Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelsesudvalget - Referat

Dato: 5. december 2016
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Forlængelse af partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, DI, Tech College og EUC Nord


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Brønderslev Kommune indgik den 1. oktober 2014 en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Dansk Industri samt Tech College Aalborg og EUC Nord. Aftalen løber til den oktober 2016.

Byrådet skal tage stilling til, om partnerskabsaftalen skal forlænges frem til den 1. oktober 2018 og om LO Brønderslev skal indgå som part i aftalen.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune indgik den 1. oktober 2014 en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Dansk Industri samt Tech College Aalborg og EUC Nord. Aftalen løber til den oktober 2016.

Omdrejningspunktet for aftalen er en arbejdsgruppe, hvor der er repræsentanter for parterne i arbejdsgruppen. LO har ligeledes en plads i arbejdsgruppen.

Den nuværende partnerskabsaftale løber frem til den 1. oktober 2016. Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet et udkast til en ny partnerskabsaftale, som løber frem til den 1. oktober 2018.

Forslag til ny aftale

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet forslag til en ny partnerskabsaftale. Aftaleparterne har godkendt aftalen. I aftalen er der formuleret følgende målsætninger:

 • Alle unge bosiddende i Brønderslev Kommune under erhvervsuddannelse på EUC Nord og Tech College Aalborg indenfor bygge/anlæg eller industrifagene skal i et praktikforløb hos en virksomhed
 • Andelen af elever, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10.klasse, skal i aftaleperioden være på minimum 28 %
 • Skolerne i Brønderslev Kommune skal hvert år have et forpligtende samarbejdsforløb med en konkret virksomhed.
 • Andelen af unge på offentlig forsørgelse, der modtager uddannelseshjælp, skal i aftaleperioden ligge under det regionale niveau.

Aftalen har været sendt i høring hos parterne samt LO Brønderslev. LO Brønderslev har i den forbindelse ønsket at indgå i som part i aftalen.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender, at der indgås partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Dansk Industri, Tech College Aalborg og EUC Nord gældende frem til den 1. oktober 2018 og tager stilling til, om LO Brønderslev skal indgå som part i aftalen.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 7. november 2016, pkt. 10:

Indstilles til godkendelse. Det indstilles endvidere, at LO indgår som part i aftalen.

Børne- og Skoleudvalget, 8. november 2016, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 16. november 2016, pkt. 18:

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgård ønsker foraet så åbent som muligt.

Supplerende sagsfremstilling til Byrådets møde den 23. november 2016:

I forhold til det aftaleudkast, der har været behandlet i fagudvalgene, er der foretaget følgende korrektion på side 6 i aftaleudkastet.

Nedenstående formulering:

"Der oprettes praktikpladser til alle unge, der har gennemført et grundforløb inden for Bygge og Anlæg eller industrifagene”

er ændret til:

”Det er målet, at der oprettes praktikpladser til alle unge, der har gennemført et grundforløb inden for Bygge og Anlæg eller industrifagene".

Ovenstående ændring er sket efter ønske fra DI. DI kan ikke love at der oprettes praktikpladser til alle unge, men det er det, der arbejdes henimod.

Byrådet, 23. november 2016, pkt. 11:

Sagen tilbagesendes til fagudvalget.

Margit Chemnitz og Claus Kongsgård var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Beskæftigelsesudvalgets møde den 5. december 2016:

Der har i aftaleperioden været afholdt 7 arbejdsgruppemøder. Her har aftaleparterne løbende fulgt op på udviklingen herunder praktikpladssituationen. Langt de fleste unge er i praktik på en virksomhed, men det har dog ikke i aftaleperioden været muligt at sikre, at alle unge er kommet i praktik på en virksomhed, hvorfor nogle har været i skolepraktik. Såfremt partnerskabsaftalen videreføres, vil arbejdsgruppen følge situationen tæt.

Det har været arbejdsgruppens vurdering, at den altoverskyggende udfordring er, at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Derfor har drøftelserne i gruppen i høj grad været på, hvordan flere unge kommer igang med en erhvervsuddannelse. Herunder at styrke samarbejdet mellem UngeCenter og erhvervsskoler samt sikre at flere unge søger ind på en erhvervsuddannelse efter grundskolen. Tal fra undervisningsministerietviser, at udviklingen er positiv og, at flere unge fra Brønderslev Kommune har søgt direkte ind på en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse i 2016 sammenlignet med 2015.Tallene viser her, at 26,6 % af de unge i 2016 har søgt ind på en erhvervsuddannelse mod 23,2 % i 2015. Brønderslev Kommune ligger samtidig over regionsgennemsnittet, hvor tallet ligger på 21,9 %.

Samtidig har der i aftaleperioden været et markant fald i antallet af unge, som modtager offentlig forsørgelse i form af uddannelseshjælp. Fra oktober 2014 til oktober 2015 har er der sket et fald i antallet af unge, som modtager uddannelseshjælp på105 fuldtidspersoner.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


4. Beskæftigelsesplan 2017 - 2. udkast


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Kommunerne udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, der indeholder mål for beskæftigelsesindsatsen og beskriver den strategiske prioritering af indsatsen det kommende år.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet Brønderslevs beskæftigelsesplan for 2017.

Byrådet skal tage stilling til, om Beskæftigelsesplan 2017 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der indeholder Jobcentrets overordnede planlægning og prioritering af beskæftigelsesindsatsen for det kommende år. Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen.

Beskæftigelsesudvalget drøftede 1. udkast af beskæftigelsesplanen ved fællesmødet den 7. november 2016 med det Lokale Arbejdsmarkedsforum (LAF) samt integrationsrådet. LO repræsentanterne i LAF har sidenhen fremsendt skriftlige bemærkninger til beskæftigelsesplanen.

Med udgangspunkt i fællesmødet samt de fremsendte bemærkninger, har Fagforvaltningen for Beskæftigelse justeret beskæftigelsesplanen. De ændringer, der er foretaget i planen i forhold til 1. udkast er markeret med gult.

De skriftlige bemærkninger fra LO repræsentanterne i LAF er medsendt som bilag.

Omdrejningspunktet for Jobcenter Brønderslevs beskæftigelsesplan for 2017 er ligesom tidligere år beskæftigelsesministerens 4 målsætninger. De 4 mål for 2017 er:

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

2016 var et år med faldende ledighed og øget efterspørgsel efter arbejdskraft. I 2017 forventes der, at blive mangel på kvalificerede medarbejdere indenfor flere brancher. I Nordjylland gælder dette særligt følgende brancher: Fødevarer og støtteerhverv, byggeri og støtteerhverv, handel og forretningsservice.

Virksomhedernes muligheder for at skabe vækst er afhængig af, at de har let adgang til medarbejdere med de rette kompetencer. Jobcentrets rolle som formidler mellem virksomheder og arbejdsløse bliver derfor central i 2017. I beskæftigelsesplanen er der opstillet følgende målsætninger for 2017 under målet vedr. virksomhedsindsatsen:

 • Rekrutteringer til ordinære stillinger i virksomhederne: 175 rekrutteringer
 • Formidling af småjob/fleksjob: 150 småjobs/fleksjobs
 • Temaarrangementer for virksomheder og ledige: 4 arrangementer
 • Besøg hos nye virksomheder/iværksættere: 100 besøg

2. Flere unge skal have en uddannelse

Uddannelse er en afgørende forudsætning for, at de unge kan fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet både nu og fremtiden. På samme måde er uddannelse en forudsætning for, at virksomhederne fortsat kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Flere unge skal derfor i gang med og gennemføre en uddannelse. Det gælder også de unge, som har særlige behov. UngeCentret vil i 2017 fortsat skærpe helhedssynet på tværs af fagområder, så de unge med behov herfor, oplever mening og sammenhæng i indsatsen. Under målet vedr. unge og uddannelse er det opstillet følgende mål:

 • Antallet af unge, der modtager uddannelseshjælp, skal i gennemsnit maksimalt være 241 fuldtidspersoner i 2017

3. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet

Fokus for ISS-målgruppen er, derfor være på, at de udsatte ledige får fodfæste på arbejdsmarkedet ved hjælp af jobs med få timer, eventuelt i kombination med virksomhedspraktik. Dette sker ved hjælp af en mere jobrettet og empowerment-orienteret tilgang og et tættere samspil mellem jobcentrets rådgivere og virksomhedskonsulenter. Jobcentret vil i 2017 særligt have fokus på, at flere kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb deltager i virksomhedsrettede indsatser parallelt med sociale og sundhedsmæssige indsatser ved behov herfor. Under mål 2 er der opstillet følgende målsætninger for 2017:

 • Antallet af kontanthjælpsmodtagere over 30 år skal i gennemsnit maksimalt være 407 fuldtidspersoner i 2017
 • Antallet af personer i ressourceforløb må i gennemsnit maksimalt være 169 fuldtidspersoner i 2017

4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Undersøgelser viser, at flygtningenes egen motivation og forventninger om selvforsørgelse falder allerede efter tre måneder, fra de er kommet til en kommune. Dette kan jobcentret genkende. For at sikre den tidlige indsats har en virksomhedskonsulent siden september 2016 deltaget i den første modtagelsessamtale. Dette tiltag videreføres i 2017. Jobcentret vil derudover have fokus på den nye integrationsgrunduddannelse (IGU) og understøtte, at der etableres flere IGU-forløb i 2017. Under mål 4 er der opstillet følgende målsætning for 2017:

 • 15 % af borgerne på integrationsydelse omfattet af integrationsprogrammet bliver selvforsørgende (via job eller uddannelse) i 2017

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet drøfter godkender 2. udkast til Beskæftigelsesplan 2017.

Personale

Ingen.

Indstilling

Handicaprådet, 22. november 2016, pkt. 6:

Beskæftigelseschef Vibeke Holler deltog under punktet.

Beskæftigelseschef Vibeke Holler gav på mødet en kort orientering om rammerne for udkast til Beskæftigelsesplan 2017.

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Afbud Bettina Nielsen suppleant Martin Bech mødt i stedet.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


5. Opfølgning på jobmesse på integrationsområdet


Resume

Sagsforløb: BE

Brønderslev Kommune holdt den 31. oktober 2016 en jobmesse på integrationsområdet, som må betegnes som en succes.

Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til godkendelse af, at Jobcentret arbejder på at anvende de gode erfaringer fra jobmessen på integrationsområdet til andre målgrupper.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune holdt den 31. oktober 2016 en jobmesse for integrationsborgere i Nordjyllands Idrætshøjskole. Formålet med messen var, at arbejdsgivere og flygtninge kunne mødes med henblik på at komme i dialog.

Forud for messen var Jobcentrets virksomhedskonsulenter i kontakt med ca. 100 virksomheder, og 18 virksomheder tog imod tilbuddet om at deltage på messen. Foruden virksomhederne deltog 8 samarbejdspartnere med en stand på messen.

Ca. 250 flygtninge var inviteret til at deltage i jobmessen. Det anslås, at omkring 200 flygtninge mødte op.

Integrationsminister Inger Støjberg åbnede jobmessen kl. 10, og deltog i messen indtil kl. 11.45. Inger Støjberg talte med flere af de medvirkende virksomheder, og der var mange spørgsmål til hende fra de deltagende flygtninge. Inger Støjberg har efter jobmessen rost Brønderslev Kommune i flere sammehænge for initiativet og arrangementet.

Under Inger Støjbergs tale valgte ca. 30 flygtninge at forlade salen. Flygtningene vendte tilbage til messen umiddelbart efter Inger Støjbergs tale.

Flygtningene havde udarbejdet et kort CV, som de kunne udlevere til de medvirkende virksomheder og jobcentrets medarbejdere.

Jobcentret havde i samarbejde med Dansk Industri etableret en stand om integrationsgrunduddannelsen (IGU) på messen. Der var stor interesse for denne stand, og 44 borgere afleverede et CV her.

Opfølgning på jobmessen

Tilbagemeldingerne til Jobcentret fra både virksomheder, flygtninge og samarbejdspartnere har udelukkende været positive. Oplevelsen er, at dialogen mellem virksomheder og flygtninge var tæt, de deltagende borgere var engagerede, og der blev skabt flere kontakter.

Flere har givet udtryk for, at jobmessen ”flyttede holdninger” på grund af det konkrete møde, jobmessen skabte mellem de deltagende parter. Flere virksomheder har fortalt, at de er positivt overraskede over den motivation for at få et arbejde, som en del flygtninge viste, og at flere af flygtningene havde gode erhvervskompetencer.

Blandt flygtningene har flere fortalt, at de er positivt overraskede over, at virksomhederne tog sig tid til at møde dem, og de viste velvilje overfor deres arbejdskraft.

Virksomhederne fik mange CV’er på jobmessen, som de efterfølgende har gennemgået. Det er bemærkelsesværdigt, at alle virksomheder har meldt tilbage, at der er CV’er ”fra stakken”, som de har beholdt og vil tage med i deres overvejelser næste gang, de har en job- eller praktikåbning.

Derudover pågår dialogen fra jobmessen fortsat blandt nogle af parterne. Flere virksomheder og flygtninge har eller har haft samtaler med hinanden, og der er flere aftaler om job, IGU eller praktik, som i skrivende stund er tæt på at blive indgået.

For Jobcentret har jobmessen været en succes, netop fordi den har opfyldt målet om at skabe dialog mellem kommunens virksomheder og flygtninge.

En jobmesse kan betragtes som en metode ud af flere til løsning af Jobcentrets opgave med at formidle arbejdskraft til virksomheder. De metodiske elementer omkring denne jobmesse, som jobcentret ser som særligt virkningsfulde er:

 • Relationen og partnerskabet med virksomhederne.

Det står klart, at en god relation og tæt dialog med de lokale virksomheder fremmer Jobcentrets muligheder for at formidle arbejdskraft. Så når virksomheder skal deltage på en jobmesse faciliteret af kommunen, og Jobcentret efterfølgende skal følge op på kontakter og aftaler, glider dette nemmere, når der allerede er en relation, og virksomhederne kender Jobcentret.

 • Det konkrete møde mellem virksomheder og borgere

Jobcentrets opgave på jobmessen var at understøtte det konkrete møde mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. Det forhold, at Jobcentret ”trækker sig” sig fra rollen som formidler mellem parterne og i stedet faciliterer det direkte møde, giver noget andet. Dette gælder måske især på integrationsområdet, hvor både borgernes kendskab til virksomhederne og virksomhedernes kendskab til borgerne generelt er mere mangelfuldt. Indsigten og erfaringen bliver anderledes for begge parter ved at mødes ansigt-til-ansigt frem for, at tingene bliver formidlet gennem Jobcentret.

 • Brug af CV som ”visitkort”

De korte CV’er, som flygtningene havde lavet og tog med på jobmessen, fungerede som et godt redskab i kontakten mellem flygtninge og virksomheder. Da mange af flygtningene endnu ikke taler flydende dansk, hjalp CV’et dem også til at formidle deres arbejdsmarkedsrettede kompetencer og erfaringer til virksomhederne.

På baggrund af de gode erfaringer med jobmessen på integrationsområdet, overvejer Jobcentret at bruge dem til andre af Jobcentres målgrupper, når efterarbejdet med den netop afholdte jobmesse er overstået.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at Jobcentret arbejder videre med at anvende metoderne fra jobmessen på integrationsområdet til andre målgrupper.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


6. Tilsyn med danskuddannelser for voksne udlændinge


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en tilsynsrapport om AOF Vendsyssels varetagelse af opgaven med danskundervisning til voksne udlændinge for perioden december 2014 til november 2016. Overordnet set vurderes AOF's varetagelse af opgaven tilfredsstillende.

Tilsynet med udbyderne af danskuddannelser omfatter et adminstrativt, økonomisk og pædagogisk tilsyn. Lovændringer den 28. juni 2016 skærper kravene til det pædagogiske tilsyn. I lighed med mange andre kommuner har Fagforvaltningen for Beskæftigelse ikke de påkrævede sproglærerkompetencer til rådighed til denne opgave. Fagforvaltningen har ikke umiddelbart kendskab til private leverandører, der udbyder denne opgave, men foreslår at afsøge mulighederne.

Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til godkendelse af de punkter, hvor AOF indskærpes at have en opmærsomhed samt godkendelse af, at mulighederne for brug af privat udbyder til pædagogisk tilsyn af danskuddannelser afsøges.

Sagsfremstilling

Det følger af bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., at kommunerne hvert andet år skal indsende en tilsynsrapport til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) om udviklingen på området. Fristen for indsendelse af næste tilsynsrapport for perioden december 2014 til november 2016 er den 1. december 2016.

I Brønderslev Kommune fungerer AOF Vendsyssel som udbyder af danskuddannelse til voksne udlændinge. Fagforvaltningen for Beskæftigelse står for tilsynet med AOF's indsats og har udarbejdet en ny tilsynsrapport. Rapporten har været forelagt AOF til kommentering forud for indsendelse til SIRI.

Af tilsynsrapporten fremgår, at Brønderslev Kommune overordnet set vurderer AOF Vendsyssels tilbud om danskuddannelser til voksne udlændinge tilfredsstillende. AOF har i 2015 og 2016 været fleksibel i forhold til at omstille danskundervisningens rammer og indhold til at være mere beskæftigelses- og virksomhedsrettet. På tre punkter finder tilsynet behov for en særlig opmærksomhed eller forbedring af AOF’s indsats. Det gælder:

 • En opmærksomhed på prøveresultaterne på danskuddannelse 1 og danskuddannelse 2, hvor AOF ligger under landsniveau. Landstallene for 2016 kendes dog ikke endnu.
 • En mere systematisk varetagelse af opgaven med at udarbejde CV'er og vejlede kursisterne i brug af Jobnet
 • Indsatsen for at mindske fravær, som Brønderslev Kommune og AOF har lavet en fælles plan for at bedre.

Tilsynet med udbyderne af danskuddannelser omfatter et adminstrativt, økonomisk og pædagogisk tilsyn. Den 28. juni 2016 vedtog regeringen en lovændring, som skærper kravene til det pædagogiske tilsyn. Dette indebærer, at kommunerne skal inddrage personale med pædagogiske kompetencer i dansk som andetsprog for voksne i udarbejdelsen af tilsynsrapporten. I lighed med mange andre kommuner har Fagforvaltningen for Beskæftigelse ikke de påkrævede sproglærerkompetencer til rådighed til denne opgave. Fagforvaltningen har ikke umiddelbart kendskab til private leverandører, der udbyder denne opgave, men foreslår at afsøge mulighederne.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender de punkter, hvor AOF indskærpes have en opmærksomhed samt godkender, at mulighederne for brug af privat udbyder til pædagogisk tilsyn af danskuddannelserne afsøges.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Aftale om reform af danskuddannelser for voksne udlændinge m.fl.


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har indgået aftale om at reformere danskuddannelsen for voksne udlændinge. Aftalen har blandt andet fokus på en mere beskæftigelsrettet danskundervisning og et øget kommunalt ansvar, som indebærer reduktion i den statslige refusion af kommunernes udgifter på området.

Regeringen vil inden årets udgang sende et lovforslag i høring. Lovforslaget forventes fremsat i februar 2017.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Under forårets to- og trepartsforhandlinger om arbejdsmarkedsintegration aftalte regeringen, KL og arbejdsmarkedets parter, at danskundervisningen skal moderniseres, og der skal gennemføres en analyse af, hvordan undervisningen kan tilrettelægges mere fleksibelt og i højere grad have et beskæftigelsesrettet indhold.

Deloitte har nu gennemført denne analyse, som indeholder en række forslag til en mere fleksibel, beskæftigelsesrettet og effektiv danskundervisning. Overordnet viser analysen:

 • At virksomhederne er optaget af, at undervisningen kan tilrettelægges fleksibelt i forhold til kursisternes arbejdstid og gerne vil samarbejde om undervisningen. Virksomhederne er mindre optaget af, om undervisningen foregår fysisk på virksomheden eller i sprogcentret.
 • At færre lektioner vil øge fleksibiliteten og effektiviteten i undervisningen uden, at det ændrer undervisningens kvalitet.
 • At en ændret tilrettelæggelse af danskundervisningen vil styrke det beskæftigelsesrettede fokus og spille bedre sammen med den virksomhedsrettede indsats.
 • At der samlet kan realiseres et effektiveringspotentiale i sektoren på knap 15-30 % af de offentlige udgifter til danskuddannelse bl.a. ved øget konkurrenceudsættelse, tilpasning af den økonomiske styring af sektoren og omstrukturering af undervisningen.

Med afsæt i Deloittes analyse har Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti den 17. november 2016 indgået en aftale om at reformere danskuddannelsen for voksne udlændinge. Aftalen indebærer blandt andet:

Der indføres et timeloft for kursister under integrationsprogrammet på gennemsnitligt 15 timers ugentlig undervisning

Deloittes analyse viser, at den væsentligste barriere for, at sprogindlæring sker i samspil med virksomhedsrettede tilbud, er et højt antal undervisningstimer, som i øvrigt ikke fører til, at kursisterne består modulerne hurtigere. Timerne fordeler sig typisk i en 3-2-model i kommunerne, hvor kursisterne har danskundervisning tre dage om ugen og er i en virksomhedsrettet indsats to dage om ugen.

I Brønderslev Kommune besluttede Beskæftigelsesudvalget den 6. juni 2016 at nedsætte timerne i danskundervisning i integrationsprogrammet til 16 timer pr. uge. Det betyder, at timerne i Brønderslev Kommune i dag fordeler sig i en "omvendt" 3-2-model, hvor tre dage om ugen som minimum anvendes i et virksomhedstilbud, og to dage går med danskundervisning. Brønderslev Kommune er dermed på forkant i forhold til at indfri dette aftalepunkt.

Danskundervisningens indhold skal være mere beskæftigelsesrettet

Undervisning i mundtlige færdigheder opprioriteres i starten af danskuddannelsen med henblik på, at kursisterne hurtigere bliver i stand til at begå sig på en arbejdsplads. Det materiale, som anvendes til modultests får et øget beskæftigelsesfokus, således at undervisningens fokus også rettes mere herpå. Derudover indføres mulighed for, at lærere med andre pædagogiske forudsætninger, fx erhvervsvejledere, kan undervise i afgrænsede emner.

Udbudsreglerne for kommunale driftsaftaler med private aktører præciseres, og statistik for afregningspriser og benchmarking offentliggøres

Deloittes analyse viser, at forskellene på de takster, kommunerne forhandler med sprogcentrene, er store, og der er ikke indikationer på, at takstforskellene skyldes strukturelle forhold såsom geografisk placering, tyngden af kursister eller lignende. Deloitte anvender i denne sammenhæng KORAs benchmarking af danskuddannelser for voksne udlændinge fra maj 2016. I sammenligningen af takstniveauer inddeler KORA sprogcentrene i 5 kategorier, alt efter om de ligger i den billige ende (niveau 1) eller den dyre ende (niveau 5). Brønderslev Kommunes udbyder af danskuddannelse - AOF Vendsyssel, som på opgørelsestidspunktet hed AOF Dronninglund Daghøjskole - ligger her i midten på niveau 3.

Deloittes analyse peger desuden på markante forskelle i sprogcentrenes produktivitet. Nogle sprogcentre anvender seks gange så mange ressourcer på at opnå, at en kursist består et modul, sammenlignet med de mest produktive sprogcentre. Deloitte foreslår derfor øget brug af konkurrenceudsættelse og peger på et øget behov for effektstyring af sprogcentrene.

Regeringen og aftalepartierne vil således præcisere udbudsreglerne og offentliggøre statistik for afregningspriser og benchmarking.

Den statslige refusion af udgifter til arbejdsmarkedsrettet dansk afskaffes, og refusionsloftet for udgifter til integrationsprogrammet nedsættes

Kommunerne har ikke udnyttet de nuværende refusionslofter. Deloitte konkluderer derfor, at de nuværende refusionslofter ikke giver kommunerne incitament til at reducere omkostningerne til danskundervisning. For at øge det kommunale ansvar reduceres refusionslofterne.

Der er i dag to refusionslofter. Det ene vedrørerer udgifterne til arbejdsmarkedsrettet dansk, som er et tilbud til udenlandske arbejdstagere, studerende mv. Dette refusionsloft afskaffes. Kommunerne udnyttede i 2015 kun gennemsnitligt 45 % af refusionsloftet til arbejdsmarkedsrettet dansk. Brønderslev Kommune udnyttede 22 % af dette refusionsloft i 2015 svarende til 829.521 kr.

Det andet refusionsloft vedrører udgifterne til integrationsprogrammet for flygtninge og familiesammenførte. Dette refusionsloft nedsættes fra 76.635 kr. til 36.035 kr. pr. helårsperson. I 2015 udnyttede kommunerne gennemsnitligt 67 % af dette refusionsloft. Brønderslev Kommune udnyttede 63 % af dette refusionsloft i 2015 svarende til 13.338.792 kr.

Kommunerne skal udarbejde regionale rammeaftaler

Det er ikke nærmere præciseret i aftaleskriftet eller Deloittes rapport, hvad dette aftalepunkt indebærer. I Nordjylland vil det tværkommunale formandsmøde have dette punkt på dagsorden den 14. februar 2017, hvor aftalen om reform af danskuddannelser vil være mere konkret udmøntet.

Regeringen vil inden årets udgang sende et lovforslag i høring. Mere konkret udmøntning af ændringerne i danskuddannelsen drøftes mellem aftaleparterne i løbet af lovgivningsprocessen. Lovforslaget forventes fremsat i februar 2017.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Økonomi

Som følge af, at refusionen af udgifter til undervisningen af arbejdstagere, studerende m.fl. afskaffes, samt at der sker reduktion af refusionsloftet (pr. helårspersoner) fra 76.635 kr. til 36.035 kr. bliver bruttoudgiften for 2017 reduceret fra 22,4 mio. kr. til 11 mio. kr. Refusionen reduceres fra 11,2 mio. kr. til 5,4 mio. kr. Området reduceres netto med 5,6 mio. kr. Dette forventes financieret via budetgarantien.

Det skal nævnes, at ministeriet har reduceret antallet af kvoteflygtninge i forhold til tidligere udmelding.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Status på samarbejde med Quick Care om screening mv. af kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere


Resume

Sagsforløb: BE

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en status på Jobcentrets samarbejde med Quick Care om screening og kortvarige, opkvalificerende forløb for sygemeldte borgere og borgere, hvis helbredssituation gør, at de ikke er jobparate. Fagforvaltningen vurderer samarbejdet og resultaterne af indsatsen tilfredsstillende og foreslår, at der indgås ny kontrakt med Quick Care for 2017. Forslag herom behandles på lukket dagsorden.

Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til status på samarbejdet med Quick Care.

Sagsfremstilling

Jobcenter Brønderslev har siden den 1. januar 2015 samarbejdet med Quick Care om screening og kortvarige, opkvalificerende forløb for sygemeldte borgere og borgere, hvis helbredssituation gør, at de ikke er jobparate.

Målgruppen for Quick Cares tilbud er sygedagpengemodtagere, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og modtagere af ledighedsydelse. Derudover kan Quick Cares tilbud indgå som led i den tværfaglige indsats i et jobafklaringsforløb.

Formålet med tilbuddet hos Quick Care er, at målgruppen hjælpes til hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet via en tidlig indsats.

Tilbuddet hos Quick Care består af følgende - afhængig af borgerens behov:

 • Psykologisk eller fysioterapeutisk screening
 • Samtaleforløb med psykolog
 • Fysioterapeutisk træningsforløb
 • Mestringsforløb for sygedagpengemodtagere (kategori 2)

Alle forløb hos Quick Care indledes med en beskæftigelsesrettet fysioterapeutisk eller psykologisk screening. Formålet er, at vurdere borgerens psykiske eller fysiske funktionsniveau, herunder ressourcer og barrierer i forhold til arbejdsmarkedet. Quick Care udarbejder på baggrund af screeningen et skriftligt notat til sagsbehandler i Jobcentret med anbefalinger til efterfølgende arbejdsmarkedsrettet indsats.

I forlængelse af screeningen er der mulighed for at henvise borgeren til et forløb ved Quick Care, såfremt det vurderes relevant. Forløbet kan bestå af op til 8 ugers beskæftigelsesrettet fysisk aktivitet eller 3-5 beskæftigelsesrettede støttende samtaler ved en psykolog.

I alt 191 borgere er blevet henvist til screening hos Quick Care i perioden fra den 1. januar til den 30. september 2016, hvilket fremgår af nedenstående tabel.

SCREENING

Fysioterapeutisk screening

Psykologisk screening

I alt

Sygedagpengemodtagere og jobafklaring

80

88

168

Kontanthjælpsmodtagere

7

16

23

I alt

87

104

191

Ud af ovennævnte screeninger er 146 borgere efterfølgende henvist til et fysioterapeutisk eller psykologisk forløb hos Quick Care, hvilket fremgår af nedenstående tabel.

EFTERFØLGENDE 8 UGERS FORLØB

Fysioterapeutisk træning

Psykologsamtaler

I alt

Sygedagpengemodtagere og jobafklaring

65

52

117

Kontanthjælpsmodtagere

14

15

29

I alt

79

67

146

46 borgere er ikke startet i forløb hos Quick Care efter screening. Det kan blandt andet skyldes, at et forløb ikke er vurderet som det mest hensigtsmæssige beskæftigelsesrettede tiltag i den konkrete sag, eller at borgeren er afgået fra ydelse efter screeningen.

I 2016 har foreløbigt 144 borgere, der har deltaget i et forløb hos Quicks Cares fysioterapeut eller psykolog, afsluttet forløbet. Quick Care vurderer, at 50 af de 144 afsluttede borgere var klar til at vende tilbage til arbejdsmarkedet efter forløbet via raskmelding til job eller a-kasse, og at 39 kunne deltage i praktik. Dette fremgår af tabellen nedenfor.

RESULTATER - efter 8 ugers fysioterapeutisk eller psykologisk forløb

Antal afsluttede borgere

Antal afgået fra ydelse (dvs. raskmeldt til job eller a-kasse)

%

Antal afsluttet til praktik

%

I alt afgået fra ydelse eller afsluttet til praktik

I alt %

Sygedagpengemodtagere og jobafklaring

115

49

43 %

25

22 %

74

64 %

Kontanthjælpsmodtagere

29

1

3 %

14

48 %

15

52 %

I alt

144

50

35 %

39

27 %

89

62 %

Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer resultaterne af Quick Cares tilbud tilfredsstillende. Derudover fungerer samarbejdet med Quick Care tilfredsstillende, hvilket også er vigtigt af hensyn til borgerens samlede indsatsforløb. Ud over sagsbehandlere i Jobcentret samarbejder en af Jobcentrets virksomhedskonsulenter med Quick Care om praktikplacering af de borgere, som er hos Quick Care. Quick Care betegner dette samarbejde som effektivt. De oplever hurtig respons og handling fra Jobcentrets side og ser, at det gavner den samlede indsatse for borgeren, at jobcentret har allokeret virksomhedskonsulent-kræfter til indsatsen.

Foruden screening og op til 8 ugers trænings-/samtaleforløb leverer Quick Care også et mestringsforløb målrettet sygedagpengemodtagere (kategori 2). Der er tale om holdforløb for borgerne med fokus på udvikling af strategier til at håndtere smerte eller stress, angst og depression (psykoedukation). Holdene mødes 2 timer om ugen i en periode på 4 uger. I 2016 har foreløbigt 85 borgere deltaget i et mestringsforløb. Deltagerne fordeler sig således:

Jan-nov. 2016

Smertehåndtering

Håndtering af stress, angst og depression (psykoedukation)

I alt

Deltagere i mestringsforløb

39

46

85

På baggrund af det tilfredsstillende samarbejde med Quick Care foreslår Fagenheden for Beskæftigelse, at der indgås ny kontrakt med Quick Care fra 1. januar 2017 til 31. december 2017. Forslag til ny kontrakt behandles på Beskæftigelsesudvalgets lukkede dagsorden på dagens møde.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender status på samarbejdet med Quick Care om screening mv. af sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


9. Deltagelse i Norgesprojektet i 2017


Resume

Sagsforløb: BE

Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommuner har siden 2012 haft et Norgesprojekt. Formålet er, at rekruttere ledige i Vendsyssel til stillinger i Norge og på sigt at tiltrække norske arbejdsgivere til Vendsyssel via en koordineret indsats.

Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune fortsat skal være en del af Norgesprojektet.

Sagsfremstilling

De Lokale Beskæftigelsesråd i Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring kommuner iværksatte i november 2012 et Norgesprojekt. Norgeskonsulenten er ansat i Hjørring Kommune, men finansieres af Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev Kommuner efter 40-40-20 modellen.

Formålet med projektet har været todelt:

1. At få primært langtidsledige i Vendsyssel i job i Norge

Indsatsen involverer afdækning af ledige stillinger i Norge, afholdelse af infomøder for ledige i Vendsyssel, udsøge de rette ledige og klæde dem kompetencemæssigt på til opgaven samt hjælpe med information om ansøgninger og formalia. Et sekundært formål med denne indsats har været at skabe en effekt, hvor beskæftigede, der finder job i Norge, efterlader ledige stillinger, som kan besættes af ledige i Vendsyssel (også kaldet en træk- og skubeffekt).

2. På sigt at tiltrække norske arbejdsgivere til Vendsyssel

Dette erhvervsspor består i at deltage med råd og vejledning i arbejds- og styregrupper for danske underleverandøropgaver til Norge og herigennem tiltrække norske investeringer til Vendsyssel. Der er vedlagt evaluering af projektet, som viser, at der siden den 1. januar 2014 er kommet 466 personer i job i Norge. Det vides ikke hvor mange af disse, der er fra Brønderslev Kommune.

De største faggrupper er:

 • Pædagoger/pædagogiske ledere: 135 personer
 • Tømrere: 56 personer
 • Butikspersonale: 16 personer
 • Sygeplejersker og Rørlæggere/VVS’ere: 14 personer
 • Lastbilchauffører: 12 personer
 • Folkeskolelærere og murere med 10 personer hver

Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer, at samarbejdet om Norgesindsatsen med de øvrige kommuner i Vendsyssel har været godt, i en periode hvor ledigheden har været høj i Danmark og der har været et overskud af arbejdskraft i Danmark.

Det seneste år er der imidlertid sket et skifte på arbejdsmarkedet, som nu er kendetegnet ved faldende ledighed og øget efterspørgsel efter arbejdskraft. Allerede i 2017 forventes der derfor at blive mangel på kvalificerede medarbejdere indenfor flere brancher. Det betyder, at der kan opstå flaskehalse på arbejdsmarkedet, hvor virksomheder ikke kan få den nødvendige arbejdskraft.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer derfor, at det væsentlige fokus i indsatsen i 2017 bør være på formidling af arbejdskraft og opkvalificering af arbejdsstyrken i forhold til de lokale og regionale virksomheder.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget drøfter om Brønderslev Kommune skal være en del af Norgesprojektet i 2017.

Personale

Norgeskonsulenten er ansat i Hjørring Kommune. Lønudgiften medfinansieres af Frederikshavn og Brønderslev kommuner.

Økonomi

Såfremt Brønderslev kommune deltager i projektet i 2017, skønnes udgiften at være ca. 140.000 kr.

Beslutning

Udvalget vedtog, at Brønderslev Kommune også er en del af Norgesprojektet i 2017. Der forventes en mere fyldestgørende evaluering næste år.

Bilag

Til toppen


10. Pulje til opkvalificering af rehabiliteringsteam


Resume

Sagsforløb: BE

Jobcenter Brønderslev har sammen med 8 andre nordjyske kommuner fået tilsagn om støtte til opkvalificering af kommunernes rehabiliteringsteams. Formålet er at styrke det arbejdsmarkedsrettede fokus og øge borgernens tilfredshed.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udbudt en pulje på 7,7 mio. kr. til opkvalificering at rehabiliteringsteams. Formålet med puljen er, at sætte fokus på den virksomhedsrettede indsats i ressourceforløb og øge brugertilfredsheden.

Jobcenter Brønderslev har i fællesskab med 8 andre nordjyske kommuner ansøgt puljen og fået tilsagn om 1,1 mio. kr. i støtte til opkvalificering af kommunernes rehabiliteringsteams. Projektmidlerne skal anvendes til et tværkommunalt opkvalificeringsforløb.

De deltagende kommuner foruden Brønderslev er: Ålborg, Frederikshavn, Jammerbugt, Thisted, Læsø, Morsø, Mariagerfjord og Rebild. Ålborg Kommune varetager opgaven med projektadministration og koordinering.

Målet med opkvalificeringen er, at fagpersonerne i rehabiliteringsteams, koordinerende sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter og mentorer styrkes i det arbejdsmarkedsrettede fokus, og der tidligere igangsættes virksomhedsrettede indsatser i ressourceforløb. Borgerne skal mødes med en tro på, at det er muligt at arbejde (få timer) samtidig med, at man indgår i øvrige rehabiliterende indsatser. Derudover skal borgerne opnå en klar forståelse af, hvad et ressourceforløb kan indeholde og opleve øget medbestemmelse, således at borgerens tilfredshed øges.

Konkret er målsætningen med projektet om opkvalificering, at

 • Øge antallet af virksomhedspraktikker
 • Forkorte varigheden af ressourceforløbene
 • Øge antallet af ordinære timer

Selve opkvalificeringen, som forventes afholdt fra marts 2017 til oktober 2017, består af

 • En temadag for rehabiliteringsteams, koordinerende sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter og mentorer med oplæg og workshops
 • ½ temadag for virksomhedskonsulenter
 • Coaching af de enkelte rehabiliteringsteams i de 9 kommuner
 • ½ temadag med opsamling på projektet for alle

I Brønderslev Kommune vil 29 medarbejdere deltage i opkvalificeringen fordelt på 10 medlemmer af rehabiliteringsteamet, 9 koordinerende sagsbehandlere og 9 virksomhedskonsulenter. Den arbejdstid, som ledere og medarbejdere skal anvende på deltagelse i temadagene og planlægningen heraf, udgør kommunens medfinansiering til projektet.

Projektets styregruppe forventes etableret som led i den eksisterende følgegruppe, der er nedsat i samarbejdet mellem de nordjyske kommuner og regionen, om den sundhedsfaglige deltagelse i rehabiliteringsteamet.

Styregruppen vil stå for den overordnede opfølgning på projektets igangsatte aktiviteter og økonomi samt nedsætte en arbejdsgruppe til den praktiske iværksættelse af de enkelte aktiviteter. Det er tanken, at Mploy skal stå for at arrangere opkvalificeringsforløbet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer, at projektets mål og opkvalificerende aktiviteter hænger godt sammen med Brønderslev Kommunes aktuelle mål og tiltag på resossourceforløbsområdet, som også handler om at øge de virksomhedsrettede indsatser i forløbene.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

 • Svar fra Folketingets Ombudsmand vedr. gensidig forsøgelsespligt
Beslutning

Svaret fra Folketingets Ombudsmand blev taget til efterretning.

Invitation til netværksmøde – flygtningeområdet. Svend Erik Trudslev deltager.

Bilag

Til toppen


12. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Næste møde: 9. januar 2017 – der holdes nytårsarrangement i forlængelse heraf.

Til toppen


13. Lukket punkt: Forlængelse af samarbejde


Til toppen


14. Lukket punkt: Forlængelse af samarbejde


Til toppen


15. Lukket punkt: Indgåelse af ny kontrakt


Til toppen


16. Lukket punkt:


Til toppen


17. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


18. Lukket punkt: Beslutning fra Visitationsudvalg - botilbud


Til toppen

Opdateret 6. december 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer