Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 1. oktober 2014
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. 2. behandling af Budget 2015 og overslagsårene 2016-2018


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Med baggrund i den indgåede budgetaftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Borgerlisten, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti, fremsendes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018 til 2. behandling.

Udenfor budgetforliget står Enhedslisten, der har fremsendt egne ændringsforslag til budgettet.

Sagsfremstilling

Efter Byrådets budgetseminar den 15.-16. september 2014, blev der den 16. september 2014 indgået budgetforlig mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Borgerlisten, Dansk Folkeparti og SF.

Udenfor budgetforliget er Enhedslisten, der har fremsendt egne ændringsforslag til budgettet.

Grundlaget for Byrådets 2. behandling af Budget 2015, er den resultatopgørelse, der fremgik af Forslag til administrativt basisbudget 2015-2018, der forelå ved Byrådets 1. behandling den 10. september.

Resultatopgørelse til 1. behandling

i t.kr. 2015 2016 2017 2018
Driftsindtægter -2.172.177 -2.148.567 -2.176.180 -2.203.826
Driftsudgifter 2.146.056 2.167.979 2.205.197 2.243.020
Renter 9.012 8.960 8.423 7.949
Driftsresultat (- = overskud) -17.109 28.372 37.440 47.143
Anlægsudgifter 71.375 37.800 30.300 30.300
Samlet drifts- og anlægsresultat 54.266 66.172 67.740 77.443
Nettoafdrag på lån 32.271 32.892 33.232 33.581
Låneoptagelse -65.443 -5.200 -2.200 -2.200
Pulje til grundkapital 2.800 0 0 0
Mellemværende med kirkekassen 0 0 0 0
Ændring i likvid beholdning (- = forøgelse) 23.894 93.864 98.772 108.824

Resultat af budgetforlig

På baggrund af aftaleparternes budgetforlig omkring reduktioner og anlæg, er der udarbejdet en revideret resultatopgørelse.

Resultatopgørelse til 2. behandling

i t.kr. 2015 2016 2017 2018
Driftsindtægter -2.172.177 -2.148.567 -2.176.180 -2.203.826
Driftsudgifter 2.146.056 2.167.979 2.205.197 2.243.020
Besparelser jfr. budgetaftale -31.981 -36.686 -37.186 -37.186
Forhøjelse af overførselspulje 10.000 10.000 10.000 10.000
Flyttet fra anlæg 7.100 7.100 7.100 7.100
Renter 9.012 8.960 8.423 7.949
Driftsresultat (- = overskud) -31.990 8.786 17.354 27.057
Anlæg jfr. budgetaftale 52.000 34.700 23.200 23.200
Samlet drifts- og anlægsresultat 20.010 43.486 40.554 50.257
Nettoafdrag på lån 32.271 32.892 33.232 33.581
Låneoptagelse -58.983 -5.200 -2.200 -2.200
Pulje til grundkapital 1.933 0 0 0
Mellemværende med kirkekassen -10 0 0 0
Pulje til overførsel ml. årene -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Ændring i likvid beholdning (- = forøgelse) -19.779 56.178 56.586 66.638

I resultatopgørelsen er indarbejdet konsekvenserne af ændringsforslag til budgettet som følge af budgetforliget mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Borgerlisten, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti.

I budgetforliget blev det endvidere besluttet, at stillingtagen til overførelsespuljer og evt. flytning mellem drift og anlæg sker ved 2. behandlingen. Stabschefen for økonomi, Personale og IT foreslår derfor, at der foretages følgende ændringer:

Flytning af udgifter fra anlæg til drift

Til Budget 2014 lå Brønderslev Kommunes samlede serviceudgifter over kommunens serviceramme. Derfor blev det besluttet, at overføre en række udgifter fra drift til anlæg. Der er tale om udgifter, der i princippet kan være begge dele. Til Budget 2015 har Brønderslev Kommune ikke denne udfordring, hvorfor det foreslås, at følgende områder, der blev flyttet fra drift til anlæg sidste år, fra 2015 flyttes tilbage fra anlæg til drift igen:

Vejvedligeholdelse: 3,0 mio. kr.
Bygningsvedligeholdelse: 3,0 mio. kr.
Maskinindkøb over 100.000 kr.: 0,9 mio. kr.
Skimmelsvampramte bygninger: 0,2 mio. kr.
I alt 7,1 mio. kr.

Flytning af ovennævnte aktiviteter fra anlæg til drift, er indarbejdet i resultatopgørelsen til 2. behandlingen.

Pulje til overførsel mellem årene

I lighed med tidligere år, foreslås en pulje til håndtering af overførsel mellem årene. For 2015 foreslås pulje at være 15,0 mio. kr.

Disse ændringer er ligeledes indarbejdet i den reviderede resultatopgørelse.

Selvbudgettering vs. statsgaranti

Herudover skal der tages stillingen til valg mellem selvbudgettering og statsgaranti. Økonomiafdelingen har derfor med baggrund i de nyeste skøn over udviklingen i væksten, foretaget en fornyet beregning og vurdering af valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering.

mio. kr. Ved statsgaranti Ved selvbudgettering Forskel
Udskrivningsgrundlag 4.991,0 4.861,6 -129,4
Folketal 35.499 35.551 52
Skatteindtægter 1.342,6 1.307,8 -34,8
Generelle tilskud og udligning 717,3 748,0 30,7
Nettoprovenu i alt -4,1
Skønnet efterregulering i 2018 -10,3 -10,3
Tab ved valg af selvbudgettering -14,4

Når det beregnede tab er betydeligt større nu end tidligere opgjort, skyldes det at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er baseret på de vækstskøn, som regeringen havde i maj måned. Efterfølgende har det vist sig, at udviklingen i 2013 har været noget dårligere end forudsat, hvilket har medført at regeringen i den seneste økonomiske redegørelse har nedjusteret vækstskønnet for 2015. Det anbefales derfor at der vælges statsgaranti som der også er indarbejdet i budgetforslaget.

Kirkeskatten

Ved uændret kirkeskatteprocent på 1,10% i 2015, betyder mellemværende med kirkekasserne en merindtægt på 9.542 kr. i 2014. Dette fremgår også af resultatopgørelsen.

Herudover er indregnet konsekvenser af administrativt ændringsforslag vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering, der nærmere er forklaret nedenfor.

Øvrige administrative ændringsforslag

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har d. 16. september 2014 oplyst, at der er sket en fejlberegning af DRG-taksterne for 2015 som har konsekvenser for den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet. Da den kommunale medfinansiering er beregnet på baggrund af DRG-taksterne, medfører det, at såvel de kommunale udgifter og de kommunale indtægter hertil i 2015 vil blive lavere end oprindeligt forudsat. KL anbefaler på denne baggrund at kommunerne i budget 2015 reducerer udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering og KL har beregnet reduktionen til 4,436 mio. kr. for Brønderslev Kommune. Da kommunen får færre indtægter, da ændringen vil blive modregnet i midtvejsreguleringen foreslår Stabschefen for økonomi, Personale og IT, at både udgifts- og indtægtssiden reduceres med 4,436 mio. kr.

Endeligt foreslås det, at Politikområde 302 fremover benævnt Dagtilbud fremfor Børnepasning, da de aktiviteter politikområdet indeholder, er oprettet i henhold til Dagtilbudsloven.

Indbydelse af observatører

Erik Sørensen, O og Ole Bruun, Ø, er indbudt som observatører til Økonomiudvalgets behandling af punktet, jfr. Lov om kommunernes styrelse, § 20, stk. 5.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, til anden behandlingen i Økonomiudvalget og Byrådet, at:

 • Der træffes beslutning om de politiske ændringsforslag

 • Flytning af udgifter for samlet 7,1 mio. kr. overføres fra anlæg til drift

 • Pulje til overførsel mellem årene på 15,0 mio. kr. godkendes

 • Mellemværende med kirkekasserne på 9.542 kr. godkendes

 • Kommunen for 2015 anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, udligning og tilskud

 • Beskatningsprocenten fastholdes til 26,9%

 • Grundskyldspromillen fastholdes til 31,23 0/00

 • Dækningsafgiften for offentlige ejendommes grundværdi fastholdes til 15,00 0/00

 • Dækningsafgiften for offentlige ejendommes forskelsværdi udgør 8,75 0/00

 • Forslaget til takster og gebyrer godkendes

 • Forretningsledelsen bemyndiges til at foretage nødvendige bevillingsmæssige omplaceringer, herunder besparelse på prisfremskrivning på 3,8 mio. kr., reduktion vedr. positivlistemoms på 0,6 mio. kr. samt diverse korrektioner mellem politikområderne.

 • Konsekvenserne af de ændrede skøn på aktivitetsbestemt medfinansiering indarbejdes på såvel udgiftssiden som indtægtssiden

 • Politikområde 302 fra 2015 benævnes Dagtilbud.

Beslutning

Stabsenhedens forslag indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


4. Kirkeskat, Budget 2015


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet skal fastsætte kirkeskatteprocenten på baggrund af de budgetter, som Brønderslev Provsti fremsender for 2015.

Med en uændret skatteprocent på 1,10 pct. er der balance mellem indtægter og udgifter.

Sagsfremstilling

Brønderslev Provstiudvalg fremsender opgørelse over ligningsbeløb for de kirkelige kasser i Brønderslev Provsti og provstiudvalgskassen for år 2015. Budgettet viser udgifter på i alt 49.854.234 kr.

Kirkeministeriet meddeler, at Brønderslev Kommune er pålagt 6.926.115 kr. i landskirkeskat.

De samlede udgifter udgør:

Primo saldo 2015 (overskud) 10.445
- kirkelige kasser 39.013.339
- Provstiudvalgskassen 3.914.780
- Landskirkeskat 6.926.115
Udgifter i alt 49.854.234
Skatteindtægter ved uændret skatteprocent på 1,10 pct. 49.853.331
Nettoresultat 2015 (overskud) 9.542

Mellemværende herefter udgør et overskud på 9.542 kr.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at kirkeskatten for år 2015 fastsættes til 1,10 pct.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


5. Renovation og genbrug - budget 2015


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Der er udarbejdet budgetoplæg for 2015 på affaldsområdet.

Budgetforslaget medfører, at renovationsomkostningerne samlet falder med 0,7 %, genbrugsbidraget stiger 4,7 % og taksten for erhvervsaffaldsgebyrer falder 8,6 %.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetoplægget for renovation og genbrug samt de anførte affaldstakster for 2015 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetoplæg for 2015 på affaldsområdet. Affaldsområdet omfatter renovation, genbrugsordninger og administration af affaldsområdet.

Affaldsområdet er brugerfinansieret efter hvile-i-sig-selv princippet. Økonomien i ordningerne opgøres årligt, og takstberegningerne tager højde for konstaterede under- og overskud.

Der foreligger endnu ikke takstforslag fra AVV på tilmeldeordningerne for erhvervs adgang til genbrugspladserne fra AVV. Takstforslag udarbejdes af AVV og fremsendes til kommunerne til godkendelse i de respektive byråd.

Budgettet er udarbejdet på baggrund af gældende regler, nyligt udbud af renovationsordningen og godkendelse af forslag til budgetter for AVV og Modtagestation Vendsyssel. Endvidere indgår en antaget forbrændingstakst hos Reno-Nord, idet Reno-Nord endnu ikke har vedtaget budget for 2015.

Samlet budget (kr. excl. moms) Udgift Indtægt
Administration, husholdninger 601.000 601.000
Administration, erhverv 641.000 641.000
Renovation 15.474.000 15.474.000
Storskrald 306.000 306.000
Bobler (glas, papir og pap) 1.087.000 1.087.000
Genbrugspladser 15.043.000 15.043.000
Miljøservice (småbatterier og malerrester) 141.000 141.000
I alt 33.293.000 33.293.000

Ovenstående omkostninger dækkes ind via renovationstaksten, genbrugsbidraget og erhvervsaffaldsgebyret. Detaljerede budgetter for hver enkelt ordning og tilhørende forslag til takster for 2015 ses i bilagene.

Borgernes genbrugsbidrag er et samlegebyr af takster for administration af husholdningsaffald, bobleordningen, storskraldsindsamlingen, genbrugspladserne og miljøserviceordningen.

Erhvervsaffaldsgebyret er et samlegebyr af takster for administration af erhvervsaffald og farligt affald (betaling til Modtagestation Vendsyssel).

For at illustrere takstudviklingen, vises taksten for en helårsbolig med tilmeldt affaldssæk med ugentlig afhentning:

Kr. incl. moms 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Renovation 1005,00 1011,00 1060,00 1090,00 1105,00 1126,00
Genbrugsbidrag 1012,50 1085,00 1134,00 1221,00 1269,00 1328,00
I alt 2017,50 2096,00 2194,00 2311,00 2374,00 2454,00
Udvikling - 3,9 % 4,7 % 4,7 % 2,7 % 3,37 %

En nærmere gennemgang af udviklingen i omkostningerne ses af vedlagte bilag.

På grund af nyt udbud af renovationsordningen er de enkelte renovationstakster nyberegnet, og der er ændringer i både op og nedadgående retning. Samlet forventes omkostningerne til renovationsordningen at falde med 0,7 % i 2015.

Genbrugsbidraget stiger med 4,7 %.

Den væsentligste stigning i genbrugsbidraget skyldes øgede omkostninger i betalingen til AVV for genbrugspladsordningen. Udgifterne til transport og bortskaffelse af affald fra genbrugspladser (variable omkostninger) afholdes af kommunerne. AVV fastlægger budget for omkostningerne.

De senere år har de variable omkostninger overskredet det budgetterede beløb, og det har givet et underskud på ordningen, som løbende skal hentes hjem via takstforhøjelser.

AVV har oplyst, at der også i 2014 vil være budgetoverskridelser på forventeligt 0,7 mio. kr. for Brønderslev Kommunes vedkommende, hvilket forklares med svigtende indtægter og flere omkostninger end budgetteret.

I forbindelse med budgetforslaget 2015 har AVV valgt at forhøje det budgetterede beløb, men oplyser samtidigt, at budgetrammen for de variable omkostninger overholdes fra og med 2015.

Erhvervsaffaldsgebyret falder med 8,6 % i 2015, da antallet af fritagelsesansøgninger er faldet, og omkostningerne til Modtagestation Vendsyssel er lavere end tidligere.

Med det nuværende budgetoplæg og tilhørende forslag til takster, vil borgere og brugere af kommunens affaldsordninger opleve, at de betaler for uændrede affaldsordninger med det samme serviceniveau.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender budgetoplægget med de anførte takster for 2014.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Området er brugerfinansieret.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 25. september 2014, pkt. 6:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2013 for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FL/BE/BS/SS/ØK/BY

Kommunens revisionsselskab har fremsendt revisionsberetning for årsregnskabet 2013.

Hovedkonklusionen er, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Brønderslev Kommunes aktiver, passiver og finansielle forhold. Samtidig har revisionen dog givet bemærkninger på et enkelt område, der skal besvares over for Tilsynsmyndigheden.

Revisionsberetningen fremsendes til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes revisionsselskab PwC har fremsendt revisionsberetning på baggrund af revision af årsregnskabet for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. PwC har afgivet én samlet beretning, der både dækker det samlede årsregnskab samt de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder.

Revisionsselskabets konklusion på baggrund af den gennemførte revision er følgende:

"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013 i alle væsentlige henseender er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse 1207 af 9. oktober 2013 om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlig praksis”.

Revisionsselskabet oplyser endvidere, at:

Det er vores opfattelse, at det fremlagte regnskabsmateriale generelt har været af god kvalitet. Revisionen har løbende givet anledning til drøftelser, anbefalinger og aftaler med forvaltningsledelserne, som er rapporteret i administrative notater. Det er vores opfattelse, at vores noter, spørgsmål og anbefalinger er modtaget positivt og behandles seriøst”.

Revisionens gennemgang af årsregnskabet har givet anledning til følgende bemærkning vedrørende merudgifter til voksne efter Servicelovens § 100, der skal besvares overfor Tilsynsmyndigheden:

Vi har konstateret et højt fejlniveau på området, som bl.a. kan henføres til manglende revurdering i sagerne. Vi anbefaler derfor, at der tilrettelægges procedurer til sikring heraf fremadrettet”.

Administrationen har udarbejdet følgende forslag til besvarelse af Revisionens bemærkning:

Der er en tids- og handleplan under udarbejdelse. Denne er indeholdende en revurdering af alle sager med henblik på sikring af, at det tydeligt fremgår af den enkelte sag, hvordan de bevilgede/udbetalte merudgifter er sandsynliggjort og beregnet samt hvilke faglige begrundelser, der er anvendt, herunder hvordan disse er relateret til borgers funktionsnedsættelse eller langvarige kroniske lidelse.

Tids- og handleplanen indeholder endvidere en procedurebeskrivelse indeholdende ovennævnte, samt sikring af kontinuerlig revurdering af sagerne.

Strukturerede og løbende kvalitets-og ledelsestilsyn for området indgår ligeledes i handleplanen.

Tids- og handleplanen forventes færdig og under implementering primo oktober måned.

Økonomiafdelingen foreslår, at

 • Revisionsberetningen til årsregnskabet for 2013 for Brønderslev Kommune godkendes med administrationens bemærkninger til de af Revisionen fremsendte bemærkninger.

 • Årsregnskabet for 2013 herefter endeligt godkendes.

Indstilling

Forretningsledelsen, 2. september 2014, pkt. 6:

Forretningsledelsen udtrykker tilfredshed med det samlede billede af revisionsberetningen.

Vedr. bemærkningerne om låntagning skal det understreges, at bemærkningen henfører til lånerammen for 2013 som først er hjemtaget i 2014. Da kommunen endnu ikke har hjemtaget lån, som vedrører 2014, og som kommunen ifølge lånebekendtgørelsen er berettiget til, har kommunen altså ikke på noget tidspunkt haft hjemtaget større lån i 2014, end den samlet set har låneramme til i 2014.

De 3 anlægsregnskaber der burde have været søgt tillægsbevillinger til er:

 • Naturvidenskabelige lokaler

 • Skolegades Skole

 • Salg af Risagerlund

De 2 sidste er endnu ikke afsluttet med et endeligt anlægsregnskab, og vedr. Risagerlund er salgsindtægten indgået i 2014 i stedet for som forudsat i 2013.

Beskæftigelsesudvalget, 8. september 2014, pkt. 5:

Taget til efterretning.

Martin Bech var fraværende med afbud.

Børne- og Skoleudvalget, 9. september 2014, pkt. 3:

Taget til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 10. september 2014:

Fagenheden har givet svar til revisionen om fremtidig håndtering af § 100 sager, jfr. sagsfremstillingen.

Social- og Sundhedsudvalget, den 10. september 2014, pkt. 5:

Orienteringen taget til efterretning.

Kvalitetsstandarder til § 100 forelægges på december-mødet.

Johannes Trudslev og Lasse Riisgaard var fraværende.

Beslutning

Økonomiudvalget ser med tilfredshed på de opnåede forbedringer.

Indstilles taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Ophævelse af fritagelse for ejendomsskat for forsyningsselskaber


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiudvalget besluttede på møde den 24. maj 2014, at fagenheden skulle arbejde videre mod en generel ophævelse af fritagelser for ejendomsskat på forsyningsselskabernes

ejendomme. Sagen har derefter været sendt i høring hos de berørte forsyningsselskaber.

Der er indkommet 2 høringssvar.

Byrådet anmodes om at tage stilling til, om fritagelserne skal ophæves, således at forsyningsselskaberne fremover pålignes ejendomsskat.

Sagsfremstilling

Der er indkommet ansøgninger fra Brønderslev Forsyning A/S og Dronninglund Fjernvarme AMBA om fritagelse for ejendomsskat på ejendomme de for nylig har overtaget. Brønderslev Forsyning er først blevet registreret som ejer af deres ejendomme i 2013. Hidtil har kommunen stået som ejer, og som følge heraf var ejendommene fritaget for ejendomsskat ligesom øvrige kommunale ejendomme.

I henhold til § 8 i ejendomsskatteloven kan Byrådet meddele fritagelse til gas-, vand- og varmeværker. Dog kan der ikke gives fritagelse til aktieselskaber, hvilket betyder at Brønderslev Forsyning A/S ikke kan fritages. Praksis har hidtil været, at alle forsyningsselskaber er fritaget. Af lighedshensyn foreslås det, at fritagelserne ophæves for alle forsyningers ejendomme. Ophæves disse, vil det give en merindtægt på ca. 400.000 kr./år til kommunen.

Det kan oplyses at Hjørring og Læsø kommuner allerede har ophævet fritagelsen for alle forsyningsselskaber, og Jammerbugt Kommune arbejder på at gøre det samme. I Frederikshavn er alle forsyningsselskaber stadig fritaget.

Sagen har været i høring hos de berørte forsyningsselskaber. Der er indkommet høringssvar fra Dronninglund Fjernvarme og Jerslev Kraftvarmeværk.

I svarene argumenteres bl.a. med følgende:

 1. Fritagelsen betragtes som en rettighed, der har eksisteret i meget lang tid.

ad 1) Som udgangspunkt betaler alle ejendomme ejendomsskat. Dog kan kommunen give fritagelse til forsyningsselskaber, foreninger m. m. Praksis har været, at alle disse ejendomme har været fritaget. Kommunen kan ændre praksis, hvis det sker ud fra saglige grunde såsom lighed for alle og hensynet til kommunens økonomi.

 1. Gør det ikke mere retfærdigt

ad 2) En begrundelse for at ophæve fritagelsen kan være, at det er mere retfærdigt, at det er den enkelte forbruger, der kommer til at betale ejendomsskatten, i stedet for at det er skatteyderne generelt der betaler.

 1. Varmepriserne stiger. Rammer især børnefamilier. Kan resultere i mindre tilflytning til kommunen.

ad 3) Ophæves fritagelserne vil det kun betyde en ekstra udgift på ganske få kroner pr. forbruger om året.

 1. Dronninglund Fjernvarme kommer til at betale meget i forhold til andre forsyninger.

ad 4) Dronninglund Fjernvarme skriver i deres høringssvar, at de ifølge deres beregninger vil komme til at betale 140.000 kr. ekstra i ejendomsskat, hvorimod Brønderslev Forsyning kun skal betale 64.245 kr. Ifølge kommunens beregninger vil Dronninglund Fjernvarmes betaling i alt andrage ca. 86.000 kr. og Forsyningens betaling ca. 159.000 kr.

 1. Urimeligt at en golfklub og nogle menighedsråd er fritaget.

ad 5) Dronninglund Golfklub er ikke fritaget, idet det drejer sig om lejede arealer og disse kan

ikke fritages i henhold til lovgivningen. Brønderslev Golfklubs ejendom er fritaget på lige fod med andre foreninger.

Enkelte ejendomme som ejes af menighedsråd er fritaget. Der er ingen ensartethed.

 1. Uretfærdigt at forsyningsselskaber straffes fordi kommunens forsyning er blevet et A/S.

ad 6) Ejendomsskatten skal som udgangspunkt finansieres af de respektive brugere og ikke af skatteyderne.

 1. Sætter spørgsmålstegn ved om kommunen har hjemmel til at ophæve fritagelsen?

ad 7) Ifølge ejendomsskattelovens § 8 kan kommunen beslutte om en ejendom skal fritages for ejendomsskat.

 1. Hvorfor er det kun forsyningsselskaber, der skal have ophævet fritagelsen? Hvad med de andre, der er fritaget?

ad 8) Den største del af de resterende fritagelser, vedrører ejendomme der tilhører foreninger som får deres omkostninger dækket af tilskud fra det offentlige - så en ophævelse af disse vil kun resultere i et højere tilskud.

Stikprøve fra Dronninglund Fjernvarme viser, at ca. 10% af den samlede produktion aftages af kommunale institutioner (se bilag). Med det udgangspunkt, at billedet fra Dronninglund Fjernvarme, er generelt gældende for fordelingen på de øvrige værker, vil den samlede økonomiske konsekvens for kommunen være nogenlunde neutral, når der tages højde for udligningen. Dette forudsætter at værkerne fordeler ejendomsskatteudgiften efter forbrug. Det vil således være vurderinger omkring ligestilling af værkerne indenfor kommunen, der bør være afgørende for, hvorvidt fritagelsen for betaling af ejendomsskat også skal ophæves for andre værker end Brønderslev Varme.

Fagenheden for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, om fritagelser for betaling af ejendomsskat ved forsyningsselskaber skal ophæves.

Økonomi

Hvis det besluttes, at ophæve fritagelsen for ejendomsskat for forsyningsselskaber, øges skatteindtægterne med 0,4 mio. kr. fra 2015.

Ejendomsskatten indgår dog i beregningen af det kommunale tilskuds- og udligningssystem, således at de øgede indtægter fra ejendomsskat bliver modregnet i udligningen med ca. 90 %. Nettoresultatet af de ekstra indtægter fra ejendomsskatten udgør således kun ca. 10 %, svarende til 40.000 kr.

Vælger Brønderslev Kommune det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2015, sker modregningen i udligningen først fra 2016. Det betyder, at kommunen i 2015 får den fulde merindtægt på 0,4 mio. kr.

Indstilling

Økonomiudvalget, 10. september 2014, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Byrådet, 17. september 2014, pkt. 11:

Taget af dagsordenen.

Lars Bisgaard Andreasen var fraværende.

Sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 1. oktober 2013:

Stikprøve fra Dronninglund Fjernvarme viser, at ca. 10 % af den samlede produktion aftages af kommunale institutioner (se bilag).

Med det udgangspunkt, at billedet fra Dronninglund Fjernvarme, er generelt gældende for fordelingen på de øvrige værker, vil den samlede økonomiske konsekvens for kommunen være nogenlunde neutral, når der tages højde for udligningen. Dette forudsætter at værkerne fordeler ejendomsskatteudgiften efter forbrug Det vil således være vurderinger omkring ligestilling af værkerne indenfor kommunen, der bør være afgørende for, hvorvidt fritagelsen for betaling af ejendomsskat også skal ophæves for andre værker end Brønderslev Varme

Beslutning

Det indstilles, at fritagelse ophæves for alle ud fra lighedsbetragtninger.

Karsten Frederiksen, Bendt Danielsen og Claus Kongsgaard fastholder, at ophævelse af fritagelse kun skal gælde de områder, hvor lovgivningen kræver det.

Bilag

Til toppen


8. Frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af mindre vedligeholdelsesprojekter i 2014


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive 500.000 kr. fra anlægspuljen 2014 på 8.200.000 kr. til finansiering af mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr.

Sagsfremstilling

Byrådet har tidligere i år frigivet 1.500.000 kr. til gennemførelse af mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr.

De frigivne midler er bl.a. anvendt/disponeret bl.a. Brønderslev Rådhus, renovering tagrender og ovenlys - Hjallerup Bibliotek, glasvæg - Børnehaven Fasanvej, tagrenovering - Brønderslev Bibliotek, varmepumpe - Materielgården Brønderslev, tagrenovering.

Hvorfor der søges om ny pulje til kommende projekter bl.a. Sct. Georgs Gården, toiletrenovering - Børnehaven Himmelblå, renovering af gulvbelægning - Dronninglund Bibliotek, udskiftning af bagdør.

Ordningen har været særdeles succesfuld, idet de mindre projekter således umiddelbart kan igangsættes.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver 500.000 kr. fra puljen på kr. 8,2 mio. kr., afsat til vedligeholdelse af kommunale bygninger i 2014, til finansiering af mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr.

Herefter vil der være 4.550.388 kr. tilbage af anlægsmidler.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bekræfter, at der efter frigivelsen vil være 4.550.388 kr. tilbage på puljen til bygningsvedligeholdelsen for kommunale bygninger i 2014

Beslutning

Indstilles frigivet.

Til toppen


9. Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb for renovering af murværk på Dronninglund Skole


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive en anlægsbevilling på 1.050.000,- kr. for en nødvendig renovering af nedbrudt og defekt murværket i bygningsafsnit klynge 2, 3 og 5 på Dronninglund Skole.

Sagsfremstilling

Som led i den løbende opretning af nedbrudt og defekt murværk til en forøget levetid på kommunale bygninger i Brønderslev Kommune, søger Fagenheden for Teknik og Miljø om frigivelse af midler til opretning og renovering af nedbrudt og defekt murværk i bygningsafsnit klynge 2, 3 og 5 på Dronninglund Skole.

Murværk og betonafdækninger er gennem årene blevet påvirket af vejrliget så mørtelfuger, mursten og betonafdækninger i murværket er helt eller delvis nedbrudt, vand trænger ind i murværket og ekspandere i frostperioder med frostsprængninger til følge, ligeledes er vindsøjler i murvinger stærkt rustangrebet med det til følge at murværket revner med stor risiko for det vil bryde sammen.

Dronninglund Skole indgår i plan for renovering af nedbrudt og defekt murværk.

Fagenheden har beregnet en samlet anlægsudgift på 1.050.000 kr.

Anlægsudgiften foreslås finansieret med 1.050.000 kr. fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse for kommunale ejendomme 2014.

Herefter udgør anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse 3.500.388 kr.

Fagenheden for Miljø og Teknik foreslår, at Byrådet frigiver 1.050.000 kr. fra anlægsbudgettet 2014 afsat til bygningsvedligeholdelse af kommunale ejendomme.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen bekræfter, at der efter frigivelsen til renovering af murværk på Dronninglund Skole på 1.050.000 kr. vil være 3.500.388 kr. på anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse i 2014

Beslutning

Indstilles frigivet.

Til toppen


10. Opførelse af 8 almene familieboliger Valdemarshaven etape 2, Vestergårdsgade/Valdemarsgade, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligselskabet Nordjylland afdeling 41 skema A med anmodning om tilsagn om støtte til opførelse af 8 almene familieboliger, beliggende Vestergårdsgade/Valdemarsgade, Brønderslev ”Valdemarshaven etape 2”.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal meddeles tilsagn om støtte til opførelse af de 8 almene familieboliger samt om anskaffelsessummen for boligerne på i alt 14.170.000 kr. (skema A) skal godkendes.

Sagsfremstilling

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligselskabet Nordjylland afdeling 41 skema A med anmodning om tilsagn om støtte til opførelse af 8 almene familieboliger, beliggende Vestergårdsgade/Valdemarsgade, Brønderslev ”Valdemarshaven etape 2”.

De 8 familieboliger har en størrelse på mellem 68 m2 og 102 m2. Det samlede boligareal erplanlagt til i alt ca. 747 m².

Bebyggelsens koncept er udformet som kvalitetsbyggeri til boligejere i aldersgruppen 50 – 79 år, der ønsker at fraflytte deres nuværende bolig for at udskifte med en boform, hvor man bl.a. er fri for at tænke på vedligehold, have og snerydning.

Målgruppen er godt repræsenteret i Brønderslev Kommune, og deres behov vurderes af bygherre ikke umiddelbart at kunne indpasses i de eksisterende almene afdelinger i byen, hvorfor fraflytning til nabobyer som Hjørring og Aalborg kunne blive en realitet.

Anskaffelsessummen for boligerne er opgjort til 14.170.000 kr. fordelt således:

Grundudgifter 3.987.000 kr.

Entrepriseudgifter 8.785.000 kr.

Omkostninger og gebyr 1.398.000 kr.

I alt 14.170.000 kr.

Finansiering:

Realkredit 12.470.000 kr.

Grundkapital 1.417.000 kr.

Beboerindskud 283.000 kr.

I alt 14.170.000 kr.

Huslejen er beregnet til at udgøre fra 5.123 kr. til 7.518 pr. måned pr. bolig (størrelse fra 86 m2 til 102 m), og indskuddet er oplyst til fra 27.600 kr. til 40.500 kr.

Ved afgivelse af et tilsagn består Brønderslev Kommunes finansieringsomkostninger af det rentetab, der er forbundet med at yde et rentefrit grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen.

Ligeledes er det en forudsætning, at Brønderslev Kommune yder en garanti for realkreditlånet med op til 100 % af lånet. Det nøjagtige beløb kan først fastsættes ved byggeriets afslutning.

Når Brønderslev Kommune afgivet et tilsagn, kan kommunen ikke efterfølgende afvise at underskrive en garantierklæring eller stille nye betingelser for en sådan underskrift

Grundkapitallånet udbetales efter behandling af skema B.

Brønderslev Kommune opkræver et støttesagsgebyr på 34.000 kr. for sagsbehandlingen af sagen. Støttesagsgebyret er indregnet i den samlede anskaffelsessum.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet:

 • meddeler tilsagn om støtte til opførelse af 8 almene familieboliger på matr.nr. 3 HO, V. Brønderslev, Brønderslev Jorder, beliggende Vestergårdsgade/Valdemarsgade Brønderslev

 • godkender en anskaffelsessum for boligerne på i alt 14.170.000 kr. (skema A)

Personalemæssige konsekvenser

Intet

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at der i budgetforslaget for 2015 er afsat i alt 1,933 mio. kr. til grundkapitaltilskud.

Ved godkendelse af Skema A godkendes et kommunalt grundkapitaltilskud til Landsbyggefonden på 10%, svarende til 1.417.000 kr. Indskuddet er rente- og afdragsfrit i indtil 50 år.

Beslutning

Tilsagn indstilles givet.

Bilag

Til toppen


11. Udbud af håndværkerydelser


Resume

Sagsforløb: ØK

Indkøbs- og Udbudsfunktionen har i samarbejde med Ejendomme og Service udarbejdet udbudsmateriale på håndværkerydelser. Udbudsmaterialet består af prækvalifikationsmateriale samt udbudsmateriale med bilag 1-4.

Økonomiudvalget anmodes om stillingtagen til, om det samlede udbudsmateriale kan godkendes.

Sagsfremstilling

Indkøbs- og Udbudsfunktionen har i samarbejde med Ejendomme og Service udarbejdet udbudsmateriale på håndværkerydelser. Udbudsmaterialet består af prækvalifikationsmateriale samt udbudsmateriale med bilag 1-4.

Materialet er udarbejdet med udgangspunkt i og overensstemmelse med Økonomiudvalgets godkendelse af udbud på håndværkerydelser den 11. juni 2014 (sagsnr.: 88.04.16-P19-2-14).

Der er tale om et begrænset udbud af en rammeaftale, til indkøb af håndværkerydelser i form af fagentrepriser i Brønderslev Kommune. Indkøb af håndværkerydelser i form af hovedentrepriser er ikke en del af udbuddet, da hovedentrepriser ikke egner sig til indkøb på en rammeaftale.

Der udbydes 12 fagområder:

 • Bygnings el-arbejder

 • Svagstrøm, herunder IT-kabling

 • Glarmesterarbejder

 • Gulvbelægningsarbejder, linoleum- og vinylgulve

 • Malerarbejder, herunder slibning og lakering af trægulve

 • Murerarbejder, herunder flise- og klinkearbejder

 • Tømrer- og snedkerarbejder

 • VVS og smedearbejder

 • Blikkenslagerarbejder

 • Ventilationsarbejder

 • Tagpapdækningsarbejder

 • Kølemontørarbejder

Der kan for hvert fagområde afgives tilbud på henholdsvis Brønderslev vest og Brønderslev øst – i alt 24 delaftaler.

Der prækvalificeres 5-7 tilbudsgivere pr. delaftale.

Tildelingskriteriet er ’laveste pris’ (timepris). Der er, for de valgte håndværkerfirmaer, mulighed for at regulere den tilbudte timepris årligt i forhold til relevant lønindeks. De 3 tilbudsgivere med laveste timepris bliver rangordnet på en kaskademodel.

Opgaver under 50.000 kr. tildeles direkte til entreprenør nr. 1 delaftalen, herefter nr. 2 hvis nr. 1 ikke kan/vil tage opgaven og så fremdeles. Opgaver over 50.000 kr. tildeles efter miniudbud blandt de 3 entreprenører på delaftalen. Grænsen på 50.000 kr. er valgt ud fra de erfaringer, andre kommuner har med tilsvarende udbud.

Opmærksomheden henledes på udbudsmaterialets punkt 1 ”Indledning”, 3. afsnit, hvor der er en specifikation af, hvilke opgaver der er omfattet af udbuddet:

Udbuddet omfatter indkøb af håndværkerydelser i fagentrepriser til drifts- og vedligeholdelsesopgaver, der skal ’udføres på eksisterende sokkel’. Alle opgaver op til kr. 150.000 pr. fagentreprise indgår forpligtende i udbuddet. Opgaver over kr. 150.000 pr. fagentreprise indgår ikke forpligtende i udbuddet, men Brønderslev Kommune kan efter eget ønske vælge at anvende den udbudte rammeaftale til disse opgaver.

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til om det samlede udbudsmateriale på håndværkerydelser kan godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Kommunen skal forbeholde sig ret til at forkaste alle tilbud.

Karsten Frederiksen er imod.

Bilag

Til toppen


12. Landdistriktspolitik 2014


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget anmodes om at genoptage drøftelserne om udkastet til landdistriktspolitik og beslutte, hvorledes interesseorganisationer, borgere m.fl. kan indgå i en høring af politikudkastet.

Sagsfremstilling

Den hidtil gældende landdistriktspolitik blev vedtaget i 2007, og har haft behov for et eftersyn gennem længere tid. Bl.a. derfor afholdtes i oktober 2013 en landdistriktskonference, hvor flere af landets førende eksperter på området, kom med deres bud på udfordringer og fremtiden for landdistriktet. Med afsæt i resultaterne og diskussionerne samt Vision 2020, har Stabsenheden for Udvikling og Planlægning formuleret et udkast til en ny landdistrikt for Brønderslev Kommune.

Vision 2020 fra 2011 udtrykker, at Brønderslev Kommune skal være det bedste sted at leve - nord for Limfjorden. Politikken er bygget op omkring visionens pejlemærke "Det bedste sted at leve" samt styrkepositionerne "Sund vækst i erhvervslivet" og "Aktive oplevelser i natur og fritid".

Politikken forholder sig til den økonomiske virkelighed kommunen oplever i tiden, og forholder sig til det faktum, at den service kommunen yder i dag, er under forandring. Politikken lægger op til, at kommunens indsatser og engagementer i landdistriktet skal være økonomisk bæredygtigt. En prioritering i/af indsatser er derfor nødvendig.

Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at Økonomiudvalget drøfter udkastet til politikken og beslutter, hvorledes interesseorganisationer, borgere m.fl. kan inddrages i en høring af politikudkastet.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 27. august 2014, pkt. 24:

Drøftelse genoptages på temadrøftelse i udvalget.

Claus Kongsgaard og Henning Jørgensen fra fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 1. oktober 2014:

Martin Heide fra Stabsenheden for Udvikling og Planlægning vil under punktet give et kort oplæg om baggrunden for det udarbejdede forslag.

Udvalget anmodes om at genoptage drøftelsen af forslaget med henblik på, at der kan udarbejdes et revideret forslag til landdistriktspolitik.

Beslutning

Drøftet.

Der skal ske tilretninger i forhold til faldne bemærkninger.

Revideret version behandles på næste møde.

Bilag

Til toppen


13. Ansøgning om omdannelse af butik til boligformål, Slotsgade 80, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: MT/ØK

Fagenheden for Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om omdannelse af lejemål i Slotsgade 80, Dronninglund, fra butiksformål til boligformål.

Ansøger har gennem det seneste år uden held forsøgt at udleje butikslokalet, og ønsker nu at omdanne det til boligformål.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal gives tilladelse til omdannelse af butikslejemålet i Slotsgade 80, Dronninglund, til boligformål.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om omdannelse af lejemål i Slotsgade 80, Dronninglund, fra butiksformål til boligformål.

Ifølge kommuneplanens rammebestemmelser må der på forretningsgaderne Slotsgade (mellem Stationsvej og Nørregade) samt Nørregade (mellem Slotsgade og Erantisvej) ikke indrettes nye boliger i stueetagerne.

Ansøger oplyser, at han uden held har forsøgt at sælge ejendommen eller udleje butikslokalet og ønsker derfor at omdanne det til boligformål i form af to lejligheder.

Ifølge kommuneplanens rammebestemmelser må der på forretningsgaderne Slotsgade (mellem Stationsvej og Nørregade) samt Nørregade (mellem Slotsgade og Erantisvej) ikke indrettes nye boliger i stueetagerne. Baggrunden for at samle detailhandelsbutikkerne i bestemte gader er at koncentrere kundegrundlaget og dermed opnå synergieffekter mellem butikkerne. Huller i butiksrækken vil medvirke til en fragmentering af bymidten, der skaber et blandet og forvirrende indtryk.

Ejendommen Slotsgade 80 er beliggende over for Stationsvej og udgør dermed afgrænsning af butiksstrøget langs Slotsgade. Der er i Dronninglund flere tomme butikslokaler, der bidrager til et negativt indtryk af byen. Der ser dog i øjeblikket ud til at ske en ændring i byens detailhandelsstruktur, idet Fakta er flyttet fra Stationsvej til Slotsgade. Den fulde effekt af denne flytning for det øvrige butiksmiljø i Slotsgade kendes endnu ikke.

Økonomiudvalget meddelte i 2011 afslag i en tilsvarende sag om omdannelse af Slotsgade 72 fra butiksformål til boligformål. I 2012 gav Økonomiudvalget tilladelse til omdannelse af Nørregade 9 fra butiksformål til boligformål.

I forbindelse med planstrategien er en midtbyplan for Dronninglund udpeget som en prioriteret indsats. Stabsenheden for Udvikling og Planlægning er i samarbejde med Fagenheden for Teknik og Miljø gået i gang med arbejdet med midtbyplanen. Et særligt fokusområde i midtbyplanen vil være byens fremtidige detailhandelsudvikling. Udarbejdelse af midtbyplanen vil desuden foregå i dialog med bl.a. byens borgerforening og handelstandsforening.

Fagenheden gør opmærksom på, at der ikke er taget stilling til, om ansøgningen vil kunne gennemføres i forhold til f.eks. byggelovgivningens krav til opholdsarealer, p-pladser mv. Dette afklares i en egentlig byggesagsbehandling, hvis Økonomiudvalget beslutter at give tilladelse til ombygningen. Hvis Økonomiudvalget ønsker at fremme sagen bør der desuden foretages en partshøring af naboejendommene.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal nedlægges forbud i henhold til planlovens § 12, stk. 3 mod omdannelse af Slotsgade 80 fra butik til boligformål.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 11. september 2014, pkt. 5:

Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at der gives tilladelse til omdannelse af Slotsgade 80 fra butik- til boligformål. Øvrige forhold overgår til byggesagsbehandlingen, herunder forholdet til naboerne. Udvalget indstiller i øvrigt, at arbejdet med midtbyplanen i Dronninglund færdiggøres snarest.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


14. Behandling af fordebat om vindmøller ved Kjellingbro


Resume

Sagsforløb: MT/ØK

Ansøgning om opstilling af 10-14 vindmøller ved Kjellingbro har været i en fordebatfase. Der er i alt indkommet 26 bemærkninger/indsigelser til projektet, heraf en underskriftsindsamling med 446 underskrifter mod projektet. Ansøger har efterfølgende indsendt nyt forslag til 8 vindmøller.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal arbejdes videre med et plangrundlag for projektet samt en VVM redegørelse for det oprindelige projekt, eller om der skal arbejdes videre med revideret forslag.

Sagsfremstilling

Forida Energy A/S ønsker i samarbejde med selskabet Wind1 at opstille 10 - 14 møller ved Kjellingbro. Møllerne ønskes opstillet i to parallelle rækker i en øst-vestlig retning. Vindmøllerne vil have en totalhøjde på ca. 137 meter og hver enkelt mølle en effekt på 3,3 MW.

Fordebat

Der har været afholdt en fordebatfase om projektet i perioden fra den 5. maj 2014 til den 20. juni 2014. Der blev desuden afholdt et borgermøde den 22. maj 2014. Der er i alt indkommet 26 bemærkninger/indsigelser til projektet, heraf en underskriftsindsamling med 446 underskrifter mod projektet. Ansøger har desuden fremsendt et partshøringssvar.

Da området ved Kjellingbro ikke er udlagt til vindmølleformål i kommuneplanen, er formålet med fordebatfasen todelt i forhold til både kommuneplanen og VVM-reglerne.

For det første er det planlægningsmæssigt en strategisk diskussion af, om området skal udlægges til vindmølleformål i kommuneplanen. I forhold til VVM-reglerne er formålet at indhente input til hvilke emner, der skal behandles i en VVM-redegørelse. I vedlagte notat beskrives indsigelser/bemærkninger overordnet, fagenhedens specifikke bemærkninger hertil samt hvilke emner, der herudfra vil skulle belyses i en VVM-redegørelse, hvis der skal arbejdes videre med projektet. Økonomiudvalget skal primært forholde sig til den strategiske beslutning, om området skal udlægges til vindmølleformål.

Støj og helbredsmæssige risici

Mange af indsigelserne omhandler støj, herunder også lavfrekvent støj, og bekymring for helbredsmæssige konsekvenser, hvis projektet gennemføres.

Der blev i 2013 igangsat en undersøgelse om sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter. Undersøgelsen finansieres af Miljøministeriet, Klima- og Energiministeriet samt Sundhedsministeriet. Miljøministeren og Klima- og Energiministeren fremsendte i den forbindelse et brev til alle landets kommuner, hvori de opfordrer til, at kommunerne fortsætter vindmølleplanlægningen, mens undersøgelsen pågår. Undersøgelsen forventes at kunne gennemføres på tre år.

Miljøstyrelsen har fastsat bindende støjgrænser for både almindelig og lavfrekvent støj fra vindmøller, som projektet ikke må overskride. Støjgrænserne er fastsat ud fra, hvad Miljøstyrelsen vurderer er miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabelt. Brønderslev Kommune har ikke mulighed for at skærpe støjgrænserne.

Udvikling af Hjallerup

Mange indsigelser omhandler hvordan vindmølleprojektet vil påvirke udviklingen af Hjallerup Vest - Tennisskoven. Desuden føler flere af indsigerne sig "snydt" over at have købt en grund i Tennisskoven uden at være blevet oplyst om vindmølleprojektet.


Tennisskoven er sammen med Hjallerup Øst (Skelbakken) de primære udviklingsområder for Hjallerup. Der er ca. 1,4 km fra nærmeste vindmølle til byzoneafgrænsningen ved Tennisskoven. Kommuneplanen indeholder et perspektivområde for yderligere boligudvikling ved Tennisskoven, der vil have en afstand på ca. 1,3 km til nærmeste mølle.


Tennisskoven vil ikke blive påvirket af støj ud over de fastsatte grænseværdier. Vindmølleprojektet vil dog påvirke udsigten fra Tennisskoven mod Hammer Bakker. Fagenheden vil ikke udelukke, at der kan være personer, der vil fravælge at bosætte sig i Tennisskoven, hvis projektet gennemføres. Omfanget af påvirkningen er dog vanskelig at vurdere. Fagenheden er siden vindmølleprojektets offentliggørelse blevet kontaktet af interesserede grundkøbere i området, der var bekymrede for vindmølleprojektet.

Naturforhold

Møllerne er projekteret i naturområdet ved Ravnstrup Kær på tværs af en kommuneplanudpegning som økologisk våd forbindelse, der bl.a. fungerer som ledelinje for trækkende fugle i landskabet. Den økologiske forbindelse forbinder østkysten via Bolle-Try Enge med bl.a. St. Vildmose og vurderes at være et vigtigt led i den samlede økologiske funktionalitet af egnede raste- og forurageringsområder for særligt sårbare arter i regionen, herunder fuglearter, der er på udpegningsgrundlagene for Natura 2000 områder i landsdelen, samt flagermus (Habitatdirektivets Bilag IV).

Hvis der arbejdes videre med projektet, skal det belyses, hvordan et eventuelt vindmølleprojekt vil kunne udformes, således at der leves op til kommuneplanretningslinjerne vedrørende økologiske forbindelser. Desuden skal det belyses, hvorvidt eventuelle afværgeforanstaltninger vil kunne tilvejebringe kompensation for det habitat-tab, der vil være en konsekvens af realisering af projektet. En vigtig problemstilling her vurderes at være at tilvejebringe gode overnatnings/rasteflader i området mellem østkysten og bl.a. St. Vildmose, dersom området ved Ravnstrup Kær/Kjellingbro bliver udlagt til vindmøllepark. Endvidere skal konsekvenserne i forhold til øvrige arter på Habitatdirektivets Bilag IV undersøges, og mulige afværgeforanstaltninger i forhold til bevarelsen af disse arter i området belyses.

På det nuværende vidensniveau kan fagenheden ikke udelukke, at der vil ske en væsentlig påvirkning af områdets fugleliv ved gennemførelse af projektet.

Landskab

Arealer udpeget til særlig værdifulde landskaber i kommuneplanen skal så vidt muligt friholdes for inddragelse af arealer til formål, der kan skæmme landskabet. Større byggeri, vindmøller samt større veje og tekniske anlæg skal så vidt muligt undgås. To af møllerne opstilles indenfor udpegningen særligt værdifuldt landskab og parken som helhed grænser op til udpegningen. Det vurderes umiddelbart, at det særlige værdifulde landskab brydes væsentligt ved opstilling af møllerne. Landskabet fremstår meget fladt og åbent, og vindmøllerne fremstår derfor meget markante og fremmede i landskabet. Fagenheden vurderer derfor, at opstilling af vindmøller i området vil kompromittere kommunens landskabelige planudpegning i væsentlig grad.

Forhold til vindmølleplanlægning i Aalborg Kommune

Vindmølleområdet ved Kjellingbro er beliggende ca. 2 km fra Lyngdrup-vindmøllerne i Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i september 2013 vedtaget en vindmølleplan som tillæg til deres kommuneplan, hvori der udlægges et område til udvidelse af vindmølleparken ved Lyngdrup med yderligere 7 møller syd for de eksisterende. For at sikre sig, at deres område kan realiseres har Aalborg Kommune fremsendt bemærkninger til Kjellingbro projektet.

Ifølge vindmøllecirkulæret skal der ved vurdering af den samlede landskabelige påvirkning af vindmølleparker tages højde for både eksisterende og planlagte vindmøller. Da udvidelsen ved Lyngdrup er udlagt i Aalborg Kommunes kommuneplan, skal Brønderslev Kommune forholde sig til dette udlæg. Dertil kommer, at det samlede støjbidrag for både Kjellingbro og Lyngdrup ikke må overskride støjgrænserne. Hvis der arbejdes videre med projektet, skal dette belyses. Hvis der viser sig en problemstilling heri, skønner fagenheden, at Aalborg Kommune har "fortrinsret", da deres område er udlagt i deres kommuneplan. Aalborg Kommune arbejder med en konkret ansøgning for området.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal arbejdes videre med vindmølleprojektet ved Kjellingbro i form af plangrundlag og VVM redegørelse.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 25. september 2014, pkt. 4:

Udvalget blev orienteret om, at der den 23. september 2014 er indsendt et revideret projekt indeholdende forslag til 8 vindmøller ved Kjellingbrovej.

Udvalget indstiller,

 • at der gives afslag til det oprindeligt indsendte projekt for 10 - 14 vindmøller ved Kjellingbrovej, og

 • at det af 23. september 2014 indsendte forslag til 8 vindmøller ved Kjellingbrovej sendes videre til behandling i Økonomiudvalget, med henblik på beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med vindmølleprojektet.

Ole Bruun ønsker, at der arbejdes videre med det oprindelige projekt.

Beslutning

Der gives afslag på oprindeligt projekt.

Behandling af sag vedr. 8 møller udsat.

Bilag

Til toppen


15. Forslag til vandløbsindsats for vandområdeplaner 2015 - 2021


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Med vedtagelsen af Lov om planlægning er det besluttet, at Byrådene skal udarbejde forslag til vandløbsindsatsen i de kommende vandområdeplaner 2015-2021. Forslaget skal fremsendes til miljøministeren senest den 7. oktober 2014.

Brønderslev Kommune har udarbejdet forslag til indsatsplan i opland til Kattegat/Skagerrak(Voer Å og Gerå) og i opland til Limfjorden(Ryå).

Byrådet skal tage stilling til forslag til indsatsprogram for vandområdeplaner 2015-2021.

Sagsfremstilling

I forbindelse med indsatsplanlægningen har Miljøministeren givet kommunerne en ny opgave med involvering af interessenter i ”Vandråd”.

Den 7. april 2014 udmeldte Naturstyrelsen en ramme for kommunernes arbejde.

Konkret er opgaven afgrænset til vandløbets fysiske forhold og bekæmpelse af okker.

Rammen bestod af:

 • Foreløbige miljømål relateret til vandløbets smådyr, fisk og planter.

 • Et antal km. vandløb, der skal forbedres.

 • Et prissat virkemiddelkatalog (virkemidler der kan vælges imellem).

 • En foreløbig økonomisk ramme (på oplandsniveau).

Der er etableret ”Vandråd Limfjorden” og "Vandråd Kattegat/Skagerrak", der inden for rammerne af indsatsprogrammet har diskuteret overordnede vandplanspørgsmål (principdrøftelser), planlægning etc. Vandrådene har ingen beslutningskompetence, men har været en vigtig sparringspartner for kommunerne i de 2 oplande. Vandrådene består hver i sær af op til 20 personer, fra forskellige interesseorganisationer. De respektive sekretariatskommuner har udarbejdet et notat med de overordnede rammer og beskrivelser af indsatserne på oplandsniveau.

Udover Vandråd er der, i opland til Limfjorden, også etableret en lokal arbejdsgruppe. Tanken bag arbejdsgrupperne var, at de lokale interessenter fik mulighed for at vurdere og diskutere det kommunale indsatsprogram samt videregive relevant lokal viden vedr. konkrete vandløb inden indsatsprogrammet til vandområdeplan 2015-2021 fremsendes til Naturstyrelsen.

Overordnet er målet, at rette indsats skal ske på rette sted, og arbejdsgruppen for Ryå har bidraget væsentligt til at fremme lokal forankring og en god dialog på tværs af interesserne. I Vandråd Kattegat/Skagerrak blev det besluttet, at drøftelserne skulle ske i vandrådet og dermed blev der ikke etableret arbejdsgrupper i dette opland. Samarbejdet i arbejdsgruppen for Ryå har fungeret så tilfredsstillende gennem forløbet, at der er bred enighed om at fortsætte dialogen i dette regi.

Indsats

Listen over vandløb i Brønderslev Kommune, der foreslås omfattet af denne indsatsplan, fremgår af bilag. Nummereringen på kortbilag henviser til det pågældende vandløbsområde i tabellerne i bilag. Vandløbstrækninger markeret med rødt er der, hvor forholdene ikke lever op til målsætningerne. Nummereringen henviser til Naturstyrelsens system.

Statens katalog over virkemidler og nærmere beskrivelse af disse findes på bilag.

Indsatsen er omfattet af den almindelige lovgivning på området dvs. at der skal gives tilladelse efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven. Processen vil forløbe på samme vis som i 1. vandplanperiode. Det vil sige første skridt er en forundersøgelse, hvor der sker fuld lodsejerinddragelse og kortlægning af evt. konsekvenser af indsatsen. Hvis et givent projekt evt. medfører arealafståelse eller på anden vis resulterer i et tab vil erstatningsspørgsmålet blive klarlagt inden en evt. realisering.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til indsatsprogram.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 11. september 2014, pkt. 9:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


16. Rammeaftalen 2015 for specialundervisning og det specialiserede socialområde - godkendelse af styringsaftalen


Resume

Sagsforløb: ØK/BE/BS/SS/BY

De nordjyske kommuner har ansvar for at sikre en fælles koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i regionen. Ansvaret indebærer, at der hvert år skal indgås en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på området.

Rammeaftalen skal bestå af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale. Udviklingsstrategien for 2015 er tidligere i år blevet godkendt af de 11 nordjyske kommunalbestyrelser og Regionsrådet. Nu forestår behandlingen af den økonomiske styringsaftale for 2015, der skal være godkendt senest den 15. oktober 2014.

Udkastet til styringsaftalen er blevet behandlet i KKR den 12. september 2014, hvor der var enighed om at indstille det vedlagte udkast til de nordjyske kommunalbestyrelsers godkendelse.

Sagsfremstilling

Den økonomiske styringsaftale fastlægger de grundlæggende retningslinjer for kommunernes handel med pladser på specialundervisningstilbud og tilbud på det sociale område i Nordjylland.

De grundlæggende principper for styringsaftalen er følgende fire elementer, som indholdet i styringsaftalen sigter efter:

 • Incitament til effektiv drift – både for driftsherre og myndighed

 • Retvisende og omkostningsbaserede takster – ydelser skal kunne sammenlignes, og priser udregnes efter samme principper

 • Budgetsikkerhed for kommunerne og regionen – risiko for uforudsete udsving i økonomien skal dækkes ind

 • Udviklingstiltag – driftsherre skal sikres finansiel mulighed for løbende udvikling.

Styringsaftalen for 2015 er indholdsmæssigt stort set identisk med de forrige års aftaler, dog kan følgende nye forhold fremhæves:

 • Indarbejdelse af et nyt lovgivningsfastsat regelsæt for kommunernes mulighed for at overtage sociale tilbud eller undervisningstilbud, som drives af Region Nordjylland. Kommunerne har hidtil kunnet overtage regionale tilbud hvert år, men denne mulighed er blevet ændret, så man fremover kun kan overtage regionale tilbud én gang i hver valgperiode. Det betyder konkret, at det skal fremgå af næste rammeaftale (aftalen for 2016), hvis en kommunalbestyrelse ønsker at overtage et regionalt tilbud i indeværende valgperiode.

 • Fokus på at skabe bedre økonomiske incitamenter til etablering af nye højt specialiserede tilbud. Det foreslås i aftalen, at kommunerne i fællesskab skal afsøge de lovgivningsmæssige muligheder for at finansiere nye tilbud gennem mere fleksible aftaleformer. Formålet er at lette den finansielle risiko, som påhviler driftsherre ved udviklingen og etableringen af nye højt specialiserede tilbud, idet denne risiko er én af de væsentligste barrierer for etableringen af nye højt specialiserede tilbud.

Sagsforløb:

Økonomiudvalget, 1. oktober 2014

Beskæftigelsesudvalget, 6. oktober 2014

Børne- og Skoleudvalget, 7. oktober 2014

Social- og Sundhedsudvalget, 8. oktober2014

Byråd, 8. oktober 2014

Som følge af udvalgsmødernes rækkefølge foreslås, at Økonomiudvalget godkender styringsaftalen under forudsætning af fagudvalgenes efterfølgende godkendelse.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender udkast til styringsaftale for 2015 for specialundervisning og det specialiserede socialområde.

Beslutning

Indstilles godkendt under forudsætning af fagudvalgenes godkendelse.

Bilag

Til toppen


17. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning
 • Midlertidig opnormering på flygtninge området

 • Beredskabs organiseringsmodeller drøftet på KKR møde, endelig plan vil foreligge til foråret 2015

 • Støtte til kritik af hovedstadsudligningen

 • Forsøgsordning til kyst- og naturturisme

Til toppen


18. Lukket punkt: Analyserapport


Til toppen


19. Lukket punkt: Vurdering af planmæssige forhold


Til toppen


20. Lukket punkt: Salg af kommunal ejendom


Til toppen


21. Lukket punkt: Planlægning, erhvervsområde


Til toppen


22. Lukket punkt: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling


Til toppen


23. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 11. december 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer