Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 12. november 2014
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Kvartalsmøde med Forretningsledelsen


Resume

Sagsforløb: ØK

Drøftelse af sager af aktuel politisk og administrativ betydning.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 22. oktober 2014 gennemføres kvartalsvise orienteringsmøder mellem Økonomiudvalg og Forretningsledelsen, hvor der bliver orienteret om sager, der har aktuel politisk eller administrativ betydning.

Emneliste er fremsendt til Økonomiudvalgets medlemmer.

Kommunaldirektøren anbefaler, at drøftelse gennemføres.

Forretningsledelsens medlemmer vil deltage under punktet.

Beslutning

Drøftet.

Til toppen


4. Evaluering af budgetproces


Resume

Sagsforløb: ØK/Fagudvalg

Økonomiudvalget anmodes om drøftelse af styrker og svagheder ved budgetprocessen for budget 2015, samt om tilbagemelding på en række spørgsmål vedrørende næste år proces.

Endvidere ønskes beslutning omkring den videre evalueringsproces.

Sagsfremstilling

I drøftelsen af styrker og svagheder ved årets budgetproces kunne følgende emner behandles: (men selvfølgelig også andre)

Tidligere i gang end normalt:

 • Oplevelsen af strategiseminar i marts

 • Erfaringerne med den 2 delte budgetfase, hvor principielle ændringer kunne besluttes før budgetvedtagelse

Fagudvalgenes budgetarbejde:

 • Hvilke erfaringer er der med, at udarbejdelsen af afdækningerne blev igangsat, således ”1. behandlingen” kunne ske før sommerferien

 • Hvordan oplevedes arbejdet med prioritering af afdækningsforslagene i udvalget

 • Hvorledes blev forslag til korrektioner til basisbudget (det tekniske budget) behandlet og drøftet i udvalget

Hørings- og inddragelsesproces:

 • Hvorledes oplevedes høringsprocessen omkring de strukturelle ændringsforslag før sommer ferien

 • Hvorledes var hørings- og inddragelsesprocessen omkring det øvrige budget materiale

 • Oplevelse af effekten og indholdet af bruger –borgermøde i Brønderslevhallen

Budgetmateriale

 • Vurdering af indhold og kvalitet af ”Afdækningskatalog”

 • Vurdering af indhold og kvalitet ”Budgetmateriale med bemærkninger”, som udgjorde det tekniske basisbudget

 • Vurdering af indhold og kvalitet af ”Spørgsmål – svar”

 • Hvilken værdi har det, at forvaltningen gennemgår budgetmaterialet og budgetudfordringen på de politiske gruppemøder forud for budgetseminar

Budgetseminarer

 • Hvorledes vurderes det, at ”Økonomiudvalget + 2” starter forhandling på baggrund af forslag fra borgmester om formiddagen inden resten af byråd møder ind om eftermiddagen

 • Vurdering af fordelingen mellem gruppemøder, plenum og ”Økonomiudvalget + 2”

 • Vurdering af tidspunkt og sted for seminaret

Spørgsmål til næste års proces

 • Fordele og ulemper ved en tidligere udarbejdelse og behandling af Afdækningskatalog, f.eks. udarbejdelse i vinter/forår og udvalgsbehandling i forbindelse med 1. budgetopfølgning?

 • Strategiseminar i april 2015

  • Forslag til temaer/emner på seminaret?

  • Hvilke principielle ”beslutninger”/sigtepunkter kunne med fordel afklares på strategiseminar?

 • Kunne det være en fordel med flere løbende temamøder om budget?

 • Er der erfaringer fra dette års proces, som er meget vigtige at indarbejde i fremtidig proces?

Den videre evalueringsproces

Kommunaldirektør og Stabschef foreslår,

 • at fagudvalgene anmodes om behandling af evalueringen møderne i december.

 • at Økonomiudvalget præsenteres for et forslag til proces, der indarbejder signalerne fra evalueringen af dette års proces på januar mødet i 2015

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi

Intet.

Beslutning

Drøftet.

Procesforslag godkendt.

Til toppen


5. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2014 for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2014. Budgetopfølgningen udviser et nettomindreforbrug på i alt 7.976.000 kr.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2014.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2014. Ifølge principper for Økonomistyring, udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgning til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

De tre budgetopfølgninger i indeværende år, har vist følgende budgetafgivelser:

Pr. 31/3-2014 Pr. 30/6-2014 Pr. 30/9-2014
Serviceudgifter 13.215.000 17.570.000 14.518.000
Overførselsudgifter -7.540.000 -10.658.000 -10.239.000
Finansiering -1.139.000 -10.557.000 -12.255.000
Samlet status 4.536.000 -3.645.000 -7.976.000

Sammenlignet med Halvårsregnskabet pr. 30. juni 2014, er der følgende væsentlige forskydninger ved 3. budgetopfølgning:

 • Finansieringssiden, hvor indtægterne er øget med ca. 1,2 mio. kr.

 • Børne- og Skoleudvalget, hvor det forventede merforbrug er øget med 1,5 mio. kr.

 • Beskæftigelsesudvalget, hvor det forventede merforbrug er reduceret med 1,4 mio. kr.

 • Ældreomsorgsudvalget, hvor tidligere opgjort merforbrug på 3,0 mio. kr. nu forventes finansieret fuldt ud indenfor området

På baggrund af kommunernes løbende indberetninger af forventede udgifter i 2014, forventer KL ikke, at servicerammen overskrides på landsplan. Sanktionslovgivningen forventes derfor ikke at træde i kraft.

Pr. 1. januar 2014 blev UngeCentret etableret. Dermed varetages anbringelsesområdet (0-18 år) fremover i to forskellige organisatoriske enheder og budget/regnskab vil fremgå på to forskellige politikområder. For at sikre sammenhængen på anbringelsesområdet, ses området i budgetopfølgningerne i indeværende år under ét. Det samlede merforbrug på anbringelsesområdet er i denne budgetopfølgning opgjort til 429.000 kr.

3. budgetopfølgning viser også i lighed med de tidligere budgetopfølgninger i år, at der er særlige udfordringer i forhold til at opnå den forventede besparelse med Flerårsaftalen på handicap- og psykiatriområdet. Den aktuelle udfordring ser pr. 30/9 ud til at udgøre ca. 20 mio. kr., der forventes i merforbrug på området i indeværende år. Dette er ikke indregnet i ovennævnte oversigt.

Budgetopfølgningen er behandlet i Forretningsledelsen og fagudvalgene på møderne i oktober/november måned med følgende beslutninger:

Forretningsledelsen den 28. oktober 2014:

Forretningsledelsen anbefaler at budgetopfølgningen godkendes.

Forretningsledelsen udtrykker samtidig tilfredshed med at budgetopfølgningen udviser et samlet overskud og at det samlede billede er bedre end ved sidste budgetopfølgning, herunder at der en forbedring på området for udsatte Børn og Unge i forhold til sidste opfølgning. Der er dog fortsat et stort pres på serviceudgifterne, hvorfor det fortsat er vigtigt, at der er en generel tilbageholdenhed. Endeligt bliver det afgørende, at der fremadrettet holdes fuld fokus på at nå de mål der er sat indenfor Flerårsaftalens område.

Ældreomsorgsudvalget den 30. oktober 2014:

Til efterretning.

Miljø- og Teknikudvalget den 3. november 2014:

Udvalget tog budgetopfølgningen til efterretning. Der afholdes et ekstraordinært møde vedr. manglende indtægter på byggesagsområdet den 14. november 2014, kl. 14.00

Beskæftigelsesudvalget den 3. november 2014:

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget den 4. november 2014:

Udvalget ønsker om muligt, at budgetopfølgningen løbende medtager de foregående kvartalsopfølgninger.

Udvalget ønsker, at den besluttede budgetprocedure evalueres.

Budgetopfølgningen taget til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2014:

Til efterretning. Udvalget ser fortsat på overskridelsen inden for flerårsaftalen med stor alvor, men noterer samtidig med tilfredshed, at gennemgangen af enkeltsager viser en udgiftsreduktion.

Udvalget ønsker, at det foregående kvartals status fremgår af budgetopfølgningen.

Fritids- og Kulturudvalget den 6. november 2014:

Til efterretning.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Økonomiudvalget godkender budgetopfølgningen, således

 • at der gives bevillinger i henhold til de mer- og mindreforbrug, der er opgjort i Budgetopfølgningen

 • at anlægsinvestering på beredskabsområdet til løftepuder flyttes til drift og anvendes til medfinansiering af merforbruget på området i indeværende år

Beslutning

Udsat.

Status og handleplan på flerårsaftalen ønskes forelagt for Økonomiudvalget, da udvalget ser med stor bekymring på den manglende opfyldelse.

Bilag

Til toppen


6. Frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af mindre vedligeholdelsesprojekter i 2014


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive 1.000.000 kr. fra anlægspuljen 2014 på 8.200.000 kr. til finansiering af mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr.

Sagsfremstilling

Byrådet har i år frigivet 500.000 kr. til gennemførelse af mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver sig ikke overstiger 150.000 kr.

De frigivne midler er bl.a. anvendt/disponeret til etablering af hegn, Plejecenter Valdemarsgade(ændring af struktur), Børnehaven Hybenvej, udskiftning af gulvbelægning og Grønnegade, lydproblemer.

Der søges om ny pulje til kommende projekter, bl.a. kloakpumper Nørregade 42 og Børnehaven Sct. Georgs Gården pga. gentagne oplevelser med vand i kælderen.

På Hedegårdsskolen, Bredgade 60 og Hjallerup Skole skal der ske en akustisk forbedring i kontor- og faglokaler.

Lærerforberedelsespladser og flytning af institutioner har gjort, at der er ekstrakrav vedrørende arbejdsmiljø, der skal afhjælpes.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver 1.000.000 kr. fra puljen på 8.200.000 kr., afsat til vedligeholdelse af kommunale bygninger i 2014, til finansiering af mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr.

Herefter vil der være 2.500.388 kr. tilbage af anlægsmidler.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bekræfter, at der efter frigivelsen af rådighedsbeløb til gennemførelse af mindre vedligeholdelse 2014 på 1.000.000 kr., vil være 2.500.388 kr. tilbage på puljen til bygningsvedligeholdelsen for kommunale bygninger i 2014.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


7. Frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af pædagogiske tiltag indenfor Børne- og Skoleudvalgets område 2014


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive 250.000 kr. til gennemførelse af tiltag indenfor Børne- og Skoleudvalgets område.

Sagsfremstilling

Byrådet har tidligere frigivet midler fra anlægsbudgettet til vedligeholdelse af kommunale bygninger til gennemførelse af mindre projekter, som har karakter af pædagogiske tiltag indenfor Børne- og Skoleudvalgets område og måske knap så meget karakter af vedligeholdelse.

Ordningen har vist sig at være særdeles succesfuld og effektiv.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver 250.000 kr. til gennemførelse af pædagogiske tiltag indenfor Børne- og Skoleudvalgets område. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløb afsat til vedligeholdelse af kommunale bygninger i 2014.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bekræfter, at der efter frigivelsen af rådighedsbeløb til gennemførelse af pædagogiske tiltag indenfor Børne og Skoleudvalget på 250.000 kr., er 2.250.388 kr. tilbage på puljen til bygningsvedligeholdelse for kommunale bygninger i 2014.

Beslutning

Indstilles frigivet.

V+C ønsker ikke at frigive.

Der ønskes en beskrivelse initiativer.

Til toppen


8. Frigivelse af rådighedsbeløb for vinduesudskiftning på ejendommen Bredgade 60 i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive en anlægsbevilling på 500.000 kr. til en nødvendig vinduesudskiftning og efterisolering af skunkvægge på ejendommen Bredgade 60 i Brønderslev.

Sagsfremstilling

Som et forsat led i nødvendig udskiftning af nedslidte og utætte vinduer i kommunale bygninger i Brønderslev Kommune anmoder Fagenheden for Teknik og Miljø om frigivelse af midler til udskiftning af nedslidte og utætte trævinduer samt efterisolering af skunkvægge for afhjælpning af kulde- og trækgener for personalet i bygningen Bredgade 60 i Brønderslev .

Kulde- og trækproblemer er nævnt af personalet i deres arbejdspladsvurdering.

Kommende arbejder i ESCO projektet for ejendommen er koordineret med nærværende vinduesudskiftning og efterisolering af skunkvægge.

Fagenheden har beregnet en samlet anlægsudgift på 900.000 kr.

Arbejdet udbydes i licitation i henhold til gældende udbudspolitik.

Anlægsudgiften foreslås finansieret med 500.000 kr. fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse for kommunale ejendomme 2014 og 400.000 kr. fra puljen til Energibesparende foranstaltninger 2014.

Fagenheden for Miljø og Teknik foreslår, at byrådet frigiver 500.000,- kr. til vinduesudskiftning og efterisolering af skunkvægge på ejendommen Bredgade 60 i Brønderslev fra anlægsbudgettet 2014 afsat til bygningsvedligeholdelse af kommunale ejendomme.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen bekræfter, at der efter frigivelsen af vinduesudskiftning på ejendommen Bredgade 60 Brønderslev på 500.000 kr. fra anlægspuljen vil være 1.750.388 kr. tilbage på puljen til bygningsvedligeholdelsen for kommunale bygning i 2014.

Beslutning

Indstilles frigivet.

Til toppen


9. Frigivelse af rådighedsbeløb for vinduesrenovering på Hedegårdsskolen i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive en anlægsbevilling på 870.000 kr. til en nødvendig vinduesrenovering på Hedegårdsskolen i Brønderslev.

Sagsfremstilling

Som en kombination af nødvendig tiltrængt vedligeholdelse af alle trævinduer på Hedegårdsskolen samt den under ESCO projektet foretagne glasudskiftning i vinduespartierne, søger Fagenheden for Teknik og Miljø om frigivelse af midler til maling af trævinduer

fra anlægsbudgettet afsat til bygningsvedligeholdelse.

Ved at udføre den tiltrængte vedligeholdelse kan levetiden forlænges på eksisterende trævinduer, så levetiden for vinduespartier vil komme til at svare til tilbagebetalingstiden for glasudskiftningsarbejder udført under ESCO projektet.

Fagenheden har beregnet en samlet anlægsudgift på 870.000 kr.

Arbejdet udbydes i licitation i henhold til gældende udbudspolitik.

Anlægsudgiften foreslås finansieret med 870.000 kr. fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse for kommunale ejendomme 2014.

Fagenheden for Miljø og Teknik foreslår, at Byrådet frigiver 870.000 kr. til vinduesrenovering på Hedegårdsskolen i Brønderslev fra anlægsbudgettet 2014 afsat til bygningsvedligeholdelse af kommunale ejendomme.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen bekræfter, at der efter frigivelsen af vinduesrenovering på Hedegårdsskolen på 870.000 kr., vil være 880.388 kr. tilbage på puljen til bygningsvedligeholdelse for kommunale bygninger i 2014

Beslutning

Indstilles frigivet.

Til toppen


10. Frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger 2014


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive resterende 1.000.000 kr. til fortsættelse af arbejdet med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger uden for ESCO i kommunale ejendomme i 2014

Sagsfremstilling

I det kommunale anlægsbudget for 2014 er der afsat 1.000.000 kr. til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger uden for ESCO.

De 400.000 kr. af anlægsbudgettet er i anden sag foreslået anvendt til vinduesudskiftning på Bredgade 60 i Brønderslev.

For at kunne arbejde med energibesparende foranstaltninger - som både udspringer af energimærkninger, energitiltag i forbindelse med lærerforberedelse ny belysning, udendørsbelysning på skoler og børnehaver samt andre relevante energitiltag - vil det være nødvendigt med frigivelse af resterende 1.000.000 kr. for 2014.

De besparelser der opnås, indgår i den årlige klimarapport, som er en del af aftalen med Danmarks Naturfredningsforening.

Som tidligere år vil der ved regnskabsaflæggelse blive fremsendt oversigt over gennemførte projekter og deres energieffekt.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver resterende 1.000.000 kr til fortsætte af arbejdet med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i kommunale ejendomme i 2014

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der er afsat 1.000.000 kr. i budgettet til Energibesparende foranstaltninger.

Beslutning

Indstilles frigivet.

Til toppen


11. Udbud af håndværkerydelser


Resume

Sagsforløb: ØK

På baggrund af informations- og dialogmøder med håndværkere foreslås, at tildelingskriterierne ved udbuddet ændres fra 'laveste timepris', hvor samtlige omkostninger og avancer er indeholdt, til 'økonomisk mest fordelagtige' med delkriterierne 'laveste timepris' og 'laveste materialepris'.

Sagsfremstilling

Indkøbs- og Udbudsfunktionen har i samarbejde med Ejendomme og Service udarbejdet udbudsmateriale på håndværkerydelser.

Udbudsmaterialet blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 1. oktober 2014.

I det godkendte udbudsmateriale er tildelingskriteriet ’laveste pris’ (timepris), hvor samtlige omkostninger og avancer skal være indeholdt i den tilbudte timepris - herunder avancer på materialer. Der er, for de valgte håndværkerfirmaer, mulighed for at regulere den tilbudte timepris årligt i forhold til relevant lønindeks. De 3 tilbudsgivere med laveste timepris bliver rangordnet på en kaskademodel.

Indkøbs- og Udbudsfunktionen har på informations- og dialogmøder præsenteret udbuddet for interesserede håndværkere. Der blev på møderne stillet spørgsmålstegn ved, at avancer på materialer indgår i timeprisen. Indkøbs- og Udbudsfunktionen har derfor i samarbejde med Ejendomme og Service besluttet, at udskille materialer i et særskilt delkriterie under tildelingskriteriet 'økonomisk mest fordelagtige tilbud'. Tildelingskriteriet ændres således til ’økonomisk mest fordelagtige tilbud’ med delkriterierne 'laveste timepris' og 'laveste materialepris'. Delkriterierne vægtes inden for det enkelte fag. Materialeindkøbet foretages hovedsageligt på SKI's frivillige aftale 12.01 - værktøj og materialer til drift og bygningsvedligehold. Der er, for de valgte håndværkerfirmaer, mulighed for at regulere den tilbudte timepris årligt i forhold til relevant lønindeks. De 3 tilbudsgivere med de 'økonomisk mest fordelagtige tilbud' bliver rangordnet på en kaskademodel.Der kan i begrænset omfang (eksempelvis ved behov for hasteleverancer) indkøbes materialer uden om nævnte aftale.

De øvrige forhold i udbudsmaterialet foreslås uændret (fagområder, geografi m.v.)

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til om ændringerne i udbudsmaterialet kan godkendes.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Karsten Frederiksen er imod.

Bilag

Til toppen


12. Ansøgning om fritagelse for ejendomsskat på Dronninglund fjernvarmes ejendom


Resume

Sagsforløb: ØK

Dronninglund fjernvarme AMBA ansøger om fritagelse for betaling af ejendomsskat på ejendommen Lunderbjerg 6A, Dronninglund.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til, hvorvidt ansøgningen om fritagelse for betaling af ejendomsskat kan imødekommes, samt om der skal tilbagebetales for 2013 og 2014.

Sagsfremstilling

Dronninglund fjernvarme har den 4. februar 2014 søgt om fritagelse for betaling af ejendomsskat i lighed med andre forsyningsselskaber. Det drejer sig om en ejendom som er erhvervet i 2012. Efterfølgende er der etableret damvarmelager i forbindelse med solfangeranlæg.

I henhold til § 8 i lov om kommunal ejendomsskat kan Byrådet meddele hel eller delvis fritagelse for kommunal grundskyld. Praksis har hidtil været, at der gives fritagelse til forsyningsselskaber, men dog kun fremadrettet.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til, om ovennævnte ejendom kan fritages for ejendomsskat med virkning fra 1. januar 2015, og om der skal tilbagebetales for 2013 og 2014.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Ejendomsskatten udgør 30.000 kr. årligt.

Tilbagebetaling for 2013 og 2014 vil beløbe sig til ca. 60.000 kr.

Beslutning

Fritagelse godkendt fra 2015.

Bilag

Til toppen


13. Praksis for indhentelse af straffeattester


Resume

Sagsforløb: ØK

Drøftelse af nuværende praksis ved indhentelse af straffeattester.

Sagsfremstilling

Claus Kongsgaard har anmodet om drøftelse af nuværende praksis for indhentelse af straffeattester.

Personaleafdelingen har i notat beskrevet nuværende praksis i forbindelse med indhentelse af straffeattester ved ansættelser.

Nuværende praksis er, at der alene indhentes børneattester (lovpligtigt). Proceduren har været gældende siden kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007, vedtaget af Sammenlægningsudvalget.

Beslutning

Hidtidig praksis fortsættes.

Karsten Frederiksen og Claus Kongsgård ønsker, at der skal indhentes straffeattester for udvalgte områder.

Bilag

Til toppen


14. Nedbringelse af sygefravær


Resume

Sagsforløb: FL/ØK

HR anbefaler, at Økonomiudvalget godkender projektbeskrivelse med de nævnte fokusområder/aktiviteter samt frigiver den økonomiske ramme som beskrevet i projektbeskrivelsen.

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med budget 2015 besluttet, at der skal iværksættes foranstaltninger, der kan nedsætte det samlede sygefravær i kommunen.

Der er i budgetforliget beskrevet en række initiativer, ligesom det fremgår, at arbejdet med

sygefravær skal gøres til et nøglepunkt i den kommende HR-strategi for 2015-2016.

HR Strategien er under udarbejdelse og forventes godkendt i december 2014, men da HR

allerede er startet op på initiativer i forhold til at nedbringe sygefraværet, beskriver denne

projektbeskrivelse disse initiativer mere detaljeret.

De vil senere blive indarbejdet i HR Strategien som indsatsområder

Vores fokus her og nu vil være:

 • Proces for opfølgning ved sygefravær

 • Ledelsesmæssig fokus på anvendelse af statistikmaterialet

 • 2 temadage for alle ledere med bl.a. ovennævnte fokus samt temaet ”hvordan agerer vi, nårmedarbejdere bliver stressramte?

 • Infomøde for alle TR/AMR omkring sygefraværsproces

 • Løbende opfølgning/besøg fra HR til enheder hvor sygefraværet er højere end måltallet forområdet

Arbejdet med de forskellige aktiviteter er nærmere beskrevet i projektbeskrivelsen

Personalemæssige konsekvenser

Nedbringelse af sygefraværet generelt i Brønderslev Kommune.

Økonomi

Jf. projektbeskrivelse vil udgifterne, udover HR personaleressourcer, være ca. 170.000 kr. Disse kan finansieres indenfor rammen af pulje til dækning af langtidssygdom (politikområde 106).

Indstilling

Forretningsledelsen, 4. november 2014, pkt. 12:

Det godkendes, at der arbejdes videre med projektet, dog bør følgende forhold indarbejdes:

 • Jobcenter og sundhedsområdet skal inddrages i planlægningsarbejdet for projektet

 • Anvendelse af begrebet ”fraværsproces” bør genovervejes

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


15. Planstrategi 2015


Resume

Sagsforløb: FL/ØK

Der er udarbejdet et forslag til tidsplan, indhold, og organisation for udarbejdelse af Planstrategi 2015 og revision af kommuneplanen.

Økonomiudvalget skal tage stilling til om det skitserede forslag kan godkendes.

Udviklingskonsulent Bodil Bjørn deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune vedtog kommuneplan 2013 ultimo november 2013. Ifølge planloven skal alle kommuner herefter have offentliggjort en planstrategi for kommuneplanlægningen senest ved udgangen af første halvdel af valgperioden. Kravene til indholdet af planstrategien er ganske få, dog skal planstrategien indeholde Byrådets beslutning om, hvorledes kommuneplanen skal revideres. Ligeledes skal planstrategien indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden sidste revision af kommuneplanen, ligesom byrådets vurdering af den hidtidige udvikling samt strategi for den kommende udvikling skal fremgå.

I forhold til Planstrategi 2011, Kommuneplan 2009 og Kommuneplan 2013 er der enkelte hængepartier, som fortrinsvis kan henføres til Naturstyrelsens endnu ikke offentliggjorte grundvandskortlægning, hvilket har betydet, at byudvikling i byerne Ø Brønderslev, Jerslev og Hjallerup stort set har været sat på stand by siden 2009. Ved revisionen i 2009 blev der nedlagt veto af Miljøministeriet mod udlæg af nye boligområder i de nævnte byer.

Planstrategien følges af en planredegørelse som indeholder den ovenfor nævnte vurdering af den hidtidige udvikling, situationen i dag og en vurdering af, hvad vi kan forvente i fremtiden. Planredegørelsen vil indeholde en række fakta og facts om kommunen og oplister nogle af de væsentligste hovedopgaver, der er overgivet fra sidste planstrategi 2011, kommuneplan 2009 og kommuneplan 2013. Endvidere vil der ske en opfølgning på vision 2020.

I forhold til hvilke emner der kunne gives særlig vægt i Planstrategi 2015 kan nævnes følgende

 • opfølgning på Vision 2020

 • revision af bymønsteret og dermed lokaliseringspolitikken

 • byudvikling og potentialer i byzonebyerne

 • skovrejsning i forhold til bynære rekreative arealer og grundvand

 • ny natur- og landskabspolitik

 • revision af kommuneplanens jordbrugsområder set i forhold til jordbrugsanalyser, placering af store landbrug samt tekniske anlæg som biogasanlæg

 • revision af kommuneplanens udpegninger af økologiske forbindelser, værdifulde landskaber, større uforstyrrede landskaber m.v.

 • udpegning af nye fritidsområder (sammenhængende større områder som f.eks. Jyske Ås projektet)

 • Udpegning af områder til større energitekniske anlæg (vindmøller, biogasanlæg, solfangeranlæg mv.)

 • m. fl.

Ovenstående er kun bud på, hvilke emner og temaer der kunne være relevante at behandle i planstrategien og dermed være mulige emner i den efterfølgende kommuneplanrevision. Som ved sidste revision vil der sandsynligvis blive udmeldt obligatoriske emner fra Miljøministeriet. Ved sidste revision var de obligatoriske emner : Biogasplanlægning, planlægning for placering af store husdyrbrug, udpegning af bevaringsværdige bygninger og bymiljøer og klimatilpasningsplan. Der er ikke pt. meldinger fra ministeriet om, hvilke emner, der påtænkes udmeldt som obligatoriske i kommuneplanrevisionen.

I den vedhæftede organisationsplan lægges der op til en organisation og tidsplan, hvor der vil være større involvering af Økonomiudvalg og Byråd. Der foreslås tillige oprettet en mere fast projektorganisation med en administrativ styregruppe, refererende til Økonomiudvalget, og som får til opgave at følge tidsplan og indhold for Planstrategi 2015 og kommuneplanrevision 2017.

Endvidere nedsættes en projektgruppe, som refererer til styregruppen og består af kommuneplanlæggerne samt en tovholder fra hver af de nedsatte arbejdsgrupper, der nedsættes efter økonomiudvalgets udpegning af temaer og emner, der skal belyses i Planstrategi 2015. Efter vedtagelsen af planstrategi 2015 vil projektorganisationen i evt. justeret form fortsætte i kommuneplanrevisionsarbejdet, ligesom udarbejdelse af en detaljeret tidsplan for revisionsarbejdet vil blive en af de første opgaver, der skal løses.

Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at tidsplan og indhold for udarbejdelse af Planstrategi 2015 og kommuneplan 2017 godkendes, samt at forslaget til organisation af arbejdet med Planstrategi 2015 og kommuneplan 2017 godkendes.

Indstilling

Forretningsledelsen, 4. november 2014, pkt. 8:

Forretningsledelsen anbefaler tidsplan og organisering.

Udover øget politisk inddragelse anbefales tillige inddragelse af eksterne interessenter for de områder, som prioriteres i revisionsarbejdet.

Fortsat fokus på den fysiske planlægning ”trykprøves” på kommende temamøde.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


16. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplanforslag 03-T-02.01 "Solvarmeanlæg, Hjallerup"


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplanforslag 03-T-02.01 "Solvarmeanlæg, Hjallerup".

Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene kan godkendes og udsendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplanforslag 03-T-02.01 "Solvarmeanlæg, Hjallerup" er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Hjallerup Fjernvarme om at etablere et solfangeranlæg. Solfangeranlægget forventes at kunne producere 18 % af varmeværkets årlige varmeproduktion.

Planforslagene giver mulighed for at placere et solenergianlæg i et område på ca. 10 ha. vest for industriområdet i Hjallerup ved Ålborgvej. Udover solpaneler giver lokalplanen mulighed for at opføre en op til 19 m høj akkumuleringstank samt en teknik- og kontorbygning. For at mindske anlæggets landskabelige påvirkning stiller lokalplanen krav om, at der etableres afskærmende beplantning omkring anlægget.

Lokalplanområdet gennemskæres af to beskyttede diger. Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer en respektafstand til digerne således at de fortsat vil udgøre et landskabeligt og naturmæssigt element i området.

Der er foretaget en miljøscreening af planforslagene. Anlæggets primære miljømæssige konsekvenser er anlæggets visuelle/landskabelige påvirkning. Den landskabelige påvirkning mindskes ved områdets placering ved industriområdet, der i forvejen har et teknisk præg, og ved slørende beplantning. På baggrund af miljøscreeningen vurderer fagenheden, at planforslagene ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Da området ikke er udlagt til tekniske anlæg i kommuneplanen er kommuneplantillæg nr. 16 udarbejdet.

Se planforslagene i den digitale planløsning:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=608

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplanforslag 03-T-02.01 "Solvarmeanlæg, Hjallerup" og udsender planforslagene i offentlig høring i perioden fra den 1. december 2014 til den 26. januar 2015.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 3. november 2014, pkt. 5:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


17. Hærvejen - udgifter til app og hjemmeside


Resume

Sagsforløb: ØK

De nordjyske hærveje er nu etableret og indviet. I forbindelse med planlægning og etablering af ruterne, blev der udformet en app og en hjemmeside.

Der ansøges om bevilling til ajourføring af hærvejens app og hjemmeside (ca. 6.000 kr. årligt i 5 år).

Sagsfremstilling

De nordjyske hærveje er nu etableret og indviet efter indvielse af den sidste strækning gennem Jammerbugt Kommune den 11. oktober 2014.

Brønderslev Kommune passeres af de to vandreruter Viborg-Hirtshals og Viborg-Frederikshavn samt hærvejscykelruten Viborg-Hobro-Aalborg-Hjallerup-Dronninglund-Jyske-Ås-Frederikshavn.

I forbindelse med planlægning og etablering af ruterne, blev der udformet en app og en hjemmeside.

Den nye app og hjemmeside afføder årlige driftsudgifter på ca. 60.000 kr. for appen og ca. 25.000 kr. for hjemmesiden. I alt en udgift på ca. 85.000 kr., som skal fordeles mellem de deltagende kommuner (15 fra grænsen i syd til Hirtshals og Frederikshavn i nord). Dette svarer til en årlig udgift pr. kommune på ca. 6.000 kr. De aftaler, der er indgået med de firmer, der har stået for produktion af app og hjemmeside gælder for 5 år.

Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at der bevilges ca. 6.000 kr. årligt til ajourføring af app og hjemmeside vedr. hærvejen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Den årlige driftsudgift på ca.6.000 kr. kan finansieres indenfor rammerne af Økonomiudvalgets udviklingspulje eller erhvervspulje.

Beslutning

Godkendt under forudsætning af at alle kommuner går med.

Til toppen


18. Kortlægning af indsatserne i Forebyggelsespakkerne


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/MT/BE/ÆO/BS/FK

Forretningsledelsen godkendte på mødet den 2. september 2014, at der igangsættes en kortlægningsproces af kommunens indsatser inden for forebyggelsespakkernes temaer.

Sagen sendes til orientering i udvalgene.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har udgivet en række forebyggelsespakker indenfor temaerne: Fysisk aktivitet, tobak, alkohol, mental sundhed, hygiejne, indeklima i skoler, seksuel sundhed, solbeskyttelse, mad og måltider, overvægt og stoffer.

Pakkerne indeholder faglige anbefalinger til en kommunal sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Pakkerne er udarbejdet særskilt for hver risikofaktor, dels for at skabe overblik over fakta og anbefalinger, og dels for at tilgodese beskrivelsen af specifikke metoder og erfaringer inden for hvert tema. Pakkernes anbefalinger retter sig mod raske såvel som syge borgere i kommunen.

Formålet med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker er at bidrage til at styrke folkesundheden gennem en kommunal forebyggelses- og sundhedsfremmeindsats af høj faglig kvalitet. Pakkerne vurderes at udgøre den sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats, der kan give en positiv udvikling i danskernes sundhed. Sundhedsstyrelsens udmelding er, at den mest effektive forebyggelsesindsats, kommunen kan opnå, er ved at beskæftige sig med indholdet af alle forebyggelsespakkerne.

Udover pakkerne, som beskriver anbefalinger og indsatser inden for hvert tema, har Sundhedsstyrelsen til brug for medarbejdere med borgerkontakt samt deres ledere udarbejdet fem målgruppespecifikke oversigter. Oversigterne samler de anbefalinger, som direkte relaterer sig til arbejdet med borgerne. De fem oversigter omhandler målgrupperne spæd- og småbørn, skolebørn, unge, voksne og ældre borgere. Samlet set giver forebyggelsespakkerne og de målgruppespecifikke oversigter Brønderslev Kommune et redskab til at kvalitetssikre både eksisterende og nye indsatser.

Kortlægningen skal gøre det synligt hvor kommunen allerede har iværksat gode initiativer, som påvirker folkesundheden i en positiv retning, og hvor der med fordel kan sættes ind med nye tiltag. Når kortlægningen er udarbejdet, fremsendes den til drøftelse i alle de politiske udvalg.

Fagenheden for Sundhed og Velfærdforeslår, at udvalget tager sagen til efterretning

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 5. november 2014, pkt. 6:

Til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Der ønskes en status til sommeren 2015.

Til toppen


19. Etablering af Lokalt Arbejdsmarkedsfora


Resume

Sagsforløb: LBR/BE/ØK

Med udgangen af 2014 nedlægges Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Formandsskabet i LBR har den 22. september 2014 drøftet den fremtidige lokale beskæftigelsespolitiske rådgivning samt partsinddragelse.

Formandsskabet foreslår, at der etableres et lokalt arbejdsmarkedsfora, der mødes 4 gange årligt. Formandsskabet anbefaler desuden, at der samarbejdes bredt politisk såvel som organisatorisk for at sikre, at Brønderslev Kommune får repræsentation i de Regionale Beskæftigelsesråd.

Sagsfremstilling

Den seneste reform af beskæftigelsesindsatsen betyder, at LBR nedlægges, og der i stedet

etableres Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De politiske og lovgivningsmæssige detaljer

er stadig ikke klarlagt, men den brede politiske aftale om denne ændring er indgået. Det er

ifølge aftalen op til den enkelte kommune, hvorvidt kommunen ønsker at videreføre LBR eller

lignende samarbejdsorganer, men de lovgivningsmæssige rammer herfor bortfalder.

Lokalt samarbejde

Formandsskabet for LBR har i møde den 22. september 2014 drøftet den fremtidige rådgivning på beskæftigelsesområdet. Formandsskabetvurderer, at det er vigtigt, at arbejdsmarkedets parter og andre interessenter i beskæftigelsesindsatsen også fremadrettet inddrages i udformningen af den lokale beskæftigelsespolitik i Brønderslev Kommune.

Formandsskabet forslår derfor, at der etableres et lokalt arbejdsmarkedsfora i 2015. Det forslås, at de organisationer, der pt. har repræsentanter i rådet, får tilbud om at indgå i det lokale arbejdsmarkedsfora. De enkelte organisationer, må herefter vurdere om de ønsker repræsentation i arbejdsmarkedsforaet. Det forslås endvidere, at 2015 anvendes som et år, hvor der kan gøres erfaringer i forhold til fremadrettet partsinddragelse i den lokale beskæftigelsespolitik.

Det er vigtigt at understrege, at medlemmerne ikke modtager vederlag i forhold til deltagelse i foraet og at foraet ikke har nogen lovbestemte opgaver. Der er tale om et 100% rådgivende organ.

Det anbefales, at der i 2015 afholdes 4 møder, hvoraf to af møderne tematiseres i forhold til konkrete beskæftigelsespolitiske problemstillinger. Til møderne kan der indkaldes relevante repræsentanter fra uddannelsesmiljøet eller sundhedsvæsnet, afhængigt af det konkrete tema. Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet et forslag til et kommissorium, der kan danne rammerne for samarbejdet i 2015.

Regionalt samarbejde

I afsnittet ”Bedre organisering og styrket partsinddragelse” fra Aftalen om en reform af beskæftigelsesområdet, fremgår det, at der oprettes nye Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), der dækker hvert sit arbejdskraftopland. Rådene vil få til opgave, at varetage opgaverne med at koordinere samarbejdet på tværs af kommunerne og A-kasser med eksempelvis VEU-centrene og de regionale vækstfora. Formandsskabet for LBR vurderer, at det er vigtigt, at Brønderslev Kommune er repræsenteret i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd og formandsskabet opfordrer til bredt samarbejde for at sikre repræsentation.

I forhold til samarbejde i Vendsyssel, vurderer formandsskabet, at der fortsat skal være et tæt samarbejde om konkrete projekter og arrangementer på beskæftigelsesområdet. Ligeledes skal der fortsat afholdes møder mellem udvalgsformændene for beskæftigelsesudvalgene i Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev kommuner.

Fagenheden for Beskæftigelses forslår, at:

 • LBR indstiller til Beskæftigelsesudvalget, at der nedsættes et lokalt Arbejdsmarkedsfora i 2015, samt de nuværende repræsentanter i LBR får tilbud om at indgå i foraet i 2015.

 • LBR indstiller til Beskæftigelsesudvalget, at der skal samarbejdes bredt politisk såvel som organisatorisk for at sikre, at Brønderslev Kommune får en repræsentant i det Regionale Arbejdsmarkedsråd.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det Lokale Beskæftigelsesråd, 28. oktober 2014, pkt. 5:

LBR indstiller fagenhedens forslag til godkendelse.

Per Dissing Nielsen, David Nordstrøm og Jens Baadsgaard Jensen var fraværende.

Beskæftigelsesudvalget, 3. november 2014, pkt. 11:

Fagenhedens forslag indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


20. Knudsgade - Botilbud til unge


Resume

Sagsforløb: BE/ØK

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at UngeCenter Brønderslev etablerer et botilbud for unge i lejemål på Knudsgade i Brønderslev, som kan overtages af Socialpsykiatrien, Fagenheden for Sundhed & Velfærd.

Økonomiudvalget anmodes om at godkende, at UngeCentret overtager lejemålet på Knudsgade og påbegynder planlægningen af botilbud til unge.

Sagsfremstilling

Socialpsykiatrien under Fagenheden for Sundhed & Velfærd har tidligere anvendt lejemålet på Knudsgade i Brønderslev til bofællesskab for unge. Pt. står lejemålet tomt, og Socialpsykiatrien planlægger at opsige lejemålet pr. 1. november 2014. Fagenheden for Beskæftigelse har mulighed for at overtage lejemålet pr. 1. marts 2015. Dermed overtages de sidste 2 mdrs. husleje ud af den 6 mdrs. opsigelsesperiode.

Med den nyopståede mulighed for at leje lokaler centralt i Brønderslev, ser Fagenheden for Beskæftigelse en attraktiv mulighed for selv at etablere et botilbud til unge.

UngeCentret oplever løbende at stå med akutte behov for placering af unge i bolig med støtte. I disse tilfælde ender de unge ofte på udgiftstunge opholdssteder, hvor mindre indgribende boligtilbud vil kunne opfylde de unges behov.

Målgruppen for botilbuddet vil primært være aktivitetsparate unge, som har behov for en midlertidig bolig med støtte, før de er klar til at fungere i selvstændig bolig. Huset kan rumme 4 beboere ad gangen. Der er eget værelse til hver beboer og fællesarealer.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Økonomiudvalget godkender, at UngeCentret overtager lejemålet på Knudsgade og påbegynder planlægningen af botilbud til unge.

Personalemæssige konsekvenser

Der tilknyttes bostøtte / mentor efter behov.

Økonomi

Lejeudgifter: Den aktuelle husleje pr. måned er kr. 19.262,38 (incl. el, vand, varme og rengøring).

Fagenheden for Beskæftigelse skal udarbejde et økonomisk overslag over de årlige driftsudgifter til bofællesskabet.

Udgifter til leje og drift af botilbuddet dækkes gennem indeværende budgetramme og vurderes at kunne indbringe besparelser på budgettet for boligplaceringer.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 3. november 2014, pkt. 20:

Lone Tidemand deltog under drøftelsen af punktet.

Det indstilles, at UngeCentret overtager lejemålet med virkning fra 1. marts 2015.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


21. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning
 • Svar fra Ulla Astman

 • Møde med Forsyningen

 • Ansvar for kvalitetssikring af gravearbejdet i Brønderslev Midtby og Nørregade Dronninglund

Til toppen


22. Lukket punkt: Boligplacering


Til toppen


23. Lukket punkt: Ændring af kommuneplanramme fra erhverv til bolig


Til toppen


24. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 11. december 2014
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach