Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 22. januar 2014
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Forretningsorden for Økonomiudvalget


Resume

Sagsforløb: ØK

Udkast til forretningsorden for Økonomiudvalget fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Stabsenheden for Service fremsender udkast til forretningsorden for Økonomiudvalget til godkendelse.

I forretningsordenen fastsættes bestemmelser for indkaldelse, mødeledelse, underudvalg m.v.

Der er ikke lavet ændringer i forhold til den forretningsordning, der var gældende for perioden 2010-2013.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


4. Styrelsesvedtægt for Brønderslev Kommune 2014


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til Styrelsesvedtægt gældende fra den nye byrådsperiode.

Byrådet anmodes om at godkende forslaget. Der skal være 2 behandlinger i Byrådet før forslaget er godkendt.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til Styrelsesvedtægt gældende fra den nye byrådsperiode.

I forslaget er der fortsat følgende udvalg:

1. Økonomiudvalg

2. Miljø- og Teknikudvalg

3. Børne- og Skoleudvalg

4. Fritids- og Kulturudvalget

5. Social- og Sundhedsudvalg

6. Ældreomsorgsudvalget

7. Beskæftigelsesudvalg

I den nuværende vedtægt er der 7 medlemmer i Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget og 5 medlemmer i de øvrige udvalg. I den nye vedtægt, er det foreslået, at der er 7 medlemmer i Miljø- og Teknikudvalget.

I forhold til den nuværende styrelsesvedtægt er der sket følgende ændringer i opgaverne for udvalgene:

1. Økonomiudvalget

By- og landdistriktsudvikling er uddybet til: By- og landdistriktsudvikling herunder byfornyelse og områdefornyelse.

2. Miljø- og Teknikudvalget

Der er ingen ændringer i forhold til den nuværende vedtægt - dog er opgaven med byfornyelse udgået, da den hører under Økonomiudvalget.

3. Børne- og Skoleudvalget

Det er præciseret, at opgaverne vedr. særlig støtte til børn og unge samt rådgivning og vejledning for børn, unge og deres familier vedrører børn under 15 år, da opgaverne for børn / unge over 15 år fremover varetages i Ungeenheden under Beskæftigelsesudvalget.

4. Fritids- og Kulturudvalget

Der er ingen ændringer i forhold til den nuværende vedtægt.

5. Social- og Sundhedsudvalget

Opgaven med Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) er flyttet til Beskæftigelsesudvalget som følge af etableringen af Ungeenheden.

Opgaven med førtidspension er ligeledes flyttet til Beskæftigelsesudvalget, da den har sammenhæng med de øvrige forsørgelsesydelser, der gives til enkeltpersoner.

Det er præciseret, at opgaverne vedr. visitation til udførende opgaver gælder borgere over 30 år, da yngre borgere varetages i Ungeenheden under Beskæftigelsesudvalget.

6. Ældreomsorgsudvalget

Der er ingen ændringer.

7. Beskæftigelsesudvalget

Opgaverne er defineret på samme måde som de øvrige udvalg.

I forhold til den nuværende vedtægt, er opgaverne udvidet som følge af etableringen af Ungeenheden og førtidspensionsområdet er foreslået overflyttet til Beskæftigelsesudvalget, da det har en naturlig sammenhæng med de øvrige forsørgelsesydelser, der hører under udvalget.

Det er i forslag til ny styrelsesvedtægt foreslået, at formændene for de stående udvalg modtager et vederlag, som udgør 22,2% af borgmesterens vederlag. (Samme niveau som i dag).

Det foreslås endvidere, at formanden for Børn og Ungeudvalget fremover modtager et vederlag, som udgør 10% af borgmesterens vederlag (p.t. er det 4%). Til den anden politiske repræsentant i dette udvalg foreslås, at der gives et vederlag på 7% (p.t. er det 3,3%) af borgmesterens vederlag.

Ovenstående forslag medfører, at antallet af medlemmer i udvalgene øges med 2, idet Miljø- og Teknikudvalget får 7 medlemmer mod 5 p.t., at formanden for Børn- og Ungeudvalget får et højere vederlag, og at der gives vederlag til den anden politiske repræsentant i Børn- og Ungeudvalget. I alt en merudgift i forhold til det nuværende på 107.580 kr. årligt. Beløbet kan afholdes inden for rammen jfr. loven og inden for kommunens budget.

Kommunaldirektøren foreslår, at Byrådet tager stilling til forslaget.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

År 2010-2013 Økonomiudvalget, 11. december 2013, pkt. 20:

Indstilles godkendt.

År 2010-2013 Byrådet, 18. december 2013, pkt. 17:

Godkendt.

Fraværende:

Adnan Jedon / Kurt Kristensen mødt

Hans Chr. Holst / Poul Pedersen mødt

Sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2014:

På baggrund af drøftelserne ved Byrådets første behandling, skal Økonomiudvalget vurdere, hvorvidt der er behov for ændringer af udkastet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Status på opfølgning, Budget 2014


Resume

Sagsforløb: ØK

Der gennemføres en fælles drøftelse mellem Økonomiudvalget og Forretningsledelsen med henblik på hvilke opgaver, der affødes af budgetaftale 2014, og med henblik på fælles forståelse af udmøntningen af budgetaftalen.

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetaftalen for 2014 har Forretningsledelsen udarbejdet en foreløbig oversigt over afledte indsatser, opgaver og initiativer m.v..

Hensigten hermed er flere:

 • at oversigten skal danne et samlet overblik over budgetaftalens afledte opgaver, indsatser, initiativer m.v. både på drift og anlæg

 • at oversigten skal kunne danne baggrund for løbende opfølgning på status i forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger

 • at oversigten skal medvirke til en fælles fortolkning i Økonomiudvalget og Forretningsledelsen af, hvorledes de enkelte elementer i budgetaftalen skal udmøntes konkret, og i forlængelse heraf, hvem der har ansvar for hvad.

Forretningsledelsen foreslår, at der gennemføres en fælles drøftelse.

Indstilling

Økonomiudvalget, 21. november 2013, pkt. 3:

Udsat.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Til toppen


6. Opførelse af 34 almene familieboliger ”Valdemarshaven”, Vestergårdsgade, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet har på møde den 30. oktober 2013 godkendt skema A for opførelse af 34 almene familieboliger, kaldet ”Valdemarshaven”, beliggende Vestergårdsgade 9 i Brønderslev, med en samlet anskaffelsessum på 59.696.000 kr.

Byrådet anmodes om godkendelse af skema B med en anslået udgift på59.696.000 kr. samt give tilsagn om den nødvendige kapitaltilførsel på 5.970.000 kr. til projektet.

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 30. oktober 2013 godkendt skema A for opførelse af 34 almene familieboliger, kaldet ”Valdemarshaven”, beliggende Vestergårdsgade 9 i Brønderslev, med en samlet anskaffelsessum på 59.696.000 kr.

Byggeriet er på i alt 3.177 m², og består af 34 familieboliger.

Kuben Management fremsender på vegne af Boligselskabet Nordjylland afdeling 41 Skema B til godkendelse.Skema B viser en anslået udgift på 59.696.000 kr.

Skema A Skema B
Grundudgifter, herunder tilslutningsafgifter m.v. 16.513.000 kr. 16.513.000 kr.
Entrepriseudgifter 37.346.000 kr. 37.473.000 kr.
Omkostninger og gebyrer m.v. 5.837.000 kr. 5.710.000 kr.
Samlet anskaffelsessum 59.696.000 kr. 59.696.000 kr.

Finansiering:

Skema A Skema B
Støttede lån 52.532.000 kr. 52.532.000 kr.
Kommunalt grundkapitallån 5.970.000 kr. 5.970.000 kr.
Beboerindskud 1.194.000 kr. 1.194.000 kr.
Samlet anskaffelsessum 59.696.000 kr. 56.696.000 kr.

Huslejen er beregnet til at udgøre fra 5.049 til 7.510 kr. pr. måned pr. bolig afhængig af boligens størrelse, og indskuddet er fra 27.200 kr. til 40.400 kr.

Brønderslev Kommune opkræver et støttesagsgebyr på 149.000 kr. for sagsbehandlingen af sagen. Støttesagsgebyret er indregnet i den samlede anskaffelsessum.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår,

 • at Byrådet godkender skema B med en anslået udgift på i alt 59.696.000 kr.

 • at Byrådet giver tilsagn om den nødvendige kapitaltilførsel på 5.970.000 kr. til projektet.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Der er i Budget 2014 afsat i alt 6,0 mio. kr. til grundkapitaltilskud.

I forbindelse med godkendelse af Skema A den 30. oktober 2013, meddelte Byrådet bevilling på 5.970.000 kr. til dækning af 10% i Landsbyggefonden. Skema B er uændret i forhold hertil. Økonomiafdelingen har derfor ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Ansøgning om kommunegaranti i forbindelse med energirenovering af Brønderslev-Hallerne


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Bestyrelsen for Brønderslev-Hallerne ansøger om kommunegaranti for lån på 1.526.842 kr. i forbindelse med energirenovering af svømmehallen og den gamle Brønderslev-Hal.

Byrådet anmodes om at tage stilling til ansøgningen.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Brønderslev-Hallerne søger om kommunegaranti for lån på 1.526.842 kr. i forbindelse med energirenovering af svømmehallen og den gamle Brønderslev-Hal.

Det drejer sig om følgende renovering:

 1. Optimering af taget over svømmehallen

 2. Optimering af ventilationsanlægget

 3. Udskiftning af fuger i flisegang

 4. Solcelleanlæg på svømmehallens tag

 5. Solcelleanlæg på den gamle Brønderslev-Hal

Ifølge indhentede tilbud er udgifterne herved opgjort til 1.526.842 kr.

Der søges ligeledes om, at lånet optages i Kommunekredit.

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at Brønderslev-Hallerne vil være omfattet af lånebekendtgørelsens adgang for kommunen til at yde kommunegaranti for beløb anvendt til energibesparende foranstaltninger, idet forudsætningen om en tæt tilknytning mellem institution og kommune er til stede i kraft af, at kommunen yder et relativt stort tilskud for bl.a. at sikre adgang til faciliteterne for skoler og foreninger.

Kommunegaranti for lån til energibesparende foranstaltninger vil ikke belaste kommunens låneramme, idet disse investeringsudgfiter er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til lånebekendtgørelsen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 11. december 2013, pkt. 5:

Ansøgningen indstilles godkendt. Udvalget henstiller, at der til den efterfølgende behandling medsendes et energiregnskab for investeringen.

Sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2014:

Der er efter mødet i Fritids- og Kulturudvalget den 11. december 2013 indhentet yderligere oplysninger om energiforbrug, hvoraf fremgår følgende:

Varme:

Fra 2012 til 2013 udgør besparelsen ca. 190.000 kr. alene ved at investere 250.000 kr. i nyt CTS-styring af varmen i svømmehallen

Renovering af ventilationskanaler:

El: besparelse 37.500 kwh pr. år

Varme: besparelse 61.500 kwh pr. år.

Beslutning

Indstilles godkendt efter gældende praksis.

Der ønskes tilbagemelding på beløbets anvendelse, når projekt er gennemført.

Bilag

Til toppen


8. Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til separering af spildvand på ejendomme i Brønderslev midtby


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om frigivelse en anlægsbevilling på 450.000 kr. for at efterkomme Brønderslev Kommunes forpligtelser som bygningsejer af Gravensgade 103, Gravensgade 8-14 og Ny Rådhusplads 1 samt godkendelse af den foreslåede finansieringsmodel for anlægsudgiften.

Sagsfremstilling

På baggrund af gældende spildevandsplan for Brønderslev Kommune har Brønderslev Forsyning A/S udført separat kloaksystem i dele af Brønderslev midtby bl.a. dele af Gravensgade og Grønnegade. Foranlediget af dette er Brønderslev Kommune som lodsejer forpligtet til at foretage adskillelse af spildevand og regnvand på egen grund for ejendommene beliggende Gravensgade 103 (idrætsplads for Skolegade Skole), Gravensgade 8-14 (udlejningsejendom) samt Ny Rådhusplads 1 (Brønderslev Rådhus).

For de nævnte ejendomme skal adskillelse af spildevand og regnvand på egen grund foretages inden 1. marts 2014.

Fagenheden for Teknik og Miljø har undersøgt de nævnte ejendomme, og fælles for grundene er, at der er et eksisterende fælleskloaksystem, som skal separeres ved ledningsomlægning på egen grund.

Fagenheden for Teknik og Miljø har beregnet en samlet anlægsudgift på 450.000 kr.

Anlægsudgiften foreslås finansieret med 450.000 kr. fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse for kommunale ejendomme 2014.

Herefter udgør puljen til bygningsvedligeholdelse 7.750.000 kr.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver 450.000 kr. fra anlægsbudgettet 2014 afsat til bygningsvedligeholdelse af kommunale ejendomme.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


9. Frigivelse af rådighedsbeløb for flytning af Sund By til Sophielund, Multebærvej 5, Dronninglund


Resume

Byrådet anmodes om at frigive 433.000 kr. fra anlægspuljen i 2014 til flytning og ombygning i forbindelse med flytning af Sund By fra Slotsgade 41 til Sophielund, Multebærvej 5, Dronninglund.

Sagsfremstilling

Sundhedsområdet har overtaget 1. sal på Sophielund med henblik på at samle personale og relevante funktioner/opgaver i Træningsafdelinger og Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering i Dronninglund på samme matrikel.

Dette indebærer, at Sund By Dronninglund flyttes til Sophielund, og at de medarbejdere, der p.t. har arbejdsplads i Sund By Dronninglund, flyttes til Sophielund

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver 433.000 kr. fra puljen på 8,2 mio. kr., afsat til vedligeholdelse af kommunale bygninger i 2014. Herefter vil der være 7.317.000 kr. tilbage af anlægsmidlerne.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen, men bekræfter, at efter frigivelsen vil puljen til bygningsvedligeholdelse være 7.317.000 kr.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


10. Frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af mindre vedligeholdelsesprojekter i 2014.


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive 1.000.000 kr. fra anlægspuljen 2014 til gennemførelse af mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr.

Sagsfremstilling

I såvel 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013 er der frigivet midler fra anlægspuljen til gennemførelse af mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr.

I 2013 blev der i alt frigivet 500.000 kr. fra anlægspuljen til en række mindre projekter, f.eks. Søndergade Skole (renovering skolekøkken), Rosendalcentret (nyt tag), Brønderslev Bibliotek (elevator) m.v.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver 1.000.000 kr. fra puljen på 8,2 mio. kr. , afsat til vedligeholdelse af kommunale bygninger i 2014, til finansiering af mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr. Herefter vil der være 6.317.000 kr. tilbage af anlægsmidler.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen, men bekræfter at efter frigivelsen vil puljen til bygningsvedligeholdelse være 6.317.000 kr.

Beslutning

Det indstilles, at der frigives 0,5 mio. kr.

Til toppen


11. Frigivelse af midler til løbende bygningsvedligeholdelse


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive 1,5 mio. kr. fra anlægsrammen til anvendelse til løbende bygningsvedligeholdelse.

Sagsfremstilling

Anlægsbudgettet til bygningsvedligeholdelse blev udvidet med 3 mio. kr. i forbindelse med budgetlægningen for 2014 med henblik på frigivelse i større puljer til gennemførelse af løbende bygningsvedligeholdelse m.v.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver 1,5 mio. kr. fra anlægsrammen for bygningsvedligeholdelse.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at der i forbindelse med Budget 2014 blev overført 3,0 mio. kr. fra drift til anlæg vedrørende bygningsvedligeholdelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


12. Anlægsregnskab for gennemført AT-påbud på Toftegårdsskolen i Jerslev


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om godkendelse af anlægsregnskab for gennemført påbud stillet af Arbejdstilsynet på Toftegårdsskolen i Jerslev.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 303.229 kr., der foreslås overført til bygningsvedligeholdelsesbudgettet i 2014.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø fremsender anlægsregnskab for gennemført påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende Toftegårdsskolen, Samsøgade 40, Jerslev

Udgifter i alt 4.338.771 kr.
Frigivet af anlægsbevilling 2012 4.012.000 kr.
Frigivet fra energibesparende foranstaltninger 2012 630.000 kr.
Mindreforbrug 303.229 kr.

Mindreforbruget kan i væsentlig grad forklares af en god licitation samt stram byggestyring.

Mindreforbruget foreslås anvendt til anlægsprojekter for bygningsvedligeholdelse i 2014.

Påbud fra Arbejdstilsynet bestod af :

 • At sikre effektiv procesventilation i Hjemkundskab

 • At sikre tilfredsstillende akustiske forhold i undervisningslokaler (Erhvervsklasselokale, undervisningslokaler i ”gamle fløj” samt hjemkundskab)

 • At imødegå overophedning og blænding som følge af solindfald, lokaler mod syd og øst

 • At sikre tilstrækkelig tilførsel af frisk luft i undervisningslokaler i ”gamle fløj”

 • At bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå med at efterkomme påbud om frisk luft i undervisningslokaler.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen gør opmærksom på, at mindreforbruget på 303.229 kr. forslås overført til bygningsvedligeholdelsesbudgettet i 2014.

Økonomiafdelingen kan oplyse, at merforbrug på 142.841 kr. fra 2012 blev overført og finansieret af bygningsvedligeholdelsesbudgettet i 2013.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


13. Skolebestyrelsen på Søndergades Skole søger om forbedring af toiletforholdene på skolen


Resume

Sagsforløb: BS/ØK

Skolebestyrelsen på Søndergades Skole ansøger om forbedring af toiletforholdene på skolen.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen på Søndergades Skole ønsker at fremsende ansøgning til Børne- og Skoleudvalget omhandlende skolens toiletfaciliteter, idet det igen fremgår af undervisningsmiljøundersøgelsen, at eleverne finder toiletforholdene særdeles kritiske og utidssvarende.

Skolebestyrelsen søger om konsulentbistand og midler til forbedring af skolens toiletforhold.

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser:

Renovering af toiletterne er en del af Miljø- og Teknikudvalgets ansvarsområde.

Det kan oplyses, at Afdelingen for Ejendomme og Service har meddelt, at udgifterne herved løber op i 500-700.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 13. august 2013, pkt. 11:

Sagen oversendes til Miljø- og Teknikudvalget.

Sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 18. september 2013:

Kommunaldirektøren foreslår, at sagen henvises til budgetlægningen for 2014.

Økonomiudvalget, 18. september 2013, pkt. 5:

Udsat til næste møde.

Liste over prioriteringer af bygningsvedligeholdelsesopgaver skal fremsendes.

Økonomiudvalget, 23. oktober 2013, pkt. 9:

Udsat.

Der ønskes en konkret oversigt over prioriterede projekter

Sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2014:

Ejendomme og service har nu udarbejdet en ajourført oversigt over bygningsvedligeholdelsesrapporterne for daginstitutionerne og skolerne, hvor gennemførte vedligeholdelsesarbejder o.l. er udtaget.

Begge totalrapporter vedhæftes som bilag.

I begge rapporters afsnit 4 fremgår prioriteringen efter bygningstilstanden.

Kommunaldirektøren anbefaler, at forslaget fra Søndergade Skoles bestyrelse indgår i den samlede prioritering, som foretages af Ejendomme og Service.

Beslutning

Det ønskes, at toiletter kommer ind i prioritering af vedligeholdelsesarbejder, således de ikke er udenfor prioritering

Bilag

Til toppen


14. Ansøgning om finansiering af om- og tilbygning af Flauenskjold Hallen


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Fritids- og Kulturudvalget fremsender ansøgning fra Flauenskjold Hallen om finansiering af om- og tilbygning, anslået til 4.694.000 kr.

Økonomiudvalget anmodes om stillingtagen til, om der skal søges om lånedispensation.

Sagsfremstilling

Flauenskjold Hallen søger om finansiering af ombygning/renovering samt opførelse af nyt Fitness center.

Flauenskjold Hallen er en selvejende institution, hvor driften varetages af bestyrelsen. Hallens primære brugere er Flauenskjold Idrætsforening, Flauenskjold Skole, Landsbyordningen og den kommunale dagpleje.

Hallen er i god bygningsmæssig stand, både udvendigt og indvendigt. Der er en sund økonomi og et højt aktivitetsniveau. Der har dog vist sig vedligeholdelses- og renoveringsopgaver omkring cafeteria, toiletter og gangarealer.

Bestyrelsen har samarbejdet med DGI v/Svend Lindahl om projektet, som skal gøre Flauenskjold Hallen mere tidssvarende for fremtidens brugere, som efterspørger mere individuelle og fleksible tilbud end holdsport. Rammerne for holdsport er gode, og derfor har udvidelsen koncentreret sig om anden målgruppe.

Byens motionscenter er lukket, og bygningen anvendes til andre formål.

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at ansøgningen vil kræve en udvidelse af lånerammen. Den tildelte låneramme for budget 2014 er tildelt konkrete projekter, hvor ansøgningen fra Flauenskjold Hallen ikke er med.

Hvis ansøgningen skal imødekommes, vil det kræve en dispensation.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Brønderslev Kommune har som nævnt i sagsfremstillingen ingen ledig låneramme til projektet, og det vil derfor kræve en lånedispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvis projektet skal kunne imødekommes. I lyset af at kommunerne samlet set ligger i overkanten af anlægsrammen for budget 2014, anses mulighederne for at få en dispensation til nye anlæg som meget lille.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 16. januar 2014, pkt. 6:

Udvalget ser meget positivt på ansøgningen og indstiller, at der søges om lånedispensation. Udvalget har hermed ikke taget stilling til den øgede drift.

Beslutning

Ansøgning om lånedispensation behandles i forbindelse med budget 2015.

Såfremt projektet gennemføres, da er det det til enhver tid gældende administrationsgrundlag, der gælder.

Forslag til administrationsgrundlag, herunder principper for tildeling af driftstilskud for haller, ønskes genvurderet af fagudvalget, indenfor den nuværende budgetramme.

Bilag

Til toppen


15. Reno-Nord - budget 2014


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Reno-Nord har fremsendt budget for 2014. Det budgetteres med nogenlunde de samme affaldsmængder i 2014 som i 2013 og et samlet driftsresultat på -7,6 mio. kr.

I henhold til gældende vedtægter skal budgettet ikke godkendes af interessentkommunerne. Budgettet fremsendes derfor til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Reno-Nord har fremsendt budget for 2014 til orientering. Budgettet blev vedtaget på Reno-Nords bestyrelsesmøde 30. september 2013.

I 2014 budgetteres der med 181.500 t affald til forbrænding, heraf 138.000 t affald fra interessentkommunerne, 25.000 t fra ikke-interessentkommuner, 1.000 t bioaffald til opstart/nedkøling, 10.000 t shredderaffald og 7.500 t farligt affald.

Den samlede mængde svarer nogenlunde til 2013.

Takster

Behandlingstaksterne for forbrænding inkl. afgift stiger med ca. 3% for dagrenovationsaffald (til 617,00 kr./t) og 3% for storskrald, affald fra genbrugspladser og industriaffald (til 423,00 kr./t).

Behandlingstaksterne for deponering excl. afgifter stiger 3% for blandet deponiaffald (til samlet 830,00 kr./t), 5% for mineralsk affald/asbest (til samlet 1.225,00 kr./t) og er uændret for farligt affald (samlet 990,00 kr./t).

Priserne er excl. moms.

Budget 2014 i hovedtal

(mio. kr.) Energianlæg Deponi Elektronik Samlet
Indtægt 140,0 15,8 1,9 157,7
Omkostninger 78,6 11,5 1,7 91,8
Indtjeningsbidrag 61,4 4,3 0,2 65,9
Afskrivninger 46,0 4,3 0,2 50,5
Renter, netto 23,0
Resultat -7,6

Det samlede indtjeningsbidrag fra energianlæg, deponi og elektronikaffald er budgetteret til 65,9 mio. kr.

Der foretages en samlet afskrivning af investeringer på energianlæg og deponi i 2014 på 50,5 mio. kr. Renteudgifter til ovn 4 udgør i 2014 26,5 mio. kr., og årets resultat er budgetteret til -7,6 mio. kr.

Det negative driftsresultat skyldes de meget store afskrivninger, men da afdraget på lånet i 2014 er 35,0 mio. kr., er der reelt i budget 2014 et likviditetsmæssigt overskud på 7,9mio. kr.

I budgettet indgår anlægsudgifter til samlet 3,9 mio. kr. (deponianlægget).

Taksterne til forbrænding og deponering har generelt betydning for borgere og brugere i kommunen. Dette skyldes, at omkostningerne for affaldsbortskaffelsen hos Reno-Nord bliver indregnet i kommunens takster for renovation og genbrugsbidrag.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager budget 2014 for Reno-Nord til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Området er brugerfinansieret.

Indstilling

År 2010-2013 Miljø- og Teknikudvalget, 12. november 2013, pkt. 13:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Det understreges endnu en gang, at prisstigningerne ikke må overstige de gennemsnitlige løn- og prisstigninger.

Bilag

Til toppen


16. Beskæftigelsesplan 2014 - Fastsættelse af niveaumål


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY/LBR

Byrådet godkendte på mødet den 28. august 2013 Beskæftigelsesplanen for 2014. På mødet blev det besluttet, at de endelige niveaumål skulle fastlægges på Beskæftigelsesudvalgets møde i januar, og at Beskæftigelsesplanen for 2014 med de endelige mål efterfølgende skulle fremsendes til Byrådets orientering.

Beskæftigelsesudvalget har godkendt målsætningerne for de tre første ministermål og fremsender sagen til Byrådets orientering.

Sagsfremstilling

Kommunen skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen for 2014 indeholder Jobcenter Brønderslevs overordnede planlægning og prioritering af indsatsen i forhold til det kommende års beskæftigelsespolitiske udfordringer. Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen.

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år et antal mål og indsatsområder for den

landsdækkende beskæftigelsesindsats, som alle jobcentre skal medvirke til at indfri. Målene skal indgå i jobcentrenes beskæftigelsesplaner. Ministeren har for 2014 opsat følgende mål:

Mål 1. Flere unge skal have en uddannelse.

Mål 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension.

Mål 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes.

Mål 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har opstillet retningslinjer for, hvordan målene skal formuleres og udformes således, at alle målene skal fastsættes i forhold til december 2012.

Mål 1. Unge og uddannelse: Hvis der både aktuelt og på længere sigt skal være kvalificeret arbejdskraft til rådighed for virksomhederne, er det helt afgørende med en indsats, hvor flest muligt unge påbegynder en ordinær uddannelse, og fastholdes i uddannelse. Derfor har ministeren også i 2014 sat fokus på uddannelse. I 2012 lå uddannelsesgraden på 15,8% i Brønderslev Kommune. Det ventes, at de skærpede krav der ligger i kontanthjælpsreformen, i forhold til uddannelse, vil betyde en stigende uddannelsesgrad.

Der er kun offentliggjort data frem til april 2013, da Arbejdsmarkedsstyrelsen har meddelt, at der er en række problemer med at opgøre målingerne. Der må tages forbehold for, at målet måske skal revideres.

Forslag til mål: Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i perioden januar-december 2014 være på 20 pct., svarende til en stigning på 4,2 procentpoint i forhold til januar-december 2012.

Mål 2. Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre på førtidspension: Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspensions- og fleksjobområdet i kraft. Reformen betyder, at borgere under 40 år (og i vid udstrækning også borgere over 40 år) skal tilbydes et ressourceforløb frem for førtidspension. Førtidspensions- og fleksjobreformen har medført et fald i antallet af personer, der kommer på førtidspension i Brønderslev Kommune.

I 2012 blev der tilkendt 114 førtidspensioner. I perioden november 2012 til november 2013 er der tilkendt 52 førtidspensioner. Reformen har således betydet et markant fald i antallet af førtidspensionstilkendelser. Det ventes, at denne tendens vil blive fastholdt i 2014.

Forslag til mål: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til en tilgang på 50 personer i januar til december 2014, svarende til et fald på 56,6% pct. fra 2012 til 2014.

Mål 3. Langtidsledige: Langtidsledighed udgør stadigvæk en beskæftigelsespolitisk udfordring. Det er cirka hver fjerde ledige på landsplan, som er langtidsledig. Det er derfor stadig afgørende at have fokus på at forebygge langtidsledighed og hjælpe de langtidsledige tilbage på arbejdsmarkedet. I Brønderslev Kommune har udviklingen i forhold til langtidsledigheden været positiv, der har været et fald gennem hele 2013. I december 2012 var der 280 langtidsledige. I Oktober 2013 var antallet faldet til 178 personer. I 2014 forventes det, at ledigheden vil falde. Det ventes at faldet i ledigheden vil påvirke langtidsledigheden i positiv retning.

Forslag til mål. Antallet af langtidsledige skal begrænses til 160 personer i december 2014, svarende til et fald på 43% fra december 2012 til december 2014.

Mål 4. Samarbejdet med virksomhederne: Jobcentrene skal kende virksomhedernes jobåbninger og jobmuligheder, så de kan målrette den aktive indsats, herunder uddannelsesindsatsen. Der har de senere år været et skifte i beskæftigelsespolitikken, hvor der er kommet mere fokus på efterspørgelsessiden, når det gælder arbejdskraft – virksomhedernes behov.

Der skal for 2014 opstilles et kvalitativt mål for virksomhedsindsatsen. Arbejdsmarkedsstyrelsen har endnu ikke meldt ud, hvordan målet skal formuleres, og hvordan der skal følges op på målet. Når den endelige formulering af målet foreligger, vil Fagenheden for Beskæftigelse fremsende forslag til niveaumål på dette indsatsområde til politisk behandling.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender forslag til Beskæftigelsesministerens 3 første mål for 2014, og fremsender sagen til Byrådets orientering.

Det sidste mål fremsendes til politisk behandling, når Arbejdsmarkedsstyrelsen har meldt ud, hvorledes målet skal formuleres.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 13. januar 2014, pkt. 8:

Godkendt.

Sagen fremsendes til Byrådets orientering.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


17. Drøftelse af behov for etablering af whistleblower-ordning


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget skal tage stilling til evt. etablering af whistleblower-ordning.

Sagsfremstilling

I efteråret har Økonomiudvalget anmodet Hoved MED om at drøfte behovet for etablering af whistleblower-ordning i Brønderslev Kommune.

Hoved MED har drøftet sagen i møde den 12. december 2013, og tilbagemeldingen er, at der ikke er behov for en sådan ordning.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til sagen på baggrund af tilbagemeldingen.

Beslutning

Der etableres ikke whistleblower ordning.

Til toppen


18. Lokalplanforslag 05-T-01.01 for "Solfangeranlæg, Asaa"


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Lokalplanforslag 05-T-01.01 for "Solfangeranlæg, Asaa" har været i offentlig høring i perioden fra den 3. september 2013 til den 29. oktober 2013. Brønderslev Kommune har ikke modtaget indsigelser til planen indenfor høringsperioden.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanen kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 05-T-01.01 for "Solfangeranlæg, Asaa" har været i offentlig høring i perioden fra den 3. september 2013 til den 29. oktober 2013. Brønderslev Kommune har ikke modtaget indsigelser til planen indenfor høringsperioden.


Lokalplanen muliggør etablering af et solfangeranlæg bestående af ca. 5.700 m² solfangerpaneler, en akkumuleringstank på ca. 1.000 m² samt en teknikbygning. Anlægget opføres på ejendommen matr.nr. 22n Aså By, Aså-Melholt, beliggende ved Dammensvej nordvest for Asaa by.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager lokalplan 05-T-01.01 for "Solfangeranlæg, Asaa" endeligt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 12. november 2013, pkt. 4:

Sagen genoptages på Miljø- og Teknikudvalgsmødet den 15. januar 2014.

Ole Bruun var fraværende.

Miljø- og Teknikudvalget, 15. januar 2014, pkt. 6:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Hans Christian Holst var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


19. Ansøgning om udvidelse af vindmøllepark ved Nejst


Resume

Sagsforløb: MT/ØK

Jysk Vindenergi ønsker i samarbejde med lodsejerne i området ved Nejst at opstille yderligere 3 vindmøller nord for de 4 eksisterende vindmøller.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes planlægning for projektet.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning om igangsætning af planlægning for udvidelse af vindmølleparken ved Nejst. Jysk Vindenergi ønsker i samarbejde med lodsejerne i området, at opstille 3 vindmøller på en parallel sydøst-nordvest gående række nord for de eksisterende 4 vindmøller ved Nejst. Området er ikke udlagt til formålet i kommuneplanen.

Vindmøllerne er af samme type som de eksisterende og vil have en totalhøjde på 140 meter og vil hver have en effekt på ca. 3,3 MW.

Plangrundlag

Gennemførelse af projektet forudsætter udarbejdelse af nyt plangrundlag - herunder kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering samt lokalplan. VVM-redegørelsen skal redegøre for en række forhold - herunder støjbelastning af naboer, skyggegener, landskabelig påvirkning, påvirkning af naturen mv. I forbindelse med VVM og kommuneplantillæg skal der afholdes fordebat i henhold til planlovens § 11g, stk. 2. I debatfasen har borgerne og andre interessenter mulighed for at komme med forslag til andre forhold, der skal belyses i VVM-redegørelsen. Debatfolderen udsendes i 4 ugers offentlig høring. I debatfasen forventes, at der afholdes borgermøde onsdag den 12. februar 2014.

Kommuneplanens retningslinjer om vindmøller

Møllerne opstilles indenfor den våde økologiske forbindelse, der løber langs med Ryå nord for projektområdet. Forbindelseslinjen skal sikre, at planlægning og administration vedrørende arealanvendelsen og tilstanden forbedrer levesteder og spredningsmuligheder for de dyr og planter, som forbindelsen skal sikre. Der skal foretages en nærmere undersøgelse af hvilken påvirkning opstilling af vindmøllerne kan betyde for forbindelseslinjen.

2 ud af 3 vindmøller placeres indenfor udpegningen som beskyttelseszone omkring Ø. Brønderslev Kirke. Umiddelbart vurderes ud fra modtagne visualiseringer, at der ikke vil ske en påvirkning af Ø. Brønderslev Kirke. Kirken fremstår fra den lange afstand stort set ikke synlig i landskabet. Aalborg Stift vil høres i forbindelse med scoopingen (fastlæggelse af indholdet i VVM-redegørelsen).

I området findes der flere vindmølleparker - bl.a. vindmøllerne ved Ryå med en afstand på ca. 800 meter og møllerne ved Stenisenge ca. 2 km fra Nejst. Der bør ifølge vindmøllecirkulæret og kommuneplanens retningslinje 4.3.4 være en afstand mellem vindmølleparkerne på 28 x vindmøllernes totalhøjde, for at vindmølleparkerne kan opfattes som adskilte anlæg. Lokale forhold og resultat af visualiseringer kan dog betyde, at afstandskravet kan fraviges. Der vil i VVM-redegørelsen redegøres for anlæggets påvirkning af landskabet.

De eksisterende og de nye vindmøller vil betragtes som en samlet park. Dog vil den indbyrdes afstand mellem møllerne ikke være ens. Ansøger prioriterer, at afstanden til motorvejen og Ålborgvej er den samme i den nordligste og sydligste række. Ansøger har oplyst, at det ikke er muligt at placere møllerne længere mod syd pga. turbulens og af hensyn til overholdelse af støjkrav. Gennemførelse af projektet forudsætter en ændring af kommuneplanens retningslinie 4.3.4, der bl.a. omhandler afstandskrav mellem de enkelte vindmøller i vindmølleparken samt retningslinie 4.3.5, der omhandler udseende og opstillingsmønstre.

Visualiseringer - påvirkning af landskabet

Brønderslev Kommune har modtaget visualiseringer, der viser de nye møller med Ryå møllerne i forgrunden (fotopkt. 11) og visualisering, der viser møllerne set i sammenhæng med Ø. Brønderslev Kirke (fotopkt. 2).

Landskabet fremstår som et langstrakt og fladt terræn med større marker og landskabsrum og en ensartet topografi. Området er præget af tekniske anlæg - herunder flere vindmølleparker, større infrastrukturanlæg, højspændingsledninger mv. Vindmøllerne, set fra fotopkt. 11, kan være svære at adskille fra Ryåmøllerne og møllerne virker uharmoniske. Det vurderes dog, at landskabet kan bære vindmøllerne.

Støj og skygge

Støjberegningerne viser, at støjgrænserne er overholdt både for almindeligt og lavfrekvent støj.

Der vil i VVM-redegørelsen laves skyggeberegninger. Nærmeste nabo ligger i en afstand af ca. 1 km til vindmølleparken, så det vurderes, at der ikke vil være gener i form af skyggekast.

Beskyttet natur - § 3 arealer

Enkelte møller placeres indenfor eller i umiddelbar nærhed af arealer, der er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Det er i forbindelse med screeningen af projektet konstateret, at flere af disse naturbeskyttede arealeri en årrække har været opdyrket uden tilladelse. Opstilling af møllerne indenfor § 3 arealet forudsætter en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Der vil i samarbejde med ansøger blive udpeget nogle arealer til naturforbedringsprojekter i form af vandhuller og ekstensivering (retablering af eng), der vil være til gavn for padderne i området. Disse projekter kan opveje nogle af de negative påvirkninger, der er sket ved intensiv landbrugsdrift samt opstilling af vindmøllerne i området.

Habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne

Møllerne opstilles indenfor den våde økologiske forbindelse, der løber langs med Ryå nord for projektområdet. Der vil i forbindelse med VVM-redegørelsen blive foretaget nogle undersøgelser af fuglenes trækruter langs Ryå og den økologiske forbindelse. Undersøgelsen vil også forholde sig til de øvrige vindmølleparker i området.

Der vil desuden i forbindelse med VVM-redegørelsen blive foretaget undersøgelser af forekomsten af flagermus i området, ligesom projektets betydning for Bilag IV-arter vil blive belyst.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget igangsætterplanlægning for udvidelse af vindmølleparken ved Nejst. Herunder at der udsendes en debatfolder i foroffentlig høring.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 15. januar 2014, pkt. 8:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


20. Igangsætning for planlægning af solenergianlæg ved Manna Thise


Resume

Sagsforløb: MT/ØK

Manna-Thise Kraftvarmeværk anmoder om igangsætning af planlægning for et solenergianlæg beliggende mellem Manna og Thise på arealet del af matr.nr. 12a Tise By, Tise.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om planlægning for anlægget skal igangsættes.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune modtog den 12. december 2013 en ansøgning fra Manna-Thise Kraftvarmeværk A.m.b.a om igangsætning af planlægning for et solenergianlæg. Manna-Thise Kraftvarmeværk ønsker at opføre anlægget umiddelbart nord for deres eksisterende kraftvarmeværk beliggende Lagunen 6 i Manna.

Anlægget består af ca. 2.300 m² solfangerpaneler, som opstilles på arealet del af ejendommen matr.nr. 12a Tise By, Tise. Arealet ejes af en privat lodsejer. Ansøger er i dialog med lodsejeren. Solfangerpanelerne har en maksimal højde på ca. 2,5 meter, som afskærmes med et 2-3 meter højt beplantningsbælte. Den eksisterende akkumuleringstank kan rumme varmen fra anlægget. Vejadgang til området etableres via ejendommen Lagunen 6. Der opføres en tilbygning til eksisterende teknikbygning placeret ved varmeværket.

Anlægget producerer ca. 1.100 MWh, hvilket svarer til ca. 23 pct. af varmebehovet i Manna og Thise. Bygherre har oplyst på formøde, at de ønsker mulighed for, at der evt. på sigt kan opstilles solceller indenfor arealet.

Zoneforhold og eksisterende planer

Størstedelen af arealet, der ønskes inddraget til det tekniske anlæg, ligger i landzone og uden for kommuneplanens rammeinddeling. Kun et ganske lille areal mod nordvest ligger indenfor rammeområde 09-O-01, som er udlagt til område til offentlige formål. Samme areal ligger indenfor lokalplanområde 6371-02 "Offentligt område ved Thise Skole". Den fysiske afgrænsning af området ved skole, børnehave, hal mv. følger dog de matrikulære skel, hvorfor det vil være naturligt at ophæve planen og tilrette rammeområdet, således at lokalplanafgrænsningen for solenergianlægget følger de matrikulære skel.

I lokalplanafgrænsningen for solenergianlægget bør det eksisterende varmeværk, beliggende Lagunen 6 indgå. Ejendommen ligger indenfor rammeområde 09-E-02 udlagt til lettere industri. For ejendommen gælder også lokalplan 6352-01 og 6346-01 "Område til boliger, butikker og erhverv i Manna".

Planforhold

Gennemførelse af anlægget forudsætter udarbejdelse af nyt plangrundlag - herunder lokalplan og kommuneplantillæg, da det vurderes, at der er tale om et større anlægsarbejde. Borgerne bør inddrages i planprocessen. Ifølge vejledningen til landzoneadministration skal Byrådet være tilbageholdende med at meddele landzonetilladelse til anlæg beliggende umiddelbart udenfor byzone. Her bør der lokalplanlægges.

Da der er tale om en væsentlig ændring af kommuneplanen, skal der gennemføres en indledende debatfase, inden det egentlige planarbejde igangsættes.

Lokalplan og kommuneplantillæg er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 3a. Projektet er desuden omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 3a.

Arealet ligger indenfor udpegningerne i kommuneplanen til kirkebeskyttelseszone, værdifulde kulturmiljøer og indenfor område, hvor skovtilplantning er uønsket. Fagenheden vurderer, at placering af et solenergianlæg ikke vil være i strid med de hensyn, som skal varetages med udpegningerne.

Skovbyggelinje

Arealet ligger indenfor skovbyggelinjen for skoven mod nordvest. Opstilling af solfangerpanelerne på arealet forudsætter en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17. Terrænet er meget fladt indenfor projektområdet, men stiger kraftigt op mod skoven.

Fagenheden vurderer, at opstilling af solfangerpanelerne indenfor arealet ikke vil være i strid med det formål, som skal varetages i henhold til naturbeskyttelseslovens § 17. Placering af anlægget mellem Manna og Thise by vurderes at være hensigtsmæssigt, frem for en placering i det mere åbne landskab. Opstilling af anlægget mellem Manna by og Thise by vil give et indtryk af en samlet bebyggelse.

Varmeforsyningsloven

Opførelse af solfangeranlægget forudsætter en projektgodkendelse i henhold til varmeforsyningsloven. En endelig godkendelse af varmeprojektet kan først godkendes, når lokalplanen er endelig vedtaget.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender at der igangsættes planlægning for et solenergianlæg ved Manna Thise på følgende vilkår:

 • At ansøger bidrager med udkast til lokalplanen.

 • At den endelige afgrænsning af planområdet fastlægges i planprocessen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 15. januar 2014, pkt. 17:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


21. Helhedsorienteret sagsbehandling - socialt bedrageri 2013


Resume

Sagsforløb: ØK

Stabsenheden for Service giver status over helhedsorienteret sagsbehandling - socialt bedrageri for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013.

Økonomiudvalget bedes tage sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

I perioden fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2013 har der været undersøgt 93 sager vedrørende socialt bedrageri.

 • 54 sager har været anmeldelser fra borgere

 • 24 sager har været egen kontrol

 • 12 sager har været efter anmeldelser fra politiet

 • 3 sager har været anmeldelser fra anden kommune

69 af sagerne er afsluttet. 20 af sagerne har medført ophør af offentlige ydelser (børneydelser, boligsikring, økonomisk friplads, kontanthjælp, sygedagpenge). Omregnet til en årlig ydelse udgør de offentlige ydelser 2.008.499 kr. refusionen på disse ydelser udgør 907.462 kr. så den kommunale andel udgør 1.101.037 kr.

Udbetaling Danmark varetager udbetalingen af børnetilskud, børnebidrag, boligsikring, boligydelse, førtidspension og folkepension. Den årlige ydelse til disse opgaver udgør brutto 215.708 kr. Brønderslev Kommune har givet informationen omkring ophør af ydelserne videre til Udbetaling Danmark.

Kommunen varetager udbetalingen af økonomisk friplads, sygedagpenge og kontanthjælp. Den årlige ydelse til disse opgaver udgør brutto 1.792.791 kr.

Der er truffet afgørelse / lavet aftale om tilbagebetaling af for meget modtaget ydelse med 348.906 kr. i perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013.

Stabsenheden for Service vil hvert kvartal orientere Økonomiudvalget om status på området.

Stabsenheden for Service foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fremover ønskes halvårlige statusrapporteringer.

Til toppen


22. Finanslovspulje til løft af ældreområdet


Resume

Sagsforløb: ØK/ÆO

I Finanslov 2014 er der afsat 7,2 mio. kr., som Brønderslev Kommune kan søge til løft af ældreområdet. Ansøgningsfrist er 14. februar 2014.

Ældreomsorgsudvalget drøfter principper for udmøntning af puljen i møde den 23. januar 2014.

Fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I finansloven for 2014 blev der afsat 1 mia. kr. ekstra til løft af ældreområdet. Puljen fordeles efter ansøgning, idet puljen dog på forhånd er fordelt mellem kommunerne. Brønderslev Kommune kan søge om 7,2 mio. kr.

Brønderslev Kommune kan søge om penge indenfor følgende områder:

 • Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

 • Bedre praktisk hjælp og personlig pleje

 • Bedre forhold for de svageste ældre fx på plejehjem

Der forventes fremsendt et ansøgningsskema til kommunen i slutningen af januar, og ansøgningsfristen er 14. februar 2014. Det bemærkes, at der skal aflægges særskilt regnskab for de 7,2 mio. kr., og at dette skal revisionspåtegnes. Det forudsættes således, at de 7,2 mio. kr. lægges oven i det allerede vedtagne budget for 2014.

Pengene søges i første omgang for 2014, og der forventes en tilsvarende ansøgningsprocedure i 2015, hvorefter ministeriet vil vurdere, om løftet på 1 mia. kr. fremover skal overføres til bloktilskudsrammen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter principper for udmøntning af puljen. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen pt.

Økonomi

Økonomiafdeling har ingen bemærkninger til sagen.

Beslutning

Fagudvalget og forvaltningen opfordres til at ansøge på puljen

Bilag

Til toppen


23. Salg af ejendommen Sæbyvej 22, Asaa


Resume

Sagsforløb: ØK

Ejendommen Sæbyvej 22, 9340 Asaa har været i udbud, men der er ikke indkommet tilbud om køb.

Økonomiudvalget skal tage stilling til ejendommens fremtid.

Sagsfremstilling

Ejendommen Sæbyvej 22, 9340 Asaa har tidligere været i udbud, men blev ikke solgt.

Byrådet besluttede den 25. september 2013, at ejendommen Sæbyvej 22, 9340 Asaa sendes i udbud igen.

Økonomiudvalget godkendte den 21. november 2013 udbudsmaterialet med den tilføjelse, at vægtning på projektet skal være markant større end pris ved valg af køber (75/25).

Ejendommen har været i udbud fra den 3. december 2013, og tilbud om køb skulle være indsendt inden den 20. december 2013.

Der er ikke indkommet tilbud om køb af ejendommen.

Ejendommen anvendes på nuværende tidspunkt delvis til sundhedsklinik samt til aktivitet for pensionister.

Byrådet besluttede den 24. april 2013, at bygningerne skulle nedrives, og at der samtidig blev bevilget 900.000 kr. til formålet.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget drøfter, hvad der skal ske med ejendommen Sæbyvej 22, Asaa.

Personalemæssige konsekvenser

Intet.

Beslutning

Nedrivning af ejendommen iværksættes snarest.

Til toppen


24. Status på byggesagen Skolegades skole


Resume

Sagsforløb: ØK

Foreløbig status på sagen fremsendes til Økonomiudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Den 15. januar 2014 har totalrådgiver udarbejdet et byggeregnskab, der indeholder allede indtil nu afholdte udgifter til byggesagen. Alle sædvanlige udgifter på sagen er afsluttet, men der er enkelte poster, der stadig er uafklarede, så byggeregnskabet kan endnu ikke endelig afsluttes.

Det er den sidste ratebetaling til rådgiver, nogle penge afsat til ekstra behandling af trapper samt primært advokatsalærer, der endnu ikke er fastlagte.

En opstilling på byggeregnskabet svarende til opstillingen i sidste orientering til Økonomiudvalget (lukket punkt på dagsordenen 4. september 2013) ser således ud:

04.09.2013 15.01.2014
Underskud inkl. vinterforanstaltninger og UF 5.077 4.839
Voldgift med ventilationsentreprenør - videregives til rådgiver ? 274 + ?
Ventilation og tag Krogensgadebygningen Er udført Er udført
Forlig med rådgiver -350 -350 + 85
Salg af pavilloner ikke opnået 1.800 1.800
Inventar 610 589
I alt 7.137 + ? 7.237 + ?

Der blev 16. december 2013 afsagt kendelse i voldgiftssagen rejst af ventilationsentreprenøren.

Voldgiftsretten gav ventilationsentreprenøren ret, da rettes fastslog, at totalrådgiveren bar skylden for tvisten, og Brønderslev kommune (som sagen jo blev anlagt mod i første omgang) blev pålagt at betale ventilationsentreprenøren 1,7 mio. kr. + sagsomkostninger. (Den udgift der er medregnet i ovenstående post til voldgiftssagen er alene allerede afholdte udgifter til egen advokat i sagen.)

I juli 2013 blev der indgået et forlig med totalrådgiveren. Forliget indebar at totalrådgiveren gav afkald på et budgetteret tillægshonorar på 350.000 kr. mod at Brønderslev Kommune undlod at føre erstatningssag.I forliget med rådgiveren er der taget høje for den verserende voldgiftssag, og der blev indgået en suspensionsaftale, således at forliget ikke forhindrer Brønderslev Kommune i evt. at forfølge totalrådgiverens ansvar i voldgiftssagen.

I oktober 2013 gik totalrådgiveren konkurs, men alle selskabets sager er overført til et datterselskab, der dermed har overtaget den oprindelige totalrådgivers forpligtelser.

Der pågår således på nuværende tidspunkt en korrespondance mellem Brønderslev kommunes advokat på sagen og den ”nye” totalrådgivers forsikringsselskab om sagen.

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalget tager orientering til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen


25. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning
 • Henvendelse vedrørende friplejehjem i Asaa

 • Vendsyssel Håndbold ønsker opbakning fra Brønderslev Kommune

 • Svend Aage Christiansen har orienteret om planerne for banegårdsplads

 • Naturstyrelsen ønsker redegørelse i forhold til Proces på udpegning af områder til placering af biogasanlæg

 • Røde Kors har opsagt lejemål i Grønnegade (genudlejes ikke for nærværende)

Til toppen


26. Lukket punkt: Salg af kommunalt areal


Til toppen


27. Lukket punkt: Bud på kommunal byggegrund


Til toppen


28. Lukket punkt: Tillæg til lejekontrakt


Til toppen


29. Lukket punkt: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling


Til toppen


30. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling


Til toppen


31. Lukket punkt: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer


Til toppen


32. Lukket punkt:


Til toppen


33. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer