet af disse ændringer, vil modtage et detaljeret vejledningsbrev. Herefter fremsendes et partshøringsbrev og et afgørelsesbrev til de borgere, hvis ydelse nedsættes. Der vil fra Integrationsafdelingens side blive afsat ekstra tid til råd og vejledning af flygtninge - dels på AOF og dels i Borgerservice.

Staben for Service foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Indstilling

Integrationsrådet, 24. maj 2016, pkt. 10:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Cady Mampouya-Kilele, Danial Nouri og Abdul Same Afshar var fraværende.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


13. Evaluering af arrangement for flygtninge


Resume

Sagsforløb: IR/BE

Den 10. maj 2016 havde Integrationsrådet arrangeret beskæftigelsestur for flygtninge, med besøg på 2 lokale arbejdspladser. Arrangementet sluttet i Den Runde Pavillon med oplæg af Borgmester Mikael Klitgaard og Per Kjeldsen fra 3F. Der deltog 16 flygtninge og 4 medlemmer af Integrationsrådet.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Det første besøg var hos mælkebonde Lars Petersen, Klovborg, Ø. Brønderslev, som har en bedrift på 680 malkekøer med en daglig produktion på 122.500 liter mælk. Her blev der fortalt om vilkårene for at arbejde ved landbruget. Det blev oplyst, at der ikke kræves store forudsætninger med hensyn til uddannelse, idet de ansatte bliver oplært i de funktioner, der kræves i arbejdet. Der bliver imidlertid lagt vægt på mødestabilitet, punktlighed og akkuratesse. Det blev oplyst, at interesserede kan skrive en ansøgning og arbejdsgiver vil henvende sig, når der bliver behov for arbejdskraft.

Det andet besøg var på Altu-glas. Direktør Bjørn Eiriksson stod for rundvisning og fortalte om virksomhedens historie. Vedrørende rekruttering af nye medarbejdere, blev det oplyst, at man hovedsagelig benytter sig af vikarbureau i forbindelse med spidsbelastninger, langvarig sygefravær ved det faste personale med mere. Ved at anvende vikarer kan virksomheden se vikaren an og vurdere, om det kan være en person, som vil være relevant at kontakte ved en eventuel fastansættelse. Det blev oplyst, at der ikke var store krav til uddannelse og direktøren opfordrede til, at man blot kom ind på virksomheden og blev skrevet op til et evt. arbejde.

Turen sluttede med kaffe i Den Runde Pavillon, hvor borgmester Mikael Klitgaard fortalte om de mange jobmuligheder, der findes indenfor kommunen samt uddannelseskravene til de forskellige arbejdsfunktioner. Kommunen som arbejdsplads er den største virksomhed i Brønderslev Kommune. Borgmester Mikael Klitgaard opfordrede ligeledes til, at flygtningene henvender sig og søger job ved kommunens institutioner.

Per Kjeldsen fra 3F fortalte om fagbevægelsens rolle i det danske samfund og betonede vigtigheden af det samarbejde, der finder sted mellem arbejdsgiver og arbejdstager - som ligestillede samarbejdspartnere.

Stabsenheden for Service foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Indstilling

Integrationsrådet, 24. maj 2016, pkt. 4:

Sagen er taget til orientering.

Integrationsrådet ønsker at gentage et lignende arrangement på et senere tidspunkt.

Cady Mampouya-Kilele, Danial Nouri og Abdul Same Afshar var fraværende.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


14. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Der blev orienteret fra mødet d.d. med LO.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


15. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Der er lavet VUM i alle sager på psykiatri- og handicapområdet i UngeCentret.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


16. Lukket punkt: Forlængelse af rammeaftaler


Til toppen


17. Lukket punkt: Forslag til lovændringer og konsekvenser heraf på integrationsområdet


Til toppen


18. Lukket punkt: Forlængelse af kontrakt


Til toppen


19. Lukket punkt: Forlængelse af kontrakt


Til toppen


20. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


21. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 7. juni 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer