Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 12. februar 2014
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Ingen.

Karsten Frederiksen deltog ikke i behandlingen af pkt, 22, 24 og 34.

Claus Kongsgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 24.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Pkt. 10 udsættes.

Til toppen


3. Principper for udarbejdelse af budget 2015


Resume

Sagsforløb: ØK

Med baggrund erfaringerne for de sidste års budgetlægning, drøftelserne på sidste temamøde i byrådet, samt de regler som i øvrigt er fastlagt for økonomistyringen fremsendes forslag til principper for udarbejdelsen af budget 2015.

Sagsfremstilling

I vedlagte notat beskrives de centrale økonomiske nøgletal for Brønderslev Kommune, samt kommunes vedtagne økonomiske politik. Med baggrund heri beskrives forslag til hvilke principper der skal være styrende for udarbejdelsen af budget 2015. Sigtet med principperne er at få tænkt arbejdet med udfordringer på længere sigt sammen med udarbejdelsen af budget 2015.

Administrationen vil efterfølgende bruge Økonomiudvalgets beslutning og drøftelse til at udarbejde et forslag til budgetproces og tidsplan for budget 2015.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling de principper som er beskrevet i vedlagte notat.

Beslutning

Der er enighed om at kassebeholdningen fortsat skal styrkes.

Der skal udarbejdes afdækningsforslag på alle områder, pct.-sats fastsættes på næste møde.

Principperne godkendt som grundlag for udarbejdelse af forslag til budgetproces, og for strategi for udvikling indenfor serviceområderne.

Bilag

Til toppen


4. Kommunegaranti - Klokkerholm Kraftvarmeværk


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Klokkerholm Kraftvarmeværk ansøger om kommunegaranti for optagelse af lån på 950.000 kr. til brug for etablering af nyt hoved- og stikledningsnet på Kløvervej og Østermarksvej i Klokkerholm.

Byrådet anmodes om at tage stilling til, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Klokkerholm Kraftvarmeværk ansøger om kommunegaranti for optagelse af lån hos KommuneKredit på 950.000 kr.

Der foreligger lånetilbud fra KommuneKredit på et fastforrentet lån med en løbetid på 20 år.

Lånet på 950.000 kr. skal anvendes til etablering af nyt hoved- og stikledningsnet på Kløvervej og Østermarksvej i Klokkerholm.

Brønderslev Kommune har i forvejen stillet kommunegaranti til Klokkerholm Kraftvarmeværk for følgende lån i KommuneKredit:

Oprindeligt lånebeløb 6,6 mio. kr. - restgæld ultimo 2013 på 1,8 mio. kr. - låneudløb 2016.

Oprindeligt lånebeløb 5,5 mio. kr. - restgæld ultimo 2013 på 3,5 mio. kr. - låneudløb 2023.

Oprindeligt lånebeløb 1,2 mio. kr. - restgæld ultimo 2013 på 1,1 mio. kr. - låneudløb 2022.

Kommunen har fastsat en garantiprovision på 0,75% p.a., der opkræves som en løbende årlig provision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån.

En eventuel kommunegaranti vil ikke belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at der meddeles kommunegaranti til Klokkerholm Kraftvarmeværk for et fastforrentet lån på 950.000 kr. med 20 års løbetid, og at der opkræves en løbende årlig garantiprovision på 0,75%.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Salgspriser på kommunale boliggrunde


Resume

Sagsforløb: ØK

Brønderslev Kommune har 88 boliggrunde til salg, hvor priserne senest blev reguleret 1. januar

2011 i forbindelse med, at der fra denne dato skulle opkærves moms ved salg af boliggrunde.

Økonomiudvalget anmodes om at drøfte, om der skal ske ændringer i prisniveau for boliggrunde.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har 88 boliggrunde til salg, hvor priserne senest blev reguleret 1. januar 2011 i forbindelse med, at der fra denne dato skulle opkræves moms ved salg af boliggrunde.

I 2011 solgte Brønderslev Kommune 8 grunde, i 2012 9 grunde og i 2013 9 grunde.

I 2014 er der solgt 2 grunde, og der er for tiden reserveret 16 stk. boliggrunde (Skelbakken 7 stk., Moltkesvej 3 stk., Tennisskoven 4 stk., Bakkeskrænten 1 stk. og Ådalen 1 stk.)

De dyreste grunde Brønderslev Kommune sælger er i Ådalen, hvor prisen er 489 kr. pr./m2.

Herefter kommer Tennisskoven III og Skelbakken i Hjallerup med en pris på 435 kr. pr./ m2.

I Dronninglund koster en grund 326 kr. pr./m2.

Prislejet for boliggrunde, der sælges af andre end Brønderslev Kommune, varierer meget.

Bilaget ”Sammenligning af priser på boliggrunde” viser et udsnit af priser på grunde, der sælges dels af andre kommuner og dels af private. Der er ikke noget der tyder på, at de øvrige kommuner har sænket prisen markant.

Bilaget ”Oversigt over kommunale boliggrunde” viser antallet af grunde i de forskellige

udstykninger, og priser for grundene.

Priserne er inkl. moms men ekskl. tilslutningsafgifter, da det er meget forskelligt, hvilke afgifter der skal betales.

De boliggrunde Brønderslev Kommune har til salg, annonceres på Brønderslev Kommunes hjemmeside og på hjemmesiden www.boliga.dk

Fagenheden for Miljø og Teknik foreslår, at Økonomiudvalget drøfter om der skal ske ændringer af prisniveauet for boliggrunde.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Prisniveau fastholdes på nuværende lave niveau.

Bilag

Til toppen


6. Frigivelse af anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til energirenovering af gadebelysning


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Fagenheden for Teknik og Miljø har i samarbejde med Nyfors udarbejdet forslag til renovering af gadebelysningsanlæggene i 2014. Projekterne omfatter primært udskiftning af gamle energitunge armaturer samt modernisering af gamle tænd- og styresystemer. Enkelte af projekterne er udpeget for koordinering med Brønderslev forsynings kloakprojekter.

Byrådet skal tage stilling til, om der kan frigives en anlægsbevilling på 1.200.000 kr. til etablering af energibesparende projekter på gadebelysningen.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø har i samarbejde med Nyfors udarbejdet forslag til renovering af gadebelysningsanlæggene i 2014. Renoveringsprojekterne omfatter udskiftning af gamle energitunge armaturer til lavenergi LED armaturer, herunder følgeudgifter ved omkobling, hvor luftledningsnet kabellægges. I forslaget er der også medtaget en fortsat udfasning af de ca. 200 decentrale tændsystemer med særskilte ure og fotoceller til en central styreenhed, hvor de tilsluttede gadelamper styres fra en computer med tilsluttet tidsstyring og fotocelle.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på 1.200.000 kr. til etablering af energibesparende foranstaltninger på gadebelysningen. Bevillingen foreslås finansieret af rådighedsbeløbet for energibesparende foranstaltninger.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da anlægsbevillingen er indeholdt i rådighedsbeløbet for energibesparende foranstaltninger.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 3. februar 2014, pkt. 12:

Jørn K. Kristensen deltog i behandlingen af punktet og orienterede om driften af gadelysområdet samt processen vedr. et nyt EU-udbud af gadelysområdet i 2014.

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået. Der afholdes snarest temamøde for udvalget vedr. indholdet af nyt udbud af gadelysområdet.

Beslutning

Indstilles frigivet.

Bilag

Til toppen


7. Godkendelse af forslag til lokalplan 33-S-03.01 for Sommerhusområde ved Smalby og kommuneplantillæg nr. 4


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Miljø- og Teknikudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes lokalplan for det eksisterende sommerhusområde ved Smalby med en minimumsgrundstørrelse på 2.500 m². Beslutningen er truffet efter anmodning fra Grundejerforeningen Smalbyparken for at hindre, at sommerhusområdet ved Smalby bliver udstykket i mindre grunde. Der er desuden udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og miljøvurdering.

Byrådet skal tage stilling til, om forslagene kan godkendes og udsendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Grundejerforeningen Smalbyparken har anmodet om udarbejdelse af ny lokalplan for at hindre, at sommerhusområdet ved Smalby bliver udstykket i mindre grunde. Grundejerforeningen ønsker samtidig skovbyggelinjen ophævet.

I forlængelse af henvendelsen fra grundejerforeningen, blev der foretaget en vejledende høring hos grundejerne i 2011.

På baggrund af grundejerforeningens ønske samt høringen besluttede Miljø- og Teknikudvalget, at der skulle udarbejdes lokalplan med minimumsgrundstørrelse på 2.500 m² for ny udstykning. I området findes allerede et antal grunde på 1.200 m², der ikke berøres af den ny lokalplan.

Grundejerforeningen Smalbyparken gentager i brev af 7. oktober 2013 deres ønske om, at lokalplanen forbyder yderligere udstykning.

Lokalplanforslaget giver med minimumsgrundstørrelsen på 2.500 m² mulighed for udstykning af grunde større end 5.000 m² til 2 grunde. Det er fagenhedens vurdering, at dette ikke vil ødelægge det høje naturindhold i området og heller ikke vil udløse behov for kloakering. Begge dele er fremført som argument for helt at forbyde yderligere udstykning.

Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering baseret på den vejledende høring med en grundstørrelse på minimum 2.500 m².

Kommuneplantillæg

Kommuneplantillægget fjerner en mulighed for at udstykke grunde ned til 1.200 m².

Desuden fjernes muligheden for at etablere butikker. I dag er mindste størrelser for nye butikker typisk mellem 700-1.000 m², og de etableres i byområder, hvor der er stor kundetæthed hele året.

Lokalplanen skal afløse byplanvedtægt nr. 3 fra 1972.

Natur

Området er specielt, fordi grundene er udstykket primært i perioden 1977-78 og i stort omfang er ubebyggede. I perioden efter udstykningen er et mindre antal grunde delvist blevet omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 i form af søer, moser og natureng. Dette betyder, at der skal tages hensyn hertil i forbindelse med byggeri på grundene.

Beskyttede dyrearter

Danmark er underlagt Habitatdirektivet fra EU, hvor artikel 12 fastlægger streng beskyttelse af dyrearter, der er optaget på bilag IV. I daglig tale kaldet "Bilag IV arter". Der er konstateret fund af bilag IV arten Markfirben. Planforslag kan efter planloven ikke vedtages, hvis gennemførelsen af planen i væsentlig grad kan beskadige yngle- eller rasteområder for bilag IV arter. Naturstyrelsen har forklaret reglerne i brev til kommunen.

Lokalplanområdet er meget præget af skovagtig beplantning. Arealer med tæt beplantning er ikke egnet som levested for Markfirben.

Vedtagelse af omhandlede lokalplan 33-S-03.01 ændrer ikke på de krav, der - i henhold til ovennævnte - skal opfyldes i forbindelse med byggeri på grundene.

I lokalplanen er der argumenteret for, at lokalplanen, med en mindste grundstørrelse på 2.500 m² og med videreførelsen af de store fælles friarealer, sikrer levemuligheder for Markfirben. Så grundstørrelsen på minimum 2.500 m² indgår i argumentationen overfor Naturstyrelsen. Det er desuden fastlagt, at de grunde, hvor der potentielt kan findes Markfirben, skal besigtiges inden udstedelse af byggetilladelse for at sikre, at der tages de fornødne hensyn.

Det kan forventes, at de grundejere, der ønskede at opretholde muligheden for at udstykke i mindre grunde vil gøre indsigelse mod lokalplanen. Derimod kan det ikke forventes, at grundejere, der er enige vil reagere i offentlighedsperioden.

Lokalplanen skal danne baggrund for ansøgning til Naturstyrelsen om ophævelse af skovbyggelinjen.

Zoneforhold

Ejerne af del landbrugsejendom matr.nr. 138b indenfor lokalplanområdet har ønsket, at arealet udtages af fælles friareal, og at der ikke længere kan udstykkes sommerhusgrunde her.

Lokalplanen er tilrettet dette ønske. Da byplanvedtægten skal ophæves på arealet, skal lokalplanen omfatte arealet. Arealet overføres til landzone.

Miljøvurdering

Der er udarbejdet miljøvurdering pga. forekomsten af en beskyttet dyreart og ønsket om at ophæve skovbyggelinjen. Der er et referat af miljørapporten bagerst i lokalplanens redegørelse.

Kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingsrapport er vedhæftet som bilag. Lokalplanen er udarbejdet gennem længere tid og findes derfor ikke i den digitale lokalplanportal.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering og udsender forslagene i 8 ugers offentlig høring.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 3. februar 2014, pkt. 3:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Ansøgning om igangsætning af planlægning for projekt ved Banegårdspladsen, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: MT/ØK

Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning om igangsætning af planlægningsarbejde for projektet "Banegårdscentret" ved Banegårdspladsen i Brønderslev.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om ansøgning om igangsætning af planlægning for projektet skal imødekommes.

Sagsfremstilling

Arkitektfirmaet Hellsten søger på vegne af bygherre Svend Aage Christiansen A/S om igangsætning af planlægning for projektet "Banegårdscenteret" ved Banegårdspladsen i Brønderslev.

Projektbeskrivelse
Placering

Bygherre ønsker at opføre et byggeri på arealerne matr.nr. 142, matr.nr. 143 og matr.nr. 150c alle V. Brønderslev, Brønderslev Jorder, beliggende ved Banegårdspladsen i Brønderslev.

Bygherre ejer matr.nr. 150c og matr.nr. 142. Bygherre er i dialog med ejer af matr.nr. 143 om overtagelse af arealet. Realisering af projektet forudsætter yderligere tilkøb af eksisterende vejareal beliggende mellem matr.nr. 142 og matr.nr. 143, som ejes af DSB. Bygherre er i dialog med DSB om overtagelse af vejarealet. Projektområdets samlede areal udgør ca. 8.065 m². Gennemførelse af projektet forudsætter nedrivning af den tidligere politistation samt Advokathuset mod nord.

Udformning og anvendelse

Projektets endelige udformning er endnu ikke fastlagt, men bygherre forventer at opføre en ny bebyggelse i 4 til 5 plan på mellem 12.000 m² til 14.000 m². Her for uden ønskes opført en parkeringskælder under terræn. Bebyggelsen tænkes opført med sammenhængende facader mod Banegårdspladsen, Nørregade og Godsbanegade. Indenfor den åbne karrèbebyggelse etableres et sydvestvendt gårdhavemiljø, som skal være offentlig tilgængeligt med adgang fra offentlig gade igennem større bygningsåbninger og derved blive en del af Banegårdspladsen.

Bygningen tænkes anvendt til dagligvarebutik, udvalgsvarebutikker, cafè, liberale erhverv og boliger.

Bygningen ønskes opført som en åben karré bebyggelse i et modernistisk formsprog i materialer som tegl, puds og glas. En nærmere detaljering af byggeriets formsprog og materialevalg vil ske i forbindelse med planlægningen for det konkrete projekt. Fagenheden vurderer, at det er vigtigt, at bygningens formsprog og materialevalg tilpasses områdets karakter og byens rum, dog således at bygningen vil afspejle den tid, som byggeriet opføres i.

Vejadgang og parkering

Gennemførelse af projektet forudsætter, at eksisterende vejadgang ved Post Danmark ændres. Der skabes vejadgang til dagligvarebutikkens lagerareal samt til parkeringskælder fra nord via Godsbanegade. Nørregade er kategoriseret som en trafikvej og er dimensioneret til tungere trafik. Det vurderes, at adgangsforhold til byggeriet er acceptable. I forbindelse med den nærmere planlægning vil tilkørselsforhold i parkeringskælder vurderes ud fra det konkrete projekt.

Bebyggelsens samlede parkeringsbehov er beregnet til mellem 175 - 190 pladser - alt afhængig af den endelige indretning af bebyggelsen. Parkeringskælderen kan rumme mellem 70 - 80 parkeringspladser. Der vil i den videre planlægning tages endelig stilling til, hvordan parkeringsbehovet kan opfyldes.

Støj

I henhold til planlovens § 15a må en lokalplan kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelse om etablering af afskærmningsforanstaltninger mv., jf. § 15, stk. 2, nr. 12, 18 og 21, kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener.

Projektområdet afgrænses mod øst af Nørregade, som er klassificeret som trafikvej. Mod vest løber jernbanen, og der forventes at være en del trafik til/fra Post Danmark beliggende vest for projektområdet. I forbindelse med detailprojekteringen skal det undersøges nærmere, hvorledes området påvirkes af trafikstøj samt støj fra jernbanen.

Der vil desuden i forbindelse med detailprojekteringen skulle udarbejdes støjberegning og støjredegørelse for varelevering ved drift af dagligvarebutikken.

Planforhold

Gennemførelse af projektet forudsætter udarbejdelse af et nyt plangrundlag - herunder kommuneplantillæg samt lokalplan, jf. planlovens § 13, stk. 2.

Kommuneplantillæg og lokalplan er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 4, pkt. 10b. Projektet er desuden omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 11a.

Kommuneplan

Der er ingen gældende lokalplan for projektområdet. Området ligger indenfor kommuneplanens rammeområde 01-O-02, der udlægger området til offentlige formål ved Banegårdspladsen. Gennemførelse af projektet forudsætter en ændring af kommuneplanens rammebeskrivelse, da rammeområde 01-O-02 ikke giver mulighed for opførelse af boliger.

Midtbyplan for Brønderslev

Byrådet vedtog den 30. oktober 2013 Midtbyplan for Brønderslev - "Brønderslev skal være Brønderslev igen - med et centrum". Midtbyplanen peger på, at en omdannelse af Banegårdspladsen kan blive et nyt ankerpunkt i Brønderslev Midtby. Banegårdspladsen ligger centralt i Brønderslev, som et trafikalt knudepunkt med plads til nye funktioner. Midtbyplanen peger på nye funktioner som dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker, kulturelle tilbud og andre funktioner, der kan tiltrække besøgende til området og være med til at skabe en levende, tryg og smuk bymidte. Brønderslev Kommune ønsker at skabe en synlig og sammenhængende bymidte med attraktive gade- og byrum.

Projektet er i overensstemmelse med de visioner, der er beskrevet i midtbyplanen. Fagenheden vurderer, at projektet "Banegårdscentret" kan være med til at sætte en positiv udvikling i gang i Brønderslev midtby. Dog vurderes, at det også er vigtigt at se på Banegårdspladsen, beliggende øst for arealerne, hvor projektet ønskes opført, for således at skabe sammenhæng mellem arealerne ved Banegårdspladsen og Algade - byens primære butiksstrøg.

Vejstrukturen, der indebærer en omlægning af vejforløbet ved Banegårdspladsen, er en del af midtbyplanen og en forudsætning for at skabe sammenhæng mellem Algade og det nye rum ved Banegårdspladsen.

Fagenheden anbefaler derfor, at man sideløbende med planlægning for det konkrete projekt indkalder idéer og forslag til omdannelse af Banegårdspladsen samt til projektet "Banegårdscentret", for således at få en drøftelse blandt byens borgere om deres ønsker til byens nye centrale plads. I fordebatfasen foreslår fagenheden, at der afholdes borgermøde, hvor bygherre vil få mulighed for at præsentere sit projekt.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget igangsætter planlægning for projektet Banegårdscentret på følgende vilkår:

 • At ansøger bidrager med udkast til lokalplanen og i samråd med kommunen udvælger en lokalplankonsulent.

 • At sagen sideløbende med planlægning for det konkrete projekt sendes i en indledende fordebat i henhold til planlovens § 23c. Debatoplægget omhandler også indkaldelse af idéer og forslag til omdannelse af Banegårdspladsen.

 • At det afklares i lokalplanprocessen, hvorledes der sikres de nødvendige parkeringspladser.

 • At der i forbindelse med detailprojekteringen redegøres for støjforhold, herunder beregning af trafikstøj fra veje, støj fra jernbane og støj ved varelevering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 3. februar 2014, pkt. 4:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Beslutning

Udvalget er positivt indstillet overfor projektforslaget.

Der udarbejdes et kommuneplantillæg for hele området hurtigst muligt, inden det konkrete projekt lokalplanforslag kan behandles endeligt.

Alle projekter skal indgå i for-debatten for kommuneplantillægget.

Bilag

Til toppen


9. Ansøgning om igangsætning af planlægning for vindmøllepark ved Kjellingbro


Resume

Sagsforløb: MT/ØK

Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning om opførelse af vindmøllepark ved Kjellingbro, sydvest for Hjallerup.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes planlægning for projektet.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har den 20. december 2013 modtaget en ansøgning om opførelse af en vindmøllepark ved Kjellingbro, sydvest for Hjallerup.

Projektbeskrivelse

Forida Energy A/S ønsker i samarbejde med selskabet Wind1 at opstille i alt 10 møller ved Kjellingbro. Møllerne ønskes opstillet i to parallelle rækker i en øst-vestlig retning med en indbyrdes afstand på 465 meter mellem møllerne. Vindmøllerne vil have en totalhøjde på ca. 137 meter og hver enkelt mølle en effekt på 3,3 MW.


Vindmølleparken forventes at producere ca. 90 mio. kWh årligt, svarende til det årlige el-forbrug i ca. 22.500 enfamiliehuse med et gennemsnitligt årsforbrug på 4.000 kWh. Gennemførelse af projektet kan medføre en fortrængning af op til 650.000 ton CO² på 20 år.

Plangrundlag

Området er ikke udlagt til formålet i Kommuneplan 2013 - 2025. Gennemførelse af projektet forudsætter udarbejdelse af nyt plangrundlag med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering samt lokalplan. VVM-redegørelsen skal redegøre for en række forhold - herunder støjbelastning af naboer, skyggegener, landskabspåvirkning, påvirkning af naturen mv.

I forbindelse med VVM og kommuneplantillæg skal der afholdes fordebat i henhold til planlovens § 11g, stk. 2 og § 23c. En debatfolder, der beskriver projektet, udsendes i offentlig høring, hvor borgerne og andre interessenter har mulighed for at komme med ideer og forslag til planlægningsarbejdet samt forslag til andre forhold, som de mener bør belyses i VVM-redegørelsen. Vindmølleopstiller ønsker som alternativ projektet bestående af 2 x 7 møller beskrevet i debatoplægget, da dette vil give en bedre udnyttelse af arealet. I debatfasen afholdes et borgermøde.

Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller samt kommuneplanens retningslinjer om vindmøller

Lyngdrupmøllerne mod sydøst er placeret ca. 2 km målt fra den sydøstligste mølle ved Kjellingbro. Der bør ifølge vindmøllecirkulæret og kommuneplanens retningslinje 4.3.4 være en afstand mellem vindmølleparkerne på 28 x møllernes totalhøjde, for at vindmølleparkerne kan opfattes som adskilte anlæg. Lokale forhold og resultat af visualiseringerne kan dog betyde, at afstandskravet kan fraviges. Umiddelbart vurderes afstanden at være så stor, at parkerne opfattes som adskilte anlæg. Der vil i VVM-redegørelsen foretages en nærmere vurdering af, om parkerne omfattes som adskilte anlæg ud fra yderligere visualiseringer.

Møllerne må ikke placeres nærmere nabobeboelser end 4 x møllens totalhøjde, jf. vindmøllecirkulæret § 2, stk. 3. Tre beboelser ligger indenfor denne afstand. Ansøger bekræfter, at der er indgået aftaler med ejerne af disse ejendomme om nedrivning/nedlæggelse af beboelserne.

Beskyttet natur, herunder forholdet til EU Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiver

Møllerne er projekteret i naturområdet ved Ravnstrup Kær på tværs af en kommuneplanudpegning som økologisk våd forbindelse, der bl.a. fungerer som ledelinje for trækkende fugle i landskabet. Den økologiske forbindelse forbinder østkysten via Bolle-Try enge med bl.a. St. Vildmose og vurderes at være et vigtigt led i den samlede økologiske funktionalitet af egnede raste- og forurageringsområder for særligt sårbare arter i regionen, herunder fuglearter, der er på udpegningsgrundlagene for Natura 2000 områder i landsdelen, samt flagermus (Habitatdirektivets Bilag IV).

De økologiske forbindelser skal sikre, at bestande af dyr og planter kan spredes i landskabet og udveksletilstrækkeligt med individer og gener til at fastholde en sund udvikling. Samtidig skal forbindelserne gøre det muligt for plante- og dyrearter at komme med nye levesteder, der skabes i landskabet. Planlægning og administration vedrørende arealanvendelsen og tilstanden skal forbedre levesteder og spredningsmuligheder for de dyr og planter, som forbindelsen skal sikre.

Der findes i forbindelse med den økologiske forbindelse og projektområdet endvidere arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 (søer, moser, enge). Ønsker man at ændre tilstanden af et beskyttet naturområde, skal man søge om dispensation hos kommunen. En eventuel dispensation kan påklages til Naturklagenævnet.

Fagenheden vurderer overordnet opstilling af vindmøller i området som uhensigtsmæssig i forhold til Danmarks forpligtigelser i forhold til Fuglebeskyttelsesdirektivet og Miljømålsloven, ligesom det skal vurderes konkret, hvorvidt der kan dispenseres fra naturbeskyttelsesloven. Endvidere skal det belyses, hvordan et eventuelt vindmølleprojekt vil kunne udformes, således at der leves op til kommuneplanretningslinjerne vedrørende økologiske forbindelser, samt hvorvidt eventuelle afværgeforanstaltninger vil kunne tilvejebringe kompensation for det habitat-tab, der vil være en konsekvens af realisering af projektet.

En vigtig problemstilling her vurderes at være at tilvejebringe gode overnatnings/rasteflader i området mellem østkysten og bl.a. St. Vildmose, dersom området ved Ravnstrup Kær/Kjellingbro bliver udlagt til vindmøllepark.

Bygherre skal derfor lade udføre en række undersøgelser i forhold til fugle og flagermus, der belyser fugle- og flagermus faunaens benyttelse af området, samt foretage en vurdering af betydningen af områdets samlede funktionalitet for faunaen set i relation til de kumulative effekter af denne og eksisterende vindmølleparker i regionen.

Påvirkning af landskabet

Arealer udpeget til særlig værdifulde landskaber i kommuneplanen skal så vidt muligt friholdes for inddragelse af arealer til formål, der kan skæmme landskabet. Større byggeri, vindmøller samt større veje og tekniske anlæg skal så vidt muligt undgås. To af møllerne opstilles indenfor udpegningen særligt værdifuldt landskab og parken som helhed grænser op til udpegningen. Det vurderes umiddelbart, at det særlige værdifulde landskab brydes væsentligt ved opstilling af møllerne. Landskabet fremstår meget fladt og åbent og vindmøllerne fremstår derfor meget markante og fremmed i landskabet.

Støj og skygge

Støjberegninger viser, at støjgrænserne er overholdt både for almindeligt og lavfrekvent støj.

Beregninger af skyggekast viser, at én af naboerne får mere end 10 timers skyggekast pr. år. Ansøger oplyser, at der vil påmonteres skyggestopmodul på møllerne, således at antallet af skyggetimer ikke vil overstige 10 timer pr. år.

Tidligere vindmølleprojekt ved Kjellingbro

I 2002 blev området ved Kjellingbro foreslået af det tidligere amt til vindmølleformål. I den forbindelse blev regionplantillæg nr. 92, der udpegede området til vindmølleformål, udarbejdet. Der var en del indsigelser mod regionplantillæg nr. 22, hvilket havde betydning for den afgørelse, der blev truffet i sagen. Tidligere Dronninglund Kommune gjorde indsigelse mod regionplantillægget for opstilling af vindmøller ved Kjellingbro, da de kun ønskede eet område i kommunen udlagt til vindmølleformål. På den baggrund blev lokalplanforslag 20-22 for vindmøllepark ved Kjellingbro henlagt. I stedet blev lokalplan 20-23 for vindmøllepark ved Gretterholt vedtaget.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til om planlægning for vindmølleparken ved Kjellingbro kan igangsættes. Herunder at der udsendes en debatfolder i foroffentlig høring iht. planlovens § 11g, stk. 2 samt § 23c.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 3. februar 2014, pkt. 7:

Udvalget indstiller planlægning for projektet igangsat, idet mulighederne for opstilling af 2 x 5 vindmøller og 2 x 7 vindmøller indgår i fordebatten.

Johannes Trudslev (A) ønsker ikke sagen igangsat.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Tilskødning af fællesarealer til grundejerforeninger


Resume

Sagsforløb: ØK

Både Gl. Brønderslev Kommune og Gl. Dronninglund Kommune har i overvejende grad beholdt ejendomsretten til jordarealer med fællesarealer og boligveje. Ejerskabet har kun været formelt, mens det i praksis har været således, at grundejerforeningerne har vedligeholdt og disponeret over fællesarealerne.

Det har vist sig, at kommunens som ”officiel grundejer” kan komme til at hæfte for uheld på fællesarealer som stier, friarealer og legepladser.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om fællesarealer skal tilskødes nye grundejerforeninger.

Sagsfremstilling

Både Gl. Brønderslev Kommune og Gl. Dronninglund Kommune har i overvejende grad beholdt ejendomsretten til jordarealer med fællesarealer og boligveje. Ejerskabet har kun været formelt, mens det i praksis har været således at grundejerforeningerne har vedligeholdt og disponeret over fællesarealerne.

Det har vist sig, at kommunens som ”officiel grundejer” kan komme til at hæfte for uheld på fællesarealer som stier, friarealer og legepladser.

Grundejerforeninger vil ofte stille krav om, at kommunen reetablerer til et vist plejeniveau i

forbindelse med en formel overtagelse af fællesarealer og stier. Udover det administrative

arbejde med at tilskøde en stor mængde af friarealer til grundejerforeningerne, kan der komme følgende udgifter:

 • til advokat for udfærdigelse af skøde,

 • til landinspektør for afsætning af skel eller lignende

 • til vedligeholdelsesarbejder på stier, overfladedræn eller friarealer, som i nogle tilfælde kan kræves udført af grundejerforeningerne ved overtagelsen

Det vurderes skønsmæssigt, at der er mindre udgifter i forbindelse med erstatningssager for

uheld end ved at foretage en tilskødning for alle ældre områder.

I forbindelse med tilskødning af fællesarealerne vil der være udgifter til advokat for udfærdigelse af skøde samt i nogle tilfælde til landinspektør for afsætning af skel eller lignende.

Den kommunale udgift i forbindelse med en tilskødning et fællesareal til en grundejerforening vil være på mellem 5.000 og 20.000 kr. afhængig af forholdet. Nogle af arealerne har i dag status af landbrugsjord og skal ændre status for det kan overdrages.

Fremadrettet kan omkostninger indregnes i udstykningsomkostningerne.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår på den baggrund:

 • at Brønderslev Kommune beholder den formelle ejendomsret for fællesarealer i ældre boligområder

 • at der indledes et arbejde med at tilskøde friarealer til grundejerforeningerne, der er forholdsvis nye, i boligområderne:

 • Ådalen, Brønderslev

 • Tennisskoven, Hjallerup

 • Danserhøj, Ø. Brønderslev

 • Bakkeskrænten, Thise

 • at der indledes et arbejde med at tilskøde friarealer til nye grundejerforeninger straks, når de er dannet.

 • at der ved tilladelse til nye legepladser på kommunale arealer indgås en formel lejeaftale med ansøger om hvem, der ejer legepladsen, og har den fulde ansvars-og vedligeholdelsespligt.

Beslutning

Udsat.

Til toppen


11. Frigivelse af anlægsmidler til lærer- og elevfaciliteter


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Fagenheden for Børn og Kultur anmoder om frigivelse af anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til indretning af lærer- og elevfaciliteter på skolerne i forbindelse med folkeskolereformen.

Sagsfremstilling

På Budget 2014 er der afsat 4,0 mio. kr. på anlæg til indretning af lærer- og elevfaciliteter på skolerne i forbindelse med folkeskolereformen og ny lov om arbejdstid for lærerne. De 3,0 mio kr. finansieres af lockoutmidlerne fra foråret 2013.

Fagenheden har så småt startet en proces op, og det er planen, at midlerne skal anvendes til arbejdspladsindretning med eventuelt nødvendige bygningstilretninger og IT-udstyr.

Planlægningen og arbejdet i den forbindelse vil ske i samarbejde med Ejendomme & Service samt IT-afdelingen.

Af forskellige årsager er er der forskel på, hvor langt skolerne er nået i processen, men allerede nu efterspørger flere skoler muligheden for at få midler til at gennemføre arbejdsindretningen.

Det skal understreges, at de 4 mio. kr. ikke er afsat med baggrund i en behovsvurdering af udgifter til indretning af lærer- og elevfaciliteter på skolerne i forbindelse med folkeskolereformen. Der er således tale om, at der er afsat en økonomisk ramme til formålet. Midlerne kan derfor heller ikke dække alle behov og ønsker til lærer- og elevfaciliteter, men der vil naturligvis blive arbejdet på den mest optimale udnyttelse af midlerne på skolerne.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet frigiver de 4,0 mio. kr. til lærer- og elevfaciliteter.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 4. februar 2014, pkt. 3:

Fagenhedens anmodning foreslås godkendt.

Beslutning

Indstilles frigivet.

Til toppen


12. Arbejdstidstilrettelæggelse for lærere og børnehaveklasseledere fra 1. august 2014


Resume

Sagsforløb: ØK

Der er fremsat ønske om, at Økonomiudvalget drøfter Lov nr. 409 om arbejdstidsregler for lærere og børnehaveklasseledere.

Arbejdstilrettelæggelsen på skolerne kan ske umiddelbart i henhold til loven. Lovens §2 åbner dog mulighed for, at reglerne kan fraviges eller suppleres ved lokal aftale inden for rammeaftalen om decentrale arbejdstidsaftaler.

Sagsfremstilling

I april 2013 vedtog Folketinget Lov nr. 409 om arbejdstidsregler for lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen.

Loven adskiller sig markant fra tidligere regler om arbejdets tilrettelæggelse på skolerne, idet der ikke mere skal indgås aftaler om arbejdstilrettelæggelsen med Danmarks Lærerforening, den lokale lærerkreds.

I praksis betyder det, at det er skolens ledelse, som tilrettelægger arbejdet sammen med medarbejderne.

Lovens §2 åbner dog mulighed for, at reglerne kan fraviges eller suppleres ved lokal aftale inden for rammeaftalen om decentrale arbejdstidsaftaler.

Fagenheden har sammen med den lokale lærerkreds gennem en række møder drøftet konsekvenserne af den nye lov, idet der fra begge parter er givet udtryk for, at det gode samarbejde mellem lærerkreds og kommune ønskes fortsat.

Fagenheden har meddelt lærerkredsen, at der ikke er ønske om at benytte lovens §2 om decentral aftaleindgåelse. Lærerkredsen har taget meddelelsen til efterretning.

Begge parter er på den baggrund enige om, at der udarbejdes et ”Forståelsespapir i forhold til Lov nr. 409”.

Dialogen er derfor forsat gennem nye møder, og der er vilje til at færdiggøre dette dokument inden uge 8.

Beslutning

Udvalget tager den aktuelle situation med udarbejdelse af forståelsespapir til efterretning.

Det forventes, at forståelsespapiret evalueres.

SF, J og A havde hellere set, at udgangspunktet havde været lokalaftale.

Til toppen


13. Mål og rammer for udvikling af den åbne skole i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til forslag til mål og rammer for den åbne skole i forbindelse med den nye folkeskolelov, hvor det står skrevet, at ”Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv, kunst- og kulturskoler og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler”.

Sagsfremstilling

I forbindelse med skolereformen og tankerne om en mere åben folkeskole, har der været nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra fagenheden, Ungdomsskolen, Kulturskolen og skoleledergruppen. Gruppen har udarbejdet et notat vedrørende mål og rammer for den åbne folkeskole i Brønderslev Kommune. Notatet har været drøftet og godkendt i skoleledergruppen i januar måned 2014.

Sagens indhold

I ”Lov om ændring af folkeskoleloven” står der beskrevet, at ”Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv, kunst- og kulturskoler og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for fag og obligatoriske emner. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes samarbejde, og skolebestyrelsen kan fastsætte principper for samarbejdet”.

Byrådet fastlægger mål og rammer for skolernes samarbejde med det omgivne samfund. På baggrund af dette skal skolernes bestyrelser fastsætte principper for samarbejdet.

Her følger de forslag til mål og rammer, som arbejdsgruppen har udarbejdet:

Arbejdsgruppens forslag til mål og rammer for udvikling af den åbne skole i Brønderslev Kommune:

 • For at opnå målet om at øge elevernes læring, trivsel og uddannelsesmuligheder forpligtes folkeskolerne, Kulturskolen, Ungdomsskolen og de lokale foreninger til at etablere et forpligtende samarbejde.

 • Alle skoler indgår partnerskabsaftaler med Kulturskolen for såvel skolens undervisningsdel som deres fritidstilbud, som understøtter de overordnede mål. Partnerskabsaftalen skal være afsluttet senest den 1. maj for det kommende skoleår.

 • Alle skoler indgår partnerskabsaftaler med Ungdomsskolen, der understøtter de overordnede mål. Partnerskabsaftalen skal være indgået senest den 1. april for det kommende skoleår

 • Alle skoler inddrager i videst muligt omfang på baggrund af lokale muligheder og forhold det lokale forenings- og erhvervsliv i arbejdet med elevernes læring

 • I løbet af skoleåret 2014/2015 skal Byrådet beslutte, om der i kommunen skal oprettes særlige talentklasser inden for eliteidræt og musik

 • Med henblik på at understøtte udviklingen af den åbne skole etableres der i skoleåret 2014/2015 en tværfaglig følgegruppe med skolechefen som formand. Følgegruppen skal have en bred repræsentation af interessenter. Det kunne f.eks. være fra Idrætssamvirket, Erhvervsforeningen, Spejdersamvirket, skolebestyrelsesrepræsentant, skolelederne, leder af Ungdomsskolen, leder af Kulturskolen, leder af UU. Fagenheden sammensætter følgegruppen.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at de fremlagte mål og rammer for udvikling af den åbne skole i Brønderslev Kommune godkendes.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 4. februar 2014, pkt. 6:

Udvalget ønsker, at medarbejderne repræsenteres i følgegruppen.

Fagenhedens forslag indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Den endelige sammensætning af følgegruppe ønskes fremsendt til orientering.

Bilag

Til toppen


14. Masterplan 2012 - Folkeskoleområdet


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til Masterplan for folkeskoleområdet.

Masterplanen er udarbejdet på politisk initiativ, og er resultat af budgetaftalen for 2012.

For at give et optimalt grundlag for fastsættelse af politiske mål beskriver Masterplanen status i forhold til kommunens folkeskoler, men den peger også på udviklingsperspektiver og kan derfor anvendes til at sætte scenen i forhold til mulige, fremtidige og bæredygtige scenarier for skoleområdet.

Sagsfremstilling

Konklusionen for Masterplanen for Folkeskoleområdet er at arbejde med vision "FREMTIDENS SKOLE for børn i tiden". Visionen har tre overordnede mål:

 • Samarbejde - I vores skole vil vi hinanden!

 • Udvikling - I vores skole går vi nye veje!

 • Mangfoldighed - I vores skole er der plads til alle!

Forslaget til Fremtidens skole bygger på målet om, at skabe fleksible læringsmiljøer.

Løsningen er at etablere større organisatoriske enheder med mulighed for klasseoptimering for den vej at skabe et økonomisk og bæredygtigt skolevæsen. Det betyder, at skolerne vil kunne koncentrere sig om at give kommunens børn og unge en skolegang med fokus på tryghed og læring, og bæredygtigheden gør, at der bl.a. kan gives flere timer til undervisning, holddeling og tolærerordninger.

Etablering af ungemiljøer i tilknytning til de nye stordistrikter giver ikke kun et økonomisk rationale her og nu men også på sigt. Ungemiljøerne vil betyde en samlet og styrket udskoling for de ældste elever med vægt på faglighed og motivation, hvor de unges valgfrihed er i centrum, og hvor der er rig mulighed for at danne venskaber og fællesskaber. Dette skal være med til at sikre, at flere unge får en ungdomsuddannelse.

Ved at sammenlægge de 13 skoledistrikter til fire men med mulighed for forsat undervisning på alle matrikler, bevares nærheden til lokalmiljøet, og samtidig mulighed for at opnå større og mere bæredygtige enheder. Med fire store enheder stiles der mod at skabe en skolestruktur, hvor det pædagogiske og læringsmæssige indhold i skolen er i centrum for både børn og voksne.

Børne- og skoleudvalget drøftede på møde, den 11. april 2013 udtalelser fra skolebestyrelser og handicapråd. Sammendrag af disse udtalelser fremgår som bilag.

På mødet ønskede udvalget blandt andet, at Masterplanens endelig godkendelse skulle afvente godkendelse af folkeskolereformen.

Beslutning i Handicaprådet, den 4. februar 2013:

Rådet har drøftet Masterplanen for Folkeskoleområdet.

Begrebet inklusion blev drøftet i forhold til tilgængelighed og mobning. Rådet finder, at der skal være respekt for behovet for inklusion, men der er også behov for at være sammen med ligesindede.

Det er vigtigt, at udvikle personalets faglige kompetencer så alle kan rummes og inklusionen fremmes.

Ole Bruun var fraværende.

Fagenheden for Børn og Kultur sender Masterplan 2012 - Folkeskoleområdet til godkendelse.

Børne- og Skoleudvalget, 4. februar 2014, pkt. 5:

Udvalget kan anbefale, at masterplanen godkendes af Byrådet. Udvalget er opmærksom på, at planen er fra 2012 og ikke er opdateret med aktuelle tal, men anbefaler, at der arbejdes videre med forslagene til ”Fremtidens skole” i Brønderslev Kommune.

Planen vil efter 1. april 2014 blive opdateret med de aktuelle tal.

Beslutning

Fremsendes til Byrådet.

Bilag

Til toppen


15. Forslag til Masterplan for Fritids- og Kulturområdet


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til forslag til masterplan for fritids- og kulturområdet. Masterplanen anbefaler en række indsatsområder, der kan sættes fokus på i relation til at styrke indsatsen på fritids- og kulturområdet.

Masterplanen skal ses i relation til ”Vision 2020”.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget besluttede i foråret 2013, at der skal udarbejdes en masterplan for fritids- og kulturområdet i Brønderslev Kommune.

Udvalget vurderer, at der inden for kultur- og fritidsområdet er behov for

 • at nytænke

 • at prioritere ressourcerne

 • at styrke fællesskaber

 • at styrke sammenhængskraften

 • at bevare mangfoldigheden

 • at give initiativet tilbage til borgeren

 • at bidrage til lokalsamfundets overlevelse

Visionen for masterplanen er, at ”Brønderslev Kommune består af bæredygtige fællesskaber i by- og lokalområder. De lokale fritids- og kulturudbud er båret af et stærkt lokalt engagement.”

Masterplanen skal ses i relation til ”Vision 2020” for Brønderslev Kommune, hvor styrkeposition 2 lyder:

”Aktive oplevelser i natur og fritid

Fælles oplevelser i natur- og fritidslivet er med til at skabe rammerne om et sundt og indholdsrigt liv. I Brønderslev Kommune anno 2020 findes et alsidigt tilbud af aktiviteter og oplevelser for hele familien, og de er formet af det frivillige arbejde, der er selve nerven i vores måde at gøre tingene på. Aktiv deltagelse binder mennesker sammen og er med til at forme og give identitet. I Brønderslev kommune er oplevelser i både natur og foreningsliv præget af medbestemmelse, medansvar og menneskelig udvikling.”

Fritids- og Kulturudvalget har i 2013 gennemført en række inspirations- og dialogmøder under forskellige temaer for borgere, repræsentanter for fritids- og kulturlivet, biblioteket, kulturskolen og ungdomsskolen. Masterplanen er udarbejdet med inspiration fra disse møder.

Masterplanens skal opfattes som et dynamisk dokument, og vil ligge til grund for de indsatsområder, som Fritids- og Kulturområdet vil sætte fokus på.

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget, den 11. december 2013:

Forslag til Masterplan for Fritids- og Kulturområdet indstilles godkendt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Fremsendes til Byrådet.

Bilag

Til toppen


16. Brønderslev Golfklub søger om tilskud til opførelse af overdækning af udslagsområder


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Brønderslev Golfklub ansøger om tilskud på 193.000 kr. til opførelse af overdækning af udslagsområder.

Byrådet anmodes om stillingtagen til ansøgningen.

Sagsfremstilling

Brønderslev Golfklub genfremsender ansøgning om tilskud til opførelse af overdækning af nogle af klubbens udslagssteder.

Det anføres, at Golfklubben har ansat ny træner, hvis evner og træningsmetoder gør opførelse af en overdækning endnu vigtigere, ligesom en overdækning vil give både medlemmer og gæster optimale træningsforhold.

Udgifterne til opførelse af overdækningen er opgjort til 572.000 kr., der påregnes finansieret således:

Værdi af eget arbejde: 129.000 kr.

Kontant egenbetaling: 250.000 kr.

Manglende tilskudsbehov: 193.000 kr.

Idrætssamvirket Brønderslev anbefaler, at der bevilges tilskud på 193.000 kr.

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, atGolfklubben tidligere har søgt om tilskud på 380.000 kr. til projektet, men fik afslag af Fritids- og Kulturudvalget, da udvalgets budget til anlæg stort set var opbrugt. Byggeriet er reduceret i forhold til første ansøgning, og tilskudsbehovet udgør nu 193.000 kr.

Klubben har 1129 medlemmer, heraf 117 medlemmer under 25 år.

Der er i 2014 afsat 1 mio. kr. på Fritids- og Kulturudvalgets anlægsbudget til diverse anlægsaktiviteter.

Fagenheden for Børn og Kultur har modtaget ansøgning fra Thise Idrætsforening om tilskud på 500.000 kr. til renovering af klubhuset bla. i forhold til omklædningsfaciliteterne. Ansøgningen er endnu ikke klargjort til behandling i Fritids- og Kulturudvalget, idet der er anmodet om yderligere oplysninger. Ansøgningen har endnu ikke været fremsendt til udtalelse i Idrætssamvirket.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bekræfter, at der i 2014 er afsat et budget på 1 mio kr. til anlæg på Fritids- og Kulturudvalget.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 16. januar 2014:

Inden stillingtagen til ansøgningen ønsker udvalget oplyst, hvilke fonde, klubben har søgt.

Fritids- og Kulturudvalget, 6. februar 2014, pkt. 5:

Udvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 50.000 kr.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles frigivet.

Bilag

Til toppen


17. Opfølgning på beskæftigelsesplan 2013 for 4. kvartal 2013


Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Resume

Sagsforløb: BE/LBR/ØK/BY

Hvert år udmelder Beskæftigelsesministeren et antal mål, som Jobcentrets lokale beskæftigelsesindsats tager afsæt i. Målene, strategierne og udfordringerne beskrives i Beskæftigelsesplanen. Der følges op på Beskæftigelsesplanen hvert kvartal.

Opfølgningsrapporten for 4. kvartal 2013 fremsendes til Byrådets til orientering.

Sagsfremstilling

Omdrejningspunktet for beskæftigelsesplanen, er Beskæftigelsesministerens 4 målsætninger det følgende opsummeres de væsentligste konklusioner fra opfølgningen for 4. kvartal 2013

Ministermål 1

Ministerens første mål omhandler unge og uddannelse og i hvor høj grad unge dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, har været i uddannelse i løbet af året.

Arbejdsmarkedsstyrelsen er i gang med at revurdere opgørelsesmetoden i forhold til målet. Da det viste sig, at der var en række uhensigtsmæssigheder knyttet til den måde målet blev opgjort på. Derfor foreligger der kun data for årets 4 første måneder, og det kan ikke konkluderes, hvorvidt målet er opfyldt.

Hovedudfordringen på dette mål er unge kontanthjælpsmodtagere, som har problemer ud over ledighed. Der har været en stigning i antallet i denne målgruppe fra 279 fuldtidspersoner i 2012 til 315 fuldtidspersoner i 2013.

I 2013 har Jobcentret primært anvendt særligt tilrettelagte forløb til denne gruppe. Det har imidlertid vist sig, at opgaven ikke kan løftes i Jobcentret alene, der er behov for en helhedsorienteret indsats på tværs af faggrupper. Med etableringen af det fælles UngeCenter styrkes den tværfaglige indsats omkring de unge i 2014, ligeledes er fokus på uddannelse skærpet endnu mere med kontanthjælpsreformen. Fagenheden for Beskæftigelse forventer derfor, at flere unge vil komme væk fra offentlig forsørgelse og i uddannelse i 2014.

Ministermål 2

Ministerens andet mål handler om at sikre og forebygge, at så mange personer ikke førtidspensioneres. Flere af de borgere, som i dag er i målgruppen for førtidspension, har mange sammensatte problemer.

Der er for 2013 opsat en meget ambitiøs målsætning om, at tilgangen til førtidspension i 2013 maksimalt må være på 42 personer. Måltallet er fastsat i forhold til Beskæftigelsesregionens tekniske fremskrivning af tilgangen til førtidspension i de Nordjyske kommuner.

Resultatet for 2013 viser, at der er blevet tilkendt 44 nye førtidspensioner i 2013. I 2012 blev der ifølge jobindsats.dk tilkendt 112 førtidspensioner i Brønderslev Kommune. En stor del af de personer, der bliver indstillet til førtidspension kommer fra langvarige sygedagpengeforløb, kontanthjælpsforløb eller forløb på ledighedsydelse.

Der var derfor opsat 3 delmålsætninger under målet for at begrænse antallet af langvarige sager. På sygedagpengeområder var der opsat et mål om, at der maksimalt i gennemsnit maksimalt måtte være 95 sager. Resultatet for 2013 viser, at der har været 93 sager.

For kontanthjælpsmodtagere med problemer ud over ledighed, er der opstillet et mål om, at der i 2013 højest må være 449 fuldtidspersoner med en sagsvarighed på over 1 år. Det kan konstateres, at der fortsat er udfordringer i forhold til denne målgruppe. Der har i gennemsnit i perioden januar til december 2013 været 506 fuldtidspersoner på kontanthjælp med en varighed over 1 år.

Det sidste delmål i forhold til dette mål omhandler personer med langvarige sager på ledighedsydelse. Her er der fastsat et mål om, at der i 2013, i gennemsnit maksimalt må være 59 sager over 18 måneder. Opgørelsen viser, at der i gennemsnit har været 52,5 sager i 2013.

Ministermål 3

Beskæftigelsesministerens tredje mål handler om at begrænse antallet af langtidsledige. Langtidsledige omfatter A-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere, der har været ledige i minimum 80% af tiden det seneste år. Der er opsat et mål om, at der maksimalt må være 252 langtidsledige i december 2013. Der er endnu ikke offentliggjort data for december måned 2013, men data for november måned viser, at der var 182 langtidsledig. Målet forventes dermed indfriet. Der har i løbet af 2013 været et fald i langtidsledigheden på 93 personer.

Ministermål 4

Det sidste ministermål er centreret omkring virksomhedskontakten. En forudsætning for, at

virksomhederne kan understøtte indsatsen omkring, at få ledige i job er, at jobcentrene har en tæt kontakt til og dialog med de lokale virksomheder. På dette mål skal jobcentrene selv opstille et kvalitativt mål. Jobcenter Brønderslev har gennemført en tilfredshedsmåling. Der er opsat et mål om, at minimum 80 % af de adspurgte virksomheder skal være tilfredse med såvel service som samarbejde med jobcenter Brønderslev.

100 virksomheder i Brønderslev Kommune er blevet interviewet. Af de interviewede virksomheder svarer 91%, at de har haft kontakt til Jobcentret. Når det gælder tilfredsheden med jobcentret, viser undersøgelsen, at 76% af respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse med jobcentret.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 3. februar 2014, pkt. 5:

Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Til toppen


18. Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning den 25. maj 2014


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Søndag den 25. maj 2014 skal der holdes valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. Samme dag skal der endvidere afholdes folkeafstemning om en fælles patentdomstol under forudsætning af, at Folketinget forinden vedtager lovforslaget herom i uændret form.

Til godkendelse i Byrådet fremsender Stabsenheden for Service forslag til valgenes tilrettelæggelse.

Sagsfremstilling

Der skal således afholdes to forskellige valghandlinger samme dag, og det fremgår af lovgivningen, at der skal udarbejdes særskilte valglister og udsendes særskilte valgkort til Europa-Parlamentsvalget henholdsvis folkeafstemningen om fælles patentdomstol.

Afstemningen skal gennemføres som to adskilte afstemninger med særskilte valgborde, stemmerum og stemmekasser. Eventuelt vil der dog, hvis anvendelse af særskilte stemmerum ikke er mulig, og det i øvrigt sikres, at de to valghandlinger gennemføres særkilt, kunne benyttes fælles stemmerum. Så vidt mulig skal de to valghandlinger gennemføres i adskilte lokaler.

Der skal vælges særskilte valgbestyrelser og vælges valgstyrere og tilforordnede vælgere til henholdsvis Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om fælles patentdomstol.

Der er intet til hinder for, at personer, der er medlemmer af valgbestyrelsen til Europa-Parlamentsvalget i de enkelte opstillingskredse, tillige er medlemmer af valgbestyrelsen til folkeafstemningen om fælles patentdomstol. Tilsvarende gælder personer, der er valgt som valgstyrere eller tilforordnede vælgere, idet det dog skal bemærkes, at der vil være et øget behov for valgstyrere og tilforordnede vælgere som følge af den samtidige afholdelse af Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om fælles patentdomstol.

Stabsenheden for Service vurderer, at der er behov for i alt 192 valgstyrere / tilforordnede vælgere. Heraf skal der udpeges i alt 138 politiske repræsentanter.

Aflønning for det administrative personale sker i henhold til gældende overenskomst, da valgene skal afvikles på en søndag. Øvrige valgstyrere/tilforordnede vælgere modtager diæter for hvervet.

Stabsenheden for Service vurderer, at det kan blive vanskeligt at få bemandet de 18 afstemningssteder, da valgene afvikles på en søndag. Økonomiudvalget anmodes derfor om - som en forsøgsordning - at overveje at overflytte vælgerne fra kommunens mindste valgsteder (valgsteder med under 500 vælgere) til de større valgsteder. Herved vil der kunne spares 30 valgstyrere samt udgifter til leje af lokaler m.v. I alt vil forslaget omfatte godt 1500 vælgere (Hellum, Sterup, Thorup, Ørum og Øster Hjermitslev)

Stabsenheden for Service foreslår, at Byrådet godkender,

 • at såvel valgbestyrelse som valgstyrere og tilforordnede vælgere udpeges til at fungere ved begge valghandlinger,

 • at valghandlingerne afvikles i samme lokale, men således at lokalet opdeles, så de to valghandlinger bliver tydeligt adskilt,

 • at de politiske gruppeformænd bemyndiges til at fordele valgstyrere og tilforordnede samt udpege formænd for de enkelte afstemningssteder og udpege i alt 4 personer til at modtage brevstemmer i eget hjem,

 • at Fællessekretariatet bemyndiges til at udpege de administrative repræsentanter til de enkelte afstemningsområder samt 4 administrative medarbejdere til at modtage brevstemmer i eget hjem,

 • at Borgerservice på Dronninglund Rådhus og Brønderslev Rådhus har åben for brevstemmeafgivning i tidsrummet kl. 10.00-12.00 lørdag, den 17. maj 2014,

 • at brevstemmeafgivning tillige kan ske på biblioteket og i bogbussen i de sædvanlige åbningstider. Denne ordning foreslås godkendt permanent for alle fremtidige valg, samt

 • at det som et forsøg overvejes at overflytte vælgerne fra kommunens 5 mindste afstemningssteder til de større valgsteder, således at der til dette valg er 13 afstemningssteder i Brønderslev Kommune

Personalemæssige konsekvenser

I alt 54 personer fra administrationen skal deltage i afviklingen af valget, og personalet skal aflønnes efter gældende overenskomst, da valgene falder på en søndag.

Beslutning

Indstilles godkendt som forsøgsordning.

Bilag

Til toppen


19. Godkendelse af valg til Handicaprådet for perioden 2014-2017


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet skal efter vedtægterne for Handicaprådet godkende valget af de foreslåede medlemmer og stedfortrædere.

Sagsfremstilling

Handicaprådet i Brønderslev Kommune er sammensat således, jf. vedtægterne for Handicaprådet:

4 medlemmer vælges af Byrådet efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer
1 medlem vælges af Byrådet efter indstilling fra Brugerrådet for kommunens socialpsykiatri
5 medlemmer vælges af og blandt Byrådet

På Byrådets konstituerende møde den 12. december 2013 blev det besluttet, at Byrådets reprsentanter skulle udpeges af med 1 repræsentant fra henholdsvis Miljø- og Teknikudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Fritids- og Kulturudvalget og Beskæftigelsesudvalget (udvalgsmedlem eller person fra administrationen)

Der er modtaget meddelelse om valg af følgende personer/stedfortrædere:

MEDLEM: STEDFORTRÆDER:
Udpeget af Social- og Sundhedsudvalget: Ole Jespersgaard Lasse Riisgaard
Udpeget af Miljø- og Teknikudvalget: Karsten Frederiksen Hildo Rasmussen
Udpeget af Børn- og Skoleudvalget: Peter H. S. Kristensen Knud L. Pedersen
Udpeget af Fritids- og Kulturudvalget: Svend Erik Trudslev Lars Bisgaard Andreasen
Udpeget af Beskæftigelsesudvalget:
Bettina Nielsen
Martin Bech
Udpeget af DH (4 personer):
Flemming Vejrum Elly Henriksen John Erik Jensen Fridolin Laager Asger Deth Jensen Jonna Jacobsen Kaj Hansen Vakant
Udpeget af Socialpsykiatriens Brugerråd
(1 person):
Jette Dunker Peter Baggesgaard
Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


20. Indstilling af formand for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at indstille en formand og en stedfortræder for henholdsvis Huslejenævnet og Beboerklagenævnet i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

På Byrådets konstituerende møde den 12. december 2013 valgte Byrådet medlemmer og suppleanter til Huslejenævnet og Beboerklagenævnet.

Formanden for begge nævn beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen efter forslag fra Byrådet.

Nuværende formand for begge nævn er Ib Munk og suppleant i begge nævn er Anette Ravnholt.

Stabsenheden for Service foreslår, at nuværende formand og suppleant for begge nævn indstilles genudpeget til hvervene for perioden frem til 31. december 2017.

Indstilling

Byrådet, 29. januar 2014, pkt. 17:

Tilbagesendes til behandling i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 12. februar 2014:

Reglerne om valg af formand for Huslejenævnet er fastsat i boligreguleringsloven (lovbek. nr. 962 af 11. august 2010), § 36

Stk. 2. Formanden beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen. Han må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.

Reglerne om valg af formand for Beboerklagenævnet er fastsat i lov om leje af almene boliger (lovbek. nr. 961 af 11. august 2010), § 97, stk. 2:

Stk. 2. Formanden beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen. Formanden må ikke have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.

Folketingets ombudsmand har over for Boligministeriet tilkendegivet, at en praktiserende advokat af hensyn til faren for interessekonflikter ikke bør beskikkes som formand.

En nævnsformand kan godt være menigt medlem af en grundejer- eller lejerforening, uden at dette medfører inhabilitet.

Beslutning

Nuværende formand og suppleant indstilles godkendt.

Til toppen


21. Ansøgning om tilskud til markedsføring af Brønderslev by


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget anmodes om stillingtagen til ansøgning fra Brønderslev Borgerforening om tilskud på 30.000 kr. til markedsføring af Brønderslev by.

Sagsfremstilling

Borger9700 er en nystiftet forening pr. 30. september 2013.

Foreningens formål er ifølge vedtægterne: "at styrke Brønderslev byområde med et kulturelt,

socialt og praktisk fællesskab, der gør Brønderslev by til fortsat at være et attraktivt sted at

bo. Foreningen vil engagere sig i aktiviteter og arrangementer, forskønnelse og synliggørelse af byen, være kontaktflade for borgere, foreninger og virksomheder i Brønderslev by over for offentlige myndigheder og andre instanser".

Foreningens arbejde ledes af en frivillig bestyrelse på 7 medlemmer.

Foreningens mål og handleplaner for at skabe udvikling i Brønderslev er:

 • at fastholde, udvikle og styrke Brønderslev by som en fremtidssikret by ved en positivsynliggørelse

 • at arbejde for 200 nye beboere bosætter sig i Brønderslev inden for de næste 5 år

 • at igangsætte aktiviteter for nye beboere som en velkomst i forbindelse med bosætning i byen

 • at arbejde for at der er et varierende udbud af kulturaktiviteter i Brønderslev

 • at støtte op om en forskønnelse af midtbyen samt om at skabe liv og aktiviteter i midtbyen

Borger9700 har p.t. 120 medlemmer, men ved en aktiv markedsføring og indsats forventer

foreningen at nå op på 1.000 medlemmer.

I opstartsfasen har foreningen store udgifter til markedsføring af foreningen, igangsætning af

aktiviteter m.v.

Borger9700 ansøger derfor om et tilskud på 30.000 kr. til markedsføring af Brønderslev by.

Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, atder skal foreligge et konkret beskrevet markedsføringsprojekt fra Borger9700 for Brønderslev by, før pengene kan bevilges. Da Dronninglund Borgerforening fik tilskud, var det til et konkret udarbejdet markedsføringsinitiativ, der også havde økonomisk støtte fra bl.a. pengeinstitutter og ejendomsmæglere. Der var ikke tale om en generel støtte til markedsføring af borgerforeningen.

Økonomi

Økonomiudvalget har følgende puljer i Budget 2014, der kan anvendes, hvis pengene bevilges:

- Økonomiudvalgets udviklingspulje - 315.993 kr.

- Øvrige tilskud under Erhvervsservice og Iværksætteri - 738.414 kr.

Beslutning

Ansøgning om tilskud kan først behandles, når der foreligger konkret markedsføringsprojekt.

Til toppen


22. Branding 2014-2015


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til retningslinier for branding 2014-2015.

Økonomiudvalget vil i marts blive præsenteret for forslag til færdigt kreativt oplæg

Sagsfremstilling

De næste to års brandingplatform og -udtryk skal fastlægges. Brønderslev Kommune har nu fået opbygget en troværdig medieplatform via www.hjemmeibroenderslev.dk samt kommunens facebookside. Der er udbudt forskellige PR-kurser for borgerforeninger i kommunen, så de selv kan styrke deres bys markedsføring, og der er optaget tæt på 100 film med borgere fra alle egne af kommunen.

Det er nu tid til, at hjemmesiden med de mange film bliver kendt i den primære og sekundære målgruppe hhv: Aalborgensere der påtænker at købe hus/grund og nordjyder der påtænker at købe hus/grund. Samtidig er der ønske om, at markedsføringen bliver lidt mere 'fræk', som det udtrykkes. Der henvises ofte til succesen med '28 timer i døgnet' i tidligere Brønderslev Kommune. Kampagnen blev meget kendt, men det skal også ses i lyset af, at kampagnebudgettet dengang var dobbelt så stort som i dag nemlig på 1 mio. kr.

På et nyligt afholdt møde med ejendomsmæglerne blev det tilkendegivet, at kommunen bør satse på online-annoncering, direct mail samt sociale medier, da det ifølge mæglerne er der, målgrupperne primært søger. Ejendomsmæglerne kunne ikke anbefale, at kommunen bruger dele af brandingbudgettet på landsdækkende aviskampagner, da de mener, at målgruppen er alt for usandsynlig og diffus. I forhold til at styrke kommunens generelle image er det ejendomsmæglernes vurdering, at Brønderslevsagen er glemt blandt interesserede huskøbere.

Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at branding af hjemme i Brønderslev 2014-2015 vil koncentrere sig om følgende medier:

Facebookannoncering

Google adwords

Direct mail-kampagne i Aalborg i samarbejde med mæglere

Out-door medier i Aalborg City og Aalborg Lufthavn

Endvidere foreslår Stabsenheden at der som en del af budgettet på 500.000 kr. afsættes 50.000 kr. til specifik PR for kommunens erhvervsliv udarbejdet i samarbejde med Brønderslev Erhverv og Turisme.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Under Udvikling og Planlægning er der afsat et budget i 2014 på 644.900 kr. til Kommunikation, hjemmeside m.v.

Heraf har afdelingen afsat 500.000 kr. til branding.

Beslutning

Godkendt som grundlag for det videre arbejde med branding oplæg.

Der ønskes fokus på en mere pågående, offensiv og aggressiv indgang til markedsføring.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


23. Ansøgning om deltagelse i VisitNordjyllands Danmarkskampagne


Beslutning

Godkendt.

Finansieret af erhvervsservice og iværksætteri puljen.

Mikael Klitgaard og Claus Kongsgård er imod.

Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget anmodes om stillingtagen til ansøgning fra Brønderslev Erhverv & Turisme om deltagelse i VisitNordjyllands Danmarkskampagne med henblik på branding af Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

VisitNordjyllands Danmarkskampagne er en fælles brandingkampagne for hele Nordjylland med det formål at skabe opmærksomhed og interesse om Nordjylland som feriedestination.

Brønderslev Erhverv & Turisme finder, at deltagelse i kampagnen vil være en god måde at blive synlige overfor brede kredse i landet.

Prisen for deltagelsen er 100.000 kr. pr. kommune. For dette beløb får hver deltagende kommune:

 • 1 helsides annonce 5 gange (Søndagsavisen, Jyske Vestkysten og Jyllands Posten – ferietillæg i BT/EB) estimeret beløb 160.000 kr.

 • 1 banner 2-5 gange estimeret beløb 32.000 kr.

 • 1 EB digital artikel + banner på forsiden estimeret beløb 42.000 kr.

Til TV kampagne + online + print kampagne er der et samlet kampagnebudget på 5.000.000 kr.

Deltagelsen indeholder egen profil på fælles sitet, med link til en evt. Brønderslev side, med billeder, film, sign up til nyhedsmail, facebook m.v. samt bookbare produkter.

Cirka 15 partnere deltager i kampagnen – hver partner deltager i ovennævnte aktiviteter, hvilket samlet giver et meget højt medietryk, som alle får glæde af.

Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at Økonomiudvalget afslår deltagelse i kampagnen med begrundelse i, at Brønderslev Kommune ikke er kendetegnet ved mange turistovernatninger, ligesom stabsenheden ikke finder det rimeligt, at alle kommuner skal betale samme beløb uden skelen til kommunestørrelse og turistpotentiale.

Økonomi

Økonomiudvalget har følgende puljer i Budget 2014, der kan anvendes, hvis pengene bevilges:

- Økonomiudvalgets udviklingspulje - 315.993 kr.

- Øvrige tilskud under Erhvervsservice og Iværksætteri - 738.414 kr.

Bilag

Til toppen


24. Anvendelse af bygningsmassen til administrative formål


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget anmodes om at drøfte anvendelse af bygningsmassen til administrative formål.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og Byrådet har bl.a. på baggrund af

 • etablering af ældreadministration i Støberiet

 • etablering af ungecenter midlertidigt på Maltvej

 • afhændelse af Slotsgade 39 og 41

 • virksomhedsoverdragelse af 3 medarbejdere til Tilsynsenheden i Hjørring

anmodet Forretningsledelsen om at finde en optimal og langsigtet plan for udnyttelse af bygningsmassen indenfor det administrative område.

Forretningsledelsen har udarbejdet forslag til fremtidig anvendelse og mulig frigørelse af den bygningsmasse, der i dag anvendes til administrative formål.

Forslaget fremlægges til drøftelse i Økonomiudvalget.

Bilag er tidligere udsendt til udvalgets medlemmer.

Beslutning

Det godkendtes, at der arbejdes videre på baggrund af oplæg.

Karsten Frederiksen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Til toppen


25. Rammer for kursusdeltagelse


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende rammer for politikeres kursusdeltagelse i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Brønderslev Byråd skal for hver byrådsperiode fastlægge rammerne for byrådsmedlemmers deltagelse på kurser og kursuslignende arrangementer.

Kommunaldirektøren fremsender forslag til rammer til Byrådets godkendelse

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


26. Velfærdsteknologi - Digital platform til botilbud inden for det specialiserede voksenområde


Resume

Sagsforløb: SS,ØK/BY

Fagenheden for Sundhed og Velfærd anmoder om, at der bevilget 612.800 kr. til indkøb af en digital platform til brug på Cassiopeia og Nordstjernen. Platformen forventes at kunne forenkle arbejdsgange, skabe bedre overblik og struktur samt sikre en bedre udnyttelse af personaleressourcerne på de respektive botilbud. Det forventes, at personalenormeringen kan reduceres med 2,1 stilling i 2014.

Økonomiudvalget anmodes om at godkende, at der indkøbes og implementeres en digital skærmløsning til Nordstjernen og Cassiopeia.

Sagsfremstilling

Platformen tilgås via touch-skærme placeret i borgerens bolig og relevante fællesområder. Borger og medarbejder har begge mulighed for at anvende skærmen, men med forskellige funktionaliteter.

Borger har adgang til sit eget område på platformen. Her er der mulighed for at lægge billeder ind, som for eksempel kan deles med venner og pårørende.

Platformen fra Sekoia giver blandt andet mulighed for at oprette en borgerkalender, hvor opgaver som relaterer sig til den enkelte borger, står opført med en angivelse af i hvilket tidsrum, opgaven forventes udført. Medarbejderen logger sig ind på skærmen hos borger, og får derved adgang til borgerens kalender og hvilke opgaver, der skal udføres hos borgeren på det pågældende tidspunkt den pågældende dag. Medarbejderen kvitterer ved udførelse af opgaven i kalenderen.

Dagens opgaver kodes automatisk ind i systemet med grøn, gul eller rødt. En opgave, som ikke blev løst inden for det forventede tidsrum, vil derfor fremgå som gul eller rød i systemet. Det betyder, at det bliver meget tydeligt i systemet, hvis en opgave ”glemmes”. En anden funktionalitet er, at den enkelte medarbejder får mulighed for at se, hvor ”det brænder på”, og tilbyde hjælp. Det giver en bedre udnyttelse af personaleressourcerne løbende.

Platformen fjerner behovet for håndskrevne huskesedler for den enkelte medarbejder. Det fremgår altid for den enkelte, hvor medarbejderen skal gå hen for at løse den næste opgave. Overlevering fra daghold til aftenhold bliver ligeledes lettet, da det tydeligt vil fremgå af systemet, hvis der er opgaver, der ikke er blevet løst i løbet af dagen.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at platformen giver en betydelig reduktion i utilsigtede hændelser og øger den tid, medarbejderne bruger borgernært. Personalet får bedre overblik og mere ro over arbejdsdagen, hvilket i sidste ende har været medvirkende til en reduktion i sygefraværet.

Platformløsninger fra Sekoia er oprindeligt udviklet til brug på plejecentre. På sigt kan det vise sig fordelagtig at udbrede systemet til også at dække andre områder inden for såvel som uden for det specialiserede voksenområde.

Økonomi:

Nedenstående tabel viser økonomien i forhold til investeringen i den velfærdsteknologiske løsning.

Anlægsudgifter - betales af Digitaliseringsforum 612.800 kr.
Driftsudgifter 322.800 kr.
I alt 935.600 kr.
Besparelsen - løn 813.540 kr.
Samlet besparelse (løn 813.540 kr. - drift 322.800 kr.) 490.740 kr.
Brønderslev Kommunes andel af besparelsen 284.639 kr.

Selve platformen og de tilhørende skærme forventes at beløbe sig til 612.800 kr. Denne udgift dækkes at Digitaliseringsforum. Dertil kommer en årlig driftsudgift på 322.800 kr.

Det forventes, at der vil kunne realiseres en reduktion i bemandingen svarende til i alt 813.000 kr. Reduktionen i personalenormeringen og udgifterne til driften er indregnet i 2014-taksterne for henholdsvis Nordstjernen og Cassiopeia.

En stor andel af pladserne på henholdsvis Nordstjernen og Cassiopeia bruges af borgere fra andre kommuner. Det betyder, at en andel af den samlede besparelse får effekt i de respektive betalingskommuner. Besparelsen kan for Brønderslev Kommune kun realiseres i forhold til de pladser, som benyttes af kommunens egne borgere. Besparelsen for Brønderslev Kommune forventes at blive 284.639 kr.

Ovenstående beror på helårseffekt i 2014 i reduktion af personalenormeringen. Det er dog afhængigt af, hvornår udstyret kan være i fuld drift i enhederne. Reduktionen i personalenormeringen opnås gennem en bedre udnyttelse af personaleressourcerne, mere effektive arbejdsgange og nedbringelse af sygefraværet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget godkender, at der indkøbes og implementeres en digital skærmløsning til Nordstjernen og Cassiopeia.

Digitaliseringsforum anbefaler forslaget. På budgettet er der afsat midler til anskaffelsen, og besparelsen på driften, 284.600 kr., skal finansiere en del af den besparelse, der er indregnet i budget 2014.

Personalemæssige konsekvenser

Reduktion af den samlede personalenormering på 2,1 stilling fordelt med henholdsvis 1,3 på Nordstjernen og 0,8 på Cassiopeia. Personalet vil opleve en mindre stresset arbejdsdag – systemet sikrer, at alle opgaver bliver løst og intet glemmes. Personalet vil opleve, at de kan bruge mindre tid på kontoret og mere tid sammen med borgerne.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen, da besparelsen er indregnet i taksterne for 2014.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 5. februar 2014, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Beslutning

Der indstilles frigivet 612.000 kr. fra anlægspuljen til anskaffelsen.

Til toppen


27. Satspuljeprojekt - Behandling til svært overvægtige børn


Resume

Sagsforløb: SS/ØK

Der er med Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 afsat 24 mio. kr. over fire år til samarbejdsprojekter mellem sygehus og hjemkommune til behandling af børn og unge med svær overvægt.

Brønderslev Kommune har, sammen med de øvrige nordjyske kommuner, Aalborg Universitets hospital og Sygehus Vendsyssel, Hjørring modtaget et tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse på 4.070.000 kr. over en periode på 4 år.

Brønderslev Kommune forventes at skulle inkludere 12 børn i projektet.

Økonomiudvalget anmodes om at godkende

 • at Brønderslev Kommune indgår i projektet,

 • at Forebyggelses- og Rehabiliteringsafdelingen integrerer projektet i Cool Kids, og

 • at Sundhedsplejen omprioriterer ledige ressourcer til projektet.

Sagsfremstilling

Blandt børn og unge ses, at omtrent hvert femte barn er overvægtigt. Der er desuden blevet flere børn og unge med svær overvægt. En del af disse børn og unge har desuden følgesygdomme, hvilket øger risikoen for alvorlige følgesygdomme, når de bliver voksne.

Aalborg Universitetshospital har derfor taget initiativ til at sende en samlet ansøgning på vegne af de nordjyske kommuner og regionen til et projekt til styrkelse af indsatsen over for børn med svær overvægt. Projektet strækker sig over en periode på 4 år og har til formål at koordinere og målrette indsatsen for børn med svær overvægt. Projektet tager udgangspunkt i en protokol/retningslinje på området, udarbejdet på Holbæk Sygehus med afsæt i de nyeste evidensbaserede anbefalinger på området.

Familierne og børnene i projektet vil blive fulgt både i sygehus- og kommunalt regi gennem projektperioden. Det vil betyde, at børnene tilbydes træning 1 gang ugentlig i kommunalt regi i hele perioden. Familierne forpligter sig til at sikre, at børnene træner 1 gang ugentligt uden for projektet. Undervejs i projektet tilbydes familierne at deltage i workshops for at sikre fastholdelse. Temaerne på workshopperne kan bl.a. være kost. Sideløbende med træningsindsatsen følges familierne og børnene af et tværfagligt kommunalt team.

Brønderslev Kommune vil ved deltagelse i projektet arbejde ud fra samme metode, som anvendes i børneambulatorierne i regionen. Det tværfaglige samarbejde og erfaringsudveksling med de regionale sygehuse forventes også at løfte den samlede indsats på området.

Økonomi

Den samlede projektansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse lød oprindeligt på 6.796.039 kr., hvoraf Brønderslev Kommune havde ansøgt om 602.000 kr.

Der er i alt bevilget 4 mio. kr. til projektet over en periode på 4 år. Aalborg Universitetshospital har foreslået en fordeling af projektmidlerne, således at kommunerne tilsammen får en pulje på 712.636 kr. Brønderslev Kommunes andel af puljen forventes at beløbe sig til omkring 83.000 kr. fordelt over 4 år.

På baggrund af tilbagemeldingerne fra ministeriet på ansøgningen og det faktum, at projektet er blevet bevilget et mindre beløb end ansøgt, er protokollen blevet tilpasset. Den væsentligste ændring er, at kommunerne kun skal sikre én træningsgang om ugen til de deltagende børn. Den anden træningsgang om ugen bliver lagt ud til deltagerne selv at sikre. Dette kan for eksempel ske gennem et lokalt foreningstilbud. Ligeledes er der reduceret i antal workshops og antallet af kost- og livsstilsvejledninger.

Ændringerne i protokollen og dermed den kommunale opgave i projektet har betydet, at Brønderslev Kommune har mulighed for at deltage i projektet med den økonomi, der ligger i bevillingen, og uden der tilføres ekstra ressourcer til områderne.

Dette forudsætter, at projektet delvis integreres i det eksisterende tilbud for overvægtige børn i forebyggelsesafdelingen - Cool Kids - og at Sundhedsplejen omprioriterer ressourcer svarende til 10 timer pr. uge pr. år til projektet. Grundet faldende børnetal har Sundhedsplejen mulighed for at omprioritere ressourcer uden det påvirker serviceniveauet. En omplacering på 10 timer pr. uge pr. år beløber sig til ca. 110.000 kr. årligt. Sundhedsplejens ressourcer i projektet skal primært bruges i forbindelse med rekruttering af børn og familier, til kost- og livsstilsvejledning gennem hele projektet og monitorering af børnene og familierne. Derudover deltager sundhedsplejerskerne i det tværfaglige samarbejde med sygehuslægerne i forhold til at kvalitetssikre indsatsen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget godkender

 • at Brønderslev Kommune indgår i projektet,

 • at Forebyggelses- og Rehabiliteringsafdelingen integrerer projektet i Cool Kids, og

 • at Sundhedsplejen omprioriterer ledige ressourcer til projektet.

Personalemæssige konsekvenser

Personalet vil blive uddannet til at anvende den nye protokol/retningslinje, hvilket vil give et kompetenceløft i kommunes tilbud til overvægtige børn.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, som det fremgår af sagsfremstillingen, at omprioritering af ressourcer i Sundhedsplejen til projektet, sker som følge af at antallet af fødsler er faldet de seneste år.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 5. februar 2014, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Beslutning

Der ønskes en opgørelse på udviklingen i antallet af fødsler og normeringen i sundhedsplejen, inden der tages stilling til projektet.

Der ønskes fremsendt 2 selvstændige punkter (udviklingsoversigt og projekt).

Til toppen


28. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Orientering:

Invitation fra KL til regionale møder om den kommunale økonomi.

Brev fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til nyvalgte byrådsmedlemmer

Beslutning
 • Flygtninge fordeling drøftet blandt borgmestrene i Nordjylland

 • Årsmøde i 3.Limfjordsforbindelse.nu

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


29. Lukket punkt: Indledende planovervejelser


Til toppen


30. Lukket punkt: Analyser på baggrund af budgetaftale for 2014


Til toppen


31. Lukket punkt: Genforhandling af forpagtningskontrakt


Til toppen


32. Lukket punkt: Kommunal ejendom


Til toppen


33. Lukket punkt: Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste


Til toppen


34. Lukket punkt: Orientering om personalesager


Til toppen


35. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 11. december 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer