Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 15. september 2014
Lokale: Mødet afvikles i forbindelse med budgetseminar 2014 på Himmerland Golf og Spa Resort
Tidspunkt: Kl. 16:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Mødet blev udsat og i stedet afviklet umiddelbart før Byrådsmødet den 17. september 2014, kl. 18,30.

Til toppen


3. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2014


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet halvårsregnskab og budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2014, der ud over skøn over udviklingen i budget 2014 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2015.

Budgetopfølgningen udviser forventede netto mindreudgifter på i alt 3,6 mio. kr. for hele 2014.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2014.

Byrådet har den 3. september 2014 godkendt halvårsregnskabet pr. 30. juni 2014 samt godkendt, at Budgetaftaleparterne indkaldes til møde, og at Økonomiudvalget mødes efterfølgende.

Økonomiudvalget vedtog i møde den 9. september 2014 at henstille, at forslagene fra Forretningsledelsen reserveres til kassestyrkelse. Sagen drøftes påny efter yderligere beskrivelser fra Forretningsledelsen.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse af 26. februar 2011, skal kommunerne aflægge et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet er tænkt som et styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Godkendelse skal ske senest på 1. møde i september måned og inden 1. behandling af næste års budget.

Halvårsregnskabet danner endvidere udgangspunkt for en vurdering af behovet for øvrige korrektioner i budget 2015 på de forskellige politikområder.

Halvårsregnskabet viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser:

Serviceudgifter 17.570.000
Overførsler -10.658.000
Finansiering -10.557.000
Netto mindreforbrug -3.645.000

Pr. 1. januar 2014 blev UngeCentret etableret. Dermed varetages anbringelsesområdet (0-18 år) fremover i to forskellige organisatoriske enheder og budget/regnskab vil fremgå på to forskellige politikområder. For at sikre sammenhængen på anbringelsesområdet, ses området i denne budgetopfølgning under ét.

I forhold til 1. budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 er det samlede resultat forbedret med 8,181 mio. kr.Dette skyldes primært væsentligt øgede indtægter på finansieringssiden samt et betydeligt mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering på Social- og Sundhedsudvalgets område.Omvendt forventes et yderligere merforbrug på serviceudgifterne på Børne- og Skoleudvalget samt Beskæftigelsesudvalgets politikområder.

Halvårsregnskabet viser også i lighed med 1. budgetopfølgning, at der er særlige udfordringer i forhold til at opnå den forventede besparelse med Flerårsaftalen på handicap- og psykiatriområdet. Den aktuelle udfordring ser pr. 30/6 ud til at udgøre ca. 18,5 mio. kr., der forventes i merforbrug på området i indeværende år.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering

af ikke budgetterede merudgifter indenfor fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

Halvårsregnskabet er behandlet i fagudvalgene på møderne i august måned med følgende beslutninger:

Forretningsledelsen behandlede budgetopfølgningen den 12. august med følgende bemærkninger:

Forretningsledelsen anbefaler følgende indsatser som følge af det markante merforbrug på serviceudgifterne

Indenfor flerårsaftalens område skal der sættes fokus på:

 • At indhente efterslæbet som følge af forsinkelsen af igangsætningen af ekstraindsatsen med re-visitation, således der kun bliver tale om en forskydning af effekten. I forbindelse hermed skal der være fokus på sagerne med størst potentiale.

 • At finde baggrunden for at antallet af nye sager er vokset mere end forventeligt, og dermed kan forklare hvorfor udgiftsniveauet generelt er steget på området.

Indenfor området Udsatte børn og unge, skal det undersøges nærmere, hvorfor stigningen til udgifterne til forebyggende foranstaltninger er vokset så kraftigt, således det bliver muligt at bremse denne udvikling.

Til alle fagudvalg med markante skred i serviceudgifterne skal der laves forslag til kompenserende besparelser

Forretningsledelsen konstaterer, at der umiddelbart er finansiering af overskridelsen i 2014, men at der kan blive store udfordringer for finansieringen i 2015”

Miljø- og Teknikudvalget den 18. august 2014:

Udvalget tog halvårsregnskabet til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget den 19. august 2014:

Taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget den 20. august 2014:

Udvalget indstiller de forelagte besparelsesforslag på 1,33 mio. kr. godkendt til delvis finansiering af merudgifterne på 2,6 mio. kr. De resterende ca. 1,3 mio. kr. indstilles finansieret af mindreforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Udvalget ser med stor alvor på den økonomiske situation inden for flerårsaftalen og følger flerårsaftalens elementer meget tæt. Udvalget forventer, at der forelægges initiativer vedrørende især de særligt dyre enkeltsager, som gør det muligt at leve op til flerårsaftalens forudsætninger i 2015 og 2016.

Beskæftigelsesudvalget den 21. august 2014:

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Problematikken omkring merudgifter på handicap- og psykiatriområdet, herunder flerårsaftalen skal drøftes på Borgmesterens møde med udvalgsformændene i næste uge.

Fritids- og Kulturudvalget den 21. august 2014:

Til efterretning.

Ældreomsorgsudvalget den 21. august 2014:

Revideret notat om budgetopfølgning udleveret, og lægges på sagen.

Til efterretning.

Indstilling

Økonomiudvalget, 27. august 2014, pkt. 4:

Budgetaftaleparterne indkaldes til møde, efterfølgende mødes Økonomiudvalget.

Forretningsledelsen anmodes om, på baggrund af udarbejdede forslag til kompenserende besparelser til fagudvalg, afdækningskatalog og andre forslag, at fremkomme med forslag besparelser til behandling på det indkaldte møde.

Byrådet, 3. september 2014, pkt. 4:

Økonomiudvalgets beslutning taget til efterretning.

Halvårsregnskab godkendt.

Økonomiudvalget, 9. september 2014, pkt. 1:

Økonomiudvalget henstiller, at forslagene fra Forretningsledelsen reserveres til kassestyrkelse, men afventer yderligere beskrivelser, inden der tages endelig stilling på ekstraordinært møde inden næste byrådsmøde.

Økonomiudvalget forventer fortsat, at alle udvalg og fagenheder udviser tilbageholdenhed resten af 2014, således der ikke sker overskridelser af serviceudgift rammen.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Beslutning

Forretningsledelsen forslag til kassestyrkelse godkendt.

Bilag

Til toppen


4. Endelig vedtagelse af lokalplan 05-O-06.01 "Plejehjem Vodbindervej, Asaa" og kommuneplantillæg nr. 9


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Forslag til lokalplan 05-O-06.01 "Plejehjem Vodbindervej, Asaa" og kommuneplantillæg nr. 9 har været i offentlig høring fra den 23. juni til den 18. august 2014. Der er indkommet 2 indsigelser vedr. placering af indkørsel til friplejehjemmet, placering af friplejehjemmet og bekymring for øget trafik langs Vodbindervej.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanforslag 05-O-06.01 "Plejehjem Vodbindervej, Asaa" samt kommuneplantillæg nr. 9 kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 05-O-06.01 "Plejehjem Vodbindervej, Asaa" og kommuneplantillæg nr. 9 har været i offentlig høring fra den 23. juni til den 18. august 2014.

Lokalplanen skal muliggøre etablering af et friplejehjem i Asaa med 24-36 plejeboliger og tilhørende service- og udearealer.

Lokalplanen har til formål at sikre,

 • at der må opføres boliger, samt offentligt eller privat plejehjem indenfor lokalplanområdet,

 • at matr. nr. 15an, Aså By, Aså-Melholt, overføres fra landzone til byzone,

 • at der udlægges gode sammenhængende opholdsarealer til områdets beboere og personale,

 • at bygningen ikke må fremstå dominerende, blandt byens øvrige bebyggelse, set fra kysten,

 • at der sikres indkig fra Vodbindervej til Asaa Camping.

Se den digitale udgave af lokalplanforslag 05-O-06.01 "Plejehjem Vodbindervej, Aså" på kommunens hjemmeside:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?LokalplanNr=05-O-06.01

Indsigelser

Der er i den offentlige høring af forslaget til lokalplan 05-O-06.01 og kommuneplantillæg nr. 9 indkommet to indsigelser.

Ejeren af Vodbindervej 14 har indgivet en indsigelse mod placeringen af indkørslen til friplejehjemmet. Indsigeren mener, at det ikke vil være muligt at parkere ud for Vodbindervej 14 med placeringen af indkørslen ud for ejendommen. Fagenheden for Teknik og Miljø har været i dialog med indsiger, som ikke var oplyst om, at Vodbindervej er en offentlig vej. Der er derfor ingen bestemt "parkeringsret" på Vodbindervej, og beboerne på vejen kan parkere, hvor de vil på vejen inden for færdselslovens rammer.

Det er ikke fagenhedens vurdering, at placeringen af indkørslen til friplejehjemmet vil give trafikale problemer på Vodbindervej. Placeringen af indkørslen er sket efter en tidligere dialog med Asaa Camping for at undgå trafikale gener i campingpladsens høj sæson.

Ejeren af Strandvejen 396 har indgivet en indsigelse mod placeringen af friplejehjemmet. Indsiger angiver, at friplejehjemmet vil blive placeret ud for hendes have og dermed kan dette give indkigsgener. Friplejehjemmet er dog planlagt til at ligge ud for Vodbindervej 8-16, og man vil ikke kunne se ind i indsigerens have fra plejeboligerne.

Indsiger er samtidig bekymret for en evt. øget trafik langs Vodbindervej. Det er fagenhedens vurdering, at øget trafik, som en konsekvens af friplejehjemmet, vil være af mindre grad.

Kommuneplantillæg

Lokalplan 05-O-06.01 er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025. Derfor er kommuneplantillæg nr. 9 blevet udarbejdet.

Ved lokalplanens udarbejdelse ligger matr.nr. 15an Aså By, Aså-Melholt i landzone og inden for rammeområde 05-R-03, Rekreativt område, Strandvejen.

Matriklerne nr. 15cf, 15 cg, 15ch, 15ci, 15ck Aså by, Aså-Melholt ligger i byzone og inden for rammeområde 05-B-01, Boligområde, Doktorvænget og Havnegade.

Med kommuneplantillæg nr. 9 etableres rammeområde 05-O-06, Offentligt område, Vodbindervej, hvortil alle matrikler inden for lokalplanområdet overføres.

Miljøscreening

Fagenheden for Teknik og Miljø har foretaget en miljøscreening af lokalplanen og vurderer, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planen ikke vurderes at medføre væsentlige miljømæssige konsekvenser.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager lokalplanforslag 05-O-06.01 "Plejehjem Vodbindervej, Asaa" samt kommuneplantillæg nr. 9 endeligt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 11. september 2014, pkt. 4:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Ole Bruun blev erklæret inhabil og forlod mødet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Sammenlægning af I/S Reno-Nord, I/S Fællesforbrændingen og I/S Mokana


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Statsforvaltningen har truffet afgørelse i sag om sammenlægning af I/S Reno-Nord, I/S Fælles Forbrænding og I/S Mokana. Statsforvaltningen godkendte opløsningen af de tre selskaber og hovedparten af samarbejdsaftalen, herunder vedtægterne. Statsforvaltningen kunne dog ikke godkende tre punkter i vedtægterne.

Byrådet skal tage stilling til, om man kan godkende forslag til ændringer i vedtægter og samarbejdsaftale.

Sagsfremstilling

Statsforvaltningen har den 23. juli 2014 truffet afgørelse i sagen om sammenlægning af I/S Reno-Nord, I/S Fælles Forbrænding og I/S Mokana. Statsforvaltningen godkendte opløsningen af de tre selskaber og hovedparten af samarbejdsaftalen, herunder vedtægterne.

Statsforvaltningen kunne dog ikke godkende følgende tre punkter i vedtægterne:

 • Formålsbestemmelsen i relation til varmeproduktion baseret på andet end affald

 • Bestyrelsesformandens stemmevægt og

 • De faste vederlag til bestyrelsen

Sammenlægningen af de tre selskaber, herunder etablering af det nye I/S Reno-Nord og den endelige opløsning af de tre selskaber er betinget af Statsforvaltningens samlede godkendelse. Selskaberne ønsker denne proces fremmet mest muligt, især med henblik på at få skabt afklaring for den medarbejdergruppe, hvor der er usikkerhed om fremtidige ansættelsesforhold.

I/S Reno-Nords advokat har udarbejdet et notat med oplæg til ændringer i samarbejdsaftalen, som efter advokatens vurdering umiddelbart vil kunne godkendes af Statsforvaltningen. Notatet er vedlagt. Ændringerne består i følgende:

 • Muligheden for at etablere anlæg til varmeproduktion baseret på andet end affald fjernes fra formålsbestemmelsen (pkt. 3.3). Muligheden var indsat fordi I/S Fælles Forbrænding havde planer om at etablere et flis-baseret anlæg. Disse planer er ikke længere aktuelle, og ændringen vil derfor ikke have betydning for selskabets aktiviteter. Ændringen har ikke betydning for de nuværende muligheder for at benytte biomasseaffald m.v. til sommerdrift eller som støttebrændsel på forbrændingsanlæggene i Hobro og Aalborg

 • Reglen om at formandens stemme er udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed fjernes. I stedet indføjes en bestemmelse om at i tilfælde af stemmelighed, er et stillet forslag ikke vedtaget (pkt. 9.4). Denne ændring vil have meget begrænset betydning, idet Aalborg Kommune, med den nuværende sammensætning af bestyrelsen, har flertal.

 • Vedtægten ændres sådan, at de faste vederlag ikke fremgår direkte af vedtægterne, men udskilles til særskilt godkendelse (pkt. 8.8). Dette er med baggrund i, at Statsforvaltningen i sin afgørelse henviser til at bestyrelsesmedlemmer i kommunale fællesskaber honoreres efter reglerne om mødediæter i styrelseslovens § 16a, og at faste vederlag kræver en egentlig godkendelse fra Statsforvaltningen. Godkendelsen af faste vederlag kræver at der indsendes nærmere oplysninger om bestyrelsesmedlemmers tidsforbrug m.v. Statsforvaltningens behandling af sager om faste vederlag er potentielt tidskrævende, men kan ske sideløbende med – og er ikke til hinder for at der træffes afgørelse om de øvrige ændringer. Sammenlægningen vil dermed kunne effektueres uden at der er truffet endelig afgørelse om vederlag.

Ovenstående ændringer er indarbejdet i vedtægt og sammenlægningsaftale.

Fagenheden for Teknik og Miljø forslår, at Byrådet godkender de foreslåede ændringer i vedtægter og sammenlægningsaftale som grundlag for en sammenlægning af de tre affaldsselskaber I/S Reno-Nord, I/S Fælles Forbrænding og I/S Mokana.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 11. september 2014, pkt. 10:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Intet.

Til toppen

Opdateret 23. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer