Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 29. november 2017
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 18:45


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Henning Jørgensen.

Til toppen


2. Godkendelse af lokalplanforslag 09-O-01.01 Multihus Manna Thise


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet lokalplan 09-O-01.01 Manna Thise Multihus samt kommuneplantillæg 2 til kommuneplan 2017-29.

Lokalplanen giver mulighed for tilbygning til det eksisterende multihus samt dertilhørende parkering, vej, regnvandshåndtering og beplantningsbælte. Kommuneplantillægget udvider afgrænsningen af rammeområde 09-O-01, så udvidelsen til multihuset er omfattet af rammen.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til lokalplan og kommuneplantillæg kan godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for Manna Thise Multihus på baggrund af et ønske om udvidelse af det eksisterende multihus mod syd. Lokalplanområdet dækker et areal på ca. 10.920 m2.

Lokalplanens bestemmelser sikrer, at tilbygningen bygges i tilsvarende materialer som eksisterende byggeri, men giver mulighed for mindre bygningsdele i andre materialer.

Fordebatten forløb fra den 12. september til den 27 september 2017. Der kom ikke kommentarer til planlægningen.

Den digitale plan, kan findes på dette link:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/650

Regnvandshåndtering og grønt friareal

Da der gives mulighed for større befæstelse af området, stilles der krav om etablering af regnvandsbassin til forsinkelse af overfladevand. Bassinet skal anlægges enten som tørbassin, hvor der står vand i nogle dage efter det har regnet, eller et vådbassin udformet som en rekreativ sø. Der er lavet denne valgmulighed, da bygherre foretrækker anden løsning end vådbassin.

Fagforvaltningen anbefaler dog etablering af et vådbassin på baggrund af, at dette i højere grad kan bidrage med biodiversitet og rekreativ værdi til det grønne friareal syd for multihuset. Et vådbassin udformes med flade skrænter for sikkerhed og gør søen et bedre levested for dyr og planter. Hertil har et vådbassin en høj renseeffekt af overfladevandet. Et tørbassin bidrager ikke til samme biodiversitet og rekreative værdi. Ligeledes har tørbassiner ikke ligeså høj renseeffekt af overfladevandet.

Sydligst i lokalplanområdet skal der etableres et grønt friareal ved regnvandsbassinet. Her gives der mulighed for at opstille bænke, bålplads, bålhytte og lignende, da dette vil give større mulighed for ophold udendørs ved forskellige arrangementer - som ikke nødvendigvis er tilknyttet sport.

Vejadgang

Der er fra bygherres side ønske om etablering af endnu en overkørsel til Jens Thise Vej, så der er en overkørsel i øst og en i nordvest. Fagforvaltningen anbefaler dog, at lokalplanens bestemmelse om én overkørsel til Jens Thise Vej fastholdes. Dette skyldes, at Jens Thise Vej er tinglyst adgangsbegrænset, hvorved der ikke må anlægges flere overkørsler end højst nødvendigt. Adgangsbegrænsningen har til formål at sikre trafiksikkerheden på vejstrækningen - hver gang der anlægges en ny overkørsel, skabes et nyt konfliktpunkt. Det anbefales, at den eksisterende stejle overkørsel lukkes, og flyttes mod nordvest, som vist i lokalplanens kortbilag. Ved at flytte overkørslen kan der udformes en mindre stejl ind- og udkørsel, der sikrer i mod biler, der triller tilbage.

Kommuneplantillæg

Der er i forbindelse med lokalplanlægningen udarbejdet et kommuneplantillæg til rammeområde 09-O-01. Kommuneplantillæg 2 omhandler, at afgrænsningen på rammeområdet udvides, så hele lokalplanområdet er omfattet af rammen. Der sker ikke andre ændringer i indholdet af kommuneplanrammen.

Miljøscreening

Lokalplanen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven. Der er ikke fundet anledning til udarbejdelse af miljørapport. Dog ligger dele af lokalplanområdet inden for skovbyggelinjen for Thise Bakker. Det er nødvendigt at dispensere fra denne. Skovbyggelinjen har til formål at beskytte indkigget til skovbrynet og bevare levesteder for plante- og dyreliv. Dispensationen vurderes ikke at have betydning for formålet med byggelinjen da nye anlæg ligger bag/ved siden af eksisterende bebyggelse.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til lokalplan 09-O-01.01 samt kommuneplantillæg 2 og sender dem i otte ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 27. november 2017, pkt. 5:

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at

  • lokalplan samt kommuneplantillæg sendes i 8 ugers offentlig høring,
  • ansøger etablerer regnvandsbassin enten som våd- eller tørbassin, og at
  • der kan etableres ekstra overkørsel

Såfremt der ikke kommer bemærkninger efter høringsperioden indstilles det, at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at godkende lokalplan og kommuneplantillæg endeligt.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Hening Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen

Opdateret 30. november 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer