Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 9. september 2014
Lokale: Mødelokale 220, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2014


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet halvårsregnskab og budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2014, der ud over skøn over udviklingen i budget 2014 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2015.

Budgetopfølgningen udviser forventede netto mindreudgifter på i alt 3,6 mio. kr. for hele 2014.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2014.

Byrådet har den 3. september 2014 godkendt halvårsregnskabet pr. 30. juni 2014 samt godkendt, at Budgetaftaleparterne indkaldes til møde, og at Økonomiudvalget mødes efterfølgende.

Budgetaftaleparterne mødes tirsdag, den 9. september 2014 kl. 15.00, og umiddelbart efter dette møde afvikles Økonomiudvalgets møde.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse af 26. februar 2011, skal kommunerne aflægge et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet er tænkt som et styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Godkendelse skal ske senest på 1. møde i september måned og inden 1. behandling af næste års budget.

Halvårsregnskabet danner endvidere udgangspunkt for en vurdering af behovet for øvrige korrektioner i budget 2015 på de forskellige politikområder.

Halvårsregnskabet viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser:

Serviceudgifter 17.570.000
Overførsler -10.658.000
Finansiering -10.557.000
Netto mindreforbrug -3.645.000

Pr. 1. januar 2014 blev UngeCentret etableret. Dermed varetages anbringelsesområdet (0-18 år) fremover i to forskellige organisatoriske enheder og budget/regnskab vil fremgå på to forskellige politikområder. For at sikre sammenhængen på anbringelsesområdet, ses området i denne budgetopfølgning under ét.

I forhold til 1. budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 er det samlede resultat forbedret med 8,181 mio. kr.Dette skyldes primært væsentligt øgede indtægter på finansieringssiden samt et betydeligt mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering på Social- og Sundhedsudvalgets område.Omvendt forventes et yderligere merforbrug på serviceudgifterne på Børne- og Skoleudvalget samt Beskæftigelsesudvalgets politikområder.

Halvårsregnskabet viser også i lighed med 1. budgetopfølgning, at der er særlige udfordringer i forhold til at opnå den forventede besparelse med Flerårsaftalen på handicap- og psykiatriområdet. Den aktuelle udfordring ser pr. 30/6 ud til at udgøre ca. 18,5 mio. kr., der forventes i merforbrug på området i indeværende år.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering

af ikke budgetterede merudgifter indenfor fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

Halvårsregnskabet er behandlet i fagudvalgene på møderne i august måned med følgende beslutninger:

Forretningsledelsen behandlede budgetopfølgningen den 12. august med følgende bemærkninger:

Forretningsledelsen anbefaler følgende indsatser som følge af det markante merforbrug på serviceudgifterne

Indenfor flerårsaftalens område skal der sættes fokus på:

  • At indhente efterslæbet som følge af forsinkelsen af igangsætningen af ekstraindsatsen med re-visitation, således der kun bliver tale om en forskydning af effekten. I forbindelse hermed skal der være fokus på sagerne med størst potentiale.

  • At finde baggrunden for at antallet af nye sager er vokset mere end forventeligt, og dermed kan forklare hvorfor udgiftsniveauet generelt er steget på området.

Indenfor området Udsatte børn og unge, skal det undersøges nærmere, hvorfor stigningen til udgifterne til forebyggende foranstaltninger er vokset så kraftigt, således det bliver muligt at bremse denne udvikling.

Til alle fagudvalg med markante skred i serviceudgifterne skal der laves forslag til kompenserende besparelser

Forretningsledelsen konstaterer, at der umiddelbart er finansiering af overskridelsen i 2014, men at der kan blive store udfordringer for finansieringen i 2015”

Miljø- og Teknikudvalget den 18. august 2014:

Udvalget tog halvårsregnskabet til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget den 19. august 2014:

Taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget den 20. august 2014:

Udvalget indstiller de forelagte besparelsesforslag på 1,33 mio. kr. godkendt til delvis finansiering af merudgifterne på 2,6 mio. kr. De resterende ca. 1,3 mio. kr. indstilles finansieret af mindreforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Udvalget ser med stor alvor på den økonomiske situation inden for flerårsaftalen og følger flerårsaftalens elementer meget tæt. Udvalget forventer, at der forelægges initiativer vedrørende især de særligt dyre enkeltsager, som gør det muligt at leve op til flerårsaftalens forudsætninger i 2015 og 2016.

Beskæftigelsesudvalget den 21. august 2014:

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Problematikken omkring merudgifter på handicap- og psykiatriområdet, herunder flerårsaftalen skal drøftes på Borgmesterens møde med udvalgsformændene i næste uge.

Fritids- og Kulturudvalget den 21. august 2014:

Til efterretning.

Ældreomsorgsudvalget den 21. august 2014:

Revideret notat om budgetopfølgning udleveret, og lægges på sagen.

Til efterretning.

Indstilling

Økonomiudvalget, 27. august 2014, pkt. 4:

Budgetaftaleparterne indkaldes til møde, efterfølgende mødes Økonomiudvalget.

Forretningsledelsen anmodes om, på baggrund af udarbejdede forslag til kompenserende besparelser til fagudvalg, afdækningskatalog og andre forslag, at fremkomme med forslag besparelser til behandling på det indkaldte møde.

Byrådet, 3. september 2014, pkt. 4:

Økonomiudvalgets beslutning taget til efterretning.

Halvårsregnskab godkendt.

Beslutning

Økonomiudvalget henstiller, at forslagene fra Forretningsledelsen reserveres til kassestyrkelse, men afventer yderligere beskrivelser, inden der tages endelig stilling på ekstraordinært møde inden næste byrådsmøde.

Økonomiudvalget forventer fortsat, at alle udvalg og fagenheder udviser tilbageholdenhed resten af 2014, således der ikke sker overskridelser af serviceudgift rammen.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen

Opdateret 11. december 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer