Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 11. oktober 2017
Lokale: Søndergades Skole
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Henning Jørgensen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Pkt. 11 tages af dagsordenen.

Henning Jørgensen var fraværende.

Til toppen


3. Forhåndsprioritering af anlægsmidler for renovering af skoletoiletter


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget bedes tage stilling til en revideret plan for renovering af gårdtoiletterne på Søndergade Skole samt planer for det videre arbejde med renovering af skoletoiletter på Hjallerup Skole og Klokkerholm Skole.

Sagsfremstilling

På baggrund af et oplæg til en forhåndsprioritering af bygningsvedligeholdelsesmidlerne frigav Byrådet en 29. marts 2017 1.5 mio. kr. til renovering af skoletoiletter i på Søndergades Skole og Hjallerup Skole.

For Søndergades Skole indebar den foreløbige skitse, at det ene gårdtoilet blev ombygget, mens det andet gårdtoilet blev nedlagt og anvendt til depot.

Det har i den efterfølgende proces vist sig at være meget uhensigtsmæssigt. For det første bliver der ikke etableret toiletter nok i forhold til, hvor mange elever det er forudsat, der skal benytte toiletterne. For det andet bliver der en uhensigtsmæssigt adgang til toiletterne, idet der for en stor del af eleverne kun bliver adgang ved, at de skal ud over skolegården for at få adgang til de nye toiletter.

Samlet set bliver der således med den oprindelige skitse tale om en utilstrækkelig og uhensigtsmæssig løsning.

Der er derfor arbejdet ud fra et andet forslag, som indebærer, at begge de nuværende gårdtoiletter anvendes til toiletter fremover. Herved opnås et mere hensigtsmæssigt antal toiletter i forhold til antal elever, ligesom der sikres adgang gennem bygningerne. Der vedlægges en skitse over det revidere projekt for gårdtoiletterne.

Denne løsning er imidlertid noget dyrere end den oprindelige skitse, idet der ligger et tilbud på ca. 1,6 mio. kr. for at etablere denne løsning.

Det er vigtigt at understrege, at renoveringen af gårdtoiletterne på Søndergades Skole skal ses som første del af en renovering af de mest påtrængende toiletter på skoleområdet og at den samlede plan for dette oprindeligt var estimeret til ca. 2,8 mio. kr.

Det forslås derfor, at arbejdet med renovering af gårdtoiletterne på Søndergades Skole fortsætter ud fra den reviderede plan inden for den bevilling, der er givet på 1,5 mio. kr. Samtidig går bygningsafdelingen i gang med en nærmere proces i forhold til toiletterne på Hjallerup Skole, Klokkerholm Skole og de resterende toiletter på Søndergades Skole. Det skal udmønte sig i et samlet projekt herfor, som skal forlægges senest i januar 2018 for Økonomiudvalget, således der bliver mulighed for at vedtage og prioritere dette arbejde i forhold til vedligeholdelsesmidlerne i 2018.

I forbindelse med frigivelsen af pulje til mindre bygningsvedligeholdelse på mødet den 27. september 2017 besluttede Økonomiudvalget endvidere, at Søndergades Skoles kloak- og skolegårdsprojekt bør indtænkes fremover. Bygningsafdelingen har derfor igangsat en undersøgelse af tilstanden af kloakker og dræn på Søndergades Skole, og på baggrund heraf vil der blive udarbejdet forslag til evt. udbedring af kloak og dræn på Søndergades Skole.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender

 • at renoveringer af gårdtoiletterne på Søndergades Skole fortsætter ud fra den reviderede plan inden for den bevilling, der er givet på 1,5 mio. kr.
 • at der senest i januar 2018 forlægges et samlet projektforslag for renovering af skoletoiletter på Hjallerup Skole, Klokkerholm Skole og de resterende toiletter på Søndergades Skole
 • at der på baggrund af undersøgelsen af tilstanden af kloakker og dræn på Søndergaded Skole udarbejdes et forslag til evt. udbedring af kloakker og dræn på Søndergades Skole
Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der samlet set er afsat 9,2. mio. kr. til bygningsvedligeholdelse på anlægsbudgettet i 2018 og at der resterer 0,5 mio. kr. i puljen for 2017.

Beslutning

Godkendt.

Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Forbrugsrapporter pr. september 2017


Resume

Sagsforløb: ØK

Drøftelse af forbrugsrapport pr. 30. september 2017.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 22. april 2015, at der ønskes månedlige forbrugsrapporter fremsendt til udvalgets orientering. På den baggrund fremsendes to rapportudtræk fra kommunens økonomisystem:

 • Rapportudtræk, hvor forbrug og budget er opgjort på udvalgsniveau og de enkelte politikområder under hvert udvalg.
 • Rapportudtræk, hvor forbrug og budget er opgjort på funktionsniveau, hvilket, som udgangspunkt, matcher oversigten fra "budgethæftet".

Rapportudtrækkene tager udgangspunkt i standardrapporter fra kommunens økonomisystem.

Der er for den samlede ramme ikke markante ændringer i forhold til budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2017, som blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 23. august 2017.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget tager rapporten til efterretning

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Opkrævning af garantiprovision


Resume

Sagsforløb: ØK

KL har på baggrund af sag i Vestre Landsret fastslået, at kommunerne fremadrettet skal opkræve garantiprovision hos forsyningsselskaber for de garantier, hvor der ikke tidligere er sket provisionsopkrævning.

Økonomiudvalget anmodes om at godkende, at tidligere afgivne kommunegarantier til forsyningsselskaber omfattes af garantiprovision.

Sagsfremstilling

KL har på baggrund af sag i Vestre Landsret i 2016 fastslået, at kommunerne fremadrettet skal opkræve garantiprovision hos forsyningsselskaber for de garantier, hvor der ikke tidligere er sket provisionsopkrævning. Samme udmelding er modtaget fra kommunens revision (BDO).

Økonomiudvalget besluttede tilbage i 2011, at der skulle opkræves en garantiprovision på 0,75%, når kommunen stillede garanti for lån. Provisionen skulle opkræves som en løbende årlig provision af restgælden ultimo året. I denne beslutning lå desuden, at opkrævningen af provision skulle omfatte de fremadrettede godkendte kommunegarantier.

Brønderslev Kommune har pt. stillet garanti for i alt 12 lån til 8 forsyningsselskaber, hvor der ikke opkræves provision, da garantierne er godkendt inden Økonomiudvalgets beslutning i 2011. En opkrævning af garantiprovision for disse lån på 0,75% pr. 31. december 2017 vil udgøre et samlet beløb på ca. 300.000 kr. Oversigt over de omhandlende lån er vedlagt sagen som bilag.

KL har desuden påpeget, at der fremadrettet vil blive stillet større krav til kommunerne omkring proceduren for belysning og vurdering af forsyningsselskabernes ansøgninger om kommunegaranti. Der kan derfor forventes en fornyet procedure for behandling af disse ansøgninger.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender en fremadrettet opkrævning af garantiprovision på pt. 0,75% for afgivne garantier til forsyningsselskaber, hvor der ikke tidligere er opkrævet provision.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udsættes til næste møde, da der ønskes notat fra revision omkring det juridiske grundlag for opkrævningen hos forsyningsselskaber inden behandling

Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Igangsætning af planlægning for Banegårdspladsen, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Boligselskabet Domea, Svend Aage Christiansen A/S og Arkitektfirmaet Finn Østergaards Tegnestue A/S har fremsendt en ansøgning om igangsætning af planlægning for et nyt bolig- og detailhandelsprojekt på Banegårdspladsen i Brønderslev.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for projektet.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter opførelse af ca. 100 boliger i varierende størrelser samt en dagligvarebutik og areal til andet detailhandel eller liberale erhverv.

Størstedelen af boligerne ønskes opført som alment boligbyggeri. Boligerne ønskes opført i 8 ”tårne”, der er sammenbygget to og to af et fælles trappe- og elevatortårn. Boligerne bygges delvist på en plint, der udgør et delvist underjordisk parkeringsbånd. Boligtårnene ønskes opført i op til 7 etager mod Nørregade og Banegårdspladsen. Dagligvarebutikken inkl. areal til udvalgsvarehandel eller andre erhverv foreslås placeret delvist på den nuværende postgrund og delvist på Banegårdspladsen. Projektet omfatter ejendommene, der i dag huser den nedlagte retsbygning, PostDanmark samt dele af parkeringsarealerne på Banegårdspladsen. Projektet er nærmere beskrevet i ansøgningsmaterialet, der er vedlagt som bilag.

Der er vedlagt et notat med en planlægningsmæssig vurdering af projektet samt hvilket plangrundlag projektets gennemførelse forudsætter.

Banegårdspladsen er et strategisk vigtigt udviklingsområde for Brønderslev midtby, da Banegårdspladsen udgør byens historiske centrum, og ligger som et bindeled mellem byens handelsliv og byens rekreative hjerte Rhododendronparken. I midtbyplanen fra 2013 blev Banegårdspladsen udpeget som det primære udviklingsområde for Brønderslev midtby. Målsætningen for Banegårdspladsens fremtidige udvikling er, at Banegårdspladsen (igen) skal fungere som et ankerpunkt i midtbyen med liv og aktivitet.

Fagforvaltningen vurderer, at det ansøgte projekt vil bidrage til at opnå denne målsætning. Særligt placering af en dagligvarebutik vurderes som vigtig for Banegårdspladsens udvikling, men også boliger vil bidrage til at skabe et byområde med liv hele døgnet.

Fagforvaltningen bemærker, at der på nuværende tidspunkt ikke er foretaget en detailbearbejdning af projektet i forhold til bl.a. parkering, materialevalg, friarealer og håndtering af trafikstøj. Fagforvaltningen vil under planprocessen indgå i en dialog med ansøger herom, og der vil på den baggrund kunne ske tilpasninger og ændringer af projektet.

Projektet forudsætter, at der udarbejdes et kommuneplantillæg samt en lokalplan for området. Da der er tale om et kommuneplantillæg, hvori der foretages væsentlige ændringer i forhold til de nuværende bestemmeler skal der afholdes en fordebat, jf. planlovens § 23c. Da der er tale om et stort projekt centralt i Brønderslev foreslår fagforvaltningen, at der afholdes et borgermøde i forbindelse med fordebatten. Fagforvaltningen har udarbejdet en foreløbig tidsplan for planprocessen, der er vedlagt til orientering.

Fagforvaltningen bemærker, at der bør igangsættes en proces om skitsering af en helhedsplan for Banegårdspladsens fremtidige disponering. Formålet med en helhedsplan er at få skabt en optimal fremtidig udnyttelse af pladsen samt synliggøre udviklingsmulighederne over for andre potentielle investorer.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget igangsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for projektet på følgende vilkår:

 • at ansøger bidrager til processen med et udkast til lokalplan samt øvrige undersøgelser som støjberegning, skyggediagrammer mv.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 29. september 2017, pkt. 4:

Teknik- og Miljøudvalget foreslår, at der holdes foroffentlighedsmøde medio november 2017.

Indstilles til godkendelse.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Planarbejdet godkendt igangsat med afsæt i ansøgning.

Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Godkendelse af Nordjysk Socialaftale 2018-2019


Resume

Sagsforløb: SS/HAR/BE/BS/ØK/BY

Nordjysk Socialaftale 2018-2019 har været forelagt KKR Nordjylland (1. september 2017) og Kontaktudvalget (8. september 2017) og fremlægges nu til godkendelse i de nordjyske byråd og Region Nordjyllands Regionsråd.

Sagsfremstilling

Med Rammeaftalen 2017 blev det besluttet, at rammeaftalen skulle gentænkes, således at det bliver en mere strategisk og politisk fokuseret aftale. I den forbindelse er navnet ændret til Nordjysk Socialaftale for i højere grad at afspejle, hvad aftalen handler om. Endvidere gøres aftalen toårig, så man i højere grad kan folde fokusområderne ud.

Dialog har været grundlag for aftalen

Processen for udarbejdelsen har i år haft fokus på dialog, hvilket har reduceret det bureaukratisk tunge arbejde, som har præget de tidligere års rammeaftaler. I stedet er fokusområderne for årets aftale udarbejdet gennem dialog med fagfolk, brugerorganisationer og politikere ved forskellige dialogmøder. Fagfolkene og brugerorganisationerne har udpeget, hvad der er behov for at have fokus på. Ud fra dette har de nordjyske udvalgspolitikere på det specialiserede socialområde drøftet og udpeget, hvilket strategisk fokus der ønskes for Nordjysk Socialaftale. Det skete på en politisk temadag den 28. april 2017 med deltagelse af alle kommuner og regionen.

Fokusområder – visioner og initiativer

Fokus for den overordnede vision for Nordjysk Socialaftale 2018-2019 er borgerens egenmestring, da det har været et gennemgående emne for alle dialogmøderne. Med Nordjysk Socialaftale sættes fokus på, hvordan de nordjyske kommuner og regionen kan styrke samarbejdet omkring borgerens muligheder og potentiale for i højere grad at kunne mestre eget liv.

For at understøtte og fokusere visionen om øget egenmestring sætter Nordjysk Socialaftale fokus på tre områder, hvor man i særlig høj grad ønsker at styrke samarbejdet. Det drejer sig om følgende tre fokusområder:

 • Socialfagligt fokus på beskæftigelse
 • Samarbejde mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien
 • Nye samarbejdsformer

For hvert fokusområde er der opstillet tre konkrete initiativer, der vil fokusere på udmøntningen af fokusområdet. Initiativerne vil blive udmøntet løbende i løbet af 2018 og 2019.

Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel

Udover at sætte fokus på egenmestring og de tre fokusområder redegør Nordjysk Socialaftale endvidere for, at kommunerne og regionen vurderer, at der er en tilfredsstillende sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Nordjylland.

Det forstærkede samarbejde

Der er i 2017 blevet arbejdet målrettet på at gøre det forstærkede samarbejde mindre bureaukratisk og mere dialogorienteret. Det betyder, at de formaliserede aftaler mellem kommunerne og tilbuddene omfattet af det forstærkede samarbejde er blevet ændret, så det afspejler dette arbejde. De formaliserede aftaler er bilag til Nordjysk Socialaftale.

Den nuværende aftale for tilbuddene i det forstærkede samarbejde gælder for 2017 og 2018, hvorved aftalen vil ligge forskudt i forhold til Nordjysk Socialaftale 2018-2019. Det foreslås, at nuværende aftale om det forstærkede samarbejde udvides til 2019 for at sikre en ens tidskadence for de to aftaler. En udvidelse vil kræve en positiv tilkendegivelse fra samtlige byråd og Regionsrådet.

Opmærksomhedspunkter i Nordjysk Socialaftale

Der henledes til følgende opmærksomhedspunkter i aftalen:

 • Med Rammeaftalen 2017 blev der sat et mål om, at de nordjyske kommuner i 2020 skal have en udgiftsreduktion på 5 pct. for borgere i et rammeaftaletilbud sammenlignet med 2016 niveau. Ifølge aftalen om udgiftsreduktionen betyder det, at det samlede udgiftsniveau for de nordjyske kommuner skal reduceres med 1 pct. om året i 2018 og 2019 sammenlignet med 2016 niveau. Dette skal ske i et samarbejde mellem kommunerne og regionen.
 • Der udestår en afklaring af, hvordan økonomien skal håndteres i forbindelse med borgere, der visiteres til de nye særlige pladser i psykiatrien. Når dette er afklaret, vil det blive indskrevet i Styringsaftalen (bilag 4 til Nordjysk Socialaftale).

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender udkast til Nordjysk Socialaftale 2018-2019 samt nuværende aftale om det forstærkede samarbejde udvides til 2019 under forudsætning af, at alle byråd og regionsrådet godkender udvidelsen.

Personale

Ingen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 13. september 2017, pkt. 4:

Forvaltningens forslag godkendt.

Handicaprådet, 26. september 2017, pkt. 4:

Konsulent Louise Ebdrup deltog under punktet.

Handicaprådet mener, at visionerne i Nordjysk Socialaftale er gode.

Handicaprådet anbefaler, at Byrådet tilslutter sig aftalen og intentionerne i aftalen, men Handicaprådet ser med bekymring på de allerede indlagte besparelser.

Svend Erik Trudslev og Peter Baggesgaard var fraværende.

Sagsfremstilling til Beskæftigelsesudvalgets møde den 2. oktober 2017:

Den Nordjyske Socialaftale har fokus på borgernes muligheder for i højere grad at kunne mestre eget liv. Jobcentret og UngeCentret arbejder med at fremme borgernes egenmestring gennem implementering af en empowerment-orienteret tilgang til alle ledige borgere. Tilgangen går ud på at motivere den enkelte borger til at tage livet i egen hånd og så vidt muligt tage ansvar for eget indsatsforløb, således at indsatsen kommer til at give mening og gøre en forskel.

I forhold til at skabe sammenhæng i indsatsen særligt i de tilfælde, hvor der er behov for at supplere den beskæftigelsesrettede indsats med sociale indsatser, arbejder UngeCentret med helhedsorienteret sagsbehandling på en sådan måde, at samme sagsbehandler varetager indsatser efter beskæftigelsesloven og serviceloven. Det giver mulighed for bedre synergi mellem de enkelte indsatser, og gør det mere enkelt for den enkelte borger at samarbejde med kommunen.

Beskæftigelsesudvalget, 2. oktober 2017, pkt. 16:

Godkendt.

Hans Chr. Holst var fraværende.

Børne- og Skoleudvalget, 3. oktober 2017, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Peter H.S. var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Frikommune - 3. ansøgningsrunde


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Det nordjyske frikommunenetværk har udarbejdet 12 ansøgninger til frikommuneforsøg til 3. og sidste ansøgningsrunde.

Beskæftigelsesministeriet har varslet lovændringer i forbindelse med en afbureaukratiseringsproces på beskæftigelsesområdet. Fagforvaltningen for Beskæftigelse anbefaler på denne baggrund, at Brønderslev Kommune ikke deltager i ansøgninger om frikommuneforsøg.

Byrådet skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal deltage i frikommuneforsøg i 3. ansøgningsrunde.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune deltager sammen med de øvrige nordjyske kommuner i et frikommuneforsøg inden for temaet "En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder også nytænkning på integrationsområdet".

Frikommuneforsøget varer fra efteråret 2016 til medio 2020. Forsøget består af tre ansøgningsrunder, hvor der er mulighed for at fremsende konkrete forsøgsidéer til Økonomi- og Indenrigsministeriet med henblik på godkendelse i regeringen. Forsøgene fremsættes herefter for Folketinget til lovbehandling.

I frikommuneforsøgets 1. ansøgningsrunde deltager Brønderslev Kommune i et forsøg, der handler om formkrav ved lovpligtige samtaler i forhold til forsikrede ledige. Dette forsøg startede den 1. juli 2017.

I 2. ansøgningsrunde deltager Brønderslev Kommune i et forsøg, der handler om at kunne fritage visse jobafklaringssager for forelæggelse for kommunens rehabiliteringsteam. Dette forsøg starter den 1. januar 2018.

I 3. ansøgningsrunde er ansøgningsfristen den 1. november 2017. Det nordjyske netværk har udarbejdet et katalog med 12 idéer til forsøgsansøgninger til 3. runde. Det er herefter op til den enkelte kommune politisk at beslutte, om man ønsker at deltage i forsøgene og i givet fald hvilke. Selvom en kommune ikke er medansøger på forsøgene ved fremsendelse af ansøgningerne forventes det, at kommunerne efterfølgende kan beslutte at deltage i et eller flere af de godkendte forsøg.

Beskæftigelsesministeriet har indledt en afbureaukratiseringsproces på beskæftigelsesområdet, som forventes at munde ud i et lovforslag til en forenklet lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB-loven) i løbet af efteråret 2017. De varslede lovændringer må forventes at række ind i forslagene til frikommuneforsøg i 3. runde. Dette vil sige, at der vil ske lovændringer uanset frikommuneforsøg på flere områder. Omfanget af lovændringerne er endnu ukendt, så hvor mange forsøgsidéer i det nordjyske katalog, der kan vise sig at blive irrelevante, vides ikke.

Et af de forsøg, som Fagforvaltningen for Beskæftigelse har fundet relevant, er idéen om forenkling af sanktioneringsreglerne. På dette område har Beskæftigelsesministeren imidlertid allerede meldt ud, at han ønsker en regelforenkling, og KL er på foranledning af ministeren ved at se på området. Iværksættelse af dette forsøgsforslag synes således ikke længere relevant.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår på den baggrund, at Brønderslev Kommune ikke deltager i ansøgninger om frikommuneforsøg i 3. runde.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har den 21. september 2017 sendt kataloget med de nordjyske forsøgsansøgninger i høring hos Det Lokale Arbejdsmarkedsforum (LAF). Høringsfristen er den 2. oktober 2017 kl. 9.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender, at Brønderslev Kommune ikke deltager i frikommuneforsøg i 3. ansøgningsrunde.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 2. oktober 2017, pkt. 5:

Det indstilles, at Brønderslev Kommune ikke deltager i 3. ansøgningsrunde vedr. frikommuneforsøg.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Orientering om ansøgning til satspuljen Rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens mm.


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har tilsluttet sig en fælles ansøgning til satspuljen ”Rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens”.

Fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Regeringen og satspuljepartierne har afsat midler til udmøntning af konkrete initiativer på baggrund af den nationale demenshandlingsplan 2025. Et af disse initiativer er ”Rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens”. Til denne indsats er der afsat 37,5 mio. kr.

Aalborg, Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerland kommuner har sammen med Alzheimerforeningen samt musikterapeutuddannelsen på Aalborg Universitet indsendt en ansøgning til etablering af et ikke-visiteret rådgivnings- og aktivitetscenter for borgere med demens og deres pårørende. Den primære målgruppe er yngre hjemmeboende og tidligt diagnosticerede borgere med let til moderat demens. Derudover vil der være aktiviteter til børn og unge med en forældre med en demenssygdom.

Rådgivnings- og aktivitetscentret får fysisk placering i Aalborg, mens der i de øvrige kommuner etableres satellitter. Centret har primært åbent i hverdagene, dog med mulighed for at særlige aktiviteter kan foregå i weekenden eller om aftenen. Der vil ligeledes foregå aktiviteter på satellitterne, og der vil i hele projektperioden kunne hentes ressourcer og kompetencer hos centret i Aalborg via en projektmedarbejder, der ansættes. Der vil derudover blive ansat en projektleder til projektet.

I satellitterne vil der primært være café/mødested, tilbud om fysisk aktivitet og pårørendegrupper, der tilbydes. I centret i Aalborg tilbydes flere aktiviteter, ligesom der tilknyttes et ”teknologibibliotek”, hvor relevante borgere kan se, afprøve, låne og få vejledning om relevante hjælpemidler og velfærdsteknologier.

Brønderslev og Jammerbugt kommuner har tilsluttet sig den fælles ansøgning med forbehold for en efterfølgende politisk godkendelse.

Økonomi

Projektet finansieres i etableringsfasen af projektmidler fra satspuljen samt medfinansiering fra de medvirkende kommuner. Projektets økonomi bygges op om et basisbudget, der omfatter udvikling og gennemførelse af projektets aktiviteter, kommunikation og markedsføring samt løn til projektleder og en projektmedarbejder til satellit tilbuddene. Der ansøges om 2,3-3,0 mio. kr. for projektperioden.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og kvalitetskoordinator Anne-Cathrine K. Visborg deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 27. september 2017, pkt. 10:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning,

Svend Erik Simonsen og Karlo Simonsen var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 5. oktober 2017, pkt. 10:

Udvalget indstiller, at Økonomiudvalget godkender tilslutning til projektet.

Beslutning

Godkendt, det må ikke påføre kommunen merudgifter.

Henning Jørgensen var fraværende.

Til toppen


10. Forslag til fordeling af andel af værdighedsmilliarden


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK/BY

Byrådets skal i forlængelse af værdighedspolitikken tage stilling til udmøntningen af Brønderslev Kommunes andel af værdighedsmilliarden.

Sagsfremstilling

I Finansloven for 2017 har Regeringen afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til en værdig ældrepleje i kommunerne. Brønderslev Kommunes andel af ”værdighedsmilliarden” i 2018 beregnes i løbet af september 2017 af Sundheds- og Ældreministeriet og forventes at udgøre ca. 7,3 mio. kr. Hensigten er, at ældre borgere både på plejecentre og i egen bolig, skal have en værdig pleje og omsorg, så de kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker. Brønderslev Kommune skal ansøge om sin del af værdighedsmilliarden sammen med et oplæg til disponering heraf til Sundheds- og Ældreministeriet inden 1. november 2017.

I forlængelse heraf fremsættes hermed forslag til udmøntning af de ca. 7,3 mio. kr. Forslagene er beskrevet i bilaget "Disponering af værdighedsmilliard i 2018", hvori det foreslås, at indsatserne fra 2017 videreføres til 2018 dog med følgende ændringer:

 • Forslag nr. 7 forøges med 250.000 kr., da diætisten kun var ansat ½ år i 2017 og ved en videreførelse af forslaget vil, der være tale om ansættelse i hele 2018.
 • Forslag nr. 14 udgår ved overgangen til 2018, da midlerne er blevet brugt til ekstern konsulentbistand i forbindelse med arbejdet med en plejeboligstrategi.

Forslagene er opstillet således, at det fremgår, hvilke(t) af de fem værdighedsformål det afsatte beløb knytter sig til.

Ovenstående ændringer af forslag 7 og 14 betyder, at der er mulighed for at prioritere ca. 150.000 kr. til nye formål/øge beløbet til nogle af de eksisterende indsatser. Konkret har følgende formål været drøftet:

 • Ledsagelse til demente hjemmeboende eller handicappede på ældreområdet
 • Rullende aflastning til demente hjemmeboende

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender udmøntning af Brønderslev Kommunes andel af værdighedsmilliarden på ca. 7,3 mio. kr., herunder de 150.000 kr. i uprioriterede midler, og giver Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd beføjelser til at tilpasse posterne, når det præcise beløb kendes.

Personale

Med forslaget lægges op til at videreføre det personale, der er ansat i forlængelse af indsatserne under værdighedsmilliarden.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Ældrerådet, 27. september 2017, pkt. 6:

Til efterretning.

Svend Erik Simonsen og Karlo Simonsen var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 5. oktober 2017, pkt. 5:

Udvalget godkender forvaltningens oplæg, og at restbeløbet disponeres således:

 • Rullende aflastningspladser: 200.000 kr.
 • Etablering af demensprojekt i samarbejde med Alzheimerforeningen: 15.000 kr.
 • Klippekort til hjemmeboende pensionister: 90.000 kr.
Beslutning

Indstilles godkendt.

Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Udlejning af lukkede plejecenterpladser som ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/MED Sund/ÆO/BY/ÆO

Efter sagens genbehandling i Ældreomsorgsudvalget har Peter H. S. Kristensen begæret sagen i Byrådet.

Gitte Krogh har begæret sagen i Økonomiudvalget forud for behandlng i Byrådet.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har besluttet ved ledighed at lukke plejecenterpladser på plejecentrene Stengården, Rosengården, Elmehøj og Hellevadlund, således at der fortsat vil være minimum 17 beboere på hver sted.

Gitte Krogh har i forlængelse heraf bedt om at få behandlet en sag om mulighederne for at udleje lukkede plejecenterboliger som ældreboliger. I det følgende beskrives en række opmærksomhedspunkter, som bør overvejes, såfremt der foretages udlejning af de lukkede plejecenterboliger som ældreboliger.

Udgangspunktet er, at borgere i ældreboligerne serviceres af Frit-valgsområdet, når de er visiteret til hjælp herfra. Plejecentrenes bevilling reduceres i takt med lukning af pladser, og på plejecentrene vil personalet ikke have tid til at hjælpe borgerne i ældreboligerne.

Opmærksomhedspunkter:

 • Der vil være behov for en meget tydelig forklaring til borgere og deres pårørende ved indflytning. De skal som udgangspunkt ikke henvende sig til personalet i bygningen, men i stedet henvende sig til Frit-valgsområdet. Dette vil give anledning til løbende forventningsafstemninger i dagligdagen mellem beboere og personale.
 • Deltagelse i fællesaktiviteter, der alene er målrettet beboere på plejecentret, vil ikke være for beboere, der bor på stedet i en ældrebolig.
 • Nogle plejecentre er mere velegnede til formålet end andre. Enkelte af kommunens plejecentre er oprindeligt opført som ældreboliger, og disse vil være mest velegnede til formålet.
 • Nogle plejecentre er mindre egnede til at indgå i denne ordning. Det gælder fx, hvor man går direkte fra egen bolig ud i et fællesareal, hvor plejecenterbeboere opholder sig. Her vil det være vanskeligt at skelne mellem to de boligtyper, og der må forventes udfordringer med at forstå spillereglerne om, at borgere i ældreboliger skal serviceres af Frit-valgsområdet.
 • Hvis en borger flytter i ældrebolig, og på et tidspunkt bliver visiteret til en plejebolig, bør vedkommende have ret til at blive i sin nuværende bolig (som dermed ændrer status fra ældrebolig til plejecenterbolig). Dette betyder, at en lukket plejecenterbolig i princippet bliver åbnet igen.
 • Det skal afklares, om en borger i ældrebolig skal have mulighed for at få mad fra Nordjysk Mad, eller om leverance fra de private leverandører på Frit-valgsområdet skal fastholdes.
 • Såfremt der skal etableres en prøveordning, vil det være relevant at starte på Stengården i Hjallerup. Boligerne her er mest velegnede til formålet. På denne måde kan der høstes nogle erfaringer med at have to forskellige ordninger under samme tag inden det bredes ud til plejecentre, hvor udfordringerne må forventes at være større.

Fagforvaltningen forventer ikke økonomiske konsekvenser af ordningen ud over, at der vil kunne opnås en huslejebetaling ved udlejning, og dermed undgås tomgangshusleje, som skal betales af kommunen

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget beslutter, om der skal ske udlejning af lukkede plejecenterboliger på Stengården i Hjallerup som ældreboliger, og i bekræftende fald om borgerne i ældreboligerne skal tilbydes mad fra Nordjysk Mad, såfremt dette kan lade sig gøre.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning fra Fag MED for Sundhed og Velfærds møde den 4. september 2017 vil foreligge til mødet.

Personale

Medarbejderne på plejecentre med begge typer pladser vil skulle vejlede borgere i ældreboliger i at kontakte Frit-valgsområdet, såfremt den enkelte borger er visiteret til og har behov for hjælp.

Indstilling

Ældrerådet, 9. august 2017, pkt. 5:

Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Frank Busk var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 16. august 2017, pkt. 8:

Udvalget ser velvilligt på forslaget og foreslår følgende:

 • at op til 4 tomme plejecenterboliger på Stengården udlejes, samt at ordningen evalueres efter et halvt år.
 • mulighed for leverance af mad fra Nordjysk Mad.
 • mulighed for at der kan laves en aftale mellem Frit Valg og Plejecenterområdet, således at det er muligt for personalet på plejecentret at service borgere i en ældrebolig på Stengården.

Sagen fremsendes til udtalelse i MED Sundhed og Velfærd forud for udvalgets endelig stillingtagen.

Ole Bruun var fraværende.

Fag MED Sundhed og Velfærd, 4. september 2017, pkt. 5:

Fag MED Sundhed og Velfærd har følgende kommentarer i forhold til udlejning af de lukkede plejecenterpladser som ældreboliger:

Ulemper:

 • Kan være svært for personalet
 • Tungt rent administrativt
 • Ved fra Ringkøbing -Skjern Kommune, at de mistede penge ved ordningen

Fordele:

 • Borgerne skal ikke flytte, hvis de visiteres fra ældrebolig til plejebolig
 • Får mad fra Nordjysk Mad
 • Ægtefæller kan blive sammen
 • Er man psykisk utryg kan det give tryghed

Såfremt ordningen udvides til at gælde for Hellevadlund, er udvalget også positiv overfor dette.

Fraværende: Ellen Lykke, Pia Kornø, Maria Andreasen og Jytte Graven mødte for Lene Svenningsen.

Ældreomsorgsudvalget, 7. september 2017, pkt. 7:

Udtalelse fra personalemøde på Stengården forelå til mødet.

Udvalget godkender det forslag fra mødet den 16. august 2017, som var sendt til høring i MED.

Udvalget ønsker undersøgt, om en ledig bolig på Hellevadlund kan indgå i ordningen.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Byrådet, 4. oktober 2017, pkt. 15:

Sagens tilbagesendes til udvalget.

Ældreomsorgsudvalget, 5. oktober 2017, pkt. 1:

Udvalget fastholder tidligere beslutning.

Peter H. S. Kristensen ønsker afklaret, om Nordjysk Mad kan levere mad til beboere i ældreboliger i de lukkede plejecenterpladser.

Peter H. S. Kristensen ønsker etableret en løsning, der imødekommer de indvendinger, som personalet har rejst.

Peter H. S. Kristensen begærer sagen i Byrådet.

Gitte Krogh begærer sagen i Økonomiudvalget forud for behandling i Byrådet.

Beslutning

Taget af dagsordenen.

Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Tilføjelse til Forretningsorden for Integrationsrådet


Resume

Sagsforløb: IR/BE/ØK/BY

Formand for Integrationsrådet Knud Jørgensen stiller forslag om, at et medlem kan ekskluderes efter 3 gentagne udeblivelser fra integrationsrådsmøder uden afbud.

Sagen fremsendes til Byrådets beslutning.

Sagsfremstilling

Der har i denne valgperiode været et medlem, som kun har været mødt til Integrationsrådsmøde én gang. Der er tale om et medlem, som er blevet valgt blandt landsmænd ved stemmeafgivelse. Der har været gjort flere tiltag for at få kontakt med det valgte medlem ved telefonopkald, gentagne skriftlige henvendelser og personlige henvendelser fra øvrige rådsmedlemmer. Det har imidlertid ikke været muligt at få medlemmet til at deltage i Integrationsrådsmøderne. Medlemmet er orienteret om muligheden for selv at trække sig ud af Integrationsrådet, men dette har medlemmet ikke reageret på.

Formanden for Integrationsrådet foreslår, at Brønderslev Kommunes Integrationsråd lader sig inspirere af Aalborg Kommunes Integrationsråds vedtægter, hvor det fremgår i § 4, stk. 4: Medlemmer af Integrationsrådet kan ekskluderes ved 3 gentagne fravær uden afbud.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådets medlemmer tager stilling til formand Knud Jørgensens forslag om tilføjelse til Integrationsrådets Forretningsorden.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet tager sagen til efterretning.

Indstilling

Integrationsrådet, 31. august 2017, pkt. 4:

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

Fraværende:

Pia Uth

Cady Mampouya-Kilele

Valborg Jensen

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad - suppleant Fakhriya Afshar ikke mødt.

Emilly Leilah Kanyi Pedersen

Udeblevet uden afbud:

Danial Nouri

Abdul Same Afshar

Beskæftigelsesudvalget, 2. oktober 2017, pkt. 9:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Henning Jørgensen var fraværende.

Til toppen


13. Forslag til mødekalender for 2018


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY

Stabsforvaltningen fremsender forslag til mødekalender for 2018.

Byrådet skal tage stilling til forslaget.

Sagsfremstilling

Forslag til mødekalender for 2018 er udarbejdet med en udvalgsstruktur som i denne byrådsperiode.

Principper for mødekalenderen:

 • Der er som udgangspunkt planlagt med ét møde pr. måned i alle udvalg og ét møde pr. måned i Byrådet. Der er planlagt temamøde kl. 16.00 forud for Byrådsperioderne.
 • Der holdes strategiseminar i foråret.
 • Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i påskeugen (uge 13), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).
 • I uge 26 og 32 må der ikke være møder i de stående udvalg.
 • Der er planlagt ekstra møder til 1. og 2. behandling af budgettet i både Økonomiudvalget og Byrådet.
 • Der er taget hensyn til KØF, KL's Topmøde samt budgetseminar.

Det bemærkes, at det er det nye byråd, der har kompetencen til endeligt at godkende mødekalenderen. Mødeplanen behandles på det konstituerende møde, der foreslås afholdt fredag, den 1. december 2017 kl. 16.00.

Forslaget sendes til behandling af hensyn til planlægningen.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender forslag til mødekalender for 2017.

Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 19. september 2017, pkt.1:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt, dog flyttes tema/byrådsmødet den 30. oktober 2018 til den 31. oktober 2018

Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning
 • Valgreklamer i åbent land og bymæssig bebyggelse. Det tydeliggøres, hvilke regler der gælder, og det forventes, at disse overholdes.

Henning Jørgensen var fraværende.

Til toppen


15. Lukket punkt: Erhvervelse af areal


Til toppen


16. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 11. oktober 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer