Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 27. august 2014
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Ingen.

Claus Kongsgård og Henning Jørgensen deltog ikke i behandlingen af pkt. 20 -33 og 37- 46.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Pkt. 34 flyttes til lukket del.

Til toppen


3. Basisbudget 2015 - forslag til korrektioner


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget skal foretage behandling af korrektioner for alle politikområder til Budget 2015.

Sagsfremstilling

I følge principper for udarbejdelse af budget 2015 udarbejder Økonomiafdelingen forslag til øvrige korrektioner. Disse korrektioner behandles i fagudvalgene på møderne i august måned, hvor fagudvalgene skal indstille, hvilke af korrektionerne, der ønskes indarbejdet til 1. behandling i budgettet. Med henblik på at sikre et øget politisk ejerskab til ændringerne, er det besluttet, at korrektionerne får en meget grundig behandling efterfølgende i Økonomiudvalget.

For at give et overblik over de ændringer, der foreslås indarbejdet, udarbejdes et skema for hvert politikområde, som hører under fagudvalget. Skemaet viser, hvilke ændringer der foreslås indarbejdet under hvert politikområde.

Skemaet er opbygget således, at øverste linje viser politikområdets budget for 2015 i 2015-niveau, dvs. efter der er foretaget en løn- og prisregulering. Endvidere er udgangspunktet også allerede korrigeret for de ændringer, der blev vedtaget i overslagsårene i budget 2014 samt for evt. byrådsbeslutninger i første halvår af 2014 med økonomiske konsekvenser for 2015. Herudover indgår en sum over de omplaceringer, der er foretaget mellem politikområderne. Disse omplaceringer er samlet udgiftsneutrale for kommunen under ét, og der er således tale om nogle rent administrative omplaceringer, f.eks. fordeling af lønpuljer.

Herefter tillægges øvrige budgetkorrektioner. Det er disse korrektioner Økonomiudvalget skal tage stilling til. Hver af de øvrige korrektioner indgår som en selvstændig linje i skemaet og vil indgå enten under

 1. Lovgivningsændringer,

 2. Ændrede forudsætninger, overførselsudgifter,

 3. Ændrede forudsætninger, serviceudgifter,

 4. Ændrede forudsætninger, specialiserede socialområde.

Hver korrektion er endvidere kort beskrevet i et efterfølgende skema.

Fagudvalgene har behandlet budgetkorrektionerne med følgende bemærkninger:

Miljø- og Teknikudvalget d. 18. august:

De foreslåede korrektioner indstilles indarbejdet til Byrådets 1. behandling af budgettet.

Børne- og Skoleudvalget d. 19. august:

Udvalget ønsker de anførte korrektioner indarbejdet i budgettet.

Social- og Sundhedsudvalget d. 20. august:

Udvalget indstiller, at Brønderslev Kommunes andel af den aftalte sundhedspulje i flerårsaftalen afsættes i budget 2015.

Beskæftigelsesudvalget d. 21. august:

Det indstilles, at de foreslåede korrektioner indarbejdes til 1. behandling af budget 2015.

Fritids- og Kulturudvalget d. 21. august:

Til efterretning.

Ældreomsorgsudvalget d. 21. august:

Indstilles godkendt.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Økonomiudvalget beslutter, hvilke korrektioner, der anbefales indarbejdet til 1. behandling af Budget 2015.

Forretningsledelsen deltager i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Korrektioner præsenteret. Spørgsmål afklares.

Teknisk basisbudget udarbejdes på baggrund heraf.

Bilag

Til toppen


4. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2014


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet halvårsregnskab og budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2014, der ud over skøn over udviklingen i budget 2014 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2015.

Budgetopfølgningen udviser forventede netto mindreudgifter på i alt 3,6 mio. kr. for hele 2014.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2014.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse af 26. februar 2011, skal kommunerne aflægge et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet er tænkt som et styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Godkendelse skal ske senest på 1. møde i september måned og inden 1. behandling af næste års budget.

Halvårsregnskabet danner endvidere udgangspunkt for en vurdering af behovet for øvrige korrektioner i budget 2015 på de forskellige politikområder.

Halvårsregnskabet viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser:

Serviceudgifter 17.570.000
Overførsler -10.658.000
Finansiering -10.557.000
Netto mindreforbrug -3.645.000

Pr. 1. januar 2014 blev UngeCentret etableret. Dermed varetages anbringelsesområdet (0-18 år) fremover i to forskellige organisatoriske enheder og budget/regnskab vil fremgå på to forskellige politikområder. For at sikre sammenhængen på anbringelsesområdet, ses området i denne budgetopfølgning under ét.

I forhold til 1. budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 er det samlede resultat forbedret med 8,181 mio. kr.Dette skyldes primært væsentligt øgede indtægter på finansieringssiden samt et betydeligt mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering på Social- og Sundhedsudvalgets område.Omvendt forventes et yderligere merforbrug på serviceudgifterne på Børne- og Skoleudvalget samt Beskæftigelsesudvalgets politikområder.

Halvårsregnskabet viser også i lighed med 1. budgetopfølgning, at der er særlige udfordringer i forhold til at opnå den forventede besparelse med Flerårsaftalen på handicap- og psykiatriområdet. Den aktuelle udfordring ser pr. 30/6 ud til at udgøre ca. 18,5 mio. kr., der forventes i merforbrug på området i indeværende år.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering

af ikke budgetterede merudgifter indenfor fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

Halvårsregnskabet er behandlet i fagudvalgene på møderne i august måned med følgende beslutninger:

Forretningsledelsen behandlede budgetopfølgningen den 12. august med følgende bemærkninger:

Forretningsledelsen anbefaler følgende indsatser som følge af det markante merforbrug på serviceudgifterne

Indenfor flerårsaftalens område skal der sættes fokus på:

 • At indhente efterslæbet som følge af forsinkelsen af igangsætningen af ekstraindsatsen med re-visitation, således der kun bliver tale om en forskydning af effekten. I forbindelse hermed skal der være fokus på sagerne med størst potentiale.

 • At finde baggrunden for at antallet af nye sager er vokset mere end forventeligt, og dermed kan forklare hvorfor udgiftsniveauet generelt er steget på området.

Indenfor området Udsatte børn og unge, skal det undersøges nærmere, hvorfor stigningen til udgifterne til forebyggende foranstaltninger er vokset så kraftigt, således det bliver muligt at bremse denne udvikling.

Til alle fagudvalg med markante skred i serviceudgifterne skal der laves forslag til kompenserende besparelser

Forretningsledelsen konstaterer, at der umiddelbart er finansiering af overskridelsen i 2014, men at der kan blive store udfordringer for finansieringen i 2015”

Miljø- og Teknikudvalget den 18. august 2014:

Udvalget tog halvårsregnskabet til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget den 19. august 2014:

Taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget den 20. august 2014:

Udvalget indstiller de forelagte besparelsesforslag på 1,33 mio. kr. godkendt til delvis finansiering af merudgifterne på 2,6 mio. kr. De resterende ca. 1,3 mio. kr. indstilles finansieret af mindreforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Udvalget ser med stor alvor på den økonomiske situation inden for flerårsaftalen og følger flerårsaftalens elementer meget tæt. Udvalget forventer, at der forelægges initiativer vedrørende især de særligt dyre enkeltsager, som gør det muligt at leve op til flerårsaftalens forudsætninger i 2015 og 2016.

Beskæftigelsesudvalget den 21. august 2014:

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Problematikken omkring merudgifter på handicap- og psykiatriområdet, herunder flerårsaftalen skal drøftes på Borgmesterens møde med udvalgsformændene i næste uge.

Fritids- og Kulturudvalget den 21. august 2014:

Til efterretning.

Ældreomsorgsudvalget den 21. august 2014:

Revideret notat om budgetopfølgning udleveret, og lægges på sagen.

Til efterretning.

Forretningsledelsen deltager i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Budgetaftaleparterne indkaldes til møde, efterfølgende mødes Økonomiudvalget.

Forretningsledelsen anmodes om, på baggrund af udarbejdede forslag til kompenserende besparelser til fagudvalg, afdækningskatalog og andre forslag, at fremkomme med forslag besparelser til behandling på det indkaldte møde.

Bilag

Til toppen


5. Udarbejdelse af afdækningskatalog for Økonomiudvalgets områder


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget skal foretage en prioritering af de udarbejdede afdækningsforslag indenfor udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 12. marts 2014 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2015.

I henhold til budgetproceduren skal der udover det igangsatte arbejde med forslag til strukturændringer også udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2015, herunder også for overførselsudgifterne og de specialiserede områder.

Arbejdet med forslag til strukturændringer og afdækningsforslag hænger tæt sammen. Det betyder, at såfremt der indenfor fagudvalgets område ikke arbejdes med større forslag til strukturændringer, betyder det, at de vedtagne sparekrav i stedet skal findes via afdækningskataloger som kendt fra tidligere budgetår.

Med udgangspunkt i de økonomiske udfordringer for kommunen, er der i budgetproceduren lagt op til, at der i 2015 skal spares 4% på serviceudgifterne. I forhold til årene 2016-2018 er det foreslået, at der opereres med yderligere årlige sparepuljer på 2%. Hermed kan der for hvert udvalgsområde udmeldes et samlet sparekrav for hvert år i de kommende 4 år.

I de enkelte fagudvalgs spareramme, tages højde for de områder som allerede har indarbejdet planer for langsigtet udmøntning af besparelser, det gælder følgende:

 • Flerårsaftalen på Handicap- og Psykiatriområdet

 • Aftale om digitalisering og velfærdsteknologi

 • Energibesparelser som følge af ESCO-projektet.

Samlet set betyder det følgende sparekrav pr. udvalgsområde:

Service udgifter
Sparekrav
2015 2016 2017 2018
Økonomiudvalget 303.961 9.427 13.776 19.855 25.934
Børne- og Skoleudvalget 528.158 21.126 31.689 42.253 52.816
Fritids- og Kulturudvalget 56.558 2.262 3.393 4.525 5.656
Beskæftigelsesudvalget* 90.651 3.626 5.439 7.252 9.065
Ældreomsorgsudvalget 284.805 10.652 15.608 21.304 27.001
Social- og Sundhedsudvalget* 178.409 2.879 2.191 2.066 5.634
Miljø- og Teknikudvalget 61.458 2.458 3.687 4.917 6.146
I alt 1.504.000 52.432 75.784 102.171 132.251

* Der skal korrigeres for fordeling af flerårsaftalen mellem handicap- og psykiatriområdet og Ungecenteret.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at udvalget drøfter temaer, der skal indgå i fagudvalgets afdækningskatalog.

Personalemæssige konsekvenser

Kendes ikke pt.

Indstilling

Økonomiudvalget, 14. maj 2014, pkt. 5:

Der forventes en afdækning bredt i hele udvalgets område

Supplerende sagsfremstilling til mødet d. 10. juni 2014

Foreløbigt afdækningskatalog fremsendes til udvalgets drøftelse.

For så vidt angår afdækningsforslag vedr. administrationspersonale gøres opmærksom på, at materialet endnu ikke er færdig. Foreløbigt materiale fremsendes.

Endelig afdækningskatalog vil foreligge til Økonomiudvalgets prioritering på mødet i august måned.

Økonomiudvalget, 11. juni 2014, pkt. 3:

Drøftet.

Sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 27 august 2014:

I henhold til Budgetproceduren for Budget 2015, skal fagudvalgene på møderne i august måned foretage en prioritering og vedtage, hvilke af besparelsesforslagene fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

I forhold til de første behandlinger af afdækningsforslag i Økonomiudvalget inden sommerferien er oversigten over sparekrav pr. udvalgsområde blevet tilpasset, idet der nu også er taget højde for politisk besluttede strukturændringer. Det betyder for Økonomiudvalgets område, afledte besparelser på drift og vedligeholdelse af henholdsvis Agersted og Serritslev Skoler, der er blevet besluttet lukket.

Det betyder, at der samlet set nu er følgende sparekrav pr. udvalgsområde (specificeret for Økonomiudvalgets område):

Sparekrav

Service Udgift Sparekrav 4% Allerede indarbejdet 2015 2016 2017 2018
Økonomiudvalg 303.961 12.159 8.808 12.287 18.366 24.445
Digitalisering 731
ESCO 2.000
Afledt drift Agersted/Serritslev 620
Børne og skoleudvalg 528.158 21.126 1.546 19.580 27.980 38.544 49.107
Fritids- og kulturudvalg 56.558 2.262 0 2.262 3.393 4.525 5.656
Beskæftigelsesudvalg 93.119 3.777 748 3.029 4.169 5.427 7.315
Ældreomsorgsudvalg 284.805 11.392 2.500 8.892 13.128 18.694 24.271
Social- og Sundhedsudvalg 178.409 7.084 3.508 3.576 3.609 4.088 7.630
Miljø og Teknikudvalg 61.458 2.458 0 2.458 3.687 4.917 6.146
I alt 1.506.468 60.258 11.653 48.605 68.253 94.561 124.570

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Økonomiudvalget beslutter, hvilke besparelsesforslag fra afdækningskataloger, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Beslutning

Prioritering 1,2,3,4,5,7,6.

Der er indregnet ESCO, afledt drift, planlagte skolelukninger og digitalisering i afdækningerne

Bilag

Til toppen


6. Ændringsforslag til budget 2015 fra Enhedslisten


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Drøftelse af ændringsforslag til Budget 2015 fra Ole Bruun, Enhedslisten.

Sagsfremstilling

I forbindelse med forhandlingerne om budget 2015 stiller Enhedslisten følgende forslag:

Den kommunale skatteprocent (personskatten ) forhøjes med 0,4 %.

Forslaget fra Enhedslisten sættes på dagsordenen på dette tidspunkt, idet en ansøgning om skatteforhøjelse skal være indsendt til Økonomi- og Indenrigsministeriet inden den 5. september 2014.

Beslutning

Fremsendes til Byrådet.

V, C ønsker ikke at indsende ansøgning.

Bilag

Til toppen


7. Regulering vedrørende lovændringer fra lov- og cirkulæreprogram 2015, DUT-kompensation i 2014


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

På lov- og cirkulæreprogrammet 2015 er der en række lovændringer, der har konsekvenser i 2014. Brønderslev Kommune bliver med DUT-kompensationen tilført netto 1.342.000 kr. i merudgift, som følge af disse lovændringer.

Byrådet anmodes om at godkendelse af tillægsbevilling.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune bliver i 2014 tilført ialt 1.342.000 kr. i DUT-kompensation, som følge af lovændringer på lov- og cirkulæreprogrammet for 2015.

De væsentligste ændringer er:

 • Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv. (LCP, pkt. 7) + 148 t.kr.

 • Europa-Parlamentsvalget i 2014. (LCP, pkt. 8) +82 t.kr.

 • Forlængelse af uddannelsesordningen for ledige, målretning af 6 ugers selvvalgt uddannelse m.v.) (LCP, pkt. 41) +196 t.kr.

 • Øget administrative udgifter som følge af den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning. (LCP, pkt. 42) +226 t.kr.

 • Erhvervsuddannelsesreformen medfører ændringer på vejledningsområdet. (LCP, pkt. 43) +491 t.kr.

 • Ændring af kommunale bidrag til frie grundskoler og deres SFO, afledt af Folkeskolereformen. (LCP, pkt. 47) +117 t.kr.

 • Socialstyrelsens/VISO's overtagelse af specialrådgivningsydelser samt koordinering af af vidensudvikling på området. (LCP, pkt. 30) -310 t.kr.

 • Kontanthjælpsreformen har en afledt effekt på økonomisk friplads (LCP, pkt. 39) +149 t.kr.

 • Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom m.v. (LCP, pkt. 38) -3.504 t.kr.

 • Ny sygedagpengemodel, L194 ændring af love om sygedagpenge, aktiv beskæftigelsesindsats m.v. afledt effekt etablering af Jobafklaring. 3.434 t. kr.

 • Ændring af lov om uddannelsesordning for ledige der har opbrugt deres dagpengeret -590 t. kr.

 • Indførelsen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse forventes at have effekt på udgifter til kontanthjælp og aktivering af kontanthjælpsmodtagere -220 t.kr.

 • Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelsespålæg, uddannelsesrettet indsats til unge, jobrettet indsats til kontanthjælpsmodtagere, helhedsorienteret indsats til udsatte m.v. (LCP, pkt. 40) +477 t.kr.

 • Styrket rehabilitering af kræftpatienter. (LCP, pkt. 34) 208 t.kr.

 • Kontanthjælpsreformen har en afledt effekt på boligsikring. (LCP, pkt. 39) +204 t.kr.

Konsekvenserne ved de enkelte lovændringer fordeler sig på politikområder jfr. bilag.

Stabschefen for Økonomi Personale og IT foreslår, at der godkendes en tillægsbevilling på netto 1.342.000 kr. i merudgift i 2014, som følge af lovændringer.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger til sagen. Bemærkninger fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Udmøntning af besparelser vedrørende IT og velfærdsteknologi


Resume

Sagsforløb: SS/ØK

Økonomiudvalget anmodes om at godkende

 • at ikke opnået besparelse i 2013 på 564.000 kr. finansieres ved tilsvarende nedskrivning af investeringspulje for digitalisering (4 mio. kr. pulje)

 • at overført restbesparelse vedr. IT- og velfærdsteknologi på Social- og Sundhedsudvalgets område fra 2014 på 682.000 kr. finansieres af mindreforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering på udvalgets område i 2014

Sagsfremstilling

I budget 2013 blev der indarbejdet en besparelse som følge af en forventet indførelse af IT og velfærdsteknologi på Ældreomsorgsudvalgets samt Social- og Sundhedsudvalgets område. Besparelseskravet blev indarbejdet med en stigende profil for årene 2013-2016, jf. nedenstående opstilling:

2013 2014 2015 2016
Ældreomsorgsudvalget 740.000 kr. 1.480.000 kr. 2.220.000 kr. 2.960.000 kr.
Social- og Sundhedsudvalget 564.000 kr. 1.128.000 kr. 1.692.000 kr. 2.256.000 kr.

Besparelseskravet er i 2013 udmøntet for Ældreomsorgsudvalgets vedkommende, men ikke for Social- og Sundhedsudvalgets område. Tilsvarende er der endnu ikke udmøntet besparelser i 2014 for nogen af udvalgene. Dog har der været forelagt en sag om en systemanskaffelse på Social- og Sundhedsudvalgets område i 2014, som kan medføre en udgiftsmæssig reduktion. Der melder sig to udfordringer i denne sammenhæng:

 • For det første at en del af besparelsen går til andre kommuner, idet systemet indføres på institutioner, hvor der sælges pladser til andre kommuner, og dermed bliver besparelsen for Brønderslev Kommune reduceret.

 • For det andet er Sundhed og Velfærd i udbud med et samlet IT-system til fagenheden. Af de indkomne forslag fremgår det, at nogle af systemerne indeholder de samme faciliteter, som er i det ovenfor omtalte system. Fagenheden finder det derfor formålstjenligt at vente med implementering, indtil et samlet IT-system til Sundhed og Velfærd er valgt. Denne afgørelse træffes i indeværende år, hvorfor udmøntning af besparelsen dermed også forsinkes.

På Økonomiudvalgsmødet den 14. maj 2014 blev de indarbejdede besparelser vedrørende IT- og velfærdsteknologi kort drøftet, og det blev tilkendegivet, at der var behov for en politisk drøftelse af, om de indarbejdede sparekrav skal udmøntes som rammereduktioner, såfremt der ikke kan findes et tilstrækkeligt provenu ved indførelse af nye IT- og velfærdsteknologiske løsninger.

Det foreslås, at den manglende udmøntning af besparelsen på Social- og Sundhedsudvalgets område på 564.000 kr., som er overført til 2014, udmøntes ved en tilsvarende nedskrivning af den overførte investeringspulje på oprindeligt 4 mio. kr. fra 2013. Denne pulje står i Økonomiudvalgets regi, og der er overført et restbeløb på 1.505.000 kr. fra 2013 til 2014. Godkendes denne løsning vil der i 2014 alene skulle udmøntes 1.128.000 kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget

 • drøfter, om de indarbejdede besparelser skal udmøntes som rammebesparelser, såfremt der ikke kan findes et tilstrækkeligt provenu ved indførelse af nye IT- og velfærdsteknologiske løsninger, og

 • godkender, at den ikke udmøntede besparelser på Social- og Sundhedsudvalgets område på 564.000 kr. i 2013 udmøntes ved en tilsvarende nedskrivning af investeringspuljen fra 2013 på Økonomiudvalgets område.

Personalemæssige konsekvenser

Kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at det overførte restbeløb på 1.505.000 kr. på Økonomiudvalgets område er overført til anlæg og altså ikke en del af servicerammen for 2014.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 20. august 2014, pkt. 7:

Udvalget tager til efterretning, at der er overført en forholdsmæssig andel af besparelsen på 1.129.000 kr. i 2014 til UngeCentret. Dette svarer til ca. 235.000 kr. Udvalget foreslår, at en forholdsmæssig andel af den resterende besparelse udmøntes på sundhedsområdet i 2014, svarende til ca. 212.000 kr., mens det restende beløb på udvalgsområdet hører til under flerårsaftalen, svarende til ca. 682.000 kr. Dette beløb foreslås finansieret af den aktivitetsbestemte medfinansiering i 2014.

Udvalget foreslår desuden fagenhedens forslag nr. 2 godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


9. Forslag om etablering af Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

KKR og Kontaktudvalget fremsender forslag om tilslutning til det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner og Region Nordjylland om vækst og udvikling – Business Region North Denmark og i givet fald afsættelse af 15,00 kr. pr. indbygger til samarbejdet.

Samarbejdet etableres pr. 1. januar 2015. Vedtægter mv. vil komme til behandling hos de deltagende parter i efteråret 2014.

Byrådet anmodes om stillingtagen til, hvorvidt Brønderslev Kommune skal tilslutte sig samarbejdet.

Sagsfremstilling

De nordjyske kommuner og Region Nordjylland har i foråret 2014 i regi af KKR og Kontaktudvalget drøftet muligheden for at etablere et nyt forstærket samarbejde om erhvervsudvikling og turisme. På den baggrund har der været nedsat en gruppe på tværs af kommuner og region, som har udarbejdet et konkret oplæg til, hvordan et sådant samarbejde kunne realiseres. Oplægget er drøftet på KKR-møde den 6. juni 2014 og på Kontaktudvalgsmøde den 11. juni 2014. Begge fora har anbefalet initiativet og ønsket det fremsendt til behandling i de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Formål og indhold

Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant rolle i forhold til udvikling og vækst i eget område. Både nationalt og internationalt er der en erkendelse af, at lokale og regionale myndigheder sammen med virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan udnytte geografiske og historiske styrkepositioner som afsæt for fremtidig vækst. På den baggrund har mange regioner i Danmark og Europa etableret nye samarbejdsstrukturer – ofte under betegnelsen Business Regions – som fælles afsæt for et stærkere samarbejde.

Med henblik på at fastholde og udvikle væksten i Nordjylland og understøtte fremtidig jobskabelse i regionen foreslås derfor etableret et nyt forstærket samarbejde imellem de nordjyske kommuner og Region Nordjylland pr. 1. januar 2015. Samarbejdet benævnes: Business Region North Denmark – fælles om vækst og udvikling.

Samarbejdet vil give de nordjyske kommuner og Regionen mulighed for målrettet at samarbejde om fælles satsninger, som flere eller alle parter finder centrale for en fælles vækstdagsorden. De fælles satsninger vil samtidig sikre en tæt kobling imellem de enkelte kommuners egne udviklingsstrategier og den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi, REVUS. Endelig vil de fælles satsninger være gode platforme for at søge betydelig ekstern finansiering til regionale vækstinitiativer.

Det nye samarbejde vil således påtage sig en vigtig rolle mellem det strategiske niveau, hvor rammen sættes af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (REVUS) sammen med de kommunale strategier og det udførende niveau, hvor en lang række aktører, herunder de enkelte kommuner og Regionen, fortsat skal fungere som program- og projektansvarlige. Samarbejdet får således sin styrke på det operationelle niveau og vil bidrage til at samle kræfterne i regionen og sikre mere koordinerede indsatser.

Succeskriterierne for Business Region North Denmark vil være:

 • Tydelig samklang imellem kommunernes vækststrategier og den regionale vækst- og udviklingsstrategi

 • Et dagsordenssættende og proaktivt partnerskab på områder, der er særligt vigtige for en positiv udvikling i regionen

 • Igangsætning af en række konkrete fælles initiativer, så fælles midler kommer ’ud at arbejde’

 • Udbyttet af investeringer via partnerskabet bliver større via betydelig ekstern medfinansiering

 • Regionens samlede kompetencer og styrkepositioner synliggøres for arbejdskraft og investorer

Alle kommuner og Regionen har allerede i dag bundet engagement og ressourcer i en række fælles tiltag: Norddanmarks EU-kontor, Væksthus Nordjylland, Visit Nordjylland mm. Der findes ikke i dag et forum, hvor partnerne sammen og tværgående kan drøfte deres engagement i disse indsatser. På turismeområdet er der yderligere et særligt behov for samarbejde de kommende år som konsekvens af den ændrede nationale satsning. Disse tiltag er alle centrale i forhold til det nye samarbejde og vil derfor indgå som en del af den fælles kerne.

Indsatsområderne for Business Region North Denmark – som også rummer ovenstående tiltag - vil være:

 • Erhvervsudvikling og jobskabelse

Cementering og videreudvikling af regionale styrkepositioner og fælles platforme. Regionale virksomheds- og iværksætterprogrammer

 • Turisme

Ny platform for fremtidigt nordjysk turismesamarbejde. Match til regeringens ’Vækstplan for dansk turisme’. Udvikling af turisme som erhverv

 • Adgang til kvalificeret arbejdskraft

Samle og styrke indsats for virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft. Fastholdelse af nyuddannede og udenlandsk arbejdskraft

 • Infrastruktur

Koordinering af planstrategier med henblik på at understøtte en funktionelt sammenhængende region. God tilgængelighed både fysisk og digitalt

 • Internationalt samarbejde

Øget internationalt samarbejde og hjemtag af flere midler. Styrkelse og synliggørelse af EU-kontoret i Nordjylland og Bruxelles

Organisering

For at indfri målene skal det nye samarbejde være kendetegnet ved følgende principper:

 • Beslutningskraft

 • Handlekraft

 • Medejerskab

 • Samarbejde

 • Fleksibilitet

Business Region North Denmark bør derfor have en enkel og smal organisering kendetegnet ved et dagsordenssættende og igangsættende samarbejde, fælles midler til fælles indsatser og fleksibilitet i medfinansiering på yderligere projekter og endelig et skarpt fokus på opfølgning og evaluering.

Konkret foreslås Business Region North Denmark etableret som et selvstændigt samarbejde med egne vedtægter, f.eks. i form af en forening. Samarbejdet ledes af en bestyrelse med borgmestrene fra de 11 kommuner og regionsrådsformanden samt en direktion med kommunaldirektørerne og direktøren for Region Nordjylland. Der etableres et bredt sammensat Erhvervsforum, som kan give inspiration til fremtidige satsninger og foreslå konkrete initiativer. Erhvervsforum kan om relevant etablere temagrupper om udvalgte emner. Bestyrelse, direktion og Erhvervsforum betjenes af et fælles sekretariat bestående af medarbejdere fra kommuner og Region.

Det nye samarbejde vil ikke være udførende på de konkrete fælles projekter. Operatøransvar placeres hos de enkelte kommuner (erhvervskontor, turistkontor, forvaltning mv.) eller Regionen ud fra interesse og forudsætninger. Den ansvarlige kommune varetager projektledelse på vegne af og i tæt samarbejde med øvrige deltagende kommuner og eksterne partnere herunder erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner m.fl. Væksthus Nordjylland, EU-kontoret og en evt. ny fælles turismeenhed kan ligeledes tildeles operatøransvar.

Økonomi

Alle kommuner og regionen bidrager til samarbejdet med et basisbidrag. Dette består af:

 • Deltagelse i møder i bestyrelse og direktion

 • Udpegning af medlemmer til ErhvervsForum

 • Medarbejdertimer til det fælles sekretariat

 • 15 kr. pr. indbygger fra hver kommune / 9 kr. pr. indbygger for Regionen, hvoraf en andel disponeres af bestyrelsen til fælles initiativer og resten disponeres af den enkelte kommune/Regionen til deltagelse i konkrete projekter efter ønske

De enkelte kommuner og Regionen kan herudover vælge yderligere at medfinansiere konkrete projekter, som nogle eller alle parter i samarbejdet tager initiativ til. Størrelse og fordeling af den konkrete medfinansiering, som kan være både kontant og timer, aftales konkret for det enkelte projekt.

De 15 kr. pr. indbygger fra kommunerne – svarende til ca. 8,7 mio. kr. - foreslås disponeret således:

 • 5 kr. disponeres af bestyrelsen til fælles erhvervsinitiativer

 • 5 kr. disponeres af den enkelte kommune til deltagelse i konkrete projekter efter eget valg

 • 1 kr. til analyser, mødeaktivitet m.v.

 • 4 kr. reserveres til en fælles turismeindsats

De 9 kr. pr indbygger fra Regionen – svarende til ca. 5,2 mio. kr. - foreslås disponeret således:

 • 3 kr. til en styrkelse af EU-kontorets indsats i Bruxelles

 • 5 kr. disponeres af Regionen til deltagelse i konkrete projekter efter eget valg

 • 1 kr. til analyser m.v.

Dertil kommer den nuværende finansiering af Norddanmarks EU-kontor (2. kr. pr. indbygger pr. kommune, dog 1,8 mio. kr. fra Aalborg Kommune og Region Nordjylland) og Væksthus Nordjylland (ca. 40 kr. pr. indbygger pr. kommune som bundne midler via bloktilskud).

Herudover kan det nye samarbejde søge finansiering via de regionale udviklingsmidler/EU-strukturfonde, som administreres af Vækstforum samt statslige pulje og EU-programmer.

Tidsplan

Tidsplan for etablering af Business Region North Denmark:

 • August – oktober: oplæg indgår i budgetforhandlinger i kommuner og region

 • Oktober – december: forberedelse, vedtægter mv. godkendes af deltagende parter, udpegninger

 • 1.1.15: ikrafttræden

Kommunaldirektøren foreslår, at Brønderslev Kommune tilslutter sig samarbejdet og afsætter midler hertil på budget 2015.

Økonomi

I basisbudgettet for 2015 er der indlagt forslag til teknisk korrektion med 540.000 kr. til samarbejdet, svarende til 15 kr. pr. indbygger. Beløbet foreslås finansieret af puljen "Øvrige tilskud" under Erhvervsservice og Iværksætteri, som er på i alt 738.414 kr.

Beslutning

Indstilles godkendt med finansiering fra pulje som foreslået.

Bilag

Til toppen


10. Frigivelse af rådighedsbeløb fra anlægsbudgettet 2014 til overførsel til fortsat drift af service- og rengøringsområdet


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive 1,5 mio. kr. fra anlægsrammen for anvendelse til løbende bygningsvedligeholdelse.

Sagsfremstilling

Anlægsbudgettet til bygningsvedligeholdelse blev udvidet med 3 mio. kr. i forbindelse med budgetlægningen for 2014 med henblik på frigivelse i større puljer til gennemførelse af løbende bygningsvedligeholdelse m.v.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver 1,5 mio. kr. fra anlægsrammen for bygningsvedligeholdelse.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at der i forbindelse med budget 2014 blev overført 3,0 mio. kr. fra drift til anlæg vedr. bygningsvedligeholdelse.

Den 29. januar 2014 blev der frigivet 1,5 mio. kr., så de resterende 1,5 mio. kr. bedes frigives.

Beslutning

Indstilles frigivet.

Til toppen


11. Frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af pædagogiske tiltag indenfor Børne- og Skoleudvalgets område 2014


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive 250.000 kr. til gennemførelse af tiltag indenfor Børne- og Skoleudvalgets område.

Sagsfremstilling

Byrådet har tidligere frigivet midler fra anlægsbudgettet til vedligeholdelse af kommunale bygninger til gennemførelse af mindre projekter, som har karakter af pædagogiske tiltag indenfor Børne- og Skoleudvalgets område og måske knap så meget karakter af vedligeholdelse.

Ordningen har vist sig at være særdeles succesfuld og effektiv.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver kr. 250.000 til gennemførelse af pædagogiske tiltag indenfor Børne- og Skoleudvalgets område. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløb afsat til vedligeholdelse af kommunale bygninger i 2014.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der er 5.253.229 kr. tilbage på bygningsvedligeholdelse for kommunale ejendomme efter frigivelsen.

Beslutning

Indstillet godkendt.

Oversigt over forbrug ønskes.

Til toppen


12. Frigivelse af anlægsmidler til Jerslev Aktivitetssal


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Fagenheden for Børn og Kultur anmoder om frigivelse af anlægsbevilling på 1.050.000 kr. til Jerslev Aktivitetssal.

Sagsfremstilling

På budget 2014 er der afsat 1.050.000 kr. på anlæg som tilskud til etablering af Jerslev Aktivitetssal.

Jerslev Aktivitetssal er under etablering og i den forbindelse har styregruppen bag Jerslev Aktivitetssal ønsket at få frigivet de bevilgede anlægsmidler.

Projektet indeholder en samling af byens aktiviteter i den nye aktivitetssal. Konceptet er fysisk og mentalt at åbne idrætshallen mod omgivelserne samt at skabe god forbindelse mellem de enkelte faciliteter i selve bygningen.

Den nye aktivitetssal skal indeholde sal med rumopdeling, depoter/redskabsrum, fitnesscenter, spinningslokale og mødelokale, hvor der er mulighed for trådløs opkobling. Dette vil give mulighed for nye brugere, bl.a. fra skolen, byen, fra Hellum Idrætsforening og fra det store opland. Der vil være mulighed for idræt for hele familien. Udvidet halkapacitet indfrier behov for flere timer til idræt i skoletiden. På sigt ønskes fodboldafdelingen flyttet til centret og udbygget med et nyt cafeteria.

Fagenheden for Fritid og Kultur foreslår, at anlægsmidlerne frigives.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der i budget 2014 er afsat 1.050.000 kr. til Jerslev Aktivitetssal.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 21. august 2014, pkt. 9:

Indstilles frigivet.

Beslutning

Indstilles frigivet.

Bilag

Til toppen


13. Frigivelse af anlægsmidler til selvbetjeningsløsning i Hjallerup Bibliotek


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Fagenheden for Børn og Kultur anmoder om frigivelse af anlægsbevilling på 300.000 kr. til etablering af selvbetjeningsløsning i Hjallerup Bibliotek.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalerne for 2014 blev der afsat 300.000 kr. til etablering af "åbent bibliotek" på Hjallerup Bibliotek. Beslutningen skal ses i sammenhæng med personalebesparelsen på biblioteksområdet på 278.000 kr. Etableringen af "åbent bibliotek" er med til at sikre serviceniveauet.

Der er allerede "åbent bibliotek" på Dronninglund Bibliotek som fungerer meget tilfredsstillende og som bruges flittigt af borgerne i området. Biblioteket forventer det samme vil ske i Hjallerup.

Anlægsbevillingen dækker udgifter i forbindelse med bygningsændringer samt udgifter til overvågning, adgangsforhold og selvbetjeningsløsninger.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at der frigives 300.000 kr. til etableringen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der i budget 2014 er afsat 300.000 kr. til selvbetjeningsløsning på Hjallerup bibliotek.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 21. august 2014, pkt. 10:

Indstilles frigivet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


14. Tilskud til Thise Idrætsforening til ombygning/renovering af klubhuset


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af beløb til ombygning/renovering af klubhuset i Thise.

Sagsfremstilling

Thise Idrætsforening byggede i 1969 det nuværende klubhus. Huset er indrettet med to mindre og et større omklædningsrum, dommer omklædningsrum og køkken/cafeteria. Klubhuset er løbende blevet vedligeholdt, men trænger nu til en større renovering.

Renoveringen omfatter, at der laves fire omklædningsrum, et vaskerum/opbevaringsrum, to omklædningsrum til dommere, mødelokale og fordelingsgang.

Thise Idrætsforening oplyser, at der ikke er søgt tilskud fra fonde, da at de har erfaring med, at fondene gerne ser kommunal støtte for at ville bidrage. De forventer efterfølgende at sende ansøgning om tilskud til Grøn Ordning, Spar Nord Fonden og Sparekassen Vendsyssels Fonden.

Foreningen har 592 medlemmer.

Økonomi:

Materialeudgifter efter overslag Stark 440.000 kr.
Uforudsete omkostninger 60.000 kr.
Pris inkl. moms 500.000 kr.

Renoveringen gennemføres ved hjælp af frivilligt arbejde i det omfang, det er muligt indenfor lovgivningen.

Tilskud til Thise Idrætsforening vil skulle finansieres over Fritids- og Kulturudvalgets anlægsbudget.

Sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde den 21. august 2014:

Thise Idrætsforening har fremsendt uddybning af ansøgning, der er vedlagt som bilag.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at der i budget 2014 er afsat en pulje på 1 mio. kr. til anlæg på Fritids- og Kulturudvalget område, og der er 925.000 kr. tilbage i puljen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 28. maj 2014, pkt. 8:

Udvalget ønsker yderligere beskrivelse af projektet.

Svend Erik Trudslev fraværende.

Fritids- og Kulturudvalget, 21. august 2014, pkt. 13:

Udvalget kan bevilge 200.000 kr., som indstilles frigivet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


15. Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb for vinduesudskiftning på Flauenskjold Skole


Økonomi

Økonomiafdelingen bekræfter, at der er efter frigivelsen er 4.728.229 kr. tilbage på bygningsvedligeholdelsen i 2014.

Beslutning

Indstilles frigivet.

Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive en anlægsbevilling på 525.000 kr. for en nødvendig vinduesudskiftning på bygningsafsnittet "Fyldepennen" på Flauenskjold Skole.

Sagsfremstilling

Som et forsat led i nødvendig udskiftning af nedslidte og utætte vinduer i kommunale bygninger i Brønderslev kommune, søger Fagenheden for Teknik og Miljø om frigivelse af midler til udskiftning af nedslidte og utætte vinduer der giver anledning til kulde og trækgener i bygningsafsnittet "Fyldepennen" på Flauenskjold Skole. Flauenskjold Skole indgår i plan for udskiftning af den mest trængende vinduer.

Fagenheden har beregnet en samlet anlægsudgift på 525.000 kr.

Anlægsudgiften foreslås finansieret med 525.000 kr. fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse for kommunale ejendomme 2014.

Herefter udgør anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse 4.728.229 kr.

Fagenheden for Miljø og Teknik foreslår, at Byrådet frigiver 525.000 kr. fra anlægsbudgettet 2014 afsat til bygningsvedligeholdelse af kommunale ejendomme.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Til toppen


16. Ansøgning om tilskud til markedsføring af Brønderslev by


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget anmodes om stillingtagen til fornyet ansøgning fra Brønderslev Borgerforening om tilskud på 50.000 kr. til markedsføring af Brønderslev by.

Sagsfremstilling

Borger9700 er en nystiftet forening pr. 30. september 2013.

Foreningens formål er ifølge vedtægterne: "at styrke Brønderslev byområde med et kulturelt,

socialt og praktisk fællesskab, der gør Brønderslev by til fortsat at være et attraktivt sted at

bo. Foreningen vil engagere sig i aktiviteter og arrangementer, forskønnelse og synliggørelse af byen, være kontaktflade for borgere, foreninger og virksomheder i Brønderslev by over for offentlige myndigheder og andre instanser".

Foreningens arbejde ledes af en frivillig bestyrelse på 7 medlemmer.

Foreningens mål og handleplaner for at skabe udvikling i Brønderslev er:

 • at fastholde, udvikle og styrke Brønderslev by som en fremtidssikret by ved en positivsynliggørelse

 • at arbejde for 200 nye beboere bosætter sig i Brønderslev inden for de næste 5 år

 • at igangsætte aktiviteter for nye beboere som en velkomst i forbindelse med bosætning i byen

 • at arbejde for at der er et varierende udbud af kulturaktiviteter i Brønderslev

 • at støtte op om en forskønnelse af midtbyen samt om at skabe liv og aktiviteter i midtbyen

Borger9700 har p.t. 120 medlemmer, men ved en aktiv markedsføring og indsats forventer

foreningen at nå op på 1.000 medlemmer.

I opstartsfasen har foreningen store udgifter til markedsføring af foreningen, igangsætning af

aktiviteter m.v.

Borger9700 ansøger derfor om et tilskud på 30.000 kr. til markedsføring af Brønderslev by.

Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, atder skal foreligge et konkret beskrevet markedsføringsprojekt fra Borger9700 for Brønderslev by, før pengene kan bevilges. Da Dronninglund Borgerforening fik tilskud, var det til et konkret udarbejdet markedsføringsinitiativ, der også havde økonomisk støtte fra bl.a. pengeinstitutter og ejendomsmæglere. Der var ikke tale om en generel støtte til markedsføring af borgerforeningen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiudvalget har følgende puljer i Budget 2014, der kan anvendes, hvis pengene bevilges:

- Økonomiudvalgets udviklingspulje - 315.993 kr.

- Øvrige tilskud under Erhvervsservice og Iværksætteri - 738.414 kr.

Indstilling

Økonomiudvalget, 12. februar 2014, pkt. 21:

Ansøgning om tilskud kan først behandles, når der foreligger konkret markedsføringsprojekt.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 9. april 2014:

Borger9700 - Brønderslev Borgerforening oplyser, at foreningens første projekt er deltagelse i forårsmessen i Brønderslev-Hallen den 12.-13. april 2014.

Sideløbende med deltagelse i messen arbejder foreningen på at få kulturelle oplevelser til Brønderslev.

Foreningen anmoder på den baggrund om et tilskud på 30.000 kr. til markedsføring af Brønderslev by.

Økonomiudvalget, 9. april 2014, pkt. 10:

Kan ikke imødekommes på det foreliggende grundlag, da ansøgning ikke er tilstrækkelig specifik i forhold til ekstern markedsføring af Brønderslev by og i forhold til samarbejde med andre bidragydere.

Sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 27. august 2014:

Borger9700 - Brønderslev Borgerforening har den 5. august 2014 påny fremsendt ansøgning om tilskud til markedsføring af Brønderslev by.

Borger9700 planlægger at deltage på fødevaremarked i Nordkraft i Aalborg den 4. oktober 2014 med det formål at få flere til at bosætte sig i Brønderslev by.

Deltagelsen på markedet gennemføres i samarbejde med ejendomsmæglerne, boligforeningerne, grundejerforeningen, banker m.fl.

Det samlede budget for deltagelse på markedet er 100.000 kr., hvoraf halvdele forventes dækket via indtægter fra aktører.

Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at der bevilges et tilskud på 50.000 kr. til det konkrete projekt.

Økonomi og finansiering:

Økonomiafdelingen oplyser, at restpuljen under Erhvervsservice og Iværksætteri p.t er på 638.414 kr. og restpuljen til udviklingspuljen er på 300.093 kr.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


17. Nedlæggelse af Agersted Skole pr. august 2015


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet skal træffe beslutning om nedlæggelse af skolen efter ”Bekendtgørelse om proceduren ved en skolenedlæggelse”, herunder at skoledistriktet henlægges til enten Dronninglund Skoles eller Asaa Skoles distrikt. Derudover skal der tages stilling til forslag til tids- og handleplan for offentlig høring og indhentning af udtalelser fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

Sagsfremstilling

Byrådet har på sit møde den 18. juni 2014 besluttet, at Agersted Skole nedlægges som selvstændig skole med virkning fra august 2015. Nedlæggelse er begrundet med et vigende elevantal i skolens distrikt samt behov for at optimere anvendelsen af ressourcerne på skoleområdet.

Agersted Skole har i skoleåret 2014/2015 et samlet elevantal på 0. – 6. klassetrin på 86 elever.

Af opgørelser fra folkeregistreret fremgår det, at der i de kommende 5 år vil være et relativt lavt antal skolesøgende børn i distriktet. Det vil på den baggrund være vanskeligt både økonomisk og fagligt at opretholde en bæredygtig drift af skolen.

Udviklingen i antallet af skolesøgende børn i Agersted Skoles skoledistrikt.

Årgang 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Antal børn 18 12 8 11 13 11

I forhold til de økonomiske konsekvenser for Brønderslev Kommune ved lukningen af Agersted Skole henvises til det vedlagte bilag, der blev fremlagt for Byrådet på mødet den 18. juni 2014.

I analyse af strukturscenarier fremgår det, at eleverne fra Agersted Skoles nuværende skoledistrikt vil kunne være på både Asaa Skole og Dronninglund Skole.

Fagenheden for Børn og Kultur anbefaler Byrådet:

 • At Agersted Skole nedlægges med virkning fra august 2015

 • At der træffes beslutning om at henlægge Agersted Skoles skoledistrikt til enten Asaa Skoles eller Dronninglund Skoles skoledistrikt med virkning fra 1. august 2015.

 • At der i relation til bekendtgørelsens anvisninger gennemføres en offentlig høring på minimum 8 uger.

 • At forslaget fremlægges til gennemsyn i Borgerservice i Brønderslev og Dronninglund

 • At forslaget annonceres i dagbladet Nordjyske og på kommunens hjemmeside

 • At der indhentes udtalelse fra skolebestyrelsen ved de berørte skoler

 • At det skitserede forslag til tids- og handleplan, herunder høringsperiode med frist for indsigelser mod forslaget, godkendes.

 • At behandlingen af forslaget gennemføres i 2014 efter følgende tidsplan:

19. august: 1. behandling i Børne- og Skoleudvalget

27. august: 1. behandling i Økonomiudvalget

3. september: 1. behandling i Byrådet

19. september: Sidste frist for offentliggørelse af forslaget med høring og

frister

14. november: Sidste frist for fremsendelse af forslaget til udtalelse i de

berørte skolebestyrelser

2. december: 2. behandling i Børne- og Skoleudvalget

10. december: 2. behandling i Økonomiudvalget

17. december: 2. behandling i Byrådet

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 19. august 2014, pkt. 7:

Udvalget indstiller, at Agersted Skoles distrikt henlægges til Asaa Skoles distrikt og fremsender forslaget til godkendelse i Byrådet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


18. Nedlæggelse af Serritslev Skole pr. august 2015


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet skal træffe beslutning om nedlæggelse af skolen efter ”Bekendtgørelse om proceduren ved en skolenedlæggelse”, herunder at skoledistriktet henlægges til Skolegades Skoles distrikt samt tids- og handleplan for offentlig høring og indhentning af udtalelser fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 18. juni 2014 besluttet, at Serritslev Skole nedlægges som selvstændig skole med virkning fra august 2015. Nedlæggelse er begrundet med et vigende elevantal i skolens distrikt samt behov for at optimere anvendelsen af ressourcerne på skoleområdet.

Serritslev Skole har i skoleåret 2014/2015 et samlet elevantal på 0. – 4. klassetrin på 71 elever. Af opgørelser fra folkeregisteret fremgår det, at der i de kommende 5 år vil være et fald i antallet af skolesøgende børn i skolens distrikt. Det vil på den baggrund være vanskeligt både økonomisk og fagligt at opretholde en bæredygtig drift af skolen.

Udviklingen i antallet af skolesøgende børn i Serritslev Skoles skoledistrikt.

Årgang 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Antal børn 23 15 14 9 20 5 7 (maj)

Der er tradition for, at et betragteligt antal forældre bosiddende i Serritslev Skoles distrikt vælger friskolen i Stenum i stedet for folkeskolen. Det kan derfor ikke forventes, at det i tabellen anførte antal børn samtidig er et udtryk for det elevantal, der vil kunne forventes på Serritslev Skole, hvis skolen opretholdes.

I forhold til de økonomiske konsekvenser for Brønderslev Kommune ved lukningen af Serritslev Skole henvises til vedlagte bilag, der blev fremlagt for Byrådet på mødet den 18. juni 2014.

Fagenheden for Børn og Kultur anbefaler Byrådet:

 • At Serritslev Skole nedlægges med virkning fra august 2015

 • At Serritslev Skoles skoledistrikt henlægges til Skolegades Skoles skoledistrikt med virkning fra 1. august 2015.

 • At der i relation til bekendtgørelsens anvisninger gennemføres en offentlig høring på minimum 8 uger.

 • At forslaget fremlægges til gennemsyn i Borgerservice i Brønderslev og Dronninglund

 • At forslaget annonceres i dagbladet Nordjyske og på kommunens hjemmeside

 • At der indhentes udtalelse fra skolebestyrelsen ved de berørte skoler

 • At det skitserede forslag til tids- og handleplan, herunder høringsperiode med frist for indsigelser mod forslaget, godkendes.

 • At behandlingen af forslaget gennemføres i 2014 efter følgende tidsplan:

19. august: 1. behandling i Børne- og Skoleudvalget

27. august: 1. behandling i Økonomiudvalget

3. september: 1. behandling i Byrådet

19. september: Sidste frist for offentliggørelse af forslaget med høring og

frister

14. november: Sidste frist for fremsendelse af forslaget til udtalelse i de

berørte skolebestyrelser

2. december: 2. behandling i Børne- og Skoleudvalget

10. december: 2. behandling i Økonomiudvalget

17. december: 2. behandling i Byrådet

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 19. august 2014, pkt. 8:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


19. Strategiplan på skoleområdet i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet anmodes om at godkende forslag til strategiplan på skoleområdet i Brønderslev Kommune. Strategiplanen er udarbejdet i forbindelse med drøftelse af strukturændringer til budget 2015 og indeholder forslag til udvikling af skolevæsenet inden for især 3 delområder (styrkelse af skoledistrikterne, udvikling af overbygningerne samt arbejdet med inklusion).

Sagsfremstilling

Strategiplanen er udarbejdet på baggrund af Byrådets drøftelser og beslutninger til mødet den 18. juni 2014.

Strategiplanen har til formål at styrke det kommunale skolevæsen i Brønderslev Kommune ved fortsat at sikre en høj faglighed og kvalitet på de kommunale skoler og samtidig skabe stabilitet på undervisningsstederne i en periode under de nuværende kendte forudsætninger. Det sker med en opmærksomhed på udfordringen med faldende børnetal i de kommende år.

Strategiplanen skal derfor sætte retning på udviklingen af skoleområdet og gennem dialog og åbenhed sikre en høj grad af involvering for interessenterne på skoleområdet i Brønderslev Kommune.

Strategiplanen bygger på nogle af de tidligere drøftelser vedrørende strukturændringsforslag samt tidligere forslag til masterplan på skoleområdet. Strategiplanen har endvidere været drøftet i skoleledergruppen med henblik på at medtage deres input til de enkelte delelementer.

Strategiplanen indeholder pejlemærker og opmærksomhedspunkter på følgende 3 delområder:

 • Styrkelse af skoledistrikterne

 • Udvikling af overbygningen

 • Styrkelse af inklusionsindsatsen

Inden for hvert af områderne peges der på, hvilke retninger og opmærksomhedspunkter Fagenheden for Børn og Kultur ser.

Børne- og Skoleudvalget skal på mødet præsenteres for og drøfte forslag til strategiplan. Udvalget skal desuden drøfte tilrettelæggelse af den videre proces med behandling af strategiplanen, både i relation til inddragelse af bestyrelser, MED-udvalg samt den videre politiske proces.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 19. august 2014, pkt. 9:

Udvalget ønsker:

 • at pkt. 1 på side 7 omformuleres, og at punkterne 1 og 2 på side 10 slettes

 • at der arbejdes videre med Model 3 og mulighed for at oprette profil-klasser

 • at der på sigt kan arbejdes med en videre styrkelse af overbygningsstrukturen

 • at der arbejdes videre med mulige modeller for organisation og struktur for 10. klasse tilbuddet

Med disse tilføjelser fremsendes Strategiplanen til godkendelse i Byrådet.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 27. august 2014:

Børne- og Skoleudvalget foreslår følgende tekst til punkt 1 på side 8 i strategiplanen:

Fokuspunkter ved etablering af større skoleenheder:

 1. Skolestrukturen bør ændres således, at der bliver en bedre og mere fleksibel anvendelse af ressourcerne; både de økonomiske og de pædagogiske. Desuden forventes det, at større enheder bliver mere økonomiske robuste og derved opnår en fleksibilitet i forhold til at imødekomme de pædagogiske behov, der opstår i løbet af et skoleår.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


20. Ophør af samarbejde om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)


Resume

Sagsforløb: FL/BE/BS/ØK/BY

Jammerbugt Kommune anmoder om udtrædelse af "UU Vendsyssel Øst Vest" pr. 1. januar 2015.

Anmodningen sker ud fra selskabets regler som fastsætter, at en kommune kan udtræde med et års varsel fra den 1. januar, medmindre de deltagende kommuner er enige om, at opløse selskabet med kortere frist.

Byrådet anmodes om at tage stilling til anmodningen.

Sagsfremstilling

UU er i dag organiseret i et selvstændigt selskab i samarbejde mellem Jammerbugt og Brønderslev Kommune under navnet "UU Vendsyssel Øst Vest". Der er tale om et selskab efter den kommunale styrelseslovs § 60.

Selskabet kan opløses i henhold til den kontrakt, der er indgået med en frist på et år gældende fra 1. januar, medmindre de deltagende kommuner er enige om at opløse selskabet med kortere frist.

Jammerbugt Kommune ønsker at opløse selskabet og hjemtage UU til Jammerbugt Kommune pr. 1. januar 2015.

Personalemæssige konsekvenser

Virksomhedsoverdragelsesloven vil gælde for medarbejderne ansat i UU.

Indstilling

Forretningsledelsen, 5. august 2014, pkt. 5:

Forretningsledelsen anbefaler at imødekomme Jammerbugts anmodning, såfremt

det kan ske inden for rammerne af loven om virksomhedsoverdragelse og uden yderligere økonomiske udgifter for nogle af kommunerne.

Børne- og Skoleudvalget, 19. august 2014, pkt. 14:

Forretningsledelsens anbefaling indstilles godkendt.


Beskæftigelsesudvalget, den 21. august 2014, pkt. 9:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Forretningsledelsens anbefaling indstilles til godkendelse.

Claus Kongsgaard og Henning Jørgensen fra fraværende.

Bilag

Til toppen


21. Fremtidig organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FL/BS/BE/ØK/BY

Byrådet anmodes om at tage stilling til den fremtidige organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning er p.t. organiseret i et § 60 selskab mellem Jammerbugt og Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune ønsker at udtræde af samarbejdet.

I henhold til Brønderslev Kommunes styrelsesvedtægt er opgaven omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) placeret under Beskæftigelsesudvalget.

På Brønderslev Kommunes budget er der afsat 3.791.000 kr. til UU.

UU er p.t. organiseret således:

Lederen af UU varetager ledelsen af UU for både Jammerbugt og Brønderslev Kommune.

I Brønderslev Kommune sidder lederen af UU fysisk i UngeCentret på Maltvej sammen med 1 ungevejleder og 1 STU-vejleder. Herudover er der i Brønderslev Kommune 4,15 grundskolevejledere (hvoraf 0,55 stilling er vakant). Grundskolevejlederne er fysisk på skolerne.

Lederen refererer til Bestyrelsen for § 60 selskabet.

Forslag til fremtidig organisering:

Det foreslås,

 • at UU fortsat er forankret i Beskæftigelsesudvalget

 • at lederen af UU referer til lederen af UngeCentret

 • at lederen af UU fortsat har personaleledelsen i forhold til medarbejderne i UU

 • at lederen, ungevejlederen og STU-vejlederen fortsat er fysisk placeret i UngeCentret på Maltvej. Det kan oplyses, at den nuværende fysiske placering og samarbejdet med de øvrige medarbejdere, der arbejder med målgruppen i UngeCentret fungerer godt. Der er fokus på tiltag til unge, der ikke er i gang med en uddannelse og de unge, der falder ud af uddannelsessystemet. P.t. er der også samarbejde omkring nye initiativer vedr. EGU (Erhvervsgrunduddannelsen) og STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)

 • at de vejledere, der varetager grundskolevejledningen fortsat møder på skolerne.

Lederen er p.t. ansat som fuldtidsleder af UU. Lederen vil fremover kun skulle dække én kommune og vil derfor skulle have tilført opgaver, der hidtil har været varetaget af vejlederne. Der er en vakant stilling i UU, hvilket gør det muligt, at få økonomien til at hænge sammen.

Opgaven omkring EGU er forankret på Produktionsskolen, men Produktionsskolen køber UU til at løse en del af opgaven, hvilket også giver UU flere midler.

Af budgetvejledningen 2015 fremgår: "at Erhvervsuddannelsesreformen medfører væsentlige besparelser på vejledningsområdet. Fremadrettet vil det som udgangspunkt kun være elever, som ikke vurderes uddannelsesparate, der vil modtage individuel gruppebaseret vejledning. Dertil kommer, at en automatisering af uddannelsesparathedsvurderingen vil medføre, at færre elever vurderes som ikke-uddannelsesparate. Endvidere medfører reformen en øget anvendelse af gruppebaseret vejledning frem for den dyre individuelle vejledning. Dertil kommer en række øvrige ændringer med kommunaløkonomiske konsekvenser."

For Brønderslev Kommunes vedkommende udgør denne besparelse340.000 kr. i 2015 stigende til 525.000 kr. fra 2017.

Dette skal drøftes i forbindelse med budgetlægningen for 2015.

Medarbejderne ved UU har fremsendt høringssvar vedrørende den fremtidige organisering af UU. Høringssvar er vedhæftet.

Personalemæssige konsekvenser

Virksomhedsoverdragelsesloven gælder for medarbejderne ansat i UU.

Indstilling

Forretningsledelsen, 5. august 2014, pkt. 6:

Forslag til fremtidig organisering anbefales.

Det drøftes med skolelederne, om folkeskoleområdet har ønske om en evaluering af erfaringerne med UU.

Punktet sættes på som orienteringspunkt i de relevante Fag-MED og lokaludvalg.

Børne- og Skoleudvalget, 19. august 2014, pkt. 15:


Forslaget indstilles godkendt.

Beskæftigelsesudvalget, den 21. august 2014, pkt. 10:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard og Henning Jørgensen fra fraværende.

Bilag

Til toppen


22. Partnerskabsaftale mellem Brønderslev Kommune, Dansk Byggeri, Dansk Industri, EUC Nord og Tech College Aalborg


Resume

Sagsforløb: FL/BE/LBR/BY

Brønderslev Kommune, Dansk Byggeri, Dansk Industri, EUC Nord og Tech College Aalborg, har drøftet muligheden for at indgå i et forpligtende samarbejde om at sikre, at flere unge påbegynder og gennemfører en erhvervsuddannelse. Parterne har udarbejdet et forslag til en forpligtende aftale.

Byrådet bedes tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal indgå en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Dansk Industri, EUC Nord og Tech College Aalborg.

Sagsfremstilling

Byrådet i Brønderslev Kommune vedtog på møde den 18. december 2013 en Udbudspolitik. Af

denne fremgår det, at Brønderslev Kommune vil indgå partnerskabsaftaler med henblik på at sikre flere uddannelses- og praktikpladser.

Fagenheden for Beskæftigelse har på baggrund heraf afholdt møder med Dansk Byggeri, Dansk Industri, EUC Nord og Tech College Aalborg, i forhold til at indgå en forpligtende partnerskabsaftale, der skal bidrage til, at flere unge påbegynder og gennemfører en erhvervsuddannelse således at virksomhederne også i fremtiden kan får den kvalificerede arbejdskraft der er behov for. Resultatet af disse møder er medsendte udkast til samarbejdsaftale.

Parterne bag aftalen ønsker at etablere et forpligtende samarbejde, der skal bidrage til, at flere unge påbegynder og gennemfører en erhvervsuddannelse, og at der som grundlag for dette tilvejebringes det nødvendige antal praktikpladser.

Alle de involverede parter spiller en rolle i forhold til at sikre, at flere gennemfører en

erhvervsfaglig uddannelse, så virksomhederne i Brønderslev Kommune er sikret kvalificeret

arbejdskraft i fremtiden.

Der er opstillet følgende overordnede målsætning for aftalen:

Alle unge bosiddende i Brønderslev Kommune under erhvervsuddannelse på EUC Nord og Tech College Aalborg indenfor bygge- og anlæg eller industrifagene, skal i et praktikforløb hos en virksomhed.

Hovedmålet understøttes af følgende konkrete målsætninger:

 • Tilmeldingen til erhvervsuddannelserne efter 9. klasse øges til 10 pct. af årgangen(fra det nuværende niveau på 5,7%)

 • Tilmeldingen til erhvervsuddannelserne efter 10. klasse øges til 50 pct. af årgangen(fra det nuværende niveau på 46%)

 • Andelen af unge mellem 18 og 24 på offentlig forsørgelse, som ikke har en uddannelse, skal nedbringes til 8% (fra nuværende 10%), samtidig skal andelen af unge der er i gang med en erhvervsuddannelse eller har gennemført en erhvervsuddannelse hæves til 35% (fra nuværende 33%).

Omdrejningspunktet for samarbejdet vil være en arbejdsgruppe, der består af repræsentanter fra aftaleparterne (herunder UU). Aftaleparterne mødes i arbejdsgruppen ca. 3 gange årligt. Ved møderne evalueres og følges der op på effekten af de igangsatte initiativer, og indsatsen tilrettes lokalt efter skønnet behov.

Det forslås, at partnerskabsaftalen indgås for en toårig periode fra 1.oktober 2014 til 1.oktober 2016. Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel. Der vil løbende blive afrapporteret om partnerskabets resultater til de relevante politiske fagudvalg og Det lokale Beskæftigelsesråd i Brønderslev Kommune.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Byrådet tager stilling til, om Brønderslev Kommune skal indgå en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Dansk Industri, EUC Nord og Tech College Aalborg.

Såfremt det godkendes, at der skal indgås en partnerskabsaftale bedes Byrådet tage stilling til, om LO skal indbydes til at deltage i arbejdsgruppen, med status som observatør.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Forretningsledelsen, 12. august 2014, pkt. 11:

Forretningsledelsen anbefaler aftalen.

Børne- og Skoleudvalget, 19. august 2014, pkt. 16:


Forslaget indstilles godkendt.

Beskæftigelsesudvalget, 21. august 2014, pkt. 15:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

LO skal være fuldgyldigt medlem af arbejdsgruppen.

Claus Kongsgaard og Henning Jørgensen fra fraværende.

Bilag

Til toppen


23. Høring vedr. udkast til politisk sundhedsaftale 2015 - 2018


Resume

Sagsforløb: HAR, ÆR, BS, SS, ÆO, BE, ØK

Sundhedskoordinationsudvalget fremsender høringsudkast til den politiske sundhedsaftale med henblik på at modtage bemærkninger til, hvordan aftalen kan understøtte den politiske vision om: Et stærkt fælles sundhedsvæsen i Nordjylland understøtter og bidrager til, at nordjyske borgere sikres muligheder for at have et godt liv med mange gode leveår.

Økonomiudvalget anmodes om at drøfte den politiske sundhedsaftale og formulere evt. bemærkninger til aftalen.

Sagsfremstilling

I henhold til sundhedsloven skal der i hver valgperiode indgås en sundhedsaftale mellem kommunerne og regionen. Sundhedsaftalen udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget, som består af politiske repræsentanter for regionen, kommunerne samt Praktiserende Lægers Organisation. Almen praksis er ikke en direkte aftalepart, men er en særdeles vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelsen og implementeringen af sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som omfatter borgere med somatiske og/eller psykiske sygdomme, og som går på tværs af de to myndighedsområder: region og kommuner.

Der har det sidste halve år været tæt dialog mellem regionen og kommunerne om de politiske målsætninger. Der har været afholdt møde i KKR’s Sundhedspolitiske Dialogforum og Sundhedskoordinationsudvalgets formandskab har afholdt dialogmøde i de 4 kommunale klynger.

På baggrund heraf fremsender Sundhedskoordinationsudvalget høringsudkast til Den politiske sundhedsaftale med henblik på at få bemærkninger til, hvordan aftalen kan understøtte den politiske vision om at: ”Et stærkt fælles sundhedsvæsen i Nordjylland understøtter og bidrager til, at nordjyske borgere sikres muligheder for at have et godt liv med mange gode leveår.”

Den politiske sundhedsaftale er bygget op omkring fire overordnede pejlemærker:

 1. Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet

 2. Den sociale ulighed skal reduceres

 3. En lærende og respektfuld samarbejdskultur

 4. Sundhedstilbud på nye måder

Inden for hvert pejlemærke er der formuleret en række konkrete målsætninger, som skal fungere som et redskab til at sikre en løbende opfølgning og justering af indsatsen. Sundhedskoordinationsudvalget opfordrer i den forbindelse høringsparterne til at have særlig fokus på afsnittene ”Det vil vi opnå” og ”Vi har også aftalt”, og gerne fremsætte bud, der kan kvalificere dem yderligere.

Som led i sundhedsaftalen udarbejdes en administrativ aftale, der konkretiserer den politiske aftale. Den samlede Sundhedsaftale 2015-2018 forelægges Kommunalbestyrelserne og Regionsrådet ultimo 2014, hvorefter den fremsendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest den 31. januar 2015.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at den politiske sundhedsaftale drøftes og eventuelle bemærkninger sendes til Sundhed og Velfærd.

Indstilling

Ældrerådet, den 18. august 2014, pkt. 10:

Ældrerådet drøftede punktet og anbefaler det foreslåede.

Gudrun T. Andersen var fraværende.

Børne- og Skoleudvalget, 19. august 2014, pkt. 18:

Børne- og Skoleudvalget har ikke yderligere bemærkninger.

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. august 2014, pkt. 17:

Til efterretning.

Ældreomsorgsudvalget, den 21. august 2014, pkt. 15:

Udvalget er opmærksom på behovet for opgaveoverdragelse og ikke opgaveglidning. Det er væsentligt, at pengene følgerne opgaverne, hvis de politiske mål skal realiseres.

Det er endvidere afgørende, at vi lykkes med at lave løsninger, som skaber gode og sammenhængende forløb for borgerne.

Udvalget gør opmærksom på, at ligestillingen af de somatiske og psykiatriske patienter/borgere ikke må betyde, at de psykiatriske patienter/borgere bliver overset.

Beskæftigelsesudvalget, den 21. august 2014, pkt. 19:

Beskæftigelsesudvalget har ikke yderligere bemærkninger til aftalen.

Beslutning

Til efterretning.

Det bemærkes, at lighed også omfatter kønnene.

Claus Kongsgaard og Henning Jørgensen fra fraværende.

Bilag

Til toppen


24. Landdistriktspolitik 2014


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Drøftelse genoptages på temadrøftelse i udvalget.

Claus Kongsgaard og Henning Jørgensen fra fraværende.

Resume

Sagsforløb: ØK

I oktober 2013 afholdt Brønderslev kommune en landdistriktskonference i samarbejde med Landsbyrådet og LAG Brønderslev. Med afsæt i indhold og resultat af konferencen og Vision 2020, har Stabsenheden for Udvikling og Planlægning udarbejdet et udkast til en ny Landdistriktspolitik for Brønderslev Kommune.

Økonomiudvalget bedes diskutere udkastet til politikken og beslutte, hvorledes interesseorganisationer, borgere m.fl. kan indgå i en høring af politikudkastet.

Sagsfremstilling

Den hidtil gældende landdistriktspolitik blev vedtaget i 2007, og har haft behov for et eftersyn gennem længere tid. Bl.a. derfor afholdtes i oktober 2013 en landdistriktskonference, hvor flere af landets førende eksperter på området, kom med deres bud på udfordringer og fremtiden for landdistriktet. Med afsæt i resultaterne og diskussionerne samt Vision 2020, har Stabsenheden for Udvikling og Planlægning formuleret et udkast til en ny landdistrikt for Brønderslev Kommune.

Vision 2020 fra 2011 udtrykker, at Brønderslev Kommune skal være det bedste sted at leve - nord for limfjorden. Politikken er bygget op omkring visionens pejlemærke "Det bedste sted at leve" samt styrkepositionerne "Sund vækst i erhvervslivet" og "Aktive oplevelser i natur og fritid".

Politikken forholder sig til den økonomiske virkelighed kommunen oplever i tiden, og forholder sig til det faktum, at den service kommunen yder i dag, er under forandring. Politikken lægger op til, at kommunens indsatser og engagementer i landdistriktet skal være økonomisk bæredygtigt. En prioritering i/af indsatser er derfor nødvendig.

Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at Økonomiudvalget drøfter udkastet til politikken og beslutter, hvorledes interesseorganisaationer, borgere m.fl, kan inddrages i en høring af politikudkastet.

Bilag

Til toppen


25. Nordjyllands Trafikselskab - orientering om regnskab 2013, prognose for 2014 og høring af budgetforslag 2015


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Nordjyllands Trafikselskab, NT, fremsender til orientering årsrapport 2013 med godkendt regnskab 2013, rapport over budgetopfølgning for 2014 samt høring af budgetforslag for 2015. Bemærkninger til budgetforslaget skal være NT i hænde senest den 25. august 2014. NT er ansøgt om udsættelse af høringssvaret til efter Byrådets møde den 3. september 2014.

Byrådet skal tage stilling til det fremsendte budgetforslag for 2015.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Trafikselskab, NT, fremsender til orientering NT´s årsrapport 2013 med godkendt regnskab 2013, rapport over budgetopfølgning for 2014 samt høring af budgetforslaget for 2015.

Det fremgår af NT´s årsrapport 2013, at NT´s samlede regnskab for 2013 viser et positivt resultat på 18,1 mio. kr. NT har i 2013 oplevet en passagervækst på 1 % i forhold til 2012. NT oplyser, at denne vækst ikke har slået igennem på indtægtssiden, på grund af effekten af forbruget af passagerernes lagerbeholdning af klippekort efter rejsekortets indførelse samt rejsekortets billigere takster. Den helt store økonomiske afvigelse i forhold til budget 2013 har været et markant lavere operatørudgiftsniveau på grund af en lavere prisudvikling end ventet, ligesom forbruget af flextur generelt er opbremset. NT har også realiseret besparelser på administration og salgsprovision i forbindelse med indførelse af digitalisering og effektiviseringsplaner ved indførelsen af rejsekortet og udbedring af rejseplanen.

Prognosen for budget 2014, der er udarbejdet på baggrund af første kvartal 2014 viser, at NT forventer et samlet overskud på 1,9 mio. kr. på bustrafikken og et overskud på 0,8 mio. kr. på flextrafikken. Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i første kvartal 2014 samt et estimat på udviklingen i resten af 2014.

Bustrafikkens oprindelige budget 2014 er for de basale forudsætninger udarbejdet i april/maj måned 2013, dvs. før klippekortet blev erstattet af rejsekortet i foråret 2013 og inden det var kendt, at prisudviklingen på bustrafik nærmede sig et rundt nul i 2013. Sidstnævnte medfører en positiv effekt på operatørudgifterne i 2014, mens den fulde udfasning af klippekortet og indfasning af rejsekortet mv. medførte større usikkerhed til indtægtsbudgettet end normalt. Indtægtsbudgettet var desuden påvirket af den lange periode med unormal drift på DSB-strækningen i Nordjylland. Årets første prognose udviser derfor en del udsving på de enkelte poster, men det samlede resultat ligger tæt på det budgetterede resultat.

I budgetforslag for 2015 regner NT med et tilskud på 508,4 mio. kr. på den samlede bustrafik. Fra 2015 budgetterer NT ikke med tilskud til flexhandicap, idet aconto tilskud til flexhandicap fra kommunerne bortfalder fra 2015 og i stedet afløses af månedligt kørselsbidrag og administrationsbidrag på de faktiske udførte kørsler. NT vedlægger dog en budgetoversigt for 2015, som kommunerne kan anvende som udgangspunkt for egen budgetlægning.

Af det fremsendte regnskabs- og budgetmateriale fremgår det, at Brønderslev Kommune kan forvente følgende reguleringer:

Brønderslev kommune – NT udgifter Bus-/flexkørsel i kr. Handicapkørsel i kr.
Regnskab 2013:
Aconto indbetalt 2013 inkl. reg. fra 2011 14.708.000 1.263.053
Regnskab 2013 nettoudgifter 14.249.000 1.301.220
Regulering 2013 reguleres via budget 2015 459.000 -38.166
Budgetopfølgning 2014:
Aconto indbetalinger 2014 inkl. regulering 2012 14.457.000 1.349.000
Forventet budget 2014 nettoudgifter 13.866.000 1.440.000
Forventet regulering/efterbetaling i budget 2016 591.000 - 91.000
Budgetforslag 2015 -18:
Forventet budget 2015 incl. regulering 2013 Tal i parentes er budget 2015 beløbet fra sidste år 14.284.000 (15.517.000) 1.545.000 (1.405.000)
Forventet budget 2016 incl. regulering 2014Tal i parentes er budget 2016 beløbet fra sidste år 14.200.000 (15.382.000) 1.486.000 (1.368.000)
Forventet budget 2017Tal i parentes er budget 2017 beløbet fra sidste år 14.727.000 (15.317.000) 1.486.000 (1.378.000)
Forventet budget 2018 14.662.000 1.486.000

Sammenlignes NT´s udmeldte fremtidige budgettal med kommunens foreløbige basisbudget 2015 i årene 2015-18 for konto 231 busdrift/handicapkørsel fås en indikation af, hvorledes budgetrammerne fremover kan overholdes:

NT´s budget tal / kommunens budget Aconto indbetaling NT i kr. Kommunens foreløbige basisbudget 2015 i kr. Difference i kr.
Prognose budget 2014
Busdrift 14.457.000
Handicapkørsel 1.349.000
I alt 15.806.000 15.426.000 - 380.000
Forventet overskud i NT budget 2014 overføres til budget 2016 591.000
Budgetforslag 2015
Busdrift 14.284.000
Handicapkørsel 1.545.000
I alt 15.829.000 15.792.000 -38.000
Budgetforslag 2016 15.686.000 15.744.000 58.000
Budgetforslag 2017 16.213.000 15.744.000 -469.000
Budgetforslag 2018 16.148.000 15.744.000 -404.000

Resultatet af regnskab 2013 viser et mindreforbrug på busdriften på 459.000 kr., som bliver reguleret i 2015 opkrævningen.

Brønderslev Kommune kan ifølge NT´s budgetprognose for 2014 forvente en mindreudgift i 2014 på 591.000 kr., som bliver reguleret i 2016. I kommunens budget 2014 er der en samlet ramme på konto 231 busdrift/handicapkørsel på 15.426.000 kr. Brønderslev kommune indbetaler aconto til NT i 2014 samlet 15.806.000 kr., svarende til 380.000 kr. mere end der er afsat i budgettet.

Merforbruget vil i 2014 kunne finansieres af NT budgetprognosens forventede mindreforbrug på 591.000 kr., såfremt kommunen anmoder NT om, at få udbetalt en passende del af overskuddet i 2014. En eventuel udbetaling af del af det forventede mindreforbrug vil tilsvarende påvirke NT´s udmeldte budgettal for 2016 i modsat retning.

Af NT´s budgetforslag for 2015 fremgår det, at Brønderslev Kommune skal indbetale 14.284.000 kr. til busdriften og kan forvente en udgift på 1.545.000 kr. til handicapkørslen,samlet 15.829.000 kr. I kommunens foreløbige basis budget for 2015 er der kalkuleret med en udgift til kollektiv trafik i 2015 på 15.792.000 kr. NT´s budgetforslag for 2015 er med en forventet overskridelse på 38.000 kr. tæt på at balancere med det foreløbige basisbudget for 2015.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet

 • tager årsrapport 2013 og budgetopfølgning for 2014 til efterretning med anmodning om med udgangen af 2014, at kunne få udbetalt det på dette tidspunkt konstaterede mindreforbrug i 2014, og

 • godkender budgetforslaget for 2015 med bemærkning om, at de besparelser, som Miljø og Teknikudvalget måtte foreslå i afdækningskataloget for budget 2015, vil kunne indarbejdes i NT´s budgetforslag for 2015, såfremt besparelserne medtages i Byrådets godkendelse af budget 2015.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 18. august 2014, pkt. 6:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået. Eventuel udbetaling af midler afklares.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard og Henning Jørgensen fra fraværende.

Bilag

Til toppen


26. Godkendelse af lokalplan 32-E-01.01 og kommuneplantillæg for erhvervsområde, Kvisselholtvej, Agersted


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Byrådet har den 18. juni 2014 behandlet resultatet af en forudgående debat om kommuneplantillæg nr. 13, der omfatter lokalplanområdet for udvidelsen af DLG Food Oil A/S. Der er udarbejdet forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg nr. 13. Bemærkningerne fra naboerne under fordebatten er indarbejdet i forslagene.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplan 32-E-01.01 og kommuneplantillæg nr. 13 kan godkendes og udsendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til "Lokalplan 32-E-01.01 for erhvervsområde, Kvisselholtvej, Agersted" og forslag til kommuneplantillæg nr. 13.

Miljøforholdene er belyst, og det er sandsynliggjort, at lokalplanen giver mulighed for etablering af miljøforbedrende tiltag. Krav om afskærmende plantebælter og bevaring af en del af den eksisterende beplantning er indeholdt i planen. Lokalplanen indeholder forslag til en cykelsti til betjening af nærområdet, som ønsket af en nabo.

Udvidelsen af virksomheden er indeholdt i den gældende miljøgodkendelse. VVM screening og miljøvurdering er afsluttet, og der skal ikke udarbejdes VVM redegørelse eller miljøvurdering.

Lokalplanen kan læses digitalt på:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=610

Pdf udgaven i bilag indeholder ikke alle funktioner.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til lokalplan og kommuneplantillæg og sender det i en 8 ugers offentlig høring.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 18. august 2014, pkt. 7:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard og Henning Jørgensen fra fraværende.

Bilag

Til toppen


27. Behandling af indsigelser og endelig vedtagelse af lokalplan for "Sommerhusområde ved Smalby" og kommuneplantillæg nr. 4


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Forslag til lokalplan 33-S-03.01 og kommuneplantillæg nr. 4 har været i offentlig høring. Der er kommet tre indsigelser vedr. udstykning og skovbyggelinie.

Byrådet skal tage stilling til indsigelserne, og om lokalplanen kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 33-S-03.01 og kommuneplantillæg nr. 4 har været i offentlig høring i perioden fra den 4. marts 2014 til den 29. april 2014. Der er kommet indsigelse fra ejeren af Blåbærstien 1, fra ejeren af Smalby Hedevej 6og fra Grundejerforeningen Smalbyparken, der dækker ca. 2/3 af lokalplanområdet.

Ejeren af Blåbærstien 1 ønsker, at der ikke udstykkes flere grunde.

Ejeren af Smalby Hedevej 6 ønsker, at der ikke udstykkes flere grunde, og at skovbyggelinjen ikke ophæves.

Grundejerforeningen ønsker § 4 ændret, så der ikke kan ske yderligere udstykninger. Lokalplanforslaget fastlægger, at grunde på 5.000 m² og derover kan udstykkes.

Fagenheden for Teknik og Miljø bemærker, at lokalplanens nuværende ordlyd giver mulighed for at udstykke ca. 11 grunde yderligere fordelt i hele lokalplanområdet, der udgør 858.000 m².

Hvis lokalplanen ændres som foreslået af Grundejerforeningen Smalbyparken, skal lokalplanen ud i en ny høring på 3 uger af hensyn til ejerne af store grunde, som mister deres mulighed for at udstykke. Et andet hensyn er grundejerforeningens ønske om ophævelse af skovbyggelinjen.

Lokalplanen er udarbejdet, fordi der ikke var fastlagt en minimumsgrundstørrelse i byplanvedtægt nr. 3, som afløses af lokalplanen. Ønsket om udarbejdelsen er fremsat af grundejerforeningen.

Lokalplanens grundstørrelser er fastlagt af Miljø- og Teknikudvalget i februar 2012 på baggrund af en vejledende høring blandt alle grundejerne indenfor lokalplanen. Den største matrikel indenfor lokalplanområdet er 9.131 m² og indgår i en af de oprindelige landbrugsejendomme fra før vedtagelsen af byplanvedtægt nr. 3.

Grundejerforeningen ønsker § 9.5 om beplantning langs interne veje og § 9.6 om plantebælter langs Strandvejen slettet. Fagenheden vurderer, at § 9.6 bør bevares, da den udgør en del af argumentationen for at ophæve skovbeskyttelseslinjen.

Aalborg Stift tog i marts 2014 forbehold for at give yderligere bemærkninger til kommuneplantillægget. Svaret vil foreligge inden Byrådets møde.

Lokalplanen overfører matr.nr. 138r Melholt Ejerlav, Aså-Melholt fra sommerhusområde til landzone efter ønske fra ejerne.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender,

 • at lokalplanens § 9.5 om bevarelse af beplantning langs interne veje slettes,

 • at lokalplanens § 9.6 om opretholdelse af plantebælter langs Strandvejen bevares,

 • at skovbyggelinjen søges ophævet, og

 • at Byrådet tager stilling til om lokalplanens krav til grundstørrelse skal ændres, så grunde mellem 5.000 og 9.131 m² ikke kan udstykkes,

og hvis lokalplanforslaget ikke ændres med hensyn til grundstørrelse og ophævelse af skovbyggelinjen som følge af indsigelserne,

 • at Byrådet vedtager lokalplanen endeligt

 • Alternativt, at Byrådet sender lokalplanen ud i en ny, kortere offentlig høring om ændringerne.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 2. juni 2014, pkt. 7:


Udvalget besluttede, at der ikke kan ske yderligere udstykninger i området, hvorfor udvalget sender lokalplanen ud i en ny, kortere offentlig høring om ændringerne.

Sagsfremstilling til Miljø- og Teknikudvalgets møde den 18. august 2014:

Høringen er sendt til indsigerne samt til ejerne af 11 grunde større end 5.000 m², fordi den foreslåede ændring vedrører rettigheder for disse grunde.

Der er kommet svar fra Grundejerforeningen Smalbyparken, fra ejer af Hyldestien 1 og fra indsiger udenfor lokalplanområdet - Smalby Hedevej 6. Alle ønsker, at der ikke må udstykkes yderligere grunde indenfor lokalplanen.

Der er kommet indsigelse fra ejeren af Søndre Smalbyvej 7, som ønsker at bevare udstykningsmuligheden.

Ejer af ejendommen Smalby Hedevej 6 umiddelbart udenfor lokalplangrænsen ønsker fortsat ikke skovbyggelinjen ophævet.

Aalborg Stift har den 3. juni 2014 meddelt, at de ikke har indsigelser til lokalplanen i den oprindelige udformning.

Fagenheden for Teknik- og Miljø foreslår,

 • at kommuneplantillæg nr. 4 vedtages endeligt,

 • at lokalplan 33-S-03.01 "Sommerhusområde ved Smalby" vedtages endeligt med ændring af § 4, således at der ikke kan ske yderligere udstykning, og

 • at lokalplanens § 9.5 om bevarelse af beplantning langs interne veje slettes,

 • at lokalplanens § 9.6 om opretholdelse af plantebælter langs Strandvejen bevares,

 • at skovbyggelinjen søges ophævet.

Miljø- og Teknikudvalget, 18. august 2014, pkt. 8:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard og Henning Jørgensen fra fraværende.

Bilag

Til toppen


28. Endelig vedtagelse af lokalplan for "Lokalt butiksområde, Sdr. Omfartsvej, Brønderslev" og kommuneplantillæg nr. 8


Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 18. august 2014, pkt. 9:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard og Henning Jørgensen fra fraværende.

Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Lokalplanforslag 01-C-21.01 og kommuneplantillæg nr. 8 har været i offentlig høring i perioden fra den 30. april til den 25. juni 2014. Der er ikke kommet indsigelser.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplan 01-C-21.01 og kommuneplantillæg nr. 8 kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 01-C-21.01 for "Lokalt butiksområde, Sdr. Omfartsvej, Brønderslev" og kommuneplantillæg nr. 8 har været i offentlig høring i perioden fra den 30. april til den 25. juni 2014. Der er ikke kommet indsigelser.

Lokalplanen muliggør en udvidelse af dagligvarebutik til et areal på 1.000 m² excl. personalerum.

Fagenheden for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager lokalplan 01-C-21.01 og kommuneplantillæg nr. 8 endeligt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Til toppen


29. Behandling af fordebat om solvarmeanlæg i Hjallerup


Resume

Sagsforløb: MT/ØK

Der er afholdt fordebat om etablering af et solfangeranlæg nord for Hjallerup i perioden fra den 20. juni 2014 til den 25. juli 2014. Der er modtaget et enkelt høringssvar fra Hjallerup Samvirke, der er positive over for projektet.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal arbejdes videre med kommuneplantillæg og lokalplan for projektet.

Sagsfremstilling

Hjallerup Fjernvarme ønsker at etablere et solfangeranlæg, der forventes at kunne producere ca. 18 % af Hjallerup Fjernvarmes årlige varmeproduktion. Anlægget placeres nord for Hjallerup by, vest for industriområdet langs Ålborgvej.

Fordebat

Da arealet, hvor anlægget placeres, ikke er omfattet af kommuneplanens rammeinddeling, og der ikke er en lokalplan for området, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan inden projektet kan gennemføres.

Forud for kommuneplantillægget er der afholdt en fordebat, jf. planlovens § 23c. Fordebatten er afholdt i perioden fra den 20. juni 2014 til den 25. juli 2014.


Der er i perioden modtaget et enkelt høringssvar fra byudviklingsudvalget under Hjallerup Samvirke. Byudviklingsudvalget er positive overfor projektet.

Landskabelig påvirkning

I tilknytning til solfangeranlægget skal der etableres en akkumuleringstank. I projektforslaget er akkumuleringstanken 19 m høj og har en diameter på 16 m. Akkumuleringstanken vurderes at være meget markant og fremtrædende i landskabet (se visualiseringer). Fagenheden foreslår derfor, at der under lokalplanudarbejdelsen undersøges muligheder for at mindske den landskabelige påvirkning, der kan danne baggrund indarbejde bestemmelser herom i lokalplanen.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med planlægning for solfangeranlæg ved Hjallerup i form af kommuneplantillæg og lokalplan, og at der i lokalplanen fastsættes bestemmelser, der mindsker akkummuleringstankens landskabelige påvirkning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 18. august 2014, pkt. 12:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Beslutning

Godkendt.

Claus Kongsgaard og Henning Jørgensen fra fraværende.

Bilag

Til toppen


30. Lokalplanforslag for solenergianlæg ved Manna-Thise


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Manna-Thise Kraftvarmeværk ønsker at opføre et solfangeranlæg umiddelbart nord for deres eksisterende kraftvarmeværk beliggende Lagunen 6 i Manna. Der er udarbejdet et forslag til lokalplan 09-T-01.01 "Solenergianlæg, Manna-Thise" samt kommuneplantillæg nr. 10.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til lokalplan 09-T-01.01 "Solenergianlæg, Manna-Thise" samt kommuneplantillæg nr. 10 kan godkendes og udsendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget igangsatte den 22. januar 2014 planlægningen for et solenergianlæg ved Manna-Thise.

Manna-Thise Kraftvarmeværk ønsker at opføre et solfangeranlæg umiddelbart nord for deres eksisterende kraftvarmeværk beliggende Lagunen 6 i Manna. Dermed er der udarbejdet et forslag til lokalplan 09-T-01.01 "Solenergianlæg, Manna-Thise" samt kommuneplantillæg nr. 10.

Den digitale udgave af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kan se via dette link: http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/DKPlan/DKplan.aspx?Lokalplanid=602

Lokalplanen

Lokalplanområdet består af matr.nr. 99b og del af matr.nr. 12a, begge Tise By, Tise.

Matr.nr. 99b indeholder Manna-Thise Kraftvarmeværks eksisterende bygning og en akkumuleringstank. Matr.nr. 12a er en landbrugsejendom, som grænser op til kraftvarmeværket.

Lokalplanen giver mulighed for at opstille solfangerpaneler på matr.nr. 12a, som skal afskærmes med beplantning. Panelerne og beplantningen må have en maksimal højde på 3 meter over terræn, da lokalplanområdet ligger inden for skovbyggelinien, værdifuldt kulturmiljø og kirkebeskyttelseszonen omkring Thise Kirke. Det skal gennem lokalplanen sikres, at det særlige miljø omkring Thise Bakker bevares.

Der skal opføres en ekstra akkumuleringstank til solenergianlægget. Lokalplanen stiller krav til placering af tanken, samt højde og omfang, for at sikre at anlægget ikke bliver for markant i landskabet.

Vejadgang til området sker via den eksisterende vejadgang til kraftvarmeværket. Lokalplanen giver mulighed for at opføre en tilbygning til kraftvarmeværkets eksisterende bygning.

Lokalplanen giver også mulighed for på sigt at opføre solceller indenfor lokalplanområdet.

Zoneforhold og eksisterende planer

Størstedelen af matr.nr 12a Tise By, Tise, der ønskes inddraget til solenergianlægget, ligger i landzone og uden for kommuneplanens rammeinddeling. Kun et ganske lille areal mod nordvest ligger indenfor rammeområde 09-O-01, som er udlagt til område til offentlige formål. Samme areal ligger indenfor lokalplanområde 6371-02 "Offentligt område ved Thise Skole".

Området overføres til rammeområde 09-T-01 og lokalplan 09-T-01.01 "Solenergianlæg, Manna-Thise". Matr.nr. 12a forbliver i landzone.

Ejendommen matr.nr 99b Tise by, Tise ligger indenfor rammeområde 09-E-02 udlagt til lettere industri. For ejendommen gælder også lokalplan 6352-01 og 6346-01 "Område til boliger, butikker og erhverv i Manna". Området overføres til rammeområde 09-T-01 og lokalplan 09-T-01.01 "Solenergianlæg, Manna-Thise". Matr.nr. 99b forbliver i byzone.

Miljø- og VVM-screening

Lokalplan 09-T-01.01 og kommuneplantillæg nr. 10 er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 3a. Projektet er desuden omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 3a.

Fagenheden for Teknik og Miljø har foretaget en miljø- og VVM-screening af planerne. Der er truffet afgørelse om, at anlægget ikke er VVM-pligtigt, og at lokalplanen ikke er omfattet af et krav om miljøvurdering. Det vurderes, at anlægget ikke giver anledning til væsentlige miljømæssige konsekvenser.

Den primære miljøkonsekvens vurderes at være anlæggets landskabelige påvirkning. I den forbindelse stiller lokalplanen krav om afbødende foranstaltninger i form af afskærmende beplantning, og at anlægget indpasses i landskabet. Der sættes også krav til anlæggets maksimale højde, samt at anlægget tilpasses det eksisterende terræn.

Varmeforsyningsloven
Opførelse af solfangeranlægget forudsætter en projektgodkendelse i henhold til varmeforsyningsloven. En endelig godkendelse af varmeprojektet kan først godkendes, når lokalplanen er endelig vedtaget.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslaget til Lokalplan 09-T-01.01 "Solenergianlæg, Manna-Thise" samt kommuneplantillæg nr. 10 og udsender lokalplanforslaget i 8 ugers offentlig høring.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 18. august 2014, pkt. 13:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard og Henning Jørgensen fra fraværende.

Bilag

Til toppen


31. Delegation for tillæg til lokalplan 20-24 for Hjallerup Rideklub og kommuneplantillæg nr. 14


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Hjallerup Rideklub har søgt om tilladelse til at forlænge ridehallen ud over lokalplangrænsen for lokalplan 20-24. Når der gælder en lokalplan for området, vil udvidelser som udgangspunkt være lokalplanpligtige.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til lokalplan og kommuneplantillæg kan godkendes til offentlig fremlæggelse og efterfølgende vedtages endeligt af Miljø- og Teknikudvalget efter delegation.

Sagsfremstilling

Hjallerup Rideklub har i juli 2014 søgt om tilladelse til at forlænge ridehallen ud over lokalplan 20-24. Området ligger i landzone. Fagenheden for Teknik og Miljø har undersøgt mulighederne fremme sagen. Når der tidligere er udarbejdet en lokalplan, vil udvidelser som udgangspunkt være lokalplanpligtige.

Delegation

Der er gennemført en ændring af planloven, hvor det hidtidige delegationsforbud for planforslag blev ophævet med en ændring af planlovens § 23 a og § 24. Lovændringen trådte i kraft 1. juli 2012.

Tidsforløbet frem til endelig vedtagelse kan forkortes, hvis godkendelse af forslag og endelig vedtagelse delegeres til Miljø- og Teknikudvalget. Kommuneplantillæg kan kun delegeres, hvis det er mindre ændringer i kommuneplanens rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper og som ikke skal i forudgående offentlig høring.

Afgrænsningen af kommuneplantillæg og tillæg til lokalplan 20-24 er fastlagt snævert for at sikre, at ovennævnte vilkår for delegation af kommuneplantillægget er overholdt. De to tillæg er endnu ikke udarbejdet.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår,

 • at Byrådet delegerer godkendelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for udvidelse af Hjallerup Rideklub til offentlig fremlæggelse og efterfølgende endelig vedtagelse til Miljø- og Teknikudvalget, og

 • at tillæg til lokalplan og kommuneplan udarbejdes af fagenheden, da brugerne af området er en offentlig og almennyttig forening.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 18. august 2014, pkt. 14:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået. Der fremstilles generel sag vedr. spørgsmål om delegation af kompetence i lokalplansager.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard og Henning Jørgensen fra fraværende.

Bilag

Til toppen


32. Udkast til vedtægter for Handicaprådet


Resume

Sagsforløb: HAR/ØK/BY

Handicaprådet har udarbejdet udkast til vedtægter som indstilles til godkendelse af Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Handicaprådet har udarbejdet udkast til vedtægter som indstilles til godkendelse af Økonomiudvalget og Byrådet.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Handicaprådet, 13. juni 2014, pkt. 4:

Vedtægterne blev drøftet og indstilles til godkendelse af Byrådet.

Rettelser på mødet:


Afsnittet "Handicaprådets mødevirksomhed":


Handicaprådet mødes 4 gange om året rettes til Handicaprådet mødes 4 gange om året eller efter behov.

Flemming Vejrum var fraværende - Asger Deth var mødt i stedet.

Jette Dunker var fraværende - Peter Baggesgaard var mødt i stedet.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard og Henning Jørgensen fra fraværende.

Bilag

Til toppen


33. Procedure ved fraflytning af Tygelsgade, orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK

Orientering om procedurer i forbindelse med fraflytning af Tygelsgade og indflytning på Støberiet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med drøftelse i Økonomiudvalget den 14. maj 2014 af forløbet vedrørende etablering af Støberiet og overflytning af beboere fra Tygelsgade blev der givet udtryk for, at der i forlængelse af den mundtlige orientering på det seneste Ældreomsorgsudvalgsmøde var behov for en skriftlig orientering af udvalget om forløbet.

Ved fraflytningen fra Tygelsgadecentret blev der ikke indgået aftale mellem Brønderslev Kommune og PM om, at beboerne eller deres pårørende ikke skulle deltage i syn af lejlighederne. Ved fraflytningen blev lejlighederne istandsat, og beboerne fik resterende indskud udbetalt.

Brønderslev Kommune besluttede administrativt, at de fraflyttede borgere skulle betale for istandsættelse af boligerne på Tygelsgade, men at samme borgere ikke skulle betale ved fraflytning af Støberiet. Denne fremgangsmåde sikrer, at borgeren kun kommer til at betale for istandsættelse én gang. Alternativt kan Brønderslev Kommune betale for istandsættelsen på Tygelsgade, mod at borgerne betaler for istandsættelse ved fraflytning af Støberiet. I praksis vil den sidste fremgangsmåde betyde, at en række borgere skal have returneret betaling for istandsættelse på Tygelsgade.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning, samt at udvalget beslutter, hvorvidt den trufne beslutning om betaling ved fraflytning af Tygelsgade skal fastholdes.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 21. maj 2014, pkt. 4:

Udsat.

Ole Bruun var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 26. juni 2014

Ældreomsorgsudvalget besluttede på sit møde den 21. maj 2014 at udsætte sagen om fraflytning af Tygelsgade, idet der var en række spørgsmål, som udvalget ønskede belyst. Disse er søgt besvaret i vedhæftede bilag.

Ældreomsorgsudvalget, 26. juni 2014, pkt. 8:

Forvaltningens beslutning om betaling ved flytning af Tygelsgade fastholdes.

Fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Ole Bruun og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Karsten Frederiksen ønsker sagen i Byrådet.

Claus Kongsgaard og Henning Jørgensen fra fraværende.

Bilag

Til toppen


34. Lukket punkt: Analyserapport


Resume

Sagsforløb: ØK

Præsentation af rapport fra KLK om analyse af myndighedsopgaverne i Teknik og Miljø.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 12. februar 2014, at der skulle forhandles og indgås aftale med KLK om analyse af myndighedsopgaverne i Teknik og Miljø. Aftalen blev indgået i april, og Økonomiudvalget blev orienteret herom på mødet i april.

Denne analyse er nu blevet gennemført.

KLK, ved chefkonsulent Søren Sønderby, vil på mødet præsentere rapportens anbefalinger.

Rapportens anbefalinger vil efterfølgende blive præsenteret for ledere og medarbejdere i Teknik og Miljø torsdag den 26. juni 2014.

Analyserapporten udleveres på mødet.

Der startes med dette punkt kl. 15.00.

Indstilling

Økonomiudvalget, 25. juni 2014, pkt. 7:

Drøftet.

Arne M. Jensen var fraværende.

Sagsfremstiling til Økonomiudvalgets møde den 27. august 2014:

Analyserapporten er præsenteret for Økonomiudvalg og medarbejdere og ledelse i afdelingen som planlagt. Yderligere er det aftalt, at der afholdes et møde, hvor medarbejderne får mulighed får uddybende spørgsmål til rapporten og KLK-konsulenten

KLK-rapporten indeholder mange anbefalinger der ikke umiddelbart kan gennemføres på én gang, hvorfor en prioritering af indsatsen bliver nødvendig. Et forslag kunne være en fokusering af indsatsen indenfor 3 områder:

 • Samarbejdet mellem politisk og administrativt niveau

 • Ledelse og styring

 • Arbejdstilrettelæggelse

Samarbejdet mellem politisk og administrativt niveau

Der gennemføres en proces, der har til formål

 1. at udvikle og udbygge et tillidsfuldt samarbejde mellem Miljø- og Teknikudvalget og myndighedsafdelingen.

 2. at få klarlagt de politiske forventninger og krav til sagsbehandlingen i afdelingen

Produktet af processen kunne være en samarbejdsaftale mellem forvaltning og fagudvalg med tydelige forventningsafstemninger, herunder:

 • tydelige politiske krav, der ikke kun drejer sig om sagsbehandlingstider, men også mål for niveau og indsats på de områder, som er politisk interessante

 • specifikke krav til sagsfremstillingerne

 • klarlægning af det politiske spillerum, så det bliver klart, hvad der er lovbundet, og hvad, der kan fortolkes

 • godkendelse af administrationsgrundlag

 • mål for borgernes/brugernes tilfredshed

 • mål for faglig standard, kompetencer og kompetenceudvikling

 • mål for samarbejdet med eksterne professionelle

 • mål for kommunikation med borgere og virksomheder og

 • produktion og effektivitet - Prioritering mellem afdelingens forskellige opgavetyper, antal årlige tilsyn

Processen kan med fordel opdeles i 2 etaper.

Første etape hvor udvalg og ledelse får aftalt rammerne for indholdet i samarbejdsaftalen, samt de overordnede politiske krav og forventninger til sagsbehandlingen. Dette kunne være via at have emnet på som dagsordenspunkt de næst følgende møder i udvalget

Anden etape hvor resultatet af første etape præsenteres og diskuteres med hele afdelingen på et heldagsseminar sidst på efteråret/først på vinteren 2014. Seminaret kunne eventuelt håndteres med ekstern bistand og kan eksempelvis have strategiudvikling af myndighedsområdet som overordnet tema.

Der skal efterfølgende foretages løbende opfølgning på de stillede krav på udvalgsmøderne samt være en fortsat løbende og proaktiv orientering til udvalg om større lovgivningsændringer, generelle oplæg om de enkelte fagområder samt om potentielt besværlige eller ”politiske” sager.

Ledelse og styring

Med henblik på at sikre ledelsesarbejdet i myndighedsafdelingen foreslås følgende gennemført hurtigst muligt:

 • Der skabes øget ledelseskraft i afdelingen ved at den nuværende souschef arbejder med ledelse på fuld tid. Finansieringen hertil findes indenfor Fagenhedens egne økonomiske rammer

 • Ledelsesrum og opgavefordeling afklares mellem direktør, afdelingsledelse og souschef (det politiske og strategiske, det faglige, udvikling, styring, planlægning og opfølgning vedr. arbejdsopgaverne) – og meldes klart ud i organisationen

 • Der udvikles styringsinstrumenter til registrering af sagsflowet med henblik på at opbygge viden om årets variation i sagsarbejdet, løbende overblik over sagsbunker, og løbende vurdering af behovet for prioritering af indsatsen mellem de enkelte områder.

 • Der afrapporteres jævnligt til fagudvalget

Arbejdsgangstilrettelæggelse

Myndighedsafdelingen har mulighed for at indfri en række potentialer gennem ændrede rutiner, arbejdsprocesser og gennem udvikling af samarbejdet internt og eksternt. Med henblik på at effektivisere sagsarbejdet foreslås følgende initiativer:

 • kortlægge den enkelte medarbejders opgaveportefølje, og herefter aftales fordelingen og prioriteringen konkret med ledelsen

 • der arbejdes videre med fokus på kommunikationen med borgere og virksomheder, både i forhold til ”opstartsmøder” ved større sagsbehandlinger, hvor forventningsafstemning kan afklares, og i forhold til flere forklarende elementer i afgørelserne

 • at der implementeres metoder, hvor medarbejdere ”fredes” til fokuseret sagsbehandling, men hvor tilgængelighed for borgerne og virksomheder som minimum fastholdes på nuværende niveau.

 • at de interne arbejdsgange og snitflader videreudvikles på naturområdet, byggesagsområdet og landbrugsområdet med afsæt i eksisterende arbejdsgange

 • at tilsynsarbejdet på landbrug og virksomheder bliver sat i system, herunder forbedret organisering og procedure

 • udvikle og implementere en effektiv mødekultur, herunder hyppigere ledelsesdeltagelse

 • at implementere forbedrede introduktionsprogrammer for nye medarbejdere og ledere

Ovennævnte indsatser vurderes at være de mest centrale at få igangsat et arbejde med her og nu, mens andre anbefalinger kan implementeres successivt. For løbende at kunne følge fremdriften drøftes status på indsatserne mellem fagudvalg og ledelse hvert halve år, og det afgøres hvor langt man er kommet, og hvilke nye anbefalinger der skal arbejdes med efterfølgende

Teknisk direktør og kommunaldirektør foreslår,

 • at Økonomiudvalget drøfter forslaget til, hvilke anbefalinger der skal arbejdes videre med,

 • at forslagene sendes til høring i MED-Administrationen og Miljø- og Teknikudvalget, inden der tages endelig stilling.

Bilag

Til toppen


35. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Møde med VHM om arkæologiske udgravninger i Ådalen, etape 2.

Til toppen


36. Lukket punkt: Afklaring af opgave-, ansvars- og kompetencefordeling


Til toppen


37. Lukket punkt: Byggemodning/køb af areal


Til toppen


38. Lukket punkt: Byfornyelse og områdefornyelse


Til toppen


39. Lukket punkt: Byggemodning af parceller


Til toppen


40. Lukket punkt: Tilbud på køb af areal


Til toppen


41. Lukket punkt: Køb af bygninger


Til toppen


42. Lukket punkt: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling


Til toppen


43. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer


Til toppen


44. Lukket punkt: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling


Til toppen


45. Lukket punkt: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling


Til toppen


46. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 11. december 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer