Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 14. juni 2017
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning
 • Pkt. 17 flyttes til åben pkt.
 • Pkt. 8 tages af dagsordenen

Til toppen


3. Forbrugsrapporter ultimo maj 2017


Resume

Sagsforløb: ØK

Drøftelse af forbrugsrapport pr. 31. maj 2017.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 22. april 2015, at der ønskes månedlige forbrugsrapporter fremsendt til udvalgets orientering. På den baggrund fremsendes to rapportudtræk fra kommunens økonomisystem:

 • Rapportudtræk, hvor forbrug og budget er opgjort på udvalgsniveau og de enkelte politikområder under hvert udvalg.
 • Rapportudtræk, hvor forbrug og budget er opgjort på funktionsniveau, hvilket, som udgangspunkt, matcher oversigten fra "budgethæftet".

Rapportudtrækkene tager udgangspunkt i standardrapporter fra kommunens økonomisystem.

Der er for den samlede ramme ikke markante ændringer i forhold til budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2017, som blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 17. maj 2017.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget tager rapporten til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Godkendelse af regnskab 2016 for Brønderslev Sundhedshus I/S


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

Regnskabet for Brønderslev Sundhedshus I/S for 2016 er revideret af PWC og godkendt på bestyrelsesmøde den 26. april 2017.

Regnskab og revisionsprotokollat fremlægges Byrådet til godkendelse.

Sagsfremstilling

Regnskab for 2016 vedrørende Brønderslev Sundhedshus I/S er revideret af PWC og godkendt på bestyrelsesmøde den 26. april 2017 og fremlægges nu til godkendelse i henholdsvis Regionsrådet og Byrådet i Brønderslev Kommune.

Regnskabet for 2016 er for Brønderslev Sundhedshus det første år med et helt regnskabsår. Aktiviteterne i huset startede op i marts måned 2015. Der er stadig ikke fuldt udlejet i den del af huset, som Regionen garanterer for, og der gøres fortsat en stor indsats for at få de ledige lokaler lejet ud.

For Brønderslev Sundhedshus I/S som virksomhed er der ikke forskel på, om der er lejet ud eller ej, da Region Nordjylland betaler den fulde leje m.m. for de ikke udlejede lejemål.

Resultatet for Sundhedshuset er ca. 200.000 kr. dårligere end budgetteret ud af en omsætning på 4.237.000 kr. Det skyldes primært, at der er tilbagebetalt regulering for 2015, hvor der især var store besparelser på selve driften af huset samt på varmeregningen. Der forventes også tilbagebetaling for 2016, som sker til lejerne (herunder Regionen og Kommunen).

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender regnskab og revisionsprotokollat for 2016 vedrørende Brønderslev Sundhedshus I/S.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at Regionen garanterer huslejen for den del af bygningen, hvor der fortsat er tomgang, samt at de 200.000 kr. i dårligere resultat ikke får indflydelse på kommunens husleje. Endelig bemærkes det, at der løbende spares op til vedligeholdelse af bygningen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 7. juni 2017, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Overførsel af areal ved Dammensvej, Asaa, fra byzone til landzone


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Ejer af Dammensvej 1A og 2, Asaa og af minkfarm på Skelgårdsvej 77, Asaa, har anmodet om at få areal ved Dammensvej overført til landzone.

Arealet er i byzone og omfattet af kommuneplanramme for erhverv.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om ejers anmodning kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Ansøgning om overførsel af areal ved Dammensvej fra byzone til landzone er oprindelig modtaget fra ejeren af minkfarmen på Skelgårdsvej 77. Ejeren af naboarealet har senere tilsluttet sig ansøgningen.

Ansøgningen

Ejer af Dammensvej 2 anmoder om at få arealet Dammensvej 2 og del af Dammensvej 1A overført til landzone. Overførsel til landzone fra byzone kan efter planlovens § 45 ske, når kommunen og ejer ønsker det. Arealet og en bygning anvendes til landbrug. Der er ikke lokalplan. Arealet er omfattet af kommuneplanramme for lokalt erhvervsområde ved Skelgårdsvej - 05-E-02.

Ejer af minkfarmen på Skelgårdsvej 77 har bedt om, at arealet overføres til landzone af hensyn til udvidelsesmulighed for minkfarmen. En tidligere meddelt tilladelse til udvidelse af minkfarmen blev påklaget og ugyldiggjort af Natur- og Miljøklagenævnet med henvisning til lugtgene-afstanden til byzone på grund af nye regler. Udvidelse af minkfarmen er på ejers egen risiko opført, inden klagen blev afgjort i Natur- og Miljøklagenævnet.

Ejer af arealet, der overføres til landzone, kan kræve erstatning efter planlovens § 46 og 46A. Ejer af de to ejendomme har skriftligt erklæret, at han ikke vil ikke vil stille krav om erstatning eller refusion i forbindelse med tilbageførsel af arealerne til landzone, herunder bl.a. godtgørelse for frigørelsesafgift, erstatning for faktisk afholdte udgifter med henblik på ejendommenes udnyttelse i byzone eller godtgørelse af grundskyld.

Naboarealer

En overførsel til byzone vil betyde, at solfangeranlægget på Dammensvej 2A kommer til at ligge uden forbindelse med byzonen, men det har ingen konsekvens, når anlægget er etableret.

Ejer af Skelgårdsvej 42 ønsker ikke overførsel af sin ejendom og arealet beholdes i byzone. Der er en erhvervsbygning på arealet. Byzone- og erhvervsstatus fortsætter uændret på eksisterende erhverv på naboejendommene mod syd. Kort i bilag viser, hvilket areal der foreslås overført til landzone.

Indsigelse

Naboorientering og partshøring har givet anledning til en indsigelse fra ejerne af Skelgårdsvej 77A. De frygter, at udvidelse af anlægget vil medføre større fluegener. § 11 husdyrgodkendelsen til Skelgårdsvej 77 indeholder vilkår om bekæmpelse af fluer. Ejer af minkfarmen har forklaret baggrunden i partshøringssvar i bilag.

Rummelighed til erhverv

Udformningen af byzonen og kommuneplanramme til lokalt erhverv er en konsekvens af tidligere erhvervsvirksomheder i området (Gødningsblandingsanlæg og lastbilgarage). Der er udlagt andre erhvervsområder i Asaa med rummelighed til etablering af nye virksomheder. Kommunen har erhvervsjord til salg ved Havblik og en privat virksomhed ejer en ubebygget matrikel ved Havnegade 43. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer, at det er ubetænkeligt at overføre det ansøgte areal til landzone.

Inden gennemførelse af overførslen, skal der foretages en høring af eventuelle panthavere. Overførslen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis overførslen ønskes gennemført, bliver der offentliggjort et forslag til kommuneplantillæg og høringen foretages.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljøforeslår, at Økonomiudvalget tager stilling til om det ansøgte areal overføres til landzone.

Hvis overførslen ønskes foretaget, foreslås Teknik- og Miljøudvalget bemyndiget til at offentliggøre og vedtage forslag om kommuneplantillæg.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 22. maj 2017, pkt. 5:

Det indstilles, at det ansøgte areal ikke overføres til landzone.

Knud Pedersen og Hans Christian Holst er imod.

Beslutning

Arealet overføres ikke til landzone.

Bilag

Til toppen


6. Endelig vedtagelse af lokalplan 32-T-23.01 for Solenergianlæg, Ø. Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Lokalplanforslag 32-T-23.01 for Solenergianlæg, Ø. Brønderslev samt forslag til kommuneplantillæg nr. 31 har været i offentlig høring i perioden fra den 30. marts til den 25. maj 2017. Brønderslev Kommune har ikke modtaget bemærkninger til planforslaget inden for høringsperioden.

Med lokalplanen gives der mulighed for, at der kan opstilles ca. 5.000 m² solenergipaneler inden for området.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplan 32-T-23.01 og kommuneplantillæg nr. 31 kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 27. marts 2017 at godkende lokalplanforslag 32-T-23.01 og forslag til kommuneplantillæg nr. 31. Lokalplanforslaget med tilhørende forslag til kommuneplantillæg kan ses på kommunens planportal på følgende link: http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/639

Lokalplanområdet omfatter et mindre areal på ca. 1,8 ha beliggende ca. 350 meter syd for Ø. Brønderslev og umiddelbart øst for eksisterende landbrug beliggende Taksvej 45.

Ø. Brønderslev Fjernvarme ønsker at levere varme til deres forbrugere så billigt som muligt, hvilket kan imødekommes ved etablering af et solvarmeanlæg, der producerer billig varme. Med lokalplanen gives mulighed for, at området kan anvendes til solenergianlæg, og at der kan inden for området opstilles ca. 5.000 m² solenergipaneler. Vejadgang til området skal ske fra Taksvej mod syd. Anlægget skal afskærmes med et beplantningsbælte.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med gældende kommuneplan 2013 - 2025, hvorfor lokalplanen følges af kommuneplantillæg nr. 31. Med kommuneplantillægget udlægges nyt rammeområde 32-T-23 med samme afgrænsning som lokalplanområdet. Rammeområdet udlægges til forsyningsanlæg. Rammeområdet er også udlagt i Kommuneplan 2017.

Lokalplanforslag 32-T-32.01 og Kommuneplantillæg nr. 31 har været i offentlig høring i perioden fra den 30. marts til den 25. maj 2017. Brønderslev Kommune har ikke modtaget bemærkninger til planforslagene inden for høringsperioden.

Der er truffet afgørelse om, at planen for projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Desuden er der truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af VVM-pligt. Disse afgørelser er ikke blevet påklaget.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager lokalplan 32-T-23.01 for Solenergianlæg, Ø. Brønderslev med tilhørende kommuneplantillæg nr. 31 endeligt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 13. juni 2017, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Godkendelse af lokalplanforslag 03-B-18.01 "Boligområde Markedsbyen II, Hjallerup"


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til lokalplan 03-B-18.01 for "Boligområde Markedsbyen II, Hjallerup", der giver mulighed for udstykning af ca. 40 nye boliggrunde i Hjallerup Øst i forlængelse af Østermarken og Skelbakken.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanforslaget kan godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Lokalplan 03-B-18.01 fortsætter realisering af den masterplan, der tidligere er udarbejdet for Hjallerup Øst. Området har en attraktiv beliggenhed i forhold til byens skole, institutioner og idrætsfaciliteter, hvortil der etableres gode stiforbindelser.

Lokalplanforslaget vil blive tilgængeligt her på kommunens digitale lokalplanportal - bilaget eftersendes inden mødet:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/648

For at sikre en variation og diversitet i områdets boligsammensætning samt imødegå efterspørgsel efter mindre boliger udlægges lokalplanens delområde II til anvendelse til enten tæt-lav eller mini-parceller. Ved mini-parceller forstås ejendomme på 400 - 600 m2, hvor på der kan bygges en fritliggende bolig med en bebyggelsesprocent på 40. Fagforvaltningen har en forventning om, at grundene/boligerne i delområde II særligt vil være attraktive for nystartede familier, enlige forsørgere og ældre. I delområde I udlægges almindelige parcelhusgrunde i varierende størrelser på ca. 800 - 1.200 m2.

Delområde III udlægges som fælles friareal for lokalplanområdet og udgør en nord-sydgående kile langs lokalplanområdets vestlige afgrænsning. Den grønne kile fortsættes mod nord med tiden, når flere boligområder i Hjallerup Øst udbygges. Delområde IV er delvist beliggende inden for en 300 m afstandszone til motorvejen og kan derfor ikke udnyttes til byudvikling. Arealet er samtidigt lavt beliggende og fugtigt. Det udlægges derfor til teknisk anlæg, der skal benyttes til regnvandshåndtering.

Lokalplanforslaget bygger på den struktur, der blev vedtaget i "Dispositionsplan for Hjallerup Øst", hvor Østermarken forlænges som områdets stamvej og på sigt tilsluttes Hjallerupvej øst for kirken. Boligvejene inden for lokalplanområdet etableres som stilleveje. Området opbygges desuden med et stinetværk, der sammenkobles med stisystemet til Hjallerups skole- og idrætsområde. Udbygning af hele Hjallerup Øst bygger på et princip om, at den overordnede infrastruktur i området finansieres ligeligt af udstykningerne i området. Udbygning af stamvejen Østermarken sker derfor i etaper via de enkelte lokalplaner.

Transportministeriet gennemførte i 2011-2012 en støjkortlægning langs motorvejene. Kortlægningen viser, at den sydøstlige del af lokalplanområdet er påvirket af støj fra motorvejen, der overskrider de gældende grænseværdier. Udnyttelse af dette område forudsætter derfor, at der etableres støjdæmpende foranstaltninger i eller uden for lokalplanområdet.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med forslag til kommuneplan 2017.

Fagforvaltningen har gennemført en miljøscreening af lokalplan 03-B-18.01 og vurderer, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da lokalplanen ikke vurderes at medføre væsentlige miljøgener.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender lokalplanforslag 03-B-18.01 "Boligområde Markedsbyen II, Hjallerup" og sender forslaget i 8 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 13. juni 2017, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse, idet der, grundet den forventede store efterspørgsel, etableres vejadgang fra Skelbakvej - § 12.2 tilrettes overensstemmelse hermed.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


8. 6 forslag til indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet i indvindingsoplandet til 10 vandværker.

Forslagene skal sendes i offentlig høring i minimum 12 uger, hvorefter de skal forelægges Byrådet til endelig vedtagelse.

Byrådet skal tage stilling til, om forslagene kan godkendes og sendes ud i offentlig høring i 12 uger.

Sagsfremstilling

Ifølge Lov om vandforsyning har Staten udarbejdet Bekendtgørelse om indsatsplaner. I henhold hertil skal kommunerne udarbejde indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet i vandværkernes indvindingsoplande samt i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har på den baggrund udarbejdet forslag til indsatsplan for følgende vandværker:

Flauenskjold Vandværk

Hjallerup Vandforsyning

Manna, Thise og Thise Kirkebakkes Vandværker

Østvendsyssel Råvandsforsyning

Agersted og Agersted Fælled Vandværker

Stenum og Stenum Vrensted Vandværker

En indsatsplan skal mindst indeholde:

 • Resumé af den statslige kortlægning, der lægges til grund for indsatsplanen.
 • Angivelse af de områder, hvor en indsats skal gennemføres.
 • Angivelse af de foranstaltninger, der skal gennemføres, samt retningslinier for de tilladelser og andre afgørelser, der kan meddeles, og som har betydning for beskyttelsen af vandressourcen.
 • Angivelse af i hvilket omfang, der skal gennemføres overvågning, og hvem der skal gennemføre overvågningen.
 • En detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse for alle relevante forureningskilder.

Indsatsplanen skal desuden indeholde en tidsplan for gennemførelse af både den samlede indsatsplan, de enkelte foranstaltninger og indsatser samt angivelse af, om tidligere vedtagne indsatsplaner ophæves, og i givet fald hvilke.

Der er ifølge indsatsplanerne følgende opmærksomhedspunkter og indsatser for de omfattede vandværker:

Nitrat

Der er fundet nitrat i mange af indvindingsboringerne, hvilket viser, der er stor sårbarhed omkring kildepladserne. Det er vigtigt at være opmærksom på dette, da nitrat i vandet kan komme til at udgøre et stort problem for flere af vandværkerne på længere sigt. For 7 af vandværkerne er der i deres indsatsplan beregnet en prognose for, hvornår vandkvalitetskravet på 50 mg/l bliver overskredet. Datagrundlaget er dog vurderet for usikkert til at lægge til grund for en nitratindsats (dyrkningsaftale). Derfor er der lavet indsatser for indsamling af nye data, så den eksisterende grundvandsmodel kan opdateres og valideres. Herefter skal der udarbejdes nye mere valide prognoser for nitratudviklingen. Indsatserne for indsamling af nye data består i, at der foretages flere målinger af nitrat indholdet i boringer, samt får aldersdateret grundvandet i de boringer, som indeholder nitrat.

BNBO

Inden for de BoringsNæreBeskyttelsesOmråder (BNBO) omkring boringerne er det angivet som indsats i alle 6 planer, at vandværket vil arbejde for, at der forsøges indgået aftale om, at der ikke må anvendes, opbevares eller håndteres pesticider. Hvis ikke det opnås inden 2 år fra vedtagelse af indsatsplanen, påbydes lodsejerne pesticidfri drift indenfor BNBO mod fuld erstatning. Erstatningen betales af de omfattede vandværker

Øvrige indsatser

I de øvrige indsatser inden for indvindingsoplandene er der fokus på grundvandsbeskyttelse ved tilsyn på landbrug/virksomheder i indvindingsoplande og oplysningskampagne vedrørende skånsom havedrift/landbrug.

Forslaget til indsatsplanerne har været forelagt de omfattede vandværker og forsyninger, som har haft forskellige bemærkninger hertil, men har accepteret at planforslaget bliver sendt i 12 ugers offentlig høring. Der er efterfølgende blevet taget kontakt til politisk niveau, og som følge heraf vil der blive afholdt møde med alle vandværkerne inden sommerferien.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender, at forslagene til indsatsplanerne sendes i offentlig høring i 12 uger.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 13. juni 2017, pkt. 8:

Der holdes møde med vandværkerne, hvorefter sagen behandles i udvalget igen.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Taget af dagsordenen.

Bilag

Til toppen


9. Høring af NTs mobilitetsplan 2017-2020


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

NT har sendt Mobilitetsplan 2017-2020 Fremtidens mobilitet i Nordjylland i høring frem til den 2. juni 2017.

Byrådet skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune vil godkende Mobilitetsplanen og afsætte midlerne til Plustur og til styrkelse og markering af knudepunkter.

Sagsfremstilling

NT har sendt Mobilitetsplan 2017-2020 Fremtidens mobilitet i Nordjyllandi høring hos ejere og samarbejdspartnere. Frist for indsendelse af høringssvar er den 2. juni 2017.

Mobilitetsplan 2017-2020 tager afsæt i NTs forretningsplan fra januar 2016, hvor nøgleordet var mobilitet, herunder vækst, trivsel og miljø.

I Mobilitetsplanen 2017-2020 sættes en række konkrete aktiviteter på de indsatser fra forretningsplanen, som omhandler trafik, synliggørelse og sammenhæng:

 • Det Nordjyske Hovednet
 • Mobilitet for alle
 • Favne nye services og transporttilbud
 • En tryg og god rejse for alle
 • Én indgang til kunden

Det Nordjyske Hovednet

Denne indsats handler om udvikling og planlægning af Det Nordjyske Hovednet, hvor målet er, at Hovednettet skal bruges i den regionale og kommunale planlægning til at fastholde og fremme bosætning og vækst.

Aktiviteterne er:

 • Styrkelse af Regionaltogsdriften: Fra sommer 2017 overtager NT og Region Nordjylland regionaltogsdriften i Nordjylland.
 • Bane til Aalborg Lufthavn: Statslig anlæggelse af et jernbanesport til Aalborg Lufthavn.
 • +BUS, Aalborgs nye livsnerve: Realisering af BRT (Bus Rapid Transit) løsning fra det vestlige Aalborg via midtbyen til universitetsområdet.
 • Gradvis opgradering af det regionale busnet: Gradvist og i etaper opgraderes bustrafikken på Det Nordjyske Hovednet til timedrift alle dage, også aften og weekend.

Mobilitet for alle

Denne indsats handler om at videreudvikle og forbedre NTs fleksible transporttilbud. Målet er, at flere får mulighed for at komme rundt på landet og til og fra Det Nordjyske Hovednet.

Aktiviteterne er:

 • Flextur, fra adresse til adresse: Fastholdelse af Flextur som tilbud om kollektiv trafik i de nordjyske landområder, med mulighed for lokal tilpasning af takst og evt. serviceniveau.
 • Plustur, fra adresse til bus og tog: Introducering af en ny regionalt dækkende kørselsordning, der breder Det Nordjyske Hovednet ud til de nordjyske landområder.

Nye services og transporttilbud

Denne indsats handler om at supplere den kollektive trafik med andre transporttilbud. Målet er, at gennempartnerskab udvides rækken af transportilbud, som NT formidler til borgerne.

Aktiviteterne er:

 • Test med samkørsel: Samarbejde mellem NT og Hjørring, Frederikshavn og Aalborg kommuner om test af koncept samkørsel.
 • Taxa, som en del af den kollektive trafik: Formålet med projektet /samarbejdet er at gøre Taxa til en del af den kollektive trafik ved at koble Taxa på Rejseplanen.
 • Test med delebiler: Samarbejde med NT og Aalborg Kommune om forsøg med koncept for delebiler.

En tryg og god rejse for alle

Den indsats handler primært og sammenhæng og forenkling i hele rejsekæden. Målet er, at det er trygt og let at benytte den kollektive trafik før, under og efter rejsen. Uanset, om man pendler dagligt, sjældent eller om det er første gang, man rejser med den kollektive trafik.

Aktiviteterne er:

 • Styrkelse og markering af knudepunkter: En videreudvikling af NTs terminal- og stoppestedskoncept ved at der udarbejdes og opsættes en række fysiske elementer til markering af knudepunkter og nye transportformer i regionen.

Én indgang for kunden

Denne indsats handler om kundeservice, kommunikation og markedsføring. Målet er, at NT er et samlende midtpunkt for mobilitet i Nordjylland. NT giver kunden én indgang og et samlet overblik over den kollektive trafik.

Aktiviteter er:

 • Den Multimodale Rejseplanlægger i Nordjylland: Rejseplanlæggeren som en løsning, der i første omgang implementeres som et forsøgsprojekt i Nordjylland med henblik på at øge mobiliteten, særligt i landdistrikterne. Herefter vil erfaringer, resultater og anbefalinger blive videregivet og drøftet i Rejseplanens ejerkreds med henblik på at videreføre gode erfaringer nationalt.

Mobilitetsplanen og økonomi i Brønderslev Kommune

Økonomien for mobilitetsplanen omhandler de aktiviteter, som ligges op til beslutning gennem godkendelse af planen. Der lægges ikke op til en udvidelse af busnettet som en del af planen, og økonomien for denne er derfor ikke medtaget i høringsudgaven af Mobilitetsplanen. Økonomien indarbejdes efterfølgende i de kommunale og regionale budgetter.

Aktiviteterne er:

 • Plustur, kollektiv trafik fra adresse til bus og tog
 • Styrkelse og markering af knudepunkter

Årlige nettoudgift

Prisniveau 2017 (mio. kr.)

Flextur

Nuværende udgift

Flextur

Reduceret udgift

Plustur

Ny udgift

Total

Plustur og Flextur i alt

Brønderslev

0,5

0,5

0,3

0,8

Udgifter til Flextur er en allerede eksisterende udgift, så merudgiften ligger udelukkende i Plustur.

Udgiften til Plustur er estimeret ud fra en række antagelser og erfaringer fra Flextur. Flextur finansieres i dag af den enkelte kommune, og oplægget fra NT er, at driftsudgifterne til Plustur også finansieres af kommunerne. Derudover er oplægget, at Plustur implementeres med samme takst i alle kommuner, 22 kr., dog er der mulighed for at finansiere en del af udgiften gennem en forhøjelse af taksten på Flextur.

Plustur lanceres i de nordjyske kommuner pr. 1. januar 2018, såfremt Mobilitetsplanen godkendes ved NTs ejere.

NT har sendt en ansøg til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om et 2-årigt driftstilskud på 50 %. Et eventuelt tilskud er ikke medregnet i de opstillede udgifter.

Anlægsudgift

Prisniveau 2017 (mio. kr.)

Knudepunkter

Brønderslev

0,6

Fra sommer 2018 igangsættes arbejdet med opsætning af en række fysiske elementer til markering af knudepunkter og skiltning for nye transportformer i regionen. Anlægsudgiften til knudepunkterne kan fordeles over flere budgetår (25 % i 2018, 25 % i 2019 og 50 % i 2020).

NT har indsendt en ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om 50 % medfinansiering af udstyr og opgradering af knudepunkter i Nordjylland. Et eventuelt tilskud er ikke medregnet i de opstillede udgifter.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, om Brønderslev Kommune vil godkende Mobilitetsplanen og afsætte midlerne til Plustur og til styrkelse og markering af knudepunkter. Derudover vil NT gerne vide, om Brønderslev Kommune er interesseret i at deltage i aktiviteterne som tests og projektarbejde for at implementere Mobilitetsplanen.

Personale

Ingen.

Økonomi

Det nuværende budget for kollektiv trafik indeholder ikke midler til Plustur og anlægsudgifterne til markering af knudepunkter.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 22. maj 2017, pkt. 3:

Udvalget er positiv over for NT’s mobilitetsplan – de økonomiske forhold afklares yderligere og sagen genoptages.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Ansøgning om fritagelse for grundskyld, Asaa Havn


Resume

Sagsforløb: ØK

Asaa Havn ansøger om fritagelse for betaling af grundskyld med henvisning til, at der er tale om en forening.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til, om der kan bevilges en § 8-fritagelse, eller om Asaa Havn skal henvises til at søge om delvis undtagelse for vurdering hos SKAT.

Sagsfremstilling

Asaa Havn har søgt om hel eller delvis fritagelse for betaling af grundskyld. Asaa Havn er en forening, som ejer hele havne- og strandområdet. Havnen lejer en del af bygningerne ud til Fiskeriforeningen, Badehusforeningen, Bådelauget med flere. Ansøgningen begrundes med, at Brønderslev Kommune har praksis for at fritage foreninger.

Havnen betaler i 2017 ca. 38.800 kr. i grundskyld.

I henhold til § 8 i Ejendomsskatteloven kan kommunalbestyrelsen meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af:

a) Skoler, hospitaler, institutioner i h.t. den sociale lovgivning.

b) Sports- og idrætsforeninger eller andre organisationer med samme formål.

c) Ejendomme der ejes af almenvelgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål.

d) Gas- vand- og fjernvarmeværker hvor adgang til leverance er åben for alle inden for det område hvori værket arbejder, og at værkets indtægter udelukkende anvendes til værkets formål.

Asaa Havn anses derfor ikke umiddelbart at opfylde betingelserne for fritagelse. Dog er det helt og holdent kommunalbestyrelsens afgørelse, om man vil give en fritagelse.

Ifølge oplysninger fra SKAT skal havneanlæg i stedet undtages for vurdering.

Jævnfør Vurderingslovens § 7 stk. 1 pkt. 5 undtages blandt andet havneanlæg for vurdering, dog kun de arealer der anvendes til havnemæssige formål. Det vil betyde, at det formentlig kun er en lille del af arealet, der kan undtages for vurdering.

Det er foreslået Asaa Havn at anmode SKAT om undtagelse for vurdering for de arealer, der benyttes til havnemæssige formål.

Asaa Havn har herefter foreslået, at økonomiudvalget tager stilling til, om udvalget vil give fritagelse, eller der skal søges om undtagelse for vurdering hos SKAT.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til, om ovennævnte ejendom bevilges fritagelse for betaling af grundskyld, eller om Asaa Havn henvises til at søge SKAT om undtagelse for vurdering for hele eller dele af ejendommen.

Personale

Ingen

Beslutning

Havnen skal søge SKAT om undtagelse for vurdering.

Karsten Frederiksen og Steen Søgaard Petersen ønsker fritagelse for betaling af grundskyld, da havnen ikke betragtes som erhvervsvirksomhed.

Til toppen


11. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning
 • Orientering om Økonomiaftale
 • FGU ekspertgruppe nedsat til overvågning
 • Nattevagtnormering på plejecentre
 • Steen Søgaard Petersen skal indkaldes til midtbygruppe i Dronninglund

Til toppen


12. Lukket punkt: Kapitalforvaltningsaftale


Til toppen


13. Lukket punkt: Kommunal ejendom


Til toppen


14. Lukket punkt: Fremtidig prisstruktur for boliggrunde


Til toppen


15. Lukket punkt: Boliggrunde


Til toppen


16. Lukket punkt: Nedrivning af ejendom


Til toppen


17. Orientering om status vedrørende skoleindskrivning til skoleåret 2017-18


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget blev på udvalgets møde den 7. marts 2017 orienteret om status på skoleindskrivning til skoleåret 2017-18.

Efter anmodning fra økonomiudvalgsmedlem Lene Hansen er punktet sat på dagsordenen til Økonomiudvalgets møde.

Sagsfremstilling

Skoleområdet har lavet status på skoleindskrivning til skoleåret 2017-18 på kommunens skoler.

I bilag 1 fremgår en samlet oversigt over søgningen og antallet af kommende 0. klasser.

Fagforvaltningen for Børn- og Kultur forslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen om skoleindskrivning til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 7. marts 2017, pkt. 4:

Til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2017:

Lene Hansen har fremsendt følgende mail til borgmesteren:

"Med baggrund i den mail, vi fik fra Lone i går aftes, ønsker jeg sagen sat på som et punkt på ØKUs næste dagsorden. Jeg ønsker svar på disse spørgsmål:


Da jeg ikke kan se, at sagen om indskrivning af elever på Hedegårdsskolen og den deraf følgende merudgift/manglende besparelse har været præsenteret for udvalget på en dagsorden, således at den har kunnet behandles politisk, vil jeg gerne have svar på flg.: Hvem traf beslutningen om at indskrive elever fra distrikt syd til distrikt nord, selv om det udløste en ekstra 0- klasse? Skal sådanne sager alene besluttes af forvaltningen? Hvad siger styrelsesvedtægten om dette? Hvordan fremgik det af orienteringspunktet til udvalget, at der ved klassedannelsen ville blive tale om en ikke indhentet besparelse - altså en merudgift? Da sagen om den ekstra klasse på Hedegårdsskolen ikke har været politisk behandlet kan der vel ikke foreligge en beslutning. Bør sagen få konsekvenser? "

Beslutning

Punktet flyttes til åben dagsorden.

Drøftet.

På baggrund af forløb afventes forslag til revision af styrelsesvedtægt fra Børne- og Skoleudvalget.

Bilag

Til toppen


18. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 14. juni 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer