Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelsesudvalget - Referat

Dato: 3. oktober 2016
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Udmøntning af investeringsstrategi på udsatte unge-området


Resume

Sagsforløb: BE

I budgetaftalen for 2017 indgår UngeCenter Brønderslevs forslag til en investeringsstrategi for udsatte unge mellem 15 og 18 (23) år.

Strategien er inspireret af Sveriges-modellen og involverer udgifter til opnormering af medarbejdere, som forventes vendt til en nettobesparelse på 6 mio. kr. ved udgangen af 2020.

Da strategien er fastsat til opstart 1. januar 2017, har UngeCenter Brønderslev udarbejdet en tids- og handleplan for udmøntning af strategien for perioden oktober 2016 til marts 2017. De primære, første aktiviteter vil være ansættelse af nye medarbejdere og aftale med en ekstern leverandør om processtøtte og kompetenceudvikling.

Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til godkendelse af tids- og handleplanen.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2017 har Byrådet afsat 875.000 kr. til igangsætning af den investeringsstrategi på udsatte unge-området, som UngeCentret har fremsat som et budgetønske.

Udgiften på 875.000 kr. dækker den negative balance i investeringsstrategiens første år. Fra 2018 forventes udgifterne til strategien vendt til en nettobesparelse, som ved udgangen af 2020 udgør 6 mio. kr.

De primære udgifter i strategien udgør opnormering af medarbejdere og kompetenceudvikling. Besparelser vil ske på kontaktpersonområdet, idet opnormeringen betyder, at sagsbehandlerne i højere grad selv vil kunne varetage denne funktion. Besparelser vil derudover ske på anbringelsesområdet, idet strategien involverer brug af mindre indgribende tilbud til de unge.

Idéen med investeringsstrategien er, at kompetenceudvikling og lavere sagstal pr. sagsbehandler - via opnormering af medarbejdere - giver mulighed for metodisk at arbejde med:

 • Fremskudt sagsbehandling
 • Systematisk inddragelse af den unges familie og netværk
 • Fokus på normalisering og mindst indgribende tilbud
 • Hyppig opfølgning
 • Tæt samarbejde med beskæftigelses- og UU-fagområderne i UngeCentret
 • Tæt, tværsektorielt samarbejde med blandt andet skole og PPR

Investeringsstrategien er inspireret af Sveriges-modellen og kombineres med indsatser forbundet med UngeCentrets helhedsorienterede tilgang til de unge.

Strategiens mål med den tætte og systematiserede indsats er:

 • At de unge får en indsats så tæt på en normal opvækst som muligt, og det mindst muligt indgribende tilbud dermed anvendes.
 • Evt. helt at undgå tilbud efter serviceloven ved en fremskudt indsats i samspil med netværk, det civile samfund m.m.
 • At de unge gennemfører folkeskolen med afgangsprøve
 • At de unge kommer i gang med og gennemfører en ungdomsuddannelse

Da strategien er fastsat til opstart den 1. januar 2017, har UngeCenter Brønderslev udarbejdet en tids- og handleplan for udmøntning af strategien for perioden oktober 2016 til marts 2017. De primære aktiviteter i forbindelse med opstart af strategien er ansættelse af nye medarbejdere og at indgå aftale med en ekstern leverandør om processtøtte og kompetenceudvikling.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender tids- og handleplanen.

Personale

Investeringsstrategiens budget involverer ansættelse af 4,73 sagsbehandler og 1 administrativ medarbejder. UngeCentret vil starte med at ansætte 4 sagsbehandlere på fuld tid og 1 sagsbehandler på 30 timer/uge. Der sigtes efter, at dette kan ske pr. 1. januar 2017.

Økonomi

I budget 2017 er der afsat 2.841.000 kr. på politikområde 102-Administration til medarbejderressourcer m.v. På politikområde 502-UngeCenter er der medtaget en besparelse på 1.966.000 kr., fordelt på forebyggende foranstaltninger og anbringelser. Netto er der således medtaget 875.000 kr. i 2017.

Fra 2018 og frem er der medtaget 2,8 mio. kr. i udgifter på politikområde 102-Administration og en tilsvarende besparelse på politikområde 502-UngeCenter.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


4. Orientering om deltagelse i EU konference om langtidsledighed


Resume

Sagsforløb: BE

Fagkonsulent Diana Kringelbach orienterer om Jobcentrets deltagelse ved en beskæftigelsespolitisk konference i regi af EU.

Diana Kringelbach kommer til udvalgets møde kl. 15.00.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Jobcenter Brønderslev deltog ved en beskæftigelsespolitisk EU konference, hvor temaet var ” bekæmpelse af langtidsledighed”. Konferencen fandt sted den 2. juni 2016. Jobcenter Brønderslev holdt ved konferencen et oplæg om erfaringer med indsatser og intensiv kontakt i forhold til forsikrede ledige - både tidligt og sent i dagpengeperioden. Efterfølgende har EU udarbejdet et praksisnotat, hvor erfaringerne fra Brønderslev indgår.

Fagkonsulent Diana Kringelbach deltager under punktet og vil holde et oplæg.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Diana Kringelbach kom til mødet og orienterede om konferencen.

Der blev udleveret slides fra konferencen – disse vedhæftes referatet.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Anvendelse af uddannelse i beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige


Resume

Sagsforløb: BE

Et af de centrale fokusområder i beskæftigelsesreformen er fokus på uddannelse og opkvalificering. Særligt de kort- og uuddannede ledige skal have et uddannelsesløft. Der er som følge af reformen etableret flere puljeordninger, som skal medvirke til at understøtte dette fokus.

Brønderslev Kommune forventer et forbrug på ca. 5 mio. kr. til uddannelsesaktiviteter for forsikrede ledige i 2016 (inklusiv puljemidler). Det forventes ikke, at puljen til uddannelsesløft bliver forbrugt. Det skyldes, at ordningen er vanskelig at anvende i praksis.

I forhold til den regionale uddannelsespulje, har Brønderslev Kommune har sammen med landets øvrige kommuner modtaget en ekstrabevilling. Ekstrabevillingen lyder på 411.000 kr.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I forbindelse med beskæftigelsesreformen er der kommet et særligt fokus på, at gennemføre målrettet uddannelse og opkvalificering af ledige, der er ufaglærte eller har en forældet uddannelse. Dette gælder særligt i forhold til brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft. Når der anvendes uddannelsesmidler fra de forskellige puljer samt ordningen for 6. ugers jobrettet uddannelse, tages udgangspunkt i regionale positivlister, som udarbejdes på baggrund af input fra uddannelsesinstitutioner, jobcentre og a-kasser. Men jobcentret anvender også andre redskaber i forhold til afdækning af behov for arbejdskraft, herunder Vendsyssel Jobbarometret. Samlet set er der bevilget 303 uddannelsesforløb til ledige under de forskellige ordninger.

Jobcentret har udarbejdet en opgørelse over brugen af uddannelse til ledige fordelt på brancheområder. Opgørelsen viser, at der i 2016 (perioden januar-september) er anvendt flest midler til opkvalificering af ledige indenfor metalbranchen. Herefter følger transportområdet, social- og sundhedsområdet samt bygge- og anlæg (I denne opgørelse indgår ikke 6 ugers jobrettet uddannelse). Under metalområdet gennemføres blandt andet opkvalificering af 10 opsagte medarbejdere fra PN-beslag (Jf. beskæftigelsesudvalgets beslutning den 6. juni 2016) Til denne indsats er der modtaget 130.000 kr. fra varslingspuljen.

Gennemgang af de forskellige uddannelsesordninger

Regional uddannelsespulje: Den regionale uddannelsespulje er målrettet korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb – specifikt inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste seks måneder. De uddannelser, der kan bevilges fremgår af regionale positivlister, som godkendes i det Regionale Arbejdsmarkedsråd. Brønderslev Kommune har i 2016 modtaget et tilskud på 571.000 kr. til uddannelser inden for førnævnte rammer. Sidenhen er der modtaget en ekstrabevilling på 411.000 kr. Det betyder, at den samlede ramme er på 982.000 kr.

Pulje til uddannelsesløft: Den pulje giver ledige, der er fyldt 30 år og enten er ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse, mulighed for at starte på en erhvervsuddannelse allerede i starten af ledighedsperioden. Brønderslev Kommune har modtaget en bevilling på ca.1,1 mio. kr. Den ledige modtager et beløb svarende til maksimalt 80 % af dagpengesatsen med en lånemulighed i A-kassen for de sidste 20 %.

Jobcentret informerer og vejleder alle nyledige om denne mulighed. Det til trods, har det ligesom sidste år vist sig vanskeligt at anvende puljen i praksis. Billedet er det samme i andre jobcentre, og anvendelsen af denne ordning er derfor yderst begrænset.En af problematikkerne er, at man maksimalt kan uddanne sig i to år via puljen. Derved er det nødvendigt, at den ledige kommer i gang med uddannelse omgående, når pågældende er blevet ledig. Dette vanskeliggør brug af ordningen i praksis. Jobcentret forventer derfor ikke, at bevillingen på 1,1 mio. kr. anvendes. Mønstret er her det samme hos de øvrige jobcentre og anvendelsen af puljen er yderst begrænset.

6 ugers jobrettet uddannelse: Med beskæftigelsesreformen er ordningen for 6 ugers selvvalgt uddannelse ændret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Det betyder således, at uddannelsen er målrettet ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med en kort videregående uddannelse. I alt har 112 ledige i 2016 modtaget uddannelse under ordningen vedr. 6 ugers jobrettet uddannelse. I 2016 forventes der et forbrug på ca. 2,3 mio. kr. til uddannelse af ledige via ordningen for 6 ugers jobrettet uddannelse.

I tilknytning til ordningen med 6 ugers jobrettet uddannelse, er der afsat en pulje til kurser, som har en varighed ud over 6 uger. Denne pulje fordeles efter "først til mølle princippet".

Øvrig uddannelse til ledige - udenfor puljeordninger: Der bevilges ikke kun uddannelse til ledige, som led i puljeordninger. Såfremt den ledige vurderes at kunne profitere af et uddannelsesmæssigt løft i forhold til at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet, bevilger Jobcentret også uddannelser, som et led i den generelle indsats for ledige. I alt har 75 ledige modtaget opkvalificering og uddannelse, som ikke er omfattet af puljeordninger. Der er disponeret 1,75 mio. kr. til øvrig opkvalificering og uddannelse uden for puljeordningerne. Det skal ligeledes her bemærkes, at regnskabet ikke er endeligt afsluttet.

Målgruppe/kriterier

Antal ledige

Regional uddannelsespulje

Alle grupper af ledige – uanset uddannelsesbaggrund. Skal fremgå af regional positivliste.

98

Pulje til uddannelsesløft

Den ledige skal være over 30 år herudover er der følgende krav: 1) må ikke have erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, eller 2) har uddannelse som i 1), der ikke har været anvendt i de sidste 5 år.

1

6 ugers jobrettet udd.

Den ledige har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis den ledige er ufaglært eller faglært (dette er nærmere specificeret i en række kriterier)

112

Pulje for jobrettet uddannelses udover 6 uger

17

Øvrig uddannelse til ledig

Jobcentret bevilger uddannelse ud fra en individuel vurdering.

75

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, atBeskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Udgifterne finansieres af puljer samt driftsloftet.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Status på den beskæftigelsesrettede integrationsindsats


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Tilgangen af nye flygtninge til Brønderslev Kommune er faldet i forhold til de forventninger, "flygtningestrømmen" i efteråret 2015 gav. Udlændingestyrelsen har senest nedjusteret landstallet af flygtninge, der forventes at opnå ophold i Danmark i 2016, til 7.500. Brønderslev Kommunes kvote for 2016 er på denne baggrund nedsat fra oprindeligt 129 personer til 46 personer. Reelt har Brønderslev Kommune foreløbigt modtaget 55 nye flygtninge i 2016 foruden familiesammenførte borgere.

En af de primære indsatser på integrationsområdet er den beskæftigelsesrettede, hvor udfordringen fortsat er at skærpe jobfokus. Brønderslev Kommune har siden november 2015 samarbejdet med ISS om virksomhedstilbud til flygtninge. 13 % af de henviste flygtninge til ISS er foreløbig blevet selvforsørgende, hvilket Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer som tilfredsstillende.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Antallet af nye flygtninge, der visiteres til kommunerne, er faldet i forhold til de forventninger, det stigende antal asylansøgere i efteråret 2015 gav.

I lyset af efterårets begivenheder opjusterede Udlændingestyrelsen i december 2015 landstallet for flygtninge, der forventes at opnå opholdstilladelse i Danmark i 2016, til 17.000 personer. Brønderslev Kommunes kvote for antal flygtninge, der forventes visiteret til kommunen i 2016, blev med afsæt i dette landstal sat til 129 personer.

Udlændingestyrelsen har efterfølgende nedjusteret landstallet i henholdsvis juni og august 2016, fordi antallet af nyindrejste asylansøgere og forventningerne til antal afgørelser er faldet (se tabel nedenfor). Landstallet for 2016 er nu 7.500 personer, og Brønderslev Kommunes kvote er nedsat til 46 personer.

Reelt har kommunen foreløbigt modtaget 55 nye flygtninge i 2016 (pr. 30. september). Dertil kommer familiesammenførte borgere. Hvorvidt overskridelsen af kvoten betyder, at der ikke kommer flere nye flygtninge i 2016, er uvist.

Kommunekvoterne fastsættes af det regionale Kommunekontaktråd (KKR) på baggrund af Udlændingestyrelsens landstal. Udlændingestyrelsen er ifølge Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge ikke forpligtet til at regulere landstallet, med mindre det skønnes at ændre sig med mere end 50 %. En kommunekvote kan dermed i reglen overskrides med op til 50 %. Når den gældende kommunekvote er overskredet, og Udlændingestyrelsen påtænker at visitere en flygtning eller flygtningefamilie til kommunen, spørger de i hovedreglen forinden, om kommunen vil modtage pågældende.

For 2017 har Udlændingestyrelsen udmeldt et landstal på 8.500 personer, og Brønderslev Kommunes kvote for 2017 er sat til 48 personer.

Landstal (antal personer)

Brønderslev Kommunes kvote (antal personer)

December 2015

17.000

129

Juni 2016

9.500 - 13.500

90

31. august 2016

7.500

46

2017

8.500

48

Den lavere tilgang af flygtninge i kommunen giver mulighed for at arbejde mere målrettet med at få de nye flygtninge og de flygtninge, som allerede er her, tættere på arbejdsmarkedet og i job. Det giver også mulighed for implementering af de nye regler og tilgange til målgruppen, som indgår i de lovændringer, Regeringen vedtog pr. 1. juli 2016.

De nye regler pr. 1. juli 2016 indebærer blandt andet, at flygtninge skal betragtes som jobparate fra start, med mindre de er åbenbart aktivitetsparate, og de skal i virksomhedspraktik indenfor 2-4 uger fra deres ankomst til kommunen. I Brønderslev Kommune varetager ISS den første virksomhedsrettede indsats for de jobparate flygtninge.

Fra september 2016 deltager ISS med en virksomhedskonsulent i den første samtale med nye flygtninge (også kaldet modtagelsessamtalen) i Integrationsafdelingen. Formålet er at spore integrationsindsatsen ind på job fra start og konkret etablere praktik for den enkelte, nyankomne borger indenfor 2-4 uger.

Integrationsydelse

Pr. 1. juli 2016 overgik borgere, der ikke har boet i Danmark i mindst syv ud af de seneste otte år, til integrationsydelse. For nytilkomne flygtninge og familiesammenførte blev integrationsydelsen indført pr. 1. september 2015.

Integrationsydelsen er lavere end kontanthjælp og på niveau med uddannelseshjælp. Satserne afhænger af civilstatus. En voksen ikke-enlig forsørger modtager 8.411 kr. pr. måned. En voksen uden børn modtager 6.010 kr. pr. måned (se bilag).

I Brønderslev Kommune modtager 257 borgere, der er omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse pr. 21. september 2016. Derudover er 39 borgere på kontanthjælp og 3 på uddannelseshjælp overgået til integrationsydelse.

Status på ISS' indsats

90 borgere omfattet af integrationsprogrammet er aktuelt henvist til en virksomhedsrettet indsats hos ISS.

Beskæftigelsesudvalget blev på møde den 24. maj 2016 orienteret om ISS' indsats på integrationsområdet. På dette tidspunkt (opgjort pr. 14. april 2016) var 2 borgere kommet i job og 2 i løntilskudsjob via ISS' indsats.

Status pr. 14. september er, at 9 borgere er kommet i job og 15 i løntilskudsjob:

Aktiviteter i perioden 1. november 2015 til 14. september 2016

Antal henviste borgere i alt

153

Antal virksomhedspraktikker i perioden

191

Resultater

Pr. 14. april 2016

Pr. 14. september 2016

Antal borgere i job (inkl. IGU)

2

9 (heraf 1 IGU-aftale)

Antal borgere i uddannelse (inkl. elevplads)

(ikke opgjort)

14

Antal job med løntilskud

3

15

Der ses således en fremgang i ISS' resultater, hvilket også var forventet. ISS overtog opgaven den 1. november 2015, og de første måneder var præget af opstart. Dernæst erfarede ISS og Brønderslev Kommune, at de to dages virksomhedspraktik, som typisk blev etableret, fordi borgerne var på sprogskole de øvrige 3 ugedage, ikke førte til fuldtidsjob. Arbejdsgiverne ønsker at se borgerne mere an, inden de ansætter.

Beskæftigelsesudvalget vedtog på denne baggrund en ny "grundmodel" for integrationsprogrammet i Brønderslev Kommune den 6. juni 2016. Modellen indebærer, at borgerne som udgangspunkt er i virksomhedspraktik 3 dage om ugen og går på sprogskole 2 dage om ugen. Etablering af fuldtidspraktikker, hvor borgeren modtager danskundervisning om aftenen, tilstræbes. Ud af 49 aktuelle virksomhedspraktikker etableret af ISS er de 22 fuldtidspraktikker.

Målsætningen for ISS' indsats, som fra august 2016 også indebærer etablering af strakspraktikker for nye borgere indenfor 2-4 uger, er at:

 • 10 % af borgerne er i privat løntilskud senest efter 26 ugers praktik, og
 • 20 % af borgerne er selvforsørgende (via job, IGU, SU-berettiget uddannelse eller elevplads) i minimum 3 måneder efter 1 år.

Aktuelt er 23 af ISS' i alt 153 henviste borgere selvforsørgende, hvilket svarer til 13 %. Hertil noteres, at der endnu ikke er gået et år, som målsætningen om 20 % tilsiger, da ISS' indsats startede i november 2015. For nuværende vurderer Fagforvaltningen for Beskæftigelse, at resultaterne af ISS' indsats er tilfredsstillende. Forventningen er, at der fortsat vil ses fremgang i resultaterne.

Virksomhedsdansk

Et fokus i integrationsindsatsen, som forventes at blive skærpet yderligere den kommende tid, er kombinationer af den virksomhedsrettede indsats og sprogindlæring. Integrationsafdelingen i Brønderslev Kommune og AOF, som leverer sprogundervisning til kommunens flygtninge, har på denne baggrund etableret en samarbejdsmodel om virksomhedsdansk. I modellen ligger en "pakke", som ISS kan sælge til virksomhederne, med tilbud om danskundervisning i arbejdstiden målrettet det "sprog", som er relevant i den enkelte virksomhed.

Integrationsafdelingen, ISS og AOF drøfter aktuelt en aftale med Vrå Dampvaskeri om sprogundervisning i arbejdstiden mod, at virksomheden tager 8 flygtninge i praktik. Det er Jobcentrets mål at etablere flere af denne slags aftaler og fortsat udvikle mulighederne forbundet med virksomhedsdansk.

Pulje

Arbejdet med et mere skærpet jobfokus i integrationsindsatsen, herunder også virksomhedsdansk, vil blive yderligere målrettet med det projekt, Jobcentret er bevilget af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Projektet hedder "Nu er det min tur" og varer fra den 1. juli 2016 til den 30. juni 2019. Opstart af projektet er blevet forsinket, fordi SIRI har afventet afklaring af den eksterne aktør, som skal levere processtøtte. Valget af aktør er nu faldet på Rambøll, som vil bruge CABI og Ploughmann-Copenhagen som underleverandører. Der er kick-off møde for de deltagende projekter den 10. oktober 2016. Første fase i projektet er en kortlægning af kommunens indsats og udfordringer på området.

Jobcentret har ansat en projektleder, som er finansieret af projektets budget.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Rammeaftalen for 2017 for specialundervisning og det specialiserede socialområde - godkendelse af udviklingsstrategien og styringsaftalen


Resume

Sagsforløb: BE/BS/SS/ØK/BY

For at sikre den fælles koordinering af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Nordjylland fremlægges forslag til Rammeaftale 2017.

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale. Begge dele træder i kraft den 1. januar 2017. KKR har drøftet og godkendt udkastet til rammeaftalen på møde den 16. september 2017.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til rammeaftale for 2017 kan godkendes.

Sagsfremstilling

De nordjyske kommuner har ansvar for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i regionen. Ansvaret indebærer, at der hvert år skal indgås en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på området.

Rammeaftalen skal bestå af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale, der begge nu foreligger til de 11 nordjyske kommunalbestyrelsers og Regionsrådets godkendelse. Begge træder i kraft den 1. januar 2017.

Udkastene til udviklingsstrategi og styringsaftale blev behandlet af KKR den 16. september 2016, hvor KKR drøftede og godkendte Rammeaftale 2017. Der har i forhold til Rammeaftale 2017 været arbejdet med at gøre aftalen mere læsevenlig og mindre bureaukratisk. Således er der blevet arbejdet med layoutet, og de dele, der skal bruges af embedsmændene i dagligdagen, er flyttet om til bilagene.

Centrale områder i Rammeaftalen 2017

På baggrund af kommunernes og regionens indmeldinger vurderes det i Rammeaftale 2017, at der er tilfredsstillende sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Med Rammeaftale 2017 udpeges der ikke nye områder, hvor der er behov for, at de nordjyske kommuner og regionen arbejder sammen om det specialiserede socialområde. Rammeaftalen samler i stedet enderne i forhold til tidligere års fokusområder, og sætter således fokus på følgende områder, der allerede arbejdes med i fælleskommunalt regi:

Borgere med svære spiseforstyrrelser

Som følge af, at der er tale om en meget lille målgruppe i Nordjylland, som både har svære spiseforstyrrelser og behov for socialt rehabiliterende tilbud, melder de nordjyske kommuner om en vidensudfordring. Der igangsættes derfor en række initiativer for at sikre, at både kommunernes myndighedsfunktion og leverandørniveauet i Nordjylland får opbygget viden og kompetencer i forhold til målgruppen.

Udbuddet af tilbud til unge stofmisbrugere i Nordjylland

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal kortlægge tilbudsviften til unge stofmisbrugere i Nordjylland, eftersom kommunerne i Nordjylland særligt har efterspurgt tilbud til netop denne gruppe. Arbejdsgruppen afrapporterer inden udgangen af 2016, og 2017 vil blive brugt på at følge op på gruppens anbefalinger.

Det forstærkede samarbejde om de mest specialiserede tilbud

Det forstærkede samarbejde er en permanent overbygning på det eksisterende rammeaftalesamarbejde. Formålet er at understøtte eksistensen af de mest specialiserede tilbud i Nordjylland, så det sikres, at borgerne i Nordjylland til stadighed har adgang til højt specialiserede tilbud og kompetencer.

Udgiftsreduktion på i alt 5 % frem mod 2020 på rammeaftaletilbud

I 2015 besluttede kommunaldirektørkredsen (KKR) at undersøge takstniveauet for tilbud til udvalgte målgrupper. Analysen viste, at enhedsomkostningerne på udvalgte nordjyske rammeaftaletilbud umiddelbart var højere end på sammenlignelige tilbud i andre regioner. På baggrund heraf har KKR besluttet, at udgiftsreduktionen for rammeaftaleområdet skal udmøntes delvist via en generel takstreduktion og delvist via dialog mellem myndighedsfunktioner og udførende driftsherrer, hvor man bl.a. ser på mere målrettet visitering.

Gentænkning af rammeaftalen

Der er igangsat en gentænkning af Rammeaftale 2018, som skal sikre en visionær og strategisk strategi, der kan bidrage til udviklingen af det specialiserede socialområde på tværs af kommunerne. Rammeaftalerne er hidtil blevet til på baggrund af spørgeskemaer udfyldt af de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Gentænkningen af rammeaftalen skal bidrage til, at der sættes fokus på dialog særligt i forhold til udpegningen af områder, som kommunerne og regionen skal arbejde sammen om. Det skal ske gennem tæt involvering af politikere og løbende inddragelse af fagfolk og brugerorganisationer.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet

 • godkender forslag til Rammeaftalen 2017 og
 • tager orienteringen om gentænkningen af rammeaftalen til efterretning.
Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


8. Orientering om 225 timers reglen


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesudvalget orienteres om status på 225-timers reglen.

225-timers reglen blev indført I forbindelse med aftalen om jobreform, som er indgået mellem regeringen (V) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative.

Reglen betyder, at kontanthjælpsmodtagere samt modtagere af uddannelseshjælp og integrationsydelse som udgangspunkt skal opfylde et arbejdskrav på 225 timers ordinært og ustøttet arbejde for ikke at få nedsat ydelsen. I Brønderslev Kommune er der aktuelt fritaget 621 borgere fra 225 timers reglen. Data fra STAR viser, at Brønderslev Kommune har en relativt høj andel af borgere, som er fritaget fra 225 timers reglen. Jobcentret arbejder pt. med at udarbejde en handlingsplan på området.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Hvor mange er fritaget for 225 timers reglen i Brønderslev Kommune?

I Brønderslev Kommune er der aktuelt fritaget:

 • 313 borgere på kontanthjælp
 • 209 borgere på integrationsydelse
 • 99 borgere på uddannelseshjælp

Som det fremgår af medsendte opgørelse, er en relativt stor andel af borgerne fritaget for 225 timers reglen sammenlignet med de øvrige kommuner i landet.

Job- og UngeCentret tolkede pr. 1. juli 2016 reglerne således, at alle aktivitetsparate borgere som udgangspunkt skulle fritages for kravet.

Sidenhen blev reglerne uddybet i en guide fra STAR. Her er det udspecificeret hvilke faktorer, der indikerer om borgeren er undtaget eller omfattet af reglerne. Det betyder, at Job- og UngeCentret har ændret tilgang, så aktivitetsparate borgere fremadrettet ikke er undtaget for 225 timers kravet pr. automatik. Job- og UngeCentret har samtidig fokus på at gennemgå og revisitere de aktivitetsparate ledige, som forventes at kunne opfylde kravet. Der arbejdes pt. på at udarbejde en handlingsplan på området.

Hvilke målgrupper omfatter 225 timers reglen?

225-timersreglen omfatter modtagere af uddannelseshjælp, kontanthjælp og integrationsydelse. Dog er der i lovgivningen visse grupper, der er undtaget fra lovgivningen.

For de øvrige borgere, skal kommunen skal vurdere, om den pågældende borger aktuelt har ressourcer, der gør vedkommende i stand til at arbejde i 225 timer inden for 12 måneder. Det afgørende for vurderingen er ikke, om der er adgang til jobs.

Ved vurderingen af om borgeren vil være i stand til at varetage 225 timers arbejde, skal der foretages en vurdering i forhold til de mulige jobs eller jobfunktioner i bred forstand. Det vil sige, at der primært tages udgangspunkt i arbejdsmarkedets behov.

Hvad sker der hvis man ikke opfylder kravet om 225 timers beskæftigelse?

Konsekvensen ved ikke at opfylde kravet om 113 timers ordinært, ustøttet arbejde indenfor 6 kalendermåneder (pr. 1.april 2017 225 timer inden for 12 kalendermåneder), er forskellige for ægtepar og ugifte.

Når det gælder ægtepar, hvor begge modtager kontanthjælp eller andre offentlige ydelser, har det konsekvens, såfremt kravet ikke opfyldes hos den eller de ægtefæller, der er omfattet af kravet. Her risikerer den ene ægtefælle at miste hele sin ydelse. For enlige og ugifte modtagere af ydelsen, er det tale om en nedsættelse af forsørgelsen på 500 kr. eller 1.000 kr.

Når borgeren har opfyldt kravet om 225 timers beskæftigelse, er pågældende igen berettiget til fuld takst.

Ovenstående er uddybet i medsendte faktaark.

Øget fokus på ordinære jobs med få timer

225 timers reglen har medført et øget fokus på lønnede småjobs og erfaringer fra blandt andet Hedensted Kommune viser, at lønnede småjobs er en effektiv måde at få fodfæste på arbejdsmarkedet for kontanthjælpsmodtagere. Det kan blandt andet ske ved at kombinere virksomhedspraktik eller løntilskudsjobs med ordinære timer. Det er blevet et fokusområde for Jobcentret, at opdyrke ”små” ordinære jobs med få timer.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Ledighedsstatistik for august måned 2016


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesudvalget orienteres om udviklingen på udvalgte ydelsesområder. Opgørelsen viser et fald i antallet af personer på uddannelseshjælp, A-dagpenge og sygedagpenge.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget orienteres om de aktuelle sagstal samt udviklingen på udvalgte ydelsesområder. Data kommer fra sagsbehandlersystemet Workbase.

Rapporten er opdelt i Jobcentrets og UngeCentrets målgrupper, og viser status på antallet af sager ultimo august 2016 sammenlignet med ultimo august 2015.

Rapporten viser, at der for UngeCentrets målgrupper har været et stort fald i antallet af personer på uddannelseshjælp og et fald i antallet af sygedagpengemodtagere. Modsat har der været en stigning i personer på ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

Når det gælder Jobcentrets målgrupper ses der en mindre stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere sammenlignet med august 2015. Foreløbige tal for september viser dog, at antallet af kontanthjælpsmodtagere er på vej i den rigtige retning. Det skal her bemærkes, at tallene på kontanthjælp tillige omfatter 37 personer, der modtager integrationsydelse. Der ses tillige en stigning på jobafklaringsforløb, ressourceforløb, integrationsborgere og fleksjob mens antallet af personer på sygedagpenge og ledighedsydelse er faldet.

I forhold til A-dagpenge er det ikke muligt at trække historiske data herpå i Workbase, hvorfor disse tal ikke indgår i rapporterne. Her viser tal fra jobindsats (juli måned) dog et fald i antallet.

Antal personer

Antal fuldtidspersoner

Brønderslev

Juli 2015

713

478

Juli 2016

621

411

Sammenligning med nabokommuner og Nordjylland

Nedenstående figur viser andelen af fuldtidspersoner i Brønderslev Kommune, der modtager offentlige ydelser sammenlignet med Nordjylland og nabokommunerne Frederikshavn/Læsø, Hjørring og Jammerbugt. Tallene er opgjort som andelen af fuldtidspersoner i procent af befolkningen mellem 16 og 66 år.

Som det fremgår er det især på kontanthjælpsområdet, integrationsområdet og jobafklaringsforløb, at Brønderslev adskiller sig fra nabokommunerne. Dog ses der et lavere niveau på sygedagpenge sammenlignet med nabokommunerne.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Status på EGU og den koordinerede ungdomsuddannelse


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesudvalget orienteres om anvendelse af EGU samt den koordinerede ungdomsuddannelse.

Pr. ultimo september 2016 er der igangsat 13 EGU forløb, og der er 9 unge i gang med den koordinerede ungdomsuddannelse.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

UU har gjort status ultimo september 2016 på hvor mange unge, der er i gang med en EGU samt hvor mange unge, der er tilmeldt den koordinerede ungdomsuddannelse.

EGU

Der er ultimo september gangsat 13 EGU uddannelsesforløb og 5 unge er ved at blive klargjort til en EGU. Der er en forventning/forhåbning om, at disse unge starter deres EGU uddannelse op inden udgangen af 2016.

Det betyder, at UU er tæt på at opfylde målet om, at 20 unge i Brønderslev kommune skal være i gang med en EGU. 5 af uddannelserne foregår ved kommunale pladser. De øvrige er private.

Den kombinerede ungdomsuddannelse

Den Kombinerede Ungdomsuddannelse (KUU) er en ny uddannelse, der er opstået som en del af Erhvervsuddannelsesreformen (EUD). Uddannelsen er toårig og henvender sig til unge, der ikke har forudsætningerne for at gå i gang med en erhvervsfaglig eller gymnasial uddannelse.

I Brønderslev, er der pt. 9 elever, der er startet på KUU pr. 1. august 2016. VUC udbød 14 pladser, men måtte altså starte op med 9. Da der ikke er løbende optag kører holdet nu med 9 studerende.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


11. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

 1. Uddannelsesoversigt, september 2016 er vedlagt.
 2. Tværkommunalt temadøgn

Den 1. og 2. december 2016 holdes tværkommunalt temadøgn på beskæftigelsesområdet. Deltagerkredsen er udvalg og råd fra de 4 kommuner: Brønderslev, Hjørring, Frederikshavn og Jammerbugt.

Det er Jammerbugt Kommune, der er arrangør og temadøgnet afholdes i Brovst. Program for arrangementet er tidligere fremsendt på mail til Beskæftigelsesudvalget.

Sidste frist for tilmelding er den 1. november 2016.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ad 2.

Eskild S. Andersen, Bettina Nielsen, Svend Erik Trudslev, Martin Bech, Vibeke Holler og Lene Faber tilmeldes.

Bilag

Til toppen


12. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


13. Lukket punkt:


Til toppen


14. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 6. oktober 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer