Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 25. juni 2014
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Arne M. Jensen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Arne M. Jensen var fraværende.

Til toppen


3. Udarbejdelse af forslag til strukturændringer mv. på Social- og Sundhedsudvalgets område


Resume

Sagsforløb: SS/ØK

Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at Økonomiudvalget tager stilling til, hvorvidt fagudvalgets afdækningsbeløb kan nedskrives med 0,818 mio. kr.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog på mødet den 12. marts budgetproceduren for budget 2015. Her blev det besluttet, at der bl.a. med udgangspunkt i de udarbejdede masterplaner igangsættes en proces for afklaring og politisk stillingtagen til hvilken udvikling og struktur, der ønskes på en række af kommunes serviceområder. Denne proces skal være afsluttet, inden de egentlige forhandlinger om budget 2015 starter op. De økonomiske resultater af denne proces indregnes efterfølgende i budgetoplægget for budget 2015 og vil påvirke behovet for yderligere afdækningsforslag på området.

Der blev samtidig fastlagt følgende tidsplan for arbejdet med strukturændringer m.v.

Tidsplan Aktivitet
27. marts – 9. april Masterplaner og evt. andet materiale drøftes i fagudvalg, og der angives ønsker til, hvilke forslag der skal undersøges nærmere.
23. april Temamøde for byråd, hvor der præsenteres, hvilke forslag der er sat til undersøgelse og status i øvrigt.
Marts - april Fagenheder arbejder i samarbejde med Økonomi med forslag og ideer på området.
30. april – 8. maj Fagudvalg drøfter status på forslag og evt. supplerende forslag til ændringer rejses eller drøftes.
Maj Endelige forslag udarbejdes.
21. maj Temamøde for Byråd, hvor forslag præsenteres og status drøftes.
22. maj – 4. juni Fagudvalg drøfter forslag og indstiller, hvilke ændringer der foreslås.
6.-9. juni Økonomiudvalget mødes med henblik på at indgå fælles aftaler om ændringerne på baggrund af udvalgenes indstillinger.
11. juni Økonomiudvalgsmøde hvor fagudvalgenes indstilling behandles, og hvor endeligt krav til øvrige besparelser fastlægges.
18. juni Byrådsmøde hvor fagudvalgenes indstilling behandles.

Der ønskes derfor en indledende drøftelse af, hvilke forslag til strukturændringer mv. der ønskes udarbejdet på Fagudvalgets område. For de områder, hvor der er udarbejdet masterplaner, vil det være naturligt, at drøftelserne tager udgangspunkt i masterplanerne.

Det skal understreges, at Økonomiudvalget drøfter processen omkring udarbejdelse af strukturforslag mv. på næste Økonomiudvalgsmøde, og at det naturligvis kan påvirke den videre proces.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at det drøftes hvilke forslag til strukturændringer m.v., der ønskes udarbejdet på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Visitationschef Ellen og Lykke og sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 2. april 2014, pkt. 9:

Udvalget ønsker et oplæg til konference vedrørende idegenerering i maj/juni med inddragelse af udvalg, ledelse og medarbejdere forelagt til næste møde.

Udvalget ønsker drøftelsen genoptaget på næste møde på grundlag af et notat, som beskriver området, herunder beskriver beregningsgrundlaget for afdækningsbeløbet.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 4. juni 2014

Genoptagelse af drøftelse af forslag til strukturændringer i forlængelse af Social- og Sundhedsudvalgets møde den 2. april 2014. I vedhæftede notat er de enkelte punkter, som udvalget pegede på, behandlet.

Social- og Sundhedsudvalget, 4. juni 2014, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 25. juni 2014:

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 4. juni 2014, at to sager skulle indgå i strukturdrøftelserne til budget 2014. Sagen omkring organisationsændring er forelagt som selvstændig sag på Økonomiudvalgets møde.

Social- og Sundhedsudvalget foreslår desuden en nedskrivning af det afdækningsbeløb, som udvalget er pålagt til budget 2015 på 0,818 mio.kr., idet der ved beregning af afdækningsbeløbet på 2,879 mio.kr. er forudsat, at der også skal afdækkes et beløb oveni flerårsaftalen på handicap- og psykiatriområdet. Social- og Sundhedsudvalget udtalte på møde den 7. maj 2014 følgende:

”Udvalget ønsker, at Økonomiudvalget beslutter, om flerårsaftalen ønskes opretholdt i den nuværende form, eller om man ønsker at fastholde det udmeldte afdækningskrav og dermed opsige flerårsaftalen, idet udvalget er uforstående over for det øgede sparekrav.”

Såfremt der korrigeres med ovenstående beløb, vil der ikke være pålagt yderligere afdækning oven i flerårsaftalen. Endvidere er der sket en korrektion som følge af delingen mellem Visitationen og UngeCentret, som endnu ikke er fuldt ud på plads.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 4. juni 2014 at indstille ovenstående til godkendelse, således at afdækningsbeløbet nedskrives med 0,818 mio.kr. fra 2,879 mio.kr. til 2,061 mio.kr.

Beslutning

Med henvisning til flerårsaftalen fastholder Økonomiudvalget, at der skal afdækkes op til 4 %.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Personalepolitisk redegørelse 2013


Resume

Sagsforløb: FL/Hoved-MED/ØK

Personalepolitisk redegørelse fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Personalepolitisk redegørelse er en beskrivelse af Brønderslev Kommune som arbejdsplads.

I afsnittet "Et billede af Brønderslev Kommune" er arbejdspladsen beskrevet via udvalgte nøgletal for 2013. Det drejer sig om antal medarbejdere, ansættelsesform, personaleomsætning, ansættelsessted, kønsfordeling, aldersfordeling, beskæftigelsesgrad, lønudvikling og fravær.

I afsnittet "Personalepolitiske initiativer" er der en kort beskrivelse af de initiativer, som Personaleafdelingen har sat fokus på i 2013.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Forretningsledelsen, 3. juni 2014, pkt. 7:

Forretningsledelsen anbefaler, at redegørelsen tages til efterretning, og udtrykker tilfredshed med redegørelsens lette læselighed.

Forretningsledelsen anmoder HR afdelingen om at udarbejdekonkrete forslag til styrkelse af indsatsen for at mindske sygefraværet, som kan iværksættes både på kort og langt sigte.

Økonomiudvalget, 11. juni 2014, pkt. 28:

Udsat.

Hoved MED den 11. juni 2014, pkt. 8:

Hoved MED tager orienteringen til efterretning.

Hoved MED bakker op om, at der sættes fokus på arbejdet med at nedbringe sygefraværet og udtrykte ønske om yderligere drøftelse af dette i Hoved MED.

Medarbejdersiden ønskede endvidere at blive inddraget i forbindelse med udarbejdelse af forslag til konkrete tiltag, der kan minimere sygefraværet.

Søren Steensen, Henning Risager og Henrik Aarup-Kristensen var fraværende.

Beslutning

Drøftet.

Udvalget er enige i, at der skal fokus på nedbringelse af sygefravær.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Reduktion af lederstilling i Sundhedsområdet


Resume

Sagsforløb: SS, ØK

I forbindelse med, at ledende sundhedsplejerske i Sundhedsområdet ønsker at gå på efterløn pr. 1. juli 2014, foreslås stillingen nedlagt og det ledelsesmæssige ansvar lægges under leder af Forebyggelsesafdelingen. Ansvaret for Rehabiliteringsafdelingen flyttes til leder af Træningsafdelingen.

Reduktionen på ledelsesområdet vil medføre behov for en faglig koordinator i området, som foreslås finansieret delvist inden for normeringen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at ledende sundhedsplejerske i sundhedsområdet ønsker at gå på efterløn, foreslås stillingen nedlagt og det ledelsesmæssige ansvar lægges under leder af forebyggelsesafdelingen. Organisationsændringen vil imødekomme det behov der er for at tilpasse normering i området i forhold til det faldende børnetal.

Derudover vil organisationsændringen imødekomme større mulighed for synergi mellem opgaverne og ledelsesmæssig koordinering, specielt set i lyset af, at det er planlagt at de fire områder forebyggelse, rehabilitering, træning samt sundhedspleje sammen flyttes til de nye lokaler i Sundhedshuset.

Samtidig foreslås det, for at sikre en ligelig fordeling af ledelsesansvar i Sundhedsområdet, at ansvaret for Rehabiliteringsteamet, som i dag ligger under leder af forebyggelsesafdelingen, flyttes til leder af Træningsafdelingen. Udover at udligne det ledelsesmæssige ansvar i de to afdelinger vil organisationsændringen medføre en større synergi mellem træning og rehabilitering.

På forebyggelsesområdet vil der endvidere kunne udnyttes en højere grad af samspil mellem børneterapeuter og forebyggelsesopgaver generelt på børneområdet.

Reduktionen på ledelsesområdet vil medføre behov for en faglig leder/teamkoordinator i sundhedsplejen og Rehabiliteringsafdelingen for at sikre den faglige ledelse. Derudover vil det skabe rum for afdelingslederne til mere strategiske opgaver som Sundhedsaftaler, Sundhedspolitik, Forebyggelsespakker mm.

Besparelse ved organisationsændringen vurderes at være et nettoprovenu på 150.000 kr. i 2014 og 300.000 kr. i 2015 og medgår til udmøntning af strukturbesparelsen under Social- og Sundhedsudvalget.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget godkender organisationsændringen.

Personalemæssige konsekvenser

Reduktion af Sundhedsplejen med en niveau 4 stilling. Der er en risiko for, at medarbejderne vil søge nye udfordringer, når stillingen som ledende sundhedsplejerske nedlægges. Medarbejdere og MED er endnu ikke orienteret.

Økonomi

I 2014 indarbejdes nettoprovenuet i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2014. Vedrørende 2015 indarbejdes nettoprovenuet af strukturbesparelsen i Social- og Sundhedsudvalgets budget for 2015.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 4. juni 2014, pkt. 20:

Indstilles godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 11. juni 2014, pkt. 34:

Sagen udsat.

Sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 25. juni 2014:

Det fremlagte forslag og deraf affødte nettoprovenu indeholder mulighed for at aflønne en faglig funktionsleder/ koordinator med 10 timer ugentligt, således at den samlede reduktion på ledelsessiden i Sundhedsplejen svarer til 27 timer ugentligt.

MED-udvalget for Sundhed og Velfærd er orienteret om planerne for organisationsændringer på møde den 28. maj 2014.

Høringssvar fra træningsafdelingen, samt redegørelse for forløb eftersendes.

Beslutning

Tilbagesendes til fornyet behandling i forvaltningen.

Der ønskes forelagt en model med placering i Fagenheden for Børn og Kultur.

Der ønskes tilstrækkelig faglig ledelseskraft.

Der ønskes besvarelse på de faglige spørgsmål fra høringssvarene, herunder også fra DSR.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Intet.

Arne M. Jensen var fraværende.

Til toppen


7. Lukket punkt: Analyserapport


Til toppen


8. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 11. december 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer