Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 15. november 2017
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Claus Kongsgaard.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Til toppen


3. Budget 2018 - aftalepunkter og status


Resume

Sagsforløb: ØK

Drøftelse af hvilke opgaver, der affødes af budgetaftale 2018 med henblik på fælles forståelse af udmøntningen af budgetaftalen.

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetaftalen for 2018 er der udarbejdet en foreløbig oversigt over afledte indsatser, opgaver og initiativer m.v.

Hensigterne hermed er flere:

 • at oversigten skal danne et samlet overblik over budgetaftalens afledte opgaver, indsatser, initiativer m.v. både på drift og anlæg
 • at oversigten skal kunne danne baggrund for løbende opfølgning på status for opgaverne m.v. i forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger
 • at oversigten skal medvirke til en fælles fortolkning af, hvorledes de enkelte elementer i budgetaftalen skal udmøntes konkret, og i forlængelse heraf, hvem der har ansvar for hvad.

Kommunaldirektøren anbefaler at oversigten drøftes og godkendes som udgangspunkt for det videre arbejde med udmøntning af budget 2018.

Oversigten vil efterfølgende blive behandlet i respektive fagudvalg med henblik på prioritering af indsatserne.

Beslutning

Godkendt.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Forbrugsrapport pr. oktober 2017


Resume

Sagsforløb: ØK

Drøftelse af forbrugsrapport pr. oktober 2017

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 22. april 2015, at der ønskes månedlige forbrugsrapporter fremsendt til udvalgets orientering. På den baggrund fremsendes to rapportudtræk fra kommunens økonomisystem:

 • Rapportudtræk, hvor forbrug og budget er opgjort på udvalgsniveau og de enkelte politikområder under hvert udvalg.
 • Rapportudtræk, hvor forbrug og budget er opgjort på funktionsniveau, hvilket, som udgangspunkt, matcher oversigten fra "budgethæftet".

Rapportudtrækkene tager udgangspunkt i standardrapporter fra kommunens økonomisystem.

Der er for den samlede ramme ikke markante ændringer i forhold til budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2017, som blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 23. august 2017.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget tager rapporten til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Ændring af takster for 2018


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiudvalget anmodes om at træffe beslutning om reviderede takster på henholdsvis dagpleje og børnehaver for 2018.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budget for 2018 blev der orienteret om, at der kunne komme ændringer til taksterne bl.a. på dagplejeområdet.

Økonomiafdelingen har nu genberegnet taksterne, og i forhold til taksterne, som blev fremlagt i forbindelse budgetvedtagelsen på møde i Økonomiudvalget den 27. september 2017 og Byrådet den 4. oktober 2017, er der ændringer til taksten på dagplejen og taksten på børnehaverne.

Dagplejen:

Taksten er ændret fra 2.275 kr. til 2.390 kr. i 11 måneder

Tilskud til private er ændret fra 4.739 kr. til 4.930 kr. i 12 måneder

Børnehaver

Heldagsplads - taksten er ændret fra 1.686 kr. til 1.659 kr. i 11 måneder

32 timers plads - taksten er ændret fra 1.349 kr. til 1.327 kr. i 11 måneder

Tilskud til private i 2018 er 3.061 kr. (I budgetmaterialet var der oprindeligt ikke vist en takst for tilskud til private) i 12 måneder

Brønderslev Kommunes revisor, BDO har i forbindelse med rutinemæssig revision gennemgået takstberegningerne for 2018 på dagpleje, vuggestue og børnehaver, og det har ikke givet anledning til bemærkninger.

Det skal bemærkes, at takster på daginstitutionsområdet skal vedtages senest en måned før budgetårets start.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender de reviderede takster.

Økonomi

Ovennævnte ændringer betyder en mindre budgetmæssig justering som håndteres ved første budgetopfølgning 2018.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Til toppen


6. Opkrævning af garantiprovision


Resume

Sagsforløb: ØK

KL har på baggrund af sag i Vestre Landsret fastslået, at kommunerne fremadrettet skal opkræve garantiprovision hos forsyningsselskaber for de garantier, hvor der ikke tidligere er sket provisionsopkrævning.

Økonomiudvalget anmodes om at godkende, at tidligere afgivne kommunegarantier til forsyningsselskaber omfattes af garantiprovision.

Sagsfremstilling

KL har på baggrund af sag i Vestre Landsret i 2016 fastslået, at kommunerne fremadrettet skal opkræve garantiprovision hos forsyningsselskaber for de garantier, hvor der ikke tidligere er sket provisionsopkrævning. Samme udmelding er modtaget fra kommunens revision (BDO).

Økonomiudvalget besluttede tilbage i 2011, at der skulle opkræves en garantiprovision på 0,75%, når kommunen stillede garanti for lån. Provisionen skulle opkræves som en løbende årlig provision af restgælden ultimo året. I denne beslutning lå desuden, at opkrævningen af provision skulle omfatte de fremadrettede godkendte kommunegarantier.

Brønderslev Kommune har pt. stillet garanti for i alt 12 lån til 8 forsyningsselskaber, hvor der ikke opkræves provision, da garantierne er godkendt inden Økonomiudvalgets beslutning i 2011. En opkrævning af garantiprovision for disse lån på 0,75% pr. 31. december 2017 vil udgøre et samlet beløb på ca. 300.000 kr. Oversigt over de omhandlende lån er vedlagt sagen som bilag.

KL har desuden påpeget, at der fremadrettet vil blive stillet større krav til kommunerne omkring proceduren for belysning og vurdering af forsyningsselskabernes ansøgninger om kommunegaranti. Der kan derfor forventes en fornyet procedure for behandling af disse ansøgninger.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender en fremadrettet opkrævning af garantiprovision på pt. 0,75% for afgivne garantier til forsyningsselskaber, hvor der ikke tidligere er opkrævet provision.

Der vedlægges notat om lovgrundlaget vedrørende opkrævning af garantiprovision. Notatet er udarbejdet af Brønderslev Kommunes revisor BDO.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt på baggrund af konkret vurdering af garantierne.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Forslag til tillægsbudget 2018 - AVV I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Bestyrelsen for AVV I/S vedtog i maj 2017 budget 2018. Byrådet godkendte budgettet på møde i september 2017.

Da AVV vedtog budgettet, var der ikke truffet endelig beslutning om AVV’s rolle i udrulningen af kildesortering i de to ejerkommuner pr. 1. oktober 2018. Derfor har AVV’s bestyrelse på møde den 16. oktober 2017 truffet beslutning om et tillægsbudget. Tillægsbudgettet skal godkendes af byrådene i de to kommuner.

Byrådet skal tage stilling til, om tillægsbudgettet kan godkendes.

Sagsfremstilling

Da budget 2018 for AVV I/S blev vedtaget af bestyrelsen den 17. maj 2017 var der ikke truffet endelig beslutning om AVV’s rolle i udrulningen af kildesortering i de to kommuner.

Teknik- og Miljøudvalget i Brønderslev Kommune besluttede på møde den 13. juni 2017, at indsamling af de tørre affaldsfraktioner (papir / småt pap og plast / metal) skal foretages af AVV, og at indkøb af nye containere skal ske i et samarbejde mellem AVV og de to kommuner.

AVV har derfor udarbejdet et supplement til det tidligere vedtagne budget for 2018. For så vidt angår kildesorteringen er der udarbejdet et budget med titlen ”Supplerende budgetforslag 2018, Husstandsindsamling af kildesorterede, genanvendelige affaldsfraktioner”.

Der er budgetteret med indsamlingspriser, der er 15 % lavere end senest kendte tilbudte priser på sammenlignelige indsamlinger, hvorfor der opstår en underdækning, som skal finansieres ved et træk på opsparingen i AVV.

Det var oprindeligt planen, at de to kommuner selv skulle finansiere indkøb af nye affaldscontainere til de tørre fraktioner. Det indgår i tillægsbudgettet, at der nu bliver AVV, der finansierer dette indkøb (ca. 20 mio. kr. for de to kommuner). Indkøbet finansieres i første omgang ved et træk på AVV’s opsparing. Det betyder, at der i Brønderslev Kommune ikke er behov for denne finansiering (anslået 5 mio. kr.) via renovationsordningen i Brønderslev Kommune.

Det årlige træk på AVV’s opsparing betyder, at der i de kommende år må forventes en stigning i renovationstaksterne, da der er budgetteret lavt på indsamlingsprisen, og der ikke er dækning for afskrivninger på indsamlingsmateriel. Dette svarer til den generelle praksis, at AVV afholder omkostningerne i anlægsåret, hvorefter omkostningen indarbejdes i kommunernes grundbetaling i afskrivningsperioden.

Efter AVV’s bestyrelsesmøde den 16. oktober 2017 er der fra AVV fremsendt ”Følgebrev til AVV’s supplerende 2018” til de to kommuner. Det er en vigtig forudsætning, at der allerede i 2017 ordres 9 nye og 3 brugte renovationsbiler til indsamling af de tørre affaldsfraktioner og til indsamling i sommerhusområder. Den tidlige bestilling af bilerne er en forudsætning for, at indsamlingen af de tørre fraktioner kan starte i oktober 2018, da der er lang leveringstid for to-kammer lastbiler. Finansieringen sker via leasing eller lån hos Kommunekredit.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender tillægsbudget for AVV I/S for 2018 og herunder godkender, at lastbiler kan ordres i 2017.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 30. oktober 2017, pkt. 10:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Revideret budget 2018 på affaldsområdet- ny indsamlingsordning


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Fra den 1. oktober 2018 igangsættes en ny indsamlingsordning for genanvendeligt affald ved husstandene i Brønderslev Kommune. Ordningen er en henteordning for plast-, metal- og papirfraktioner, og etableres i samarbejde med Hjørring Kommune og AVV.

Byrådet skal tage stilling til finansiering af omkostningerne til den ny indsamlingsordning, og om det justerede kommunale affaldsbudget 2018 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Miljøstyrelsens nationale affaldshåndteringsplan stiller krav om genanvendelse af 50 % af affaldet fra husholdningerne. Kravet skal implementeres i de kommunale affaldsplaner. Med vedtagelsen af kommunernes affaldsplan i starten af 2017, blev de planlægningsmæssige rammer fastlagt for en ny 4-strenget indsamlingsordning for affald fra husholdningerne. Implementeringen er planlagt til at blive indført i to faser i Brønderslev Kommune. Første fase vedrører en ny henteordning for plast, metal og papir fra husstandene i kommunen.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 13. juni 2017, at implementering af den nye indsamlingsordning skal ske i fællesskab med Hjørring Kommune og AVV, hvilket medfører, at den praktiske indsamlingsordning går i drift fra den 1. oktober 2018.

Samarbejdet omkring indsamlingsordningen følger nedenstående aftalte hovedprincipper, og disse ligger til grund for budgetlægningen hos både kommunerne og AVV:

 • AVV forstår den praktiske indsamlingsordning (tømning hver 4. uge)
 • Kommunerne forestår kommunikationsopgaven omkring ordningen. AVV bistår kommunerne i indsatsen
 • Kommunerne udbyder indkøbet af beholderne til ordningen i et fælles udbud
 • AVV finansierer startomkostninger og i første omgang indkøbet af beholderne
 • Der etableres en fælles løsning for dialogen med borgerne, så synergien i samarbejdet udnyttes
 • Der tages kontakt til boligselskaber, private udlejere for nærmere aftale om individuelle løsninger (fx. nedgravede beholdere)

Det allerede udarbejdede affaldsbudget 2018 for Brønderslev Kommune indeholder ikke omkostningerne til den nye indsamlingsordning, og budgettet skal derfor justeres.

Da AVV skal forestå den praktiske indsamling af affaldet, har AVV udarbejdet tillæg til det allerede fremsendte budget for 2018 for AVV. Tillægsbudgettet er godkendt af bestyrelsen i AVV den 16. oktober 2018.

Tillægget danner baggrund for Brønderslev Kommunes omkostninger for indsamlingsordningen i 2018. Fagforvaltningen bemærker, at omkostningerne i 2018 afspejler, at indsamlingsordningen er under indkøring i 4. kvartal 2018, og at 2018 i øvrigt er et implementeringsår med særlige engangsomkostninger. Omkostningerne i 2018 afspejler derfor ikke det endelige omkostningsniveau for indsamlingsordningen.

Detailbudget 2018 for den nye indsamlingsordning:

Detailbudget (kr. ekskl. moms)

Udgifter

AVV, indsamling og behandling

715.000

Kommunikation (materialeudarbejdelse, distribution, annoncering, borgermøder mv.)

250.000

Beholderomkostninger

0

I alt

965.000

Den praktiske indsamlingsordning vil blive mere detaljeret fastlagt i løbet af 2018, så ordningen endeligt kan skrives ind i kommunens regulativ for husholdningsaffald. Regulativet beskriver både praksis for ordningen og borgernes rettigheder og forpligtigelser. Regulativet skal forinden godkendelse i Byrådet i offentlig høring.

På baggrund af den nye indsamlingsordning er der udarbejdet revideret samlet budget 2018 for affaldsområdet.

Affaldsområdet omfatter renovation, genbrugsordninger, samt administration og planlægning på affaldsområdet. Affaldsområdet er brugerfinansieret efter hvile-i-sig-selv princippet. Økonomien i ordningerne opgøres årligt, og takstberegningen tager højde for konstaterede over- og underskud for hver ordning. Dette justerede oplæg er udarbejdet på baggrund af det tidligere fremsendte budget, og under forudsætning af Byrådets godkendelse af AVVs forslag til tillægsbudget.

Samlet affaldsbudget 2018, revideret:

Samlet revideret budget (kr. ekskl. moms)

Udgift

Indtægt

Administration, fælles formål - husholdninger

647.000

647.000

Administration, fælles formål - erhverv (inkl. farligt affald)

344.000

344.000

Renovation

16.562.000

16.562.000

Storskrald

202.000

202.000

Bobler (glas, papir og pap)

1.344.000

1.344.000

Ny indsamlingsordning (metal, plast og papir)

965.000

965.000

Genbrugspladser

15.371.000

15.371.000

Miljøservice (småbatterier)

2.000

2.0000

I alt

35.437.000

35.437.000

Betalingen til AVV for indsamlingsordningen vil ske som et fast bidrag som de øvrige ordninger for genanvendeligt affald fra husholdningerne. Taksten for denne ordning bliver en del af borgernes genbrugsbidrag, som er samlegebyr for de genanvendelige ordninger.

De administrative omkostninger (løn, systemer mv.) er i dag allerede indeholdt i taksten for genbrugsbidraget i det oprindelige budget for 2018. Den endelige fordeling af omkostningerne mellem genbrugsordningerne, sker i forbindelse med udarbejdelse af regnskabet for 2018. Da affaldsområdet er brugerbetalt (efter hvile-i-sig-selv princippet) vil evt. over- og underdækning i indsamlingsordningen blive indregnet i de kommende års takster.

Brønderslev Kommune har gennem de senere år oparbejdet et overskud på affaldsområdet (4,6 mio. kr. pr. 1. januar 2017) til brug for beholderindkøb til indsamlingsordning. Vedtager Hjørring og Brønderslev Kommuner AVVs forslag til tillægsbudget 2018, afholder AVV dog omkostningen til beholderindkøb i første omgang. Fagforvaltningen foreslår derfor, at omkostningen til den ny indsamlingsordning i 2018 finansieres via de opsparede midler, og den resterende opsparing øremærkes til den sidste fase i den 4-strengede indsamlingsordning (restaffald og organisk affald). Skal omkostningen til den nye ordning i 2018 takstfinansieres, bliver taksten for den ny indsamlingsordning 75,00 kr./helårsbolig inkl. moms.

For at illustrere takstudviklingen med og uden den nye takst, vises udviklingen i taksten for en helårsbolig med tilmeldt affaldssæk med ugentlig afhentning:

Kr. inkl. moms

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(uden ny takst)

2018

(med ny takst)

Renovation

1.090

1.105

1.126

1.160

1.172

1.202

1.202

Genbrugsbidrag

1.221

1.269

1.328

1.338

1.349

1.358

1.433

I alt

2.311

2.374

2.454

2.498

2.521

2.560

2.635

Udvikling

4,7%

2,7%

3,4%

1,8%

0,9%

1,5%

4,5%

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender

 • det justerede budget 2018 for affaldsområdet, og
 • at den ny indsamlingsordning i 2018 finansieres ved de opsparede midler på området
Personale

Hjørring Kommune, AVV og Brønderslev Kommune løfter opgaven i fællesskab for at opnå synergien i samarbejdet. Det forventes derfor, at opgaven kan løses uden ekstra tilførsel af medarbejderressourcer.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da området er brugerfinansieret.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 30. oktober 2017, pkt. 11:

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Til toppen


9. Godkendelse af ejerstrategi for AVV


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådene i AVV’s ejerkommuner har besluttet, at der skal udarbejdes en ejerstrategi for AVV. Strategien skal sikre, at selskabet har klare rammer for drift og udvikling af virksomheden. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra AVV, Brønderslev og Hjørring Kommuner har udarbejdet et forslag til en strategi.

Byrådet skal tage stilling til, om ejerstrategien kan godkendes.

Sagsfremstilling

I 2015 besluttede byrådene i Brønderslev og Hjørring Kommuner, at der skal udarbejdes en ejerstrategi for AVV. Der blev efterfølgende vedtaget et kommissorium for arbejdet, som lægger op til en grundlæggende afklaring af, hvordan ejerne i fremtiden ønsker opgaven med affaldshåndteringen løst. Efterfølgende har byrådene besluttet, at ejerstrategien også skal beskrive ejerkommunernes forventninger til AVV's forberedelse til selskabsgørelse.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra AVV, Brønderslev og Hjørring Kommuner har udarbejdet et forslag til en strategi.

Formål og baggrund

Formålet med ejerstrategien er, at fastsætte de overordnede rammer for, hvordan kommunerne ønsker at AVV skal drives og udvikle sig så der sikres bedst mulig sammenhæng mellem kommunernes og selskabets visioner, strategier og planer for affaldshåndtering.

Ejerstrategien består af tre overordnede punkter:

 1. Overordnede mål for, hvad kommunerne vil med selskabet.
 2. Retningslinjer og principper, der beskriver kommunernes ønsker til koordinationen og relationen mellem kommunerne som ejere og selskabet.
 3. Forventninger til forberedelse af en evt. selskabsgørelse af affaldsforbrændingsanlægget.

Ovenstående sagsfremstilling bliver også behandlet politisk i Hjørring Kommune.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender ejerstrategien for AVV.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen. Området er brugerfinansieret.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 30. oktober 2017, pkt. 9:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Reno Nord I/S - Årsrapport 2016


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I/S Reno-Nord har fremsendt årsrapport for 2016. Årets resultat blev -6,7 mio. kr. mod et budgetteret resultat på -5,0 mio. kr.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

I/S Reno-Nord er et fælleskommunalt affaldsselskab, der ejes af Aalborg, Brønderslev, Jammerbugt, Rebild og Mariagerfjord Kommuner.

Reno-Nord fusionerede pr. 1. januar 2014 med affaldsselskabet Fælles Forbrænding i Hobro og I/S Mokana i Hobro. Da budget 2016 blev udarbejdet, var det første gang, at det var muligt at udarbejde et samlet budget for det fusionerede Reno Nord.

Årets resultat (i 1.000 kr.):

Samlede indtægter (omsætning)

285.723

Samlede omkostninger (produktion og administration)

274.191

Resultat før finansielle poster

11.680

Finansielle omkostninger (netto)

-18.366

Årets resultat

-6.686

I budget 2016 var der et forventet underskud på 5,0 mio. kr. Det samlede resultat er altså ca. 1,7 mio. kr. dårligere end budgetteret. Det skyldes flere ting, men især en skade på en turbine, som udløste en selvrisiko på 2,4 mio. kr.

Årsrapporten medfører ikke konsekvenser for borgerne / brugerne, ud over at årsresultatet i almindelighed danner baggrund for den fremtidige budgetlægning og dermed takstfastsættelsen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsrapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 30. oktober 2017, pkt. 12:

Orienteringen blev taget til efterretning

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Reno Nord I/S - Budget 2018


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I/S Reno Nord har vedtaget budget for 2018. Der budgetteres med et samlet driftsresultat på 31,4 mio. kr.

I forhold til tidligere års budgetter og regnskaber er der tale om en betydelig stigning i det forventede driftsresultat for 2018. Baggrunden for dette er bl.a. en stigning i forbrændingstaksten. Det er nødvendigt af hensyn til en stigende afdragsprofil på lån, og det sker for at genskabe egenkapitalen i Reno Nord og for at forberede Reno Nord til den kommende liberalisering af forbrændingssektoren. I henhold til vedtægterne skal budgettet ikke godkendes af interessentkommunerne.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

I/S Reno Nord har på bestyrelsesmøde den 5. oktober 2017 vedtaget budget for 2018.

Nedenfor er hovedtallene for totalbudgettet oplistet. Der henvises til side 4 i det vedhæftede budget for supplerende oplysninger om delbudgetter.

Koncernbudget

(i 1.000 kr.)

Indtægt

314.246

Produktions- og administrationsomkostninger

-266.903

Resultat før finansielle poster

47.843

Finansielle poster, netto

-16.468

Årets forventede resultat

31.376

Priserne er excl. moms.

Af det samlede forventede resultat på 31,4 mio. kr. kommer de 30 mio. kr., dvs. knap 96 %, fra Energianlæg Aalborg.

I det følgende ses en oversigt over udviklingen i pris for de vigtigste typer af affald til forbrænding og deponi.

Type

Takst 2017 (kr./t)

Takst 2018 (kr./t)

Stigning (%)

Dagrenovationsaffald

706

830

17,6

Småt brændbart fra genbrugspladser og erhverv

498

529

6,2

Stort brændbart fra genbrugspladser og erhverv

609

639

4,9

Deponi

287

287

0

For dagrenovationsaffald er der budgetteret med en faldende mængde fra interessentkommunerne; 84.200 t i 2017 og 78.400 t i 2018. Til gengæld budgetteres der med stigende mængder på markedsvilkår (310 kr./t); 6.800 t i 2017 og 16.200 t i 2018.

Taksten for dagrenovationsaffald til forbrænding er steget gennem de seneste år. I det følgende ses en oversigt over taksten de sidste 5 år (fra Reno Nords budgetter).

Budgetår

2014

2015

2016

2017

2018

Kr./t

617

632

651

706

830

Takststigningen fra 2016 til 2017 var begrundet i, at det efter fusionen mellem Reno Nord, Fællesforbrænding i Hobro og Mokana i 2014 var blevet synligt, at der var en negativ egenkapital for forbrændingsanlægget.

Takststigningen fra 2017 til 2018 er begrundet i en analyse, som Reno Nord har fået udarbejdet af konsulentfirmaet Pricewaterhousecoopers (PwC). Ifølge denne er det nødvendigt at hæve taksten til 830 kr./t på grund af en stigende afdragsprofil på lån og for at sikre, at egenkapitalen genetableres, og at likviditeten i Reno Nord bliver positiv frem til og med 2022, hvor anlægsgælden er afviklet. Bestyrelsen i Reno Nord har drøftet forskellige løsningsmodeller; herunder en låneoplægning, hvor løbetiden forlænges.

Taksten til forbrænding og deponering har generelt betydning for borgere og brugere i Brønderslev Kommune. Det skyldes, at omkostningerne til affaldsbortskaffelse hos Reno Nord bliver indregnet i kommunens takster for renovation og genbrugsbidrag.

I budgetoplæg 2018 er der regnet med en leverance på 3.900 t affald fra Brønderslev Kommune til forbrænding hos Reno Nord. Ud fra dette kan det beregnes, at Reno Nords prisstigning betyder en ekstra udgift for Brønderslev Kommune på ca. 485.000 kr. For Brønderslev Kommunes ca. 36.000 indbyggere svarer prisstigningen til ca. 13 kr. pr. indbygger.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager budgettet for I/S Reno Nord for 2018 til efterretning.

Personale

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da området er brugerfinansieret.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 30. oktober 2017, pkt. 13:

Orienteringen blev taget til efterretning

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Frigivelse af rådighedsbeløb til udbedring af lofter på Toftegårdsskolen


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om frigivelse af en anlægsbevilling på 555.000 kr. fra anlægspuljen 2017 til udskiftning af loftoverflader på Toftegårdsskolen i Jerslev.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den løbende renovering af skolerne er der opstået et behov for udskiftning af ca. 400 m2 indvendige loftplader på Toftegårdsskolen.

Loftpladerne indeholder asbest, pladerne saneres, og der opsættes nye lofter med gode akustikregulerende egenskaber.

Bygningsafdelingen har anslået den samlede anlægsudgift til ca. 650.000 kr.

Anlægsudgiften foreslås finansieret med 555.000 kr. fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse for Kommunale ejendomme 2017, herefter er anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse opbrugt for 2017.

Den resterende del forslås finansieret over småprojekter, som forventes frigivet fra anlægsbudgettet i 2018.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet frigiver 550.000 kr. af anlægsbudgettet 2017 til bygningsvedligeholdelse for Kommunale ejendomme til udskiftning af loftpladerne.

Personale

Ingen.

Økonomi

Anlægsbudgettet til Bygningsvedligeholdelse incl. AT-påbud er i 2017 på 8,1 mio. kr., hvoraf 7,6 mio. kr. er frigivet. Frigives beløbet på 555.000 kr., er puljen for 2017 opbrugt.

Beslutning

Indstilles frigivet.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Til toppen


13. Asbestlofter på Toftegårdsskolen


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalgsmedlem Lene Hansen har ønsket sagen vedrørende asbestlofterne på Toftegårdsskolen behandlet som punkt på Økonomiudvalgets dagsorden, herunder behandling af redegørelse for hændelsesforløbet.

Ligeledes har Lene Hansen efterfølgende stillet en række spørgsmål til sagen.

Sagsfremstilling

Sagen begynder den 15. august 2017. En forælder henvender sig på skolen vedrørende en utæthed ved et ovenlysvindue. Der trænger vand ind, og forælderens bekymring er skærpet, da hun er oplyst om, at der er asbestlofter på skolen.

Skolens ledelse tager kontakt til bygningsafdeling. Utætheden repareres og det vurderes, at der ikke er risiko for asbeststøv efterfølgende. Både reparation af ovenlysvindue og asbestlofter udføres efter de gældende retningslinjer.

En forældrekreds føler sig stadig utrygge og henvender sig på fagforvaltningen for Børn og Kultur. Fagforvaltningen henviser til oplysningerne fra bygningskontoret, men forældrekredsen er stadig utrygge ved situationen.

Det besluttes derfor at få et uvildigt firma til at gennemføre en undersøgelse af indeklimaet for asbestfibre (støv og luft). Tilbagemeldingen for støvprøverne fortæller, at der er fundet asbestfibre i 4 ud af 6 tapeprøver.

Umiddelbart efter tilbagemeldingen giver direktøren for Børn og Kultur Toftegårdsskolen besked om, at områderne med asbestlofter skal rømmes. Efterfølgende besluttes det, at asbestlofterne skal fjernes.

Resultatet af luftprøverne viser efterfølgende, at der ikke forefindes asbestfibre i nogle af disse. Når endelig samlet rapport for prøverne er modtaget, anmodes embedslægeinstitutionen om vurdering.

For uddybning af hændelsesforløbet henvises til bilag ”Notat vedrørende asbestlofter på Toftegårdsskolen”.

Lene Hansen har stillet en række spørgsmål og forslag som anført i nedenstående punkter 1-8.

Forvaltningen har svaret på de spørgsmål, der umiddelbart er inden for administrationens kompetenceområde, de øvrige oversendes til politisk behandling.

 1. Har forældrene fået anvist klagevejledning?

Svar: Der er ikke givet klagevejledning, da der ikke er truffet en myndighedsafgørelse, som kan påklages til anden myndighed. Forældrene har mulighed for at henvende sig til skolebestyrelsen

 1. Indblik i tilbagemeldinger til forældrene

Svar: Indblik er søgt givet i den vedlagte redegørelse for sagsforløbet.

 1. Er der kommet nye retningslinjer for håndtering af asbest indvendigt i vores bygninger?

Svar: Der er ikke kommet nye retningslinjer

 1. Hvor skal ansvaret for forløbet placeres?
 1. Hvorfor har skolens ledelse ikke handlet i henhold til asbestafgørelsen?

Lene Hansen og Søren Steensen, med cc. til forvaltning og byråd, har efterfølgende modtaget henvendelse fra Skolelederforeningen, hvor denne bl.a. ønsker, at Lene Hansen skal uddybe, hvilke undersøgelser, udsagn, henvendelser m.v., der lægger til grund for konstateringen af, at ledelsen ikke har handlet korrekt. Ligeledes finder foreningen det kritisabelt, at der klages over kommunens medarbejdere via mail til byråd og forvaltning

 1. Kortlægning af problemets omfang.

Svar: På Hjallerup og Asaa skoler findes der tilsvarende forseglede lofter som på Toftegårdsskolen. I alt drejer det sig om ca. 3200 m2 loftsarealer.

 1. En handleplan for til afhjælpning.

Svar: Der er gennemført rengøring, samt måling af støv og luft for asbestfibre på de 2 skoler i de relevante områder. Afventer resultat heraf.

 1. Forslag til en investeringsstrategi.

Kommunaldirektøren anbefaler, at redegørelsen tages til efterretning, samt anmoder Økonomiudvalget om at drøfte punkterne 1-8, specielt med henblik på, hvorledes der skal arbejdes videre med punkterne 4-8.

Beslutning

Taget til efterretning at sagen er håndteret korrekt. Udvalget ønsker orientering om, hvordan der følges op i fremtiden.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Helhedsplan og rammeaftale for bypark i Ø. Brønderslev - Igangsætning af planlægning


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Brønderslev Kommune har gennem længere tid været i dialog med de kirkelige myndigheder (Ø. Brønderslev Menighedsråd, Aalborg Stiftsøvrighed og Provstiudvalget) omkring udviklingen af en bypark i Ø. Brønderslev. Der er i samarbejde udviklet en helhedsplan og rammeaftale for området omkring Ø. Brønderslev Kirke.

Som del af aftalen skal Brønderslev Kommune rejse en ny fredningssag, som erstatter den eksisterende Provst Exner fredning omkring Ø. Brønderslev Kirke med en tidssvarende fredning. Endvidere skal der laves lokalplan og kommuneplantillæg for byparken og boliger i området.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om helhedsplan og rammeaftale kan godkendes.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om planlægning og fredningssag for området skal igangsættes.

Sagsfremstilling

Bypark i Ø. Brønderslev

Brønderslev Kommune har gennem længere tid været i dialog med de kirkelige myndigheder (Ø. Brønderslev Menighedsråd, Aalborg Stiftsøvrighed og Provstiudvalget) omkring udviklingen af en bypark i Ø. Brønderslev. Der er i samarbejde udviklet en helhedsplan og en rammeaftale for området omkring Ø. Brønderslev Kirke.

Byparken ved Ø. Brønderslev Kirke skal forbedre og forskønne bymiljøet i Ø. Brønderslev. Der skal skabes nye opholdsmuligheder og stiforløb, som gør det grønne område tilgængeligt for alle og give muligheder for at mødes centralt i byen. De specifikke aktiviteter og indhold i bypark samt detailudformning af denne skal ske i samskabelse med Ø. Brønderslev Borgerforening, Ø. Brønderslev Menighedsråd og ungdomsklubben i Ø. Brønderslev.

Helhedsplanen giver mulighed for at skabe en bypark, stiforbindelser, materialeplads til kirkegården, parkeringspladser og nye tæt lave boliger sydligt i området. Desuden flytter ungdomsklubben i Ø. Brønderslev ind i lokalerne ”Vaskebjørnen”, som er del af byparken. Helhedsplanen sætter de overordnede rammer, som planlægning af de enkelte områder skal detaljeres og projekteres i overensstemmelse med.

Rammeaftalen beskriver arealanvendelsen i helhedsplanen, den kommende planproces samt aftaler omkring ejerforhold, anlæg og vedligehold af arealerne.

Fredningssag

Som del af rammeaftalen skal der igangsættes en fredningssag, som skal erstatte den nuværende Provst Exner fredning. Fredningen skal geografisk dække byparken, mens de ny boliger ligger uden for fredningen. Området for fredning kan ses på helhedsplanen. Fredningen skal være tidssvarende og sikre indsigt og udsigt til og fra Øster Brønderslev Kirke. Fredning tillader anvendelse til offentligt formål og eksisterende bebyggelse.

Kommuneplantillæg og lokalplan

Der skal planlægges for byparken og boligerne. Syd for byparken og kirken bliver der 10 tæt lave boliger i én etage. Boligerne er på sokkelgrund med en mindre terrasse, og ligger ud til den offentlige grønne bypark. De nye boliger kræver et kommuneplantillæg, som udvider anvendelsen af kommuneplanramme 12-O-01 Offentligt formål, Elmevej. Dette er en mindre ændring til kommuneplanrammen. Derfor kan et kommuneplantillæg laves uden fordebat. Kommuneplantillægget og lokalplan for området kører som parallelle planprocesser.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender helhedsplan og rammeaftale.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender, at der igangsættes planlægning og fredningssag for området.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 30. oktober 2017, pkt. 3:

Helhedsplan og rammeaftale blev godkendt.

Projektet ønskes udbudt under forudsætning af godkendelse af fredningssagen.

Etablering af Byparken igangsættes, når der er modtaget tilsagn fra Energinet.dk

Det indstilles, at planlægningen for området igangsættes.

Beslutning

Godkendt.

Der udbydes et projekt under forudsætning af, at planlægning og fredning kan gennemføres.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Intet.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Til toppen


16. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer


Til toppen


17. Lukket punkt: Anmeldelse om ændring af sammensætningen af bestyrelsen


Til toppen


18. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 15. november 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer