Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelsesudvalget - Referat

Dato: 7. november 2016
Lokale: Hedelund, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Beskæftigelsesplan 2017 - første udkast


Resume

Sagsforløb: BE/IR/LAF/HAR/ØK

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet første udkast til Jobcenter Brønderslevs beskæftigelsesplan for 2017. Planen tager afsæt i beskæftigelsesministerens 4 mål for 2017.

Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til første udkast til Beskæftigelsesplan 2017.

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum (LAF) og Integrationsrådet er inviteret med til mødet til drøftelse af beskæftigelsesplanen.

Sagsfremstilling

Omdrejningspunktet for Jobcenter Brønderslevs beskæftigelsesplan for 2017 er ligesom tidligere år beskæftigelsesministerens 4 målsætninger. De 4 mål for 2017 er:

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

2016 var et år med faldende ledighed og øget efterspørgsel efter arbejdskraft. I 2017 forventes der at blive mangel på kvalificerede medarbejdere indenfor flere brancher. I Nordjylland gælder dette særligt følgende brancher:

 • Byggeri og støtteerhverv
 • Fødevarer og støtteerhverv
 • Handel og støtteerhverv

Virksomhedernes muligheder for at skabe vækst er afhængig af, at de har let adgang til medarbejdere med de rette kompetencer. Jobcentrets rolle som formidler mellem virksomheder og arbejdsløse bliver derfor central i 2017.

Erhvervsservice i jobcentret, som står for at servicere virksomhederne, oplever i stigende omfang udfordringer, når de skal rekruttere arbejdskraft. Det skyldes, at afstanden mellem virksomhedernes behov og de lediges kompetencer (både hvad angår uddannelsesbaggrund og erfaring indenfor området) er for stor til, at det lukkes med kortere uddannelsesforløb. Jobcentret vil derfor have fokus på den tætte dialog med virksomhederne i 2017 med henblik på at afdække det detaljerede kompetencebehov og i samarbejde med A-kasser og faglige organisationer på mulighederne for intern opkvalificering og rotation. Herved kan der blive frigivet mindre specialiserede jobfunktioner til nye medarbejdere udefra.

2. Flere unge skal have en uddannelse

Uddannelse er en afgørende forudsætning for, at de unge kan fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet både nu og fremtiden. På samme måde er uddannelse en forudsætning for, at virksomhederne fortsat kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Flere unge skal derfor i gang med og gennemføre en uddannelse. Det gælder også de unge, som har særlige behov.

UngeCenter Brønderslev har i 2016 haft et markant fald i antallet af unge, der modtager uddannelseshjælp. UngeCentret vil i 2017 fortsat skærpe helhedssynet på tværs af fagområder, så de unge med behov herfor, oplever mening og sammenhæng i indsatsen. UngeCentret vil derudover have fokus på at videreudvikle samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne, herunder erhvervsskolerne, så flere unge vælger en erhvervsfaglig uddannelse. På længere sigt forventes der at mangle 3.000 faglærte medarbejdere i Nordjylland.

3. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet

Borgerne i udkanten af arbejdsmarkedet er ikke umiddelbart en gruppe, der kan varetage specialiserede funktioner på virksomhederne. Derudover har mange udsatte ledige problemer udover arbejdsløshed. Fokus vil derfor være på, at de udsatte ledige får fodfæste på arbejdsmarkedet ved hjælp af jobs med få timer, eventuelt i kombination med virksomhedspraktik. Dette skal ved hjælp af en mere jobrettet og empowerment-orienteret tilgang og et tættere samspil mellem jobcentrets rådgivere og virksomhedskonsulenter.

Jobcentret vil i 2017 særligt have fokus på, at flere kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb deltager i virksomhedsrettede indsatser parallelt med sociale og sundhedsmæssige indsatser ved behov herfor.

Jobcentrets investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet vil understøtte denne målsætning.

4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Undersøgelser viser, at flygtningenes egen motivation og forventninger om selvforsørgelse falder allerede efter tre måneder, fra de er kommet til en kommune. Dette kan jobcentret genkende. For at sikre den tidlige indsats har en virksomhedskonsulent siden september 2016 deltaget i den første modtagelsessamtale. Dette tiltag videreføres i 2017.

Jobcentret vil derudover have fokus på den nye integrationsgrunduddannelse (IGU) og understøtte, at der etableres flere IGU-forløb i 2017.

Manglende sprogkundskaber kan være en barriere i mødet mellem flygtninge og virksomheder. I 2017 vil jobcentret have yderligere fokus på tiltag, der kan nedbryde sprogbarrieren. Det vil blandt andet ske ved videreudvikling af et tilbud om virksomhedsdansk i samarbejde med AOF.

Jobcentret er del af et national projekt, der skal målrette beskæftigelsesindsatsen for flygtninge. Projektet varer til medio 2019 og skal blandt andet styrke samarbejdet med virksomhederne og samspillet mellem virksomhedskonsulenter og rådgivere på integrationsområdet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget drøfter første udkast til Beskæftigelsesplan 2017.

Personale

Ingen.

Indstilling

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum, 7. november 2016, pkt. 3:

1. udkast af beskæftigelsesplanen blev drøftet på fællesmødet og det blev aftalt, at LAF fremsender skriftlige bemærkninger til 1. udkast af beskæftigelsesplanen.

Integrationsrådet, 7. november 2016, pkt. 3:

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

Afbud fra:

Knud Jørgensen

Cady Mampouya-Kilele

Kamomo Kasigwa Ruhinduka

Udeblevet uden afbud:

Søren Krog Jensen

Salah-Eldin E.S. El-Awad

Daniel Nouri

Emilly Leilah Kanyi Pedersen

Indkaldt suppleant:

Fakhriya Afshar

Beslutning

Planen blev gennemgået og behandles igen på næste udvalgsmøde.

Bilag

Til toppen


4. Deltagelse i frikommuneforsøg


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Brønderslev Kommune har sammen med de øvrige nordjyske kommuner søgt om deltagelse i et frikommuneforsøg. Brønderslev Kommune har nu modtaget tilsagn fra Social- og Indenrigsministeriet om, at Brønderslev Kommune er blevet udvalgt til at deltage i frikommuneforsøget på beskæftigelses og integrationsområdet.Næste skridt er, at der nu skal udarbejdes konkrete forsøgsansøgninger om de enkelte delelementer i frikommuneforsøget.

Det lokale arbejdsmarkedsforum (LAF) deltager under punktet.

Byrådet skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal deltage i forsøget vedr. formkrav ved lovpligtige samtaler.

Byrådet skal desuden tage stilling til, om der er andre forsøgsansøgninger, som Brønderslev Kommune skal deltage i nu eller på sigt.

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum skal afgive høringssvar i sagen.

Sagsfremstilling

På KKRs møde den 12. februar 2016 blev det besluttet, at de 11 nordjyske kommuner skulle udarbejde en fælles nordjysk ansøgning om at blive godkendt som frikommunenetværk under temaet En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder også indsats for flygtninge.

Ansøgningen blev godkendt af såvel KKR og de 11 kommuner i foråret 2016, ligesom det blev godkendt, at Aalborg kommune er kommunernes netværksansvarlige, der har kontakten til Social- og Indenrigsministeriet og sikre overordnet koordinering på tværs af kommunerne.

Ansøgningen blev fremsendt til Social- og Indenrigsministeriet den 1. juni 2016 med forventning om svar primo september 2016, hvilket sidenhen blev udskudt til primo oktober 2016. I venteperioden henover sommermånederne blev konkrete forslag drøftet mellem kommunerne og med politiske udvalg i kommunerne, og det blev aftalt, hvilke kommuner, der ville gå sammen om konkrete forsøg, såfremt de nordjyske kommuner blev udtaget som frikommunenetværk.

Den 10. oktober 2016 kom der skriftligt tilsagn til alle de nordjyske borgermestre om, at de 11 nordjyske kommuner er med i frikommuneforsøget som et samlet netværk. Frikommuneforsøget løber frem til den 31. juli 2020.

I forsøgsperioden vil de enkelte kommuner i netværket kunne søge Social- og Indenrigsministeriet om fritagelse for gældende lovgivning på ansøgte områder. Social- og Indenrigsministeriet behandler ansøgningerne i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Styrelsen for International Rekruttering og Integration m.fl.

Første ansøgningsrunde er den 1. december 2016, og der har dermed været tale om en meget kort proces for kommunerne. Således har perioden fra den 10. oktober 2016 til den 31. oktober 2016 været afsat til udarbejdelse af konkrete ansøgninger, mens perioden fra den 1. november 2016 til den 30. november 2016 er afsat til politisk godkendelse af ansøgningerne samt partsinddragelse. Den 1. december 2016 fremsendes de konkrete ansøgninger til Social- og Indenrigsministeriet.

De enkelte politiske udvalg godkender de ansøgninger, som pågældende kommune ønsker at stå som ansøger på, og tager de øvrige ansøgninger til orientering.

Hvis ansøgningerne fra første ansøgningsrunde godkendes, og Folketinget giver lovhjemmel til at gennemføre forsøgene, vil kommunerne kunne implementere og igangsætte forsøgene i hele forsøgsperioden frem til den 31. juli 2020. Der er altså intet krav om, at igangsætningen skal ske i umiddelbar forlængelse af, at lovhjemlen er givet.

Social- og Indenrigsministeriet har oplyst, at forsøgshjemlerne som udgangspunkt vil søges udformet, således at forsøgsideerne kan gennemføres i alle kommuner i netværket – også selvom ikke alle kommuner står som ansøger. Social- og Indenrigsministeriet har dog oplyst, at lovhjemlen i særlige tilfælde – eksempelvis ved politisk kontroversielle forsøg - kan tænkes at blive afgrænset til et mindre antal kommuner i det nordjyske netværk. Endelig kan man forestille sig en tredje variant, hvor lovhjemlen udformes som en bemyndigelse til den relevante ressortminister til at godkende forsøgsideer efter en konkret ansøgning.

Aalborg Kommune er som netværksansvarlig kommune løbende i dialog med Social- og Indenrigsministeriet om ansøgningerne for at afklare og afdække muligheder og udfordringer. Dette kan bevirke, at der kommer ændringer/justeringer i de fremsendte ansøgninger, som er så væsentlige, at ansøgningerne vil blive forelagt til lokalpolitisk behandling endnu en gang i begyndelsen af 2017.

I dialogen med Social- og Indenrigsministeriet drøftes endvidere, hvordan det kan sikres, at frikommunenetværkets gode erfaringer kan udbredes til andre kommuner, og eventuelt ved forsøgsperiodens afslutning kan danne grundlag for ændringer af regler, der er uhensigtsmæssige for kommunernes opgaveløsning. En afgørende forudsætning herfor er, at der er et solidt grundlag for at kunne vurdere resultaterne af de enkelte forsøg. Derfor samarbejder frikommunenetværket pt. og løbende med KORA, Rambøll og fagministerierne om at udarbejde grundige evalueringsdesigns, der systematisk følger op på effekterne af forsøgene samt de styringsmæssige og organisatoriske forhold.

Endelig er Aalborg Kommune i dialog med Arbejdsmarkedskontoret Midt-Nord (AMK) om frikommuneforsøget, herunder AMK’s og det Regionale Arbejdsmarkeds Råds rolle i den forbindelse. Der er enighed om, at Rådet løbende orienteres om forsøgene og processen, men at den formelle godkendelse, inden ansøgningerne fremsendes, ligger hos de politiske udvalg i kommunerne.

KKR orienteres på møde den 25. november om processen samt hvilke forsøgsideer, der fremsendes til Social- og Indenrigsministeriet til første ansøgningsrunde den 1. december 2016, og vil herefter halvårligt få en status på forsøg, proces og fremdrift frem til forsøgsperiodens afslutning den 31. juli 2020.

Brønderslev Kommunes ansøgning

Kommunenetværket har arbejdet med et idékatalog med 11 konkrete forslag. De nordjyske forslag til frikommuneforsøg er af tovholderkommunen (Aalborg) sammenfattet i én rapport, der blev behandlet på Beskæftigelsesudvalgets møde den 5. september 2016. 7 af forslagene er indtil videre udmøntet i konkrete ansøgninger.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Brønderslev Kommune deltager i forsøget vedr. ”Formkrav ved lovpligtige samtaler”.

Frikommuneforsøg vedr. formkrav til lovpligtige samtaler

Forsøget tager afsæt i, at der ønskes mulighed for et mere fleksibelt og individuelt tilpasset kontaktforløb for målgrupperne i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Der ønskes en ophævelse af de lovgivningsmæssige krav omkring tidsfrister for afholdelse af kontaktsamtaler samt kontaktform. Formålet er at etablere en individuel indsats, som tager udgangspunkt i borgerens individuelle behov, barrierer og kompetencer med fokus på at skabe resultater frem for overholdelse af proceskrav.

Følgende kommuner forventes at søge om denne forsøgside: Frederikshavn/Læsø, Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Rebild, Vesthimmerland, Mariagerfjord og Aalborg.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Brønderslev Kommunes deltagelse afgrænses til forsikrede ledige.

De øvrige ansøgninger fremgår af medsendte bilag

Proces- og tidsplan

Nedenfor er skitseret den officielle tidplan for hele forsøgsperioden, som Social- og Indenrigsministeriet har udarbejdet. Der bliver 3 ansøgningsrunder med efterfølgende sagsbehandling, godkendelse og fremsættelse af lovforslag. Det tager ca. et halvt år fra kommunerne søger om et forsøg til, at det kan igangsættes.

Efter første ansøgningsrunde den 1. december 2016 vil der i de nordjyske kommuner blive drøftet, hvilke forsøgsideer, der ønskes ansøgt om til 2. og 3. ansøgningsrunde. Aalborg kommune vil sørge for at igangsætte denne proces.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at

 • Byrådet tager stilling til, om Brønderslev Kommune skal deltage frikommuneforsøget vedr. formkrav ved lovpligtige samtaler
 • Byrådet tilkendegiver, om der er andre forsøgsansøgninger, som Brønderslev Kommune skal deltage i nu eller på sigt
 • Det Lokale Arbejdsmarkedsforum afgiver høringssvar i sagen.
Personale

Ingen.

Indstilling

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum, 7. november 2016, pkt. 4:

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum fremsender skriftligt høringssvar i sagen.

Integrationsrådet, 7. november 2016, pkt. 4:

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

Afbud fra:

Knud Jørgensen

Cady Mampouya-Kilele

Kamomo Kasigwa Ruhinduka

Udeblevet uden afbud:

Søren Krog Jensen

Salah-Eldin E.S. El-Awad

Daniel Nouri

Emilly Leilah Kanyi Pedersen

Indkaldt suppleant:

Fakhriya Afshar

Beslutning

Det indstilles, at Brønderslev Kommune deltager i projekt nr. 4 vedr. formkrav ved lovpligtige samtaler på det forsikrede område.

Bilag

Til toppen


5. Budgetopfølgning 3 - 2016


Resume

Sagsforløb: BE

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2016.

Beskæftigelsesudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2016.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Beskæftigelsesudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Lukning af Flerårsaftalen for 2014 og 2015


Resume

Sagsforløb: DIR/BE/SS/ØK/BY

I forbindelse med ophør af flerårsaftalen skal Byrådet tage stilling til, hvorledes aftalens efterslæb for 2014 og 2015 bevillingsmæssigt skal håndteres.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 16. december 2015 blev der lavet en overførsel af efterslæbbet fra flerårsaftalen i 2014 og 2015 til 2016. Overførslen blev håndteret ved at give en tillægsbevilling i 2015 på i alt 31,2 mio. kr. fordelt med 24,8 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område og 6,4 mio. kr. på Beskæftigelsesudvalgets område. Samtidig blev der givet tillægsbevilling i 2016 på i alt -31,2 mio. kr. fordelt med -24,8 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område og -6,4 mio. kr. på Beskæftigelsesudvalgets område.

Efterfølgende blev det på Byrådets møde den 30. marts 2016 besluttet at afslutte flerårsaftalen og igangsætte diverse aktiviteter samt tage de bevillingsmæssige konsekvenser. Der blev dog ikke taget stilling til, hvordan efterslæbbet fra tidligere år håndteres fremadrettet.

Direktionen har drøftet sagen, og eftersom flerårsaftalen er besluttet lukket, anbefaler Direktionen, at det efterslæbbet fra tidligere år nulstilles. I den sammenhæng er det vigtigt at understrege, at en nulstilling udelukkende har en bevillingsmæssig påvirkning. Der er ingen påvirkning af kassebeholdningen forbundet med denne bevilling, da udgiften allerede er afholdt.

Direktionen anbefaler, at efterslæbet for 2014 og 2015 nulstilles ved at give en tillægsbevilling i 2016 på i alt 31,2 mio. kr. fordelt med 24,8 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalget og 6,4 mio.kr. på Beskæftigelsesudvalgets område.

Indstilling

Direktionen, 1. november 2016, pkt. 7:

Sagsfremstilling tilrettes.

Direktionen anbefaler, at efterslæbet for tidligere år nulstilles via bevilling på i alt 31,2 mio. kr. i 2016, fordelt med 24,8 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalget og 6,4 mio. kr. på Beskæftigelsesudvalget. Det skal understreges, at der ikke sker påvirkning af den aktuelle kassebeholdning ved dette bevillingsmæssige tiltag

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen


7. Opfølgning på Beskæftigelsesplanen for 3. kvartal 2016


Resume

Sagsforløb: BE

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har fulgt op på Beskæftigelsesplan 2016 for 3. kvartal. Hovedkonklusionerne er følgende:

 • Mange unge er kommet i uddannelse i 3. kvartal af 2016
 • Et mindre fald i antallet aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år
 • Et fald i antallet af personer på ledighedsydelse
 • Mange rekrutteringer til virksomhederne i 3.kvartal af 2016

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen for 2016 er bygget op omkring Beskæftigelsesministerens 4 målsætninger. Herudover er der beskæftigelsesplanen sat særlig fokus på integrationsområdet:

Opfølgningsrapporten for 3. kvartal2016 viser følgende udvikling:

Mål 1. Unge skal i uddannelse

Den positive udvikling, der blev igangsat medio 2015, fortsætter. Således viser data fra jobindsats, at der i 3. kvartal 2016 var 88 færre på uddannelseshjælp end 3. kvartal i 2015 (fuldtidspersoner). Der ses et fald inden for alle visitationskategorierne, men særligt blandt de aktivitetsparate unge ses der et stort fald. Det skyldes, at mange unge er blevet revisiteret til at være uddannelsesparate. I 3. kvartal 2016 var der 208 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp.

Brønderslev er nu blandt de kommuner i Nordjylland, der har det laveste niveau af unge på uddannelseshjælp, kun overgået af Rebild og Hjørring kommuner. UngeCentret vurderer, at ca. 60 unge har påbegyndt uddannelse i perioden fra juli til september i 2016.

Mål 2. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedetskal tættere på arbejdsmarkedet

Ministerens andet mål handler om, at borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere på arbejdsmarkedet. Det skal ske via en tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Udviklingen for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har været positiv i 2016. Her har der været et fald på ca. 77 fuldtidspersoner i 2016 (heraf er 39 overgået til integrationsydelse). I gennemsnit har der været 324 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i 2016. I sagen vedr. kontanthjælpsstrategien er indsatsen og udviklingen på området beskrevet nærmere.

Når det gælder de ledige fleksjobbere, har der også her været et fald i antallet fra 120 fuldtidspersoner i februar til ca. 95 fuldtidspersoner i september måned. I gennemsnit har der i 2016 været 107 fuldtidspersoner på ledighedsydelse.

På sygedagpengeområdet er udviklingen ligeledes positiv. Her er antallet af sager over 26 uger faldet fra 169 sager i januar måned 2016 til 138 sager i juli måned 2016.

Mål 3. Nedbringelse af langtidsledigheden

Trods faldende ledighed, er det stadig et vigtigt fokusområde, at bekæmpe langtidsledighed. Jobcentret har blandt andet haft fokus på området via det langtidsledighedsprojekt, der er blevet iværksat via midler fra STAR, målet med projektet er at spotte langtidsledige tidligt i ledighedsforløbet, så der kan iværksættes en individuel indsats. Projektet er nu i drift, og de første positive erfaringer med effekten af de motiverende samtaler og en tidlig jobrettet indsats viser sig. Der arbejdes samtidig med fortsat udvikling af samtalerne, herunder også fællessamtalerne med a-kasserne. De gode erfaringer fra projektet drages ind i jobkonsulenternes samtaler medde ledige generelt. Der var i september måned 133 langtidsledige (83 dagpengemodtagere og 50 kontanthjælpsmodtagere).

Mål 4. Styrket samarbejde med virksomhederne

Hvad angår den virksomhedsvendte indsats og samarbejdet med virksomhederne er der pt. samarbejde med 43 virksomheder/arbejdspladser omkring virksomhedscentre.

Når det gælder antallet af rekrutteringer samt servicebesøg på virksomhederne, er der rekrutteret 147 medarbejdere til konkrete jobs i 2016 og der er gennemført servicebesøg på 72 nye virksomheder.

Et andet mål i beskæftigelsesplanen er, at der skal etableres samarbejde med 40 udvalgte virksomheder om rekruttering, uddannelse og/eller fastholdelse. Her er status pt., at der er indgået aftale om tæt samarbejde med 37 udvalgte virksomheder.

Integrationsområdet

På integrationsområdet, har153 borgere været henvist til ISS siden november 2015. 23 af borgerne er blevet selvforsørgende (svarende til 13 %), hvilket vurderes tilfredsstillende på nuværende tidspunkt (jf. status til beskæftigelsesudvalget 3. oktober 2016). Jobcentret sætter nu fokus på indsatsforløbet for de borgere, som ikke er kommet i job eller uddannelse via ISS’ indsats.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Kvartalsrapport fra UU for 3. kvartal 2016


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Brønderslev Kommune udarbejder løbende en kvartalsrapport. Rapporten giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) udarbejder hvert kvartal en rapport, der giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune. Målgruppen for rapporten er 15-24 årige unge med bopæl i Brønderslev Kommune.

Data i rapporten stammer fra UU's database og er trukket den 1. oktober 2016.

Kvartalsrapportens konklusioner er, at 97 % af de 15-17-årige unge er aktuelt i gang med en ungdomsuddannelse.

48 unge mellem 15 og 17 år (svarende til 3 %) er aktuelt ikke i gang med en ungdomsuddannelse i Brønderslev Kommune. Langt de fleste af disse 48 unge vurderes at være i gang med tilfredsstillende aktiviteter. Det drejer sig primært om forløb på produktionsskole, tilbud om vejledning og opkvalificering efter LAB-loven eller ordinært arbejde.

27 % af de unge, som afsluttede folkeskolens 9. eller 10. klasse i juni 2016, påbegyndte en erhvervsuddannelse i august 2016. Kun 6 heraf har afbrudt uddannelsen pr. oktober 2016

Flere unge er påbegyndt en erhvervsuddannelse efter afslutning af folkeskolen i Brønderslev Kommune i 2016. I 2015 søgte 23 % af de unge ind på en erhvervsuddannelse efter afslutning af folkeskolen. I 2016 gælder dette 27 %, hvilket svarer til 122 unge i Brønderslev Kommune. Samtidig er frafaldet fra de påbegyndte erhvervsuddannelser lavt. Kun 6 af de 122 unge har medio oktober 2016 afbrudt uddannelsesforløbet.

EUC Nord oplever det mindste frafald nogensinde fra deres uddannelser, hvilket EUC Nord tilskriver erhvervsuddannelsesreformen, som nu har været etableret et år. Dette fremgår af status på Brønderslev Kommunes partnerskabsaftale med Dansk Byggeri m.fl., som også er på dagens dagsorden i Beskæftigelsesudvalget.

80 % af de 18-24-årige er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse

538 unge mellem 18 og 24 år (svarende til 20 %) i Brønderslev Kommune har ikke eller er ikke i gang med en ungdomsuddannelse. Halvdelen heraf (273 unge) er i gang med forberedende eller udviklende aktiviteter. Det handler primært om produktionsskole, beskæftigelse eller VUC.

171 af de unge mellem 18 og 24 år i Brønderslev Kommune, som ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse, modtager offentlig forsørgelse.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagen sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

Bilag

Til toppen


9. Tilsagn om projekt til Særlig Tilrettelagt Virksomhedsforløb (STV) for udsatte ledige


Resume

Sagsforløb: BE/ØK

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har givet Jobcenter Brønderslev tilsagn om tilskud et projekt til særlig tilrettelagte virksomhedsforløb (STV) for udsatte ledige.

Målet med projektet er, at flere udsatte borgere opnår ordinære timer på arbejdsmarkedet gennem en styrket virksomhedsrettet indsats.

Projektet indebærer ansættelse af en projektleder og en virksomhedskonsulent og et tilskud hertil på i alt 1.447.000 kr. Projektperioden er fra den 1. november 2016 til den 31. december 2018.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udmeldte i maj 2016 en pulje, som skal give kommunerne mulighed for at arbejde med særlig tilrettelagte virksomhedsforløb (STV) for udsatte ledige. Beskæftigelsesudvalget godkendte i møde den 23. august 2016, at jobcentret udarbejdede en ansøgning til puljen.

STAR har den 27. oktober 2016 meddelt Jobcenter Brønderslev tilsagn om det ansøgte projekt, som hedder "Flere i job". Projektperioden er fra den 1. november 2016 til den 31. december 2018.

Målet med projektet er, at flere udsatte borgere opnår ordinære timer på arbejdsmarkedet, ved at den virksomhedsrettede indsats for målgruppen styrkes.

Projektets konkrete målgruppe og dermed også projektets succesmål er delt i to. Dette fremgår af nedenstående skema:

Målgruppe

Antal i Brønderslev Kommune pr. juli 2016

Andel af målgruppen i virksomhedsrettet indsats pr. juli 2016

Projektmål: Andel af målgruppen, som ved projektets afslutning forventes at deltage i en virksomhedsrettet indsats eller har opnået ordinære timer på arbejdsmarkedet

1) Aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp og integrationsydelse, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet

363

15 %

(54 ud af 363 personer)

60 %

2) Personer i ressourceforløb

152

10 %

(15 ud af 152 personer)

35 %

Samlet bruttomålgruppe

515

Vejen til at nå projektmålene i STV-projektet går gennem tre indsatsspor:

1. Kulturforandring i jobcentret

Jobcentret har ultimo oktober 2016 indledt et kompetenceudviklingsforløb for ledere, rådgivere og virksomhedskonsulenter. Den fælles kompetenceudvikling har til formål at styrke samarbejdet mellem rådgivere og virksomhedskonsulenter med afsæt i en mere jobrettet og empowerment-orienteret tilgang til de udsatte borgere. Dette er også et indsatsmål i STV-projektet. Kompetenceudviklingsforløbet understøtter dermed den kulturforandring, som STV-projektet vil skabe.

2. Opbygning af kapacitet i jobcentrets virksomhedsindsats

Projektet indebærer ansættelse af en virksomhedskonsulent, som skal bidrage til at udvikle mulighederne for virksomhedsplacering og ordinære timer til projektets målgruppe.

3. Fokus på mening og retning for borgeren

Projektet vil arbejde med øget inddragelse af borgerne ved hjælp af den empowerment-orienterede tilgang. Konkret betyder det fx, at borgeren selv formulerer de jobmål og delmål, som sætter kursen i borgerens virksomhedsrettede indsatsforløb.

Jobcentret forventer, at STV-projektet vil understøtte den igangværende investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet i Brønderslev Kommune, som Beskæftigelsesudvalget vedtog den 11. januar 2016. Kontanthjælpsstrategiens mål er i tråd med STV-projektet at øge den virksomhedsrettede indsats for kontanthjælpsmodtagere og bringe flere borgere ud af offentlig forsørgelse. Både strategien og projektet varer til udgangen af 2018.

Det konkrete arbejde med STV-projektet indledes den 14. november 2016, hvor Deloitte afholder en kvalificeringsworkshop for de involverede projekter i puljen. Deloitte er udvalgt af STAR til at stå for løbende processtøtte til projekterne. STV-projektets første to måneder - november og december 2016 - er afsat til forberedelse af projektet inden egentlig projektstart den 1. januar 2017.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Økonomiudvalget tager sagen til efterretning..

Personale

Projektet indebærer ansættelse af en projektleder og en virksomhedskonsulent til udgangen af 2018.

Økonomi

Udgifterne til projektet udgør i alt 1.807.000 kr. Jobcentret skal selv medfinansiere udgifter til kompetenceudvikling på 360.000 kr.

STAR har således bevilget restbeløbet på 1.447.000 kr.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Forlængelse af partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, DI, Tech College og EUC Nord


Resume

Sagsforløb: BE/BS/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til, om partnerskabsaftalen skal forlænges frem til den 1. oktober 2018 og om LO Brønderslev skal indgå som part i aftalen.

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til og komme med udtalelse om forlængelse af partnerskabsaftalen.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune indgik den 1. oktober 2014 en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Dansk Industri samt Tech College Aalborg og EUC Nord. Aftalen løber til den oktober 2016.

Omdrejningspunktet for aftalen er en arbejdsgruppe, hvor der er repræsentanter for parterne i arbejdsgruppen. LO har ligeledes en plads i arbejdsgruppen.

Den nuværende partnerskabsaftale løber frem til den 1. oktober 2016. Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet et udkast til en ny partnerskabsaftale, som løber frem til den 1. oktober 2018.

Forslag til ny aftale

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet forslag til en ny partnerskabsaftale. Aftaleparterne har godkendt aftalen. I aftalen er der formuleret følgende målsætninger:

 • Alle unge bosiddende i Brønderslev Kommune under erhvervsuddannelse på EUC Nord og Tech College Aalborg indenfor bygge/anlæg eller industrifagene skal i et praktikforløb hos en virksomhed
 • Andelen af elever, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10.klasse, skal i aftaleperioden være på minimum 28 %
 • Skolerne i Brønderslev Kommune skal hvert år have et forpligtende samarbejdsforløb med en konkret virksomhed.
 • Andelen af unge på offentlig forsørgelse, der modtager uddannelseshjælp, skal i aftaleperioden ligge under det regionale niveau.

Aftalen har været sendt i høring hos parterne samt LO Brønderslev. LO Brønderslev har i den forbindelse ønsket at indgå i som part i aftalen.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender, at der indgås partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Dansk Industri, Tech College Aalborg og EUC Nord gældende frem til den 1. oktober 2018 og tager stilling til, om LO Brønderslev skal indgå som part i aftalen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse. Det indstilles endvidere, at LO indgår som part i aftalen.

Bilag

Til toppen


11. Mødekalender 2017


Resume

Sagsforløb: TM

Byrådet har den 26. oktober 2016 godkendt mødekalender for 2017.

Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til endelig godkendelse af Beskæftigelsesudvalgets mødeplan for 2017.

Sagsfremstilling

Der er planlagt ét møde pr. måned i Beskæftigelsesudvalget. Mødedagen er fastsat til mandage, kl. 14.30 på Rådhuset i Brønderslev.

Evt. ændringer i forhold til forslaget skal af hensyn til sagsflow så vidt muligt ske til en tidligere dato. Stabsforvaltningen anbefaler, at møder i råd, nævn og øvrige organer planlægges holdt senest ugen før sagen skal behandles i politiske udvalg, så udtalelserne herfra kommer til at fremgå af dagsordensteksten til de politiske møder.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender forslag til mødeplan for Beskæftigelsesudvalget for 2017.

Personale

Ingen.

Beslutning

Mødeplanen blev godkendt med følgende ændring: Mødet den 1. maj 2017 flyttes til den 8. maj 2017.

Bilag

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning
 1. Møde med lederen af Produktionsskolen – Beskæftigelsesudvalgets møde i februar 2017 holdes på produktionsskolen.
 2. Mødet den 28. november 2016 flyttes til den 5. december 2016 på Dronninglund Rådhus.
 3. Der er ansat ny afdelingsleder til UngeCentret.

Til toppen


13. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


14. Lukket punkt: Opfølgning på kontanthjælpsstrategi


Til toppen


15. Lukket punkt: Afgørelser fra Ankestyrelsen


Til toppen


16. Lukket punkt: Anbringelsessag - beslutning fra Visitationsudvalg i UngeCentret


Til toppen


17. Lukket punkt: Anbringelsessag - beslutning fra Visitationsudvalg i UngeCentret


Til toppen


18. Lukket punkt: Virksomhedsrettet indsats i ressourceforløb


Til toppen


19. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 10. november 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer