Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 18. januar 2017
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Lene Hansen

Bendt Danielsen

Henning Jørgensen

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Lene Hansen, Bendt Danielsen og Henning Jørgensen var fraværende.

Til toppen


3. Forslag om indsendelse af dagsordenspunkt om udligning til KL´s topmøde marts 2017


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at tage stilling til forslag fra KKR om indsendelse af forslag til dagsorden til KL's delegeretmøde i marts 2017 med henblik på, at topmødet vedtager, at KL´s bestyrelse skal tage initiativ til en opfordring til Regeringen og Folketinget om at igangsætte initiativer, der kan sikre et kvalificeret eftersyn af udligningssystemet, og efterfølgende træffe beslutning om det fremadrettede udligningssystem for at skabe et Danmark i balance.

Sagsfremstilling

Hensigten med det kommunale udligningssystem er som udgangspunkt at give kommunerne mulighed for at levere nogenlunde samme service til borgerne ved at opkræve nogenlunde samme skatprocent– vel og mærke med den enkelte kommunalbestyrelses lokale prioritering af serviceniveauet og skatteniveauet.

Kommunernes finansieringsvilkår er i høj grad bestemt af det kommunale tilskuds- og udligningssystem, og afhænger dermed grundlæggende af de variable, der indgår i udligningen. Udligningssystemet er komplekst og tilpasset over en lang årrække.

Aktuelt er der nedsat et Finansieringsudvalg, der oprindeligt har fået til opdrag at tilpasse udligningssystemet, således at dette også kan imødegå utilsigtede byrdefordelingsmæssige virkninger som følge af refusionsomlægningen på arbejdsmarkedsområdet. Endvidere angiver kommissoriet, at der skal søges indarbejdelse af beskæftigelsestilskuddet i udligningssystemet samt tilpasninger i udlændingeordningen. Senest har den daværende regering i oktober 2016 udskudt den planlagte justering af udligningen fra 2018 til 2019, idet den varslede omlægning af boligbeskatningen vil få betydning for udligningen og de kommunale indtægter.

Konsekvensen heraf er, at der tidligst vil komme en justering af udligningssystemet med virkning fra 2019. Udover de konkrete udfordringer, der er en følge af f.eks. refusionsomlægningen, så peges der imidlertid fra forskellig side på, at der kan være behov for et gennemgribende serviceeftersyn, således at udligningssystemet i størst muligt omfang fremadrettet kan leve op til hensigten hermed. En række strukturelle tendenser på tværs af landet i form af befolkningsmæssige, beskæftigelsesmæssige og erhvervsmæssige forskydninger m.v. giver anledning til forskelle i kommunernes økonomiske og generelle rammevilkår.

Med hensyn til beslutninger om udligningssystemets indretning, udligningsniveauer m.v., så er udgangspunktet, at det til enhver tid må være Folketinget, som tager ansvaret herfor. Dermed er det også Folketinget, der træffer beslutning om, at der på tværs af det kommunale Danmark sikres en finansieringsmodel, så kommunerne kan leve op til forventningerne om et rimeligt ensartet serviceniveau.

Dermed er udgangspunktet også, at det ikke kan ikke overlades til kommunerne indbyrdes at blive enige herom, men det bør dog være et fælles kommunalt ønske – som også burde kunne bakkes op af KL´s bestyrelse og delegeretmøde – at Folketinget påtager sig opgaven med at genvurdere det nuværende udligningssystem via et generelt serviceeftersyn og ikke kun foretager tilpasninger som følge af andre politiske beslutninger, herunder refusionsomlægning m.v.

Endvidere skal udgangspunktet også fremadrettet være, at der fortsat skal være kommunale forskelle, og det er ikke i kommunernes interesse at lægge op til en 100 % udligning. Udligningen skal fortsat indrettes med incitamenter til at præstere bedre og med tilskyndelser til at effektivisere driften og indrette sig økonomisk rationelt.

Blandt flere forskellige tilkendegivelser om behovet for ændringer i udligningssystemet kan nævnes (ikke fyldestgørende):

 • 8 kommuner: Esbjerg, Herning, Hjørring, Holstebro, Odsherred, Randers, Vordingborg og Aarhus er gået sammen om initiativet www.bedrebalance.nu, og argumenterer for at tiden er inde til at skabe et enstrenget udligningssystem i Danmark. Et udligningssystem hvor alle kommuner er på lige fod og er omfattet af de samme ordninger
 • KKR Hovedstaden godkendte den 20. april 2016 et notat til indsendelse til Finansieringsudvalget under Social- og Indenrigsministeriet som input til det videre arbejde med tilpasningen af udligningssystemet – og som modvægt til argumenterne fremført af kommunerne bag ”Bedre-balance-nu”
 • 6 østjyske kommuner Favrskov, Hedensted, Odder, Silkeborg, Skanderborg og Syddjurs har taget initiativ til www.rimeligudligning.nu, og har peget på behovet for revision af udlændingeudligningen og en mere præcis udmåling af kommunernes udgiftsbehov i den generelle udligning
 • 34 kommuner i hovedstadsområdet har under mottoet www.stopforskelsbehandlingen.nu også taget et initiativ, og spiller ud med at de vil have sænket landsudligningen
 • KKR Nordjylland: De 11 nordjyske kommuner har ved flere lejligheder taget fælles initiativer vedrørende rammevilkår m.v. Den 15. april 2016 godkendte KKR Nordjylland et oplæg om de nordjyske perspektiver på den kommende udligningsreform, hvor der peges på behovet for at være mere ambitiøs og ikke kun tage hånd om forskydninger som følge af refusionsomlægningen, men derimod at få rettet op på de væsentligt forskellige finansieringsvilkår, som det nuværende system bidrager til. KKR-notatet er vedlagt som bilag
 • Tillige har der i en årrække i økonomiaftalerne med opbakning fra KL været aftalt en skævdeling af fordelingen af finansieringstilskuddet i de årlige aftaler, hvilket også er en erkendelse af, at der er brug for kompenserende tiltag og en anerkendelse af, at der er behov for justering af udligningssystemet
 • Herudover har Regering og Folketing fra tid til anden – på indirekte eller direkte vis – bevæget sig ind på banen omkring udligningssystemets mangelfulde effekter. Der har i en længere årrække været en særtilskudspulje til kommunerne med ekstraordinære strukturelle vanskeligheder, og senest er der med finanslov 2017 etableret en yderligere 300 mio. kr.´s særtilskudspulje målrettet kommuner med lavt beskatningsgrundlag, der har særlige demografiske, strukturelle og beskæftigelsesmæssige udfordringer.

Det er med udgangspunkt i blandt andet ovenstående forskellige initiativer, at kommunerne bag dette forslag lægger op til behandling af et beslutningsforslag på det kommende delegeretmøde i KL.

Intentionen er ikke at argumentere for eller imod de enkelte initiativer. Der argumenteres heller ikke for justering af specifikke kriterier og parametre i udligningssystemet, men derimod er intentionen et reelt ønske om, at kommunerne i fællesskab – og gerne via et initiativ fra KL´s bestyrelse – sender det entydige signal til Regeringen og Folketinget, at der er behov for at tage initiativ til et generelt serviceeftersyn af udligningssystemets indretning, udligningsniveauer, kriterier m.v. Intentionen er, at der via udligningen sikres nogenlunde ensartede økonomiske grundvilkår i alle kommuner, og at udligningen indrettes på et retvisende grundlag og med udgangspunkt i faktuelle forhold, som Folketinget tager aktivt stilling til.

Der kan være flere veje at gå hertil. Der kan peges på, at det nedsatte finansieringsudvalg skal have et nyt og bredere kommissorium. Samtidig vil det være oplagt at anmode KORA om at foretage de nødvendige analyser som oplæg til Finansieringsudvalget, og dermed bidrage til, at drøftelserne og beslutningerne i Folketinget kan tages på et så præcist, retvisende og oplyst grundlag, som muligt.

Tidsmæssigt er udligningsreformen i oktober 2016 udskudt yderligere, således at den først skal have virkning fra 1. januar 2019. Der er således en anledning til at revurdere udligningssystemet generelt, og det bør derfor samtidig være et krav, at de nødvendige analyser og udvidelsen af kommissoriet igangsættes snarest via beslutning i Regeringen.

I samarbejde med en række øvrige kommuner lægger en godkendelse af nedenstående forslag op til, at Byrådet bakker op om en sådan opfordring til Folketinget.

Forslag til behandling på KL's delegeretmøde i marts 2017 – forslagets formulering:

Brønderslev Kommune ønsker, at følgende forslag behandles på KL's delegeretmøde marts 2017, hvor følgende ønskes sat til afstemning:

KL's delegeretmøde tilkendegiver overfor KL's bestyrelse, at der snarest tages initiativ til at opfordre Regering og Folketing til, at udvide det nedsatte Finansieringsudvalgs kommissorium med henblik på en generel revurdering af udligningsordningerne, således at udligningssystemet indrettes til at sikre nogenlunde ensartede økonomiske grundvilkår og dermed sikre mulighed for at levere en nogenlunde ensartet kommunal service.

I forbindelse hermed er det kommunernes vurdering, at det vil være et godt grundlag for de politiske afklaringer, at KORA tilvejebringer og bidrager med analyser som oplæg til Finansieringsudvalget, og dermed bidrager til, at drøftelserne og beslutningerne i Folketinget kan tages på et så retvisende, dækkende og oplyst grundlag som muligt. KL’s bestyrelse skal derfor anmode KORA om at igangsætte analyser af, om kommunernes nuværende finansieringsmekanismer giver kommunerne nogenlunde ensartede muligheder for at levere service.

Endelig tilkendegiver delegeretmødet hermed, at der er behov for at få en snarlig afklaring af det fremtidige udligningssystem for at tilvejebringe grundlag for kommunernes behov for en flerårig økonomisk planlægning og større sikkerhed for finansieringsgrundlaget.

Folketinget opfordres derfor til at tage ansvar og igangsætte initiativer, der kan sikre et kvalificeret eftersyn af udligningssystemet, og efterfølgende træffe beslutning om det fremadrettede udligningssystem for at skabe et kommunalt Danmark i balance.

Lovgrundlag

Jf. § 5 i KL's love skal forslag fra medlemskommunerne til delegeretmødetsdagsorden være bestyrelsen i hænde senest 1 måned forud for mødets afholdelse.

KL`s delegeretmøde afholdes i forbindelse med Kommunalpolitisk Topmøde den 16.-17. marts 2017. Fremsendelse af forslag fra medlemskommunerne skal således fremsendes senest den 15. februar 2017.

KKR indstiller, at Byrådet godkender og fremsender forslaget (kursiveret tekst) til behandling på KL´s delegeretmøde i marts måned 2017.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lene Hansen, Bendt Danielsen og Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2018 - udmøntning af foreløbigt sparekrav


Resume

Sagsforløb: ØK

På baggrund af Økonomiudvalgets vedtagelse af budgetprocessen for 2018 ønskes en indledende drøftelse af, hvilke forslag til udmøntning af foreløbigt sparekrav udvalget ønsker udarbejdet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog den 7. december 2016 rammerne for budgetprocessen for budget 2018. Det vedtagne forslag til budgetproces er vedlagt som bilag.

Udgangspunktet for budgetprocessen for 2018 er, at balancen for budget 2018 skal forbedres med ca. 13 mio. kr., hvilket svaret til ca. 0,8 pct. af serviceudgifterne.

Opnåelse af denne balance skal ske ved at følge 2 parallelle spor:

1. Elementerne fra finansloven anvendes til at forbedre balancen i budget 2018

2. Indspil af forslag til reduktioner af serviceudgifterne i 2018

Vedr. punkt 1 skal elementerne fra finansloven drøftes, efterhånden som indholdet kendes mere konkret. Konkret skal det drøftes, hvordan finanslovspuljerne på ældreområdet, dagtilbud og sundhed kan håndteres, og hvilken indflydelse det skal have for rammerne for budget 2018. Der vil derfor blive rejst sager på de relevante fagudvalg, når det konkrete indhold af finansloven kendes mere præcist.

Vedr. punkt 2 betyder det, at fagudvalgene i perioden fra januar til april skal søge at udarbejde og prioritere en reduktionspulje på 0,8 % af serviceudgifterne. Fagudvalgene skal fremlægge forslagene på budgetmødet i april, og Økonomiudvalget skal efterfølgende drøfte, hvordan forslagene skal håndteres i det videre budgetarbejde.

Konkret betyder det, at de enkelte fagudvalg skal søge at udarbejde forslag til besparelser på følgende størrelser:

Der ønskes derfor en indledende drøftelse af, hvilke forslag til udmøntning af foreløbigt sparekrav der ønskes udarbejdet. Herefter udarbejder fagforvaltningen konkrete forslag til besparelser, som herefter skal drøftes i fagudvalgene.

På udvalgsmøderne i april skal fagudvalgene søge at prioritere forslagene og præsentere forslagene for Byrådet på budgetmødet i april måned.

Økonomiudvalget skal herefter drøfte, hvordan forslagene fra fagudvalgene skal håndteres i den videre proces, herunder også, hvordan finanslovspuljerne på ældreområdet, dagtilbud og sundhed kan håndteres.

Der ønskes en drøftelse og tilkendegivelse af, hvilke forslag til udmøntning af foreløbigt sparekrav udvalget ønsker udarbejdet.

Beslutning

Forskellige emner drøftet. Forvaltningen arbejder videre med emnerne.

Lene Hansen, Bendt Danielsen og Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af mindre vedligeholdelsesprojekter i 2017


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse i 2017 til gennemførelse af mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr.

Sagsfremstilling

Byrådet har senest i marts 2016 frigivet 1 mio. kr. til gennemførelse af mindre vedligeholdelses projekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr.

De seneste frigivne anlægsmidler er nu anvendt og disponeret til mindre bygningsvedligeholdelsesprojekter, som er oplistet i vedlagte bilag med kortfattet beskrivelse, hvortil midlerne er anvendt.

Der ansøges om ny pulje på 1.000.000 kr. fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse i 2017 til gennemførelse af kommende mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr.

Puljen vil stadig være en del af anlægsbudgettet, og der vil, når bevillingen er anvendt, være en beskrivelse af, hvilke projekter der er gennemført.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet frigiver 1.000.000 kr. af anlægsbudgettet til bygningsvedligeholdelse af kommunale bygninger i 2017 til finansiering af mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr.

Personale

Ingen.

Økonomi

Anlægsbudgettet til Bygningsvedligeholdelse incl. AT-påbud er i 2017 på 8,2 mio. kr. Frigives beløbet på 1 mio. kr., er der 7,2 mio. kr. tilbage i puljen for 2017.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lene Hansen, Bendt Danielsen og Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Ansøgning om kommunegaranti for lån til udskiftning af fordøre


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Boligforeningen PM ansøger om kommunegaranti for et lån på ca. 1.015.000 kr. som foreningens afdeling 15 bliver nødt til at optage i forbindelse med udskiftning af fordøre i ejendommene beliggende Søparken 1 – 27 i Brønderslev og Lokesvej 1-63, Brønderslev.

Byrådet skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune kan stille garanti for lånet.

Sagsfremstilling

Boligforeningen ansøger om kommunegaranti for et lån på ca. 1.015.000 kr. som foreningens afdeling 15 bliver nødt til at optage i forbindelse med udskiftning af fordøre i ejendommene beliggende Søparken 1 – 27 i Brønderslev og Lokesvej 1-63, Brønderslev.

Fordørene er i en meget dårlig tilstand og trænger til udskiftning.

Der har ikke i afdelingen været budgetteret nok midler, til fordørene kan udskiftes via henlæggelser. Derfor er det nødvendigt at finansiere renoveringen via låneoptagelse, men kreditforeningerne stiller krav om en kommunegaranti i den forbindelse.

Der er indhentet tre tilbud på arbejdet. Udgiften for udskiftning er indarbejdet i budgettet og godkendt på afdelingsmødet den 19. september 2016.

Iflg. Almenboligloven § 98 kan kommunalbestyrelsen yde garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder med en maksimal løbetid på 30 år.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet tager stilling til, om Brønderslev Kommune kan stille garanti for lånet.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der i Brønderslev Kommunes regnskab for 2015 er restgæld på tidligere afgivet garantier til PM afd. 15 for 8.912.765 kr. Derudover blev der på Byrådets møde den 2. september 2015 godkendt ansøgning om yderligere kommunegaranti på ca. 1.883.000 kr. til udskiftning af tag - dette beløb indgår i ikke regnskabstallet for 2015.

Såfremt der stilles en kommunegaranti, vil det ikke belaste kommunens egen låneramme.

Indstilling

Økonomiudvalget, 16. november 2016, pkt. 11:

Økonomiudvalget indkalder PM til møde.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2017:

Ved fællesmøde den 5. december 2016 mellem Økonomiudvalget og Boligforeningen PM oplyste boligforeningen bl.a., at der er behov for udskiftning af dørene, der er i meget dårlig stand.

I alt skal der udskiftes 73 døre i Søparken og 18 stk. i Lokesvej.

De nuværende yderdøre er udført i træ og er i så dårlig stand, at der ved let slagregn kommer vand ind på gulvet i boligen. Dørene slutter ikke tæt, hvilket medfører trækgener fra yderdørene.

Ydelsen til lånet er indregnet i det godkendte budget for 2017, og udskiftningen medfører således ingen huslejestigninger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lene Hansen, Bendt Danielsen og Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Takster for vand og spildevand 2017 - Brønderslev Forsyning


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Bestyrelserne for Brønderslev Vand A/S og Brønderslev Spildevand A/S har fremsendt takster for 2017 for vand og spildevand til kommunens godkendelse. Byrådet skal godkende taksterne ud fra en legalitetskontrol, hvilket vil sige, at Byrådet skal påse, at de foreslåede takster er i overensstemmelse med den af Forsyningssekretariatet udmeldte økonomiske ramme.

Sagsfremstilling

I henhold til Vandforsyningsloven og Lov om betalingsregler for spildevand fastsætter vand- og spildevandsforsyningsselskaberne årligt taksten for vand og spildevand. Taksten skal i følge Vandsektorloven fastsættes i overensstemmelse med selskabernes økonomiske ramme, der årligt udmeldes af Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, Forsyningssekretariatet. Den økonomiske ramme fastsættes på baggrund af forskellige faktorer og har til formål at sikre, at forsyningerne drives så effektivt som muligt. Taksterne skal i følge loven godkendes af kommunalbestyrelsen.

Bestyrelserne for Brønderslev Vand A/S og Brønderslev Spildevand A/S har på møde den 15. november 2016 godkendt budgetter for selskaberne og besluttet at indstille følgende takster for 2017 til godkendelse:

Vand:

Vandtakst pr. m3

6,95 kr.

+ afgifter til staten pr. m3

6,25 kr.

I alt pr m3 ekskl. moms

13,20 kr.

I alt pr. m3 inkl. moms

16,50 kr.

Taksten inkl. moms er faldet med 0,25 kr. i forhold til 2016.

Vandtakst pr. m3 for det forbrug, der ligger over 2500 m3 (storforbrugere)

5,15 kr.

+ afgifter til staten pr. m3

6,25 kr.

I alt pr. m3 ekskl. moms

11,40 kr.

I alt pr. m3 inkl. moms

14,25 kr.

Taksten er uændret i forhold til 2016.

Målerbidrag ved målerstørrelse til og med Q3 4,0 m3

550,00 kr.

+ moms i alt pr. måler

687,50 kr.

Målerbidrag ved målerstørrelse over Q3 4,0 m3

1.200,00 kr.

+ moms i alt pr. måler

1.500,00 kr.

Målerbidragene er uændrede i forhold til 2016.

Tilslutningsbidrag parcelhuse, rækkehuse og lign. (standardbidrag)

10.400,00 kr.

+ moms i alt

13.000,00 kr.

Tilslutningsbidraget er uændret i forhold til 2016.

Brønderslev Forsyning har sammen med ansøgningen om godkendelse af takster fremsendt udkast til Forsyningssekretariatets afgørelse vedr. økonomisk ramme for 2017 og 2018 for Brønderslev Vand A/S. Efterfølgende er den endelige afgørelse fra Forsyningssekretariatet fremsendt. Det fremgår heraf, at den økonomiske ramme (indtægtsramme) for Brønderslev Vand A/S for 2017 er 17.599.555 kr. I følge Budget 2017 for Brønderslev Vand A/S vil den samlede indtægt i 2017 være på 10.068.750 kr. Indtægten ligger således betydeligt under indtægtsrammen.

Spildevand:

Vandafledningsbidrag pr. m3

34,36 kr.

+ moms i alt pr. m3

42,95 kr.

Vandafledningsbidraget stiger med 1,00 kr i forhold til 2016.

Standardbidrag - tilslutning af spildevand og regnvand inkl. moms

63.439,00 kr.

Standardbidrag - kun tilslutning af spildevand

38.064,00 kr.

Taksten på tilslutningsbidrag er lovreguleret og reguleres i henhold til reguleringsindeks. Bidragene er steget med henholdsvis 1.967 kr. og 1.180 kr. i forhold til 2016.

Brønderslev Forsyning har sammen med ansøgningen om godkendelse af takster fremsendt udkast til Forsyningssekretariatets afgørelse vedr. økonomisk ramme for 2017 for Brønderslev Spildevand A/S. Efterfølgende er den endelige afgørelse fra Forsyningssekretariatet fremsendt. Det fremgår heraf, at den økonomiske ramme (indtægtsramme) for Brønderslev Spildevand A/S for 2017 er 53.109.393 kr. Ifølge Budget 2017 for Brønderslev Spildevand A/S vil den samlede indtægt i 2017 være på 47.308.048 kr. Indtægten ligger således noget under indtægtsrammen.

Brønderslev Forsynings ansøgning om takstgodkendelse og kopi af Forsyningssekretariatets afgørelser, såvel udkast som den endelige, samt budgetter for 2017 for de 2 forsyningsselskaber er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender de af forsyningsbestyrelserne godkendte takster for vand og spildevand.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen konsekvenser.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lene Hansen, Bendt Danielsen og Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 30 vedr. midtbyplan for Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Med baggrund i midtbyplanen for Dronninglund er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 30. Formålet med kommuneplantillæg nr. 30 er at skabe forudsætningerne for gennemførelsen af midtbyplanen for Dronninglund, som blev godkendt af Byrådet den 30. marts 2016. Forslaget har været i 8 ugers høring. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Byrådet skal tage stilling til, om kommuneplantillæg nr. 30 kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Med baggrund i midtbyplanen for Dronninglund er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 30. Formålet med kommuneplantillæg nr. 30 er at skabe forudsætningerne for gennemførelsen af midtbyplanen for Dronninglund, som blev godkendt af Byrådet den 30. marts 2016. Forslaget har været i 8 ugers høring. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Baggrunden for at udarbejde midtbyplanen var et behov for en ny samlet strategi for midtbyens udvikling, samt et behov for et revideret plangrundlag. Kommuneplantillægget sikrer, at midtbyplanen bliver bindende for administrationen af Dronninglund midtby. Tillægget fastlægger rammerne for den ønskede udvikling.

Hovedgrebet i midtbyplanen er at koncentrere og samle byens aktiviteter, særligt handelslivet, i Slotsgade. Derfor foreslås bymidtens afgrænsning ændret. Ændringen vedrører særligt den strategiske placering af fremtidige dagligvarebutikker, der er vigtige at fastholde helt centralt i byen. Dette medvirker til mindre ændringer af de berørte kommuneplanrammer.

Forslaget har været i 8 ugers høring fra den 12. september til den 7. november 2016. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender kommuneplantillæg nr. 30 endeligt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 9. januar 2017, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lene Hansen, Bendt Danielsen og Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Godkendelse af Affaldsplan 2014-2018 efter udløb af høringsperiode


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet godkendte på møde den 14. september 2016 forslag til affaldsplan 2014-2018 for Brønderslev Kommune.

Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger, hvor der ikke er indkommet kommentarer.

Byrådet skal tage stilling til, om Affaldsplan 2014-2018 for Brønderslev Kommune kan godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den 14. september 2016 forslag til affaldsplan 2014-2018 for Brønderslev Kommune.

I planen er der beskrevet to faser. I hovedafsnittet "Affaldsordninger" er der beskrivelse, målsætninger og handlinger for en række forskellige affaldsordninger for private. Det er målsætningen, at fraktionerne papir, pap, plast, metal, organisk affald og træ fra private husholdninger indsamles til genanvendelse eller anden materialenyttiggørelse, således at mindst 30 % af disse fraktioner i 2018 genanvendes. I 2022 skal genanvendelsen op på 50 %, hvilket er et nationalt krav. Fase 1 udgør perioden 2016-2017, og fase 2 er 2018 og fremefter.

I fase 1 arbejdes der på at gennemføre husstandsindsamling af fraktionerne papir, pap, plast og metal. Den konkrete udformning af indsamlingen træffes som selvstændige politiske beslutninger. I fase 1 tages der også stilling til, om udrulningen af affaldssortering skal ske geografisk opdelt, eller om det skal ske på én gang i hele kommunen. Endelig tages der i fase 1 stilling til, om Brønderslev Kommune skal deltage i sorteringsanlæg for plast- og metalaffald i Aalborg. I fase 1 vil organisk affald og restaffald stadig blive indsamlet i sække eller containere, som det sker i øjeblikket. Glas og flasker vil fortsat blive indsamlet i bobler.

I fase 2 kan det forventes, at der vil blive indført kildesortering af organisk affald. I forløbet træffes der selvstændige beslutninger om indsamlingsfrekvens og afsætning af den organiske fraktion og restaffaldet

Planen har været i offentlig høring i perioden fra den 26. september 2016 til den 21. november 2016. Planen har som krævet været offentliggjort på kommunens hjemmeside. I høringsperioden er der ikke indkommet kommentarer til forslaget.

Da der ikke er kommet kommentarer i høringsperioden, kan affaldsplanen godkendes på det grundlag, som Byrådet på møde den 14. september 2016 godkendte, at sende i høring. Der er heller ikke i mellemtiden fremkommet oplysninger, som kunne give anledning til, at der skal ændres i teksten i affaldsplanen.

Efter planens endelige godkendelse vil der blive iværksat den proces, som er beskrevet i planen; herunder fremskaffelse af det beslutningsgrundlag, som skal til for at træffe de selvstændige beslutninger, som er beskrevet i planen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender Affaldsplan 2014-2018 endeligt.

Personale

Ingen.

Økonomi

Området er brugerfinansieret. Derfor er der ingen konsekvenser for kommunens økonomi.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 9. januar 2017, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse med få redaktionelle rettelser, der indarbejdes i affaldsplanen inden den behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Udvalget ønsker, at affaldsbeholderne beholder den nuværende placering.

Der vil senere blive en politisk drøftelse omkring valg / frit valg af leverandør.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lene Hansen, Bendt Danielsen og Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Ældrerådsvalg 2017 - valgmetode


Resume

Sagsforløb: ÆR/ØK/BY

Drøftelse af valgmetode for afvikling af ældrerådsvalget i 2017.

Sagsfremstilling

Der skal i 2017 afvikles valg til Ældrerådet i Brønderslev Kommune.

Af gældende vedtægter for Ældrerådet i Brønderslev Kommune, § 5 fremgår følgende:

Byrådet og Ældrerådet sørger for, at der afholdes valg hvert 4. år og fastlægger de nærmere retningslinjer for valget (jf. retssikkerhedslovens § 32). Kommunen afholder alle udgifter i forbindelse med valget. Valget afholdes i samme måned som valg til Byrådet. Personer, der har fast ophold i kommunen, og som er fyldt 60 år, har valgret og er valgbare til Ældrerådet. Valget kan afholdes som brevstemmevalg eller fremmødevalg.

Valget har hidtil været afviklet som brevstemmevalg i Brønderslev Kommune.

Der er ca. 10.000 vælgere til Ældrerådet i Brønderslev Kommune.

Der er udarbejdet oversigt over udgifterne ved de forskellige valgtyper.

Byrådet anmodes om at tage stilling til valgmetode for afvikling af ældrerådsvalg i 2017.

Indstilling

Ældrerådet, 23. november 2016, pkt. 4:

Ældrerådet overvejer at anbefale model II og III med den begrundelse, at Ældrerådet herved forventer en højere stemmeprocent, og gør opmærksom på at de ekstraudgifter, der er noteret på model II i forhold til model III, er engangsudgifter (indkøb af skillevægge samt valgbokse og stemmeurner).

Ældrerådet forventer at endelig stillingtagen bliver primo 2017.

Jørn Bertelsen var fraværende.

Ældrerådet, 11. januar 2017, pkt. 10:

Økonomien taget i betragtning indstiller Ældrerådet model III.

Frank Busk og Svend Erik Simonsen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lene Hansen, Bendt Danielsen og Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Måltal for ikke-vestlige ansatte ved Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: DIR/IR/Hoved-MED/ØK

HR har udarbejdet forslag for måltal for ikke-vestlige ansatte ved Brønderslev Kommune.

Økonomiudvalget skal tage stilling til endelig godkendelse af måltallene.

Sagsfremstilling

Alle kommuner skal opstille måltal for, hvor stor en andel af de kommunale medarbejdere, der er ansatte med ikke-vestlig baggrund.

Formålet med måltallet er, at andelen af kommunalt ansatte med ikke-vestlig baggrund skal afspejle det omkringliggende samfund.

HR har udarbejdet forslag til måltal for ikke-vestlige ansatte ved Brønderslev Kommune 2016. Forslaget er vedhæftet som bilag.

Måltallene skal opdateres hvert år. Eftersom data omkring arbejdsstyrken i Brønderslev Kommune først er tilgængelig ultimo april, anbefaler HR, at opdateringen sker herefter.

Måltal for ikke-vestlige ansatte skal efterfølgende sendes til Integrationsrådet, hvor de kommer i høring.

Direktionen skal vedtage måltal for ikke-vestlige ansatte ved Brønderslev Kommune og aftale videre politisk behandling for sagen.

Indstilling

Direktionen, 28. juni 2016, pkt. 6:

Anbefales.

Oversendes til Integrationsrådet, Hoved MED og Økonomiudvalget.

Supplerende sagsfremstilling til Integrationsrådets møde den 7. september 2016

Sagen blev sendt til høring i Integrationsrådet den 12. juli 2016.

Kommunernes Landsforening har udarbejdet en model for opstilling af måltal.

Brønderslev Kommunen skal

 • som minimum fastsætte måltal for kommunens ansatte samlet og for fem fagområder på baggrund af data fra KL,
 • vedtage måltal på politisk niveau. Der er ikke nogen krav til, hvordan de vedtages.
 • drøfte opfyldelsen af måltallene mindst én gang årligt

HR afdelingen foreslår, at måltallet for 2016 er på 75 ansatte med ikke vestlig baggrund.

Fagforvaltningen Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet drøfter HR´s forslag til måltal for Brønderslev Kommune.

Integrationsrådet, 7. september 2016, pkt. 4:

Integrationsrådet anbefaler, at Brønderslev Kommune tilstræber, at måltallet opnås.

Emilly L. K. Pedersen og Salah-Eldin E. S. El-Awad var fraværende.

Daniel Nouri var fraværende uden afbud.

Hoved MED, 7. december 2016, pkt. 9:

Forslaget godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Lene Hansen, Bendt Danielsen og Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. HR Strategi 2017-2018


Resume

Sagsforløb: DIR og ØK

Økonomiudvalget skal tage stilling til HR Strategi 2017 - 2018 med de nævnte indsatser og prioriteringer.

Sagsfremstilling

Denne HR strategi er den 5. i rækken i Brønderslev Kommune og beskriver proces, formål, 3 hovedtemaer og indsatser, som er styrende for HR arbejdet i 2017 og 2018. HR strategien er udarbejdet i perioden, hvor der har været arbejdet med ”Brønderslev Kommune - I samspil med borgerne”. Byrådet har besluttet, at dette skal være i fokus i det daglige og bære præg af løsninger ”I samspil med borgerne”.

Vedlagte HR strategi beskriver dels indsatser, som støtter op om ”I samspil med borgerne” og de nye værdier, men også indsatser som skal foregå sideløbende med denne implementering.

Processen indtil nu

HR har defineret en ramme med de temaer, der arbejdes med/er en udfordring i organisationen, og som der oftest bliver bedt om hjælp til.

Temaerne er godkendt i Direktionen. Efterfølgende er der via dialogmøder afdækket indsatser for de forskellige temaer følgende steder:

 • Økonomiudvalget
 • Medarbejderrepræsentanter fra Hoved MED
 • Decentrale ledere

Udgangspunktet og omdrejningspunktet for HR Strategien vil være følgende 3 hovedtemaer:

1. Forventninger og faglighed i organisationen

2. Arbejdsmiljøstrategi

3. Nærvær/fravær

Indsatserne som er beskrevet i HR Strategien er afdækket via interview og prioriteret ud fra dels vigtigheden i indsatserne, men også i forhold til ressourcerne i HR.

Indstilling

Direktionen, 8. december 2016, pkt. 5:

Anbefales godkendt.

Henrik Aarup-Kristensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Lene Hansen, Bendt Danielsen og Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Revideret samarbejdsaftale vedr. klinisk funktion


Resume

Sagsforløb: BE/ØK

Region Nordjylland og de nordjyske kommuner skal, efter reform for fleksjob og førtidspension samt sygedagpenge, indgå aftale om samarbejdet med Klinisk Funktion om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering, herunder Sundhedskoordinatorfunktionen. Der er enighed om at indgå ens aftaler med alle kommuner. Den eksisterende aftale er blevet revideret af den nedsatte følgegruppe, der er derfor fremsendt en ny aftale til underskrivelse.

Beskæftigelsesudvalget har godkendt den reviderede samarbejdsaftale og fremsender sagen til Økonomiudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Region Nordjylland og de nordjyske kommuner er enige om, at indgå en standardaftale med Klinisk Funktion, der er ens for alle kommuner, og som bygger på parternes gensidige tillid og vilje til at samarbejde.

Samarbejdsaftalen er blevet revideret af den nedsatte følgegruppe til aftalen. Følgegruppen har såvel repræsentation fra kommunerne fordelt på 4 kommunale klynger samt regionen, hospitalsledelsen og Socialmedicinsk Enhed. Desuden deltager Styrelsen med Arbejdsmarked og Rekruttering.

Aftalen blev godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget den 28. november 2016. Af sundhedskoordinationsudvalgets dagsorden fremgår følgende i forhold til revisionen af aftalen:

”Hovedelementerne i revisionen omfatter en tilretning af aftalen i forhold til den nye bekendtgørelse, som dækker fleksjob, førtidspension og sygedagpengeområdet. En aftale omkring større fleksibilitet i anvendelsen af ressourcerne i Klinisk Funktion til løbende sparring i sager på området.

Den nuværende model, hvor kommunerne kan aflyse planlagte møder, udfordrer økonomien i Klinisk Funktion, idet Social medicinsk Enhed, som driver Klinisk Funktion, derved mister den indtjening, som var forventet fra den indmeldte mødeaktivitet. Da Klinisk Funktion ikke har mulighed for at justere bemanding med kort varsel, har det medført et underskud i Klinisk Funktion. Med henblik på at håndtere dette fremadrettet og samtidig understøtte, at kommunerne ikke kommer til at betale for aktivitet, som de ikke kan anvende, er det aftalt, at den kommunale indmelding om aktivitet er bindende for 6 måneder ad gangen. Til gengæld kan kommuner bytte eller sælge møder til hinanden.”

Aftalen træder i kraft ved underskrivelsen og fortsætter indtil den af en af parterne opsiges ved skriftlig henvendelse til den anden part. Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel til udløb den 1. i en måned. Ved underskrift af nærværende aftale bortfalder den tidligere aftale mellem parterne.

Skøn over forbrug og økonomi i 2017

Med udgangspunkt i det antal møder, der forventes afholdt i Rehabiliteringsteamet i 2017 samt det forventede antal lægeerklæringer, der forventes indhentet fra klinisk funktion, forventes en udgift på 1.120.000 kr.

Dette indbefatter afholdelse af 62 møder i rehabiliteringsteamet i 2017.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender den reviderede samarbejdsaftale med region Nordjylland vedr. klinisk funktion og at sagen sendes til Økonomiudvalget til orientering.

Personale

Ingen.

Økonomi

Det forventes, at udgifterne kan holdes indenfor det samlede budget i 2017, men den fortsat stigende aktivitet på området medfører stigende udgifter, hvorfor det fremadrettet kan blive nødvendigt at hæve budgettet på området.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 9. januar 2017, pkt. 6:

Godkendt.

Sagen sendes til Økonomiudvalget til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lene Hansen, Bendt Danielsen og Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling
 • Børne- og Familieområdet er i kontakt med Røde Kors om et samarbejde, der skal styrke socialt udsatte familier. Røde Kors har ansøgt AP Møller Fonden om en femårig bevilling. Røde Kors har nu modtaget en positiv tilkendelse og skal til møde med fonden i begyndelsen af det nye år.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur forventer derfor, at samarbejdet konkretiseres og udmøntes i 2017.

 • Børne- og Familieområdet planlægger et samarbejde i form af et partnerskab med Mødrehjælpen, Aalborg. Mødrehjælpen har hidtil kun etableret sig i de større byer. Projektet er derfor noget banebrydende, og fagforvaltningen ser frem til at få samarbejdet skudt i gang. Den 15. februar 2017 er der inviteret til fælles workshop for kvalificering af projektet.

Børne- og Familieområdet vil sammen med Mødrehjælpen søge midler fra Veluxfoundations til opstart/gennemførelse af projektet.

Beslutning
 • Styrelsesvedtægt fastholdes i forhold til vedlæggelse af udvalg og formænd
 • Bankudbudsform overvejes
 • DGI medfinansierer foreningskonsulent i 3 års periode

Lene Hansen, Bendt Danielsen og Henning Jørgensen var fraværende.

Til toppen


15. Lukket punkt: Salg af ejendom


Til toppen


16. Lukket punkt: Ekspropriation af ejendom


Til toppen


17. Lukket punkt: Køb af areal


Til toppen


18. Lukket punkt: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling


Til toppen


19. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling


Til toppen


20. Lukket punkt: Interne overvejelser


Til toppen


21. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 18. januar 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer