Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 13. december 2017
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Claus Kongsgaard.

Arne M Jensen deltog i pkt. 1- 3.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Til toppen


3. Kvartalsmøde med Direktionen


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK

Drøftelse af sager af aktuel politisk og administrativ betydning.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 22. oktober 2014 gennemføres kvartalsvise orienteringsmøder mellem Økonomiudvalg og Direktion, hvor der bliver orienteret om sager, der har aktuel politisk eller administrativ betydning.

Der er ikke fremsendt emneliste til dette møde, da det foreslås at der i stedet gennemføres evaluering af

- den hidtidige mødestruktur mellem Økonomiudvalget og Direktionen (form og indhold).

- budgetproces 2018 og ønsker til fremtidig budgetproces 2019.

Kommunaldirektøren anbefaler, at drøftelse gennemføres.

Direktionens medlemmer vil deltage under punktet.

Beslutning

Drøftelse gennemført.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Til toppen


4. Budgetopfølgning 3 - pr. 30. september 2017


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017. Budgetopfølgning 3 viser et forventet netto mindreforbrug på i alt -43 mio. kr. Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017. Ifølge principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvis budgetopfølgning til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Sammendrag af forventet budgetafvigelser:

I 1.000 kr.

Øvrig drift

Serviceudgifter

Netto

Økonomiudvalget, finansiering

-29.840

Økonomiudvalget

0

0

0

Børne- og Skoleudvalget

742

7.071

7.813

Fritids- og Kulturudvalget

0

0

0

Beskæftigelsesudvalget

-31.842

1.492

-30.350

Ældreomsorgsudvalget

-508

15.754

15.246

Social- og Sundhedsudvalget

528

-6.339

-5.811

Teknik- og Miljøudvalget

0

-25

-25

I alt

-31.080

17.953

-42.967

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2017 viser

- at indtægtssiden, herunder generelle tilskud forventes forøget med

-29.840 kr.

- at der forventes et mindreforbrug på øvrig drift

-31.080 kr.

- at der forventes et merforbrug på serviceudgifterne

17.953 kr.

Samlet set viser budgetopfølgning pr. 30.09.2017 et forventet mindreforbrug på -43 mio. kr.

I budget 2017 er der budgetteret med et overskud på driften på 26,6 mio. kr. Dertil kan lægges ”pulje til overførsel mellem årene” på 25 mio. kr. Dette giver samlet et budgetteret mindreforbrug på ca. 51,6 mio. kr. Tillagt denne budgetopfølgnings mindreforbrug på 43 mio.kr. er forventningen et årsresultat, som viser et mindreforbrug på ca. 94,6 mio. kr. på driften.

Finansiering

Merindtægten på finansiering skyldes bl.a., at der med aftalen om finansloven for 2017, blev oprettet en særtilskudspulje på 300 mio. kr. Tilskuddet fordeles på baggrund af lavt beskatningsgrundlag og særlige demografiske, strukturelle og beskæftigelsesmæssige udfordringer. Brønderslev Kommunes andel heraf i 2017 er 11,2 mio. kr.

Derudover blev der ved udarbejdelsen af budget 2017 afsat 9,0 mio. kr. til finansiering af en eventuel midt-vejsreguleringer af beskæftigelsestilskuddet. I Økonomiaftalen for 2018 er der dog besluttet, at ud over beskæftigelsestilskuddet som midtvejsreguleres med netto 0,2 mio. kr., vil der ikke ske nogen form for midtvejsregulering.

Derudover er der salgsindtægter vedr. jordforsyning på 6,7 mio. kr.

Serviceudgifter

Det forventede merforbrug på serviceområderne ved budgetopfølgning pr. 30.06.17 blev vurderet til ca. 19,0 mio. kr. Budgetopfølgningen pr. 30.09.17 viser et forventet merforbrug på ca. 18,0 mio.kr. Det vil sige en nedjustering af det forventede merforbrug på serviceområderne på ca. 1,0 mio.kr.

Det forventede merforbrug på serviceudgifter er hovedsageligt på områderne ”Udsatte børn og unge” samt ”Ældreomsorg”. Derudover bidrager ”Socialpsykiatri, handicap og misbrug” under Social- og Sundhedsudvalget med et forventet mindreforbrug på ca. 6,0 mio. kr.

Under Børn- og Skoleudvalget er der på ”Udsatte børn og unge” en forventning om et merforbrug på ca. 7,0 mio. kr. Ved sidste budgetopfølgning var forventningen et merforbrug på ca. 6,7 mio. kr. Det vil sige ca. samme niveau som sidst.

Under Ældreomsorgsudvalget forventes der et merforbrug på ca. 15,7 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr. 30.06.17 blev der forventet et merforbrug på ca. 10,2 mio. kr. Det vil sige en stigning på ca. 5,5 mio. kr. Stigningen kan hovedsageligt henføres til områderne delegerede sygeplejeydelser med 2,0 mio. kr., Aså friplejehjem med ca. 1,0 mio. kr. og øgede udgifter til boligsikring/boligydelse på ca. 1,7 mio. kr. På områderne frit valg og hjælpemidler inkl. handicapbiler forventes et merforbrug på samme stort set samme niveau som budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017.

Øvrig drift

Ved budgetopfølgningen pr. 30.06.17 var forventningen på øvrig drift, et mindreforbrug på ca. 27,2 mio. kr. Ved denne budgetopfølgning pr. 30.09.17 forventes et mindreforbrug på ca. 31,0 mio. kr. Mindreforbruget er primært under Beskæftigelsesudvalget, hvor der forventes lavere udgifter til forsikrede ledige på ca. 12 mio. kr. Ved sidste budgetopfølgning var forventningen 10 mio. kr. Derudover forventes mindreforbrug på Udlændinge på ca. 18,0 mio. kr., hvor der ved sidste budgetopfølgning blev forventet et mindreforbrug på ca. 17 mio. kr.

Anlæg

I denne budgetopfølgning er det et skøn på anlægsforbruget i 2017 på ca. 39,1 mio. kr.

Direktionen, 5. december 2017

Direktionen udtrykker tilfredshed med, at budgetopfølgningen udviser et samlet overskud på driften på ca. 95 mio. kr. hvilket er ca. 43 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. Når der er afholdt de forventede anlægsudgifter på 39. mio. kr. bliver det samlede overskud således på ca. 55 mio. kr. Det er også årsagen til, at kassebeholdningen er vokset markant i løbet af 2017.

Der er som ved budgetopfølgning 2. fortsat udfordringer på det samlede område for udsatte børn og unge samt for ældreområdet.

Direktionen anbefaler, at der på begge områder fortsat skal være fokus på at minimere udgifterne, bl.a. ved hjælp af Varige Spor og Investeringsindsatsen på Ungecenteret, samt ved hjælp fra PWC på Frit Valgs området. Herudover bliver der behov for at tage stilling til udfordringerne på plejecenterområdet.

Med baggrund i det samlede resultat af budgetopfølgningen vurderer Direktionen, at der er mulighed for at arbejde med langsigtede oprettende indsatser på de områder der er udfordret og anbefaler derfor, at der gives bevillinger til områderne

Direktionen indstiller, at der gives bevilling i forhold til budgetopfølgningen.

Direktionen foreslår, at puljen til overførsel mellem årene på 25,0 mio. kr. 0-stilles

Direktionen gør opmærksom på, at der er flyttet et budget på 1,2 mio. kr. på 2 lån vedr. Brønderslev Hallen fra kommunens status til tilskudsområdet under Fritid og Kultur. Dette skyldes en instruks fra BDO i forbindelse med revision af årsregnskab 2016.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard og Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Drøftelse af garantistillelser ved byggerier


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK

Drøftelse af hvorvidt grænsen for garantistillelse ved byggeri skal hæves fra 500.000 kr. til 1.000.000 kr.

Sagsfremstilling

Dansk byggeri udsender årligt et Erhvervsvenlighedsbarometer, hvor kommunerne bliver målt på en række faktorer, som så udmønter sig i en kommunal rangliste. I 2016 var Brønderslev Kommune placeret på en 35. plads, mens kommunen i 2017 er placeret på en 80. plads. En stor del af skylden for et fald på 45 trin er fejlindberetninger, bl.a. hvorvidt kommunen anvender AB92 (Almindelige betingelser for arbejde og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed). Denne anvendes i alle byggesager i Brønderslev Kommune.

Desuden er der en række faktorer, som trækker ned, men som kan løses administrativt, bl.a. offentliggørelse af sagsbehandlingstiden for erhvervsbyggeri samt afholdelse af dialogmøder mellem kommune og håndværkere.

En anden faktor, som har betydning for det drastiske placeringsfald er kravet om garantistillelser for byggearbejder. Brønderslev Kommune har ikke ændret grænsen på 500.000 kr. for garantistillelser i forhold til tidligere score, men Dansk Byggeri har ændret deres pointskala og giver maksimumspoint, når beløbsgrænsen er over 1.000.000 kr.

I Brønderslev Kommune har der d sidste 3 år været 15 byggesager, hvor kommunen har krævet garantistillelser, og i ingen af sagerne har det været nødvendigt at gøre brug af garantistillelsen. Det kan derfor vurderes, om Brønderslev Kommune ønsker at blive rangeret højere i erhvervsvenlighedsbarometeret ved at rykke grænsen for garantistillelse til over 1.000.000 kr.

Personale

Ingen.

Økonomi

Der kan være en konsekvens, hvis vi får behov for garantistillelsen.

Indstilling

Direktionen, 31. oktober 2017, pkt. 8:

Udsat.

Direktionen, 5. december 2017, pkt. 6:

Fremsendes til politisk behandling.

Beslutning

Grænsen hæves til 1 mio. kr.

Claus Kongsgaard og Arne M. Jensen var fraværende.

Til toppen


6. Takster for vand og spildevand 2018 - Brønderslev Forsyning


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Bestyrelserne for Brønderslev Vand A/S og Brønderslev Spildevand A/S har fremsendt takster for 2018 for vand og spildevand til kommunens godkendelse. Byrådet skal godkende taksterne ud fra en legalitetskontrol, hvilket vil sige, at Byrådet skal påse, at de foreslåede takster er i overensstemmelse med den af Forsyningssekretariatet udmeldte økonomiske ramme.

Sagsfremstilling

I henhold til Vandforsyningsloven og Lov om betalingsregler for spildevand fastsætter vand- og spildevandsforsyningsselskaberne årligt taksten for vand og spildevand. Taksten skal i følge Vandsektorloven fastsættes i overensstemmelse med selskabernes økonomiske ramme, der årligt udmeldes af Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, Forsyningssekretariatet. Den økonomiske ramme fastsættes på baggrund af forskellige faktorer og har til formål at sikre, at forsyningerne drives så effektivt som muligt. Taksterne skal i følge loven godkendes af kommunalbestyrelsen.

Bestyrelserne for Brønderslev Vand A/S og Brønderslev Spildevand A/S har på møde den 6. november 2017 godkendt budgetter for selskaberne og besluttet at indstille følgende takster for 2018 til godkendelse:

Vand:

Vandtakst pr. m3

6,95 kr.

+ afgifter til staten pr. m3

6,37 kr.

I alt pr m3 ekskl. moms

13,32 kr.

I alt pr. m3 inkl. moms

16,65 kr.

Taksten er steget med 0,15 kr. som følge af stigning i afgift til staten.

Vandtakst pr. m3 for det forbrug, der ligger over 2500 m3 (storforbrugere)

5,15 kr.

+ afgifter til staten pr. m3

6,37 kr.

I alt pr. m3 ekskl. moms

11,52 kr.

I alt pr. m3 inkl. moms

14,40 kr.

Taksten er steget med 0,15 kr. som følge af stigning i afgift til staten.

Målerbidrag ved målerstørrelse til og med Q3 4,0 m3

620,00 kr.

+ moms i alt pr. måler

775,00 kr.

Målerbidrag ved målerstørrelse over Q3 4,0 m3

1.200,00 kr.

+ moms i alt pr. måler

1.500,00 kr.

Målerbidraget ved målerstørrelse til og med Q3 4,0 m3 er steget med 87,50 kr. Bidraget ved målerstørrelser over Q3 4,0 m3 er uændret.

Tilslutningsbidrag parcelhuse, rækkehuse og lign. (standardbidrag)

10.400,00 kr.

+ moms i alt

13.000,00 kr.

Tilslutningsbidraget er uændret i forhold til 2017.

Brønderslev Forsyning har sammen med ansøgningen om godkendelse af takster for vand fremsendt statusmeddelelse fra Forsyningssekretariatet. Statusmeddelelsen gør status i forhold til overholdelsen af prisloft for 2016 og angiver i hvilket omfang, der er givet tillæg til den økonomiske ramme for 2018. Det fremgår heraf, at den korrigerede økonomiske ramme (indtægtsramme) for Brønderslev Vand A/S for 2018 er 17.047.410 kr. I følge Budget 2017 for Brønderslev Vand A/S vil den samlede indtægt i 2018 være på 10.108.850 kr. Indtægten ligger således betydeligt under den økonomiske ramme.

Spildevand:

Vandafledningsbidrag pr. m3

34,36 kr.

+ moms i alt pr. m3

42,95 kr.

Taksten er uændret i forhold til 2017.

Standardbidrag - tilslutning af spildevand og regnvand inkl. moms

65.640,00 kr.

Standardbidrag - kun tilslutning af spildevand

39.383,75 kr.

Taksten på tilslutningsbidraget er lovreguleret og reguleres i.h.t. reguleringsindeks. Bidragene er steget med henholdsvis 2.201,00 kr. og 1.319,75 kr.

Brønderslev Forsyning har sammen med ansøgningen om godkendelse af takster for spildevand fremsendt afgørelse fra Forsyningssekretariatet vedrørende økonomisk ramme for 2018-2019. Det fremgår heraf, at den økonomiske ramme (indtægtsramme) for Brønderslev Spildevand A/S for 2018 er 63.222.871 kr. Ifølge Budget 2018 for Brønderslev Spildevand A/S vil den samlede indtægt i 2018 være på 47.043.600 kr. Indtægten ligger således betydeligt under indtægtsrammen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender de af forsyningsbestyrelserne godkendte takster for vand og spildevand.

Personale

Ingen

Beslutning

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard og Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Frigivelse af midler til udarbejdelse af "Helhedsplan for Banegårdspladsen"


Resume

Sagsforløb: ØK/TM/BY

I forbindelse med planlægning for et nyt stort bolig- og butiksprojekt på Banegårdspladsen i Brønderslev er der behov for at gennemføre en helhedsplanlægning for Banegårdpladsen.

Byrådet skal tage stilling til, om der kan frigives 400.000 kr. fra midtbypuljen til gennemførelse af helhedsplanlægning på Banegårdspladsen i Brønderslev.

Sagsfremstilling

I forbindelse med planlægning for et nyt stort bolig- og butiksprojekt på de grunde, der i dag huser rets- og postbygning på Banegårdspladsen i Brønderslev, opstår der et behov for at gennemføre en helhedsplanlægning for Banegårdpladsen.

I helhedsplanen for Banegårdspladsen skal der bl.a. tages stilling til:

 • Områdets fremtidige trafikstruktur (veje, stier og parkering)
 • Indretning af den kollektive trafikbetjening (bus og tog)
 • Områdets fremtidige bebyggelsesstruktur (omfanget og placering af ny bebyggelse)
 • Områdets fremtidige anvendelser
 • Banegårdspladsens sammenhæng til handelsgaderne og Rododendronparken

Helhedsplanen skal bl.a. danne baggrund for en ansøgning om medfinansiering til planens realisering fra Realdania. Arbejdet med helhedsplanen forventes forankret i et nyt midtbyråd for Brønderslev, ligesom byens borgere vil blive inddraget i udarbejdelsen. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har behov for konsulentbistand til udarbejdelse af helhedsplanen samt midler til gennemførelse af processen. I forbindelse med processen forventes der udgifter til fx landinspektør, studietur, afholdelse af arrangementer, fotostater i gadebilledet mv., jf. aktiviteter i "Genform Dronninglund" projektet. Der anmodes derfor om frigivelse af 400.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver 400.000 kr. fra midtbypuljen til gennemførelse af helhedsplanlægning på Banegårdspladsen i Brønderslev.

Teknik- og Miljøudvalget behandler sagen på møde den 14. december 2017.

Personale

Ingen.

Økonomi

Anlægspuljen til Midtbyplaner er i 2017 på 1,9 mio. kr. - inkl. ikke forbrugte anlægsmidler fra 2016.

Beslutning

Indstilles frigivet.

Claus Kongsgaard og Arne M. Jensen var fraværende.

Til toppen


8. Anlægsbevilling til færdiggørelse af byparken i Brønderslev med bålplads, beplantning m.v.


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I takt med udbygning af Nordbyen i Brønderslev, ønskes Byparken ligeledes udbygget efter planen.

Byrådet skal tage stilling til, om der kan meddeles anlægsbevilling på 150.000 kr. til færdiggørelse af Byparken ved etablering af bålplads, beplantning m.v.

Sagsfremstilling

I takt med udbygning af Nordbyen, Brønderslev, ønskes Byparken ligeledes udbygget efter planen.

Vej og Park har udarbejdet et prisoverslag på færdiggørelse af Byparken ved etablering af bl.a. bålplads med siddesten og grillrist samt beplantning af frugttræer og buske rundt om pladsen.

Samlet prisoverslag er på 150.000 kr. ekskl. moms.

Anlægsperioden er 4-6 uger.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet meddeler en anlægsbevilling på 150.000 kr., og at beløbet finansieres over jordforsyningskontoen.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 27. november 2017, pkt. 7:

Indstilles til godkendelse.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Indstilles frigivet.

Claus Kongsgaard og Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Ansøgning fra Manna-Thise Multihus om låneforlængelse


Resume

Sagsforløb: FK/ØK

Stillingtagen til ansøgning fra Manna-Thise Multihus om forlængelse af rente- og afdragsfrie lån på 1,3 mio. kr.

Sagsfremstilling

Brønderslev Byråd besluttede 9. november 2005 at bevilge 1,3 mio. kr. som rente- og afdragsfrit lån med mulighed for genforhandling om 10 år.

Genforhandlingen har været stillet i bero i forbindelse med udarbejdelse af samarbejdsaftalen med de selvejende haller og seneste beslutning om reduktion af driftstilskud til Manna-Thise Multihus.

I foråret 2017 blev der holdt møde mellem Team Fritid og Kultur, Økonomiafdelingen og repræsentanter fra Manna-Thise Multihus om muligheder for tilbagebetaling af lånet. Da bestyrelsen ønsker at investere yderligere i Manna-Thise Multihus, søges der om forlængelse af lånet med 20 år.

Bestyrelsen har gennem flere år haft problemer med sydgavlen af hallen. Der er derfor indhentet forskellige tilbud, og det vil mindst koste 300.000 kr. at få gjort muren tæt. I stedet for at udbedre sydgavlen, er det derfor besluttet at bygge til multihuset, således at den nuværende sydgavl bliver en indvendig væg. Der er købt jord for at kunne bygge til, og kommunen er i øjeblikket ved at revidere lokalplanen for området.

Der er forventning om, at Manna-Thise Multihus igangsætter arbejdet, så snart der er en afklaring af låneforlængelse, forventelig i starten af 2018.

Med de udvendige mål bliver tilbygningen på 912 m2. De fleste kvadratmeter i tilbygningen skal indeholde et nyt og tidssvarende forsamlingshus. Der er forventning om, at områdets beboere og foreninger kommer til at benytte lokalerne. Desuden er der forventning om, at lokalerne skal lejes ud til bl.a. fester. Tilbygningen skal indeholde: depotrum, legerum, "pejsestue", to værelser, toiletter og endnu to eller tre disponible rum.

På østsiden af hallen vil ydermuren blive flyttet ind, så der bliver overdækket tribune ud mod idrætsforeningens boldbaner. Overdækningen kan også bruges af dagplejemødrene til at sætte barnevogne i tørvejr.

Rent økonomisk bliver der investeret i Manna-Thise Multihus af opsparede midler. Da dette ikke er nok, er Manna-Thise Multihus nødt til at optage et banklån. Hvis banken skal kunne bevilge Manna-Thise Multihus lånet, skal der være en klar aftale mellem Manna-Thise Multihus og Brønderslev Kommune om afdragsfrie lån. Manna-Thise Multihus anmoder derfor om forlængelse af lånet i 20 år.

Der forventes umiddelbart ikke et større driftstilskud ved tilbygning til multihuset.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur henleder opmærksomheden på, at der med forlængelse af lån på 1,3 mio. kr., forventelig vil blive optaget et banklån uden kommunal lånegaranti. I den forbindelse skal det oplyses, at eventuelle lån med eller uden kommunal lånegaranti kan påvirker den kommunale låneramme. Økonomiudvalget godkendte, den 23. august 2017 "Praksis om selvejende institutioners låneoptagelse med eller uden kommunal lånegaranti". Som beskrevet i denne praksis, skal der derfor opfordres til dialog med repræsentanter for Manna-Thise Multihus.

Manna-Thise Multihus oplyser, at der overvejes udleje til kommercielle formål, herunder etablering af værelser. Hvis der bliver tale om kommercielle formål, så skal regnskabspraksis ændres jf. Samarbejdsaftale med selvejende haller godkendt af Byrådet den 2. september 2015. I dialogmøde med Manna-Thise Multihus vil der desuden skulle tages højde for en konkretisering af foreningens vedtægter, således at de er i overensstemmelse med de nye tiltag.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget tager stilling til ansøgning om låneforlængelse i yderligere 20 år.

Personale

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 7. december 2017, pkt. 4:

Fritids- og Kulturvalget kan konstatere, at forsamlingshusproblematikken og kompetencen til låneforlængelsen ligger i Økonomiudvalget, hvorfor sagen oversendes til behandling.

Lars Bisgaard var fraværende.

Beslutning

Lånet forlænges 20 år og skal afdrages over 20 år.

Lene Hansen og Henning Jørgensen er imod afdragsordningen.

Claus Kongsgaard og Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Overførsel af areal til Manna Thise Multihus


Resume

Sagsforløb: ØK

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 09-O-01.01 for Manna Thise Multihus. Lokalplanen giver mulighed for tilbygning til det eksisterende multihus.

I forbindelse med lokalplanlægningen og byggeriet er der ønske om at få overført et kommunalt ejet areal på 846 m2, for at muliggøre det ønskede byggeri.

Økonomiudvalget skal tage stilling til om der kan overføres areal til Manna Thise Multihus, og hvilke betingelser der skal være for arealoverførslen.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 09-O-01.01 for Manna Thise Multihus. Lokalplanen giver mulighed for tilbygning til det eksisterende multihus samt dertilhørende parkering, vej, regnvandshåndtering og beplantningsbælte.

En mindre del af lokalplanområdet (ca. 846 m2) omfatter kommunens ejendom matr. nr. 30r, Tise by, Tise. Det er ikke muligt at bygge på tværs af skel. Det betyder, at for udvidelsen af multihuset kan udformes som ønsket, er det nødvendigt, at der sker en overførsel af det areal af 30r, som ligger inden for lokalplanafgrænsningen. I bilag kan arealet ses - lokalplanområdet er markeret med rød og det areal, som ønskes overført er markeret med grøn.

Manna Thise Multihus ansøger derfor om, at få overført ca. 846 m2 fra Brønderslev Kommunes areal til et areal ejet af Manna-Thise multihal S/I, Jens Thise vej 33, Manna-Thise.

Ændringer vil medføre udgifter til landinspektør.

Det skal overvejes, om der skal tinglyses tilbagekøbsret på det areal, som overføres til multihuset, så Brønderslev Kommune har mulighed for tilbageførsel af arealet ved eventuelt salg.

Der henvises til tilsvarende godkendt sag på Tømmerbyvej 2 fra 2014/15. Her drejede det sig om en arealoverførsel på 844 m2 til Kultur- og Samlingshuset i Stenum. Her blev der stillet betingelser om, at samlingshuset betalte omkostningerne for arealoverførslen samt sørgede for tinglysning af tilbagekøbsret.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget beslutter, om arealet skal overføres, og om eventuelle betingelser skal være, at multihuset betaler omkostningerne til arealoverførslen, samt om der skal tinglyses tilbagekøbsret på det overførte areal.

Beslutning

Godkendt.

Claus Kongsgaard og Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Leje af areal til privatskole i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget skal tage stilling til, hvorvidt der kan udlejes kommunalt ejet areal til opstart af privatskole i Brønderslev by, samt evt. til hvilken pris.

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen for etablering af Brønderslev Privatskole ønsker at starte ny skole, hvor det er planen, at undervisningen i de første 2-3 år skal foregå i lejede pavilloner, som de ønsker at sætte op på grunden langs med Brønderslev hallerne ved siden af tribunen ud mod Nørregade, Brønderslev.

Pavillonerne kan stables, og skolen forventer første år at skulle bruge ca. 500 m2 undervisningslokaler. Det er også et ønske, at eleverne kan opholde sig udenfor i pauser og gøre brug af græsarealer og legeplads i tilknytning til Brønderslev Hallerne.

Arbejdsgruppen foreslår en symbolsk udlejningspris af grunden på 1000,- kr. månedligt.

Kommunaldirektøren anbefaler, at Økonomiudvalget tager stilling til forespørgslen og evt. fastsætter en leje.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der ønskes en nærmere beskrivelse af

 • Projektet, herunder udseende af planlagt bygningsmasse
 • Trafikale og parkeringsmæssige forhold
 • Økonomi i projekt
 • Forhold til øvrig planlægning

inden der tages stilling til ansøgning

Når beskrivelse modtages, indkaldes gruppen til møde.

Claus Kongsgaard og Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Endelig vedtagelse af lokalplan 02-B-16.01 samt kommuneplantillæg - tæt-lav boligområde, Tranebærvej 6A, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Forslag til lokalplan 02-B-16.01 samt kommuneplantillæg for et tæt-lav boligområde på Tranebærvej 6A, Dronninglund, har været i offentlig høring fra den 6. oktober 2017 til den 3. november 2017.

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres 22 boliger på ejendommen, hvor den tidligere Realskole lå. Der er indkommet fem bemærkninger vedr. p-pladser, udkørsel til Tranebærvej, legeplads samt matrikulære forhold.

Byrådet skal tage stilling til indsigelserne, og om lokalplanen kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 02-B-16.01 samt kommuneplantillæg for et tæt-lav boligområde på Tranebærvej 6A, Dronninglund, har været i offentlig høring fra den 6. oktober 2017 til den 3. november 2017.

Der er kommet bemærkninger fra:

 1. Bøgevangen 27
 2. Rørholtvej 3A
 3. Astersvej 14
 4. Tranebærvej 8
 5. Tranebærvej 10 (Indkommet efter høringsfristens udløb)

Indsigelse fra Bøgevangen 27, Rørholtvej 3A og Tranebærvej 10

Indsigerne mener, at der i planforslaget mangler p-pladser. Indsigerne mener, at antallet af p-pladser ikke er tilstrækkelige i forhold til områdets fremtidige anvendelse og mulige beboermålgruppe. Konsekvensen vil være et yderligere parkeringspres på Rørholtvej og Tranebærvej med kantparkering.

Bøgevangen 27 mener, at indbetaling til parkeringsfonden ikke vil løse udfordringerne, da der ikke er plads til flere p-pladser i det bebyggede nærmiljø. Bøgevangen 27 er der ud over imod udkørsel fra lokalplanområdet til Tranebærvej, med begrundelse i, at Tranebærvej er en stillevej.

Tranebærvej 10 mener, at kommende beboere vil anvende Tranebærvej til parkering, jf. nærhedsprincippet, og dermed forværre presset på vejen, der ifølge indsiger er belastet i forvejen. Indsiger foreslår, at det ikke tillades for kommende beboere inden for lokalplanområdet, at parkere på Tranebærvej eller at der etableres privat parkering på Tranebærvej.

Fagforvaltningens bemærkninger til indsigelserne

Byrådet besluttede den 4. oktober 2017, at der gives tilladelse til fritagelse for anlæg af de manglende p-pladser på egen grund mod indbetaling til parkeringsfonden. Kommunen er, inden for en periode på fem år, forpligtet til at etablere de manglende p-pladser andetsteds i nærområdet.

I forbindelse med projektet ”Genform Dronninglund” arbejdes der med at forbedre p-pladsforholdene i og omkring Slotsgade, heriblandt etablering af nye p-pladser. De indbetalte midler til parkeringsfonden i denne sag vil kunne anvendes til at skabe egnede p-pladser i nærområdet.

I lokalplanen må Tranebærvej kun benyttes som udkørsel og kun for ambulancer, handicap- og servicebiler. Dog kan der tillades gennemkørsel i mindre omfang i forbindelse med aflæsning af varer. Fagforvaltningen vurderer, at antallet af udkørsler fra området til Tranebærvej vil være begrænsede pga. vejforholdene, og at der ingen tidsbesparelse er forbundet med udkørslen.

Tranebærvej er udlagt som en offentlig vej, og parkering langs vejen kan ikke reguleres. Fagforvaltningen evaluerer løbende p-forholdende i nærområdet, og vil i takt med beboernes indflytning vurdere, om der er behov for yderligere foranstaltninger.

Indsigelse fra Astersvej 14

Indsiger har benyttet legepladsen fra dengang ejendommen blev anvendt som børneinstitution. Indsiger mener, at der mangler legefaciliteter for områdets og byens beboere.

Fagforvaltningens bemærkninger til indsigelsen

Denne lokalplan omhandler et privat byggeprojekt, og der er ingen praksis for at fremsætte krav om etablering af legefaciliteter på de fælles opholdsarealer i en lokalplan. Der foreligger ingen planer for legeplads i lokalplanen, og de planlagte opholdsarealer giver kun i ringe omfang mulighed for det.

I forbindelse med projektet ”Genform Dronninglund” arbejdes der med at etablere et nyt bytorv ved biblioteket, som bl.a. omfatter et større rekreativt areal med plads til legefaciliteter. Det er målet, at det nye bytorv og de nye legearealer skal henvende sig til alle byens borgere. Fagforvaltningen vurderer, at bytorvet i fremtiden vil kunne fungere som et centralt mødested i byen med mulighed for både ophold, leg og afholdelse af arrangementer.

Indsigelse fra Tranebærvej 8

Indsiger er ejer af matriklen, hvor der foregår ind- og udkørsel fra lokalplanområdet på Tranebærvej. Ind- og udkørslen har i alle årene foregået over indsigers ejendom, da der er en tinglyst vejret.

Indsiger har gjort opmærksom på det uhensigtsmæssige i placeringen af en handicap p-plads ved udkørslen. Indsiger foreslår arealoverførsel af det tinglyste vejareal til ejer af lokalplanområdet.

Fagforvaltningens bemærkninger til indsigelsen

På baggrund af indsigelsen er der holdt møde med ejer af henholdsvis lokalplanområdet og Tranebærvej 8. Der er opnået enighed om at flytte en p-plads længere ind på lokalplanområdet. Der er desuden opnået enighed mellem de to ejere om arealoverførsel, således at udkørselsarealet bliver tilskødet matriklen for Tranebærvej 6A. Som konsekvens er der sket en mindre tilretning af lokalplanafgrænsningen.

Fagforvaltningen har administrativt godkendt ændringerne, da konsekvenserne i lokalplanen er af mindre og udelukkende teknisk karakter.

Udtalelse fra Bygherre Panorama-Byg Aps

Indsigelserne er, jf. forvaltningslovens § 19, fremlagt for bygherre. Bygherre henleder i udtalelsen opmærksomheden på dennes uenighed i Byrådets beslutning om, at der skal ske indbetaling til parkeringsfonden for de manglende p-pladser på egen grund. Bygherre mener, at der i Økonomiudvalget er truffet beslutning om godkendelse af et projektforslag indeholdende én p-plads pr. bolig i forbindelse med salg af ejendommen på et møde den 22. marts 2017. Bygherre mener endvidere, at fagforvaltningen har godkendt bebyggelsesplan og vejprojekt med færre p-pladser, end hvad vedtægten foreskriver uden at gøre tilstrækkelig opmærksom på kravet om indbetaling til parkeringsfonden.

Fagforvaltningens bemærkninger til udtalelsen

Der er i kommentaren til lokalplanens stk. 5.4 nævnt, at der som udgangspunkt skal etableres parkeringspladser på egen grund. Såfremt det ikke er muligt at indrette det nødvendige antal parkeringspladser på egen grund, kan kommunen dispensere herfra på betingelse af, at bygherre indbetaler til kommunens parkeringsfond. Bygherre har haft mulighed for at kommentere lokalplanudkastet inden offentliggørelse.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet træffer beslutning om,

 • forsat tilladelse til fritagelse for anlæg af de manglende p-pladser på egen grund,
 • forsat krav om indbetaling til parkeringsfonden,
 • afvisning af indsigelserne i øvrigt, og
 • endelig vedtagelse af lokalplan 02-B-16.01 og tilhørende kommuneplantillæg.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 27. november 2017, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse som forslået af fagforvaltningen.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard og Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Revision af styrelsesvedtægten på skoleområdet


Resume

Sagsforløb: MED-BK/BS/ØK/BY

Børne- og Skoleudvalget fremsender revideret styrelsesvedtægt på skoleområdet til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget har bedt om at få styrelsesvedtægten på skoleområdet til politisk behandling i efteråret 2017.

I forbindelse med beslutningen om en ny skolestruktur pr. 1. august 2016 godkendte Byrådet den 30. marts 2016 både styrelsesvedtægt samt bilag til styrelsesvedtægt.

Efter at den nye skolestruktur med 4 skoledistrikter blev implementeret pr. august 2016, har der været politiske beslutninger, som gør, at især bilaget til styrelsesvedtægten skal ændres. Det drejer sig bl.a. om ressourcetildelingsmodellerne på almen- og specialområdet samt visitationsprocedurer.

Derudover har der oven på skoleindskrivningen til samt planlægningen af skoleåret 2017-18 været udtrykt politisk ønske om at få genvurderet ordlyden i bilaget til styrelsesvedtægten.

Udover forslag til revideret styrelsesvedtægt samt bilag til styrelsesvedtægt har fagforvaltningen udarbejdet en læsevejledning, som foreslås medsendt til skolebestyrelse og MED-udvalg, således at de kan se, hvor der forslås ændringer i forhold til nuværende vedtægter.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget sender vedlagte vedtægter til udtalelse i skolebestyrelser og MED-udvalg i perioden fra 4. oktober til 20. november 2017.

Børne- og Skoleudvalget, 3. oktober 2017, punkt 3:

Fagforvaltningens forslag godkendt.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Fag MED for Børn og Kultur:

Ved høringsperiodens afslutning er der modtaget 8 høringssvar fra henholdsvis lokal-MED og bestyrelser.

Fag MED for Børn og Kultur, 23. november 2017, pkt. 6:

Medarbejderne fra Fag MED Børn og Kultur udtaler følgende:

Medarbejderne i Fag MED ser det som godt, at man reviderer styrelsesvedtægten, da der ved oprettelsen af distrikter er sket nogle justeringer, som ikke var forudset i den tidligere vedtægt.

Umiddelbart ser det positivt ud med vedtagelsen af max 26 elever i 0. kl., men skolerne vil kunne havne i en uheldig situation, hvor de ved oprettelse af 1. klasser året efter kan risikere at skulle lægge eks. 3 klasser sammen til 2. Det er vigtigt, at de økonomiske midler altid følger med, når der vedtages politiske beslutninger, ellers presses medarbejderne yderligere, og det harmonerer ikke med kommunens tanker om sammenhængende børnepolitik med fokus på gode overgange.

Kompetencen til at anvende § 16 B bør placeres ude på skolerne, men her er det ligeledes vigtigt, at de økonomiske midler følger med, således at der også kan blive økonomisk mulighed for at konvertere understøttende undervisning til 2-lærerordninger i indskolingen, hvor det nok er mest nødvendigt, og hvor det vil komme til at koste SFO-timer.

Det foreslås, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, hvor mange klasser der tildeles ressourcer til i hvert skoledistrikt. Det er vigtigt at være opmærksom på, at dette vil kunne medføre en elevvandring fra små og mellemstore skoler til de store skoler, jævnfør de indkomne høringssvar. Medarbejderne i Fag MED mener, dette absolut bør undgås.

Generelt mener medarbejderne i Fag MED, at alle de indkomme høringssvar beskriver problematikker, som absolut bør rettes, inden endelig vedtagelse af styrelsesvedtægten.

Fraværende: Jørn Godsk, Mona Olsen og Merete Høier Andreasen mødte for Lena Skjødsholm.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde den 5. december 2017:

Børne- og Skoleudvalget drøfter og godkender revideret styrelsesvedtægt på baggrund af modtagne høringssvar.

Personale

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 5. december 2017, pkt. 4:

Vedr. pkt. 9.1: På baggrund af de indkomne høringssvar ønsker udvalget, at det på januar-mødet 2018 drøftes, hvorledes problemstillingerne vedr. en klassedannelse på 26 elever i 0.klasse kan løses.

De af udvalget besluttede ændringer og præciseringer indarbejdes i forslaget til styrelsesvedtægt.

Udvalget indstiller det reviderede forslag til styrelsesvedtægt godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget, den 13. december 2017:

De af Børne- og Skoleudvalget besluttede ændringer og præciseringer er indarbejdet i det reviderede forslag til "Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune, dec 2017" samt "Bilag til styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune, dec 2017", som udvalget indstiller godkendt.

Beslutning

Styrelsesvedtægt indstilles til godkendelse

Claus Kongsgaard og Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Sammenhængende Børnepolitik 2017


Resume

Sagsforløb: Fag-MED BK/HR/BE/BS/ØK/BY

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde i foråret 2017, at revidere kommunens sammenhængende børnepolitik, så den fortsat kan binde en rød tråd på tværs af fagområder inden for hele børne- og ungeområdet.

Børne- og Skoleudvalget sender Sammenhængende Børnepolitik 2017 for Brønderslev Kommune til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Med de seneste års initiativer inden for børne- og ungeområdet besluttede Børne- og Skoleudvalget i foråret 2017 at revidere kommunens sammenhængende børnepolitik med henblik på en politisk godkendelse i Byrådet 20. december 2017.

En styregruppe bestående af: Børne- og familiechef Inge Gorm Andersen, skolechef Carsten Otte og konsulent Hanne Jakobsen har forestået arbejdet med at udarbejde en sammenhængende børnepolitik, som tager udgangspunkt i tilkendegivelser og ønsker fra Børne- og Skoleudvalget og Chefgruppen inden for Børn & Kultur. Styregruppen har haft en konkret ramme for udarbejdelsen. En ramme som bl.a. betyder, at den Sammenhængende Børnepolitik 2017 favner værdier og principper i de eksisterende politikker og strategier – herunder "I samspil med borgerne", "Børnesyn" og den særlige indsats "Varige spor". Den Sammenhængende Børnepolitik 2017 er dermed ’det fælles tredje,’ der skal udstikke en fælles retning for samarbejder og indsatser på både almen- og specialområdet.

Børne- og Skoleudvalget lagde i sit opdrag vægt på, at man i politikrevideringen søgte en bred inddragelse. Nedenstående fire interessentgrupper blev udpeget:

 • Børn og forældre – specialområdet (forældre til børn i Børne- og Familieafdelingen)
 • Børn og forældre - almenområdet (forældre- og skolebestyrelser, elevråd og ungeråd)
 • Foreninger og organisationer (udvalgte foreninger, Integrationsråd, Handicapråd)
 • Kommunale aktører (et repræsentativt udsnit af ledere og medarbejdere i den kommunale forvaltning; Myndighed, PPR, Skoler og Dagtilbud, Forebyggelse og Sundhed, Fritid & Kultur, UU og Ungecenter)

Forskellige processer og metoder er anvendt for at nå bredt ud til så mange som muligt. Bl.a. er elever, forældre og ungeråd inddraget ved hjælp af et spørgeskema, som er rundsendt i november 2017. Forældre- og Skolebestyrelser er endvidere orienteret om arbejdet og inddragelsesprocessen på et møde i det Fælles Rådgivende Organ.

Repræsentanter for kommunale aktører har deltaget i et møde, hvor rammen for politikken er drøftet, og hvor det primære fokus var på dialogen om de retningsanvisende elementer. – Altså hvordan der i hverdagen arbejdes for og samarbejdes om, at alle børn trives, udvikles og lærer.

Forinden inddragelsesprocessen blev igangsat, havde styregruppen sparringsmøde med ledelsesrepræsentanter fra Ungecenteret omkring den reviderede politik.

Efter inddragelsesprocessen er alle input, tilkendegivelser og svarresultater gennemgået af styregruppen, som har klargjort politikken til politisk behandling.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter udkast til revideret Sammenhængende Børnepolitik 2017 for Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen.

Indstilling

Fag MED for Børn og Kultur, 23. november 2017 punkt 5:

Fag MED er orienteret om, at godkendelse af det forslåede politikudkast ikke i sig selv er opstart til nye indsatser, men at politikken afspejler den retning og de mål, der er arbejdet efter de seneste år og derfor kan ses som ”overliggeren” i forhold til den række af indsatser, der i samme periode har været gennemført, eksempelvis Udvikling i Fællesskaber, Børnesynet og Varige Spor.

Fag MED anbefaler det udarbejdede politikudkast godkendt.

Handicaprådet, 4. december 2017 punkt 4:

Handicaprådet finder, at udkast til Sammenhængende Børnepolitik 2017 er et flot stykke arbejde og anbefaler godkendelse i udvalget.

Afbud:

John Erik Jensen – afbud fra suppleant

Peter Baggesgaard – afbud fra suppleant

Ole Jespersgaard – afbud fra suppleant

Peter H. S. Kristensen – suppleant Knud L. Pedersen var fremmødt.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde den 5. december 2017:

Høringssvar fra henholdsvis Handicaprådet og Beskæftigelsesudvalget vil foreligge til mødet. Efter inddragelsesprocessen i november er alle input, tilkendegivelser og svarresultater gennemgået af styregruppen, som har udarbejdet udkast til politik til drøftelse og behandling i Børne- og Skoleudvalget.

Beskæftigelsesudvalget, 4. december 2017, pkt. 8:

Indstilles til godkendelse.

Børne- og Skoleudvalget, 5. december 2017, pkt. 5:

Udvalget anbefaler det fremlagte forslag til Sammenhængende Børnepolitik godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard og Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Godkendelse af ældrepolitik


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/BY

På baggrund af en høringsrunde og dermed revision af udkastet sendes ældrepolitikken til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Den 5. oktober 2017 godkendte Ældreomsorgsudvalget udkastet til Brønderslev Kommunens nye ældrepolitik, der indeholder følgende 6 principper:

1. princip:

En god ældrepolitik omfavner det hele ældreliv herunder det fysiske, mentale og sociale velbefindende.

2. princip:

Brønderslev Kommune har respekt for ældre borgeres livserfaring. Respekten for dette skal mærkes i kommunikationen med og til ældre borgere.

3. princip:

Brønderslev Kommune ønsker at inkludere og integrere ældre borgere i fællesskabet.

4. princip:

Brønderslev Kommunes ældre borgere er aktive, selvstændige og har forskellige behov. Derfor skal kommunen tilbyde og udvikle fleksible løsninger.

5. princip:

I Brønderslev Kommune er der samspil mellem kommunen og ældre borgere i forhold til sundhed og forebyggelse.

6. princip:

Brønderslev Kommune understøtter frivilligt arbejde og anerkender det som en stor ressource i hverdagen. Frivillige kan tilbyde noget, kommunen ikke kan.

Udkastet til ældrepolitikken har været i offentlig høring samt i høring hos Direktionen, Fag-MED, Handicaprådet og Ældrerådet. Høringen har givet anledning til få ændringer i ældrepolitikken. Ændringerne fremgår af bilaget.

Den endelige udgave af ældrepolitikken foreligger nu og sendes til politisk godkendelse.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender ældrepolitikken.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 7. december 2017, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard og Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Fremtidens plejecentre


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/BY

I Budgetaftale 2017 besluttede partierne, "at der skal udarbejdes en plan for den fremtidige anvendelse af de kommunale plejecentre med henblik på at imødekomme de forandringer, der sker på ældreområdet i de kommende år. Herunder den store venteliste til plejehjemspladser i Brønderslev by, stadig hurtigere udskrivninger fra sygehusene og konsekvenserne af de færre sengepladser på det nye sygehus i Aalborg, øget kompetencekrav til personalet og øgede udfordringer til det nære sundhedsvæsen samt etablering af nye friplejehjem. Planen forelægges til politisk behandling senest 30. juni 2017."

Sagen har været drøftet i Ældreomsorgsudvalget den 29. juni 2017, med supplerende drøftelser på møderne den 7. september 2017 og den 5. oktober 2017. De oprindelige 6 scenarier er på baggrund af drøftelserne i udvalget reduceret til de nuværende 3 scenarier.

Status for budgetaftalepunktet sendes til drøftelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har sammen med konsulentvirksomheden 4Improve udarbejdet 6 scenarier for den fremtidige anvendelse af de kommunale plejeboliger. Scenarierne og anbefalingerne udspringer af en række workshops, hvor kommunale repræsentanter, tillidsrepræsentanter og de faglige organisationer har deltaget og drøftet en række af de udfordringer, fremtiden bringer.

Der er på workshopdagene udarbejdet 4 sunde principper, som danner udgangspunkt for udarbejdelse og kvalificering af de forskellige scenarier. Principperne er et bud på pejlemærker, der kan tillægges særlig vægt, når den fremtidige struktur på området skal tilrettelægges.

Planen har været sendt i 1. høring hos en række eksterne og interne høringsparter for at sikre bred involvering.

På Ældreomsorgsudvalgsmødet den 29. juni 2017 blev de 6 scenarier for den fremtidige plejecenterstruktur fremlagt sammen med de indkomne høringssvar. I forlængelse af debatten på udvalgsmødet og frem til nu samt det vedtagne budget, er der udarbejdet yderligere tre scenarier.

Fælles for scenarierne er, at Elmehøj lukkes og på Hellevadlund etableres Hellevadlund Rehabiliteringscenter med 6-8 pladser. De øvrige 10 pladser omdannes til ældreboliger. Margrethelund udvides med 20 almindelige pladser ved, at Stenumgård og Cassiopeia bytter "plads". Alle aflastningspladser samles på Margrethelund.

Scenarie A: Budgetaftale-løsningen

Samlet set reduceres antallet af almene pladser i dette scenarie med 65 pladser, og antallet af midlertidige pladser øges med 6 pladser. Margrethelund vil fremadrettet have almindelige pladser, demens pladser og midlertidige pladser.

Kornumgård lukker 20 pladser. Disse pladser vil gradvist kunne åbnes igen i takt med at behovet for plejecenterpladser vil stige igen om nogle år, og dermed vil fremtidigt nybyggeri kunne udsættes.

Scenarie B: Både- og løsningen

Samlet set reduceres antallet af almene pladser i dette scenarie med 69 pladser, og antallet af midlertidige pladser øges med 6 pladser.

24 boliger på Margrethelund ombygges til 16 boliger efter almenboligloven, hvilket giver en reduktion på 8 boliger.

Rosengården omdannes til demensplejehjem ved overførsel af 24 demenspladser fra Margrethelund.

Kornumgård lukker 15 pladser. Disse pladser vil gradvist kunne åbnes igen i takt med at behovet for plejecenterpladser vil stige igen om nogle år.

Scenarie C: Anlægsbudget-løsningen, plejecenter efter almenboligloven

Samlet set reduceres antallet af almene pladser i dette scenarie med 80 pladser, og antallet af midlertidige pladser øges med 6 pladser.

Margrethelund ombygges fuldt ud efter almenboligloven, hvorved antallet af boliger reduceres med 24.

Rosengården omdannes til demensplejehjem ved overførsel af 24 demenspladser fra Margrethelund.

Kornumgård lukker 10 pladser. Disse pladser vil gradvist kunne åbnes igen i takt med at behovet for plejecenterpladser vil stige igen om nogle år.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet et notat som nærmere beskriver scenarierne og de økonomiske forhold som knytter sig til de enkelte scenarier i forhold til anlæg og drift.

Etablering af nyt rehabiliteringstilbud

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet en uddybende beskrivelse vedrørende etablering af et nyt genoptræningstilbud (højskole) på baggrund af spørgsmål fra Ældreomsorgsudvalget den 5. oktober 2017. Beskrivelsen er udarbejdet med inspiration fra et tilsvarende tilbud i Aalborg Kommune, og den primære målgruppe er borgere, der er fyldt 18 år, og som med en intensiv døgndækket indsats vurderes at kunne blive helt eller delvist selvhjulpne. Højskolen vil modtage kursister med varieret rehabiliteringsbehov fra hele kommunen både fra eget hjem og efter udskrivelse fra sygehus.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Byrådet:

 • Peger på det/de scenarier, som Byrådet finder bedst imødekommer de udfordringer, der er beskrevet i budgetaftaleteksten til budget 2017
 • Godkender, at det nye Ældreomsorgsudvalg – i lyset af ovenstående anbefaling – fortsætter arbejdetmed en samlet plan for fremtidens plejecenterstruktur
 • Godkender, at det nye Ældreomsorgsudvalg – som en del af den samlede plejecenterstruktur – arbejder videre med etablering af Hellevadlund Rehabiliteringscenter
Økonomi

Økonomiafdelingen lægger til grund, at der er tale om et overslag over udgifterne ved valg af forskellige modeller, og at disse overslag skal kvalificeres nærmere senere i processen. Økonomiafdelingen har deltaget i dele af beregningerne, men ikke alle.

Økonomiafdelingen gør opmærksom på, at scenarierne beskriver en før og efter situation. De driftsøkonomiske konsekvenser i de år, hvor Margrethelund vil være under ombygning, kan først beskrives nærmere, når der er valgt model og besluttet en tidsplan for ombygningen.

Økonomiafdelingen kan i øvrigt bemærke, at udgifter til anlæg på Margrethelund på 0,3 mio. kr. i 2018 og 2,0 mio. kr. i 2019 afspejler den vedtagne budgetaftale for Budget 2018.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 7. december 2017, pkt. 6:

Ældreomsorgsudvalget indstiller over for Økonomiudvalget og Byrådet, at

 • der ikke ændres på plejecentrene Stengården, Rosengården, Støberiet, Valdemarsgade og Elmehøj,
 • Cassiopeia overføres til Ældreområdet,
 • Stenumgård overføres til Social- og Sundhedsområdet,
 • Margrethelund påbegyndes ombygget som kommunalt plejecenter, dvs. efter scenarie A, idet de midlertidige pladser herved bevares som 1-rumsboliger, som er vurderet mest optimal til målgruppen, samt at demenspladserne herved kan bevares på Margrethelund,
 • der først efter ombygning af Margrethelund tages stilling til evt. lukning af plejecentre,
 • der foreslås oprettet Hellevadlund Rehabiliteringscenter,
 • der lukkes op til 20 pladser på Kornumgård i takt med, at der opstår overkapacitet af plejecenterpladser i 2018 og frem.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Bullet 2 og 3 indstilles til godkendelse, de øvrige punkter behandles på temamøde.

Lene Hansen og Henning Jørgensen indstiller Ældreomsorgsudvalgets samlede indstilling.

Claus Kongsgaard og Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


17. Håndtering af ledige plejeboliger


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK

Den 9. marts 2017 besluttede Ældreomsorgsudvalget at lukke plejeboliger på Hellevadlund, Elmehøj, Rosengården og Kornumgaard. Byrådet drøftede den 25. oktober 2017 mulighederne af at genåbne eller udleje de lukkede plejeboliger og sendte herefter sagen tilbage til Ældreomsorgsudvalget.

Ældreomsorgsudvalget besluttede i møde den 9. november 2017 at genåbne pladserne som plejehjemspladser og bad samtidig om at få belyst de økonomiske konsekvenser ved genåbningen.

Økonomiudvalget anmodes om stillingtagen til, hvorvidt notat om de økonomiske konsekvenser skal behandles i budgetforligskredsen.

Sagsfremstilling

Den 9. marts 2017 besluttede Ældreomsorgsudvalget at lukke plejeboliger i et omfang, som svarer til en besparelse på 900.000 kr., for derigennem at få budgettet for 2017 til at balancere, og det blev efterfølgende besluttet at udmønte beslutningen således, at der ved ledighed lukkes plejecenterpladser på plejecentrene Stengården, Rosengården, Elmehøj og Hellevadlund, således at der fortsat vil være minimum 17 beboere hvert sted. Såfremt der bliver behov for at lukke yderligere pladser, eller at søgningen ud af kommunen øges væsentligt, forelægges sagen på ny for udvalget.

Byrådet drøftede den 25. oktober 2017 mulighederne af at udleje eller genåbne de lukkede plejeboliger. Byrådet sendte herefter sagen tilbage til Ældreomsorgsudvalget. Samtidig bad Byrådet forvaltningen om at beregne, hvad det vil koste at genåbne de lukkede plejeboliger. Dette har ikke været muligt at nå til Ældreomsorgsudvalgets møde den 9. november 2017.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forventer, at antallet af ledige plejeboliger vil stige yderligere, når Vivaldi Friplejehjem åbner 44 plejeboliger i Brønderslev by i sommeren 2018.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget:

 • Beslutter, om alle de lukkede plejeboliger skal genåbnes.
 • Drøfter principper for anvendelse af ledige plejecenterboliger som ældreboliger og proces forud for endelig beslutning samt udmøntning af denne.
 • Drøfter hvordan øvrige ledige kommunale plejeboliger skal håndteres, når Vivaldi Friplejehjem åbner i foråret 2018.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 9. november 2017, pkt. 4:

Udvalgets beslutning af 9. marts 2017 tilbageføres, og dermed genåbnes de lukkede plejeboliger. Udvalget ønsker forelagt et notat på næste møde, som beskriver de økonomiske konsekvenser heraf for 2018 med henblik på evt. oversendelse til budgetforligskredsen.

Udvalget ønsker plejecenterboliger, der har stået tomme i mere end 3 måneder, udlejet som ældreboliger. Forvaltningen udarbejder principper for den konkrete udmøntning af denne beslutning.

Peter H. S. Kristensen ønsker principper for udlejning af tomme plejecenterboliger som ældreboliger beskrevet før stillingtagen til spørgsmålet om udlejning.

Anvendelse af ledige kommunale plejeboliger indgår i en samlet plan for det fremtidige plejecenterområde.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 7. december 2017:

De økonomiske konsekvenser af genåbning af de lukkede plejecenterboliger er beskrevet i vedhæftede notat. Notatet indeholder desuden en beskrivelse af de budgetmæssige udfordringer, som må forventes på plejecenterområdet i 2018, således at der gives en samlet præsentation af budgetudfordringerne på plejecenterområdet. Det bemærkes, at notatet ikke beskriver de budgetmæssige udfordringer på de øvrige dele af ældreområdet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter vedhæftede notat samt beslutter, hvorvidt notatet skal oversendes til drøftelse i budgetforligskredsen.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Ældreomsorgsudvalget, 7. december 2017, pkt. 8:

Forvaltningen orienterede på mødet om status for genåbning af lukkede plejehjemspladser. Af de 11 lukkede pladser, jf. budgetopfølgning 3, er 6 udlejet, 2 er tilbudt og der arbejdes med at udbyde de sidste 3 pladser.

Udvalget ønsker notatet drøftet i budgetforligskredsen.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Budgetforligs kredsen indkaldes i det nye år for drøftelse af økonomiske konsekvenser.

Claus Kongsgaard og Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


18. Beskæftigelsesplan 2018


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Kommunerne udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, der indeholder mål for beskæftigelsesindsatsen og beskriver kommunens strategiske prioritering af indsatsen det kommende år.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet et udkast til Brønderslev Kommunes Beskæftigelsesplan 2018.

Byrådet skal tage stilling til, om Beskæftigelsesplan 2018 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunerne udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan med mål for beskæftigelsesindsatsen og en beskrivelse af kommunens strategiske prioritering af indsatsen det kommende år.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet et udkast til Brønderslev Kommunes Beskæftigelsesplan 2018 med afsæt i de mål, beskæftigelsesministeren har udmeldt for 2018.

Beskæftigelsesudvalget har på et fælles temamøde den 6. november 2017 drøftet første udkast af beskæftigelsesplanen med Det Lokale Arbejdsmarkedsforum (LAF) og Integrationsrådet. Første udkast har der ud over været i høring med svarfrist den 17. november 2017. Der er indkommet et høringssvar fra LO Brønderslev-Dronninglund.

Med afsæt i de fremsatte bemærkninger på fællesmødet og det fremsendte høringssvar har Fagforvaltningen for Beskæftigelse justeret beskæftigelsesplanen og fremsender nu 2. udkast. De ændringer, der er foretaget i planen i forhold til 1. udkast, er markeret med gul.

Høringssvar fra LO Brønderslev-Dronninglund er vedlagt som bilag. LO's bemærkninger vil blive indarbejdet i den videre implementering af beskæftigelsesplanen.

Omdrejningspunktet i beskæftigelsesplanen for 2018 er de fem ministermål samt et lokalt mål:

1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse

Som noget nyt har beskæftigelsesministeren opsat et selvstændigt mål med fokus på det samlede antal borgere på offentlig forsørgelse. Et fald i antallet af ydelsesmodtagere på ét område kan været udtryk for en stigning på andre området. Derfor vil Brønderslev Job- og UngeCentret i 2018 følge udviklingen på det samlede antal af ydelsesmodtagere.

2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Virksomhedernes muligheder for at skabe vækst er afhængig af, at de har let adgang til medarbejdere med de rette kompetencer. Det betyder, at Jobcentret har en central rolle som formidler mellem virksomheder og ledige, og det gælder særligt i disse år, hvor der ses rekrutteringsudfordringer inden for visse brancher. Jobcentret vil i 2018 have fokus på at understøtte virksomhedernes behov for rekruttering og sikre uddannelsestilbud til de ledige.

3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Flere flygtninge og familiesammenførte er det seneste år kommet i selvforsørgelse i Brønderslev Kommune. I 2018 vil Jobcentret fortsat have fokus på, at flere flygtninge kommer i job eller uddannelse. Fokus vil i særlig grad være på, at flere flygtningekvinder og aktivitetsparate flygtninge bliver selvforsørgende.

4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse

Ministeren har særlig fokus på, at flere kontanthjælpsmodtagere skal i arbejde, hvilket er i fin tråd med, at Brønderslev Kommune har en igangværende investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet, som varer til udgangen af 2018. Med investeringsstrategien, som allerede har vist sig at virke, har Jobcentret fokus på, at flere kontanthjælpsmodtagere bliver jobparate og kommer i virksomhedsrettede tilbud. Jobcentret vil i særlig grad have fokus på ordinære løntimer i kombination med virksomhedspraktik som en vej ind på arbejdsmarkedet for især de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Lokalt mål: Færre unge skal være på uddannelseshjælp

Ministeren har ikke udmeldt et mål med fokus på de unge. Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer, at ungeområdet er særlig vigtigt i forhold til at sikre fremtidens arbejdskraft og har valgt at opstille et lokalt mål, der handler om, at færre unge skal være på uddannelseshjælp. Et vigtigt fokusområde i forhold til de unge er at motivere flere til at tage en erhvervsuddannelse. Et andet fokusområde i 2018 vil være implementering af den nye forberedende grunduddannelse (FGU).

5. Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger styrkes

Der er her tale om et nyt ministermål, som blandt andet handler om, at det skal have en konsekvens, hvis borgere snyder eller ikke står til rådighed uden grund. Job- og UngeCentret vil i det kommende år samarbejde tæt med Brønderslev Kommunes kontrolenhed om at bekæmpe og forebygge misbrug af sociale ydelser.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender udkast til Beskæftigelsesplan 2018.

Personale

Ingen.

Indstilling

Integrationsrådet, 6. november 2017, punkt 12:

Der blev truffet beslutning om, at Integrationsrådets medlemmer kommer med tilbagemeldinger på Beskæftigelsesplanen for 2018, mål 3, senest den 15. november 2017.

Fraværende:

Svend Erik Trudslev, Søren Krog Jensen, Bodil Thomsen, Valborg Jensen, Abdul Same Afshar og Pia Uth.

Udeblevet uden afbud: Danial Nouri og Adnan Jedon.

Indkaldt som stedfortræder for Valborg Jensen: Adnan Jedon.

Indkaldt som stedfortræder for Abdul Same Afshar: Fakhriya Afshar.

Handicaprådet, 14. november 2017, punkt 1:

Handicaprådet tager planen til efterretning.

Bettina Nielsen og Flemming Vejrum var fraværende.

Beskæftigelsesudvalget, 4. december 2017, pkt. 9:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard og Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


19. Midtbyråd for Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Der er ønske om at nedsætte et Midtbyråd for Brønderslev, der kan bidrage til udviklingen af Brønderslev midtby, herunder særligt Banegårdspladsen. Der er gode erfaringer med at samle midtbyens interessenter i forhold til sparring og forankring af byudviklingsarbejdet i Dronninglund.

Byrådet skal tage stilling til, om Midtbyrådet skal nedsættes samt rådets sammensætning.

Sagsfremstilling

Midtbyrådet er et dialog-, hørings- og koordinationsforum for kommende udviklingsplaner og -processer i Brønderslev midtby. Midtbyrådet skal fungere som kommunens sparringspartner i forhold til udvikling af midtbyen i Brønderslev. Midtbyrådet forankres under Teknik og Miljøudvalget. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget varetager formandskabet for Midtbyrådet.

Byrådet eller et politisk udvalg kan anmode om, at Midtbyrådet udtaler sig om et givet emne, ligesom Midtbyrådet selv kan tage emner op. Midtbyrådets udtalelser er hverken bindende for kommunen, for Midtbyrådet eller for de foreninger, der er repræsenteret heri.

Midtbyrådet foreslås sammensat af en primær gruppe, med fast sæde i Midtbyrådet og en sekundær gruppe, der kan indkaldes efter behov. Følgende interessentgrupper foreslås som medlemmer af Midtbyrådet:

Primærgruppen:

Borger9700 (2 pladser)

Brønderslev Handelsforening (2 pladser)

Grundejer9700 (2 pladser)

Ejendomsmæglerrepræsentant (1 plads)

Projektudviklerrepræsentant (1 plads)

Teknik- og Miljøudvalget (2 pladser)

Fritids- og Kulturudvalget (1 plads)

Brønderslev Erhverv og Turisme (1 plads)

Brønderslev Kommunes administration (2 pladser)

Sekundærgruppen:

Arkitekt (1 plads)

Brønderslev Bibliotek (1 plads)

Museerne i Brønderslev (1 plads)

Boligforeninger repræsenteret i byen (1 plads til hver forening)

Borger9700 Ung (1 plads)

Handicaprådet (1 plads)

Ældrerådet (1 plads)

Antenneforeningen (1 plads)

Lodsejerrepræsentanter fra aktuelle byudviklingsområder (1 plads pr. område)

Udover primær- og sekundærgruppen kan der indhentes relevante interessenter efter behov, f.eks. repræsentanter fra erhvervslivet, foreningslivet eller fagpersoner fra Brønderslev Kommune.

Deltagelse i Midtbyrådet sker af interesse, hvorfor det står medlemmerne frit for at forlade rådet. Hvis et medlem forlader rådet, skal det erstattes af et nyt medlem fra den pågældende organisation.

Sekretariatsfunktionen for Midtbyrådet varetages af Fagforvaltningen for Teknik og Miljø, der faciliterer rådets møder. Møder i Midtbyrådet indkaldes efter behov. Første møde ønskes afholdt i december, for at drøfte udviklingen af Banegårdspladsen.

Fagforvaltningen har udarbejdet et forslag til kommissorium for Midtbyrådet, der er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet nedsætter "Midtbyråd for Brønderslev" og godkender forslag til kommissorium, herunder rådets sammensætning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, den 27. november 2017, pkt. 30:

Indstilles til godkendelse.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Godkendt med følgende tilføjelser

1 repræsentant fra Økonomiudvalget (borgmester udpeget).

Henning Jørgensen ønsker også repræsentation fra lejerorganisation.

Claus Kongsgaard og Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


20. Minimering af dokumentation og forenkling af procedurer


Resume

Sagsforløb: ØK

Status på de indsendte forslag i forbindelse med projekt "minimering af dokumentation og forenkling af procedurer".

Sagsfremstilling

I forlængelse af budgetaftalen for 2017, er der igangsat et projekt til belysning af, hvilke muligheder der er for at mindske dokumentation og forenkle procedure i den kommunale organisation. Der har været afholdt fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Hoved MED, hvor punktet blev drøftet.

Der var enighed om, at projektet skal forankres i MED-systemet, og de enkelte Fag MED har efterfølgende været tovholdere i processen på egne områder.

Der har været bedt om decentrale drøftelser af emnet og forslag til handlinger på Lokaludvalgsmøder/P-møder med MED-status, som efterfølgende er indsendt til og drøftet i de respektive Fag MED i foråret. 2017.

Forslagene er kommenteret af de ansvarlige for områderne, som er nævnt i forslagene.

Der er efterfølgende på de enkelte fagområder lavet en oversigt over forslagene, vurdering/forslag til handlinger og hvem der er ansvarlige/hvor handlingsforslagene forankres.

Forslagene er på alle taget til efterretning i FAG MED og der arbejdes videre med forslagene i 2017/2018.

På teknik- og Miljøområdet, var der et forslag vedrørende systemet Smart Click, herunder en enklere registrering af timer.

Skemaer med forslagene på de øvrige områder vedhæftes som bilag

På alle Fag Med er der enighed om, at det er er løbende og åben proces, så skulle der komme flere forslag, vil de løbende blive behandlet. FAG MED for Administrationen og Ejendomsservice har aftalt opfølgning/status på deres møde i september 2018.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med anerkendelse.

Økonomiudvalget ser frem til, at der er tale om en løbende proces.

Claus Kongsgaard og Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


21. Orientering om initiativer til påvirkning af udligningsreform/finansieringsudvalg


Resume

Sagsforløb: ØK

Orientering om igangværende nordjyske og landsdækkende initiativer for at få ændret udlignings- og tilskudssystemet.

Sagsfremstilling

På baggrund af den verserende omtale i Nordjyske om skævheder i udligningssystemet, og fraværet af statslige reaktioner her på, vil borgmesteren orientere om de initiativer, der er iværksat både regionalt og nationalt.

62 kommuner (herunder Brønderslev) har tilsluttet sig en fælles henvendelse til Økonomi- og indenrigsministeren, hvor krav om tilretning af udligningssystemet i mere retfærdig retning underbygges.

Derudover har alle nordjyske borgmestre henvendt sig til økonomi- og indenrigsministeren med understegning af krav om en revision af det samlede udligningssystem, denne henvendelse planlægges tillige sendt til partilederne i Folketinget.

Personale

Ingen.

Beslutning

Brønderslev Kommune ønsker en juridisk vurdering, i samarbejde med KKR, og evt. andre kommuner med samme interesse, af muligheden for retssag vedr. udlændinge sagen.

Steen Søgaard og Karsten Frederiksen ønsker en juridisk vurdering.

Claus Kongsgaard og Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


22. Helhedsorienteret sagsbehandling - socialt bedrageri 2017


Resume

Sagsforløb: ØK

Borgerservice fremsender status over helhedsorienteret sagsbehandling - socialt bedrageri for perioden den 1. december 2016 – 30. november 2017.

Økonomiudvalget anmodes om at tage sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Der har i perioden den 1. december 2016 - 30. november 2017 været anmeldt 62 sager vedrørende socialt bedrageri.

 • 22 sager er anmeldt fra borgere (både navngivne og anonyme)
 • 2 sager er anmeldt fra Politiet
 • 27 sager er fra egenkontrol i forvaltningen
 • 3 sager er anmeldt fra Udbetaling Danmark (primært HOK)
 • 2 sager er sammenkørt fra Den Fælles Dataenhed (DFD)
 • 0 sager er anmeldt fra Told eller SKAT
 • 5 sager er anmeldt fra anden kommune
 • 1 sag - part i anden sag

46af disse sager er afsluttet. 17 af de afsluttede sager har medført ophør og/eller tilbagebetaling af offentlige ydelser (børneydelser, boligsikring, økonomisk friplads, pension, sygedagpenge og kontanthjælp). Omregnet til offentlig besparelse udgør de samlede offentlige ydelser 2.519.022 kr. Refusionen på disse ydelser udgør 1.362.269 kr. og den kommunale andel udgør derfor 1.156.753

kr.

Udbetaling Danmark varetager udbetalingen af børneydelser, børnetilskud, boligsikring, boligydelse, før- og folkepension. Den årlige besparelse til disse ydelser udgør 451.304 kr.

Kontrolenheden har givet besked til Udbetaling Danmark om disse sager.

Kommunen varetager udbetalingen af økonomisk friplads, kontanthjælp samt sygedagpenge. Den årlige besparelse på disse ydelser udgør 2.067.718 kr.

Samlet er der krævet 140.805 kr. tilbagebetalt. Disse krav er fordelt over kontanthjælp og enligydelser.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Claus Kongsgaard og Arne M. Jensen var fraværende.

Til toppen


23. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Intet.

Claus Kongsgaard og Arne M. Jensen var fraværende.

Til toppen


24. Lukket punkt: Ansøgning om kommunal lånegaranti til energibesparende foranstaltninger til Dorf Møllegård - Varmepumper


Til toppen


25. Lukket punkt: Frigivelse af midler til selvbetjening på Brønderslev Bibliotek


Til toppen


26. Lukket punkt: Afskrivning af tilgodehavender i 2017


Til toppen


27. Lukket punkt: Orientering om personalesager


Til toppen


28. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 13. december 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer