Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 22. oktober 2014
Lokale: Start i Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Karsten Frederiksen, Claus Kongsgaard.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Karsten Frederiksen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Til toppen


3. Budget 2015, aftalepunkter og status


Resume

Sagsforløb: ØK

Der gennemføres en fælles drøftelse mellem Økonomiudvalget og Forretningsledelsen med henblik på hvilke opgaver, der affødes af budgetaftale 2015, og med henblik på fælles forståelse af udmøntningen af budgetaftalen.

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetaftalen for 2015 har Forretningsledelsen udarbejdet en foreløbig oversigt over afledte indsatser, opgaver og initiativer m.v..

Hensigten hermed er flere:

 • at oversigten skal danne et samlet overblik budgetaftalens afledte opgaver, indsatser, initiativer m.v. både på drift og anlæg

 • at oversigten skal kunne danne baggrund for løbende opfølgning på status for opgaverne m.v. i forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger

 • at oversigten skal medvirke til en fælles fortolkning i Økonomiudvalget og Forretningsledelsen af, hvorledes de enkelte elementer i budgetaftalen skal udmøntes konkret, og i forlængelse heraf, hvem der har ansvar for hvad.

Forretningsledelsen foreslår, at der gennemføres en fælles drøftelse af oversigten.

Oversigten vil efterfølgende blive behandlet i respektive fagudvalg med henblik på prioritering af indsatserne.

Forretningsledelsen vil deltage under dette punkt

Beslutning

Drøftet.

Karsten Frederiksen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) og Norddanmarks EU-kontor


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Samarbejdet ’Business Region North Denmark – fælles om vækst og udvikling’ er tiltrådt af alle 11 kommuner og Regionen.

Der er udarbejdet forslag til vedtægter for samarbejdet til Byrådets godkendelse.

Endvidere er der udarbejdet forslag til nye vedtægter for foreningen Norddanmarks EU-kontor, og forslag til fastholdelse af kontingent til kontoret, som Byrådet anmodes om at godkende.

Sagsfremstilling

De nordjyske kommuner og Region Nordjylland fik på anbefaling af KKR og Kontaktudvalget for Nordjylland den 6. juli 2014 fremsendt sag til behandling i de nordjyske kommuner og Regionen om etablering af et nyt forstærket samarbejde imellem de nordjyske kommuner og Region Nordjylland: ’Business Region North Denmark – fælles om vækst og udvikling’.

Sagen har efterfølgende været behandlet i alle nordjyske kommuner og Regionen, og alle har tilsluttet sig det nye samarbejde. Der er nu udarbejdet vedtægter for Business Region North Denmark (BRN), som fremsendes til godkendelse i kommuner og Region.

Samarbejdet etableres ifølge vedtægterne som en forening med de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland som medlemmer. Foreningen har som formål at give medlemmerne mulighed for at samarbejde om fælles satsninger, som flere eller alle parter finder centrale for en fælles vækstdagsorden. Det er videre foreningens formål at synliggøre regionens samlede kompetencer og styrkepositioner mere markant for arbejdskraft og investorer, samt at tiltrække yderligere ekstern finansiering til lokale og regionale udviklingsaktiviteter.

Bestyrelsen består af borgmestrene og regionsrådsformand. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Kommunaldirektørerne og en direktør fra Region Nordjylland udgør direktionen. Der etableres et fælles Erhvervsforum, som sparringspartner og rådgiver for bestyrelsen. Direktionen nedsætter et fælles sekretariat.

Der betales et årligt kontingent til foreningen i form af et kronebeløb pr. indbygger. I 2015 er beløbet 15 kr. pr. indbygger for kommunerne som disponeres således

 • 5 kr. disponeres af bestyrelsen til fælles erhvervsinitiativer

 • 4 kr. reserveres til en fælles turismeindsats

 • 5 kr. disponeres af den enkelte kommune til deltagelse i konkrete projekter efter eget valg

 • 1 kr. til analyser, mødeaktivitet m.v.

For Region Nordjylland er kontingentet i 2015 9 kr. pr. indbygger, som disponeres således:

 • 3 kr. til en styrkelse af EU-kontorets indsats i Bruxelles (via Vækstforum)

 • 5 kr. disponeres af Regionen til deltagelse i konkrete projekter efter eget valg

 • 1 kr. til analyser, mødeaktivitet m.v.

Derudover bidrager medlemmerne med deltagelse i diverse mødefora samt medarbejdertimer til det fælles sekretariat. Medfinansiering er godkendt i kommunerne og Regionen i efteråret 2014 i forbindelse med godkendelse af tilslutning til Business Region North Denmark i den enkelte kommune og Regionen.

Fælles regionale enheder

Medlemmerne af Business Region North Denmark er alle partnere i en række regionale enheder, som er centrale for den fælles vækstdagsorden. Et formål med Business Region North Denmark er således også at etablere et forum, hvor parterne sammen og tværgående kan drøfte deres engagement i disse enheder, herunder hvordan der på tværs af enhederne kan arbejdes med de fælles satsninger.

Norddanmarks EU-kontor

Norddanmarks EU-kontor er en af de fælles regionale enheder. EU-kontoret er aktuelt finansieret af de nordjyske kommuner, Region Nordjylland og Aalborg Universitet og organiseret som en del af Aalborg Kommune med kontor i Aalborg og Bruxelles.

Fra 1. januar 2015 etableres Norddanmarks EU-kontor som en selvstændig forening for de nordjyske kommuner, Region Nordjylland og Aalborg Universitet samt evt. andre uddannelsesinstitutioner i regionen. I den forbindelse flytter EU-kontoret til lokaler på NOVI blandt andet med det formål at opnå et tættere samarbejde med særligt Væksthus Nordjylland og AAU Innovation. AAU Innovation har tilsvarende medarbejdere placeret på EU-kontoret i Bruxelles.

Formålet med EU-kontoret er at

 • repræsentere og varetage medlemmernes interesser overfor EU-systemet,

 • informere og rådgive medlemmerne om EU-forhold,

 • rådgive virksomheder og institutioner i Nordjylland om problemstillinger i relation til EU,

 • bidrage til, at virksomheder og institutioner i Nordjylland kan drage fordel af de muligheder, EU tilbyder, navnlig med henblik at sætte øget fokus på lobbyisme og fundraising, og koordinere denne indsats med lignende fundraiser-kontorer i regionen, samt

 • bidrage til den generelle internationalisering af Nordjylland

Bestyrelsen for EU-kontoret får 5 medlemmer, der udpeges af henholdsvis KKR, Regionsrådet og Vækstforum. Der tilknyttes bestyrelsen 3 tilforordnede fra henholdsvis Regionens, kommunernes og universitets administration. Bestyrelsen ansætter foreningens direktør. Bestyrelsen mødes årligt med bestyrelsen for Business Region North Denmark jf. ovenstående.

I lighed med i dag betales også fremover et årligt kontingent til foreningen i form af et kronebeløb pr. indbygger. I 2015 er beløbet 2 kr. pr. indbygger for kommunerne – Aalborg Kommune dog 9 kr. pr. indbygger - og 6 kr. pr. indbygger for Region Nordjylland. Aalborg Universitet og evt. andre uddannelsesinstitutioner betaler et årligt kontingent på 100.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Brønderslev Kommunes og Brønderslev Erhverv og Turismes medarbejderbidrag til sekretariat, analyser, mødefora o.l. kendes ikke præcist på nuværende tidspunkt, da det bl.a. afhænger af, hvilke og hvor mange projekter der medvirkes i.

Forankringen vil være det Administrative Udviklingsforum, som består af medarbejdere fra Udvikling & Planlægning, Teknik & Miljø, Jobcenter og BETC.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at Brønderslev Kommune også i 2014 har ydet et tilskud til EU-kontoret på 2 kr. pr. indbygger fra budgettet vedrørende Erhvervsservice og Iværksætteri.

Der er dermed ingen ændring i størrelsen af finansieringen hertil fra 2015.

Beslutning

Anbefales godkendt.

BRN er forankret i Udviklingsforum, mens den sekretariatsmæssige forankring er i Administrativ Udviklingsforum.

Karsten Frederiksen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Landdistriktspolitik 2014


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget anmodes om at genoptage drøftelserne om udkastet til landdistriktspolitik og beslutte, hvorledes interesseorganisationer, borgere m.fl. kan indgå i en høring af politikudkastet.

Sagsfremstilling

Den hidtil gældende landdistriktspolitik blev vedtaget i 2007, og har haft behov for et eftersyn gennem længere tid. Bl.a. derfor afholdtes i oktober 2013 en landdistriktskonference, hvor flere af landets førende eksperter på området, kom med deres bud på udfordringer og fremtiden for landdistriktet. Med afsæt i resultaterne og diskussionerne samt Vision 2020, har Stabsenheden for Udvikling og Planlægning formuleret et udkast til en ny landdistrikt for Brønderslev Kommune.

Vision 2020 fra 2011 udtrykker, at Brønderslev Kommune skal være det bedste sted at leve - nord for Limfjorden. Politikken er bygget op omkring visionens pejlemærke "Det bedste sted at leve" samt styrkepositionerne "Sund vækst i erhvervslivet" og "Aktive oplevelser i natur og fritid".

Politikken forholder sig til den økonomiske virkelighed kommunen oplever i tiden, og forholder sig til det faktum, at den service kommunen yder i dag, er under forandring. Politikken lægger op til, at kommunens indsatser og engagementer i landdistriktet skal være økonomisk bæredygtigt. En prioritering i/af indsatser er derfor nødvendig.

Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at Økonomiudvalget drøfter udkastet til politikken og beslutter, hvorledes interesseorganisationer, borgere m.fl. kan inddrages i en høring af politikudkastet.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 27. august 2014, pkt. 24:

Drøftelse genoptages på temadrøftelse i udvalget.

Claus Kongsgaard og Henning Jørgensen fra fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 1. oktober 2014:

Martin Heide fra Stabsenheden for Udvikling og Planlægning vil under punktet give et kort oplæg om baggrunden for det udarbejdede forslag.

Udvalget anmodes om at genoptage drøftelsen af forslaget med henblik på, at der kan udarbejdes et revideret forslag til landdistriktspolitik.

Økonomiudvalget, 1. oktober 2014, pkt. 12:

Drøftet.

Der skal ske tilretninger i forhold til faldne bemærkninger.

Revideret version behandles på næste møde.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 22. oktober 2014:

Forslag til Landdistriktspolitikken er revideret efter Økonomiudvalgets bemærkninger på møde den 1. oktober 2014.

Udvalget anmodes om at genoptage drøftelsen af forslaget med henblik på en beslutning om, hvorledes interesseorganisationer, borgere m.fl. kan inddrages i en høring af politikudkastet.

Beslutning

Sendes i offentlig høring i 8 uger.

Der udsendes direkte til de foreninger, der var medarrangør af Landdistriktskonference.

Der afholdes borgermøde midt i høringsperioden.

Efter vedtagelse af politik vil der blive arbejdet videre med strategi- og handleplaner

Karsten Frederiksen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Ansøgning om igangsætning af fordebat om vindmølleområde nord for Asaa


Resume

Sagsforløb: MT/ØK

Fagenheden for Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om opstilling af vindmøller i et område ca. 1,4 km nord for Asaa. Ansøger har fremlagt tre alternative opstillingsforslag for området med 4-5 møller med en totalhøjde på 140 m.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om ansøgningen skal imødekommes og en fordebat skal sætte i gang.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om opstilling af vindmøller i et område nord for Asaa. Ansøgerne er lokale lodsejere. Ansøger har fremlagt tre alternative opstillingsforslag for hvordan området kan udnyttes til vindenergiformål. Forslagene omfatter, at der opstilles 4-5 møller med en totalhøjde på 140 m. For at realisere projektet skal der nedlægges en række beboelser i området, hvilket ansøger har indgået aftale med ejere om. Kortmateriale og visualiseringer kan ses i bilag.

Plangrundlag

Området er ikke udlagt til vindmølleformål i kommuneplanen. Gennemførelse af projektet forudsætter derfor udarbejdelse af nyt plangrundlag - herunder kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering samt lokalplan. VVM-redegørelsen skal redegøre for en række forhold - herunder støjbelastning af naboer, skyggegener, landskabelig påvirkning, påvirkning af naturen mv. I forbindelse med VVM-redegørelse og kommuneplantillæg skal der afholdes fordebat. I debatfasen har borgerne og andre interessenter mulighed for at komme med bemærkninger til, om området skal udlægges til vindmølleformål samt forslag til andre forhold, der skal belyses i VVM-redegørelsen.

Kystnærhedszone

Projektet er beliggende inden for kystnærhedszonen. Etablering af vindmøller inden for kystnærhedszonen kræver en særlig funktionel eller planlægningsmæssig begrundelse. Da vindforholdene er væsentligt bedre ved kysten end længere inde i landet er der en funktionel begrundelse for placering inden for zonen.

Kystnærhedszonen er i området nord for Asaa opdelt i to i forhold til de landskabelige værdier. I alternativ A og alternativ B placeres henholdsvis 1 og 2 af møllerne inden for den mest beskyttede del af kystnærhedszonen. Hvis der arbejdes videre med projektet skal der derfor være særlig opmærksomhed på den landskabelige påvirkning ved disse alternativer.

Området er i væsentlig grad adskilt fra kysten af skovbeplantning. Når man bevæger sig i området opfatter man derfor ikke tydeligt den kystnære placering. Skovbeplantningen bevirker også, at der på store strækninger, ikke vil være visuel kontakt fra kystvejen Sæbyvej og vindmølleområdet. Visualiseringerne viser dog, at vindmøllerne vil være markant synlige fra Asaa Havn.

Naturforhold

Alternativ A og B berører en udpegning som naturområde og i alle alternativer placeres dele af vindmølleparken inden for skovbyggelinien. Påvirkning af naturområdet og skoven skal undersøges nærmere, hvis der arbejdes videre med projektet.

I umiddelbar nærhed af projektområdet, langs kysten, findes et EF fuglebeskyttelsesområde. Det skal undersøges nærmere, hvilken påvirkning et vindmølleprojekt vil have på fuglebeskyttelsesområdet. Med det nuværende vidensgrundlag kan fagenheden ikke udelukke, at der kan opstilles vindmøller i området.

Samspil med eksisterende vindmøller

Indenfor 28 x totalhøjden (3,92 km) for de foreslåede vindmøller findes en eksisterende vindmøllepark i Frederikshavn Kommune med fire mindre møller samt en enkelt husstandsmølle. Der kan kun opstilles vindmøller inden for 28 x totalhøjden fra eksisterende møller, hvis den visuelle påvirkning er ubetænkelig. Der er for hvert alternativ udarbejdet en visualisering af samspillet. Fagenheden vurderer, at der er et vist sammenfald mellem parkerne, der dog varierer for alternativerne. Hvis der arbejdes videre med projektet skal samspillet vurderes yderligere i en VVM-redegørelse.

Støj og skygge

Støjberegningerne viser, at støjgrænserne er overholdt både for almindeligt og lavfrekvent støj. Skyggeberegninger viser, at der er behov for montering af skyggestop for at overholde kommuneplanens retningslinie om maks. 10 timers årlig skyggepåvirkning.

Energiproduktion

Energiproduktionen for de eksisterende vindmøller i kommunen modsvarer omtrentligt kommunens samlede elforbrug. Brønderslev Kommune er dermed selvforsynende i forhold til vedvarende energi fra vindmøller. Fagenheden gør derfor opmærksom på, at yderligere vindmølleprojekter vil medføre en energiproduktion ud over energibehovet i Brønderslev Kommune.

Fagenheden anbefaler, at alle tre alternativer medtages i en fordebat. Inden en fordebat udsendes vurderer fagenheden, at der bør ske indledende undersøgelser/vurderinger af projektets natur- og landskabspåvirkning. Tidspunkt for fordebatten planlægges ud fra afrapportering af natur- og landskabsundersøgelser.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget igangsætter en fordebat om projektet.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 6. oktober 2014, pkt. 4:

Udvalget besluttede at sende sagen til behandling i Økonomiudvalget, med henblik på beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med vindmølleprojektet.

H. C. Holst blev erklæret inhabil og forlod mødet.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Der afholdes informationsmøde på initiativ af ansøger, inden der tages stilling til, hvorvidt der skal igangsættes foroffentlighedsdebat.

Karsten Frederiksen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan 07-T-01.01 for solenergianlæg i Jerslev


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 07-T-01.01 for "Solenergianlæg i Jerslev" og kommuneplantillæg nr. 2.

I kommuneplantillægget fjernes udlæg af perspektivområde til boliger i Jerslev fra kommuneplanens hovedstruktur.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanforslaget og kommuneplantillæg nr. 2 kan sendes ud i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik- og Miljø har udarbejdet forslag til lokalplan 07-T-01.01 for "Solenergianlæg i Jerslev" og kommuneplantillæg nr. 2.

Jerslev Kraftvarmeværk ønsker at etablere et solvarmeanlæg. Lokalplanen giver også mulighed for solceller for at sikre en fleksibilitet.Anlægget placeres i en kile med landbrugsjord mellem Ærøgade og Samsøgade.

Kommuneplan

Kommuneplantillæg nr. 2 etablerer et nyt rammeområde 07-T-01 til brug for solenergi. Der foruden overføres et areal til rammeområde 07-R-02, som udlægger et areal til rekreativt område.

Jerslev Kraftvarmeanlæg har imødekommet ejernes ønske om ikke at placere anlægget på areal af Ærøgade 16a, matr.nr. 17a Jerslev By. Arealet ligger umiddelbart øst for det grønne anlæg ved Kraftvarmeværkets ejendom. Ejerne ønsker at beholde arealet som privat have. Dette areal er i kommuneplantillæg nr. 2 lagt ind i rekreativt område 07-R-02. Årsagen hertil er, at kommunen skal planlægge indefra og ud. Der må ikke være uplanlagte områder indenfor bygrænsen.

Udlægget til rekreativt område har ikke nogen konsekvens for ejerens anvendelse af området. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerens anvendelse af de omfattede arealer. Området vil fortsat være privat område og kan anvendes som en del af udenomsarealet til Ærøgade 16A.

I hovedstrukturen for kommuneplan 2013 udlægges et perspektivområde til boliger i området mellem Ærøgade og Samsøgade. Området er efterfølgende kortlagt som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og nitratfølsom indvindingsopland (NFI).

Der er rigeligt med ledige byggegrunde i Jerslev, og det vil på den baggrund være svært at frembringe en særlig planlægningsmæssig begrundelse for at etablere et nyt boligområde i OSD. Der har været en forhåndsdialog med Naturstyrelsen, hvor der er forelagt en grundvandsredegørelse med argumenter for placeringen af solenergianlægget. Anlægget vurderes at kunne etableres uden risiko for grundvandet.

Fordebat

Byrådet har den 18. september 2013 behandlet indsigelserne fra den offentlige fordebat om placering af et solvarmeanlæg i Jerslev. Lokalplanforslaget indeholder visualiseringer af anlægget og stiller krav om etablering af plantebælter til afskærmning af energianlægget.

Lokalplan

I lokalplanen stilles krav om etablering af plantebælte rundt om solenergianlægget. Kortbilag skal konsekvensrettes. Dette krav går igen fra øvrige lokalplaner om solvarmeanlæg. Formålet er at sikre, at de tekniske anlæg indpasses i landskabet og ikke skæmmer, set fra naboerne eller det åbne land. Plantebæltet skal holdes i en højde på 3 m, når det er vokset til. Hermed bliver plantebæltet lige så højt som solpanelerne.

Jerslev Kraftvarmeværk ønsker at undlade plantebæltet mod syd for at anlægget kan ses fra Sdr. Ringgade. Hensigten er at brande byen. Det har hidtil været kommunes praksis, at tekniske anlæg indhegnes med plantebælter. Kommunen har nogle overordnede forpligtelser i forhold til at sikre landskabet og naturen. I Danmark har vi en stærk tradition for at friholde det åbne land for f.eks. reklamer og tekniske anlæg. Når vi af energipolitiske årsager tillader tekniske anlæg, indbygges der typisk vilkår for bedst muligt at indpasse de tekniske anlæg, herunder plantebælter.

Miljøscreening

Miljøscreening af lokalplanen har vist, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Der er tale om et mindre område på lokalt plan, hvor der ikke er beskyttet natur eller andre relevante emner for miljøvurdering.

Link til den digitale lokalplan:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplanFilter.aspx?k=t&f=t&v=t&a=t&h=t&r=t&Lokalplanid=615

Nogle funktioner virker kun i internetudgaven.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet

 • fastholder, at der skal være plantebælte hele vejen rundt om anlægget og

 • godkender forslag til kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan 07-T-01.01 for solenergianlæg i Jerslev til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 6. oktober 2014, pkt. 5:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Ole Bruun er imod forslaget og ønsker projektet placeret i erhvervsområdet.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Godkendelse af lokalplanforslag for erhverv ved Hallund


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 13-E-01.01 "Erhverv ved Hallund" samt til kommuneplantillæg nr. 11.

Byrådet skal tage stilling til, om forslaget kan godkendes og udsendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Lokalplan 13-E-01.01 "Erhverv ved Hallund" omhandler ejendommen for virksomheden Hallund Staldservice. Virksomheden har et ønske om at få opført en lagerhal, som Brønderslev Kommune tidligere har givet landzonetilladelse til. På baggrund af en klage fra nærmeste nabo valgte Natur- og Miljøklagenævnet at omstøde kommunens tilladelse til et afslag.

Fagenheden for Teknik og Miljø har herefter vurderet klagenævnets begrundelse. Fagenheden fandt, at en lokalplan ville danne grundlag for en redegørelse af virksomhedens beliggenhed og påvirkning på omgivelserne.

Lokalplanen og kommuneplantillæg nr. 11 kan ses digitalt via dette link: http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?LokalplanNr=13-E-01.01

Miljøvurdering

På baggrund af en miljøscreening har Fagenheden for Teknik og Miljø vurderet, at lokalplanen er omfattet af et krav om miljøvurdering. En ny lagerhal vurderes at kunne medføre en negativ miljøpåvirkning på udpegningen "Større uforstyrret landskab". Dette var også en væsentlig begrundelse for Natur- og Miljøklagenævnet at omstøde kommunes landzonetilladelse.

Fagenheden har derfor gennemført en nærmere vurdering af planens påvirkning af miljøet i en miljørapport. Miljørapporten kan ses i forlængelse af lokalplanen.

Fagenheden vurderer efter nærmere undersøgelser, at det vil være en mindre påvirkning på miljøet, da hallen placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Der er i lokalplanen fastsat bestemmelser for hallens højde og materialevalg/farve af hallen, så hallen indpasses i landskabet. Der er desuden sat bestemmelser om beplantning for at skærme mod indsyn til hallen og virksomheden fra det åbne land.

Lokalplanens Indhold

Lokalplanen omfatter erhvervsdelen af ejendommen matr.nr. 11p Hallund By, Hallund. Ejendommen består også af en bolig, som ikke er omfattet af lokalplanen. Derudover omfatter lokalplanen del af matr.nr. 52 Hallund By, Hallund. Denne del er en privat fællesvej, som også er adgangsvej for naboen til Hallund Staldservice.

Lokalplan 13-E-01.01 "Erhverv ved Hallund" har til formål:

 • at fastlægge områdets anvendelse til erhvervsformål,

 • at muliggøre mindre udvidelser, i form af opførelse af en lagerhal, ved en eksisterende virksomhed i det åbne land

 • at regulere udendørs oplag og

 • at indpasse bebyggelsen i de landskabelige omgivelser.

Der er i lokalplanen angivet bestemmelser for at lokalplanområdet kun må anvendes til erhvervsformål i form af oplags- og servicevirksomhed.

Virksomheden vejbetjenes primært af Røgelhedevej ved eksisterende overkørsel samt sekundært af den eksisterende private fællesvej, der også er adgangsvej for naboen til virksomheden.

Der må inden for et byggefelt placeret på ejendommens syd-vestlige hjørne opføres én ny lagerbygning med et samlet areal på max. 1.000 m². Lokalplanen giver også mulighed for mindre tilbygninger til eksisterende bygninger, samt at erstatte eksisterende bebyggelse med nye bygninger, såfremt nye bygninger opføres i samme omfang som den eksisterende bebyggelse. Ny bebyggelse må opføres med en maks. højde på 8,5 m.

Udendørs oplag må finde sted på et afskærmet område på maksimalt 300 m², som f.eks. bagved lagerhallen, hvor oplaget vil være afskærmet mod naboer og det åbne land af hallen og beplantning.

Det er især fra syd, at virksomheden og lagerhallen vil fremstå tydelig i landskabet. Der skal derfor etableres et slørende beplantningsbælte mod syd og vest i en bredde á 3 meter for at afskærme virksomheden. Der er udarbejdet en beplantningsplan herfor.

Kommuneplantillæg
Lokalplanen er beliggende i det åbne land og er ikke omfattet af kommuneplanens rammer. Lokalplanen følges derfor af tillæg nr. 11 til Brønderslev Kommenplan 2013-2025. Området for lokalplanen overføres til rammeområde 13-E-01 ved planens endelig vedtagelse.

Fordebat

Inden planens udarbejdelse, blev planerne for området udsendt i en fordebat.

Den nærmeste nabo til Hallund Staldservice har i fordebatten henvendt sig personligt til fagenheden. Han fremlægger de samme klagepunkter, som ved sagen om landzonetilladelse til lagerhallen.

Den nærmeste nabo påpeger blandt andet, at han ønsker:

 • at lagerhallen bliver vendt, så portene vender mod øst,

 • at indkørsel mellem udstilling og privat bibeholdes,

 • at der ikke sker oplagring på langsiden af malerbygning mod vest,

 • at den fælles vej kommer til at overholde 8,00 m, som han har tinglyst ret til.

Da Fagenheden for Teknik- og Miljø allerede inden planarbejdets påbegyndelse var bekendt med den nærmeste nabos ønsker, er der taget højde for ovenstående bemærkninger i lokalplanens bestemmelser. Det er dog ikke muligt at vende lagerhallen pga. pladsmangel.

Offentlig Høring

Hvis planforslaget godkendes, forventes en offentlig høring at forløbe fra den 10. november 2014 til den 5. januar 2015.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender lokalplanforslag 13-E-01.01 "Erhverv ved Hallund" samt kommuneplantillæg nr. 11, og udsender forslaget i 8 ugers offentlig høring.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 6. oktober 2014, pkt. 6:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Revideret vindmølleprojekt ved Kjellingbro


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal arbejdes med planlægning for vindmøller ved Kjellingbro og om der skal igangsættes planlægning for det reviderede projekt.

Sagsfremstilling

Ansøger har fremsendt et revideret vindmølleprojekt. I det reviderde projekt er 6 ud af de tidligere 14 vindmøller udtaget (se kort). Det er de 6 østligste møller, der er udtaget, hvilket medfører, at afstanden til Hjallerup øges. Afstanden til Grindsted er uændret.

Der er allerede på nuværende tidspunkt indkommet nye indsigelser mod det reviderede projekt. Indsigelserne er vedlagt.

Indbyrdes afstand mellem møllerne

Den indbyrdes afstand mellem vindmøllerne i Kjellingbroprojektet er ca. 300 m mellem de enkelte møller i hver række og ca. 500 m mellem de to rækker.

Der er ikke fastsat afstandskrav mellem de enkelte møller i en vindmøllepark i lovgivningen. I vejledning om planlægning for og landzoneadministration til vindmøller anbefales en afstand på 3-4 x rotordiameteren og maks. 5 x rotordiameteren. Anbefalingerne er overført som en retningslinie i kommuneplanen. Den anbefalede afstand tager udgangspunkt i, at der skal være en hvis afstand mellem møllerne for at undgå vindskygge og turbulens. Desuden viser studier, at en indbydes afstand på 3-4 x rotordiameteren virker mest harmonisk.

Det konkrete vindmølleprojekt omhandler vindmøller med en rotordiameter på 112 m. Afstanden mellem vindmøllerne er dermed kun ca. 2,7 x rotordiameteren.

Afstand til Lyngdrup-vindmøllerne

Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til vindmøller indeholder følgende om afstanden mellem vindmølleparker: Ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden fra eksisterende eller planlagte vindmøller skal redegørelsen for planforslaget belyse anlæggenes påvirkning af landskabet, herunder oplyse hvorfor påvirkningen anses for ubetænkelig. Kommuneplanen indeholder et tilsvarende afstandskrav.

Totalhøjden for møllerne i det ansøgte projekt er 137 m. Den anbefalede afstand til andre vindmølleparker er dermed 3,836 km. Afstanden til de eksisterende vindmøller ved Lyngdrup er ca. 2,7 km og afstanden til den planlagte udvidelse af Lyngdrup er ca. 3,1 km (se kort).

Udnyttelse af både Kjellingbro og Lyngdrup til vindmølleformål

Aalborg Kommune har i september 2013 vedtaget en vindmølleplan som tillæg til deres kommuneplan, hvori der udlægges et område til udvidelse af vindmølleparken ved Lyngdrup med yderligere 7 møller syd for de eksisterende. For at sikre sig, at deres område kan realiseres har Aalborg Kommune fremsendt bemærkninger til Kjellingbroprojektet.

Ifølge vindmøllecirkulæret skal der ved vurdering af den samlede landskabelige påvirkning af vindmølleparker tages højde for både eksisterende og planlagte vindmøller. Da udvidelsen ved Lyngdrup er udlagt i Aalborg Kommunes kommuneplan, skal Brønderslev Kommune forholde sig til dette udlæg. Dertil kommer, at det samlede støjbidrag for både Kjellingbro og Lyngdrup ikke må overskride støjgrænserne.

To vindmølleområder på tværs af kommunegrænser kan potentielt ”låse” for hinanden, idet den samlede støjpåvirkning og landskabspåvirkning kan være for stor.

Ifølge planlovens § 29b kan nabokommuner gøre indsigelse mod planforslag, hvis planforslaget har væsentlig betydning for kommunens udvikling. Et planforslag kan ikke vedtages endeligt, hvis en nabokommune har gjort indsigelse. Hvis kommunerne ikke kan opnå enighed om planforslag kan sagen indbringes for Miljøministeren. I en sådan situation vurderer fagenheden, at Aalborg Kommune vil have en form for "fortrinsret", da deres vindmølleområde er udlagt i deres kommuneplan.

Ansøger har udarbejdet en støjberegning, der også indeholder den planlagte udvidelse ved Lyngdrup. Støjberegningen viser, at begge projekter vil kunne gennemføres uden overskridelse af støjgrænserne. En eventuel VVM-redegørelse vil belyse både det støjmæssige og visuelle samspil yderligere.

Ny foroffentlighedsfase

Planlovens § 23c indeholder et krav om foroffentlighedsfase ved væsentlige ændringer af kommuneplanen. Fagenheden vurderer, at det er en væsentlig ændring af kommuneplanen at udlægge et nyt vindmølleområde. Foroffentlighedsfasen efter planlovens § 23c knytter sig primært til det strategiske spørgsmål ”skal der være vindmøller i området?” og ikke til det konkrete vindmølleprojekt. Fagenheden vurderer derfor, at der til en hvis grad kan ske ændringer af projektet efterfølgende uden ny – lovbestemt – foroffentlighedsfase.

Da vindmølleparker er omfattet af krav om VVM-redegørelse indeholder planlovens § 11g et krav om, at der skal afholdes en foroffentlighedsfase hvor der indhentes forslag og idéer til VVM-redegørelsens indhold. VVM-reglerne knytter sig til det konkrete projekt og fagenheden vurderer defor, at der vil være krav om en ny foroffentlighedsfase efter VVM-reglerne, da projektet ændres væsentligt. Dertil kommer, at kommunen altid kan vælge at afholde en foroffentlighed om planer, der har stor interesse.

Natur- og landskabsinteresser

Fagenheden gør opmærksom på, at det reviderede projekt fortsat berører natur- og landskabsmæssige interesser.

Historik

Der er udarbejdet notat om historik for vindmølleprojekter i området.

Fagenheden for Teknik & Miljø foreslår,

 • At Økonomiudvalget tager stilling til om der skal arbejdes med planlægning for vindmøller ved Kjellingbro i indeværende planperiode.

 • Hvis Økonomiudvalget ønsker, at der arbejdes med vindmøller i området skal udvalget tage stilling til om der skal igangsættes en fordebat for det reviderede vindmølleprojekt på 8 møller.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Økonomiudvalget ønsker, at der skal arbejdes videre med planlægningen.

Bendt Danielsen og Mikael Klitgaard er imod.

Mikael Klitgaard ønsker sagen i Byrådet

Karsten Frederiksen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Status på bygningsvedligeholdelse, kommunale bygninger


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget har ønsket en status på igangsatte og planlagte bygningsrenoveringer i 2014 og 2015, når der tages højde for ESCO.

Status fremsendes hermed til Økonomiudvalgets behandling.

Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets ønske om status over igangsatte og planlagte bygningsrenoveringer, udover de af ESCO initierede, har Ejendomme og Service udarbejdet følgende status:

I forhold til tidligere fremsendte rapporter fra Økonomiudvalgets januar møde 2014, pkt. 13 (vedhæftet som bilag), er der følgende ændringer i forhold til prioriteringen i afsnit 4 under prioritering 1 (bygningsdele med kritiske tilstand) på skoleområdet

 • Dronninglund Skole blive afhjulpet under Esco projektet i foråret 2015,

 • Flauenskjold AI med tag, udhæng og tagrende er/bliver afhjulpet / afhjælpes i 2014

 • Søndergade Skole med betonrenovering er/bliver afhjulpet / afhjælpes i 2014

Der arbejdes videre med afhjælpning af prioritering 1 bygningstilstande for børnehaver.

Med hensyn til prioritet 2 (bygningsdele med meget slidt tilstand) er der startet med de netop frigivne midler til renovering af murværk på Dronninglund Skole.

Endvidere vil der i november blive fremsendt anlægssager om frigivelse af midler til

 • vedligeholdelse af vinduer og døre på Hedegaardskolen i forlængelses af ESCO-projektet

 • udskiftning af nedslidte og utætte vinduer på ejendommen Bredgade 60 i Brønderslev.

Afdelingen Ejendomme & Service gennemfører en årlig planlagt opfølgning og ajourføring i november og decemberaf bygningsrapporterne, hvor udførte renoveringsarbejder inkl. ESCO projekter bliver udtaget og evt. nye tiltag indarbejdet, således disse rapporter kan blive retningsgivende for ansøgninger om frigivelse af anlægsmidler for renoveringer i2015.

Status indstilles til drøftelse.

Beslutning

Taget til efterretning.

Karsten Frederiksen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Kommunegarantier på kultur- og fritidsområdet.


Resume

Sagsforløb:

I forlængelse af vedtagelse af budget 2015, blev det aftalt, at økonomiudvalget efterfølgende skulle drøfte de ønsker til kommunegaranti som var fremsendt til budgetbehandlingen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetdrøftelserne var der fremsendt følgende ønsker om Kommunegaranti:

Flauenskjoldhallen: 4.694.000 kr.

Hjalleruphallen: 10.000.000 kr. (samt 8.000.000 kr. i anlægstilskud)

Dronninglund Kunstcenter: 500.000 kr.

Generelt er reglerne således, at såfremt en kommune yder kommunegaranti til en selvejende institution, fratrækkes et tilsvarende beløb fra kommunens samlede lånemulighed eller alternativt skal et tilsvarende beløb deponeres.

Økonomiafdelingen har derfor forespurgt revisionen, hvordan reglerne skal tolkes, når kommunen samtidig har fået en lånedispensation til kommunegaranti.

Det er her revisionens opfattelse, at vi ikke kan give en lånegaranti uden det reducerer kommunens egen mulighed for at optage lån. Konkret er revisionen således blevet forespurgt om nogle forskellige eksempler, hvilket fremgår af vedlagte mail. Af svaret fra revisionen fremgår det, at såfremt der fx ydes en lånegaranti på 1 mio. kr. til en selvejende institution, vil kommunes egen lånemulighed blive reduceret med 670.000 kr. idet vi har fået dispensation til 33 % af beløbet.

Det vil sige, at reglen er, at for hver 1 mio. kr. Brønderslev Kommune yder i lånegaranti, vil Kommunens egen mulighed for låneoptagelse blive reduceret med 670.000 kr.

Mailkorrespondance med revision vedlægges til orientering

Stabschefen for Økonomi, personale og IT foreslår, at økonomiudvalget indstiller om og i givet fald i hvilket omfang, der skal ydes kommunegaranti til de fremsendte forslag.

Beslutning

Såfremt der ikke er kommunale garantier, ansøges der om dispensation for garanti til Kunstcenter.

Øvrige afvises.

Karsten Frederiksen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Forlængelse af Underskudsgaranti for Hjallerup Udviklingspark


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Forlængelse af underskudsgaranti for Hjallerup Udviklingspark kræver Statsforvaltningens samtykke.

Økonomiudvalget anmodes om stillingtagen til, hvorvidt Statsforvaltningen skal ansøges om samtykke til forlængelse af garanti.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Fonden for Hjallerup Udviklingspark har drøftet Den økonomiske situation, og bestyrelsen indstiller til at underskudsgarantien forlænges for udviklingsparken.

Udviklingsparken er en vigtig brik i den vision kommune har for udvikling af erhverv i kommunen og for at opnå det mål at blive den bedste iværksætterkommune i Vendsyssel.

Der har gennem de seneste år været meget stor fokus på at rette økonomien op i parken og til trods for, at Udviklingsparken har været påpasselige med ikke at konkurrenceforvride på lejeniveauet, er det lykkedes for bestyrelsen at halvere det årlige underskud over de seneste 5 år

Bestyrelsen fremlægger to fremskrivninger for Hjallerup Udviklingspark.

Den ene er med uændret garanti frem til 2015. Under dette senarie vil det være påkrævet at foretage en nedskrivning af bygningen til ca. 3. mio. kr. i 2016, dette er den forventelige salgsværdi.

Året efter nedskrivningen reduceres afskrivningen til ca. 50 % svarende til ca. 40 år med en scrapværdi på 2 mio. kr.

Kommunens samlede underskudsgaranti i årene 2014-2017 forventes at udgøre samlet ca. 4,8 mio. kr.

Fonden vil i årene 2015-2020 få underskud, men med en reduceret afdragsforpligtelse til pengeinstitutterne ser det ud til at kunne balancere. Fra 2020 forventes en positiv drift med ingen eller få afskrivninger og kraftigt faldende renteomkostninger.

Den anden fremskrivning er med en forlængelse af garantierne frem til regnskabsåret 2025. Her afskrives bygningen som hidtil over 18 år og med en scrapværdi på 2 mio. kr. De højere afskrivninger gør at afdragsforpligtelsen kan fortsætte på uændret niveau og gælden til pengeinstitutterne forventes således at være helt væk i ca. 2026.

Kommunens samlede underskudsgaranti i årene 2014-2022 forventes at udgøre ca. 3,9 mio. kr.

Ca. fra 2026 forventes der en positiv drift og fonden vil være selvfinansierende.

Scenarier er lavet ud fra forventede regnskabstal for regnskabsåret 2013 med en fremskrivning pr. år på 1,5 % (inflation).

Udlejningen er fra 2014 og frem regnet for med ca. 85 %, hvoraf Brønderslev kommunens andel fortsætter på nuværende niveau

Kommunaldirektøren indstiller anmodningen til drøftelse.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Sagen bør undersøges nærmere inden endelig stillingtagen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 14. maj 2014, pkt. 11:

Juridisk og økonomisk vurdering fra Økonomiafdelingen ønskes inden stillingtagen.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 22. oktober 2014:

Økonomiafdelingen kan oplyse, at det økonomisk mest hensigtsmæssige for Brønderslev Kommune vil være at forlænge underskudsgarantien. Med konsekvenserne af den underskudsgaranti, der tidligere er besluttet givet, vil en forlængelse af underskudsgarantien gøre kommunens samlede udgift hertil 823.000 kr. lavere, end hvis underskudsgarantien ikke forlænges.

Økonomiafdelingen har endvidere forespurgt til de juridiske konsekvenser af en forlængelse hos kommunens jurist. Hun oplyser, at en forlængelse af garantierne vil kræve Statsforvaltningens samtykke.

Endvidere bør det være et krav, at Byrådet skal godkende vedtægtsændringer, så det sikres, at vedtægterne ikke ændres i et omfang, der måske ikke længere vil gøre det lovligt at yde garantierne. Det fremgår i dag ikke af vedtægterne for Hjallerup Udviklingspark, at Byrådet skal godkende vedtægtsændringer.

Kommunaldirektøren anbefaler, at der ansøges om forlængelse af garanti.

Beslutning

Udvalget indstiller forlængelse under forudsætning af vedtægtsændringer. Der ansøges om tilladelse til forlængelse af garanti, inden sagens sendes i Byrådet.

Karsten Frederiksen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Forlængelse af Underskudsgaranti for Brønderslev Udviklingspark


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Forlængelse af underskudsgaranti for Brønderslev Udviklingspark kræver Statsforvaltningens samtykke.

Økonomiudvalget anmodes om stillingtagen til, hvorvidt Statsforvaltningen skal ansøges om samtykke til forlængelse af garanti.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Fonden for Brønderslev udviklingspark har drøftet Den økonomiske situation, og bestyrelsen indstiller til at underskudsgarantien forlænges for udviklingsparken.

Udviklingsparken er en vigtig brik i den vision kommune har for udvikling af erhverv i kommunen og for at opnå det mål at blive den bedste iværksætterkommune i Vendsyssel.

Der har gennem de seneste år været meget stor fokus på at rette økonomien op i parken og til trods for, at Udviklingsparken har været påpasselige med ikke at konkurrenceforvride på lejeniveauet, er detlykkedes for bestyrelsen at halvere det årlige underskud over de seneste 5 år.

Bestyrelsen fremlægger to fremskrivninger for Brønderslev Udviklingspark.

Den ene er med uændret garanti frem til 2015 og 2017. Under dette senarie vil det være påkrævet at foretage en nedskrivning af etape A til ca. 3 mio. kr. i regnskabsåret 2014 og etape B til samme pris på ca. 3 mio. kr. i 2016, dette er den forventelige salgsværdi.

Året efter de 2 nedskrivninger reduceres afskrivningen til ca. 50 % svarende til ca. 40 år og med en scrapværdi på 2 mio. kr. pr. stk.

Kommunens samlede underskudsgaranti i årene 2014-2017 forventes at udgøre samlet ca. 6,0 mio. kr.

Fonden vil i årene 2015-2020 få underskud, men med en reduceret afdragsforpligtelse til Nørresundby Bank ser det ud til at kunne balancere. Fra 2020 forventes en positiv drift med ingen eller få afskrivninger og kraftigt faldende renteomkostninger.

Det andet senarie er med en forlængelse af garantierne frem til ca. 2022. Her afskrives begge etaper som hidtil over 18 år og med en scrapværdi på 2 mio. kr. pr. stk. Hvilket nås i 2022 for etape A og i 2023 for etape B. De højere afskrivninger gør, at afdragsforpligtelsen kan fortsætte på uændret niveau, og gælden til Nørresundby Bank forventes således at være helt væk i ca. 2026.

Kommunens samlede underskudsgaranti i årene 2014-2022 forventes at udgøre ca. 5,4 mio. kr.

Ca. fra 2023 forventes der en positiv drift og fonden vil være selvfinansierende.

Begge scenarier er lavet ud fra forventede regnskabstal for regnskabsåret 2013 med en fremskrivning pr. år på 1,5 % (inflation).

Udlejningen er fra 2014 og frem regnet med ca. 85 % i etape A og etape B er regnet med ca. 75%.

Samlet udlejning bliver således ca. 650.000 kr. i etape A og ca. 500.000 kr. i etape B.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Sagen bør undersøges nærmere inden endelig stillingtagen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 14. maj 2014, pkt. 12:

Juridisk og økonomisk vurdering fra Økonomiafdelingen ønskes inden stillingtagen.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 22. oktober 2014:

Økonomiafdelingen kan oplyse, at det økonomisk mest hensigtsmæssige for Brønderslev Kommune vil være at forlænge underskudsgarantien. Med konsekvenserne af den underskudsgaranti, der tidligere er besluttet givet, vil en forlængelse af underskudsgarantien gøre kommunens samlede udgift hertil 648.000 kr. lavere, end hvis underskudsgarantien ikke forlænges.

Økonomiafdelingen har endvidere forespurgt til de juridiske konsekvenser af en forlængelse hos kommunens jurist. Hun oplyser, at en forlængelse af garantierne vil kræve Statsforvaltningens samtykke.

Kommunaldirektøren anbefaler, at der ansøges om forlængelse af garanti.

Beslutning

Arne M. Jensen deltog ikke pga. inhabilitet.

Udvalget indstiller forlængelse. Der ansøges om tilladelse til forlængelse af garanti, inden sagens sendes i Byrådet.

Karsten Frederiksen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Fremtidig organisering af sundhedsplejen


Resume

Sagsforløb: ØK

2 forslag til fremtidig organisering af sundhedsplejen har været sendt til høring.

Økonomiudvalget anmodes om stillingtagen til fremtidig organisering af sundhedsplejen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i møde den 10. september 2014 at sende 2 forslag til fremtidig organisering af sundhedsplejen til høring blandt berørte medarbejdergrupper

Det ene forslag betyder et fortsat tilhørsforhold til Sundhed og Velfærd, men med den ændring at det ledelsesmæssige ansvar lægges under leder af forebyggelsesafdelingen. Ændringen på ledelsesområdet betyder oprettelse af faglig leder/teamkoordinator i sundhedsplejen og rehabiliteringsafdelingen for at sikre den faglige ledelse. Der afsættes minimum. 10 timer til hver af disse.

Det andet forslag betyder et tilhørsforhold i Børn & Kultur, med tilknytning til Børne- og familieafdelingen og under ledelse af lederen af afdelingen. Sundhedsplejen vil blive organiseret i to teams: et Småbørnssundhedsplejeteam og et Skolesundhedsplejeteam. Hvert af de to Sundhedsplejeteams etableres med en Teamleder på 12,5 timer ugentligt, hvis funktion er identisk med de øvrige Teamledere i Børne- og Familieafdelingen og indgår i Afdelingens Teamlederteam.

Beskrivelse af begge forslag samt indkomne høringssvar er vedlagt som bilag.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til fremtidig organisering af sundhedsplejen

Beslutning

Sundhedsplejen flyttes til Fagenheden for Børn og Kultur.

Der skal være 1 leder for hele sundhedsplejen med fuldt ledelsesansvar. Niveauet for timer til ledelse fastsættes af enheden, minimum på niveau med øvrige afdelinger/teams i enheden.

Karsten Frederiksen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Ny ledelsesorganisering i UngeCenter Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FL/ØK/BE

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår en ny ledelsesorganisering i UngeCenter Brønderslev.

Fagenheden anmoder Økonomiudvalget om at godkende den nye ledelsesstruktur.

Sagen sendes efterfølgende til orientering i Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Lederen af UngeCenteret har i dag personaleledelsen for alle medarbejdere i UngeCentret.

Lederen understøttes af følgende funktioner:

 • 1 faglig leder for medarbejdere, som arbejder med børn og voksne indenfor service- og sundhedsloven

 • 1 teamkoordinator for medarbejdere, som arbejder med uddannelses/jobparate borgere

 • 1 teamkoordinator for medarbejdere, som arbejder med aktivitetsparate borgere

Den faglige leder og de 2 teamkoordinatorer har ingen personaleledelse.

UngeCentret har nu eksisteret i 9 måneder, og i denne periode har det vist sig, at det med én leder er en udfordring, at bevare det overordnede ledelsesmæssige fokus for hele UngeCentret og de 3 fagområder (social børn, social/sundhed voksen, beskæftigelse) og samtidigt have den direkte personaleledelse for alle medarbejdere.

Fra 1. januar 2015 kommer (UU) til at hører ledelsesmæssigt ind under UngeCentrets leder. Der er i UngeCentret store og komplicerede opgaveområder, der hører under flere forskellige lovgivninger: Beskæftigelseslovgivningen, sundhedslovgivningen, sociallovgivningen, hvilket medfører stor ledelseskompleksitet.

Derfor foreslår Fagenheden for Beskæftigelse en ny ledelsesstruktur i UngeCentret:

 • Uændret 1 leder af UngeCentret: UngeCentrets leder har den overordnede ledelse for hele UngeCentret og den direkte personaleledelse for administrative medarbejdere, medarbejdere indenfor beskæftigelsesområdet samt 2 ledere - jfr. nedenstående. (Direkte personaleledelse for 22 medarbejdere).

 • 1 leder for social- og sundhedsområdet: Den nuværende faglige leder for medarbejdere, som arbejder med børn og voksne indenfor serviceloven og sundhedsloven får den direkte personaleledelse for disse 12 medarbejdere. Tiden til ledelse udgør 2/3 af fuld tid, svarende til det niveau, der er i Børne- og Familieafdelingen.

 • 1 leder for UU: UU's nuværende leder bibeholder efter 1. januar 2015 den direkte personaleledelse for UU's 6 medarbejdere. Tiden til ledelse udgør 1/2 af fuld tid - jfr. Byrådets beslutning af 3. september 2014.

Den nye ledelsesstruktur er drøftet i Fagenheden for Beskæftigelses lokaludvalg, som anbefaler den.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Økonomiudvalget godkender den nye ledelsesstruktur i UngeCenter Brønerslev.

Forretningsledelsens udtalelse til sagen vil foreligge til Økonomiudvalgets møde.

Personalemæssige konsekvenser

Den nuværende faglige leder får personaleansvar for medarbejdere, der arbejder inden for sundheds- og serviceloven.

Der skal forhandles et løntillæg herfor. Udgiften kan afholdes inden for UngeCentrets lønbudget.

Beslutning

Godkendt.

Karsten Frederiksen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Til toppen


16. Mødekalender for 2015


Resume

Sagsforløb: FL/ÆK/BY

Stabsenheden for Service fremsender forslag til mødekalender for 2015.

Sagsfremstilling

Der er planlagt ét møde pr. måned i alle udvalg og et møde pr. måned i Byrådet med forudgående temamøde.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli samt i efterårsferien (uge 42).

Der er planlagt ét ekstra møde i både Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med budgetbehandlingen.

Stabsenheden for Service foreslår, at Byrådet godkender mødekalenderen for 2015.

Det anbefales, at møder i råd, nævn og øvrige organer planlægges holdt senest i ugen før sagen skal behandles i politiske udvalg, så udtalelserne herfra kommer til at fremgå af dagsordenteksten til de politiske møder.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Forretningsledelsen, 30. september 2014, pkt. 6:

Der blev rettet enkelte datoer.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


17. Projektansøgning - varige spor - udviklingsprojekt om effektive forebyggende indsatser for udsatte børn og unge


Resume

Sagsforløb: ØK

Orientering om projektansøgning til Socialstyrelsen vedrørende udviklingsprojektet: Varige spor - et projekt om effektive forebyggende indsatser for udsatte børn og unge.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har fremsendt ansøgning om at blive partnerskabskommune og indgå i et udviklingsprojekt om effektive forebyggende indsatser for udsatte børn og unge.

Ansøgningen er fremsendt til Socialstyrelsen. Der søges om ressourcer til gennemførelse af projektet.

Formålet med projektet er

 • At Brønderslev Kommunes opgaveløsning iværksættes tidligere med inddragelse af fagprofessionelle, frontpersonale, foreninger/fritidsliv og private netværk

 • At børn får en tidlig, helhedsorienteret og effektiv indsats

 • At styrke det tværfaglige samarbejde så der bygges bro til den tidlige og forebyggende indsats på almenområdet

Beslutning

Taget til efterretning.

Karsten Frederiksen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


18. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Rehabiliteringscenter i Brønderslev. Der afsendes brev.

Karsten Frederiksen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Til toppen


19. Lukket punkt: Afklaring af opgave-, ansvars- og kompetencefordeling


Til toppen


20. Lukket punkt: Analyserapport


Til toppen


21. Lukket punkt: Kommunal ejendom


Til toppen


22. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling samt udvidet åbningstid


Til toppen


23. Lukket punkt: Ansøgning om godkendelse af ny bestyrer


Til toppen


24. Lukket punkt: Ansøgning om godkendelse af bestyrer


Til toppen


25. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 23. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer