Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 22. marts 2017
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Kvartalsmøde med Direktionen


Resume

Sagsforløb: ØK

Drøftelse af sager af aktuel politisk og administrativ betydning.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 22. oktober 2014 gennemføres kvartalsvise orienteringsmøder mellem Økonomiudvalg og Direktion, hvor der bliver orienteret om sager, der har aktuel politisk eller administrativ betydning.

Emneliste er fremsendt til Økonomiudvalgets medlemmer.

Kommunaldirektøren anbefaler, at drøftelse gennemføres.

Direktionens medlemmer vil deltage under punktet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Gennemført.

Til toppen


4. Forbrugsrapporter ultimo februar 2017


Resume

Sagsforløb: ØK

Drøftelse af forbrugsrapport pr. 28. februar 2017.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 22. april 2015, at der ønskes månedlige forbrugsrapporter fremsendt til udvalgets orientering. På den baggrund fremsendes to rapportudtræk fra kommunens økonomisystem:

 • Rapportudtræk, hvor forbrug og budget er opgjort på udvalgsniveau og de enkelte politikområder under hvert udvalg.
 • Rapportudtræk, hvor forbrug og budget er opgjort på funktionsniveau, hvilket, som udgangspunkt, matcher oversigten fra "budgethæftet".

Rapportudtrækkene tager udgangspunkt i standardrapporter fra kommunens økonomisystem.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget tager rapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning,.

Bilag

Til toppen


5. Låneoptagelse 2016


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Der er udarbejdet opgørelse over kommunens lånemuligheder for 2016. Der kan samlet optages lån på 13,028 mio. kr.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016 er der udarbejdet endelig opgørelse over kommunens lånemuligheder i 2016 på baggrund af de tildelte lånedispensationer samt de faktisk afholdte udgifter. Opgørelsen, der er vedhæftet som bilag, viser at der kan optages lån for i alt 13,028 mio. kr.

Lånet vil blive optaget med variabel rente og en løbetid på 25 år, og skal i henhold til lånebekendtgørelsen optages inden udgangen af april måned.

Låneoptagelsen knytter sig til lånedispensationer for 2016 vedrørende den ordinære lånepulje, borgernære områder samt lånepulje til effektiviseringer. Endvidere låneoptages udgifter i forbindelse med energibesparende foranstaltninger, inklusiv ESCO-projektet, samt udgifter til byfornyelse/sanering, arealerhvervelse, indfrielse af en kommunal garantistillelse og lån til betaling af ejendomsskat. Den opgjorte låneoptagelse er modregnet 3,892 mio. kr. svarende til restbeløbet vedrørende finansiering af kommunegaranti til Brønderslev Sundhedshus.

Kommunen har mulighed at konvertere lånedispensationer mellem anlægsaktiviteter inden for en lånepuljes formål. Der skal således ikke søges om dispensation hertil. Endvidere er der automatisk adgang til at overføre lånedispensationer til anlægsprojekter til et efterfølgende år, hvis projektet er igangsat.

Brønderslev Kommune modtog lånetilsagn for 2017 på 22,0 mio. kr. fra puljen til kommuner med lav likviditet. Dette lån kan kun optages med en maksimal løbetid på 10 år og vil blive optaget med variabel rente. Det anbefales, at lånet først optages senere på året, når det vurderes hensigtsmæssigt i forhold til kommunens likviditetsmæssige situation.

Stabsforvaltningen foreslår,

 • at der inden udgangen af april måned optages lån på i alt 13,028 mio. kr.
 • at der senere på året, når det vurderes hensigtsmæssigt i forhold til kommunens likviditet, yderligere optages lån på 22,0 mio. kr.
Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Forhåndsdisponering af bygningsvedligeholdelsespulje i 2017


Resume

Sagsforløb: ØK

Bygningsafdelingen har udarbejdet et forslag til forhåndsdisponering af bygningsvedligeholdspuljen i 2017, som ønskes behandlet.

Sagsfremstilling

Bygningsafdelingen har udarbejdet vedlagte forslag til forhåndsdisponering af bygningsvedligeholdelsespuljen i 2017. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om en forhåndsdisponering og der derfor kan komme projekter som kan ændre på disponeringen. Som eksempel kan nævnes at der sagen vedr. varmtvandsbassinet som ikke er med på prioriteringen, ligesom der fx kan komme uforudset AT-påbud.

I forhold til drøftelsen på Byrådets temamøde den 1. marts 2017 var der en stor fokus på om og hvordan renovering af skoletoiletter kan håndteres af puljen. Der er i oversigten foreløbig reserveret et beløb på 1.5 mio. kr. til at igangsætte arbejdet med at renovere skoletoiletter. I forhold til behovet for renovering af skoletoiletter, udarbejdede bygningsafdelingen i juli 2016 et overslag over renovering af skoletoiletter, som ikke lever op til "dagens standard". Det samlede overslag viser en udgift på 2.772.000 kr., men det er pt. ikke realistisk at afholde hele udgiften hertil i 2017 og der bliver således behov for en etapeopdeling af renoveringen.

Stabsforvaltningen foreslår principgodkendelse af forhåndsdisponeringen, herunder at der arbejdes videre med renoveringer af skoletoiletter ud fra en etapeopdeling.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Det indstilles til Byrådet, at der frigives 1,5 mio. kr. til toiletrenoveringer til Søndergade og Hjallerup skoler på nuværende tidspunkt.

Bilag

Til toppen


7. Frigivelse af anlægsbevilling til udskiftning af tag på redskabshal på materialegården i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om en anlægsbevilling på i alt 700.000 kr. fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse i 2017 til udbedring at taget på redskabshallen på Materialegården, Spejlborgvej 9, 9700 Brønderslev.

Sagsfremstilling

Afdelingen Ejendomsservice har efter gennemgang af tagbelægning og lyskupler på Materialegården i Brønderslev konstateret, at dette tag på ca. 600 m2 er i særdeles dårlig stand og under nedbrydning. Dette resulterer i, at regnvand siver gennem belægning samt ved lyskupler overalt i hallen med fejl i det elektriske system til belysning i hallen, samt unødig forfald af de opbevarede redskaber i hallen til følge.

Opretningen vil bestå i at udskifte alt eksisterende tagpapbelægning samt alle lyskasser, herudover udskiftes også tagrender og stern på hallen. Opgaven vil blive udbudt i en indbudt licitation, og arbejdet forventes udført maj/juni 2017.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet frigiver 700.000 kr. til tagudskiftning på Materialegården fra anlægspuljen afsat i anlægsbudgettet til bygningsvedligeholdelse af kommunale bygninger i 2017. Herefter vil der være 6.500.000 kr. tilbage i anlægspuljen 2017.

Personale

Ingen.

Økonomi

Anlægsbudgettet til Bygningsvedligeholdelse incl. AT-påbud er i 2017 på 8,2 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. er frigivet. Frigives beløbet på 700.000 kr., er der 6,5 mio. kr. tilbage i puljen for 2017.

Beslutning

Indstilles frigivet.

Til toppen


8. Frigivelse af anlægsbevilling til energirenovering af gadebelysning i 2017


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet godkendte den 16. december 2015 tilbud vedrørende energirenovering af kommunens gadebelysning med en renoveringsplan over 4 år i perioden 2016-2019.

Byrådet har under sidste budgetforhandling godkendt, at energirenoveringen for de næste 3 år finansieres med 2,291 mio. kr. pr. år.

Byrådet skal tages stilling, om der skal frigives anlægsbevilling til energirenovering af kommunens gadebelysning for 2017 på i alt 2,291 mio. kr.

Sagsfremstilling

Byrådet har under sidste budgetforhandling godkendt, at energirenoveringen for de næste 3 år finansieres med 2,291 mio. kr. pr. år.

For at kunne opnå den ønskede energibesparelseseffekt ved gennemførelse af den godkendte 4-årige renoveringsplan for kommunens gadebelysning, skal Byrådet frigive en anlægsbevilling på 2,291 mio. kr. pr. år for de næste 3 år.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver en anlægsbevilling på 2,291 mio. kr. til gennemførelse af renoveringsplanen for kommunens gadebelysning i 2017.

Personale

Ingen.

Økonomi

I anlægsbudgettet for 2017 er der afsat 2,291 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger - gadelys.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 13. marts 2017, pkt. 9:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles frigivet.

Bilag

Til toppen


9. Skema B for renovering af Boligselskabet Østvendsyssel, afd. 40, Pilebo - Smedegade, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet har på møde den 26. oktober 2016 godkendt skema A for renovering af 7 almene familieboliger, beliggende Smedegade 2, Dronninglund, med en samlet anskaffelsessum på 4.898.519 kr. og godkendt, at der gives en kapitaltilførsel på 50.000 kr.

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligselskabet Østvendsyssels afd. 40 skema B til godkendelse. Skema B viser en anslået udgift på 5.021.401 kr. En forhøjelse på 122.882 kr.

Byrådet anmodes om godkendelse af skema B med en samlet byggeudgift på 5.021.401 kr.

Sagsfremstilling

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligselskabet Østvendsyssels afd. 40 skema B til godkendelse. Skema B viser en anslået udgift på 5.021.401 kr. En forhøjelse på 122.882 kr.

Skema A

Skema B

Håndværkerudgifter

3.790.431 kr.

3.913.313 kr.

Omkostninger

1.059.103 kr.

1.057.874 kr.

Gebyr

48.985 kr.

50.214 kr.

I alt

4.898.519 kr.

5.021.401 kr.

Renoveringen omfatter de nuværende 8 familieboliger, der har en størrelse på 585 m2, og som ændres til 7 familieboliger med en størrelse på 597 m².

Landsbyggefonden har meddelt, at forhøjelsen af tilsagnet fra skema A til skema B forventes godkendt som støttet beløb af Landsbyggefonden, og derfor anbefaler de, at der arbejdes videre med projektet.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender skema B med en samlet byggeudgift for boligerne på i alt 5.021.401 kr.

Personale

Ingen.

Økonomi

Der er i forhold til skema A en forhøjelse af udgifterne på i alt 122.882 kr. sammenholdt med til skema B. Forhøjelsen har indflydelse på kommunens garanti til projektet. Det nøjagtige beløb kan først fastsættes ved byggeriets afslutning. Landsbybyggefonden garanterer med 50% af lånet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Skema B, opførelse af 2 almene ældreboliger, Nordens Alle 74, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet har på møde den 6. oktober 2016 godkendt skema A for opførelse af 2 almene ældreboliger på Nordens Alle 74 i Brønderslev med en samlet anskaffelsessum på 3.449.000 kr.

Ved projekteringen er byggeriet endt på i alt 150 m², og består af 2 ældreboliger.

Byrådet anmodes om godkendelse af skema B med en anslået udgift på 3.483.000 kr. samt tilsagn om den nødvendige kapitaltilførsel på 348.000 kr. til projektet.

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 6. oktober 2016 godkendt skema A for opførelse af 2 almene ældreboliger på Nordens Alle 74 i Brønderslev med en samlet anskaffelsessum på 3.449.000 kr.

Ved projekteringen er byggeriet endt på i alt 150 m², og består af 2 ældreboliger.

Kuben Management fremsender på vegne af Boligselskabet Fredensbo afdeling 74 Skema B til godkendelse. Skema B viser en anslået udgift på 3.483.000 kr.

Skema A

Skema B

Grundudgifter, herunder tilslutningsafgifter m.v.

140.000 kr.

207.000 kr.

Entrepriseudgifter

2.563.000 kr.

2.474.000 kr.

Omkostninger

Gebyrer m.v.

671.000 kr

75.000 kr

725.000 kr.

77.000 kr.

Samlet anskaffelsessum

3.449.000 kr.

3.483.000 kr.

Finansiering:

Skema A

Skema B

Støttede lån

3.035.000 kr.

3.065.000 kr.

Kommunalt grundkapitallån

345.000 kr.

348.000 kr.

Beboerindskud

69.000 kr.

70.000 kr.

Samlet anskaffelsessum

3.449.000 kr.

3.483.000 kr.

Huslejen er beregnet til at udgøre 7.122 kr. pr. måned pr. bolig (75 kvm), og indskuddet er oplyst til 34.830 kr.

Brønderslev Kommune opkræver et støttesagsgebyr på 10.000 kr. for sagsbehandlingen af sagen. Støttesagsgebyret er indregnet i den samlede anskaffelsessum.

Stabsforvaltningen foreslår,

 • at Byrådet godkender skema B med en anslået udgift på i alt 3.483.000 kr.
 • at Byrådet giver tilsagn om den nødvendige kapitaltilførsel på 348.000 kr. til projektet.
Personale

Ingen.

Økonomi

Det kommunale grundkapitallån til projektet udgør 348.000 kr.

Der blev i forbindelse med budget 2015 afsat en samlet pulje på 1.933.000 kr., hvoraf dette projekt var forudsat finansieret. Der resterer pt. 515.900 kr. i puljen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


11. Ændring af interessentskabskontrakt vedr. Brønderslev Sundhedshus I/S


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

I bestyrelsen for Brønderslev Sundhedshus I/S er man blevet opmærksom på, at det ikke er muligt at lave henlæggelser til fremtidig indvendig og udvendig vedligeholdelse med de nuværende interessentskabskontrakter.

Bestyrelsen har derfor vedtaget ændring af interessentskabskontrakten, således det bliver muligt at lave en bunden reserve til fremtidig vedligeholdelse. Ændring af interessentskabskontrakten skal godkendes af de to interessenter: Region Nordjylland og Brønderslev Kommune. Ændringen skal efterfølgende godkendes i Sundheds- og Ældreministeriet.

Sagsfremstilling

Ifølge lejekontrakten i Brønderslev Sundhedshus opkræves et beløb til forskellige vedligeholdelsesarbejder. Disse midler er øremærkede til f.eks. vedligeholdelse af facade, tagkonstruktion og tekniske installationer. Da udgifterne varierer over tid, er det nødvendigt, at de opkrævede midler kan gemmes, til når behovet for vedligeholdelse opstår. Rent regnskabsteknisk har der dog vist sig et problem i forhold til de nuværende interessentskabskontrakter.

Interessentskabet er regnskabsført efter Årsregnskabsloven. Efter Årsregnskabsloven er det kun faktiske udgifter og omkostninger, som kan afholdes i resultatopgørelsen. Midler opkrævet til vedligeholdelsesarbejder vil således blive betragtet som et overskud. Det fremgår af interessentskabskontrakten, at overskud ud over 5 % skal fordeles til ejerne, idet interessentskabet ikke har til formål at opnå fortjeneste. Det betyder, at hensættelse til fremtidig vedligeholdelsesarbejde ikke er muligt.

Den fælles intention interessenterne imellem er at henlægge midler til fremtidige vedligeholdelsesarbejder i interessentskaberne, således der er midler i selskaberne til eksempelvis renovering af taget, når behovet opstår. Rent regnskabsteknisk kan midlerne gemmes som en bunden reserve fremfor som en hensættelse.

Med den nuværende interessentskabskontrakt kan der ikke laves bundne reserver til fremtidig vedligeholdelse i interessentskaberne. For at muliggøre dette, har bestyrelsen vedtaget følgende tilføjelse til interessentskabskontrakten, som skal godkendes af interessenterne:

Interessenterne fastlægger i forbindelse med budgettet niveauet for årets hensættelse til vedligeholdelse. Beløbet afsættes som en bunden reserve på egenkapitalen i forbindelse med resultatdisponeringen for året. Beløbet reduceres med årets afholdte udgifter til vedligeholdelse. Reserven opløses i forbindelse med interessentskabets opløsning og fordeles på samme måde som den øvrige egenkapital (punkt 7.2.3 i bilag 1 og 2).

Da ændringer i interessentskabskontrakten er en tung administrativ proces, har bestyrelserne overvejet behovet for yderligere ændringer af interessentskabskontrakten. Bestyrelsen i Brønderslev Sundhedshus I/S har ikke fundet andre ændringer relevante.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender, at bestyrelsen for Brønderslev Sundhedshus I/S bemyndiges til at foretage ændringer af interessentskabskontrakten, der sikrer, at der kan laves bundne reserver til vedligeholdelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 9. marts 2017, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgård anbefaler, at der fastsættes et niveau for de bundne reserver til vedligeholdelse.

Til toppen


12. Evaluering af styringsmodel for træning og genoptræning


Resume

Sagsforløb: SS/ØK

Ole Jespersgaard har begæret sagen om fastsættelse af serviceniveau og styringsmodel for træning og genoptræning behandlet i Byrådet.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2016 implementerede Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd en ny styringsmodel for:

 • Genoptræning efter sygehusindlæggelse (sundhedslovens § 140)
 • Genoptræning efter sygdom uden sygehusindlæggelse eller som følge af svækkelse (servicelovens § 86 stk. 1)
 • Træning på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer (servicelovens § 86 stk. 2)

Forinden var der gennemført en proces med henblik på godkendelse af private leverandører af genoptræning af ryg- og skulderrelaterede problematikker efter sygehusindlæggelse (sundhedslovens § 140). Alle Brønderslev Kommunes 4 tidligere leverandører af genoptræning efter sygehusindlæggelse er godkendt efter den nye model. Træningsafdelingen i Brønderslev Kommune er leverandør af den øvrige træning og genoptræning efter sundhedslovens § 140 og servicelovens § 86, stk. 1-2.

I forbindelse med evalueringen har der været afholdt evalueringsmøder med både de private leverandører og Træningsafdelingen, og der har været arbejdet med kvalificering af datamaterialet. Tilbagemeldingen fra leverandørerne har bl.a. været, at den større fleksibilitet i kraft af opgaveløsningens pakkestruktur giver mulighed for større faglig kvalitet i træningen. Samtidig har det været muligt at sænke timeprisen bl.a. som følge af den nye snitflade mellem Træningsafdelingen og de private leverandører, der har givet Træningsafdelingen et større brugergrundlag. I vedlagte bilag er timeprisen beregnet i 2016-niveau og skal for at være gældende fremskrives efter KL's gennemsnitlige løn- og prisfremskrivningsfaktor på 2,1 %, hvorved timeprisen for 2017 kan beregnes til 431,83 kr. På baggrund af evalueringen opstilles to forslag til det fremtidige indhold i pakkerne for genoptræning efter sundhedslovens § 140. Pakkerne for træning og genoptræning efter servicelovens § 86, stk. 1-2, er ens i de to forslag.

Beskrivelsen af indholdet i pakkerne i forslag A og B er vedlagt som bilag.

Antallet af genoptræningsplaner efter sygehusindlæggelse har været stigende i de seneste år, og tendensen ser ud til at fortsætte bl.a. som følge af kortere sygehusindlæggelser. Nedenfor vises udviklingen i antallet af genoptræningsplaner i Brønderslev Kommune og i Region Nordjylland som helhed i perioden 2011-2015.

2011

2012

2013

2014

2015

Brønderslev Kommune

Almen

632

691

677

823

959

Specialiseret

218

215

174

145

156

Region Nordjylland

Almen

10.223

11.021

11.825

13.536

16.127

Specialiseret

3.521

3.620

3.263

3.103

3.220

Kilde: Esundhed 6. maj 2016.

På baggrund af udviklingen i antallet af genoptræningsplaner i de seneste år foreslås det, at der laves en evaluering af hele opgavetilrettelæggelsen og forbruget omkring servicelovens § 86, stk. 1-2, og sundhedslovens § 140 igen i juni 2017.

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd foreslår, at

 • Social- og Sundhedsudvalget beslutter, om indholdet i pakkerne skal være som beskrevet i forslag A, hvorved det nuværende budget for genoptræning efter sygehusindlæggelse kan overholdes, eller om det nuværende ressourceindhold i pakkerne skal fastholdes, som beskrevet i forslag B, og budgettet for genoptræning efter sygehusindlæggelse skal forhøjes med 311.000 kr. (2016-niveau) årligt fra Sundhedspuljen,
 • der laves en opfølgning på forbruget af genoptræningsplaner efter sygehusindlæggelse igen i juni 2017,
 • borgere med en genoptræningsplan som følge af brystkræft visiteres til genoptræning hos privatpraktiserende fysioterapeuter med virkning fra 1. oktober 2016,
 • brugen af ”Tillægspakke psykisk overbygning” ændres i både forslag A og B, således at pakken både kan bruges til at give flere træningsgange og til at gøre de enkelte træningsgange længere med virkning fra 1. oktober 2016,
 • timeprisen ændres med virkning fra 1. januar 2017 til 431,83 kr., og
 • pakkerne ”Børnetræning basal”, ”Børnetræning avanceret” og ”Kort instruktion i forflytning til pårørende” slettes med virkning fra 1. oktober 2016.
Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 14. september 2016, pkt. 13:

Fagenhedens forslag godkendt, herunder godkender udvalget model A.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 9. marts 2017

Udvalgsformanden ønsker sagen genoptaget med henvisning til de erfaringer, der er gjort siden udvalget traf beslutning den 14. september 2016 om at reducere serviceniveauet med henblik på at overholde budgettet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd vil til mødet fremlægge opdaterede økonomioplysninger vedrørende model A og B.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. marts 2017, pkt. 6:

Ole Jespersgaard og Johannes Trudslev indstiller model B, idet der fortsat er vækst i kundegrundlaget på træningsområdet.

Lasse Risgaard, Knud L. Pedersen og Martin Bech ønsker – i lyset af, at der er en rimelig overensstemmelse mellem serviceniveau og afsat budget – først at tage stilling til udmøntning af midler fra sundhedspuljen, når det endelige regnskab for 2016 og betydningen heraf for 2017 foreligger.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Ole Jespersgaards og Johannes Trudslevs indstilling.

Mikael Klitgaard, Claus Kongsgaard og Karsten Frederiksen indstiller udvalgets indstilling

Bilag

Til toppen


13. Handlingsplan for overholdelse af budget 2017 på ældreområdet


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR/ÆO/ØK

Ældreomsorgsudvalget drøftede handlingsplan for overholdelse af Budget 2017 for Ældreområdet 1. december 2016. I handlingsplanen var der 6 punkter, som endnu ikke var adresseret. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremsender på denne baggrund forslag til en konkret handlingsplan for overholdelse af Budget 2017 til Økonomiudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet tiltrådte den 23. november 2016 indstilling fra Økonomiudvalget om, at der - i forlængelse af budgetopfølgning 3/2016 - skal udarbejdes en handlingsplan på Ældreområdet. Formålet med handlingsplanen er at sikre, at ældreområdets budget overholdes i 2016.

I budget 2017 er der vedtaget en række ændringer, som har budgetmæssig konsekvens i 2017. En lang række af disse ændringer er der handlet på eller fastlagt planer for udmøntning af. Dette fremgår af vedlagte bilag om aftalepunkter vedr. budget 2017.

De punkter, som endnu ikke er adresseret, er følgende:

 • Tilpasningspulje på Ældreområdet, -3,0 mio. kr.
 • Revisitering af sager – uden ekstra ansættelse af visitator, -0,9 mio. kr.
 • Plan for fremtidig anvendelse og styring af plejecentre (inden sommeren 2017), -0,2 mio. kr.
 • I forlængelse af ovenstående overvejelser om en reguleringsmekanisme, når der sker en stigning i antal borgere, som søger plejehjemsplads udenfor Brønderslev Kommunes regi
 • Styrkelse af akutfunktionen, 0,7 mio. kr.
 • Klippekort ældreområdet, 0,3 mio. kr.

Der ønskes en drøftelse af de enkelte punkter, herunder ønsker til, hvordan disse punkter skal indgå i en handlingsplan for ældreområdet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter aftalepunkterne i budget 2017, og hvordan disse skal indgå i en handlingsplan for ældreområdet.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og konsulent Louise Ebdrup deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 1. december 2016, pkt. 6:

Udvalget ønsker forelagt en konkret handlingsplan for overholdelse af budgettet for 2017 byggende for følgende elementer:

 • Udvalget er opmærksom på, at der kan være et provenu ved revisitering af sager overflyttet fra det specialiserede område indenfor beløbsrammen på maksimalt 3 mio.kr.
 • Udvalget ønsker forelagt en vurdering af, om en evt. forlængelse af sagsbehandlingstiderne kan medvirke til at udmønte besparelseskravet i Visitationen
 • I forlængelse af Finansloven for 2017, hvor der på landsplan afsættes 380 mio.kr. til klippekortordningen, fortsættes det eksisterende niveau på klippekortordningen, og modtagerkredsen vurderes på ny, når udmøntning af Finansloven foreligger
 • Det afsatte beløb til klippekortordningen på ca. 0,3 mio.kr. i budget 2017 anvendes til nedskrivning af besparelsen på Visitationen, idet der i Finansloven for 2017 afsættes ekstra penge til klippekortordningen
 • Udvalget ønsker, at den indlagte besparelse på 0,2 mio.kr. i forlængelse af plan for fremtidig anvendelse og styring af plejecentrene udmøntes, når analysen foreligger til sommer
 • Udvalget konstaterer, at der med budget 2016 er indført et system, hvor der ikke afregnes for plejehjemspladser, hvis der er tomgang. Udvalget ønsker belyst, hvordan denne model påvirkes af en regulering af antal pladser på plejecentrene. Der lægges ikke bindinger på, hvor pladserne kan lukkes
 • Udvalget ønsker forelagt forslag til udmøntning af de afsatte midler til akutfunktionen. Udvalget ønsker, at der tænkes bredt, når udmøntningen vurderes.

Ole Bruun var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 2. februar 2017:

Ældreomsorgsudvalget modtog 10. november 2016 budgetopfølgning 3 for udvalgets område. Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder. Budgetopfølgningen skitserede et forventet merforbrug i 2016 på 6.452.000 kr.

Økonomiudvalget udbad sig i forlængelse heraf en handlingsplan for overholdelse af Budget 2017. På baggrund heraf har Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd opstillet den i bilaget beskrevne handlingsplan. Handlingsplanen er opstillet således, at de punkter, som kan udledes af Ældreomsorgsudvalgets beslutning 10. november 2016 optræder først efterfulgt af de opmærksomhedspunkter, som kan udledes af opfølgning 3 for Budget 2016.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at:

 • Ældreomsorgsudvalget afventer effekten af PWC-rapporten vedrørende den økonomiske konsekvens af overflytning af borgere fra det specialiserede socialområde til ældreområdet.
 • Ældreomsorgsudvalget afventer beskrivelse af den endelige udmøntning af klippekortsordningen fra Ældreministeriet, før serviceniveauet for klippekortsordningen fastsættes i Brønderslev Kommune.
 • sagsbehandlingstiden på fx bilsager forlænges eller stoppes, således at der opnås et provenu på 635.000 kr. eller alternativt, at der vælges blandt de afdækningsforslag, der blev fremsendt på Ældreområdet, og som ikke blev valgt til Budget 2017, således at der herigennem opnås et provenu på 635.000 kr. De ikke valgte afdækningsforslag er vedlagt som bilag.
 • Ældreomsorgsudvalget drøfter, hvordan provenuet ved flytning af 22 aflastnings- og rehabiliteringspladser fra Stenumgaard til Margrethelund og anvendelse af de eksisterende boliger på Stenumgaard til permanente plejeboliger ønskes opnået.
 • Ældreomsorgsudvalget godkender, at der indføres en reguleringsmekanisme, således at antallet af ordinære plejehjems- og -centerpladser reguleres i takt med at friplejehjem og andre kommuner modtager borgere fra Brønderslev Kommune.
 • Ældreomsorgsudvalget godkender oplægget om styrkelse af akutfunktionen, når dette forelægges udvalget ultimo 1. kvartal 2017.
 • der påbegyndes overvejelser om en revideret afregningsmodel for Frit Valg.
 • forbruget på udgifter til SSH- og SSA-elever følges tæt.
 • forbruget af hjælpemidler følges tæt.
 • at puljerne under Økonomiudvalget og Ældreomsorgsudvalget nulstilles.

Personalemæssige konsekvenser

En række af de fremlagte forslag vil have personalemæssige konsekvenser. Den nærmere effekt vil dog afhænge af, hvordan det samlede forslag til budgetoverholdelse sættes sammen.

Økonomi

Ældreomsorgsudvalget er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at hvis udgifterne skrider, har udvalget en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for udvalgets område. Budgetopfølgning 3 skitserede et forventet merforbrug i 2016 på 6.452.000 kr.

Økonomiafdelingen gør opmærksom på, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017 blev bevilget 2 mio. kr. til Frit valg (personlig og praktisk hjælp) samt 2,5 mio. kr. til betaling af plejehjemspladser i andre kommuner.

Ældrerådet, 25. januar 2017, pkt. 5:

Sagen tages til efterretning.

Ældrerådet finder det svært at overskue konsekvensen af de skitserede punkter til overholdelse af Budget 2017.

Den foreslåede regulering af plejehjemspladser i det kommunale system svarende til borgere på eksterne plejecentre, finder Ældrerådet besværligt at realisere.

Ældrerådet ønsker svar på, hvor stor en venteliste man ved Brønderslev Kommune vil acceptere i den forbindelse.

Jonna Raasted var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 2. februar 2017, pkt. 3:

Udvalget tilslutter sig fagforvaltningens forslag med følgende tilføjelser:

 • At de afsatte 265.000 kr. til klippekortordning for borgere i eget hjem fastholdes.
 • At udvalget ikke kan tilslutte sig mulighederne for at skabe et provenu ved at øge sagsbehandlingstiden.
 • At lukning af pladser sker på Hellevadlund, Elmehøj, Rosengården og Kornumgaard, dog således at den fortsatte drift af de pågældende centre kan opretholdes. Lukning sker så vidt muligt således, at for hver lukning af 7 kommunale pladser lukkes 3 pladser på Kornumgaard. Såfremt der bliver behov for at lukke yderligere pladser eller at søgningen ud af kommunen øges væsentligt, forelægges sagen på ny for udvalget.
 • At besparelsen på 900.000 kr. ved øget sagsbehandling søges opnået ved at lukke plejehjemspladser, jf. ovenfor
 • At puljen på -3 mio.kr. på Ældreomsorgsudvalgets budget nulstilles ved en tilsvarende nulstilling af puljen på 3 mio.kr. på Økonomiudvalgets område.

Peter H. S. Kristensen og Knud Erik Sørensen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 9. marts 2017:

Sagen tilbagesendes til Ældreomsorgsudvalget til fornyet behandling efter anmodning fra formanden.

Udvalgsformanden ønsker, at udmøntningen af de 900.000 kr. i budget 2017 samt reguleringsmekanismen i forhold til ordinære plejehjems- og centerpladser sker i takt med, at friplejehjem og andre kommuner modtager borgere fra Brønderslev Kommune.

Ydermere var der 2 fraværende til mødet den 2. februar 2017.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget genoptager drøftelsen.

Ældreomsorgsudvalget, 9. marts 2017, pkt. 7:

Udvalget fastholder tidligere beslutning med tilføjelse af, at der skal lukkes plejecenterpladser de steder, hvor der er mindst søgning. Forvaltningen fastlægger nærmere principper herfor.

Peter H. S. Kristensen kan ikke tilslutte sig udvalgets indstilling, og ønsker at afvente rapport til sommer jf. budgetaftale 2017, hvor principper for den fremtidige kapacitet m.v. fastlægges. Samtidig præciseres, at der ikke er taget stilling til, om der skal flyttes pladser mellem Stenumgård og Margrethelund, jf. fagforvaltningens forslag i bullit nr. 4.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Ældreomsorgsudvalgets indstilling vedr. lukning af pladser, gældende for de pladser der bliver ledige pga. anvendelse af friplejehjem eller pladser i andre kommuner.

Arne M. Jensen, Lene Hansen og Henning Jørgensen indstiller Peter H.S. Kristensens indstilling om at vente med lukning af pladser, indtil den endelige rapport foreligger til sommer.

Arne M Jensen, Henning Jørgensen og Lene Hansen finder, at private pladser skal lukkes først.

Udvalget er enig i, at de øvrige beslutninger om yderligere budgettiltag og flytning af pladser afventer den endelige rapport til sommer.

Bilag

Til toppen


14. Forslag til Kommuneplan 2017-29


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet Forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Brønderslev Kommune.

Forslaget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, hvorfor der er udarbejdet en miljøvurdering af kommuneplanforslagets væsentlige ændringer i forhold til gældende kommuneplan. Forslaget og miljøvurderingen skal sendes i offentlig høring i minimum otte uger. I høringsperioden er der planlagt otte offentlige høringsmøder om indholdet af kommuneplanforslaget.

Byrådet skal tage stilling til, om Forslag til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljøvurdering kan godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring i perioden fra mandag den 3. april og til torsdag den 1. juni 2017.

Sagsfremstilling

Revision af kommuneplanen har taget udgangspunkt i planstrategiens beslutning om at revidere kommuneplanen delvist indenfor emnerne "byroller og bymønster", "natur- og landskabsudpegninger" og "energiplanlægning".

Derudover kan ændringerne i forslaget til kommuneplan 2017-2029 henføres til obligatoriske ændringer, jf. "oversigt statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017", og ændringer affødt af, at der i øjeblikket er et lovforslag om ændring af Planloven til politisk behandling i Folketinget, som giver ændrede muligheder for blandt andet detailhandel, ferie- og fritidsanlæg, planlægning i kystnærhedszonen med videre.

Hele kommuneplanforslaget er desuden opdateret i forhold til ny lovgivning, statslig og regional planlægning samt kommunens egen planlægning.

I bilaget "Oversigt over ændringer i Forslag til Kommuneplan 2017-29" er hver enkelt ændring kort beskrevet/gennemgået med en uddybning af, hvorfor ændringen er foretaget.

Ændringerne kan kategoriseres som vist nedenfor:

 1. Byer og udvikling: Nyt bymønster, nye arealudlæg til boliger og erhverv, udtagning af eksisterende boligrammeudlæg i Ø. Brønderslev, nye rammer for detailhandel samt nye maksimale butiksstørrelser for dagligvare- og udvalgsvarebutikker.
 1. Turisme: Hensigtserklæring om at ansøge om udpegning af et udviklingsområde ved Asaa og om at undersøge muligheden for at konvertere eksisterende sommerhusudlæg til et nyt udlæg ved Asaa.
 1. Natur- og landskabsudpegninger: Nyt Grønt Danmarkskort, ændret udpegning af potentielle naturområder, ændret udpegning af økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser, ændret udpegning af lavbundsområder, bortfald af udpegningen "jordbrugsområder", nyt afsnit om landskabsområder samt tilføjelse af 7 nye bevaringsværdige bygninger (Gl. Hammelmose, Manna; Sorensminde, Geraa; Bindingsværk i Geraa, (Strandvejen 277, Geraa); Gl. Præstegård i Jerslev; Bindingsværk og gl. smedje, Try; Nørre Ravnstrup, Hjallerup; Holtegård, Dronninglund).
 1. Klima og energi: Udpegning af nyt potentielt vindmølleområde, udtagning af eksisterende potentielt vindmølleområde, nyt hovedstrukturafsnit om klima og energi, nye kommunale målsætninger for den strategiske energiplanlægning.

Det fremgår af oversigten, hvilke ændringer der miljøvurderes efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Forslag til Kommuneplan 2017-2029 og medfølgende Miljøvurdering skal sendes i offentlig høring i minimum otte uger. Høringen foreslås fastlagt til perioden fra mandag den 3. april og til torsdag den 1. juni 2017. I april måned er der planlagt otte offentlige høringsmøder. I bilaget "Høringsmøder kommuneplan oversigt" kan tid, sted og datoer for møderne findes.

Forslag til Kommuneplan 2017-29 er en fuld digital plan. Den offentlige adgang til planforslaget åbnes først ved høringsperiodens start. Til den politiske behandling fremsendes særskilt mail til Byrådet med brugerID og adgangskode.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende Miljøvurdering, og sender disse i offentlig høring i perioden fra mandag den 3. april og til torsdag den 1. juni 2017.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 13. marts 2017, pkt. 3:

Planlægger Bodil Bjørn orienterede om sagen.

Indstilles til godkendelse.

Det indstilles endvidere, at der foretages en vurdering af, hvorvidt Bolle-Try enge kan inddrages som potentielt vindmølleområde.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgård og Steen Søgård Petersen er imod udlæg af nyt område til potentielt naturområde i Hjallerup.

Bilag

Til toppen


15. Dispositionsplan for Brønderslev Syd


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Et større område i Brønderslev Syd ønskes planlagt til et nyt boligområde. Der har været holdt lodsejermøde om den kommende planlægning for området.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, hvilken disponering der skal ske af Brønderslev Syd, og om der skal igangsættes en masterplan og efterfølgende lokalplanlægning for området.

Sagsfremstilling

Et større område i Brønderslev Syd er planlagt til et nyt boligområde, hvoraf ca. 15 ha er udlagt som boligområde i Kommuneplan 2013, ca. 13 ha er forslået udlagt som boligområde i Kommuneplan 2017 og ca. 40 ha er udlagt som perspektivområde. Området ligger mellem Kornumgårdsvej og Søndergade og afgrænses mod syd af Sdr. Omfartsvej.

Der er med planen for Brønderslev Syd boliggrunde til ca. 40 år (baseret på hidtidigt byggeri på ca. 9 boliger om året). Byggeriet har dog været stagnerende de seneste år (2012-2014), mens 2015 og 2016 viser stigende tendens.

2 forslag til disponering (infrastruktur, grønne områder og etapeopdeling) af hele området i Brønderslev Syd var til behandling på Økonomiudvalget den 28. september 2016. Økonomiudvalget besluttede, at der skulle holdes et møde med lodsejerne med efterfølgende fordebat.

Lodsejermødet blev afholdt den 16. november 2016, hvor de 2 forslag blev præsenteret.

Alternativ A

For at samle det nye boligområde med de nuværende boligområder i Brønderslevs sydlige bydel foreslås det, at Døvlingvej forlænges og kobles på en ny fordelingsvej, som binder Kornumgårdsvej og Søndergade sammen. Starengvej nedlægges for at sikre en bedre udnyttelse af hvert delområde, samt med den nye fordelingsvej at sikre en bedre forbindelse fra det syd-vestlige Brønderslev til Sdr. Omfartsvej.

På lodsejermødet blev der udtrykt bekymring om forlængelsen af Døvlingvej, da lodsejerne mente, at det ville skabe megen trafik igennem området. Starengvej er i forvejen trafikeret, da den forbinder det syd-vestlige Brønderslev til Sdr. Omfartsvej.

Alternativ B

Alternativ B er en forenklet version af alternativ A. Området opdeles i 4 delområder, der vejbetjenes fra henholdsvis Kornumgårdsvej og Søndergade. For at sikre denne betjening skal der ske en breddeudvidelse af Kornumgårdsvej fra Komponistvænget til Sdr. Omfartsvej samt etablering af et tilslutningsanlæg ved Kornumgårdsvejs udmunding i Sdr. Omfartsvej. Starengvej nedlægges også i dette alternativ for at sikre en bedre udnyttelse af hvert delområde, samt for at sikre en bedre forbindelse fra det syd-vestlige Brønderslev til Sdr. Omfartsvej.

På lodsejermødet blev der udtrykt bekymring om en øget trafik samt øget hastighed på Kornumgårdsvej, hvis denne tilsluttes Sdr. Omfartsvej. Generelt for begge alternativer var der bekymring om øget trafik igennem området, samt en forhøjet beskatning af ejendommene, hvis de bliver lagt i byzone.

Der kan i forslagene arbejdes med grønne strøg igennem området, som holder en del af de eksisterende ejendomme i landzone. De grønne strøg kan således også fungere som stiforbindelser til øvrige grønne områder og sikre afledning af overfladevand igennem området.

Fagforvaltningens vurdering

Alternativ B kræver en mindre finansiering af infrastrukturen og sikrer en nem tilkobling til Sdr. Omfartsvej fra det syd-vestlige Brønderslev. Dog kan en del af finansieringen tilfalde kommunen, da der i dette alternativ er tale overordnet vejanlæg, som betjener en større del af kommunen. Dermed påfalder det kommunen at afholde udgiften hertil. Vejbidragsloven kan ikke anvendes i dette tilfælde.

Alternativ A består af mindre delområder, der gør det muligt at udbygge området alt efter efterspørgslen. De større delområder i alternativ B kræver en større efterspørgsel. Infrastrukturen i alternativ A etableres i takt med udbygningen og kan finansieres inden for hvert delområde. Forlængelsen af Døvlingvej giver en sammenkobling af boligområderne i Brønderslev Syd, samt bedre mulighed for at fordele trafikken i området.

Generelt er det fagforvaltningens vurdering, at der skal udarbejdes en masterplan for området baseret på et af de to dispositionsforslag. Masterplanen skal sikre vejføring, afledning af regnvand, stiforbindelser, grønne områder, områdeopdeling mm. Masterplanen kan udarbejdes, som tilsvarende for Hjallerup Øst, med en sideløbende lokalplanproces for et af delområderne.

En officiel fordebat er ikke nødvendig. Området som forslås udlagt i Kommuneplan 2017 gennemgår en offentlig høring i forbindelse med udsendelsen af kommuneplanforslaget til offentlig debat. Efterfølgende vil der være en proces i forbindelse med udarbejdelsen af en evt. masterplanen, hvor det forslås, at lodsejerne deltager i processen ved endnu et møde.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til

 • om der skal udarbejdes en masterplan for hele området og
 • i givet fald om masterplanen skal udarbejdes efter enten alternativ A eller alternativ B.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 13. marts 2017, pkt. 4:

Det indstilles,

 • at der udarbejdes en masterplan for hele området,
 • at masterplanen tager udgangspunkt i forslag B.
Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


16. Natura 2000 handleplan 2016-21 for habitatområde nr. 14 Ålborg bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Natura 2000 handleplan for 2. planperiode for habitatområde nr. 14 Aalborg bugt, Randers Fjord og Mariagerfjord har været i offentlig høring i perioden fra den 20. oktober 2016 til den 15. december 2016.

Høringssvarene er samlet i en fælles hvidbog for Aalborg, Frederikshavn, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers samt Brønderslev Kommuner. Endvidere er planen blevet screenet og der er truffet afgørelse om ikke at lave en miljøvurdering af handleplanen.

Brønderslev Kommunes arbejde i næste handleplanperiode går primært på at fortsætte indsatsen fra tidligere handleplanperiode. Herunder at forestå orientering af Grønt Råd i kommunen og facilitering af tilskudsordninger ved at bidrage med oplysning og udbredelse af Natura 2000-tilskudsordningerne til lodsejere for at disse kan indgå frivillige aftaler om ekstensiv drift mv. af arealerne. Der skal også igangsættes dialog med lokale jægere om bortskydning af invasive/problemarter samt øvrig mulig opfølgning på tidligere igangsat engfugleprojekt mellem Frederikshavn og Brønderslev Kommuner fra sidste handleplanperiode.

Byrådet skal tage stilling til, om Natura 2000 handleplanen for habitatområde nr. 14 for Ålborg bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord kan godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Høringssvarene for Natura 2000 handleplan nr. 14, som er indkommet i høringsperioden, har givet anledning til få rettelser, som er noteret i hvidbogen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har den 24. februar 2017 truffet afgørelse om ikke at foretage en miljøvurdering af handleplanen, da den kommunale handleplan ikke sætter konkrete rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser, men derimod er et skøn over indsatser og deres prioritering. Afgørelsen er offentliggjort med en 4 ugers klagefrist, som ikke er udløbet endnu. Mulige indkomne klager vil ikke have opsættende virkning for handleplanens vedtagelse.

Brønderslev Kommunes arbejde i næste handleplanperiode går primært på at fortsætte indsatsen fra tidligere handleplanperiode. Herunder at forestå orientering af Grønt Råd i kommunen og facilitering af tilskudsordninger ved at bidrage med oplysning og udbredelse af Natura 2000-tilskudsordningerne til lodsejere for at disse kan indgå frivillige aftaler om ekstensiv drift mv. af arealerne. Der skal også igangsættes dialog med lokale jægere om bortskydning af invasive/problemarter samt øvrig mulig opfølgning på tidligere igangsat engfugleprojekt mellem Frederikshavn og Brønderslev Kommuner fra sidste handleplanperiode.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender Natura 2000 handleplanen for habitatområde nr. 14 for Ålborg bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord endeligt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 13. marts 2017, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Udvalget lægger vægt på, at handleplanerne udføres som frivillige indsatser i samarbejde med de enkelte lodsejere.

Der foretages enkelte rettelser med hensyn til navne.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


17. Igangsætning af VVM for grundvandsvarmeanlæg for Dronninglund Fjernvarme


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Dronninglund Fjernvarme har søgt om tilladelse til at etablere et nyt grundvandsvarmeanlæg.

VVM screeningen af projektet har vist, at der er behov for yderligere undersøgelser indenfor områderne natur, grundvand, forurening og vedrørende nedsivningsanlægget.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal sættes en VVM redegørelse i gang.

Sagsfremstilling

Dronninglund Fjernvarme baserer i dag deres varmeproduktion på naturgas samt bioolie. Derudover dækkes ca. 42 % af varmeproduktionen ved solvarme i kombination med et sæsonvarmelager.

Dronninglund Fjernvarme ønsker at supplere den nuværende varmeproduktion med en varmepumpe, der skal anvende grundvand som energikilde. Dette skal sikre værkets varmepris fremover, idet varmeproduktion baseret på naturgas forventes at skulle udfases.

Varmepumpen vil komme til at levere varme til distributionsnettet primært i vintermånederne. Dronninglund Fjernvarme forventer, at varmepumpen kan dække ca. 41 % af varmeforsyningens produktion. Dronninglund Fjernvarme forventer en besparelse for forbrugerne ved gennemførelse af projektet, da den selskabsøkonomiske besparelse tilfalder varmeforbrugerne i henhold til "hvile i sig selv"- princippet. Som klima-kommune har Brønderslev Kommune forpligtet sig til at reducere sin CO2 udledning med 2 % årligt frem til 2033. Projektforslaget vil bidrage positivt til denne målsætning, da CO2 udledningen fra varmeforsyningen vil blive reduceret med ca. 3.000 ton/år, svarende til et fald på 35 % af varmeforsyningens nuværende CO2 udledning.

Grundvandsvarmeanlægget vil bestå af en el-drevet varmepumpe, 4-5 grundvandsboringer til indvinding af grundvand samt et nedsivningsanlæg til reinfiltrering af grundvandet. Varmepumpe og grundvandsboringer placeres ved Dronninglund Fjernvarmes nuværende solvarmeanlæg på Lunderbjerg 6A, mens nedsivningsfeltet placeres ved Ø. Thorupvej umiddelbart nord for ejendommen Ø. Thorupvej 2.

Det grundlæggende princip er, at der pumpes grundvand op med en temperatur på ca. 9o C. Varmepumpen trækker varmen ud af det oppumpede grundvand, og sænker derved temperaturen i grundvandet til ca. 2o C, hvorefter grundvandet returneres via et nedsivningsanlæg. Dronninglund Fjernvarme har indgået aftale med lodsejer for arealet til nedsivningsanlægget.

Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2:

 • punkt 3a - industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand
 • punkt 3b - industrianlæg med transport af gas, damp og varmt vand
 • punkt 11l - arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand

Virksomheden har udfyldt og indsendt VVM-anmeldelse med tilhørende bilag.

Gennemførelse af projektet kræver tilladelse efter vandforsyningsloven til vandindvinding og etablering af varmepumpe efter miljøbeskyttelsesloven til nedsivning af oppumpet grundvand samt eventuelt dispensationer efter naturbeskyttelsesloven. Det kræver ikke godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 eller lokalplan/landzonetilladelse.

VVM screeningen viste, at flere områder skal undersøges nærmere:

 • Natur: Da store mængder af grundvand op- og nedpumpes skal det belyses, hvordan dette påvirker beskyttede naturtyper.
 • Nedsivning: Nedsivningen af grundvand må forvente at hæve niveauet af den terrænnære grundvandsstand. Der flyttes grundvand fra et delopland til et andet. Det skal undersøges, om nedsivningsarealet fortsat vil kunne anvendes til landbrugsproduktion som hidtil. Der kan dels være risiko for forringelse af dyrkningsmulighederne på nedsivningsarealerne og de tilstødende marker pga. forhøjet grundvandsstand. Hvis nedsivningsanlægget betragtes som et teknisk anlæg, er der ingen afstandskrav i husdyrsgodkendelsesloven fra driftsanlæg (landbrug) til nedsivningsanlægget. Derfor ingen betydning for landbrugene i en eventuel udvidelsessituation.
 • Grundvand: Projektet vil medføre en stor grundvandssænkning i området. Det skal derfor yderligere undersøges, i hvor høj grad sænkningen vil påvirke Tusbro kildeplads, som blandt andet forsyner Dronninglund med drikkevand samt påvirkning af de nærmeste enkeltindvindere.
 • Forurening: Der findes et par forurenede grunde lige nord for indvindingsboringerne, hvor der har været riffelskydebane og losseplads, samt vejmatriklen 7000r Dronninglund Hgd, Dronninglund betragtes som lettere forurenet. Ø. Thorupvej 6 nord for, hvor nedsivningsanlægget tænkes placeret, er delvis V2 kortlagt, men Ø. Thorupvej 6 er dog ikke omfattet af planen. Desuden viste vandanalyser spor af forureningskomponenter under grænseværdien. Det skal undersøges, om der er en spredningsrisiko, og hvordan man eventuelt undgår dette.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender igangsætning af VVM redegørelse for Dronninglund Fjernvarmes projekt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 13. marts 2017, pkt. 6:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


18. Digitaliseringsstrategi - principper og plan for implementering


Resume

Sagsforløb: DIR/Hoved MED/ØK

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til principper for digitalisering og ny teknologi for Brønderslev Kommune som grundlag for fremtidige tiltag på digitaliserings og velfærdsteknologiområderne

Sagsfremstilling

Digitalisering og udnyttelse af velfærdsteknologi er udpeget som en af de væsentligste veje til bedre service, kvalitet og højere effektivitet i de opgaver, som kommunerne skal løse for og med borgere og virksomheder. Anvendelse af digitale løsninger og velfærdsteknologi er således i dag et vilkår for at kunne varetage de kommunale kerneopgaver, og kommunerne har et stort ansvar for at få teknologien til at fungere i dagligdagen for borgere, virksomheder og medarbejdere.

Med de nye nationale digitaliseringsstrategier – Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 - sættes endnu mere fart på denne udvikling.

Dette medfører, at vi i højere grad end tidligere bliver nødt til at forholde os strategisk til anvendelse af ny teknologi generelt. Da Brønderslev Kommunes nuværende Digitaliseringsstrategi er udløbet, igangsatte Digitaliseringsforum derfor medio 2016 arbejdet med at fastlægge en ny fælles retning og fælles rammer for den fremtidige teknologiske og digitale udvikling i kommunen.

Processen, som er forløbet hen over efteråret er nu resulteret i udarbejdelse af 5 principper for digitalisering og ny teknologi i Brønderslev Kommune

Der er i udarbejdelsen af principperne gennemført workshops med medarbejdere og ledere, ligesom der er taget hensyn til pejlemærker og tiltag i de nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategier. Principperne favner og understøtter således den digitale og teknologiske udvikling, som nu og i de nærmeste år kommer til at ske i Brønderslev Kommune.

Det skal desuden bemærkes, at principperne i væsentlig grad understøtter kommunens nye værdigrundlag, ”I samspil med borgerne, og skal ses som et bidrag til at realisere kommunens nye værdier.

Digitaliseringsforum foreslår, at Økonomiudvalget godkender Principper for digitalisering og ny teknologi for Brønderslev Kommune

Indstilling

Direktionen, 10. januar 2017, pkt. 5:

Anbefales godkendt.

Hoved MED 15. marts 2017, pkt., pkt. 9

Anbefales godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


19. Branding 2017


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK

Drøftelse af forslag til branding 2017.

Brønderslev Kommune som attraktiv erhvervskommune, fortsættelse af #Velkommentil-kampagne samt selvstændig hjemmeside til markedsføring af kommunale byggegrunde.

Sagsfremstilling

Det har længe været et ønske fra Brønderslev Erhverv, at branding af kommunen som attraktiv erhvervskommune styrkes. Derfor foreslås det, at dette afprøves i 2017, og at det videre arbejde med at godkende specifik kampagne placeres hos Politisk Udviklingsforum.

Med den store succes som #Velkommentil-kampagnen har haft på de sociale medier med næsten 3 millioner visninger, vil det være oplagt at videreføre denne dog i mindre skala med mere fokus på film og events fra borgere, foreninger og kommunale enheder frem for store set ups med skjult kamera.

Flere nordjyske kommuner har investeret i et tilkøbssystem til GIS, som giver mulighed for at sætte fokus på grundsalg på en design- og brugermæssig mere attraktiv måde, end vi i kommunen kan tilbyde i dag. Eksempel kan bl.a. ses på www.nyudsigt.dk For at gøre interesserede købere opmærksom på den nye side er det planen at annoncere i Bo Godt-sektionen i Nordjyske samtidig med, at man reklamerer for grundsalg i Nordbyen i Brønderslev by.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender følgende:

 • At der afsættes 100.000 kr. til markedsføring af Brønderslev Kommune som erhvervskommune
 • At #Velkommentil-kampagnen fortsætter på de sociale medier
 • At der investeres i selvstændig hjemmeside for salg af kommunale byggegrunde
Personale

Ingen.

Økonomi

Udgifterne kan afholdes inden for kommunikationsbudgettet samt konto til markedsføring af grunde.

Indstilling

Direktionen, 10. marts 2017, pkt. 7:

Anbefales.

Henning Risager var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Velkommen til skal nytænkes.

Til toppen


20. Ældrerådsvalg 2017


Resume

Sagsforløb: ÆR/ØK/BY

Valg af 2 medlemmer til valgbestyrelsen vedrørende afvikling af Ældrerådsvalg 2017.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 25. januar 2017 - efter forslag fra Ældrerådet - godkendt, at Ældrerådsvalg 2017 afvikles som brevvalg på samme måde som valget i 2013.

PostNord har oplyst, at prisen for udsendelse af stemmeseddel vil være 7,00 kr. pr brev og ikke som oplyst i tidligere oversigt 4,75 kr. pr. brev, da det forventes, at vægten på brevet vil være over 50 g. Dette vil betyde en merudgift på ca. 22.000 kr. i forhold til tidligere oplyst pris for udsendelse. Såfremt vægten kan holdes under 50 gram, vil portotaksten være 4,75 kr. Vægten på brevet vil bl.a. afhænge af antal kandidater.

Der er udarbejdet forslag til tidsplan.

Ældrerådet anmodes om at drøfte forslag til tidsplan samt foretage valg af medlemmer til valgbestyrelsen vedrørende afvikling af ældrerådsvalg.

Ved ældrerådsvalget i 2013 bestod valgbestyrelsen af 5 medlemmer (3 fra Ældrerådet og 2 fra Byrådet).

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet udpeger 2 medlemmer til Valgbestyrelsen samt bemyndiger Valgbestyrelsen til at tilrettelægge og opgøre Ældrerådsvalget, herunder fastlæggelse af tid og sted for opgørelsen af valget.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 1. marts 2017, pkt. 9:

Ældrerådet tager tidsplan til efterretning og de valgte medlemmer til valgbestyrelsen bliver:

 • Formand Inger Bøgh Pedersen,
 • Næstformand Aase Meinert Nielsen,
 • Medlem Frank Busk.

Jonna Raasted var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt

Det foreslås, at fristen fremrykkes 1 uge.

Gitte Krogh og Peter H.S. Kristensen indstilles til valgbestyrelse.

Claus Kongsgaard og Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


21. Valg til Byrådet og Regionsrådet den 21. november 2017


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at træffe en række beslutninger i forbindelse med forberedelse af kommunalvalget den 21. november 2017.

Sagsfremstilling

Tirsdag den 21. november 2017 skal der holdes valg til Byrådet og Regionsrådet.

I henhold til lov om kommunale valg, § 14, skal Byrådet vælge mindst 5 og højst 7 medlemmer til Valgbestyrelsen.

Byrådet har på sit konstituerende møde den 12. december 2013 valgt følgende til Valgbestyrelsen (stedfortræder nævnt i parentes):

Mikael Klitgaard (Margit Chemnitz)

Claus Kongsgaard (Lasse Riisgaard)

Karsten Frederiksen (Line Vanggaard Pedersen)

Bendt Danielsen (Steen Søgaard Petersen)

Lene Hansen (Eskild Sloth Andersen)

Arne M. Jensen (Ole Jespersgaard)

Henning Jørgensen (Peter H. S. Kristensen)

Borgmesteren er formand for Valgbestyrelsen.

Byrådet har udpeget Lene Hansen som næstformand for Valgbestyrelsen.

I henhold til lov om kommunale og regionale valg § 16 skal Byrådet for hvert afstemningssted vælge mindst 5 og højst 9 valgstyrere samt det fornødne antal tilforordnede vælgere til at forestå afstemningen.

Brønderslev Kommune er inddelt i 13 afstemningsområder, og Stabsforvaltningen vurderer, at der er behov for i alt 116 valgstyrere / tilforordnede vælgere. Heraf skal der udpeges i alt 76 politiske repræsentanter.

Der er åbent for brevstemmeafgivning på Rådhuset i Brønderslev på hverdage i perioden fra tirsdag den 10. oktober 2017 til og med fredag, den 17. november 2017 samt på Dronninglund Rådhus på torsdage i samme periode. Det foreslås, at der holdes åbent for brevstemmeafgivning på begge rådhuse lørdag, den 11. november fra kl. 10.00 til kl. 13.00 samt den sidste dag for brevstemmeafgivning i tidsrummet fra kl. 10.00 til kl. 16.00 (fredag, den 17. november 2017).

Som tidligere kan der også i perioden fra den 10. oktober 2017 til og med fredag, den 17. november 2017 kl. 16.00 afgives brevstemme på Bibliotekerne og i Bogbussen i bibliotekernes/bogbussens sædvanlige åbningstid.

Der ydes diæter til valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrerne og de tilforordnede vælgere for deres virksomhed i forbindelse med valget.

Stabsforvaltningen foreslår,

 • at de politiske gruppeformænd bemyndiges til at fordele valgstyrere og tilforordnede samt udpege formænd for de enkelte afstemningssteder
 • de politiske gruppeformænd udpeger 4 personer til at modtage brevstemmer i eget hjem
 • at stabsdirektøren bemyndiges til at udpege de administrative repræsentanter til de enkelte afstemningsområder samt 4 administrative medarbejdere til at modtage brevstemmer i eget hjem
 • at Borgerservice på Dronninglund Rådhus og Brønderslev Rådhus har åbent for brevstemmeafgivning i tidsrummet kl. 10.00-13.00 den sidste lørdag før valget (11. november 2017) samt den sidste dag for brevstemmeafgivningen fra kl. 10.00 til kl. 16.00 (17. november 2017)
Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard og Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


22. Inddrivelse af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav


Resume

Sagsforløb: ØK

Folketinget har vedtaget, at kommunerne med virkning fra den 2. februar 2017 overtager opgaven med at inddrive bl.a. ejendomsskatter.

Fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Den nye lov betyder, at kommunen fra den 2. februar 2017 skal forestå inddrivelsen af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav, såfremt ejeren ikke betaler sin gæld rettidigt vedr. disse krav.

I forbindelse med lovændringen skal kommunen udnævne kommunale pantefogeder, der bemyndiges til at inddrive og foretage udlæg på området.

Borgerservice har 2 medarbejdere, der er uddannet og har fungeret som kommunale pantefogeder, da opgaven tidligere blev varetaget af kommunen. Stabsforvaltningen foreslår, at disse medarbejdere bemyndiges som pantefogeder i Brønderslev Kommune.

Der skal endvidere udpeges en advokat, som kan tage sig af den videre behandling af kommunens sager i fogedretten.

Der er i første omgang tale om en midlertidig overtagelse af opgaven frem til 2019, hvor det forventede boligudspil fra Regeringen ventes at føre opgaven med inddrivelse af grundskyld tilbage til SKAT.

SKAT har varetaget denne opgave siden 2005, men den overdrages nu til kommunerne, fordi SKAT’s inddrivelsessystem, EFI, har været suspenderet siden efteråret 2015.

I forbindelse med lovforslaget er det vurderet, at det årlige ressourceforbrug i kommunerne vil udgøre 35 årsværk, og det er statens udspil, at kommunerne kompenseres med 18,2 mio.kr. via DUT-midler fra 2017. Det svarer for Brønderslev Kommune til ca. 0,23 årsværk, hvilket kommunen kompenseres med ca. 120.000 kr. årligt. Hertil kommer en engangsudgift i 2017 til tilpasning af it-understøttelsen i kommunen samt uddannelse af medarbejderne. Disse udgifter afholdes af Brønderslev Kommune.

En kommunal varetagelse af opgaven vil sandsynligvis medføre, at der hurtigere foretages inddrivelse af virksomheders og borgeres gæld til kommunerne, så kravene i mindre grad forældes, og fortrinsretten udløber. Dette vil give en mindre likviditetsforbedring. Derudover vil kommunerne beholde retsafgiften, som tidligere tilfaldt SKAT.

Tabellen nedenfor viser, hvor store restancebeløb vedrørende ejendomsskat der er registreret i Brønderslev Kommune:

Restancer vedr. ejendomsskat i Brønderslev Kommune

1.000 kr.

pr. 31. december. 2013

1.009

pr. 31. december 2014

1.770

pr. 31. december 2015

3.078

pr. 31. december 2016

2.135

Beløb fra 2015 og før er oversendt til inddrivelse i Skat. Med økonomiaftalen for 2017 blev muligheden skabt for, at inddrivelsesopgaven vedrørende ejendomsskat skulle overgå til kommunerne. Aftalen blev indgået i juni 2016 og som følge heraf har mange kommuner – herunder Brønderslev Kommune – undladt at oversende krav vedrørende ejendomsskat fra 2016, da Skat pga. sammenbruddet af EFI i praksis ikke længere foretog inddrivelse på området.

Brønderslev Kommune kan påbegynde inddrivelsen af kravene fra 2016, som i øjeblikket samlet svarer til ca. 1,2 mio. kr. De resterende 0,9 mio. kr. er fra før 2016 og jf. lovændringen har SKAT fortsat opgaven med inddrivelsen heraf.

Til dækning af yderligere ressourceforbrug på området, foreslås at DUT-kompensationen tilfalder Borgerservice.

Der vil være omkostninger forbundet med indkøb af it-system, undervisning. Disse omkostninger er pt. ikke prissat. Omkostninger til it-systemer og kursus forventes at kunne afholdes indenfor eget budget.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget tager sagen til efterretning og

 • bemyndiger Stabsforvaltningen til at udpege advokat, der på baggrund af dokumenteret erfaring med opgaven, kan tage sig af den videre behandling af kommunens krav i fogedretten, samt
 • bemyndiger Stabsforvaltningen til at bemyndige 2 kommunale pantefogeder fra Borgerservice til at løse opgaven

Økonomiafdelingen kan ud fra vedlagte skrivelse fra KL bemærke, at Kommunerne DUT kompenseres fra 2017. For Brønderslev Kommune er det et beløb svarende til ca. 120.000 kr. årligt.

Beslutning

Godkendt.

Claus Kongsgaard og Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


23. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Møde med Slots- og kulturstyrelsen.

Claus Kongsgaard og Henning Jørgensen var fraværende.

Til toppen


24. Lukket punkt: Anlægsbevilling til byggemodning


Til toppen


25. Lukket punkt: Salg af ejendom


Til toppen


26. Lukket punkt: Salg af kommunal areal


Til toppen


27. Lukket punkt: Salg af ejendom


Til toppen


28. Lukket punkt: Anvendelse af bygning


Til toppen


29. Lukket punkt: Varmtvandsbassin


Til toppen


30. Lukket punkt: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling


Til toppen


31. Lukket punkt: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling


Til toppen


32. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 23. marts 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer