Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 12. marts 2014
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Pkt. 16 tages af dagsordenen.

Til toppen


3. Forslag til budgetproces for budget 2015


Resume

Sagsforløb: ØK

På mødet i Økonomiudvalget den 12. februar 2014 godkendte Økonomiudvalget, hvilke overordnede principper der skal danne udgangspunkt for budgetprocessen for budget 2015, og på baggrund heraf har administrationen udarbejdet et forslag til budgetprocessen for 2015.

Sagsfremstilling

På sidste møde godkendte Økonomiudvalget de overordnede principper for budgetprocessen for budget 2015, og på baggrund heraf har Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT udarbejdet vedlagte forslag til budgetproces for budget 2015. Forslaget tager udgangspunkt i følgende principper:

- At sigtet med perioden 2015-2018 er, at målsætningerne med den økonomiske politik er nået senest ved udgangen af perioden, dog således det ikke er et krav at krav at kassebeholdning i perioden er nået op på målsætningen, men at kravet er at kassebeholdningen skal styrkes.

 • At der med udgangspunkt i de udarbejdede masterplaner igangsættes en proces for afklaring og politisk stillingtagen til, hvilken udvikling og struktur der ønskes på en række af kommunes serviceområder.

 • At denne proces skal være afsluttet inden de egentlige forhandlinger om budget 2015 starter op.

 • At de økonomiske resultater af denne proces indregnes i budgetoplægget for budget 2015.

 • At der for hele driftsområdet skal arbejdes med afdækningsforslag, for at afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2015, herunder også for overførselsudgifterne og de specialiserede områder.

Herudover fastlægger forslaget til budgetproces rammerne for udarbejdelse af afdækningskatalog, hverunder hvilken pct. sats der forslås afdækket.

Forslaget indeholder endnu ikke en detaljeret tidsplan for budgetprocessen, men den vil blive udarbejdet efterfølgende.

Forretningsledelsen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender forslag til budgetproces for 2015.

Beslutning

Budgetproces godkendt.

Bilag

Til toppen


4. Låneoptagelse for 2013


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Der er udarbejdet opgørelse over kommunens lånemuligheder for 2013. Der kan samlet optages lån på 66,203 mio. kr.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2013 er der udarbejdet endelig opgørelse over kommunens lånemuligheder i 2013 på baggrund af de tildelte lånedispensationer samt de faktisk afholdte udgifter. Opgørelsen, der er vedhæftet som bilag, viser at der kan optages lån for i alt 37,703 mio. kr. Lånet optages med en løbetid på 25 år. Endvidere modtog Brønderslev Kommune et lånetilsagn på 28,5 mio. kr. til kommuner med lav likviditet. Dette lån kan kun optages med en løbetid på 10 år. Samlet er der således mulighed for at optage lån på i alt 66,203 mio. kr.

Låneoptagelsen knytter sig dels til en overført lånedispensation fra 2012 og dels til anvendelse af lånedispensationer for 2013. Endvidere låneoptages til udgifter i forbindelse med energibesparende foranstaltninger, inklusiv ESCO-projektet, samt lån til betaling af ejendomsskat.

Lånedispensationerne for 2013 udnyttes stort set fuldt ud, både vedr. den ordinære lånepulje og kvalitetsfondsområderne, hvorfor der ikke i år er søgt om overførsel af uudnyttet låneramme fra 2013 til 2014.

De hidtidige regler om eventuel deponering, såfremt kommunerne ikke anvender tilstrækkelige anlægsmidler indenfor kvalitetsfondsområderne er afskaffet fra og med i år, hvorfor dette ikke længere er relevant at opgøre.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at der optages lån på i alt 66,203 mio. kr. inden udgangen af marts måned.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstilles godkendt, dog således at likviditetslån hjemtages i løbet af 2014, når det vurderes hensigtsmæssigt.

Bilag

Til toppen


5. Ansøgning om kommunegaranti, Dronninglund Kunstcenter


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til ansøgning om kommunegaranti for realkreditlån på 500.000 kr. til Dronninglund Kunstcenter.

Sagsfremstilling

Dronninglund Kunstcenter søger om en kommunegaranti for et realkreditlån på 500.000 kr. Lånet skal bruges til at nedbringe en alt for stor og uholdbar kortfristet gæld, der i øjeblikket er på 750.000 kr.

Kunstcenteret vil ikke kunne opnå et realkreditlån uden kommunegaranti, da der i forvejen er et pantebrev på 2.000.000 kr. i ejendommen.

Kunstcenteret påpeger, at den store kortfristede gæld ikke er opstået, fordi den daglige drift gennem årene har været uforsvarlig - tværtimod har driften været præget af stor påpasselighed og rettidig omhu. De aktuelle problemer med stor kortfristet gæld skyldes, at der ved opstart i 2001/02 blev underfinansieret.

Driften har de senere år hvilet i sig selv i kraft af det årlige tilskud fra Brønderslev Kommune. Vedligeholdelsesudgifterne er stigende grundet bygningens alder.

Den 10. oktober 2012 behandlede Fritids- og Kulturudvalget Dronninglund Kunstcenters ansøgning om kommunegaranti for lån på 350.000 kr. til diverse investeringer/renoveringer. Fritids- og Kulturudvalget besluttede, at meddele afslag med henvisning til, at kommunens låneadgang for 2012 og 2013 er opbrugt.

Generelt om låneramme

Kommunens lånerammeadgang for 2014 er disponeret til andre projekter. En eventuel kommunegaranti til Dronninglund Kunstcenter vil forudsætte Statsforvaltningens godkendelse. Statsforvaltningen vil skulle træffe afgørelse om, hvorvidt Dronninglund Kunstcenter kan sidestilles med en forening eller selvejende institution med tæt tilknytning til kommunen.

Generelt om kommunegaranti for foreninger

I 2014 er der ikke er mulighed for at yde kommunegaranti til foreninger, selvejende institutioner eller fonde. Det gælder alle foreninger, institutioner og fonde, idet lånerammen er opbrugt.

Alternativet til kommunegaranti for lån er at der ydes tilskud til Dronninglund Kunstcenter finansieret af Fritids- og Kulturudvalget.

Fritids- og Kulturudvalget skal på baggrund af ovenstående tage stilling til ansøgning om kommunegaranti for realkreditlån.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 6. marts 2014, pkt. 3:

Udvalget ser positivt på, at kommunens kulturinstitutioner har en god økonomi og oversender ansøgningen til vurdering i Økonomiudvalget.

Beslutning

Udvalget ser også positivt på kommunens kulturinstitutioner har god økonomi.

Kommunegaranti kan ikke imødekommes pga. manglende låneramme.

Statsforvaltningen forespørges om, hvorvidt centeret kan sidestilles med institution med tæt tilknytning til kommunen.

Ansøgning oversendes til samlet vurdering omkring lånerammeansøgning i forbindelse med budget 2015.

Til toppen


6. Kommunegaranti Manna-Thise Kraftvarmeværk


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Manna-Thise Kraftvarmeværk ansøger om kommunegaranti for optagelse af lån på 8,5 mio. kr. til brug for renovering af motor, etablering af solfangeranlæg samt nye målere.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Manna-Thise Kraftvarmeværk ansøger om kommunegaranti for optagelse af lån hos KommuneKredit på 8,5 mio. kr.

Lånet påtænkes optaget som et fastforrentet lån med en løbetid på 15 år.

Der vil i etableringsfasen blive oprettet en byggekredit, der efterfølgende erstattes af selve lånet.

Lånet på 8,5 mio. kr. skal anvendes til finansiering af følgende:

6,90 mio. kr. - Solfangeranlæg samt bygge- og anlægsinvesteringer i tilknytning hertil

0,75 mio. kr. - Renovering af motor m.v.

0,85 mio. kr. - Nye målere

Brønderslev Kommune har i forvejen stillet kommunegaranti til Manna-Thise Kraftvarmeværk for et lån i KommuneKredit på oprindeligt 15,5 mio. kr. Dette lån har ultimo 2013 en restgæld på 0,6 mio. kr. og udløber pr. 1. juli 2014.

Kommunen har fastsat en garantiprovision på 0,75% p.a., der opkræves som en løbende årlig provision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån.

En eventuel kommunegaranti vil ikke belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at der meddeles kommunegaranti til Manna-Thise Kraftvarmeværk for en byggekredit og efterfølgende et fastforrentet lån på 8,5 mio. kr. med 15 års løbetid, og at der opkræves en løbende årlig garantiprovision på 0,75%.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Pulje til byfornyelse/bygningsfornyelse 2014


Resume

Sagsforløb: ØK

Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2014 at afsætte en pulje på 1,0 mio. kr. til byfornyelse/bygningsfornyelse og kr. 0,9 mio. til landsbyfornyelse. Sagsbehandlerne fra Teknik og Miljø og Udvikling og Planlægning har udarbejdet et forslag til, hvordan puljemidlerne kan udmøntes mest hensigtsmæssig. Denne sag vedrører udmøntning af pulje til byfornyelse/bygningsfornyelse, mens der er oprettet en sag om udmøntning af pulje til landsbyfornyelse, som er behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 3. marts 2014.

Økonomiudvalget anmodes om at godkende den foreslåede procedure.

Sagsfremstilling

Hvert år afsætter staten midler til byfornyelse. I 2013 blev der afsat ca. 284 mio. kroner til byfornyelse. Midlerne blev fordelt med 60 mio. kroner til områdefornyelse og de resterende midler fordeler sig til bygningsfornyelse, friarealforbedring, kondemnering mv. Størrelsen af de afsatte midler for 2014 er endnu ikke offentliggjort. Brønderslev Kommune har gennem flere år søgt om tildeling af ramme til bygningsfornyelse og har fået tildelt en ramme på mellem 900.000 kr og 1.300.000 kr., og det forventes, at Brønderslev Kommune vil få tildelt en ramme på ca. 1,3-1,4 mio. kr. i 2014. Brønderslev Kommune har ikke anvendt sin tildelte ramme de sidste to år, men har for tilsagnsrammen i 2011 gennemført bygningsfornyelse i 2012-2013 af ejendommen Algade 25-29 med en samlet udgift for kommunen på ca. 720.000 kr. ud af en samlet udbygningsudgift på ca. 1.866.000 kr. Dertil kommet et bygningsfornyelsesprojekt for ejendomme Torvegade 8, 9700 Brønderslev, som endnu ikke er igangsat.

Med baggrund i Byrådets afsatte pulje til byfornyelse/bygningsfornyelse på kr 1,0 mio. og pulje til landsbyfornyelse på kr. 0,9 mio. kr. for 2014 har der været kigget på, om man kan sammentænke de to puljer, så der fås mest muligt ud af de afsatte midler. Teknik og Miljø samt Udvikling og Planlægning foreslår derfor, at landsbypuljen alene anvendes som den hidtidige nedrivningspulje, hvilket vil sige fortrinsvis til nedrivning af forfaldne bygninger, mens puljen til byfornyelse/bygningsfornyelse fortrinsvis anvendes til renovering af nedslidte bygninger. Begge puljer favoriserer anvendelse på bygninger beliggende i byer med færre end 3000 indbyggere og i det åbne land, da tilskudsprocenten her er 60 % fra staten med 40 % medfinansiering fra kommunen.

Udvikling og Planlægning foreslår endvidere, at der annonceres efter mulige projekter, så snart rammetildelingen fra ministeriet er modtaget. Herved vil flere mulige ansøgere blive bevidst om mulighederne i bygningsfornyelse, hvorved der formentlig vil blive fremsendt flere ansøgninger. Herefter vil de enkelte ansøgninger blive vurderet og forelagt Økonomiudvalget, som så tager stilling til, hvilke ansøgninger, der skal nyde fremme.

Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at proceduren for anvendelse af afsat beløb til byfornyelse/bygningsfornyelse anvendes som skitseret i vedhæftede notat.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Ansøgning om tilskud til projekt: Fra "udkant" til "udvikling"


Resume

Sagsforløb: ØK

Stillingtagen til ansøgning fra Vesthimmerlands Kommune om medvirken i projekt fra "udkant til udvikling" i form af interview til bogudgivelse samt et tilskud på max. 20.000 kr.

Sagsfremstilling

Vesthimmerlands Kommune indbyder nordjyske kommuner til at deltage i et fælles nordjysk projekt under titlen: Fra "udkant" til "udvikling".

Projektets hovedformål er at sætte fokus på de visioner, muligheder og udfordringer, der gør sig gældende for de nordjyske "udkantskommuner" og at synliggøre disse over for både landsdelens egne politikere og borgere og over for Folketinget og Regeringen med henblik på at fremme en positiv udviklingsproces.

Projektet omfatter en bogudgivelse samt afholdelse af en konference.

Projektets samlede omkostningerne er budgetteret til 490.000 kr., hvoraf halvdelen er søgt som tilskud fra Vækstforum. Spar Nord Fonden har bevilget 30.000 kr. De resterende 215.000 kr. er ansøgt fra Landdistriktspuljen. Hvis begge ansøgninger imødekommes, kan projektet gennemføres uden kommunale midler.

Der søges om et tilskud på max. 20.000 kr. pr. kommune i tilfælde af, at ansøgningen fra Landdistriktspuljen ikke imødekommes samt om medvirken til interview til bogen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiudvalget har følgende puljer i Budget 2014, der kan anvendes, hvis pengene bevilges:

 • Økonomiudvalgets udviklingspulje - 315.993 kr.

 • Øvrige tilskud under Erhvervsservice og Iværksætteri - 738.414 kr.

Beslutning

Afvist, da det forventes at KKR projektet "Udfordringsbilledet for Nordjylland” vil indeholde lignende forhold.

Bilag

Til toppen


9. Regulering af salgspriser for kommunale erhvervsgrunde


Resume

Sagsforløb: ØK

Brønderslev Kommune har 539.367 m2 erhvervsgrunde til salg, hvor priserne senest blev reguleret 1. januar 2011 i forbindelse med, at der fra denne dato skulle opkræves moms ved salg af byggegrunde.

Økonomiudvalget anmodes om at drøfte, om der skal ske ændringer i prisniveauet for erhvervsgrunde.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har 539.367 m2 erhvervsgrunde til salg, hvor priserne senest blev reguleret 1. januar 2011 i forbindelse med, at der fra denne dato skulle opkræves moms ved salg af byggegrunde.

Brønderslev Kommune i de seneste år kun haft enkelte henvendelser vedrørende køb af erhvervsareal. I 2013 blev der solgt et areal på 2.654 m2.

Der er enkelte, der har reserveret arealer, og i 2014 er der kommet nye henvendelser vedrørende arealer.

Priserne på de grunde Brønderslev Kommune sælger varierer fra 44 kr. pr. m2 og til 130 kr. pr. m2.

Bilaget ”Sammenligning af priser på erhvervsgrunde februar 2014” viser priserne på de grunde Brønderslev Kommune har til salg, samt størrelsen på arealerne. Ligeledes vises et udsnit af priser på grunde, der sælges af andre kommuner.

Priserne er inkl. moms men ekskl. tilslutningsafgifter.

Der er flere steder, hvor der iflg. Lokalplanen, er pålagt beplantningsbælter, eller der en servitut, der giver anvendelsesbegrænsninger. Her har praksis været, at disse arealer sælges til 50% af salgsprisen.

De erhvervsgrunde Brønderslev Kommune har til salg, annonceres på Brønderslev Kommunes hjemmeside.

Fagenheden for Miljø og Teknik foreslår, at Økonomiudvalget drøfter, om der skal ske ændringer af prisniveauet for erhvervsgrundene.

Personalemæssige konsekvenser

Intet

Beslutning

Priser fastholdes.

Bilag

Til toppen


10. Planlægning for placering af biogasanlæg


Resume

Sagsforløb: ØK

Det tidligere Byråd vedtog den 30. oktober 2013 kommuneplan 2013-2025.

I den forbindelse vedtog Byrådet at udtage retningslinie 4.6.2 "Udpegning af potentielle områder til placering af biogasanlæg" på baggrund af store lokale protester mod de fire potentielle områder ved Øster Brønderslev, Nejst, Flauenskjold og Thorup. Da biogasplanlægningen var et af de obligatoriske emner i kommuneplanrevisionen og udpegning af områder til placering af biogasanlæg var højt prioriteret i Naturstyrelsen, blev der indgået aftale om, at Brønderslev Kommune skulle lave en supplerende redegørelse til sin biogasplanlægning, samt at denne redegørelse skulle vedtages af Økonomiudvalget og derefter indgå som redegørelse i kommuneplanen uden fornyet høring.

Denne redegørelse foreligger nu til Økonomiudvalgets vedtagelse.

Sagsfremstilling

Hvert fjerde år skal der vedtages en ny kommuneplan, og i forbindelse hermed udsender staten "Statslige interesser i kommuneplanlægningen" hvoraf fremgår, hvilke emner kommunerne skal have særlig fokus på i den efterfølgende kommuneplanrevision. I forbindelse med kommuneplanrevision 2013 blev blandt andet planlægning for placering af biogasanlæg og store husdyrbrug meldt ud som obligatoriske emner.

Brønderslev Kommune har sammen med bl.a. Biogassekretariatet gennemført denne planlægning siden 2012, og resultatet af denne planlægning blev udmøntet i en redegørelse for planlægningen, herunder udarbejdelse af retningslinier med udpegning af potentielle områder til placering af biogasanlæg. Forslag til kommuneplan 2013-2025 var i offentlig høring i perioden 3. juni - 23. august 2013, og der blev fremsendt mange indsigelser - fra 632 borgere og 8 lokale foreninger - mod alle de 4 foreslåede områder til placering af biogasanlæg.

Ved Byrådets behandling af de mange indsigelser blev det vedtaget at tage retningslinie 4.6.2 "Udpegning af potentielle områder til placering af biogasanlæg" ud af kommuneplanen, og at vedtage kommuneplanen uden udpegning af områder til biogasanlæg.

Da biogasplanlægningen var et obligatorisk emne i kommuneplanrevisionen og da Naturstyrelsen i den forbindelse måtte betragtes som en væsentlig høringspart, blev der den 28. oktober 2013 fremsendt høringsbrev til Naturstyrelsen efter Økonomiudvalgets møde den 23. oktober 2013.

Efter afholdelse af møde og fremsendelse af supplerende materiale til Naturstyrelsen lykkedes det dagen før kommuneplanens offentliggørelse den 21. januar 2014 at opnå en aftale med Naturstyrelsen om, at Brønderslev Kommune udarbejder en supplerende redegørelse til sin biogasplanlægning, samt at Brønderslev Kommune i løbet af 2014 udarbejder et kommuneplantillæg , hvori der udpeges potentiel(le) område(r) til placering af biogasanlæg.

Den supplerende redegørelse skal godkendes af Økonomiudvalget og Naturstyrelsen, hvorefter den supplerende redegørelse kan indgå i den vedtagne kommuneplan 2013-2025 uden yderligere høring.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi

Ingen

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


11. Igangsætning af lokalplan for DLG Food Oil, Kvisselholtvej 90


Resume

Sagsforløb: MT/ØK

DLG Food Oil søger om igangsætning af ny lokalplan og kommuneplantillæg for udvidelse af virksomheden. Virksomheden har købt naboejendommen Enodddenvej 17, hvor der på sig påregnes opført 4.000 m² lagerhal.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om arbejdet med kommuneplantillæg og lokalplan skal sættes i gang.

Sagsfremstilling

DLG Food Oil søger om igangsætning af ny lokalplan og et kommuneplantillæg. Lokalplanen skal dække ejendommen Enoddenvej 17. Den eksisterende lokalplan, der omfatter Kvisselholtvej 90, ønskes ikke ændret. Kommunetillægget skal inddrage ejendommen Enoddenvej 17 i kommuneplanramme 32-E-01.

Den nye lagerhal får på sigt et areal på 4.000 m² og opføres i en højde på 21 m.

Området, hvor virksomheden og tilbygningen ligger, er udpeget som naturområde i kommuneplanen. Det eksisterende anlæg er ret dominerende, og tilbygningen vil ikke i sig selv virke ødelæggende for opfattelsen af naturområdet. Set fra Agersted by, vil anlægget i en vis grad være skjult af terrænet. Lagerhallerne vil være mere synlige fra Gl. Agersted.

Der er ca. 470 m mellem ejendommen Enoddenvej 17 og afgrænsningen af Agersted by. Der er ca. 250 m til de nærmeste huse i Gl. Agersted. Nærmeste nabo ligger 100 m væk.

Lagerhallerne opføres ikke på grund af en kapacitetsudvidelse. De giver en forbedret logistik og en del af eksisterende lager nedrives.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår,

 • at Økonomiudvalget igangsætter en foroffentlighed som led i udarbejdelsen af et kommuneplantillæg og en lokalplan,

 • at virksomheden bidrager med et udkast til lokalplanen,

 • at lokalplankonsulenten vælges i samarbejde med fagenheden,

 • at lagerhallerne visualiseres til brug for foroffentlighed og lokalplan.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 3. marts 2014, pkt. 8:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


12. Ansøgning om igangsættelse af lokalplan, kommuneplantillæg og fordebat for et friplejehjem i Asaa


Resume

Sagsforløb: MT/ØK

KPF Arkitekter anmoder på vegne af Danske Diakonhjem om igangsættelse af en lokalplan for et friplejehjem ved Vodbindervej 25, Asaa.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om lokalplan, kommuneplantillæg og fordebat skal sættes i gang.

Sagsfremstilling

KPF Arkitekter anmoder på vegne af Danske Diakonhjem om igangsættelse af en lokalplan for ejendommene matr.nr 15an, 15cf, 15cg, 15ch, 15ci og 15ck, Aså By, Aså-Melholt.

Lokalplanen skal muliggøre etablering af et friplejehjem i Asaa med 36 plejeboliger, bygget i 2 etaper.

Lokalplanområdet omfatter 6 matrikler, hvor den største matrikel, nr.15an, er beliggende på Vodbindervej 25 i Asaa. De 5 resterende matrikler ligger bagved matr.nr. 15an i forhold til Vodbindervej. Disse matrikler er udstykket til beboelse, men de er ikke bebygget. Alle 6 matrikler ejes af Asaa Borgerforening.

Matr.nr. 15an bliver i dag brugt som parkeringsplads i forbindelse med det årlige Asaa Hestevæddeløb, som afholdes på væddeløbsbanen nær Vodbindervej 25. Asaa Borgerforening ønsker at gå i dialog med kommunen om en anden mulig placering af parkering i forbindelse med den årlige begivenhed.

Fortløbende dialog

Fagenheden for Teknik og Miljø har før ansøgningen løbende været i dialog med Asaa Borgerforening om de planmæssige muligheder for at etablere et friplejehjem.

Brønderslev Kommune fik en henvendelse i februar 2013 om muligheden for at placere et friplejehjem på Vodbindervej 25. Andre placeringer i Asaa har været i betragtning.

Asaa Borgerforeningen har indgået et samarbejde med Danske Diakonhjem, som har fundet placeringen ved Vodbindervej bedst egnet til friplejehjemmet.

Planmæssige forhold

Planlovens § 13 stk. 2 angiver, at en lokalplan skal tilvejebringes, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen lokalplaner for de angivne matrikler.

Matr.nr. 15an ligger i landzone inden for kommuneplanramme 05-R-03, som udlægger området til et rekreativt område. Rammen dækker også Asaa Væddeløbsbane og angiver, at der ikke må etableres ny bebyggelse i området ud over bygninger tilknyttet væddeløbsbanens aktiviteter.

Matriklerne 15cf, 15cg, 15ch, 15ci og 15ck ligger i byzone inden for kommuneplanramme 05-B-01, som udlægger området til boligformål i form af åben-lave boliger.

For at etablere et friplejehjem på Vodbindervej 25 skal der derfor udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg, der samler lokalplanområdet i en anvendelse for offentlige og private institutioner.

Fagenheden for Teknik og Miljø vurderer, at en fordebat er nødvendig. Anvendelse af området til offentlige og private institutioner er en væsentlig ændring, der bør belyses i en fordebat.

Kystnærhedszonen

Matr.nr. 15an ligger inden for kystnærhedszonen.

Planlovens § 5b stk. 1 nr. 1 angiver, at der for planlægning i kystnærhedszonen gælder, at der kun må inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.

Der skal derfor i lokalplanen og kommuneplantillægget redegøres for, at placeringen af friplejehjemmet ikke visuelt påvirker omgivelserne ved kysten. Bla. med bestemmelser om bygningshøjder og bygningsmaterialer.

Den planmæssige og funktionelle begrundelse er friplejehjemmets nærhed til byen. Området er omgivet af byzone og bymæssig bebyggelse på tre af områdets sider. Den bymæssige bebyggelse skærmer for udsyn fra kysten til friplejehjemmet. Bygningen vil med den planlagte højde ikke være synlig fra kysten. Ligeledes vil bygningen ikke skærme for udsynet fra land mod kysten.

Lokalplanens bestemmelser

Hvis lokalplanen igangsættes, vil Danske Diakonhjem med KPF Arkitekter som konsulent udarbejde lokalplanen.

Lokalplanen skal blandt andet indeholde bestemmelser om:

 • Overførelse af matr.nr. 15an fra landzone til byzone.

 • Bebyggelsesprocent: Danske Diakonhjem ønsker mulighed for at opføre en bygning med en bebyggelsesprocent på 50. Fagenheden for Teknik og Miljø anbefaler en bebyggelsesprocent på 50 forudsat, at lokalplanen også indeholder bestemmelser om friarealer. Det skal være muligt for plejehjemsbeboerne, at opholde sig udendørs på en solbeskinnet plads i læ for vinden.

 • I forhold til omgivelserne og beliggenheden i kystnærhedszonen skal der redegøres for bygningens højde. KPF Arkitekter har fremsendt et forslag om en bygning i 1 etage.

 • KPF Arkitekter har været i dialog med Asaa Camping angående indkørselsvejen til campingpladsen. Indkørselsvejen ligger på matr.nr. 15an. Det skal stadig være muligt for Asaa Camping at benytte denne indkørselsvej. Den nye bygning for friplejehjemmet må desuden ikke skæmme for udsynet fra Vodbindervej til Asaa Camping. Dette har KPF Arkitekter taget højde for i placeringen af byggefeltet angivet i det medsendte tegningsmateriale.

Der skal desuden redegøres for, at parkering til den årlige begivenhed for Asaa Hestevæddeløb kan placeres andetsteds.

Fagenheden for Teknik og Miljø forslår, at Økonomiudvalget tager stilling til,

 • om en lokalplan og et kommuneplantillæg for et friplejehjem på Vodbindervej 25 i Asaa skal sættes i gang,

 • samt om fordebat vedrørende anvendelsesændringen skal igangsættes.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 3. marts 2014, pkt. 7:

Miljø- og Teknikudvalget indstiller,

 • at der udarbejdes af et kommuneplantillæg og en lokalplan (foroffentlighedsfase indtænkes),

 • at virksomheden bidrager med et udkast til lokalplanen,

 • at lokalplankonsulenten vælges i samarbejde med fagenheden.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


13. Godkendelse af lokalplanforslag 05-T-01.02 "Solfangeranlæg, Asaa" samt kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013 - 2025


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Lokalplan 05-T-01.01 for "Solfangeranlæg, Asaa" blev endelig vedtaget af Byrådet den 29. januar 2014. Brønderslev Kommune har modtaget en henvendelse fra Asaa Fjernvarme, der ønsker at udvide lokalplanområdets afgrænsning, hvilket forudsætter udarbejdelse af nyt plangrundlag.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslag 05-T-01.02 for "Solfangeranlæg, Asaa" med tilhørende kommuneplantillæg nr. 6 kan godkendes og udsendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Lokalplan 05-T-01.01 for "Solfangeranlæg, Asaa" blev endelig vedtaget den 29. januar 2014.

Ændret planforslag

Brønderslev Kommune har modtaget en henvendelse fra Asaa Fjernvarme, som ønsker at udvide lokalplanområdets afgrænsning. Behovet for at udvide områdets afgrænsning sker udelukkende for at sikre tilstrækkeligt plads til den skærmende beplantning omkring solfangeranlægget. Ændringen medfører ikke opstilling af yderligere solfangerpaneler.

I den konkrete sag sker der en udvidelse af lokalplanafgrænsningen med ca. 0,2 ha i nordlig retning. De nye arealer, del af matr.nr. 20bh og del af matr.nr. 20bu, begge Aså By, Aså-Melholt, der inddrages, ejes af samme lodsejer, som ejer matr.nr. 22n Aså By, Aså-Melholt.

En udvidelse af lokalplanområdet forudsætter udarbejdelse af nyt plangrundlag og en ny 8 ugers offentlig høring, jf. planlovens § 19, stk. 2. Med udgangspunkt i planlovens § 19 antages det som hovedregel, at ændringer i lokalplanens zonestatus og udvidelse af lokalplanområdet kun kan ske efter fuld fornyet offentlig høring, selv om udvidelsen er ganske lille. Der skal gøres opmærksom på, at flere afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet understreger, at en meget lille udvidelse forudsætter en ny 8 ugers offentlig høring.

Der er udarbejdet nyt planforslag 05-T-01.02 for "Solfangeranlæg, Asaa", der medtager de nye arealer, del af matr.nr. 20bh og del af matr.nr. 20bu, begge Aså By, Aså-Melholt. Derudover er der foretaget mindre ændringer i planen. Bl.a. er der foretaget mindre ændringer i planbestemmelserne vedrørende interne serviceveje, antallet af parkeringspladser mm.

Lokalplanen muliggør etablering af et solfangeranlæg bestående af ca. 5.700 m² solfangerpaneler, en akkumuleringstank på ca. 1.000 m² samt en teknikbygning. Anlægget opføres på ejendommen matr.nr. 22n, del af matr.nr. 20bh og del af matr.nr. 20bu alle Aså By, Aså-Melholt.

Planforslaget kan ses på kommunens planportal på dette link: http://bronderslev.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?LokalplanNr=05-T-01.02

Lokalplan 05-T-01.02 erstatter tidligere vedtaget lokalplan 05-T-01.01, som aflyses ved denne plans vedtagelse.

Kommuneplantillæg til Kommuneplan 2013 - 2025

Kommuneplan 2013 - 2025 blev endelig vedtaget den 30. oktober 2013. I Kommuneplan 2013 - 2025 er rammeområde 05-T-01, det tidligere lokalplanområde, udlagt til teknisk anlæg. For at sikre overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen er der udarbejdet et tilhørende kommuneplantillæg, der overfører del af matr.nr. 20bu og del af matr.nr. 20bh begge Aså By, Aså-Melholt til rammeområde 05-T-01 - forsyningsanlæg.

VVM og miljøvurdering

Solfangerprojektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 3a. I henhold til VVM-bekendtgørelsens § 2 skal også ændringer af projekter opført på bilag 2 anmeldes til kommunen. Brønderslev Kommune har modtaget en anmeldelse af projektændringen. Anmeldelsen beskriver udvidelsen af projektområdet med ca. 0,2 ha i nordlig retning. Udvidelsen sker udelukkende for at skabe plads til beplantningsbæltet. Anmeldelsen er udvidet til at omfatte maksimalt 5.700 m² solfangerpaneler, dvs. en mindre udvidelse på 40 m² i forhold til tidligere anmeldt projekt, således for at sikre en vis fleksibilitet. Bygherre har dog ikke planer om udvide solfangerarealet. Størrelse på akkumuleringstank og teknikbygning forbliver uændret.

Fagenheden har foretaget en screening i overensstemmelse med kriterierne i VVM-bekendtgørelsens bilag 3 og truffet afgørelse om, at det ændrede projekt ikke er omfattet af VVM-pligt. Det vurderes, at miljøpåvirkningen ikke er af en sådan karakter og omfang, at aktiviteten må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. VVM-bekendtgørelsens § 3, stk. 2. Denne afgørelse blev offentliggjort på kommunens hjemmeside den 18. december 2013.

Lokalplanen for projektet er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer, bilag 4, pkt. 3a. Fagenheden har foretaget en ny screening i henhold til kriterierne nævnt i lovens bilag 2. Fagenheden har truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Læs mere herom i lokalplanens redegørelse.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender lokalplanforslag 05-T-01.02 for "Solfangeranlæg, Asaa" og tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 6 og udsender det i 8 ugers offentlig høring i henhold til planlovens § 24.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 3. marts 2014, pkt. 5:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


14. Lån af areal


Resume

Sagsforløb: ØK

Byggeudvalget for Poulstrup/Serritslev Idrætsforening anmoder om lån af et kommunalt areal for etablering af aktivitetsplads.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til ansøgningen.

Sagsfremstilling

Byggeudvalget for Poulstrup/Serritslev Idrætsforening anmoder om lån af et kommunalt areal for etablering af aktivitetsplads.

Det drejer sig om et areal på ca. 3900 m2 beliggende mellem Serritslev Skole og foreningens klubhus.

Foreningen låner i forvejen et areal på ca. 1000 m2 på samme ejendom, hvor der i 2011/2012 blev etableret en multibane.

Arealet er omfattet af lokalplan nr. 2371-01, der fastlægger områdets anvendelse til offentlige og private institutioner samt til idrætsanlæg.

Foreningen har fået finansieringen på plads og foreningslivet i Serritslev er klar til det frivillige arbejde med at få etableret aktivitetspladsen. Pladsen vil blive tilset og vedligeholdt af frivillige foreninger i Serritslev så derfor er der ingen ekstra udgifter for kommunen.

Foreningen mener, at en sådan plads vil være medvirkende til bedre sammenhold mellem skole, børnehave og foreninger og øge mulighederne for motion og sport.

Foreningen ønsker en låneaftale på 10 år.

Fagenheden for Teknik og Miljøforeslår, at der laves en låneaftale for arealet med mulighed for uopsigelighed i 10 år, men således at der ikke samtidig er givet tilladelse til indretning af de faciliteter, der ønskes eableret på arealet. Foreningen henvises til at søge særskilt godkendelse til indretning af disse faciliteter, ligesom det er foreningen, der har ansvaret for den daglige drift af faciliteterne og ansvaret for sikkerheden/brugen af disse.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


15. Skolebestyrelsesvalg forud for skoleåret 2014-15


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

I henhold til skolereform og ny skolebestyrelsesbekendtgørelse skal der tages stilling til sammensætningen af skolebestyrelser samt regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne, forud for skoleåret 2014-15.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af den nye folkeskolelov samt ny bekendtgørelse for skolebestyrelser, gældende fra 1. august 2014, skal Byrådet forholde sig til sammensætningen af skolebestyrelserne samt reglerne for afvikling af valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne.

Den ny bekendtgørelse giver fremover mulighed for ekstern repræsentation, idet Byrådet kan beslutte, at ind til to pladser i skolebestyrelsen skal tildeles repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger.

På skoler med fælles ledelse kan Byrådet jf. §§ 24 a og 24 b beslutte, at en eventuel daglig leder af et dagtilbud, fritidshjem og/eller ungdomsskole kan deltage i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.

Fagenheden for Børn og Kultur har på baggrund af ovenstående, den 24. januar 2014 sendt forslag til sammensætning af bestyrelserne samt forslag til regler vedrørende valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser med frist for udtalelser den 14. februar 2014.

Brevet til bestyrelserne er vedlagt som bilag 1. De indkomne udtalelser fra skolebestyrelserne fremgår af bilag 2. Forslag om sammensætning af henholdsvis forældre-, medarbejder- og elevrepræsentanter er beskrevet i bilag 3. Beskrivelse af regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen fremgår af bilag 4.

Der er på baggrund af modtagne udtalelser foretaget enkelte justeringer. Ændringerne handler om henholdsvis rammer for information om afholdelse af valg samt tidspunkt for konstituering af bestyrelserne. Rettelserne er indarbejdet i bilagene som fremgår af denne sagsfremstilling.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår med baggrund i de indkomne udtalelser, at Byrådet godkender:

 • den foreslåede sammensætning af henholdsvis forældre-, medarbejder- og elevrepræsentanter jf. bilag 3, herunder

 • at der i forhold til kommende skolebestyrelsesvalg ikke gives mulighed for ekstern repræsentation i skolebestyrelserne og

 • at den enkelte skolebestyrelse selv tager stilling til, i hvilket omfang afdelingslederne kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret

 • valgregler og tidsplan for skolebestyrelsesvalg jf. bilag 4

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 4. marts 2014, pkt. 4:


Fagenhedens forslag indstilles godkendt.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


16. Takster for SFO-tilbud pr. august 2014 og frem


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

I forbindelse med implementering af skolereformen, hvor de almindelige SFO'er fra 0. - 3. klasse og de udvidede SFO'er fra 4. - 7. klasse får en reduceret åbningstid, skal Byrådet tage stilling til nye takster og opbygninger af tilbuddene pr. august 2014 og frem.

Sagsfremstilling

I forbindelse med implementering af skolereformen, vil der som følge af længere skoledag skulle ske reduktion i SFO'ernes åbningstid.

Forældre til nye elever i 0. klasse har modtaget brev i forbindelse med skoleindskrivning, hvor det fremgår, at man som forældre efter 1. april 2014 vil kunne tilmelde sig SFO. Der er derfor brug for, at få fastlagt hvilke muligheder der er for SFO-tilbud samt priser for forældrebetaling pr. august 2014 og frem.

Det fremgår desuden af budgettet, at der i forbindelse med skolereformens implementering fra august 2014 skal fastlægges nye takster for forældrebetaling af de forskellige SFO-tilbud.

Nedenfor følger dels en beskrivelse af de nuværende priser og timeintervaller i SFO'erne samt forslag til nye priser og timeintervaller pr. august 2014 og frem.

Nuværende timeintervaller og takster

Der er på alle skoler i Brønderslev Kommune et almindeligt SFO-tilbud for børn i 0. - 3. klasse. Derudover er der nogle steder et udvidet SFO-tilbud til børn i 4. - 7. klasse. Tilbuddet for børnene i 4. - 7. klasse benævnes også klub-tilbud men er formelt set et udvidet SFO-tilbud. I det efterfølgende benævnt som udvidet SFO-tilbud.

Åbningstiden i både de almindelige SFO'er og udvidede SFO'er er i skoleuger som udgangspunkt fra om morgenen fra kl. 6.30 - 8.00 samt fra kl. 12.00 - 17.00. Der er enkelte steder, hvor der er udvidet åbningstid eksempelvis fra kl. 6.00.

Almindelig SFO (0. - 3. klasse):

Pris pr. måned Antal måneder om året
Op til 15 timer pr. uge 1.676 kr. 11
Over 15 timer pr. uge 1.967 kr. 11

Hvis man har tilmeldt sit barn til mere end 15 timer om ugen, har man ret til pasning i alle skoleferier.

Udvidet SFO (4. - 7. klasse):

Findes i Jerslev, Øster Brønderslev, Agersted, Flauenskjold, Asaa og Klokkerholm.

Pris pr. måned Antal måneder om året
10 timer pr. uge 702 kr. 11
20 timer pr. uge 1.197 kr. 11

For både den almindelige og udvidede SFO er der mulighed for søskenderabat. Det betyder, at forældre med mere end et barn i pasningstilbud i Brønderslev Kommune, får reduceret forældrebetalingen med 50 % på det billigste tilbud.

Forslag til nye timeintervaller i de forskellige SFO-tilbud pr. august 2014 og frem

Fra skoleåret 2014-15 og frem reduceres åbningstiden i både de almindelige og de udvidede SFO'er.

I både SFO og udvidet SFO foreslås det, at forældrene kan vælge imellem følgende to moduler, der er nærmere beskrevet nedenfor:

 1. SFO eller udvidet SFO op til 10 timer om ugen. Hvis man som forældre vælger et SFO- eller udvidet SFO-tilbud i op til 10 timer om ugen til sit barn, er barnet garanteret pasning i op til de 10 timer ugentligt. Dette gælder også i uger, hvor skolen er lukket.

 2. SFO eller udvidet SFO i over 10 timer om ugen. Vælges et SFO- eller udvidet SFO-tilbud i mere end 10 timer om ugen, kan tilbuddet benyttes efter behov inden for tilbuddets åbningstid. Dette gælder også i uger, hvor skolen er lukket.

Forslag til takster for forældrebetaling pr. august 2014 og frem

Forslag til takster er baseret på forventede børnetal, ændret åbningstid samt et reguleret indtægtsbudget som følge af skolereformens implementering.

Almindelig SFO (0. - 3. klasse):

Model Pris pr. måned Antal måneder om året
Op til 10 timer om ugen 970 kr. 11
Over 10 timer om ugen 1.250 kr. 11

Udvidet SFO (4. - 7. klasse):

Findes i Jerslev, Øster Brønderslev, Agersted, Flauenskjold, Asaa og Klokkerholm.

Model Pris pr. måned Antal måneder om året
Op til 10 timer om ugen 500 kr. 11
Over 10 timer om ugen 800 kr. 11

Det foreslås, at ordningen med søskenderabat fortsætter som hidtil.

Generel udfordring vedr. pasning i ferier fremadrettet

Den 15. oktober 2013 blev Børne- og Skoleudvalget præsenteret for et notat vedr. potentielle udfordringer på SFO-området i forbindelse med implementering af skolereformen pr. august 2014.

En af de skitserede potentielle udfordringer handlede om, hvorvidt det fremadrettet kan blive vanskeligt fortsat at have åbent i alle SFO'er i skolernes ferieuger hele året. Især de mindste SFO'er kan blive udfordret af dels et forventet fald i børnetal, i medarbejdernes ansættelsesgrad, antallet af medarbejdere samt medarbejdernes behov for selv at kunne afholde sammenhængende ferie.

Fagenheden for Børn og Kultur vil i samarbejde med skole- og SFO lederne i løbet af 2014 drøfte disse udfordringer med henblik på, at indarbejde evt. ændringer vedr. feriepasning i Budget 2015.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at timeintervaller og takster for SFO-tilbud pr. august 2014 godkendes.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 4. marts 2014, pkt. 7:

Fagenhedens forslag om moduler på under og over 10 timer med tilsvarende takster indstilles godkendt.

Sagen gives ny titel.

Udvalget ønsker en sag vedrørende SFO-tilbuddet til behandling.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Beslutning

Taget af dagsordenen.

Til toppen


17. Høring Praksisplan 2014-2017


Resume

Sagsforløb: SS/ØK

Inden 1. maj 2014 skal der indgås ny aftale om praksisplan. Praksisplanudvalget har sendt Udkast til Praksisplan 2014-2017 i høring hos alle kommunerne i Region Nordjylland.

Udkast til Praksisplan og Brønderslev Kommunes udkast til høringssvar sendes til drøftelse i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Der er tæt sammenhæng mellem praksisplanen og den kommende Sundhedsaftale. Praksisplanen er en rammeaftale, der sikre grundlaget for sundhedsaftalernes gennemførelse i forhold til almen praksis. De opgaver, som almen praksis forpligtes til at udføre i henhold til sundhedsaftalen, skal beskrives i Praksisplanen, og følges op af en underliggende aftale i det omfang, området er omfattet eller reguleret i lægernes overenskomst.

Formålet med praksisplanen er:

 • At styrke almen praksis’ samarbejde med kommunen og andre aktører omkring patientforløb, herunder at sikre grundlaget for sundhedsaftalens gennemførelse i forhold til almen praksis

 • At styrke almen praksis’ rolle i det regionale sundhedsvæsen, herunder at skabe sammenhæng til øvrige planer på sundhedsområdet

 • At sikre den nødvendige lægekapacitet i alle regionens områder, således at alle borgere kan få et almenmedicinsk tilbud.

Brønderslev Kommune har gennem længere tid haft en særlig udfordring i forhold til lægedækning og har en relativ høj andel af ledige ydernumre. Der er i forbindelse med den gældende Praksisudviklingsplan udarbejdet et tillæg som nærmere beskriver de udfordringer, der er internt i kommunen, og hvilke individuelle rekrutteringsredskaber, regionen anvender til at rette op på problemstillingen. Brønderslev Kommune gør i høringssvaret særligt opmærksom på problemstillingen.

Det er aftalt, at kommunerne skal sikre, at udkast til praksisplan drøftes i Kommunalt Lægeligt Udvalgt (KLU). Udkastet til høringssvar et sendt til medlemmerne af KLU og kommentarer herfra forventes at foreligge til mødet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter udkast til Praksisplan 2014-2017 og udkast til høringssvar

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssig konsekvenser.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 5. marts 2014, pkt. 10:

Forslag til høringsbrev anbefales godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


18. Tilslutning til Sygdomsspecifik Sundhedsaftale vedrørende rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

Den Sygdomsspecifikke sundhedsaftale vedrørende rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft blev godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 15. februar 2013.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Brønderslev Kommune tilslutter sig den sygdomsspecifikke sundhedsaftale. Tilslutning til aftalen vil kræve, at der fremadrettet tilføres ressourcer svarende til 650.000 kr. dog ca. 450.000 kr. i 2014 til Forebyggelses- og Rehabiliteringsafdelingen, for at varetage opgaven.

Sagsfremstilling

Den sygdomsspecifikke sundhedsaftale vedrørende rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft er en af udfyldningsaftalerne i tilknytning til den generelle sundhedsaftale, med fokus på sammenhængende og styrkede patientforløb for mennesker med kroniske sygdomme mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner - og ligger i forlængelse af regeringens Kræftplan III.

Udskrift af beslutningsprotokol for behandling af sagen i slutningen af 2013 er vedlagt som bilag.

Økonomiudvalget har ved sin behandling ønsket en større præcisering af tilbuddets indhold særligt med fokus på den kræftramte og dennes familie, ligesom man har ønsket en uddybning af, hvordan overgang fra sygehus til et kommunalt tilbud sikres.

Hovedformålet med denne sygdomsspecifikke sundhedsaftale er at sikre sammenhængende og smidige forløb, hvor der er klarhed over arbejdsdelingen mellem aktørerne i forhold til en rehabiliterende og palliativ indsats.

Målgruppen for et kommunalt rehabiliteringstilbud inden for kræftområdet er borgere, der er i risiko for eller har fået nedsat funktionsevne som følge af en kræftsygdom eller behandling heraf. Målgruppen er endvidere pårørende og efterladte, her særligt med fokus på børn og unge.

Rehabilitering er et bredt begreb og indeholder efterbehandling, genoptræning, forebyggelse samt forskellige former for støtte. I forhold til den kommunale rehabilitering bør det sikres, at den afspejler borgerens og dennes families behov. Rehabiliteringstilbuddet bør indeholde mulighed for at koordinere samarbejde mellem jobcenter og arbejdsplads, ligesom støtte til pårørende bør være i fokus.

Hvilke tilbud, den enkelte borger har brug for, kræver af en individuel vurdering. Denne vurdering foretages i udgangspunktet af sygehus eller almen praksis, men der bør også være mulighed for, at borger selv kan ”visitere” sig til et rehabiliteringstilbud. Erfaringer fra andre kommuner viser, at der oftest er tale om individuelle forløb.

Der pågår i øjeblikket et arbejde i regionalt regi med at sikre overgang fra sygehus til et kommunalt tilbud. Konkret skal der fra sygehus udarbejdes en behovsvurdering – altså et redskab, der skal beskrive borgerens behov for rehabilitering. Dette forventes pilotafprøvet i nærmeste fremtid.

På baggrund af dette har fagenheden udarbejdet tre modeller for, hvordan et rehabiliteringstilbud i Brønderslev Kommune kan se ud. Der fremlægges 3 modeller:

Model 1 tilgodeser det brede rehabiliteringsbegreb og sikrer, at der er fokus på såvel den enkelte borger med en kronisk sygdom, dennes evt. fortsatte tilknytning til arbejdsmarkedet samt de pårørendes behov for støtte. Her er der behov for enkelte omprioriteringer inden for området.

Model 2 beskriver et tilbud, hvor der bliver et større behov for at omprioritere i forhold til de tilbud, kommunen i øvrigt har på området til borgere med en kronisk sygdom. Det vurderes vanskeligt at rekruttere medarbejdere hertil, grundet det lave timetal på stillingerne.

Model 3 tager afsæt i den DUT-tildeling, som Brønderslev Kommune har fået til opgaven. Det vil medføre en væsentlig omprioritering af kronikerområdet og vil tillige medføre, at der ikke kan ansættes en psykolog i tilbuddet.

Området er under udvikling, og det foreslås, at organiseringen - uanset valg af model - evalueres om 2 år.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 5. marts 2014, pkt. 7:

Model 1 indstilles godkendt. Udvalget opfordrer til at afsøge muligheden for at samarbejde med andre kommuner om ansættelse af personale. Udvalget vægter individuelle forløb frem for holdforløb. Udvalget er vidende om, at tilrettelæggelsen af opgaven i nabokommunerne er meget forskelligartet. Udvalget ser frem til dels at kunne tilbyde et robust forløb til kræftpatienter, dels at se en evaluering om 2 år.

Beslutning

Oversendes til Byrådet.

Bilag

Til toppen


19. Udtræden af bestyrelsen for ungdomsboligerne


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Bo Larsen anmoder om fritagelse for hvervet som medlem af bestyrelsen for ungdomsboligerne "Det gamle Mejeri", idet Bo Larsen er blevet ansat som forretningsfører/vicevært i ungdomsboligerne.

Stillingtagen til ansøgningen og valg af nyt medlem til bestyrelsen.

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for Ungdomsboligerne "Det Gamle Mejeri", § 4, vælger Byrådet 2

medlemmer og 2 stedfortrædere til bestyrelsen.

Bestyrelsen består herudover af 2 medlemmer udpeget af uddannelsesinstitutionernes ledelse samt 2 medlemmer udpeget af beboerne på et beboermøde.

Følgende blev valgt på Byrådets konstituerende møde den 12. december 2013:

Medlemmer: Parti:
1. Klaus Riis Klæstrup V
2. Bo Larsen A
Stedfortrædere: Parti:
1. Morten Hald V
2. Lene Søndergaard Jensen A

Byrådet skal udpege et nyt medlem i stedet for for Bo Larsen, A.

Beslutning

Udpegning foregår på byrådsmødet.

Til toppen


20. Fastsættelse af ministermål - samarbejdsgrad med virksomheder


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY/LBR

Byrådet fastlagde i møde den 30. januar 2014 de endelige niveaumål for Beskæftigelsesplanen for 2014. Der manglede dog et mål, nemlig målet vedr. samarbejdsgraden med virksomhederne, som på daværende tidspunkt ikke var meldt ud.

Beskæftigelsesudvalget bedes godkende målet for Jobcentrets samarbejdsgrad med virksomhederne og fremsende dette til Byrådets orientering.

Sagsfremstilling

Målsætningen omkring samarbejdsgraden er fastsat af Beskæftigelsesministeren. Målingen viser andelen af kommunens virksomheder, der har haft en virksomhedskontakt – uanset hvilken gruppe af ydelsesmodtagere kontakten vedrører.

Målet adskiller sig fra andre mål i Beskæftigelsesplanen ved, at Jobcenter Brønderslev kun har delvis indflydelse på målet, idet andre jobcentres samarbejde med virksomheder i Brønderslev Kommune indgår som en del af målet.

Samarbejdet omfatter jobcentrenes kontakt til virksomhederne vedrørende eksempelvis: Løntilskud, virksomhedspraktik, fleksjob, voksenlærlingeordningen, jobrotation mv.

De senest opdaterede data viser, at samarbejdsgraden i Brønderslev Kommune ligger på 40,2%. Heraf står Jobcentret i Brønderslev Kommune for 35,1% af kontakterne, mens andre jobcentre har en samarbejdsgrad på 15,4% med Jobcenter Brønderslevs virksomheder.

Samarbejdsgrad mellem jobcentre og virksomheder Jan-sep 13
Antal virksomheder 1.060
Det lokale jobcenters samarbejdsgrad med virksomheder i kommunen, pct. 35,1
Andre jobcentres samarbejdsgrad med virksomheder i kommunen, pct. 15,4
Samarbejdsgrad i alt - Andel af virksomhedskontakter i kommunen, pct. (Ministermålet) 40,2

Samarbejdsgraden i Brønderslev Kommune adskiller sig ikke væsentligt fra nabokommunernes. I Aalborg Kommune er der en samarbejdsgrad på 35,1%, i Jammerbugt Kommune er der en samarbejdsgrad på 38,6%, i Hjørring Kommune er der en samarbejdsgrad på 41,9% og i Frederikshavn Kommune er samarbejdsgraden på 39%.

Ser man på 2011 og 2012, lå samarbejdsgraden en smule højere, end de seneste data viser, dette skal dog også ses på baggrund af, at andre jobcentre her havde en højere samarbejdsgrad med virksomhederne i Brønderslev Kommune.

Samarbejdsgrad mellem jobcentre og virksomheder Jan-dec 11 Jan-dec 12
Antal virksomheder 1099 1098
Det lokale jobcenters samarbejdsgrad med virksomheder i kommunen, pct. 38,5 37,2
Andre jobcentres samarbejdsgrad med virksomheder i kommunen, pct. 19 19,3
Samarbejdsgrad i alt - Andel af virksomhedskontakter i kommunen, pct. (Ministermålet) 44,9 43,6

En del af Jobcenter Brønderslevs strategi for 2014 er, at have fokus på at gennemføre servicebesøg på de lokale virksomheder. Servicebesøgene skal medvirke til at styrke dialogen med de lokale virksomheder og give Jobcentret en bedre viden om det lokale arbejdsmarked. Formålet med servicebesøgene er ligeledes at afdække kompetencebehov og mulige jobåbninger på de lokale virksomheder. Jobcentret vil her have særligt fokus på at opsøge nystartede virksomheder (eller andre ”interessante” virksomheder set fra et beskæftigelsespolitisk synspunkt), som Jobcentret ikke allerede samarbejder med.

Det er dog vigtigt at understrege, at selve servicebesøgene i sig selv ikke indgår i opgørelsen af virksomhedsmålet. Det er først når jobcentret indgår et samarbejde med den pgl. virksomhed om en beskæftigelsesrettet ordning, som eksempelvis: Løntilskud, virksomhedspraktik, fleksjob, voksenlærlingeordningen, jobrotation mv. at dette medtages i målingerne. Servicebesøgene forventes dog, at påvirke målet på længere sigt, ved at der etableres samarbejder om beskæftigelsesrettede ordninger, med nogle af de virksomheder hvor der gennemføres servicebesøg.

Fagenheden for Beskæftigelse forventer derfor, at samarbejdsgraden med virksomhederne hæves på sigt.

Ved fastsættelse af målet, skal der tages udgangspunkt i tallene for 2012, hvor samarbejdsgraden lå på 43,6%. Fagenheden for Beskæftigelse forslår følgende målsætning for 2014.

 • Samarbejdsgraden (andelen af virksomhedskontakter i kommunen) skal i december 2014 (år til dato) være på 45%, svarende til en stigning på 1,4 procentpoint fra december 2012 til december 2014.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, atBeskæftigelsesudvalget godkender målsætningen for ministerens mål vedr. samarbejdsgraden og fremsender sagen til Byrådets orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 3. marts 2014, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.,

Bilag

Til toppen


21. Orientering om tælleuger gennemført i administrationen


Resume

Sagsforløb: DIFO/FL/MED-ADM/ØK

Siden 2010 er der gennemført tælleuger i administrationen.

Målet er at flytte borgernes henvendelser fra traditionelle skriftlige og personlige kommunikationsformer til digitale kanaler.

Resultat af tælleugen fremsendes til Forretningsledelsen, Fag-MED for Administrationen og Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i møde den 15. september 2010 forslag til Kanalstrategi for Brønderslev Kommune.

Kanalstrategien har til formål at flytte henvendelser fra traditionelle skriftlige og personlige kommunikationsformer til mere effektive digitale kanaler. Som det fremgår af nedenstående tabel er det lykkedes i stort omfang.

Som udgangspunkt for målingen er der gennemført tælleuge i administrationen i uge 36 og 38. Resultatet af disse danner udgangspunktet for målingen på de enkelte mål og succeskriterier.

Der er lavet følgende konkrete mål og succeskriterier i kanalstrategien:

Mål i kanalstrategien Udvikling 2010-2013 Bemærkning
Mængden af traditionel post skal reduceres -25 % pr. år -63% Antallet af breve var uændret fra 2010 til 2011. Fra 2011 til 2013 er der et fald på 63%.
Traditionel intern post Skal være digitaliseret senest 31. december 2012 -65% Der arbejdes fortsat på at digitalisere området
Mængden af forsendelser, der frankeres centralt skal falde 25 % i 2011 og 10 % efterfølgende år -36%
Brugen af fjernprint skal øges. Det koster 12 kr. at sende et fysisk brev, 9 kr. at sende via fjernprist og 2 kr. at sende via Digital post Der skal arbejdes målrettet for at anvende fjernprint +314% via fjernprint og +1.457% via Digital post
Antallet af personligt fremmødte i administrationen skal falde - 15 % fra 2010 til 2011 og – 10% de efterfølgende år -37% Målet er indfriet. Borgerservice tilbyder at udstede nøglekort til NemID
Selvbetjeningsløsninger Som minimum skal tilbydes de løsninger, som aftales fælleskommunalt I 2010 havde vi 2 selvbetjeningsløsninger. Nu har vi ca. 260 selvbetjeningsløsninger. Borgerservice og fagenhederne guider borgerne til at bruge løsningerne
Obligatorisk digital service KL og Regeringen har meddelt, at al kommunikation mellem borgere og myndigheder fra 2015 som udgangspunkt skal være digital Brønderslev Kommune har anskaffet de løsninger, der er obligatoriske fra 1. december 2012 og 2013. Der arbejdes målrettet med at flytte henvendelse fra borgerne over på de digitale løsninger
Telefoni Det prioriteres, at borgerne oplyses om sagsbehandlernes direkte telefonnummer 47% af opkaldene er modtaget i den centrale omstilling. Telefonpolitikken følges. Der er fokus på at undgå returkald
Hjemmeside Det er et mål, at borgerne kan finde relevant info på hjemmesiden Antallet af forskellige besøgende er steget med 32% fra 2010 til 2013. Der er kommet ny hjemmeside primo 2013

Det er et mål i Kanalstrategien, at 50 % af kommunens borgere har valgt at modtage forsendelser fra kommunen i Digital post senest den 31. december 2011. I 2012 var målet 60 %. Borgerne har taget NemID til sig. Ca. 80% af borgere over 15 år har en NemID, men kun 24 % har krydset af, at de ønsker at modtage post fra det offentlige digitalt, hvilket er 1 % under gennemsnittet for Region Nordjylland og 2,5 % under landsgennemsnittet. Langt de fleste bruger kun NemID til netbank.

Folketinget har i juni 2012 vedtaget Lov om Offentlig Digital post. Loven indebærer, at borgere skal have en digital postkasse til brug for at modtage digital post fra det offentlige senest den 1. november 2014.

Det er vigtigt, at de enkelte fagenheder / stabe har fokus på, at flytte borgerne til de digitale løsninger. Emnet drøftes i Digitaliseringsforum og der holdes kurser for pensionister m.fl. om anvendelsen af de digitale kurser og brug af NemId.

Digitaliseringsforum foreslår, at Forretningsledelsen, Fag-MED for administrationen og Økonomiudvalget tager sagen til orientering.

Forretningsledelsen, 25. februar 2014, pkt. 6:

Forretningsledelsen konkluderer, at det går den rigtige vej på alle områder.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


22. Forslag om, at Borgerservice i Dronninglund lukkes i juli måned


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget anmodes om at godkende, at Borgerservice på Dronninglund Rådhus holder lukket for personlige henvendelser i juli måned, så medarbejderne kan få afviklet ferie.

Sagsfremstilling

Erfaringerne 2013 viser, at det var en stor udfordring at afvikle ferie i Borgerservice og samtidig have bemanding på begge rådhuse i juli måned.

Der er i alt 17 medarbejdere + 1 leder ansat i Borgerservice. Følgende har andre opgaver og indgår derfor ikke i opgaverne omkring den alm. borgerbetjening: 2 i telefonomstillingen, 2 incasso-medarbejdere, 1 medarbejder til socialt bedrageri. Der er således 12 medarbejdere tilbage til direkte borgerbetjening.

I 2013 blev der planlagt således, at halvdelen af de 12 medarbejdere holdt ferie samtidig. Der var 6 medarbejdere tilbage i juli måned. Om torsdagen mødte 2 af disse ind og varetog borgerbetjeningen på Dronninglund Rådhus, og der var således 4 personer til borgerbetjening på Brønderslev Rådhus.

Ferieafviklingen blev evalueret på et personalemøde i Borgerservice, hvor medarbejderne gav udtryk for, at det var for få medarbejdere på Brønderslev Rådhus om torsdagen - der kom også en sygemelding, og medarbejderne oplevede et stort arbejdspres og mere ventetid for borgerne på Rådhuset i Brønderslev.

Der skal altid være 2 medarbejdere på Rådhuset i Dronninglund om torsdagen. Dette af hensyn til sikkerhed og afvikling af pauser.

Der opleves generelt i maj og juni måned en stigning på henvendelser vedr. pas. Herefter falder antallet af henvendelser igen.

Der er på alle hverdage mulighed for, at borgerne kan benytte videoløsningen på Dronninglund Rådhus til kontakt til Borgerservice i Brønderslev.

Stabsenheden for Service foreslår, at Borgerservice på Dronninglund Rådhus lukkes for personlig betjening i juli måned.

Hvis dette godkendes vil Borgerservice orientere herom i lokalaviserne, på hjemmesiden, på infoskærme i Borgerservice, så borgerne i god tid bliver orienteret herom og kan planlægge, at få lavet pas i god tid inden juli måned.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget giver mulighed for en hensigtsmæssig planlægning af sommerferien for medarbejderne i juli måned, hvor der er færre henvendelser. Der vil blive mulighed for at imødekomme medarbejdernes ønsker i større omfang og ferien bliver afviklet over en kortere periode.

Beslutning

Lukning kan ikke godkendes.

Bilag

Til toppen


23. Orientering


Sagsfremstilling
 • Nyt Mentorloft 2014 til uddannelse / aktivering

 • Personaletilpasning, SFO-området, procedure m.v.

Beslutning

Taget til efterretning.

Mentorordning ønskes genvurderet.

Neurorehabiliteringens placering for ny bygningsmasse.

Resume

Sagsforløb: ØK

Bilag

Til toppen


24. Lukket punkt: Eventuel køb af areal


Til toppen


25. Lukket punkt: Ansøgning om fritagelse for betaling af ejendomsskat


Til toppen


26. Lukket punkt: Anmeldelse om ændring af sammensætning af bestyrelse


Til toppen


27. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling


Til toppen


28. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling


Til toppen


29. Lukket punkt:


Til toppen


30. Lukket punkt: Proces vedr. lærertidsaftale og tilpasningerne på pædagogområdet


Til toppen


31. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 11. december 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer