Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 10. december 2014
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Arne M. Jensen.

Claus Kongsgaard deltog ikke i pkt. 27 og 28.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Arne M. Jensen var fraværende.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2014 for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2014. Budgetopfølgningen udviser et nettomindreforbrug på i alt 7.976.000 kr.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2014.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2014. Ifølge principper for Økonomistyring, udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgning til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

De tre budgetopfølgninger i indeværende år, har vist følgende budgetafgivelser:

Pr. 31/3-2014

Pr. 30/6-2014

Pr. 30/9-2014

Serviceudgifter

13.215.000

17.570.000

14.518.000

Overførselsudgifter

-7.540.000

-10.658.000

-10.239.000

Finansiering

-1.139.000

-10.557.000

-12.255.000

Samlet status

4.536.000

-3.645.000

-7.976.000

Sammenlignet med Halvårsregnskabet pr. 30. juni 2014, er der følgende væsentlige forskydninger ved 3. budgetopfølgning:

 • Finansieringssiden, hvor indtægterne er øget med ca. 1,2 mio. kr.
 • Børne- og Skoleudvalget, hvor det forventede merforbrug er øget med 1,5 mio. kr.
 • Beskæftigelsesudvalget, hvor det forventede merforbrug er reduceret med 1,4 mio. kr.
 • Ældreomsorgsudvalget, hvor tidligere opgjort merforbrug på 3,0 mio. kr. nu forventes finansieret fuldt ud indenfor området

På baggrund af kommunernes løbende indberetninger af forventede udgifter i 2014, forventer KL ikke, at servicerammen overskrides på landsplan. Sanktionslovgivningen forventes derfor ikke at træde i kraft.

Pr. 1. januar 2014 blev UngeCentret etableret. Dermed varetages anbringelsesområdet (0-18 år) fremover i to forskellige organisatoriske enheder og budget/regnskab vil fremgå på to forskellige politikområder. For at sikre sammenhængen på anbringelsesområdet, ses området i budgetopfølgningerne i indeværende år under ét. Det samlede merforbrug på anbringelsesområdet er i denne budgetopfølgning opgjort til 429.000 kr.

3. budgetopfølgning viser også i lighed med de tidligere budgetopfølgninger i år, at der er særlige udfordringer i forhold til at opnå den forventede besparelse med Flerårsaftalen på handicap- og psykiatriområdet. Den aktuelle udfordring ser pr. 30/9 ud til at udgøre ca. 20 mio. kr., der forventes i merforbrug på området i indeværende år. Dette er ikke indregnet i ovennævnte oversigt.

Budgetopfølgningen er behandlet i Forretningsledelsen og fagudvalgene på møderne i oktober/november måned med følgende beslutninger:

Forretningsledelsen den 28. oktober 2014:

Forretningsledelsen anbefaler at budgetopfølgningen godkendes.

Forretningsledelsen udtrykker samtidig tilfredshed med at budgetopfølgningen udviser et samlet overskud og at det samlede billede er bedre end ved sidste budgetopfølgning, herunder at der en forbedring på området for udsatte Børn og Unge i forhold til sidste opfølgning. Der er dog fortsat et stort pres på serviceudgifterne, hvorfor det fortsat er vigtigt, at der er en generel tilbageholdenhed. Endeligt bliver det afgørende, at der fremadrettet holdes fuld fokus på at nå de mål der er sat indenfor Flerårsaftalens område.

Ældreomsorgsudvalget den 30. oktober 2014:

Til efterretning.

Miljø- og Teknikudvalget den 3. november 2014:

Udvalget tog budgetopfølgningen til efterretning. Der afholdes et ekstraordinært møde vedr. manglende indtægter på byggesagsområdet den 14. november 2014, kl. 14.00

Beskæftigelsesudvalget den 3. november 2014:

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget den 4. november 2014:

Udvalget ønsker om muligt, at budgetopfølgningen løbende medtager de foregående kvartalsopfølgninger.

Udvalget ønsker, at den besluttede budgetprocedure evalueres.

Budgetopfølgningen taget til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2014:

Til efterretning. Udvalget ser fortsat på overskridelsen inden for flerårsaftalen med stor alvor, men noterer samtidig med tilfredshed, at gennemgangen af enkeltsager viser en udgiftsreduktion.

Udvalget ønsker, at det foregående kvartals status fremgår af budgetopfølgningen.

Fritids- og Kulturudvalget den 6. november 2014:

Til efterretning.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Økonomiudvalget godkender budgetopfølgningen, således

 • at der gives bevillinger i henhold til de mer- og mindreforbrug, der er opgjort i Budgetopfølgningen
 • at anlægsinvestering på beredskabsområdet til løftepuder flyttes til drift og anvendes til medfinansiering af merforbruget på området i indeværende år
Indstilling

Økonomiudvalget, 12. november 2014, pkt. 5:

Udsat.

Status og handleplan på flerårsaftalen ønskes forelagt for Økonomiudvalget, da udvalget ser med stor bekymring på den manglende opfyldelse.

Sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 10. december 2014:

Vicekommunaldirektør Lene D. Faber, stabschef Jens Davidsen og direktør for Sundhed og Velfærd Henrik Aarup-Kristensen deltager under dette punkt.

Beslutning

Når området fra flerårsaftalen indregnes, konstateres at overskridelsen på serviceudgifterne er 34,9 mio. kr., og den samlede status er overskridelse på 12,4 mio. kr.

Forslag fra stabschef indstilles godkendt, dog excl. flerårsaftale-området.

Flerårsaftale fastholdes.

Der udarbejdes handleplan med beløb og indsatsbeskrivelser senest 1. februar 2015.

Problematikken omkring særligt dyre enkeltsager over 2,5 mio. kr. håndteres som aftalt i flerårsaftalen.

Der skal udvises generel tilbageholdenhed i forhold til frigivelse af bevillinger og ansættelser fremover.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Møde med boligselskaberne i kommunen


Resume

Sagsforløb: ØK

Repræsentanter fra Boligforeningen PM, Boligforeningen Fredensbo, Boligselskabet Østvendsyssel, DOMEA og Boligselskabet Nordjylland er indbudt til møde med Økonomiudvalget den 10. december 2014 kl. 10.00.

Sagsfremstilling

Dagsorden for mødet:

 1. Velkomst og præsentation
 2. Hvad rører sig på det almene boligområde i kommunen
  1. Generelt
  2. De enkelte boligselskaber, herunder

i. Renoveringsplaner

ii. Tomme lejligheder

 1. Status på kommunens anvendelse af anvisningsret
 2. Styringsdialogmøderne, herunder
 3. Evt. behov for udarbejdelse af boligpolitik
 4. Evt.

Der er tilmeldt deltagere fra Boligforeningen PM, Boligforeningen Fredensbo, Boligselskabet Østvendsyssel, Brønderslev Ældreboligselskab samt Boligselskabet Nordjylland.

Direktør for Sundhed og Velfærd Henrik Aarup-Kristensen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Gennemført.

Arne M. Jensen var fraværende.

Til toppen


5. Frigivelse af rådighedsbeløb til ”Pulje for Landsbyfornyelse”


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive 900.000 kr. til finansiering af de kommunale udgifter i forbindelse med ”Pulje til Landsbyfornyelse”.

Sagsfremstilling

Som led i Regeringens ”Vækstplan DK” er der afsat i alt 400 mio. kr. til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige boliger beliggende i byer med indbyggertal under 3.000 og landdistrikter i årene 2014 og 2015.

Statens andel udgør 60 %, og kommunernes andel udgør 40 %. Brønderslev Kommune har i forbindelse med budget 2014 afsat 900.000 kr. Det samlede beløb der kan anvendes i forbindelse med ”Pulje til Landsbyfornyelse” udgør 2.250.000 kr.

Miljø- og Teknikudvalget godkendte på mødet den 6. marts 2014 strategi for udmøntning af ”Pulje til Landsbyfornyelse”

Strategi

Udgangspunktet for de ejendomme, der kan være omfattet af puljemidlerne er, at de fremtræder skæmmende for omgivelserne, tilstanden kan volde gener for naboer, lokalbefolkningen og forbipasserende, og ejendommene er dårlige/ikke tidssvarende.

Undtagelsesvis kan midlerne anvendes til opkøb af ejendomme med henblik på nedrivning samt fjernelse af skrot og affald.

Midlerne anvendes som udgangspunkt ikke til istandsættelse af nedslidte boliger. Her henvises der til Pulje til byfornyelse - bygningsfornyelse.

Der skal i første omgang søges en frivillig løsning i en dialog med ejeren. Resultatet af denne dialog kan blive en frivillig aftale om, at ejendommen må nedrives på kommunens regning.

Kan der ikke findes en frivillig løsning, og er ejendommen sundhedsfarlig og belastende for omgivelserne, rejses der sag om kondemnering og nedrivningspåbud. Ejendomme der er opført på listen over fokus-ejendomme behandles først. Efterfølgende henvendelser vedrørende aktuelle ejendomme optages på listen.

Ved eventuelt manglende emner i forhold til de til rådighed værende økonomiske midler, annonceres der i lokalbladene efter emner.

Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet en prioriteringsoversigt over bygninger til ”Pulje til landsbyfornyelse”, og iværksat forarbejdet i forbindelse med to af de mere omfattende sager.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver de 900.000 kr. der er afsat til ”Pulje til Landsbyfornyelse”.

Personale

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Der indstilles frigivet 184.000 til projektet i Øster Brønderslev.

Arne M. Jensen var fraværende.

Til toppen


6. Frigivelse af midler til indkøb af digital løsning til foreningsområdet (Bølgeplan 3)


Resume

Sagsforløb: FL/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb fra digitaliseringspuljen på 220.000 kr. til indkøb af digitalt foreningssystem til understøttelse af kravet om obligatorisk digital selvbetjening for udlån/udleje af lokaler.

Sagsfremstilling

Som en del af bølge 3 i kommunernes bølgeplan for obligatorisk digital selvbetjening skal alle kommuner pr. 1. december 2014 implementere en række nye selvbetjeningsløsninger, heriblandt en løsning som giver foreninger og andre mulighed for digitalt at ansøge om lån eller leje af kommunens lokaler, sportshaller mv.

På baggrund af erfaringer fra andre kommuner og en vurdering af forskellige potentielle systemer er foreningssystemet Conventus vurderet som bedste løsning til Brønderslev Kommune. Conventus er et samlet lokalebooking- og administrationssystem, som er målrettet både foreninger, lokaleadministratorer og kommune, og som sikrer overholdelse af kravene i Bølgeplan 3. Systemet er i brug i over 20 kommuner, og der er allerede flere foreninger i Brønderslev Kommune, som benytter løsningen i foreningsarbejdet.

Fritids- og Kulturudvalget ønsker at fremme implementering af Conventus som et redskab til at sikre fleksibel booking af lokaler for bl.a. foreningerne. Fritids- og Kulturudvalget forventer, at Conventus indarbejdes som en del af udviklingsprojekt ”Fremtidens haller i Brønderslev Kommune”. Projektet forventes igangsat januar 2015.

Implementering af et foreningssystem er en længere proces, som kræver information og uddannelse af 100-150 foreninger og 15-20 lokaleadministratorer, hvorfor det ikke er muligt at idriftsætte løsningen inden 1. december 2014 (og dermed ikke muligt at leve op til kravene i bølgeplan 3). Derudover skal implementeringsplanen afstemmes med tidspunkter for foreningernes sæsonbookinger.

Idriftsættelse af Conventus vil derfor tidligst ske medio 2015.

Conventus indkøbes som en ”kommuneaftale”, hvor Brønderslev Kommune indkøber løsningen, som herefter stilles gratis til rådighed for alle kommunens foreninger og faciliteter (skoler, haller, biblioteker mv.). Nye foreninger og faciliteter i Brønderslev Kommune vil automatisk få tilbudt systemet, og de foreninger, som allerede i dag anvender Conventus, skal ikke fremover betale licens-udgift til systemet.

Samlet pris for indkøb af Conventus til brug i kommunen, foreninger og faciliteter:

Udgift første år inkl. implementeringsaktiviteter: 150.000 kr.

Udgifter til kursusafholdelse for foreninger mv.: 70.000 kr.

Den årlige drift af systemet er på 116.000 kr. som finansieres indenfor Fritids- og Kulturudvalgets område. Conventus har ingen it-driftsmæssige konsekvenser, da det er et webbaseret system, hvor systemleverandøren både varetager drift og support. Der er ingen personalemæssige konsekvenser ved implementering af systemet.

Projektgrundlag for implementeringsopgaven er under udarbejdelse. Der nedsættes en mindre projektgruppe med deltagelse af medarbejder fra fritidsområdet, it-afdelingen (projektledelse) og leverandør. Udover systemimplementering og forankring af systemet i foreningerne lægges i projektet særlig vægt på kortlægning og realisering af gevinster, hvilket til dels vil ske i en fælleskommunal arbejdsgruppe, som faciliteres af KL.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at der frigives 220.000 kr. til implementering af foreningssystemet Conventus.

Digitaliseringsforum har på møde den 26. november 2014 drøftet sagsfremstillingen og anbefaler, at 220.000 kr. frigives til projektet.

Økonomi

Beløbet på 220.000 kr. til projektet kan finansieres af digitaliseringspuljen. Der er 4,8 mio. kr. tilbage af puljen. Heraf er der disponeret 0,6 mio. kr. til digital platform inden for det specialiserede voksenområde. Bevilges beløbet på de 220.000 kr., er der 4 mio. kr. tilbage i Digitaliseringspuljen i 2014 og 2015.

Indstilling

Forretningsledelsen, 2. december 2014, pkt. 5:

Forretningsledelsen anbefaler forslaget.

Beslutning

Indstilles frigivet.

Finansiering af drift fremsendes til Økonomiudvalget.

Arne M. Jensen var fraværende.

Til toppen


7. Takster 2015 - vand og spildevand - Brønderslev Forsyning


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Bestyrelsen for Brønderslev Vand A/S og Brønderslev Spildevand A/S har den 25. november 2014 fremsendt takster for vand og spildevand for 2015.

Byrådet skal godkende taksterne ud fra en legalitetskontrol. Det vil sige, at Byrådet skal vurdere, om de fastsatte takster opfylder den gældende lovgivning, og om de fastsatte prislofter er overholdt. Prisloftet er fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen.

Sagsfremstilling

I henhold til Vandforsyningsloven og lov om betalingsregler for spildevand fastsætter vandforsyningsselskaberne og spildevandsforsyningsselskaberne årligt taksten for vand og spildevand under overholdelse af det af Forsyningssekretariatet udmeldte prisloft. Prisloftet fastsættes på baggrund af forskellige faktorer og har til formål at sikre, at forsyningerne drives så effektivt som muligt. Taksterne skal i følge lovene godkendes af kommunalbestyrelsen.

Bestyrelsen for Brønderslev Vand A/S og Brønderslev Spildevand A/S har på møde den 18. november 2014 besluttet at indstille følgende takster for 2015 til godkendelse:

Vand:

Bestyrelsen har i forbindelse med takster for 2015 i lighed med det foregående år besluttet at differentiere taksten for storforbrugere med et forbrug af vand over 2.500 m3.

Vandsalg pr. m3

9,00 kr.

+ afgifter til staten pr. m3

6,53 kr.

I alt pr. m3 ekskl. moms

15,53 kr.

I alt pr. m3 inkl. moms

19,41 kr.

Hvilket er et fald på 1,04 kr på vand (fald på 0,80 kr på prisen efter tillæg af afgift og moms) i forhold til 2014.

Vandsalg pr. m3 ved forbrug over 2.500 m3

6,00 kr.

+ afgifter til staten pr. m3

6,53 kr.

I alt pr. m3 ekskl. moms

12,53 kr.

I alt pr. m3 inkl. moms

15,66 kr.

Målerbidrag ved målerstørrelse til og med QN 2,5

550 kr.

+ moms i alt pr. måler

687,5 kr.

Målerbidrag ved målerstørrelse over QN 2,5

1.200 kr.

+ moms i alt pr. måler

1.500 kr.

Hvilket er en stigning på henholdsvis 50 kr og 200 kr ekskl. moms i forhold til 2014.

Tilslutningsbidrag parcelhus, rækkehus og lign. standardbidrag

10.400 kr.

+ moms i alt

13.000 kr.

Hvilket er uændret i forhold til 2014.

Forsyningssekretariatet har fremsendt afgørelse om prisloft for 2015 til Brønderslev Vand A/S. Det fremgår heraf, at prisloftet er fastsat til 19,25 kr. pr. m3 ekskl. (24,06 kr. pr. m3 inkl. moms). Med en pris på 15,53 kr. pr. m3 ekskl. moms (19,41 kr. pr. m3 inkl. moms) ligger den af bestyrelsen for Brønderslev Vand A/S fastsatte pris altså under prisloftet.

Spildevand:

Vandafledningsbidrag

33,56 kr.

+ moms i alt pr. m3

41,95 kr.

Hvilket er uændret i forhold til 2014.

Taksten på tilslutningsbidrag er lovreguleret og reguleres i henhold til reguleringsindeks.

Spildevand og regnvand inkl. moms (standardbidrag)

60.921 kr.

Kun spildevand inkl. moms (standardbidrag)

36.553 kr.

Hvilket er en stigning på henholdsvis 554 kr og 333 kr inkl. moms i forhold til 2014.

Forsyningssekretariatet har fremsendt afgørelse om prisloft for 2015 til Brønderslev Spildevand A/S. Det fremgår heraf, at prisloftet er fastsat til 42,47 kr. pr. m3 ekskl. moms (53,09 kr. pr. m3 inkl. moms). Med en pris på 33,56 kr. pr. m3 ekskl. moms (41,95 kr. pr. m3 inkl. moms) ligger den af bestyrelsen for Brønderslev Spildevand A/S fastsatte pris altså under prisloftet.

Der er vedlagt bilag, hvoraf indstillingen fra bestyrelsen for Brønderslev Vand A/S og Brønderslev Spildevand A/S samt afgørelserne fra Forsyningssekretariatet fremgår, og en oversigt over Brønderslev Forsynings takster 2009-2015 for vand og spildevand.

Forvaltningen har gennemgået taksterne og kan bekræfte, at gældende lovgivning og fastsatte prislofter er overholdt.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår,at Byrådet godkender de af forsyningsbestyrelserne godkendte takster for vand og spildevand.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Takster 2015 - Virksomheders adgang til genbrugspladserne


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

AVV har fremsendt forslag til takster 2015 for erhvervs benyttelse af AVV's 18 genbrugspladser.

Byrådet skal tage stilling til, om de foreslåede takster for 2015 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Siden 2012 har virksomheder, mod betaling, haft adgang til AVV's 18 genbrugspladser via den frivillige tilmeldeordning.

Der blev i 2012 indført en betalingsmodel, som er en kombination af traditionel klippekortsordning og en abonnementsordning i forhold til antal besøg pr. måned pr. bil. Virksomhederne kan også vælge at betale efter vægt. Aflevering af farligt affald er ikke omfattet af ordningen.

Virksomheder, der ikke benytter pladserne, skal efter indførelse af ordningen ikke søge om fritagelse.

Virksomhederne vælger ved tilmelding til ordningen typisk at benytte klippekortordningen (blåt mærke) eller den ordning, der giver ret til op til to besøg pr. måned pr. bil/trailer.

På baggrund af undersøgelser af benyttelsen foreslår AVV, at taksten for virksomhedernes benyttelse af genbrugspladserne i 2015 fastsættes til:

Stigning 2014-15

2015

2014

Klippekort:

(Blåt mærke)

8 %

155 kr./aflevering

143 kr./aflevering

Abonnement:

Grøn vignet: op til 2 besøg pr. måned

Gul vignet: 3-5 besøg pr. måned

Rød vignet: op til 12 besøg pr. måned

4 %

2 %

2 %

1.190 kr./år

2.330 kr./år

4.665 kr./år

1.142 kr./år

2.285 kr./år

4.570 kr./år

Farligt affald

8 %

8,45 kr./kg

8,20 kr./kg

Takststigningen svarer til mellem ca. 2 og 8%, afhængig af betalingsmodel.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender de foreslåede takster for 2015.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingenhar ingen bemærkninger. Området er brugerfinansieret.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 1. december 2014, pkt. 10:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Hildo Rasmussen og Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Til toppen


9. Takster på byggesagsbehandling 2015


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Alle kommuner skal senest den 1. januar 2015 opkræve byggesagsgebyrer efter medgået tid på basis af tidsregistrering. Byrådet traf den 18. juni 2014 beslutning om gebyrmodel, hvor der opkræves byggesagsgebyrer alene efter medgået tid - også for det simple byggeri som ellers er undtaget af kravet, og besluttede samtidig en timetakst for resten af 2014 på 800 kr.

Fagenheden for Teknik og Miljø og Økonomiafdelingen har foretaget en omkostningskalkulation til fastlæggelse af timetaksten for 2015 og foreslår, at den fastsættes til 690 kr.

Byrådet skal tage stilling til, om taksten kan godkendes.

Sagsfremstilling

Regeringen har ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 besluttet, at kommunerne pr. 1. januar 2015 skal opkræve byggesagsgebyrer i forhold til den faktiske anvendte tid på sagen. De nærmere regler er fastsat i Bygningsreglementets kap. 1.12. Energistyrelsen har i januar 2014 udarbejdet en gebyrvejledning til kommunerne, til understøttelse af praksis ved fastsættelsen af byggesagsgebyrer efter den ny lovgivning. Den nye lov blev behandlet på Byrådets møde den 18. juni 2014, hvor der blev truffet følgende beslutninger:

 1. Kommunen skal så vidt muligt opkræve den andel af gebyrindtægterne, der er dækkende for de faktiske omkostninger, som kan dokumenteres.
 2. Der opkræves gebyr alene efter medgået tid, herunder også for det mindre byggeri, d.v.s. ingen fast gebyr.
 3. Ingen dele af byggesagsbehandlingen undtages fra gebyropkrævning. Det betyder, at eksempelvis forhåndsdialog med sagsbehandling, behandling i klageinstans, sagsbehandling efter byggetilladelse, samt afslag, skal der opkræves gebyr for.
 4. Der opkræves gebyr for alle typer af byggerier.
 5. Der opkræves gebyr i to rater, henholdsvis i forbindelse med udstedelse af byggetilladelse/anmeldelse, samt i forbindelse med lovlig afslutning af byggesagen.
 6. Gebyr for resterende del af 2014 indføres straks med en timetakst på 800 kr.

Den nye lovgivning og tilhørende gebyrvejledning fastlægger, at gebyrindtægterne ikke må overstige omkostningerne. I så fald vil der være tale om en skat, hvilket der ikke er hjemmel til at opkræve i henhold til byggelovgivningen. Kommunen skal kunne dokumentere, at gebyrindtægterne ikke overstiger de samlede omkostninger, som kommunen har i forbindelse med varetagelse af byggelovsområdet. Der må ikke laves skønsmæssige opgørelser.

Kommunen skal udarbejde en instruks, som beskriver, hvordan gebyrordningen håndteres. Af denne skal fremgå, hvilke direkte og indirekte udgifter, som kommunen vil dække gennem opkrævningen af gebyrerne, samt en omkostningskalkulation, der danner grundlag for en budgetteret timepris. Ved opgørelse af timetaksten kan kommunen ikke blot indregne den medgåede tid, som kan faktureres, med også den tid, som relaterer sig til byggesagsbehandlingen uden tilknytning til en konkret sag. Det kan f.eks. være udviklingsprojekter, visse møder, og kurser.

Fagenheden for Teknik og Miljø og Økonomiafdelingen har udarbejdet en instruks, samt en omkostningskalkulation af timetakst for 2015 på 689,99 kr.

Timesatsen er ikke stationær, og skal godkendes af Byrådet hvert år. Der kan opstå forhold som f.eks. ændrede fordelingsnøgler i omkostningskalkulationen og variation i antallet af og karaktéren af byggesagerne, som betyder, at timesatsen for 2016 og efterfølgende år skal ændres. Specielt for 2016 kan der forventes ændringer, idet tidsregistreringer for byggesagsbehandlere og administrative medarbejdere først opstartes i januar 2015. Der foreligger derfor ikke entydige tidsregistreringer til fastlæggelse af fordelingsnøgler for taksten i 2015.

På baggrund af timeprisen kan forventes gebyrindtægt for 2015 skønsmæssigt opgøres til 2.512.000 kr.

Gebyrvejledningen, hovedskema til beregning af timetakst, samt instruks kan ses i bilag.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at taksten på byggesager for 2015 fastsættes til 690 kr. pr. time.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har sammen med Fagenheden for Teknik og Miljø foretaget en omkostningskalkulation. Prisen pr. time er beregnet til 689,99 kr. og afrundet til 690 kr.

I den budgetterede timepris er medregnet de direkte lønudgifter til byggesagsbehandlere og administrative medarbejdere. Endvidere er medregnet en andel af fagenhedens fællesudgifter til ledelse, administration, it, inventar, køretøjer og rengøring m.v. Der er også medregnet en andel af de centrale udgifter til Byrådet og Forretningsledelsen samt stabe/afdelinger. Endelig er der medregnet en afskrivning på anlægsaktiver.

Den nye lovgivning og tilhørende gebyrvejledning fastlægger, at gebyrindtægterne ikke må overstige omkostningerne. Dette krav opfylder kommunen.

I budget 2015 er der budgetteret med en indtægt vedrørende byggesagsgebyrer på 2.803.000 kr. Der forventes en gebyrindtægt på 2.512.000 kr. efter ny lovgivning. Dette medfører således en skønnet mindreindtægt på 291.000 kr.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 8. december 2014, pkt. 3:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Ole Bruun og Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Til toppen


10. Reno-Nord I/S - Budget 2015


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Reno-Nord I/S har fremsendt budget for 2015. Det budgetteres med nogenlunde de samme affaldsmængder i 2015 som i 2014 og et samlet driftsresultat på -6,1 mio. kr.

I henhold til gældende vedtægter skal budgettet ikke godkendes af interessentkommunerne.

Budgettet fremsendes derfor til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Reno-Nord har fremsendt budget for 2015 til orientering. Budgettet blev vedtaget på Reno-Nords bestyrelsesmøde den 29. september 2014.

I 2015 budgetteres der med 182.000 tons affald til forbrænding incl. 1.000 tons biobrændsel til opstart og nedkøling af ovnlinierne. Heraf leveres 148.000 tons affald fra interessentkommunerne, 7.000 tons fra shredderaffald, 8.700 tons farligt affald og klinisk affald.

De resterende 17.300 tons brandbart affald leveres fra ikke-interessentkommuner, andre affaldsselskaber eller som importeret affald. Den samlede mængde svarer nogenlunde til mængder i 2014.

Takster

Behandlingstaksterne for forbrænding inkl. afgifter stiger med ca. 2% for både dagrenovationsaffald og storskrald, affald fra genbrugspladser og industriaffald. Taksterne vil i 2015 være henholdsvis 632 kr./ton og 433 kr./ton.

Behandlingstaksterne for deponering incl. afgifter stiger 3% for både blandet deponiaffald, mineralsk affald/asbest, asbestfri fiberplader og farligt affald. Taksterne vil i 2015 være henholdsvis 856 kr./ton, 856 kr./ton, 1.241 kr./ton og 1.326 kr./ton.

Priserne er excl. moms.

Budget 2015 i hovedtal (1.000 kr)

Energianlæg

Deponi

Elektronik

Samlet

Indtægter

143,3

15,0

1,9

160,2

Omkostninger

84,4

11,0

1,7

97,1

Indtjeningsbidrag

60,9

4,0

0,2

65,1

Afskrivninger

46,0

4,0

0,2

50,2

Renter, netto

-21,5

Resultat

-6,1

Indtægter og omkostninger fra energianlæg uden afgifter (CO2, NOx og CO2-kvote). Omkostninger omfatter produktions- og faste omkostninger.

Det samlede indtjeningsbidrag fra energianlæg, deponi og elektronikaffald er budgetteret til 65,1 mio. kr i 2015.

Der foretages en samlet afskrivning af investeringer på energianlæg og deponi i 2015 på 50,2 mio. kr. Renteudgifter til ovnlinie 4, som afskrives over 16 år, udgør i 2015 24,5 mio. kr. Årets resultat er budgetteret til -6,1 mio. kr.

Det negative driftsresultat skyldes de meget store afskrivninger, men da afdraget på lånet i 2015 er 39,0 mio. kr., er der reelt i budget 2015 et likviditetsmæssigt overskud på 5,1 mio. kr.

I budgettet indgår, jf. budgettets note 4, anlægsudgifter til samlet 5,3 mio. kr. Anlægsudgifter omfatter opgradering af SRO anlæg på ovnlinie 4, halbygning for farligt affald som følge af nye miljøkrav samt ændring af væg i mellemlager på deponi som følge af brandkrav.

Taksterne til forbrænding og deponering har generelt betydning for borgere og brugere i kommunen. Dette skyldes, at omkostningerne for affaldsbortskaffelsen hos Reno-Nord bliver indregnet i kommunens takster for renovation og genbrugsbidrag.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager budget 2015 for Reno-Nord til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonimiafdelingen har ingen bemærkninger. Områdeter brugerfinansieret.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 1. december 2014, pkt. 12:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Hildo Rasmussen og Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Reno Nord - Årsrapport 2013


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

I/S Reno-Nord har fremsendt årsberetning for 2013. Årets resultat blev -2,9 mio. kr. mod et budgettet resultat på -13,0 mio. kr. Reno-Nord anser resultatet som tilfredsstillende.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Reno-Nord er et fælleskommunalt affaldsselskab, som ejes af Brønderslev, Jammerbugt, Rebild, Aalborg og Mariagerfjord Kommuner. Reno-Nord modtager affald til sortering, forbrænding og deponering.

Reno-Nord er pr. 1. januar 2014 fusioneret med Fælles Forbrænding. Denne årsrapport er derfor den sidste fra det hidtidige Reno-Nord.

Mængden af affald til forbrænding udgjorde i 2013 samlet 181.617 ton, heraf 138.603 ton fra ejerkommunerne. Det betyder, at faldet i mængder fra kommunerne siden 2009 er stagneret i både 2012 og 2013.

Der er fortsat faldende mængder til deponering.

Reno-Nord har i 2013 importeret ca. 7.000 ton forbrændingsegnet affald fra England.

I henhold til et notat fra Erhvervsstyrelsen i 2011 må egenkapital ikke indeholdeakkumulerede overskud for områder omfattet af hvile-i-sig-selv-princippet. Da der ikke p.t. er sket en principiel afklaring af metodeopgørelsen, har det ikke været muligt for Reno-Nord at indarbejde notatet i denne årsrapport. Der arbejdes fortsat på at få disse usikkerheder afklaret. Se evt. mere herom på side 5, 8 og 20 i årsrapporten.

Årets resultat (i 1.000 kr.):

Samlede indtægter i 2011

159.677 kr.

Samlede udgifter i 2011

94.128 kr.

Årsresultat før afskrivning og finansielle poster

65.549 kr.

Afskrivning af anlæg

49.612 kr.

Netto-renteudgifter

18.867 kr.

Årets resultat

-2.930 kr.

Der var i 2013 budgetteret med et underskud på -13,0 mio. kr., hvilket betyder, at resultatet er ca. 10 mio. kr. bedre end forudsat. Resultatet skyldes hovedsageligt bedre afkast på selskabets værdipapirer end forventet.

Reno-Nord blev miljøcertificeret i 2013.

Årsberetningen medfører ikke konsekvenser for borgere/brugere, ud over at årsresultatet i almindelighed danner baggrund for den fremtidige budgetlægning og dermed takstfastlæggelsen.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsberetningen til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Området er brugerfinansieret.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 1. december 2014, pkt. 11:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Hildo Rasmussen og Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Nedlæggelse af Serritslev Skole pr. 1. august 2015


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Børne- og Skoleudvalget skal efter endt høringsperiode indstille til Byrådets godkendelse, at Serritslev Skole nedlægges pr. 1. august 2015 samt at skoledistriktet overgår til Skolegades Skoles distrikt pr. samme dato.

Sagsfremstilling

Den 3. september 2014 besluttede Byrådet, at Serritslev Skole skal nedlægges med virkning fra 1. august 2015 samt at skoledistriktet pr. samme dato overgår til Skolegades Skoles distrikt.

Nedlæggelse er begrundet med et vigende elevantal i skolens distrikt samt behov for at optimere anvendelsen af ressourcerne på skoleområdet.

Serritslev Skole har i skoleåret 2014/2015 et samlet elevantal på 0. – 4. klassetrin på 71 elever. Af opgørelser fra folkeregisteret fremgår det, at der i de kommende 5 år vil være et fald i antallet af skolesøgende børn i skolens distrikt. Det vil på den baggrund være vanskeligt både økonomisk og fagligt at opretholde en bæredygtig drift af skolen.

Udviklingen i antallet af skolesøgende børn i Serritslev Skoles skoledistrikt.

Årgang

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Antal børn

23

15

14

9

20

5

7 (maj)

Der er tradition for, at et betragteligt antal forældre bosiddende i Serritslev Skoles distrikt vælger friskolen i Stenum i stedet for folkeskolen. Det kan derfor ikke forventes, at det i tabellen anførte antal børn samtidig er et udtryk for det elevantal, der vil kunne forventes på Serritslev Skole, hvis skolen opretholdes.

I forhold til de økonomiske konsekvenser for Brønderslev Kommune ved lukningen af Serritslev Skole henvises til vedlagte bilag, der blev fremlagt for Byrådet på mødet den 18. juni 2014.

Udtalelser fra skolebestyrelsen og offentligheden:

Jf. bekendtgørelsen om skolenedlæggelser har der siden Byrådets behandling af sagen i september været en offentlig høring. Der er i den forbindelse indkommet ét høringssvar fra den fælles skolebestyrelse på Serritslev og Skolegades Skoler. Der er ikke kommet yderligere høringssvar.

Skolebestyrelsen giver i sit høringssvar udtryk for, at det er ærgerligt, at skolen står til lukning. Samtidig giver de udtryk for, at de forstår nødvendigheden af, at der bliver truffet beslutninger, der bidrager til at forbedre økonomien. De gør endvidere opmærksom på, at lukningen skal foregå på en hensigtsmæssig og ordentlig måde af hensyn til både elever, ansatte og forældre. Endvidere påpeger de behovet for, at der bliver taget højde for de transportmæssige udfordringer ved hjælp af en god busforbindelse.

Fagenheden for Børn og Kultur er opmærksomme på transportbehovet.

Personale

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at der i samarbejde med de faglige organisationer arbejdes på at sikre en god og gennemsigtig proces i forhold til håndtering af personaledelen vedrørende lukningen af skolen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 2. december 2014, pkt. 6:

Børne- og Skoleudvalget indstiller til Byrådet, at Serritslev Skole nedlægges pr. 1. august 2015, og at skoledistriktet overgår til Skolegades Skoles skoledistrikt.

Peter H.S. Kristensen og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Nedlæggelse af Agersted Skole pr. 1. august 2015


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Børne- og Skoleudvalget skal efter endt høringsperiode indstillet til Byrådets godkendelse, at Agersted Skole skal nedlægges pr. 1. august 2015 samt at distriktet overgår til Asaa Skoles distrikt.

Sagsfremstilling

Den 3. september 2014 besluttede Byrådet, at Agersted Skole nedlægges som selvstændig skole med virkning fra 1. august 2015, samt at skoledistriktet overgår til Asaa Skoles distrikt.

Nedlæggelse er begrundet med et vigende elevantal i skolens distrikt samt behov for at optimere anvendelsen af ressourcerne på skoleområdet.

Agersted Skole har i skoleåret 2014/2015 et samlet elevantal på 0. – 6. klassetrin på 86 elever.

Af opgørelser fra folkeregistreret fremgår det, at der i de kommende 5 år vil være et relativt lavt antal skolesøgende børn i distriktet. Det vil på den baggrund være vanskeligt både økonomisk og fagligt at opretholde en bæredygtig drift af skolen.

Udviklingen i antallet af skolesøgende børn i Agersted Skoles skoledistrikt.

Årgang

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Antal børn

18

12

8

11

13

11

I forhold til de økonomiske konsekvenser for Brønderslev Kommune ved lukningen af Agersted Skole henvises til det vedlagte bilag, der blev fremlagt for Byrådet på mødet den 18. juni 2014.

Udtalelser fra bestyrelsen og offentligheden

Jf. bekendtgørelsen om skolenedlæggelser har der siden Byrådets behandling af sagen i september været en offentlig høring. Der er i den forbindelse indkommet en indsigelse fra en gruppe, der kalder sig "gruppen til bevarelse af Agersted Skole", som består af 9 borgere og fra skolebestyrelsen på Agersted og Asaa Skoler. Derudover er der ikke kommet yderligere høringssvar.

Fagenheden for Børn og Kultur har udarbejdet et bilag med bemærkninger til indsigelsen fra gruppen til bevarelse af Agersted Skole.

Personale

Fagenheden før Børn og Kultur kan oplyse, at der i samarbejde med de faglige organisationer arbejdes på at sikre en god og gennemsigtig proces i forhold til håndtering af lukningen af skolen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 2. december 2014, pkt. 7:

Børne- og Skoleudvalget indstiller til Byrådet, at Agersted Skole nedlægges pr. 1. august 2015, og at skoledistriktet overgår til Asaa Skoles skoledistrikt.

Peter H.S. Kristensen og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 17


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Brønderslev Kommune ønsker at sælge en ejendommen Fredensgade 4C, Dronninglund, som bolig. Ejendommen er tidligere anvendt som børnehave.


Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr.17, som overfører del af ejendommen til rammeområde 02-B-02 "Boligområde, Skovvej".

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til kommuneplantillæg nr. 17 kan godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har udbudt ejendommen Fredensgade 4C, Dronninglund, til salg. Ejendommen er en tidligere børnehave med udgang til skolegården for skolen i Fredensgade.

Ejendomsmægler vurderer, at ejendommen vil være lettere at sælge som bolig end som erhverv eller institution.

Ejendommen ligger inden for rammeområde 02-O-02 "Offentligt område, Fredensgade", som er udlagt til offentlige eller private institutioner for børn og unge, fritidsaktiviteter og dagcenter.

For at anvende ejendommen som bolig er det nødvendigt med et kommuneplantillæg, som overfører del af ejendommen til rammeområde 02-B-02 " Boligområde, Skovvej". Dette rammeområde er udlagt til boligformål i form af åben-lav boliger, mindre offentlige og private servicefunktioner samt mindre erhvervsenheder.

Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr.17, hvor del af ejendommen matr.nr. 103 bx Ørsø Fjerding, Dronninglund overføres fra rammeområde 02-O-02 "Offentligt område, Fredensgade" til rammeområde 02-B-02 "Boligområde, Skovvej".

Der er foretaget en miljøscreening af ændringen af anvendelse, som er beskrevet i kommuneplantillægget. Fagenheden vurderer, at tillægget ikke er omfattet af et krav om miljøvurdering, da det vurderes, at ændringen ikke medfører væsentlige miljømæssige konsekvenser.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslaget til kommuneplantillæg nr. 17 og udsender det i 8 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 1. december 2014, pkt. 7:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Hildo Rasmussen og Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt. Det forudsættes at det indeholder udvidelse af anvendelsesrammerne.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Endelig vedtagelse af lokalplan 09-T-01.01 "Solenergianlæg, Manna-Thise" og kommuneplantillæg nr. 10


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Lokalplanforslag 09-T-01.01 "Solenergianlæg, Manna-Thise" og kommuneplantillæg nr. 10 har været i 8 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Byrådet skal tage stilling til om lokalplan 09-T-01.01 "Solenergianlæg, Manna-Thise" og kommuneplantillæg nr. 10 kan endelig vedtages.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget igangsatte den 22. januar 2014 planlægning for et solenergianlæg ved Manna-Thise.

Manna-Thise Kraftvarmeværk ønsker at opføre et solfangeranlæg umiddelbart nord for deres eksisterende kraftvarmeværk beliggende Lagunen 6 i Manna. Dermed er der udarbejdet et forslag til lokalplan 09-T-01.01 "Solenergianlæg, Manna-Thise" samt kommuneplantillæg nr. 10.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 15. september til den 10. november 2014. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser i høringsperioden.

Den digitale udgave af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kan ses via dette link: http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/DKPlan/DKplan.aspx?Lokalplanid=602

Lokalplanen

Lokalplanområdet består af matr.nr. 99b og del af matr.nr. 12a, begge Tise By, Tise.

Matr.nr. 99b indeholder Manna-Thise Kraftvarmeværks eksisterende bygning og en akkumuleringstank. Matr.nr. 12a er en landbrugsejendom, som grænser op til kraftvarmeværket.

Lokalplanen giver mulighed for at opstille solfangerpaneler på matr.nr. 12a, som skal afskærmes med beplantning. Panelerne og beplantningen må have en maksimal højde på 3 meter over terræn, da lokalplanområdet ligger inden for skovbyggelinien, værdifuldt kulturmiljø og kirkebeskyttelseszonen omkring Thise Kirke. Det skal gennem lokalplanen sikres, at det særlige miljø omkring Thise Bakker bevares.

Der skal opføres en ekstra akkumuleringstank til solenergianlægget. Lokalplanen stiller krav til placering af tanken, samt højde og omfang, for at sikre at anlægget ikke bliver for markant i landskabet.

Vejadgang til området sker via den eksisterende vejadgang til kraftvarmeværket. Lokalplanen giver mulighed for at opføre en tilbygning til kraftvarmeværkets eksisterende bygning.

Lokalplanen giver også mulighed for på sigt at opføre solceller indenfor lokalplanområdet.

Zoneforhold og eksisterende planer

Størstedelen af matr.nr 12a Tise By, Tise, der ønskes inddraget til solenergianlægget, ligger i landzone og uden for kommuneplanens rammeinddeling. Kun et ganske lille areal mod nordvest ligger indenfor rammeområde 09-O-01, som er udlagt til område til offentlige formål. Samme areal ligger indenfor lokalplanområde 6371-02 "Offentligt område ved Thise Skole".

Området overføres til rammeområde 09-T-01 og lokalplan 09-T-01.01 "Solenergianlæg, Manna-Thise". Matr.nr. 12a forbliver i landzone.

Ejendommen matr.nr 99b Tise by, Tise ligger indenfor rammeområde 09-E-02 udlagt til lettere industri. For ejendommen gælder også lokalplan 6352-01 og 6346-01 "Område til boliger, butikker og erhverv i Manna". Området overføres til rammeområde 09-T-01 og lokalplan 09-T-01.01 "Solenergianlæg, Manna-Thise". Matr.nr. 99b forbliver i byzone.

Miljø- og VVM-screening

Lokalplan 09-T-01.01 og kommuneplantillæg nr. 10 er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 3a. Projektet er desuden omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 3a.

Fagenheden for Teknik og Miljø har foretaget en miljø- og VVM-screening af planerne. Der er truffet afgørelse om, at anlægget ikke er VVM-pligtigt, og at lokalplanen ikke er omfattet af et krav

om miljøvurdering. Det vurderes, at anlægget ikke giver anledning til væsentlige miljømæssige konsekvenser.

Den primære miljøkonsekvens vurderes at være anlæggets landskabelige påvirkning. I den forbindelse stiller lokalplanen krav om afbødende foranstaltninger i form af afskærmende beplantning, og at anlægget indpasses i landskabet. Der sættes også krav til anlæggets maksimale højde, samt at anlægget tilpasses det eksisterende terræn.

Varmeforsyningsloven

Opførelse af solfangeranlægget forudsætter en projektgodkendelse i henhold til varmeforsyningsloven. En endelig godkendelse af varmeprojektet kan først godkendes, når lokalplanen er endelig vedtaget.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager Lokalplan 09-T-01.01 "Solenergianlæg, Manna-Thise" samt kommuneplantillæg nr. 10 endeligt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 1. december 2014, pkt. 6:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Hildo Rasmussen og Johannes Trudslev var fraværende

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Til toppen


16. Endelig vedtagelse af lokalplan 32-E-01.01 for opførelse af algerbygning ved DLG, Agersted


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Forslag til lokalplan 32-E-01.01 og kommuneplantillæg nr. 13 har været i offentlig høring i perioden fra den 8. september 2014 til den 3. november 2014. Der er ikke kommet indsigelser.

Byrådet skal tage stilling til, om kommuneplantillæg og lokalplan kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 32-E-01.01 og kommuneplantillæg nr. 13 har været i offentlig høring i perioden fra den 8. september 2014 til den 3. november 2014.

Der må inden for byggefeltet opføres 4.500 m² bebyggelse. Her opføres et planlager for virksomheden. Herudover kan der indenfor eller udenfor byggefeltet placeres op til 600 m²bebyggelse. Al bebyggelse skal placeres udenfor arealet til beplantningsbælte.

Kommuneplantillægget var i en forudgående offentlighed, hvor der kom nogle indsigelser. Indsigelserne resulterede i nogle tilpasninger af lokalplanen.

Der er ikke kommet indsigelser i den 8 ugers offentlige høring om kommuneplantillæg og lokalplan.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager kommuneplantillæg og lokalplan endeligt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 1. december 2014, pkt. 5:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Hildo Rasmussen og Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


17. Pulje til forsøg med brobygning


Resume

Sagsforløb: BE/ØK

STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) har udbudt en pulje til forsøg med brobygning på øvrige uddannelsesinstitutioner.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at der ansøges om 1.000.000 kr. fra denne pulje til medfinansiering af det 2-årige pilotprojekt med AMU Nordjylland, som planlægges til opstart ultimo januar 2015.

Økonomiudvalget anmodes om at godkende, at Fagenheden for Beskæftigelse ansøger om midler fra puljen.

Sagsfremstilling

Formålet med puljen er at udvikle, etablere og iværksætte brobygningsforløb på øvrige uddannelsesinstitutioner som produktionsskoler, VUC mv. som led i unges uddannelsesrettede indsats. Erhvervsskoler og højskoler er således ikke omfattet af puljen.

Målet er at give unge på uddannelseshjælp et forløb, som gør dem klar til at påbegynde og gennemføre en ordinær uddannelse.

Igennem puljen kan der ansøges om midler til køb af brobygningsforløb, projektledelse og lønudgifter til projektansatte i en 1-årig periode.

Uddannelsesforberedende kursus på AMU

Puljens krav til ansøgning og rammer for projektet passer til det forløb, som Fagenheden for Beskæftigelse lige nu er i gang med at planlægge i samspil med AMU Nordjylland. Projektet er 2-årigt og pågældende pulje er 1-årig. Det betyder, at projektet det første år, har mulighed for at få ekstra midler til forløb eller afprøvning af tiltag i projektet, som der ellers ikke ville have været midler til.

Beskæftigelsesudvalget har allerede godkendt det 2-årige pilotprojekt i august 2014. Projektet er et kursus, der foregår på AMU Nordjylland for uddannelsesparate unge, som modtager uddannelseshjælp. 4 medarbejdere fra UngeCenter Brønderslev kommer på skift til at være fysisk tilstede på AMU, hvor de hele tiden skal være tilgængelige for de unge.

Projektet suppleres af muligheden for at købe enkeltpladser i et projekt (Din vej), som AMU har etableret i samarbejde med Aalborg Kommune. I projekt ”Din vej” bliver de unge efter de første 12 uger SU berettiget. Intentionen er, at de uddannelsesparate unge, med de største udfordringer starter i det uddannelsesforberedende kursus, og når de er modne til det, fortsætter de i ”Din vej” for herefter at blive sluset direkte over i ordinær uddannelse.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at Fagenheden for Beskæftigelse ansøger om midler fra puljen til forsøg med brobygning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Hvis STAR godkender ansøgningen kan Fagenheden til Beskæftigelse få op til 1.000.000 kr. i 2015 til det uddannelsesforberedende forløb på AMU Nordjylland.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 1. december 2014, pkt. 15:

Godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


18. Ny strategi på sygedagpengeområdet


Resume

Sagsforløb:BE/ØK/BY

Beskæftigelsesudvalget har godkendt rammerne for strategien på sygedagpengeområdet, således målsætningerne på budget 2015 kan opnås, herunder

 • indgåelse af samarbejde med ekstern leverandør
 • indhentning af tilbud fra konsulent i forhold til supervision- og kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere

Til opfyldelse af strategien indstiller Beskæftigelsesudvalget yderligere, at Økonomiudvalget godkender ansættelse af

 • intern psykolog
 • 3 sygedagpengesagsbehandlere
Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget drøftede i møde den 3. november 2014 budgetaftalen for 2015. Beskæftigelsesudvalget ønskede i den forbindelse, at der skulle udarbejdes forslag til udmøntning af aftalepunkterne. Fagenheden for Beskæftigelse har på den baggrund udarbejdet forslag til en strategi på sygedagpengeområdet. Strategien omfatter investeringer, der skal bidrage til at realisere den besparelse, der skal realiseres på forsørgelsesudgifterne i 2015. Strategien skal ligeledes medvirke til at sikre en effektiv udmøntning af sygedagpengereformen, således at flere sygemeldte kommer i selvforsørgelse hurtigere.

En forudsætning for, at Brønderslev Kommune kan opnå de tiltænkte effekter af sygedagpengereformen er det nødvendigt, at investere i både indsatser, flere medarbejdere og opkvalificering af medarbejdere.

Den nye strategi for indsats overfor sygedagpengemodtagere har 5 derfor centrale elementer:

 • Arbejdspladsbaseret indsats
 • Psykologindsats (investering: ansættelse af psykolog og køb af eksternt psykologtilbud)
 • Fysioterapeutisk screening og fysisk træning (investering: køb af eksternt fysioterapeuttilbud)
 • Mestringskurser (investering: køb af eksterne tilbud)
 • Socialfaglig indsats (investering: ansættelse af 3 ekstra sagsbehandlere)

Arbejdspladsbaseret indsats

Jobcentret prioriterer fremadrettet en tidlig indsats og et styrket samarbejde mellem borger, sagsbehandler, virksomhedskonsulenter og virksomheder. For sygemeldte i ansættelsesforhold sættes fokus på fastholdelsesplan på arbejdspladsen. For ledige prioriteres en arbejdspladsbasseret indsats med henblik på, at borgeren igen opnår tilknytning til arbejdsmarkedet.

Ovenstående skal ses i sammenhæng med, at Byrådet i Brønderslev Kommune har besluttet, at sætte fokus på tidlig sygeopfølgning når medarbejdere i kommunen sygemelder sig. Det kan oplyses, at ansatte i Brønderslev Kommune udgør en forholdsvis stor andel af sygedagpengesagerne.

For at ovenstående opgave kan løftes, er der behov for at øge normeringen for sagsbehandlingen på området.

Psykologindsats

1. Intern psykolog med tydelig beskæftigelsesrettet profil:

Det vurderes, at ca. halvdelen af sygedagpengesagerne kan relateres til psykiske problemer. Antallet af denne type sager har været stigende. Der anvendes i øjeblikket over 1 mio. (ca. 1,5 mio. i 2013) til psykologsamtaler til sygemeldte under servicerammen på konto 6. Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, ansættelse af en psykolog, som kan give sparring til sagsbehandlerne. Psykologens opgaver vil primært være:

 • Sparring med sagsbehandler i sager, hvor borger er sygemeldt pga. en psykisk lidelse
 • Deltage i samtaler på virksomheder sammen med borger og sagsbehandler/virksomhedskonsulent efter sagsbehandlers vurdering
 • Deltage i samtaler mellem borger og sagsbehandler efter sagsbehandlers vurdering

Psykologen vil kvalificere sagsbehandlingen og sikre fremadrettet begrænsning i køb af psykologsamtaler ud af huset. De årlige udgifter til ansættelse af en psykolog vil være ca. 600.000 kr., udgifterne afholdes ved omprioriteringer indenfor eksisterende ramme.

2. Ekstern psykolog med tydelig beskæftigelsesrettet profil:

Den eksterne psykolog skal løse opgaver for sagsbehandlerne efter henvisning, herunder:

 • Screening af borgere
 • Individuelle psykologsamtaler
 • Skriftlige tilbagemeldinger og dokumentation

Fysisk træning

Tilbud om screening, fysisk træning og funktionsevnebeskrivelse hos ekstern fysioterapeut.

Fysioterapeuten løser opgaver for sagsbehandler i sygedagpengesager og jobafklaringsforløb efter anbefaling fra Rehabiliteringsteam og henvisning fra sagsbehandler. Det er væsentligt for resultaterne af indsatsen, at der tale om korte og målrettede forløb med et tydeligt fokus på arbejdsmarked og selvforsørgelse. Erfaringer fra andre kommuner viser, at sagssparring og supervision har haft betydelig effekt i forhold til nedbringelse af de langvarige sygedagpengesager.

Mestringskurser

Mestringskurser skal tilbydes alle borgere, der er kategoriseret med en forventning om et længerevarende sygedagpengeforløb, men som ikke er omfattet af den tværfaglige indsats.

Forløbene købes ved ekstern udbyder:

 • Arbejdsmarkedsrettet psykoedukation: Smertehåndtering
 • Arbejdsmarkedsrettet psykoedukation: Stress/depression/angst
 • Afspænding/åndedræt

Socialfaglig indsats

Fra januar 2015 inddeles sygedagpengesagerne i 3 nye kategoriseringer, som stiller øget krav til tidlig indsats, tværfaglig koordineret indsats og hyppigere samtalefrekvens. Endvidere skal sagsbehandlerne anvende flere ressourcer i forbindelse med revurdering efter 22 uger og borgernes overgang fra sygedagpenge til de nye jobafklaringsforløb.

I dag er der 10 medarbejdere der arbejder med sygedagpenge- og jobafklaringssager i jobcentret. Jobcentret vurderer, at ansættelsen af yderligere 3 sagsbehandlere vil betyde, at hver sagsbehandler har 30-35 sager, hvilket vil give rum til at praktisere de nye krav til tidlig opfølgning, øget samtaleintensitet og tværfaglig og koordineret indsats samt om øget socialfaglig indsats i dialogen med borgeren.

Lønudgifterne vurderes årligt at være 1.320.000 kr. Udgifterne skal afholdes under servicerammen.

Ansættelsen af konsulent

For at opnå de forventede resultater og sikre en fokuseret implementering af de nye tiltag i sygedagpengereformen, er der behov for sparring og supervision til den enkelte sagsbehandler. Fagenheden for Beskæftigelse forslår derfor, at sygedagpengesagsbehandlerne gennemgår et forløb med supervision og kompetenceudvikling fra en ekstern konsulent.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget drøfter rammerne for investeringsstrategi i sygedagpengeindsatsen og godkender:

 • Ansættelse af intern psykolog i Jobcentret (600.000 kr. pr år). Udgiften skal afholdes ved omprioriteringer indenfor eksisterende ramme.
 • Indgåelse af aftale med ekstern leverandør vedr. tilbud om psykolog, fysioterapeut og mestringskurser. Udgiften skal afholdes under driftsloftet.
 • Ansættelse af 3 sygedagpengesagsbehandlere (1.320.000 kr. pr. år). Ansættelserne skal finansieres ved et forventet fald i antal sygedagpengemodtagere (overførselsudgifter konto 5).
 • At Jobcentret indhenter tilbud fra ekstern konsulent på supervision- og kompetenceudviklingsforløb. Udgiften skal afholdes under driftsloftet.
Personale

Ansættelse af 3 sagsbehandlere i sygedagpengeafdelingen samt ansættelse af psykolog.

Økonomi

Økonomiafdelingen har deltaget i beregningerne, og kan opsummere økonomien således:

Ansættelse af Psykolog - Årlig udgift 600.000 kr. Beløbet finansieres af besparelser til psykologsamtaler. Begge beløb er på politikområde 102 - Administration under Økonomiudvalgets område.

Ansættelse af intern Psykolog - Årlig udgift 1.320.000 kr. skal finansieres ved et forventet fald i antal sygedagpengemodtagere (overførselsudgifter på politikområde 501 - Beskæftigelse).

Udgiften vedr. indgåelse af aftale med eksterne leverandøre vedr. tilbud om psykolog, fysioterapeut m.v. afholdes af driftsloftet på konto 5. Prisen kendes endnu ikke. Udgiften afholdes på politikområde 501- Beskæftigelse.

Udgiften vedr. ekstern konsulent på supervision- og kompetenceudviklingsforløb afholdes af driftsloftet på konto 5. Prisen kendes endnu ikke. Udgiften afholdes på politikområde 501- Beskæftigelse.

Indstilling

Forretningsledelsen den 20. november 2014, pkt. 9:

Forretningsledelsen anbefaler ansættelse af 3 sygedagpengesagsbehandlere, som foreslås finansieret ved forventet fald i antal sygedagpengemodtagere.

Forretningsledelsen anbefaler ansættelse af intern psykolog finansieret af de midler, der pt. anvendes til køb af psykologbistand.

Øvrige forslag kan afholdes inden for driftsloftets eksisterende ramme. Det anbefales, at muligheden for køb eller delvis køb af korte målrettede fysiske træningsforløb indenfor kommunalt regi undersøges.

Thomas Jepsen var fraværende.

Beskæftigelsesudvalget, 1. december 2014, pkt. 13:

Det indstilles,

 • at der ansættes intern psykolog i Jobcentret finansieret ved omprioriteringer inden for eksisterende ramme
 • at der ansættes 3 sygedagpengesagsbehandlere. Finansieret ved et forventet fald i antal sygedagpengemodtagere.

Beskæftigelsesudvalget godkendte, at der indgås aftale med ekstern leverandør vedr. tilbud om psykolog, fysioterapeut og mestringskurser. Herudover godkendte udvalget, at der antages konsulent til supervision og kompetenceudviklingsforløb – disse udgifter finansieres via driftsloftet.

Martin Bech var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Der skal gennemføres løbende evaluering af resultatopnåelse.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


19. Godkendelse af styrelsesvedtægt på skoleområdet i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Børne- og Skoleudvalget har på baggrund af modtagne udtalelser fra bestyrelserne drøftet styrelsesvedtægt for kommunens skolevæsen og indstiller den til endelig godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Jævnfør folkeskolelovens § 41 skal Byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. De beslutninger, som Byrådet har truffet vedrørende skolestrukturen m.v., optages i et bilag jf. § 41, stk. 3.

Der er udarbejdet forslag til revideret styrelsesvedtægt samt bilag på baggrund af dels ændret lovgivning på skoleområdet samt de lokale politiske beslutninger, der er truffet forud for implementering af folkeskolereformen. Forslaget til revideret styrelsesvedtægt samt bilag til styrelsesvedtægt har været sendt til udtalelse i skolebestyrelserne.

Udtalelser fra skolebestyrelserne:

Der er indkommet udtalelse fra 6 skolebestyrelser, hvoraf de 3 har udtalt, at de tager styrelsesvedtægten og bilag til efterretning uden bemærkninger. De resterende tager også forslaget til efterretning, men har nogle enkelte spørgsmål og/eller kommentarer, som i hovedtræk skitseres nedenfor.

En enkelt af bestyrelserne har givet udtryk for, at de fortsat ønsker at blive hørt i forhold til de elementer, der er beskrevet i bilaget til styrelsesvedtægten. Dette er Fagenheden for Børn og Kultur opmærksom på. Lovgivningen fastlægger endvidere, hvilke forhold, bestyrelserne skal afgive udtalelser på.

Samme bestyrelse spørger ind til, hvorvidt målsætningerne for folkeskolenskal med i styrelsesvedtægten. Der er i bilaget til styrelsesvedtægten henvist til henholdsvis den sammenhængende børnepolitik, visionen for folkeskoleområdet samt de skolepolitiske mål for inklusion. De gældende skolepolitiske målsætninger er vedtaget tilbage i 2009, og det forventes, at der i løbet af 2015 vil blive vedtaget nogle nye. Når de nye bliver vedtaget, vil det være oplagt at inddrage disse i bilaget til styrelsesvedtægten, som bliver opdateret på kommunens hjemmeside.

En anden skolebestyrelse spørger ind til, hvad formålet er med at have oprettet det Fælles Rådgivende Organ. Dette er uddybet kort i den vedlagte version.

En tredje bestyrelse gør bl.a. opmærksom på, at den ændrede lovgivning fra 2012 vedr. specialundervisningsområdet bør indarbejdes i bilaget til styrelsesvedtægt. Dette er sket i den vedlagte version.

Med udgangspunkt i ovennævnte udtalelser og rettelser i styrelsesvedtægt samt bilag til styrelsesvedtægt, anmodes Byrådet om at godkende forslag styrelsesvedtægt samt bilag hertil.

Efter godkendelse i Byrådet lægges begge dele på kommunens hjemmeside.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 4. november 2014, pkt. 8:

Udsat.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Børne- og Skoleudvalget, 2. december 2014, pkt. 8:

Forslaget til styrelsesvedtægt indstilles godkendt af Byrådet.

Peter H.S. Kristensen og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


20. Høring af ny bekendtgørelse om tilskud til LAG projekter under Landdistriktsprogrammet


Resume

Sagsforløb: ØK

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har sendt udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling, samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 i høring.

Administrativt er der fremsendt høringssvar pga. fristudløb for høringssvar, med forbehold for politisk behandling.

Økonomiudvalget bedes taget stilling til, hvorvidt det administrative høringssvar kan godkendes.

Sagsfremstilling

Den 18. november 2015 modtog Brønderslev Kommune høringsbrev fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der har sendt udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling, samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 i høring.

Høringsfristen er d. 9.december 2014.

I Ministeriets resumé af udkastet til den nye bekendtgørelse står: "Sammenfattende er procedurerne langt hen ad vejen identiske med de procedurer, der blev anvendt ved tilskud til projekter i forrige programperiode. Procedurerne og udmøntningen i øvrigt er dog tilpasset det nye forordningsgrundlag, ny viden og erfaringer. Det kan for eksempel nævnes, at bestyrelserne fremover skal vurdere ansøgningerne i forhold til en række prioriteringskriterier, som er fastlagt i de lokale udviklingsstrategier. Derudover foreslås, at de tilskudsberettigede projektudgifter er på mindst 50.000 kr., for at en ansøgning kan komme i betragtning, og at tilskudsprocenten mindst udgør 20 % og højst 50 % af de tilskudsberettigede udgifter. Formålet er at fokusere tilskudsmidlerne på større projekter, der kan medvirke til at skabe udvikling til gavn for lokalområdet.”

Sammenholdt med udkastet til den nye kommunale landdistriktspolitik, der er i offentlig høring året ud, er der god sammenhæng mellem denne og udkastet til den nye bekendtgørelse. I landdistriktspolitikken opfordres blandt andet til, at finansieringskilder, i videst muligt omfang, puljes med det sigte at realisere større projekter til gavn for hele områder/egne.

Stabsenheden for Udvikling og Planlægning har gennemgået bekendtgørelsen og har ingen bemærkninger dertil. Dog findes det særligt relevantat nævne kapitel 6 i bekendtgørelsen, der omhandler hvilke projekter der kan søge om tilskud via landdistriktsprogrammet. .

Kapitel 6

Projekter for at fremme udvikling i landdistrikterne

§ 11. Der kan ydes tilskud til projekter, der har til formål at fremme job- og vækstskabende erhvervsudvikling inden for de i stk. 2 og 3 nævnte temaer:

Stk. 2. Etablering og udvikling af små virksomheder og mikrovirksomheder.

Stk. 3. Erhvervssamarbejde.

§ 12. Der kan ydes tilskud til projekter, der har til formål at forbedre rammevilkårene i landdistrikterne inden for de i stk. 2-3 nævnte temaer.

Stk. 2. Basale servicefaciliteter.

Stk. 3. Fornyelse i landsbyer.

Stabsenheden for Udvikling og Planlægning gør opmærksom på den nævnte beløbsgrænse på 50.000 kr. Da dette er LAG støttebeløbet, som højst kan udgøre 50 % finansiering, betyder dette, at kun projekter med en samlet sum på over 100.000 kr. vil kunne opnå støtte fra LAG/landdistriktsprogrammet.

Der er fremsendt det høringssvar til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, at Brønderslev Kommunen ingen bemærkninger har til Udkastet. Høringssvaret er fremsendt med det forbehold, at der først kan ske politisk behandling heraf på Økonomiudvalgets møde d. 10. december, og altså efter høringsfristens udløb. Såfremt Økonomiudvalgets holdning adskiller sig fra det fremsendte høringsvar, fremsendes revideret høringssvar til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter hurtigst muligt efter økonomiudvalgets møde.

Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til det fremsendte høringssvar.

Personale

Ingen personalemæssige konsekvenser

Beslutning

Taget til efterretning.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


21. Høringssvar LAG Nords udviklingsstrategi 2014-20


Resume

LAG Nord har den 13. november 2014 fremsendt udviklingsstrategi 2014-20 "ET Vendsyssel i balance" til Brønderslev Kommune for kommentering og med en høringsfrist frem til torsdag den 27. november 2014.

Stabsenheden for Udvikling og Planlægning har gennemlæst strategien og fremsendt høringssvar inden for tidsfristen, med det forbehold at Udviklingsstrategien og høringssvar først kan politisk behandles på Økonomiudvalgets møde den 10. december 2014.

Sagsfremstilling

LAG Nord har den 13. november 2014 fremsendt udviklingsstrategi 2014-20 "ET Vendsyssel i balance" til Brønderslev Kommune for kommentering og med en høringsfrist frem til torsdag den 27. november 2014.

Den korte tidsfrist skyldes at den lokale udviklingsstrategi for LAG Nord skal være Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i hænde senest den 1. december 2014, hvorefter den behandles af et indstillingsudvalg. I LAG Nords høringsbrev orienteres om, at der ikke stilles krav om en politisk godkendelse af udviklingsstrategien, men en administrativ vurdering af, om der er overensstemmelse mellem aktionsgruppens lokale udviklingsstrategi og de fastlagte regionale og kommunale udviklingsstrategier.

Stabsenheden for Udvikling og Planlægning har gennemlæst strategien og vurderet, at LAG Nords udviklingsstrategi er i overensstemmelse med de kommunale strategier for området, ligesom Stabsenheden for Udvikling og Planlægning finder de overordnede målsætninger, udfordringer og muligheder, identificeret i strategien som værende rigtige. Der er derfor fremsendt administrativt høringssvar inden for tidsfristen, med det forbehold at Udviklingsstrategien og høringssvar først kan politisk behandles på Økonomiudvalgets møde den 10. december 2014.

Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at Økonomiudvalget tager udviklingsstrategien og høringssvaret til efterretning.

Personale

Ingen personalemæssige konsekvenser

Beslutning

Taget til efterretning.

Det forudsættes, at strategien understøtter regionale og kommunale planer.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


22. Ansøgning om tilskud til branding af Hjallerup


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget anmodes om stillingtagen til ansøgning fra Hjallerup Borgerforening og byudviklingsudvalget om et tilskud på 25.000 kr. til branding af Hjallerup.

Sagsfremstilling

Hjallerup Borgerforening og byudviklingsudvalget i Hjallerup ansøger om et tilskud på 25.000 kr. til branding af byen.

I første omgang tænkes udsendt en flyer til alle byens borgere i løbet af foråret, hvor både foreninger og erhvervsliv vil blive præsenteret.

Chefkonsulent for Kommunikation foreslår, at Økonomiudvalget beder ansøgerne om at udarbejde et brandingoplæg, der har fokus på at tiltrække tilflyttere fra Aalborg frem for fokus på at uddele flyer til eksisterende borgere.

Personale

Ingen.

Beslutning

Afslag.

Der ønskes forslag til projekt til at tiltrække tilflyttere fra andre kommuner,.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


23. Godkendelse af Den Administrative Sundhedsaftale 2015 - 2018


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS/ØK/BY

Sundhedskoordinationsudvalgt under Region Nordjylland fremsender udkast til Sundhedsaftale for 2015-2018.

Byrådet bedes drøfte og godkende udkast til Den Administrative Sundhedsaftale.

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen består af tre aftaler: Den Politiske Sundhedsaftale, som beskriver de politiske mål og visioner. Den Administrative Sundhedsaftale, der beskriver nye tiltag og arbejdsdelingen i forhold til hvert indsatsområde samt tværgående temaer og administrativ organisering i henhold til vejledningen for sundhedskoordinationsudvalget og sundhedsaftaler. Hertil kommer Den Tværsektorielle Grundaftale, som er en samling af eksisterende aftaler fra de tidligere sundhedsaftaler, der videreføres i sundhedsområdets driftsorganisationer.

Den Administrative Sundhedsaftale konkretiserer de politiske mål gennem konkrete indsatser i forhold til de tværgående temaer: Arbejdsdeling og samarbejde - Koordinering af kapacitet - Inddragelse af patienter og pårørende - Lighed i sundhed samt Dokumentation, forskning, kvalitetsudvikling og patientsikkerhed samt obligatoriske indsatsområder, der fremgår af Vejledning om Sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler:

 • Forebyggelse
 • Behandling og Pleje
 • Genoptræning og rehabilitering
 • Sundheds IT og digitale arbejdsgange.

Som noget nyt indeholder Den Administrative Sundhedsaftale indsatser fra Forebyggelsespakkerne, som kommunerne forpligter sig til at opfylde. I aftalen er det beskrevet, at de nordjyske kommuner ultimo 2015 lever op til grundniveauet, hvad angår anbefalingerne om individuelle tilbud i forebyggelsespakkerne om tobak og alkohol. De resterende anbefalinger på grundniveau i disse to pakker vil kommunerne leve op til i løbet af aftaleperioden. Samtidigt vil kommunerne sikre tilbud om ”kort rådgivende samtale til unge med et eksperimenterende brug af stoffer” (16-24 år) jf. forebyggelsespakken om stoffer.

Almen praksis skal i aftaleperioden øge antallet af henvisninger til forebyggelsestilbud i forhold til rygstopstilbud og alkoholbehandling eller samtale. Kommunerne skal være klar til at matche det øgede volumen.

Arbejdet med udarbejdelsen af Sundhedsaftalen er forankret i Sundhedskoordinationsudvalget. Formålet med Sundhedskoordinationsudvalget er at understøtte sammenhængende patientforløb på tværs af region, kommuner og almen praksis, herunder at understøtte kvaliteten i opgaveløsningen og den effektive ressourceudnyttelse.

Der har været nedsat arbejdsgrupper og referencegrupper i forhold til alle temaerne. Brønderslev Kommune har været repræsenteret i enten arbejdsgruppen eller referencegruppen inden for hvert tema.

Sundhedsaftalen skal ifølge § 6 i bekendtgørelsen om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler nr. 1569 af 16. december 2013 sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest den 31. januar 2015.

Sagen behandles på Ældrerådets møde den 24. november 2014.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender udkast til Den Administrative Sundhedsaftale.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, den 24. november 2014, pkt. 10:

Ældrerådet anbefaler en godkendelse af aftalen.

Ældreomsorgsudvalget, 27. november 2014, pkt. 4:

Ældrerådets anbefaling taget til efterretning.

Indstilles godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget, 3. december 2014, pkt. 9:

Indstilles godkendt under forudsætning af, at den fornødne økonomi er til stede.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Aftalen indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


24. Fælles hjælpemiddeldepot


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/BY

Byrådet godkendte på møde den 18. juni 2014 oprettelse af interessentskabet Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi, som med virkning fra 2015 skal stå for håndtering af hjælpemidler for Aalborg, Jammerbugt og Brønderslev kommuner.

Tilsynet har nu godkendt kontrakten, dog med ændring af bestyrelsens sammensætning.

Fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Byrådene i Aalborg, Brønderslev og Jammerbugt Kommuner godkendte henholdsvis 16., 18. og 19. juni 2014, at der oprettes et fælles hjælpemiddeldepot, der etableres som et interessentskab efter § 60 i lov om kommunernes styrelse.

Det fælles hjælpemiddeldepot navngives - Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi og vil få fysisk placering på Fåborgvej 15 A, 9220 Aalborg Øst.

Efter byrådenes godkendelse blev der indsendt ansøgning om godkendelse af det fælles hjælpemiddeldepots interessentskabskontrakt til Tilsynet ved Statsforvaltningen, idet oprettelse af et kommunalt § 60 fællesskab forudsætter tilsynsmyndighedens godkendelse.

Tilsynsmyndigheden har 18. november 2014 givet deres godkendelse af interessentskabskontrakten og det fælleskommunale selskab. De har dog ønsket rettelser i kontrakten vedrørende bestyrelsens sammensætning.

Bestyrelsen skulle jf. den oprindeligt indsendte kontrakt bestå af 10 medlemmer fordelt med 5 medlemmer til Aalborg Kommune, 2 medlemmer til Brønderslev Kommune, 2 medlemmer til Jammerbugt Kommune og 1 medarbejderrepræsentant. Aalborg Kommune udpeger formanden og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Tilsynet har gjort opmærksom på, at medarbejderrepræsentanten ikke kan have stemmeret jf. lov om kommunernes styrelse, og med bortfald af en stemme ville Aalborg Kommune have både flertal i medlemmer og formandskab med udslagsgivende stemme ved stemmelighed. Dette er nu tilrettet i interessentskabskontrakten, således at Aalborg Kommune bevarer 5 medlemmer, men i tilfælde af stemmelighed gælder princippet om, at en beslutning ikke er truffet, dersom der ikke er flere stemmer for et forslag end imod det. Tilsynet har godkendt ændringerne.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender den tilrettede § 60 interessentskabskontrakt omhandlende fælles hjælpemiddeldepot mellem Brønderslev, Jammerbugt og Aalborg Kommuner godkendes.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 4. december 2014, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


25. Bevillingsomplaceringer i forbindelse med visitation til individuel handicapkørsel


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS/ØK

Kommunerne i Region Nordjylland overtager med virkning fra 1. januar 2015 visitationsopgaven i relation til individuel handicapkørsel. Samtidig overdrages budgetansvaret for opgaven fra Fagenheden for Teknik og Miljø til Fagenheden for Sundhed og Velfærd. På baggrund heraf fremsendes en kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel til godkendelse.

Byrådet anmodes om at godkende de foreslåede bevillingsoverførsler.

Sagsfremstilling

1. januar 2015 ændres ansvarsfordelingen mellem NT og kommunerne på handicapkørselsområdet. Ændringen betyder, at kommunerne fremover selv skal visitere, fastlægge serviceniveau, indberette nye kunder til NT’s administrationssystem og behandle eventuelle klagesager. NT fortsætter med opgaverne omkring bestilling og udførelsen af kørslerne samt opkrævning af abonnementerne.

På et møde i NT 20. juni 2014 blev kommunerne orienteret om de nye tiltag, og hvilke værktøjer NT kunne tilbyde i omstillingsfasen. På mødet blev det bl.a. oplyst at Brønderslev Kommune i 2013 havde 50 nyoptagne kunder, som NT indberettede. Det er i denne størrelsesorden kommunen årligt kan forvente øget administration til indberetning.

NT opfordrede kommunerne til at få afklaret den fremadrettede organisation herunder fastlæggelse af budgetansvaret. Blandt de fremmødte repræsentanter fra kommunerne blev der udtrykt et bredt ønske om at lade handicapkørselsbudgettet ude i kommunerne overgå til det udvalg, som fremover vil få det daglige ansvar her for. Forretningsledelsen besluttede derfor den 4. november 2014 at flytte budgettet til Visitationen.

På baggrund heraf fremsendes kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel til godkendelse. Kvalitetsstandarden afspejler det serviceniveau, NT tidligere har lagt for handicapkørsel dog med den stramning, at målgruppen fremover indsnævres således, at man først kan visiteres til NT-flextrafik fra det fyldte 18. år under forudsætning af, at man opfylder de øvrige kriterier her for, hvilket afspejler kriterierne i loven. Med det eksisterende serviceniveau kan borgere helt ned til det fyldte 16. år visiteres til ydelsen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandarden for individuel handicapkørsel.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår endvidere, at Økonomiudvalget godkender de foreslåede bevillingsoverførsler.

Personale

Ingen

Økonomi

Det fremgår af notat fra NT, at forventet flexhandicapudgift i 2015 er beregnet til 1.545.000 kr. heraf administrationsudgifter 136.000 kr.

Fra 2015 og fremover overføres beløbet fra politikområde 802 Teknik og Miljø til politikområde 601 Ældreområdet med 1.409.000 kr. og til politikområde 102 Administration - Visitationen med 136.000 kr.

Indstilling

Ældrerådet, 24. november 2014, pkt. 13:

Taget til efterretning.

Ældreomsorgsudvalget, 27. november 2014, pkt. 13:

Ældrerådets udtalelse taget til efterretning.

Kvalitetsstandarden for individuel handicapkørsel godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget, 3. december 2014, pkt. 3:

1. punkt i Fagenhedens forslag godkendt, idet Social- og Sundhedsudvalget konstaterer, at der alene er tale om en opgaveflytning og en udefrakommende ændring af aldersgruppen, der kan modtage handicapkørsel.

2. punkt i Fagenhedens forslag indstilles godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


26. Opsigelse af driftsoverenskomst med Hjallerup Børnehave


Resume

Sagsforløb: ØK

Børne- og Skoleudvalget besluttede på udvalgsmødet den 21. august 2014, at driftsoverenskomsten med Hjallerup Børnehave opsiges med virkning fra den 1. august 2015. Opsigelsen sker med baggrund i det faldende børnetal.

Økonomiudvalget skal tage stilling til:

 • Om institutionens kapital kan anvendes til en børnehave, der er en selvejende institution i privat regi uden driftsoverenskomst med Brønderslev Kommune.
 • Om et lån på 47.253,71 kr. skal indfries helt, eller der kan indgås en afdragsordning.
 • Om alt inventar kan overgå til den fremtidige institution.
Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på udvalgsmødet den 21. august 2014, at driftsoverenskomsten med Hjallerup Børnehave opsiges med virkning fra den 1. august 2015. Opsigelsen sker med baggrund i det faldende børnetal.

Ifølge vedtægterne for den selvejende institution, Hjallerup Børnehave, §12, skal institutionens kapital anvendes til et tilsvarende social eller sundhedsmæssigt formål. Det kræver en tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer og en godkendelse fra byrådet i Brønderslev Kommune.

Børnehavens bestyrelse arbejder på at videreføre børnehaven som en selvejende institution i privat regi uden driftsoverenskomst med Brønderslev Kommune.

Ifølge driftsoverenskomst mellem Brønderslev kommune og den Selvejende institution Hjallerup Børnehave § 11 stk. 1. betragtes de udgifter som kommunen måtte udrede til institutionens om- eller tilbygning, til ekstraordinær vedligeholdelse, og til ekstraordinær anskaffelse til inventar som et lån, og skal sikres ved pant i institutionens ejendom.

I den forbindelse er der oprettet et pantebrev på 47.253,71 kr. Lånet er rente og afdragsfrit, og kan opsiges i forbindelse med driftsoverenskomstens opsigelse.

Ifølge en juridisk vurdering kan der indgås en afdragsordning, men om kommunen kan eftergive gælden er tvivlsomt.

Ligeledes fremgår det af § 11 stk. 2, at der ved institutionens ophør tilfalder alt løsøre/inventar, der er finansieret over kommunens budget, Byrådet.

Fagenheden for Teknik og Miljø samt fagenheden for Børn og Kultur vurderer, at der ikke er løsøre eller inventar, kommunen har interesse i at overtage, samt at vanskeligt at fastslå, hvilket inventar der gennem tiden er finansieret over kommunens budget.

Ifølge § 12 stk. 4 skal overskud, der er tilvejebragt via det kommunale driftstilskud, ikke betragtes som formue, og tilfalder derfor Kommunen.

Størrelsen af et eventuel oveskud kan først fastlægges, når det afsluttende regnskab er udarbejdet i forbindelse med ophør af driftsoverenskomst 1. august 2015.

Ifølge bilaget ”Sammendrag driftsregnskab 2013” udgør overskuddet på dette tidspunkt 25.958 kr.

Den offentlige vurdering pr. 1. oktober 2013 udgør 1.200.000 kr. og ifølge bilaget ”Status 31.12.2013” er den langfristet gæld på 531.270 kr.

Udover det lån Brønderslev Kommune har ydet, er der også oprettet et kreditforeningslån på 688.000 kr. som afdrages med 14.500 kr. kvartalsvis. Lånet er indfriet i 2027.

Lånet betales af Brønderslev Kommune, som et led i driftsoverenskomsten, men betalingen overtages af institutionen ved overenskomstens ophør.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til, om

 • institutionens kapital kan anvendes til en børnehave, der er en selvejende institution i privat regi uden driftsoverenskomst med Brønderslev Kommune.
 • lånet på 47.253,71 kr. skal indfries helt, eller der kan indgås en afdragsordning.
 • alt inventar skal overgå til den fremtidige institution
Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

1) Godkendt

2) Lånet indfries

3) Godkendt

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


27. Indkøbsaftaler vedr. fødevarer


Resume

Sagsforløb: ØK

Med budgetaftalen for 2015 blev det aftalt, at mulighederne for at opnå større fleksibilitet i indkøbsaftalerne vedr. fødevarer skulle undersøges. På baggrund heraf har Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT udarbejdet en status over benyttelsen af i de eksisterende aftaler, samt mulighederne fremadrettet.

Sagsfremstilling

De nuværende aftaler om indkøb af fødevarer er indgået i samarbejde med Aalborg Kommune og løber indtil 31. januar 2016.

Der er indgået 2 aftaler. Den ene aftale skal benyttes, hvis institutionerne skønner, at deres handel udgør 1000 kr. eller derover pr. bestilling. Varerne leveres fragtfrit på denne aftale. Den anden aftale skal anvendes, hvis man skønner, at handelen pr. gang er under 1000 kr. Der er en leveringsudgift på 44 kr. excl. moms.

Kort kan det siges, at planlagte indkøb, som forventes at være langt det meste, købes på aftalerne, mens mere uforudsete indkøb indkøbes med mindst mulig omkostning for kommunen. Det vil sige, at institutionernes ugentlige/halvugentlige, planlagte indkøb handles på aftalerne. Mangler der en liter mælk, et rugbrød eller noget andet uforudset, er det stadig i orden – og nærmest forventeligt – at institutionslederne sørger for at handle disse enheder ind til mindst mulig omkostning – herunder personaleforbrug, kørsel m.v.

Denne fleksibilitet ligger således i de eksisterende aftaler, men omvendt kan der ikke i aftalen indføres en egentligt bagatelgrænse for, hvornår et indkøb skal foretages på aftalen.

Vedr. benyttelsen af aftalerne vedr. fødevarer i de første 9 måneder af i år kan følgende nøgletal oplyses:

- Der er handlet for i alt 231.000 kr. på aftalen

- I alt 25 institutioner har handlet på aftalen

- Det drejer sig om 376 forskellige ordrer

- Det gennemsnitlige indkøb er på 618 kr. pr. ordre

- Institutioner der har handlet på aftalen har i gennemsnit brugt i alt 662 kr. på levering i årets første 9 måneder

Ønskes der fremadrettet en anden type indkøbsaftale vedr. fødevare,r kan det overvejes, om kommunen selv skal udarbejde et udbud, når den nuværende aftale udløber. Heri kunne fx udbyde aftalen i flere geografiske delaftaler. Det skal dog understreges, at Brønderslev Kommune med eget udbud ikke kan sikre, at handlen bliver lokal, da man ikke må anvende geografisk placering som en konkurrenceparameter i udbud, ligesom der af hensyn til det lovmedholdelige ikke er mulighed for at udlade at indgå aftale på området.

Endvidere er det vanskeligt også i en ny aftale at skrive sig ud af problematikken ”småindkøb” i et udbudsmateriale ved at indføje en bagatelgrænse. Der kan således ikke lovligt laves en bagatelgrænse på de varer, som selvindkøbsaftalen vedrører. Dog kan der indskrives at småindkøb, hvor selve indkøbet sker som led i en pædagogisk, terapeutisk eller behandlingsmæssigproces, f.eks. at lære børn at købe ernæringsrigtige fødevarer i det lokale supermarked, er undtaget.

Der er i givet fald tale om et EU-udbud, og de administrative omkostninger hertil skønnes at ligge på ca. 105.000 kr. samt en årlig drift på ca. 17.000 kr.

I vedlagte notat beskrives problematikken omkring aftaler om indkøb af fødevarer yderligere.

Stabsenheden for økonomi, Personale og IT foreslår, at Økonomiudvalget tilkendegiver, om det ønskes, at det overfor de decentrale enheder præciseres, hvordan aftalerne skal brugesog fleksibilitet der ligger i aftalen. Endvidere ønskes en tilkendegivelse af, hvad der skal arbejdes med i forhold til en fremadrettet aftale.

Personale

Ingen

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Behandlet.


Der skal arbejdes for størst mulig fleksibilitet ved genforhandling af aftaler.

Arne M. Jensen og Claus Konggaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


28. HR Strategi


Resume

Sagsforløb: FL/ØK

HR foreslår, at Økonomiudvalget godkender HR Strategien med de nævnte indsatsområder i HR strategien

Sagsfremstilling

Baggrund og historik

Denne HR Strategi sætter fokus på, hvordan Brønderslev Kommune som arbejdsplads bliver i stand til at navigere i det felt, som er en del af hverdagens udfordringer.

HR bliver i stigende grad involveret i samarbejdsprocesser i organisationen som et resultat af ændrede vilkår på arbejdspladsen, enten i form af ændrede ressourcer, nye opgaver,

reformer mm.

Processen indtil nu

HR har defineret en ramme med de temaer, der arbejdes med/er en udfordring i organisationen, og som der oftest bliver bedt om hjælp til.

Rammen er kvalificeret i Forretningsledelsen og Lederforum, hvorefter der er gennemført interview/fokusgruppeinterview af:

 • Borgmester
 • Økonomiudvalget
 • Medarbejderrepræsentanter fra Hoved MED
 • Decentrale ledere

Udgangspunktet og omdrejningspunktet for HR Strategien vil være følgende 2 hovedtemaer:

 • Tværsektorielt samarbejde
 • Nærvær/fravær

Efter godkendelse i FL/ØK orienteres på Hoved MED

Formål med HR Strategien

 • At synliggøre de udfordringer, som organisationen har på HR området og dermed identificere initiativer, så der fremadrettet kan arbejdes med løsninger i forhold til de nævnte udfordringer
 • At understøtte/udvikle et godt arbejdsmiljø som højner trivsel og nærvær og dermed gode leverancer for borgerne

Dermed bliver HR strategien også et styringsværktøj for HR i forhold til de indsatser, som skal støtte op om de nævnte udfordringer.

HR tager initiativ til procesforslag til de enkelte indsatser med prioritering og godkendelse hos Forretningsledelsen.

Samtidig er det vigtigt at skabe den røde tråd i indsatserne; det kan bl.a. ses i forhold til, at der sættes meget stort fokus på social kapital, idet en høj social kapital betyder bedre trivsel og mindre sygefravær på den enkelte arbejdsplads.

Som noget nyt vil dette fremgå i den næste trivselsmåling.

Indsatser i 2015-16:

Indsatserne er udarbejdet efter input og forslag fra de forskellige interviews

 • Tværsektorielt samarbejde
  • Koncerntankegang og tværsektorielt samarbejde ved bl.a. at arbejde med social kapital, som også måler på samarbejdet på tværs, skabe ledelsesmæssig fokus på det tværsektorielle, trivselsmålinger mm
  • Ledelsesmæssig fokus på kommunikation omkring politiske/administrative beslutninger samt italesættelse af kravene til at være ansat i Brønderslev Kommune
 • Nærvær/fravær
  • At skabe en klar ramme omkring sygefraværsprocessen, så den opleves retfærdig alle steder - og dermed sætte social kapital i fokus her
  • Gennemføre temadage for alle ledere samt opsøgende støtte i forhold til steder med højt sygefravær

Almindelige driftsopgaver som trivselsmåling, ledelsesevaluering, udvikling/samarbejdsprocesser i organisationen, MED uddannelse mm. udvikles og kobles sideløbende med de nye initiativer.

Personale

Ingen

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forretningsledelsen, 2. december 2014, pkt. 8:

Forretningsledelsen anbefaler strategien med redaktionelle rettelser.

Beslutning

Godkendt.

Arne M. Jensen og Claus Konggaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


29. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Ansættelse af skolekonsulent

Beslutning

Taget til efterretning.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


30. Lukket punkt: Brandingkampagne 2015


Til toppen


31. Lukket punkt: PR-kampagne for erhvervslivet i Brønderslev Kommune


Til toppen


32. Lukket punkt: Tilbud på kommunalt areal


Til toppen


33. Lukket punkt: Tilbagekøbsret på kommunalt areal


Til toppen


34. Lukket punkt: Tilbud på køb af erhvervsareal


Til toppen


35. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling samt udvidet åbningstid


Til toppen


36. Lukket punkt: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling


Til toppen


37. Lukket punkt: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling


Til toppen


38. Lukket punkt: Afskrivning af tilgodehavender i 2014


Til toppen


39. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 11. december 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer