Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 17. maj 2017
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Der er afbud fra Lene Hansen og Claus Kongsgaard.

Beslutning

Lene Hansen og Claus Kongsgaard.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Lene Hansen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 1 - pr. 31. marts 2017


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2017. Budgetopfølgning 1 viser et forventet netto mindreforbrug på i alt -10.239 mio. kr. Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2017. Ifølge principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvis budgetopfølgning til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Sammendrag af forventet budgetafvigelser:

I 1.000 kr.

Overførselsudgifter

Serviceudgifter

Netto

Økonomiudvalget, finansiering

-11.200

Økonomiudvalget

0

0

0

Børne- og Skoleudvalget

900

5.921

6.821

Fritids- og Kulturudvalget

0

0

0

Beskæftigelsesudvalget

-13.300

0

-13.300

Ældreomsorgsudvalget

0

6.090

6.090

Social- og Sundhedsudvalget

0

1.088

1.088

Teknik- og Miljøudvalget

0

262

262

I alt

-12.400

13.361

-10.239

Budgetopfølgningen pr. 31.03.2017 viser:

·at indtægtssiden, herunder generelle tilskud forventes forøget med

-11.200 kr.

·at der forventes et mindreforbrug på overførselsudgifterne på

-12.400 kr.

·at der forventes et merforbrug på serviceudgifterne på

13.361 kr.

Samlet set viser budgetopfølgning pr. 31.03.2017 et forventet mindreforbrug på -10.239 mio. kr.

Merindtægten på finansieringssiden skyldes, at der med aftalen om finansloven for 2017, blev afsat en særtilskudspulje på 300 mio. kr.. Tilskuddet fordeles på baggrund af et lavt beskatningsgrundlag og særlige demografiske, strukturelle og beskæftigelsesmæssige udfordringer. Brønderslev Kommunes andel heraf i 2017 er 11.2 mio. kr.

Det forventede merforbrug på serviceudgifter er hovedsagelig vedrørende udsatte børn og unge samt ældreområdet.

Under Børne- og Skoleudvalget er der på udsatte børn og unge en forventning om, at området kommer ud med et merforbrug på 6,2 mio. kr. Siden budgetlægningen er antallet af anbringelser steget med 4 børn. I det forventede merforbrug er der indregnet vedtagne rammebesparelser for 2016 og 2017, aftalt overførsel til UngeCentret og Varige spor.

Under Ældreomsorgsudvalget forventes der et merforbrug på 6,1 mio. kr. Dette skyldes primært, at Brønderslev Kommune er betalingskommune for 10 borgere på Asaa Friplejehjem. Med nuværende antal borgere (10) forventes en merudgift i 2017 på 3,7 mio. kr.. Derudover er der pres på ansøgninger vedr. handicapbiler. Aktuelt er der 20 ansøgninger til handicapbiler, det er dog vanskeligt at forudsige, om alle fakturaer modtages i regnskabsår 2017. Skønsmæssigt vurderes der et merforbrug vedr. handicapbiler på 3,0 mio. kr.

Mindreforbruget på overførselsudgifter kommer fra Beskæftigelsesudvalget. Der er i budget 2017 budgetteret med en tilgang på 103 kvoteflygtninge og 24 familiesammenførte. KL’s udmelding for 2017 var 48 kvoteflygtninge. Disponeringen viser samlet set en tilgang på ca. tre personer om måneden. Antallet af indvandrere har hovedsageligt indvirkning på ydelsen. Det drastiske fald i antallet har ligeledes indvirkning på aktivitetsudgifterne. På området forventes der en mindreudgift på 13,3 mio. kr.

Direktionen den 25. april 2017

Direktionen anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes med en bemærkning om, at der skal være særligt fokus på de områder hvor der er risiko for budgetskred. Særlig fokus vil der være på ældreområdet og på det samlede område for udsatte Børn og Unge, men samtidigt udtrykker direktionen tilfredshed med, at det samlede driftsbudget ser ud til at holde.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning

Det forudsættes, at fagudvalgene arbejder med indsatser, der bevirker reduktion af merudgifterne på ældreområdet og udsatte børn og unge, samt at de fremlægges snarest.

Lene Hansen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2018 - reduktionspuljer


Resume

Sagsforløb: ØK

I henhold til tidsplanen for udarbejdelse af Budget 2018 skal Økonomiudvalget drøfte, hvordan fagudvalgenes emner til reduktionspulje skal håndteres i den videre proces.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for udarbejdelse af Budget 2018 skal det drøftes, hvordan fagudvalgenes forslag af reduktionspulje skal håndteres i den videre proces.

På Byrådets budgetdag den 27. april 2017, blev fagudvalgenes emner til reduktionspulje fremlagt.

Emner til reduktionspulje fra budgetdagen er vedlagt.

Beslutning

Udvalgene skal arbejde videre med de foreslåede emner til reduktionspulje.

Nogle af emnerne vil indgå i budgetprocessen for 2018, og nogle vil have mere strategisk sigte for områdernes udvikling.

Evt. iværksættelse af reduktionsemner vil blive godskrevet i forhold til budgetlægningen .

Lene Hansen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Ansøgning om fritagelse for grundskyld, Agersted Friskole, SFO og børnehave


Resume

Sagsforløb: ØK

Agersted Friskole søger om fritagelse for betaling af grundskyld for ejendommene Præstbrovej 23 og Øster Alle 1, Agersted. Det drejer sig om ca. 23.600 kr årligt, ifølge den nuværende vurdering.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til ansøgningen om fritagelse for betaling af grundskyld.

Sagsfremstilling

Agersted Friskole har søgt om fritagelse for betaling af grundskyld, idet ejendommene udelukkende benyttes til skole, SFO og børnehave.

Fritagelsen ønskes fra 1. juli 2017. Ejendommene har tidligere været ejet af Brønderslev Kommune. Ejerskiftet er først tinglyst nu.

I henhold til § 8 i lov om kommunal ejendomsskat kan Byrådet meddele hel eller delvis fritagelse for kommunal grundskyld. Praksis er, at der gives fritagelse til dette formål.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget meddeler Agersted Friskole, at ovennævnte ejendom fritages for grundskyld med virkning fra 1. juli 2017 i henhold til Brønderslev Kommunes praksis på området.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Lene Hansen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Til toppen


6. Skema A for renovering af Boligselskabet Fredensbo afd. 1 – Søndergade, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligselskabet Fredensbo afd. 1 skema A med anmodning om tilsagn om støtte til renovering af 20 almene familieboliger, beliggende Søndergade i Brønderslev.

De 24 nuværende familieboliger ændres til 20 familieboliger. Det samlede areal udgør 1.632 m².

Byrådet skal tage stilling til, om renoveringsudgiften for boligerne på i alt 24.100.532 kr. (skema A for støttet og ustøttet arbejde) og dermed stiller garanti for beløbet, samt tage stilling til om der kan gives en kapitaltilførsel på 100.000 kr.

Sagsfremstilling

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligselskabet Fredensbo afd. 1 skema A med anmodning om tilsagn om støtte til renovering af 20 almene familieboliger, beliggende Søndergade i Brønderslev.

De 24 nuværende familieboliger ændres til 20 familieboliger. Det samlede areal udgør 1.632 m².

Den endelige helhedsplan er blevet udarbejdet i samarbejde med bl.a. beboere og Landsbyggefonden, og vil også i den kommende projekteringsfase inddrage især beboerne.

Afdelingen har store bygningsmæssige udfordringer, og hvis der ikke gøres noget vil afdelingen opleve uoverskueligt store huslejestigninger. Visionen er at skabe et bomiljø, som lever op til de nuværende og fremtidige standarder og tilgængelighedskrav.

Renoveringsudgiften for den støttede del af boligerne er opgjort til 14.287.780 kr. der er fordelt således:

Håndværkerudgifter

7.435.024 kr.

Omkostninger

2.279.600 kr.

Gebyr

98.128 kr.

I alt

9.812.752 kr.

Renoveringsudgiften for den ustøttede del af boligerne er opgjort til 14.287.780 kr. der er fordelt således:

Håndværkerudgifter

11.839.177 kr.

Omkostninger

2.305.725 kr.

Gebyr

142.878 kr.

I alt

14.287.780 kr.

Ifølge Landsbyggefondens kapitalskitse, skal der ske en kapitaltilførsel for at sikre huslejeniveauet. Kapitaltilførslen er den såkaldte ”5.dels ordning” på i alt kr. 500.000, hvor kommunen skal bidrage med 1/5 svarende til 100.000 kr.

Ligeledes er det en forudsætning, at Brønderslev Kommune yder en garanti for det støttede lån med op til 100% af lånet svarende til 9.812.752 kr. Landsbyggefonden regaranterer med 50% af lånet for det støttede lån. For det ustøttede lån skal Brønderslev Kommune stille garanti for et beløb på 6.647.780 kr.

De nøjagtige beløb kan først fastsættes ved byggeriets afslutning.

Når Brønderslev Kommune afgiver et tilsagn, kan kommunen ikke efterfølgende afvise at underskrive en garantierklæring eller stille nye betingelser for en sådan underskrift

Kapitaltilførslen udbetales efter behandling af skema B.

Økonomiudvalget har tidligere behandlet forslaget til helhedsplan for Boligforeningen Fredensbo afdeling 1.

Den 23. november 2011 besluttede Økonomiudvalget at anbefale, at der arbejdes videre med helhedsplanen. Anbefalingen omfattede ikke godkendelse af økonomiske forpligtelser vedrørende projektet.

Den 20. januar 2016 godkendte Økonomiudvalget, at den fremtidige boligsammensætning for afdeling 1 og afdeling 3 reduceres fra 77 boliger til 62 boliger.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet drøfter, om

 • der skal meddeles tilsagn om en kapitaltilførsel på 100.000 kr. til renovering af boligerne.
 • anskaffelsessummen for boligerne på i alt 24.100.532 kr. (skema A) kan godkendes, samt om det kan godkendes, at der stilles lånegaranti for 16.460.532 kr.
Personale

Ingen.

Økonomi

Efter gennemgang af sagen, er det Økonomiafdelingens vurdering, at kommunen kan yde den nødvendige kapitaltilførsel på 100.000 kr. Der er ikke afsat midler i budgettet til denne kapitaltilførsel. Ligeledes kan Økonomiafdelingen godkende anskaffelsessummen på 24.100.532 nævnt i skema A samt den samlede lånegaranti på 16.460.532 kr.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lene Hansen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Skema A for renovering af Boligselskabet Fredensbo afd. 3 – Søndergade, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligselskabet Fredensbo afd. 3 skema A med anmodning om tilsagn om støtte til renovering af 44 almene familieboliger, beliggende Søndergade i Brønderslev.

De 54 nuværende familieboliger ændres til 44 familieboliger. Det samlede areal udgør 3.990 m².

Byrådet skal tage stilling til, om renoveringsudgiften for boligerne på i alt 48.553.534 kr. (skema A for støttet og ustøttet arbejde) og dermed stiller garanti for beløbet, samt tage stilling til om der kan gives en kapitaltilførsel på 200.000 kr.

Sagsfremstilling

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligselskabet Fredensbo afd. 3 skema A med anmodning om tilsagn om støtte til renovering af 44 almene familieboliger, beliggende Søndergade i Brønderslev.

De 54 nuværende familieboliger ændres til 44 familieboliger. Det samlede areal udgør 4.083 m².

Den endelige helhedsplan er blevet udarbejdet i samarbejde med bl.a. beboere og Landsbyggefonden, og vil også i den kommende projekteringsfase inddrage især beboerne.

Afdelingen har store bygningsmæssige udfordringer, og hvis der ikke gøres noget vil afdelingen opleve uoverskueligt store huslejestigninger. Visionen er at skabe et bomiljø, som lever op til de nuværende og fremtidige standarder og tilgængelighedskrav.

Renoveringsudgiften for den støttede del af boligerne er opgjort til 30.904.014 kr. der er fordelt således:

Håndværkerudgifter

24.032.088 kr.

Omkostninger

6.562.886 kr.

Gebyr

309.040 kr.

I alt

30.904.014 kr.

Renoveringsudgiften for den ustøttede del af boligerne er opgjort til 17.649.520 kr. der er fordelt således:

Håndværkerudgifter

14.601.349 kr.

Omkostninger

2.871.676 kr.

Gebyr

176.495 kr.

I alt

17.649.520 kr.

Ifølge Landsbyggefondens kapitalskitse, skal der ske en kapitaltilførsel for at sikre huslejeniveauet. Kapitaltilførslen er den såkaldte ”5.dels ordning” på i alt kr. 1.000.000, hvor kommunen skal bidrage med 1/5 svarende til 200.000 kr.

Ligeledes er det en forudsætning, at Brønderslev Kommune yder en garanti for det støttede lån med op til 100% af lånet svarende til 30.904.014 kr. Landsbyggefonden regaranterer med 50% af lånet for det støttede lån. For det ustøttede lån skal Brønderslev Kommune stille garanti for et beløb på 9.609.520 kr.

De nøjagtige beløb kan først fastsættes ved byggeriets afslutning.

Når Brønderslev Kommune afgiver et tilsagn, kan kommunen ikke efterfølgende afvise at underskrive en garantierklæring eller stille nye betingelser for en sådan underskrift

Kapitaltilførslen udbetales efter behandling af skema B.

Økonomiudvalget har tidligere behandlet forslaget til helhedsplan for Boligforeningen Fredensbo afdeling 3.

Den 23. november 2011 besluttede Økonomiudvalget at anbefale, at der arbejdes videre med helhedsplanen. Anbefalingen omfattede ikke godkendelse af økonomiske forpligtelser vedrørende projektet.

Den 20. januar 2016 godkendte Økonomiudvalget, at den fremtidige boligsammensætning for afdeling 1 og afdeling 3 reduceres fra 77 boliger til 62 boliger.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet drøfter, om

 • der skal meddeles tilsagn om en kapitaltilførsel på 200.000 kr. til renovering af boligerne.
 • anskaffelsessummen for boligerne på i alt 48.553.534 kr. (skema A) kan godkendes, samt om det kan godkendes, at der stilles en lånegaranti for 40.513.534 kr.
Personale

Ingen.

Økonomi

Efter gennemgang af sagen, er det Økonomiafdelingens vurdering, at kommunens kan yde den nødvendige kapitaltilførsel på 200.000 kr. Der er ikke afsat midler i budgettet til denne kapitaltilførsel. Ligeledes kan Økonomiafdelingen godkende anskaffelsessummen på 40.513.534 nævnt i skema A samt den samlede lånegaranti på 48.553.534 kr.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lene Hansen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Planlægning af vindmøller v. Skovengen - Behandling af indsigelser og beslutning om vedtagelse


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og lokalplan 32-T-22.01 Vindmøller ved Skovengen har været i offentlig høring fra den 25. november 2016 til den 20. januar 2017. Planerne giver mulighed for at opstille 5 stk. 140 m høje vindmøller nordvest for Asaa.

Byrådet skal tage stilling til indsigelserne og beslutte, om planerne skal afvises eller vedtages.

Byrådet skal desuden tage stilling til, hvorvidt høringssvar modtaget efter svarfrist skal medtages, og om maksimumstørrelse for transformatorstation nedsættes i lokalplanen.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og lokalplan 32-T-22.01 Vindmøller ved Skovengen giver mulighed for at opstille 5 stk. 140 m høje vindmøller nordvest for Asaa. Vindmølleparken er placeret i et område ved Skovengen mellem Skelgårdsvej og Sæbyvej.

De 5 nye vindmøller forventes at kunne producere ca. 55.000 MWh pr. år, hvilket svarer til elforbruget i ca. 16.000 husstande. Hvis projektet gennemføres, forventes vindmøllestrøm produceret i kommunen at kunne dække ca. 137 % af det samlede elforbrug i kommunen i 2017. Det svarer til 24 % af det samlede energiforbrug til transport, virksomheder (produktion) og husholdninger/handel & service/ kommunale bygninger. I vindmøllernes designede levetid på 20 år vil de i alt spare miljøet for udledning af bl.a. 422.000 ton CO2, 88 ton SO2 og 340 ton NOx.

Der er udarbejdet miljøvurdering og VVM redegørelse, som opfylder reglerne i de tilhørende lovgivninger. De to vurderinger er sammensat i miljørapporten.

Planforslag og miljørapport kan ses her:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=622

Der er forhandlet en enighed med Aalborg Stift. Energinet.dk gør opmærksom på, at der ikke er givet tilladelse til flytning af elektrodekabel tæt ved de ansøgte vindmøllepositioner. Dette er en forudsætning for vindmøllernes opstilling.

I høringsperioden er der indkommet indsigelser til planforslagene fra Danmarks Naturfredningsforening og 26 ejendomme. Fra nogle ejendomme er der kommet flere breve, f.eks. fra et ægtepar. Et høringssvar fra et advokatfirma er kommet uden for fristen. Byrådet skal tage stilling til om denne indsigelse medregnes. Et svar fra Vendsyssel Energi- og Miljøforening anbefaler, at planerne vedtages endeligt.

Ansøger har sendt et partssvar på indsigelserne. Se bilag. Det fremgår, at en eventuel ny transformatorbygning kan være som foreslået under fagforvaltningens forslag til beslutning.

Der er kommet indsigelse fra

Danmarks Naturfredningsforening,

Agerstedvej 9

Baksmindevej 2

Geraa Engvej 2

Havnegade 28

J. P Jensensvej 3

Krogsvangsvej 14

Kvisselholtvej 72

Skelgårdsvej 48, 60, 85, 89

Steen Billes Vej 14

Strubjerg 32 3 tv, Nørresundby, søn fra Skelgårdsvej 85

Sæbyvej 55, 80, 94

Søgade 26

Vestergårdsvej 4

Østkystvejen 425, 430, 436, 437, 438, 439 og 441

Søråvej 42

Indsigelserne er beskrevet nærmere i nedenstående notat og er med i bilag. I kommentarfeltet angives fagforvaltningens kommentar og afstand til de nærmeste vindmøller.


Der er afholdt et borgermøde. Referat er vedlagt som bilag.

Om indsigelserne - Flere af indsigelserne sammenligner med andre vindmølleprojekter:


Sammenligning med ansøgning for vindmøllepark ved Kjellingbro

En del af indsigelserne henviser til afstanden til byområde ved det afviste projekt ved Hjallerup. Afstanden sammenlignes med afstanden ved Asaa på ca. 1.500 m. Afslaget ved Kjellingbro vindmøllepark var en samlet vurdering ud fra placering i forhold til vækstretning for Hjallerup, natur, landskab og påvirkning af dyrearter. Til forskel fra vindmølleparken ved Skovengen var der en udpegning af særligt værdifuldt landskab og økologisk forbindelse ved opstillingsstedet. Den økologiske forbindelse fungerede som ledelinje for trækkende fugle i landskabet og var et vigtigt led i den samlede økologiske for særligt sårbare arter. Møllerne lå i udviklingsretningen for Hjallerup, som er den by, der har flest tilflyttere i kommunen. Hjallerup har et derfor perspektivområde for yderligere boligudvikling i kommuneplanen. Vindmøllerne ved Kjellingbro blev først ansøgt med placering ca. 1,4 km til byzoneafgrænsningen ved Tennisskoven. Projektet blev senere begrænset til 8 vindmøller, således at afstanden blev ca. 2.400 m.

Økonomiudvalget gav afslag på ovennævnte grundlag.

Sammenligning med annulleret ansøgning for vindmøllepark syd vest for Asaa

Der blev søgt om 3 vindmøller ca. 1.370 m fra Asaa. Brønderslev Kommune stillede en række krav til forundersøgelser, og ansøgerne trak ansøgningen tilbage i juni 2013 med henblik på at tilpasse projektet. Der er ikke kommet en ny ansøgning.

Støj og helbred behandles i notat.


Elafregning
Flere indsigelser mener, at havvindmøller efter de sidste licitationer er billigere end landvindmøller. Emnet er beskrevet på side 6 i Miljørapporten. De sidste nye priser på havvindmøller ændrer ikke på, at landvindmøller er billigst. Det skyldes bl.a. at havvindmølleprojekterne ikke selv betaler de dyre transmissionsledninger. For at sammenligne priser for havvindmøller og landvindmøller, skal man sammenligne for hele driftstiden. Ifølge Energistyrelsens beregninger får havvind mellem 20 og 30 procent mere i direkte og indirekte tilskud end landvind under de nuværende afregningsregler.

Det sker nogle forholdsvis få timer hvert år, at der produceres for meget strøm på landsplan. Så fratrækkes el-prisen for vindmølleejere, der sender strøm ud i nettet, nogle ører pr. kWh. Efter 6-8 år har vindmøller brugt deres driftstilskud fra Staten. I perioden indtil tilskuddet er opbrugt betaler samfundet derfor tilskud til el-produktion, der ikke er behov for. Det øger ikke udgifterne for samfundet, fordi Statens samlede tilskud pr. vindmølle er et fast beløb. Danmark tjener netto på elhandel med udlandet, selvom man i nogle få, afgrænsede tilfælde med overproduktion ikke får økonomisk dækning.

Landskab

Der gøres indsigelse mod påvirkningen af landskabet. En del indsigere herunder Danmarks Naturfredningsforening mener, at vindmøllerne har en uheldig påvirkning af kystlandskabet og det flade landskab. Vendsyssel Energi- og Miljøforening vurderer lige som fagforvaltningen, at den kystnære placering er planlægningsmæssigt begrundet med henvisning til de gode vilkår for elproduktion på grund af det vindåbne terræn.

I forbindelse med miljørapporten er der udarbejdet en række visualiseringer af vindmølleprojektet. Fagforvaltningen vurderer, at vindmøllerne vil være markante i det åbne område. Beplantning mellem vindmøllerne og kysten viser dog, at de ikke står i kystmiljøet. Men vindmøllerne vil være synlige fra kysten. Det vurderes, at landskabsrummet i kraft af sin størrelse kan bære opstilling af vindmøllerne. Det ændrer dog ikke ved, at vindmøllerne vil ændre udsigten for mange beboelser i området. Der udarbejdes flere visualiseringer efter behov for de ejendomme, der søger om erstatning for værditab.

Ekstra tiltag fra ansøger

Vindmøllerne monteres med skyggestop, så ingen inden for 1 km fra vindmøllerne får skyggekast. Ejendomme tættest ved vindmøllerne tilbydes ekstraordinært vindmølleandele til halv kostpris.


§ 3 natur

Gennemførelse af projektet kræver en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, fordi et vandløb rørlægges under en vej. Fagforvaltningen har vurderet, at det er muligt at dispensere fra § 3 beskyttelsen. Det er en betingelse, at rørføringen vil blive udført med så stor rørdiameter, og at vandgennemstrømningen vil være uforandret. Oddere skal uden gener kunne komme igennem røret. En anden overkørsel over samme vandløb (beliggende ca. 250 m mod vest) vil i forbindelse med projektet blive sløjfet, og der vil netto ikke ske en forøgelse af vandløbets rørføring.

Indsigelser i fordebat og efter udsendelse af forslag med miljørapport

Der var 515 indsigelser i fordebatten. I den nyeste høring var der indsigelser fra 26 ejendomme + 1 fra Danmarks Naturfredningsforening. Antallet er faldet væsentligt efter offentliggørelsen af miljørapporten og den øvrige planlægning.

Fagenheden for Teknik & Miljø foreslår, at Byrådet

 • medtager indsigelsen fra advokatfirmaet, som indgik til korrekt mailadresse efter fristen,
 • ændrer den maksimale størrelse på bygning til transformator til 200 m² og en højde på 6 m,
 • vedtager kommuneplantillæg nr. 28 og lokalplan 32-T-22.01 "Vindmøller ved Skovengen" endeligt med ændring omkring transformatorstation.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 30. januar 2017, pkt. 4:

H.C. Holst deltog ikke i behandlingen af sagen pga. inhabilitet.

Hildo Rasmussen og Knud L. Pedersen indstiller sagen til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Karsten Frederiksen og Johannes Trudslev stemmer imod.

Leif Gammelgård tager forbehold.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 15. februar 2017, pkt. 8:

Udsættes.

Mikael Klitgaard var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget møde den 17. maj 2017:

Der blev indsendt en artikel om eventuel ugyldighed af proceduren for planlægningen af vindmøllerne. Der er sendt en forespørgsel til Miljøstyrelsen 17. februar 2017. Miljøstyrelsen har oplyst:

"Miljø- og Fødevareministeriet er i øjeblikket ved at se på dommene og deres betydning for alle involverede sektorer og retsakter. Vi vil naturligvis vende tilbage, så snart vi har fået klarlagt de juridiske konsekvenser.".

Efter spørgsmål i Folketinget har Miljø- og Fødevaremisteren 6. april 2017 oplyst:

"Miljø- og Fødevareministeriet er i øjeblikket ved at analysere dommene fra EU-Domstolen om miljøvurdering af planer og programmer. Justitsministeriet vil blive inddraget i vurderingen. Analysen vil blive færdiggjort hurtigst muligt. Når analysen er færdiggjort, vil Miljø- og Fødevareministeriet forholde sig til dommenes konsekvenser for bl.a. vindmøllebekendtgørelsen. Indtil da bør sagsbehandlingen efter ministeriets opfattelse ske efter de gældende regler."

Der har været en artikel om emnet, hvor vindmølleindustrien konkluderer på et brev fra Miljø- og Fødevareministeren. Se i bilag

Regionplantillæg - Kystnær placering

Der er kommet en henvendelse 15. marts 2017 om modstrid med regionplantillæg nr. 198 fra 2006, hvor kysterne var ønsket friholdt for vindmøller. Regionplantillæg 198 har ikke længere gyldighed. Siden amterne blev nedlagt, er der kommet en ny vejledning fra Staten om vindmøller, hvor det fremgår, at vindmøller kan opstilles i kystzonen under nærmere forudsætninger.

Fra vejledningen:

"Ved udpegningen af vindmølleområder skal kommunen foretage en afvejning af en lang række interesser, som kan være modstridende, fx hensynet til beskyttelsen af landskabet overfor hensynet til udbygningen med vedvarende energi. I denne afvejning indgår den samfundsmæssige nødvendighed, som kan have reference til for eksempel statslige eller kommunale målsætninger for udbygningen med vindmøller, målsætninger om energi, klima mv.

Inden for bestemte områder, fx kystnærhedszonen eller OSD-områder jf. afsnit 4.7.7. og 4.7.8, kræves der endvidere en særlig planlægningsmæssig og / eller funktionel begrundelse for at opstille vindmøller.

Opstilling af vindmøller i denne type områder vil kræve en vurdering af alternative placeringsmuligheder uden for disse områder. Såfremt reelle alternative placeringsmuligheder udenfor et beskyttet område ikke i tilstrækkelig grad kan opfylde kommunens målsætning for udbygning med fx vindmøller og vedvarende energi, eller hvis andre beskyttelseshensyn forhindrer udnyttelse af de alternative områder, kan dette hensyn indgå i den samlede planlægningsmæssige begrundelse for placering af vindmøllerne."

"4.7.7 Kystnærhedszonen

Ved planlægning i kystnærhedszonen skal der tages størst muligt hensyn til landskab og natur. Samtidig skal planlægningen afvejes imod andre væsentlige miljøinteresser og bymæssige værdier ud fra en planlægningsmæssig helhedsbetragtning. Det er muligt at planlægge for opstilling af vindmøller i kystnærhedszonen, hvis der kan lægges en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse til grund for den kystnære lokalisering. Vindforhold kan udgøre den fornødne funktionelle begrundelse. Hovedprincippet er dog, at der altid forudsættes en nærmere afvejning af vindmøller over for natur- og landskabsinteresser i det sårbare kystlandskab."

Miljørapporten gennemgår baggrunden for den valgte placering.

Andre kommuner

Aalborg Kommune har telefonisk oplyst, at de stoppede en sag til politisk behandling i marts pga. et spørgsmål om juridiske konsekvenser af EU dommen. Aalborg Kommunes jurister stillede spørgsmål ved, om Kommunalbestyrelsen kan blive gjort erstatningsansvarlige, hvis de træffer en beslutning vel vidende at EU dommen stiller spørgsmålstegn ved lovgrundlaget. Sagsbehandleren fra Aalborg Kommune udlægger artiklen fra Peter Pagh således, at alle VVM afgørelser efter dommen i oktober 2016 bliver ugyldige.

Hjørring Kommune oplyste i marts, at de ikke har sager, der aktuelt er klar til vedtagelse. Men deres udvalg ville i marts behandle et plan for opstilling af vindmøller på Hirtshals havn.

Frederikshavn Kommune har ikke pt. nogle vindmøllesager til behandling, så politikerne har derfor ikke været forelagt eller været konfronteret med EU-dommen.

Jammerbugt Kommune oplyser: "Vi er ikke helt klare på om vi fortsætter planlægningen. Men jeg tror holdningen er, at det bør afklares inden vi vedtager en plan endeligt."

Ringkøbing-Skjern Kommune oplyser: I Ringkøbing-Skjern Kommune fortsætter vi vindmølleplanlægningen. Vi mener, at det der bliver stillet spørgsmål ved, er et statsligt anliggende, da dommen berører national lovgivning. Det er vores opfattelse, at hvis staten anser dommen som et problem, er det staten, der bør reagere og også staten, der skal ”rydde op”.

Fagforvaltningen bemærker: Hvis planforslagene vedtages i Byrådet, kan sagen ikke genoptages uden fornyet 8 ugers offentlighed.

Beslutning

Oversendes til Byrådets behandling uden indstilling.

Lene Hansen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Ændring fra erhverv til boligområde ved Jyllandsgade, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har meddelt byggetilladelse til 2 dobbelthuse på Jyllandsgade 25, Brønderslev.

Der har været dialog med ansøger om opførelse af yderligere 2 dobbelthuse og 1 enkelthus på Jyllandsgade 23. Området er i kommuneplan 2013 er udlagt til erhvervsområde med lettere industri. Inden byggeriet var der to boliger i området. Med de ønskede nye boliger vil der fremover blive 9 boliger, og området vil få karakter af tæt-lav byggeri. Projektet er lokalplanpligtigt.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om ansøgningen skal fremmes og der i givet fald skal igangsættes udarbejdelse af lokalplan eller om området skal opretholdes som erhvervsområde.

Sagsfremstilling

Opførelse af boliger i et erhvervsområde er i strid med kommuneplanen. Det er nævnt i kommuneplanrammens tekst, at der ikke må indrettes eller opføres nye boliger. Hvis ansøgningen skal fremmes, skal området overføres til boligområdet 01-B-40 Nord for Jyllandsgade. Ændringen er medtaget i forslag til kommuneplan 2017. Opførelse af 9 nye boliger er i den beskrevne situation lokalplanpligtig. Der skal udarbejdes en lokalplan, hvis byggeprojektet skal gennemføres.

I den vestlige del af erhvervsområde 01-E-09 ligger en stor tekstilvirksomhed, der har ekspanderet en del de senere år. Virksomheden råder bl.a. over matr.nr. 87l. Se kort.

Brønderslev Kommune har modtaget klager fra beboere i området. Der ligger desuden en stor entreprenørvirksomhed på matr.nr. 87f umiddelbart op til de ansøgte boliger.

Det er ikke den planlagte anvendelse i kommuneplanen, men den faktiske anvendelse, der ligger til grund for fastlæggelsen af støjgrænserne. Etableringen af boliger i området vil betyde, at virksomhederne skal overholde støjgrænserne for et boligområde ved skel til boligerne. Opførelse af flere boliger betyder, at boliger vil blive dominerende i den vestlige del af området.

Planlovens § 15 fastlægger, at en lokalplan kun må udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener. Det skal ske med bestemmelser om etablering af effektive afskærmende foranstaltninger. Det er en udfordring at etablere en effektiv støjafskærmning, fordi vejadgangen til boligerne kun kan ske via arealet mellem erhvervsejendommene og de nye boliger. Der må derfor nødvendigvis være åbninger i afskærmningen for at tillade vejadgang til boligerne.

Hvis beboerne i de nye boliger indsender en berettiget klage over støj fra virksomheder, kan det medføre begrænsning i virksomhedernes drift. Etablering af boliger kan derfor påvirke virksomhedernes investeringssikkerhed.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget

 • tager stilling til, om ansøgningen skal fremmes og i givet fald,
 • om der skal igangsættes en lokalplan.

Hvis ansøgningen ikke skal fremmes, foreslår Fagforvaltningen for Teknik og Miljø, at området opretholdes som erhvervsområde ved den endelige vedtagelse af kommuneplan 2017.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 24. april 2017, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Lene Hansen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Nordjyllands Beredskab 2021 - plan for risikobaseret dimensionering


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab fremsætter nu forslag til plan for risikobaseret dimensionering, ”Nordjyllands Beredskab 2021”, som skal godkendes i alle 11 kommuner.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Beredskab blev dannet pr. 1. januar 2016 som et § 60-selskab med de 11 nordjyske kommuner som interessenter.

”Nordjyllands Beredskab 2021” beskriver den retning, som beredskabet vil udvikle sig i over de kommende år og suppleres af en række bilag, der er behandlet i bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab.

”Nordjyllands Beredskab 2021” og den efterfølgende implementering vil bidrage til indfrielsen af det økonomiske rationale, som blev forudsat ved etableringen af Nordjyllands Beredskab.

Nordjylland skal være trygt og sikkert for alle borgere og virksomheder. Det kan Nordjyllands Beredskab bidrage til, og derfor arbejder Nordjyllands Beredskab effektivt for

 • færre hændelser, som kræver beredskabets indsats
 • rettidig og rigtig indsats, når beredskabet rykker ud
 • veluddannede medarbejdere og ledere, der håndterer forebyggelse og indsatser kompetent

Opgaverne hos Nordjyllands Beredskab falder især i to hovedområder – det forebyggende arbejde og den afhjælpende indsats. Nordjyllands Beredskab arbejder med forebyggelse, så der opstår så få hændelser som muligt, der kræver beredskabets indsats. Ikke alle hændelser kan imidlertid undgås, så når der opstår en hændelse, rykker Nordjyllands Beredskab ud med en afhjælpende indsats.

”Nordjyllands Beredskab 2021” beskriver den retning, som beredskabet vil udvikle både det forebyggende arbejde og den afhjælpende indsats i over de kommende år.

På det forebyggende område vil Nordjyllands Beredskab arbejde med

 • tæt dialog med borgere, virksomheder og kommuner
 • brandsyn tilrettelagt efter vurdering af sted, behov og risiko
 • samarbejde med kommuner om én indgang og én tilgang

I forhold til den afhjælpende indsats vil Nordjyllands Beredskab arbejde for

 • en responstid, der er uændret eller kortere end i 2016
 • en reduktion i belastningen af miljø og vandressourcer
 • en god forberedelse og håndtering af usædvanlige hændelser, der kan have store konsekvenser for liv og værdier

Arbejdet med udviklingen af Nordjyllands Beredskab i de kommende år beskrives i bilaget ”Nordjyllands Beredskab 2021”, hvor også en række konkrete handlingsområder bliver præsenteret. Hensigten er at gennemføre arbejdet på alle områder i løbet af perioden frem mod 2021. Som led i implementeringen vil Beredskabsbestyrelsen blive bedt om udtalelser til delområder. Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab vil løbende blive informeret om og involveret i implementeringsarbejdet.

Under udviklingen af ”Nordjyllands Beredskab 2021” har der været inddragelse af og dialog med mange parter, som alle har givet væsentlige bidrag til arbejdet. Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab har drøftet arbejdet flere gange, ligesom tankerne har været forelagt og drøftet i KKR Nordjylland. Der har været møder med kommunale direktører, chefer og medarbejdere og med Falck, som løser opgaver på det afhjælpende område i store dele af Nordjylland. Medarbejdere og frivillige hos både Nordjyllands Beredskab og Falck har også haft mulighed for at bidrage. Der har blandt andet været orienterings- og dialogmøder, spørgeskemaer, drøftelser på de enkelte arbejdspladser og stationer samt mulighed for at sende forslag og bemærkninger på en særlig mailadresse.

Udkastet til ”Nordjyllands Beredskab 2021” har i overensstemmelse med Beredskabsloven været forelagt Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Beredskabsstyrelsen hæfter sig ved påtænkte ændringer i ledelsesstrukturen på skadesteder. Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab har drøftet styrelsens udtalelse og besluttet at fastholde de påtænkte ændringer, idet vurderingen i Nordjyllands Beredskab er, at det faglige niveau på skadestedet fortsat vil være højt og opgaveløsningen fuldt, fagligt forsvarlig. Bestyrelsen vil følge udviklingen tæt, når den nye ledelsesstruktur er implementeret, og Nordjyllands Beredskab vil, sådan som også Beredskabsstyrelsen anbefaler det, foretage nødvendige justeringer, når en evaluering af den nye struktur peger på et behov herfor. Bemærk, at Beredskabsstyrelsen ikke skal godkende ”Nordjyllands Beredskab 2021”, men alene give faglig rådgivning.

Udkastet til ”Nordjyllands Beredskab 2021” har været i offentlig høring, og de 11 byråd har haft mulighed for at indsende bemærkninger til udkastet. Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab har behandlet de indkomne høringssvar og bemærkninger og vil inddrage synspunkter og bemærkninger i arbejdet med implementeringen af ”Nordjyllands Beredskab 2021”.

Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab fremsætter hermed forslag til risikobaseret dimensionering af det forebyggende arbejde og den afhjælpende indsats, ”Nordjyllands Beredskab 2021” til endelig behandling i Byrådet. Planen skal i henhold til Nordjyllands Beredskabs vedtægter godkendes i alle 11 kommuner.

Efter planens vedtagelse vil Nordjyllands Beredskab gå i gang med implementeringen og derudover løbende fortsætte udviklingen af sit arbejde, idet den generelle udvikling på beredskabsområdet vil blive fulgt. Når der opstår ny viden om behov, risici og metoder, vil Nordjyllands Beredskab overveje, hvordan den nye viden kan komme nordjyderne til gavn.

Læs mere her: http://www.nordjyllandsberedskab.dk/om-os/nordjyllands-beredskab-2021

Med implementeringen af ”Nordjyllands Beredskab 2021” vil de økonomiske omkostninger forbundet med især den afhjælpende indsats, herunder ledelsesstrukturen på skadesteder, vagtcentral og aftaler med eksterne leverandører blive reduceret. Tiltagene her vil således bidrage til indfrielsen af det økonomiske rationale, som blev forudsat ved dannelsen af Nordjyllands Beredskab. Sideløbende med implementeringen af ”Nordjyllands Beredskab 2021” arbejder Nordjyllands Beredskab med at reducere omkostningerne på andre dele af opgaveporteføljen.

Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab indstiller, atByrådet

 • godkender Nordjyllands Beredskab 2021, Plan for risikobaseret dimensionering
 • tager planen for implementering til efterretning og noterer sig, at bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab har bemyndigelsen til at træffe de nødvendige beslutninger i forbindelse med implementeringen
Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at der er i 2017 og efterfølgende år er et budgetbeløb på 6.592.000 kr.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lene Hansen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Markedsføring af Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: ØK

Stillingtagen til ansøgning fra Brønderslev Erhverv om tilskud på 50.000 kr. til dronefilm om Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Der produceres en hovedvideo på Brønderslev by med de fokuspunkter, som Brønderslev Kommune ønsker videoen skal indeholde. Dette skal naturligvis aftales med borgerforeningen. Videoen vil både blive drone og TV baseret, med speak, tekst og musik.

Der produceres 2 mindre hovedvideoer på Hjallerup og Dronninglund, baseret på samme opskrift. Disse vil også blive både drone og TV baseret.

Derudover produceres en række mindre videoer over de enkelte småbyer i kommunen. Disse videoer vil primært blive baseret på drone video med tekst, speak og musik. Disse vil også blive aftalt med repræsentanter fra de enkelte områder.

Projektet styres af erhvervschef Marianne Gade og chefkonsulent Mette Krogh. Projektet koster ca. 150.000,- + moms. Det indeholder alt til produktion: Optagelser, manuskripter, kørsel, redigering, speak, musik, levering digitalt til alle involverede.

Brønderslev Erhverv har fået accept på 50.000 af EU´s landdistriktsmidler. Ejendomsmæglerne bidrager endvidere sammen med de enkelte borgerforeninger.

Filmene optages af firmaet Jensen & Jensen, der har den nødvendige ekspertise.

Kommunikationsbudgettet er prioriteret for indeværende år, men markedsføringsprojektet kan finansieres af Økonomiudvalgets Udviklingspulje.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til ansøgningen.

Personale

Ingen.

Økonomi

Der forventes at være ca. 550.000 kr. tilbage af Økonomiudvalgets udviklings- og erhvervspulje i 2017.

Beslutning

Godkendt.

Lene Hansen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Til toppen


12. Orientering om reservation af midler til områdefornyelse i Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har godkendt ansøgning om reservation af midler til områdefornyelse i Dronninglund. Udgiftsrammen er på 3.100.000 kr., hvortil Brønderslev Kommune skal bidrage med yderligere mindst 6.200.000 kr. Områdefornyelsen løber over en 5-årig periode.

Til ansøgning om endeligt tilsagn skal der udarbejdes et byfornyelsesprogram, som skal godkendes af Byrådet og indsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest den 1. april 2018.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Der er med godkendelsen fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opnået tilsagn om et statsligt tilskud til gennemførsel af områdefornyelse i den centrale del af Dronninglund i perioden 2018-2023.

Områdefornyelsesindsatsen skal styrke handel, kulturarv og byliv i den centrale bydel, og skal styrke Dronninglunds image som en god bosætningsby. Områdefornyelsesindsatsen er en videreførelse af de allerede igangsatte strategiske og planlægningsmæssige initiativer, som midtbyplan og kulturarvskommuneprojekt. Den samlede ansøgte ramme for det kommende byfornyelsesprojekt er anslået til 9,3 mio. kr. Heraf udgør Brønderslev Kommunes andel 2/3. Der er reserveret 3,1 mio. kr. af den statslige ramme for områdefornyelse til projektet i Dronninglund.

Reservation af udgiftsrammen til områdefornyelse er første skridt i en todelt ansøgningsprocedure. Næste skridt er, at Brønderslev Kommune skal udarbejde et egentligt byfornyelsesprogram for det ansøgte område. I byfornyelsesprogrammet beskrives de påtænkte indsatser indgående. Det endelige byfornyelsesprogram skal godkendes af Byrådet, inden det fremsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest den 1. april 2018. Herefter giver Styrelsen endeligt tilsagn om, at områdefornyelsen kan gå i gang. Efterfølgende er der 5 år fra 2018 til 2023 til at gennemføre de planlagte aktiviteter efter tidsplanen i byfornyelsesprogrammet.

Der er reserveret et samlet rammebeløb til områdefornyelse over en 5-årig periode på 9,3 mio. kr. Af dette beløb skal Brønderslev Kommune selv finansiere minimum 2/3 svarende til 6,2 mio. kr. Kommunens økonomiske andel søges holdt inden for eksisterende budget fra henholdsvis "puljen til områdefornyelse", "midtbypuljen" og Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto m.fl. Ved at kanalisere udgifter ind i områdefornyelsesprocessen genereres et stort statsligt tilskud på 3,1 mio. kr.

En forudsætning for støtten er, at interessenterne i området inddrages i planlægning og gennemførelse af indsatsen. Ved at inddrage de private kompetencer og midler tidligt i processen kan der opnås ejerskab for projektet af de berørte borgere, virksomheder og organisationer, så de bidrager til udvikling i området – også efter, at de offentlige investeringer ophører. Meget af dette er allerede i gang og i proces ved kulturarvskommuneprojektet.

Med reservation af udgiftsrammen til områdefornyelse bemærker Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen at, det formodentlig ikke bliver muligt for kommunerne at søge andel i den særlige ramme til bygningsfornyelse i områder, der har fået tilsagn om områdefornyelse. Med gældende lovgivning kan 20 mio. kr. af statens samlet ramme til bygningsfornyelse årligt anvendes i områder, der har fået tilsagn om områdefornyelse. Men der er indgået politisk forlig om reduktion af byfornyelsesrammen fra 2018 til brug for finansiering af Jobpræmieordning og Bandepakke III. Det betyder, at Brønderslev Kommune formodentlig ikke kan søge yderligere tilskud til bygningsfornyelse af bygninger, som ligger inden områdefornyelsesafgrænsningen i Dronninglund. Det forventes ikke at påvirke selv områdefornyelsen, men at give dårligere muligheder for bygningsrenovation i forlængelse kulturarvskommuneprojektet i Dronninglund.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 24. april 2017, pkt. 6:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lene Hansen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Fællesmøde med Hovedudvalg flyttes til den 21. juni 2017 kl.14-16.

Lene Hansen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Til toppen


14. Lukket punkt: Aftale vedr. bankforretninger


Til toppen


15. Lukket punkt: Status på projekt


Til toppen


16. Lukket punkt: Varmtvandsbassin


Til toppen


17. Lukket punkt: Kommunale arealer


Til toppen


18. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling


Til toppen


19. Lukket punkt: Ansøgning om udvidet åbningstid


Til toppen


20. Lukket punkt: Orientering om personalesager


Til toppen


21. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 22. maj 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer