Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 21. januar 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Henning Jørgensen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Pkt. 12 tages af dagsordenen.Fraværende:
Henning Jørgensen (F)

Til toppen


3. Budgetproces for budget 2016


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget og de forskellige fagudvalg har i efteråret 2014 evalueret sidste års budgetproces med henblik på tilrettelæggelsen af budgetprocessen for budget 2016.

Med baggrund i evalueringen fremlægges forslag til budgetproces for 2016.

Sagsfremstilling

Med baggrund i evalueringen af budgetprocessen for sidste års budget har Økonomiafdelingen udarbejdet forslag til budgetproces for budget 2016.

I forhold til sidste års proces er den væsentligste ændring, at udarbejdelsen af afdækningskataloger startes op allerede i januar måned og hermed skal afdækningskatalogerne være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned.

Det foreslås, at der stiles efter et samlet sparemål på ca. 30 mio. kr. på serviceudgifterne, ud over de besparelser der allerede er aftalt.

Det samlede forslag til budgetprocessen for 2016 fremgår af vedlagte bilag. Forslaget indeholder endnu ikke en detaljeret tidsplan for budgetprocessen, men den vil blive udarbejdet efterfølgende.

Forretningsledelsen foreslår, at Økonomiudvalget godkender forslag til budgetproces for 2015.

Beslutning

Godkendt med redaktionelle rettelser.Fraværende:
Henning Jørgensen (F)
Bilag

Til toppen


4. Kommunegaranti - Brønderslev Vand A/S


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Brønderslev Vand A/S ansøger om kommunegaranti for optagelse af lån på i alt 4,0 mio. kr. til brug for finansiering af nye fjernaflæste målere samt montering af tilbagestrømssikringer.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Brønderslev Vand A/S ansøger om kommunegaranti på 4,0 mio. kr. for optagelse af lån hos KommuneKredit til finansiering af nye fjernaflæste målere samt montering af tilbagestrømssikringer i Brønderslev By og opland - i alt 5.500 målere.

Der er tale om en samlet investering på 11,0 mio. kr., hvoraf Brønderslev Vand A/S har et lånebehov på 4,0 mio. kr. Bestyrelsen i Brønderslev Vand A/S har besluttet at optage et fastforrentet lån (basisrente) med 10 års løbetid hos Kommunekredit.

Brønderslev Kommune har i forvejen stillet kommunegaranti til Brønderslev Vand A/S for følgende lån i KommuneKredit:

Oprindeligt lånebeløb 1,443 mio. kr. - restgæld ultimo 2014 på 1,082 mio. kr. - låneudløb 2029.

Oprindeligt lånebeløb 5,027 mio. kr. - restgæld ultimo 2014 på 4,022 mio. kr. - låneudløb 2030.

Kommunen har fastsat en garantiprovision på 0,75% p.a., der opkræves som en løbende årlig provision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån.

En eventuel kommunegaranti vil ikke belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at der meddeles kommunegaranti til Brønderslev Vand A/S for et fastforrentet lån på 4,0 mio. kr. med 10 års løbetid, og at der opkræves en løbende årlig garantiprovision på 0,75%.

Personale

Ingen

Beslutning

Indstilles godkendt.Fraværende:
Henning Jørgensen (F)
Bilag

Til toppen


5. Inventar til Sundhedshus


Resume

Sagsforløb: BK, SS, ØK, BY

Byrådet besluttede ved budgetforlig for 2015 at afsætte 1.000.000 kr. på budgettet for 2015 til indkøb af inventar og træningsudstyr til det kommende Sundhedshus.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har udarbejdet et nyt budget for indkøb af inventar og træningsudstyr til det Sundhedshuset. Der har været fokus på i så høj grad som muligt at genanvende det udstyr og inventar, der allerede findes. Der er tillige beskåret yderligere i indkøb af inventar.

Samlet set beløber udgifterne til træningsudstyr, inventar og IT sig til nu til 1.355.292 kr.

Byrådet bedes godkende frigivelse af de 1.000.000 kr. til inventar, IT og træningsudstyr til Sundhedshuset, som er afsat på budget 2015 samt godkende anvendelse af 255.292 kr. fra Sundhedsområdets ramme og 100.000 fra Sundhedsplejens ramme for 2015.

Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 2. april 2014 præsenterede Fagenheden udvalget for et samlet budget på indkøb på 1.878.375 kr. Udvalget ønskede, at eksisterende inventar og træningsredskaber i størst mulig omfang blev genanvendt.

Det bemærkes, at der i det oprindelige budget for etablering af Sundhedshus ikke er indregnet udgifter til inventar og IT.

På Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 10. september 2014 behandlede udvalget et revideret budget, med omprioriteret genanvendelse frem for ny-indkøb, hvor der er muligt. Her besluttede Social- og Sundhedsudvalget at sende sagen over til budgetdrøftelserne for 2015.

Byrådet besluttede som led i budget 2015 at afsætte 1.000.000 kr. til indkøb af inventar, maskiner mv. til Sundhedshuset.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd fremlægger derfor endnu et revideret budget, hvor der er foretaget beskæring i indkøb, og hvor der er fundet overskydende midler fra hele sundhedsområdet til supplerende finansiering.

Oprindeligt budget

Nyt budget med en højere grad af genanvendelse.

1. reduktion

2. reduktion

Nyt budget med reduktion af indkøb

Maskiner

665.950 kr.

483.400 kr.

-182.550 kr.

- 65.000 kr.

418.400 kr.

Diverse

45.500 kr.

42.500 kr.

-3.000 kr.

42.500 kr.

Redskaber

126.125 kr.

100.092 kr.

-26.033 kr.

100.092 kr.

Opsætning

Ikke medtaget

30.000 kr.

+30.000 kr.

30.000 kr.

Trænings-udstyr i alt

837.575 kr.

655.992 kr.

-181.583 kr.

-65.000 kr.

590.992 kr.

Inventar

i alt

1.040.800 kr.

689.400 kr.

-351.400 kr.

-213.000 kr.

476.400 kr.

IT-udstyr

Ikke medtaget

302.900 kr.

+302.900 kr.

-15.000 kr.

287.900 kr.

Samlet budget til indkøb

1.878.375 kr.

1.648.292 kr.

-230.083 kr.

-293.000 kr.

1.355.292 kr.

Fagenheden har tidligere gennem skærpet fokus på genanvendelse reduceret behovet for ny indkøb med 532.983 kr. Fagenheden har ved anden gennemgang af budgettet reduceret ønskerne til indkøb af inventar og træningsudstyr med yderligere 278.000 kr.

Det betyder, at udgifterne til udstyr og inventar beløber sig til ca. 1 mio. kr. Dertil kommer udgifter til IT-udstyr.

Budgettet indeholder udgifter til IT-udstyr på 302.900 kr., som ikke var med i det oprindelige budget. Udgifterne til IT-udstyr er ved anden gennemgang blevet reduceret med 15.000 kr.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har ved gennemgang af økonomien på sundhedsområdet fundet 200.000 kr. i overskud på Tandplejens budget fra 2014, som foreslås overført til køb af IT-udstyr til Sundhedshuset. Da Sundhedsplejen også er en del af det kommende Sundhedshus er det aftalt at der findes 100.000 kr. inden for Sundhedsplejens budget, som ligeledes overføres til indkøb af IT-udstyr.

Det samlede budget for indkøb af træningsudstyr, inventar og IT er på 1.355.292 kr. De resterende ca. 55.000 kr. forventes fundet inden for sundhedsområdets budget.

Sagen fremlægges nu, da indkøb af inventar er nært forestående, i og med en certificeringsordning DGNB, som byggeriet er omfattet af, kræver, at inventar skal være leveret og afdunstet 3 uger inden ibrugtagning.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender frigivelse af 1.000.000 kr. på budget 2015 til indkøb af inventar, IT og træningsudstyr. Det indstilles at restfinansieringen på 355.292 fordeles med 200.000 på Tandplejens område og 55.000 på Sundhedsområdets budget samt 100.000 på Sundhedsplejens område i 2015.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 14. januar 2015, pkt. 8:

Udvalget indstiller, at den afsatte bevilling på 1,0 mio.kr. frigives, og at udvalget så vidt muligt prioriterer IT og træningsredskaber og i mindre grad kontormøbler.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling indstilles godkendt.Fraværende:
Henning Jørgensen (F)

Til toppen


6. Madservice på Ældreområdet - nye priser pr. 1. januar 2015


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK/BY

Ifølge Brønderslev Kommunes kontrakt med leverandørerne af madservice til hjemmeboende pensionister stiger priserne pr. 1. januar 2015 i overensstemmelse med stigningen i nettoprisindekset fra Danmarks Statistik.

Byrådet skal godkende madpriserne.

Sagsfremstilling

Som det fremgår af nedenstående tabel, er der prisstigning på både varm mad og kølemad. Den maksimale pris for en hovedret er 50 kr. Denne pris er ikke overskredet, hvorfor der fortsat ikke er kommunalt tilskud til mad til hjemmeboende. Priserne pr. 1. januar 2015 er følgende:

Hjemmeboende pensionister (nuværende priser i parentes)

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender madpriserne til hjemmeboende pensionister.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen, da prisstigningen kan afholdes indenfor budgettets generelle prisfremskrivning.

Indstilling

Ældrerådet, 12. januar 2015, pkt. 5:

Taget til efterretning.

Ældrerådet undrer sig over den store prisforskel på kølemad fra Dronninglund Hotel og Det Danske Madhus, og om prisforskellen afspejles i kvaliteten.

Ældreomsorgsudvalget, 15. januar 2015, pkt. 3:

Udvalget orienteret om Ældrerådets bemærkninger til sagen.

Indstilles godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.Fraværende:
Henning Jørgensen (F)

Til toppen


7. Lånegaranti til solcelleanlæg ved Dronninglund Hallen


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Byrådet anmodes om stillingtagen til ansøgning fra Dronninglund-Hallerne om lånegaranti til solcelleanlæg ved hallerne.

Sagsfremstilling

Dronninglund-Hallerne sender ansøgning om kommunal lånegaranti på 318.850 kr. til anlæg af solcelleanlæg ved hallerne.

Formålet med etablering af solcelleanlægget er at styrke målet om renere energi gennem reducering af CO2 udslippet og på længere sigt mindske udgifter til energi.

Ingeniørfirmaet JPH-rågivning, Dronninglund har anbefalet at der etableres et solcelleanlæg af størrelsen 18 kWh. Solcelleanlægget leveres af Skandinavisk Sol Celle Industri og tænkes placeret på sydsiden af taget på Hal 2.

Etablering af solcelleanlægget forventes gennemført i foråret.

Finansiering af anlæg forventes at ske ved optagelse af 10-årigt lån i Kommunekredit. Dronninglund-Hallerne oplyser, at der ikke søges om økonomisk tilskud til projektet.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at en eventuel kommunegaranti ikke vil belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier.

Kommunen har fastsat en garantiprovision på 0,75% p.a., der opkræves som en løbende årlig provision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 15. januar 2015, pkt. 7:

Udvalget kan anbefale, at ansøgningen imødekommes.

Margit Chemnitz var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.Fraværende:
Henning Jørgensen (F)
Bilag

Til toppen


8. Depositum ved ansøgning om etablering af privat børnehave


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiudvalget anmodes om at drøfte og tage stilling til, om der kan fremsendes bankgaranti i stedet for depositum i forbindelse med ansøgning om etablering af privat børnehave.

Sagsfremstilling

Ansøger til etablering af privat børnehave i Agersted, sender forespørgsel om det vil være muligt at fremsende bankgaranti i stedet for et depositum i forbindelse med etablering.

Byrådet har den 6. marts 2008 besluttet kriterier for godkendelse af private institutioner.

Af kriterierne fremgår, at der opkræves et depositum på 30.000 kr. i forbindelse med ansøgning om godkendelse.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til fremsendelse af bankgaranti i stedet for depositum.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Beslutning

Hidtidig praksis fastholdes.Fraværende:
Henning Jørgensen (F)

Til toppen


9. Ansøgning om restfinansiering af nyt Borger- og Kulturhus i Geraa


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af 75.000 kr. til Geraa & Omegns Beboerforening, som bidrag til restfinansiering af nyt Borger- og Kulturhus i Geraa.

Sagsfremstilling

Geraa & Omegns Beboerforening ansøger om restfinansiering af projekt omhandlende opførelse af et Borger- og Kulturhus på Strandvejen 279, Geraa, 9340 Asaa.

Projektet omfatter nedtagning af en gammel stald samt opførelse af en ny bygning samme sted. De fornødne myndighedstilladelser er indhentet og byggeriet forventes at blive påbegyndt 1. oktober 2014 med færdiggørelsestermin ca. 1. januar 2015.

Sorensminde antages at være et af Brønderslev Kommunes ældste huse og er tillige udpeget som bevaringsværdig bygning. Samlingsstedet skal anvendes til landsbyens beboere og omegnens foreninger. Det oprindelige projekt omfattede 2 bygninger, men i stedet er projektet ændret til at omfatte én ny bygning på ca. 93 m2.

Der er et forventet kapitalbehov på i alt 550.000 kr. Foreningen har samlet 430.000 kr. sammen og den ønskede restfinansiering udgør 120.000 kr., som ansøges finansieret af Fritids- og Kulturudvalgets anlægspulje.

Geraa & Omegns Beboerforening ansøgte i maj måned 2014 Fritids- og Kulturudvalget om kommunegaranti til byggelån på 500.000 kr. og efterfinansieringslån på 250.000 kr. Fritids- og Kulturudvalget var positive overfor ansøgningen og sendte den til afgørelse i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 14. maj 2014 at give afslag på kommunegaranti til finansiering af byggeriet.

Økonomi

Økonomiafdelingen gør opmærksom på, at der er 217.734 kr. tilbage på anlægspuljen for Fritids- og Kulturudvalget i 2014.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 9. oktober 2014, pkt. 6:

Udvalget har i oktober 2013 givet tilsagn om et tilskud på 50.000 kr. såfremt der findes finansiering og projektet gennemføres.

Udvalget kan derudover give tilsagn på 25.000 kr. således, at den samlede bevilling er på 75.000 kr. til projektet, såfremt det gennemføres. Tilsagnet er gældende frem til den 30. september 2015.

Lars Bisgaard var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.Fraværende:
Henning Jørgensen (F)
Bilag

Til toppen


10. Anvendelse af bygninger efter skolelukninger


Resume

Sagsforløb: BS/ØK

I forbindelse med lukning af skolerne og landsbyordningerne i Serritslev og Agersted bliver der flere bygninger ledige.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om bygningerne skal anvendes til andet kommunalt formål eller udbydes til salg.

Sagsfremstilling

I forbindelse med lukning af skolerne og landsbyordningerne i Serritslev og Agersted bliver der flere bygninger ledige.

I Serritslev er der skolen med et bebygget areal på 2.073 m2, og to bygninger der anvendes af Landsbyordningen med et samlet areal på 256 m2 og 240 m2. Matriklen hvor bygningerne ligger anvendes også af idrætsforeningen.

I Agersted er der skolen med et bebygget areal på 1.772 m2, og Landsbyordningen med et bebygget areal på 807 m2. Skolen ligger på en selvstændig matrikel på 6.430 m2. Landsbyordningen deler matriklen med idrætsforeningen.

I de to lokalområder arbejdes der på at oprette en friskole.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget drøfter om:

 • bygningerne skal anvendes til andet kommunalt formål?
 • bygningerne skal overdrages til de eventuelle to lokale friskoler og eventuelt til hvilket beløb?
 • bygningerne skal udbydes til salg i offentligt udbud?
Personale

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 13. januar 2015, pkt. 3:

Børne- og Skoleudvalget er lokalemæssigt udfordret med hensyn til forbedrede fysiske rammer for Heldagsskolen og i forhold til tilgangen af både børn i relation til flygtningekvoten og asylbørn.

Udvalget peger i den forbindelse ikke nødvendigvis på, at de nævnte bygninger indgår i løsningen af denne udfordring.

Udvalget gør opmærksom på, at udvalget arbejder med en vedtaget strategiplan for hele folkeskoleområdet. I den forbindelse er det fremtidige lokalebehov endnu ikke opgjort.

Line Vanggaard Pedersen anbefaler, at bygningerne afhændes.

Beslutning

Det indstilles at der optages forhandlinger om salg evt. leje.

Arne M. Jensen og Lene Hansen ønsker yderligere afklaring om kommunes pladsbehov i forhold til strategiplan, inden der tages stilling til afhændelse.

Sagen behandles i Byrådet.Fraværende:
Henning Jørgensen (F)

Til toppen


11. Igangsætning af planlægning for byggemarked i Dronninglund


Resume

Sagsforløb: MT/ØK

Fagenheden for Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om igangsætning af planlægning for et nyt byggemarked på Østre Ringgade 5 i Dronninglund.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes planlægning for projektet i form af et kommuneplantillæg og lokalplan.

Sagsfremstilling

Ansøger ønsker at etablere et jem & fix byggemarked på ejendommen Østre Ringgade 5 i Dronninglund. Projektet omfatter en butiksbygning med et grundareal på 800 m2, en varegård på 800 m2 samt en affaldsgård på 50 m2. Dertil kommer areal til varetilkørsel og P-pladser. Ejendommen har et areal på ca. 9.600 m2, hvilket størrelsesmæssigt giver mulighed for opførelse af to butikker af denne størrelse.

Ansøger ønsker, at der udarbejdes en lokalplan for hele ejendommen, da det endnu ikke er endeligt fastlagt, hvor på ejendommen butikken bedst kan placeres. En lokalplan for hele ejendommen vil give mulighed for at der kan opføres i alt to butikker eller andet erhverv.

Ansøger har undersøgt flere forskellige placeringsmuligheder i nærområdet til det eksisterende byggemarked på Nørregade, men det har ikke været muligt at forhandle en overtagelse af de potentielle ejendomme. Derudover har en placering i det kommunale erhvervsområde ved Nordre Ringgade været undersøgt, men denne placering vurderer jem & fix ikke er markedsmæssig interessant.

Kommuneplan 2013

Et byggemarked betragtes efter planlovgivningen som en "særlig pladskrævende varegruppe", der kun må placeres i områder, der er udpeget til formålet. Ejendommen Østre Ringgade 5 er ikke rammeplanlagt i kommuneplanen. Placering af et byggemarked på ejendommen er dermed i strid med kommuneplanen og kræver udarbejdelse af et kommuneplantillæg. I kommuneplantillægget skal området udlægges til erhvervsformål med mulighed for placering af butikker med særlig pladskrævende varegrupper. For at begrænse byens samlede udlæg af områder til særlig pladskrævende varegrupper udtages et eksisterende område af kommuneplanen. Området er undersøgt i forbindelse med placering af jem & fix, og er vurderet ikke at være hensigtsmæssig pga. placering og terrænforhold. Området fastholdes som erhvervsområde.

Da området ikke er udlagt til byudvikling i kommuneplanen, og der sker en ændring i kommunens detailhandelsplanlægning vurderer Fagenheden for Teknik og Miljø, at der skal gennemføres en foroffentlighedsfase, jf. planlovens § 23c. Formålet med foroffentlighedsfasen er at indhente forslag og idéer til kommuneplantillæggets indhold.

Lokalplan

Opførelse af et byggemarked på et areal i landzone kræver udarbejdelse af en lokalplan. Lokalplanen skal overføre arealet til byzone samt fastsætte rammerne for fremtidigt byggeri på ejendommen. I forbindelse med lokalplanudarbejdelsen vil der ske en bearbejdning af projektet i forhold til bl.a. trafikafvikling, beplantning og skiltning.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget

 • igangsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg med tilhørende foroffentlighedsfase samt udarbejdelse af lokalplan for et område til særlig pladskrævende varegrupper ved Østre Ringgade i Dronninglund,
 • at ansøger bidrager til processen med et udkast til lokalplan,
 • at lokalplankonsulenten udvælges i samarbejde med Fagenheden for Teknik og Miljø.
Personale

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 12. januar 2015, pkt. 5:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Beslutning

Godkendt.

Der afholdes borgermøde i foroffentlighedsfasen.Fraværende:
Henning Jørgensen (F)
Bilag

Til toppen


12. Ansøgning om tilladelse til udskiftning af tage


Resume

Sagsforløb: ØK

Boligforeningen P.M. fremsender ansøgning om tilladelse til at udskifte tagene i afdeling 15, Søparken 1 – 27 i Brønderslev.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til, om en udskiftning af tagene kan godkendes.

Sagsfremstilling

Boligforeningen P.M. fremsender ansøgning om tilladelse til at udskifte tagene i afdeling 15, Søparken 1 – 27 i Brønderslev.

Det er konstateret, at tagene er i sådan en stand, at de skal skiftes. For at forebygge yderligere følgeskader, er der foretaget midlertidig afdækning af tagene.

Udskiftningen af tagene har været til afstemning, hvor der er uddelt 24 stemmesedler til Søparken 1 – 27.

For en udskiftning af taget: 6 stemmer

Imod en udskiftning af taget: 14 stemmer

Undlod at stemme: 4 stemmer

Udgiften til tagudskiftning og midlertidig neddækning er anslået til 2.947.695 kr., og det vil medføre en månedlig huslejestigning mellem 1.000 – 1.100 kr.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget drøfter om det kan godkendes, at tagene udskiftes.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udgår.Fraværende:
Henning Jørgensen (F)
Bilag

Til toppen


13. Opførelse af 8 almene familieboliger ”Valdemarshaven - etape 2”, Vestergårdsgade, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ØK/Byråd

Byrådet har på møde den 8. oktober 2014 godkendt skema A for opførelse af 8 almene familieboliger, kaldet ”Valdemarshaven – etape 2”, beliggende Vestergårdsgade i Brønderslev.

Kuben Management fremsender på vegne af Boligselskabet Nordjylland afdeling 41 Skema B til godkendelse.

Byrådet anmodes om godkendelse af skema B med en anslået udgift på 14.171.000 kr. samt give tilsagn om den nødvendige kapitaltilførsel på 1.417.000 kr. til projektet.

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 8. oktober 2014 godkendt skema A for opførelse af 8 almene familieboliger, kaldet ”Valdemarshaven – etape 2”, beliggende Vestergårdsgade i Brønderslev, med en samlet anskaffelsessum på 14.170.000 kr.

Ved projekteringen er byggeriet endt på i alt 747 m².

Kuben Management fremsender på vegne af Boligselskabet Nordjylland afdeling 41 Skema B til godkendelse. Skema B viser en anslået udgift på 14.171.000 kr.

Skema A

Skema B

Grundudgifter, herunder tilslutningsafgifter m.v.

3.987.000 kr.

3.987.000 kr.

Entrepriseudgifter

8.785.000 kr.

8.830.000 kr.

Omkostninger og gebyrer m.v.

1.398.000 kr.

1.354.000 kr.

Samlet anskaffelsessum

14.170.000 kr.

14.171.000 kr.

Finansiering:

Skema A

Skema B

Støttede lån

12.470.000 kr.

12.470.000 kr.

Kommunalt grundkapitallån

1.417.000 kr.

1.417.000 kr.

Beboerindskud

283.000 kr.

283.000 kr.

Samlet anskaffelsessum

14.170.000 kr.

14.170.000 kr.

Huslejen er beregnet til at udgøre fra 5.123 kr. til 7.518 kr. pr. måned pr. bolig. Boligerne har en størrelse fra 67,4 m2 til 110 m2. Indskuddet er 27.600 kr. til 40.500 kr.

Brønderslev Kommune opkræver et støttesagsgebyr på 35.000 kr. for sagsbehandlingen af sagen. Støttesagsgebyret er indregnet i den samlede anskaffelsessum.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår,

 • at Byrådet godkender skema B med en anslået udgift på i alt 14.171.000 kr.
 • at Byrådet giver tilsagn om den nødvendige kapitaltilførsel på 1.417.000 kr. til projektet.
Personale

Intet.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at der i Budget 2015 er afsat i alt 1,933 mio. kr. til grundkapitaltilskud.

I forbindelse med godkendelse af Skema A den 8. oktober 2014, meddelte Byrådet bevilling på 1.417.000 kr. til dækning af 10% i Landsbyggefonden. Skema B er uændret i forhold hertil.

Økonomiafdelingen har derfor ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Indstilles godkendt.Fraværende:
Henning Jørgensen (F)
Bilag

Til toppen


14. Ansøgning om igangsætning af fordebat om vindmølleområde nord for Asaa


Resume

Sagsforløb: MT/ØK

Fagenheden for Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om opstilling af vindmøller i et område ca. 1,4 km nord for Asaa. Ansøger har fremlagt tre alternative opstillingsforslag for området med 4-5 møller med en totalhøjde på 140 m.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om ansøgningen skal imødekommes og en fordebat skal sættes i gang.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om opstilling af vindmøller i et område nord for Asaa. Ansøgerne er lokale lodsejere. Ansøger har fremlagt tre alternative opstillingsforslag for, hvordan området kan udnyttes til vindenergiformål. Forslagene omfatter, at der opstilles 4-5 møller med en totalhøjde på 140 m. For at realisere projektet skal der nedlægges en række beboelser i området, hvilket ansøger har indgået aftale med ejere om. Kortmateriale og visualiseringer kan ses i bilag.

Plangrundlag

Området er ikke udlagt til vindmølleformål i kommuneplanen. Gennemførelse af projektet forudsætter derfor udarbejdelse af nyt plangrundlag - herunder kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering samt lokalplan. VVM-redegørelsen skal redegøre for en række forhold - herunder støjbelastning af naboer, skyggegener, landskabelig påvirkning, påvirkning af naturen mv. I forbindelse med VVM-redegørelse og kommuneplantillæg skal der afholdes fordebat. I debatfasen har borgerne og andre interessenter mulighed for at komme med bemærkninger til, om området skal udlægges til vindmølleformål samt forslag til andre forhold, der skal belyses i VVM-redegørelsen.

Kystnærhedszone

Projektet er beliggende inden for kystnærhedszonen. Etablering af vindmøller inden for kystnærhedszonen kræver en særlig funktionel eller planlægningsmæssig begrundelse. Da vindforholdene er væsentligt bedre ved kysten end længere inde i landet er der en funktionel begrundelse for placering inden for zonen.

Kystnærhedszonen er i området nord for Asaa opdelt i to i forhold til de landskabelige værdier. I alternativ A og alternativ B placeres henholdsvis 1 og 2 af møllerne inden for den mest beskyttede del af kystnærhedszonen. Hvis der arbejdes videre med projektet skal der derfor være særlig opmærksomhed på den landskabelige påvirkning ved disse alternativer.

Området er i væsentlig grad adskilt fra kysten af skovbeplantning. Når man bevæger sig i området opfatter man derfor ikke tydeligt den kystnære placering. Skovbeplantningen bevirker også, at der på store strækninger ikke vil være visuel kontakt fra kystvejen Sæbyvej og vindmølleområdet. Visualiseringerne viser dog, at vindmøllerne vil være markant synlige fra Asaa Havn.

Naturforhold

Alternativ A og B berører en udpegning som naturområde og i alle alternativer placeres dele af vindmølleparken inden for skovbyggelinien. Påvirkning af naturområdet og skoven skal undersøges nærmere, hvis der arbejdes videre med projektet.

I umiddelbar nærhed af projektområdet, langs kysten, findes et EF fuglebeskyttelsesområde. Det skal undersøges nærmere, hvilken påvirkning et vindmølleprojekt vil have på fuglebeskyttelsesområdet. Med det nuværende vidensgrundlag kan fagenheden ikke udelukke, at der kan opstilles vindmøller i området.

Samspil med eksisterende vindmøller

Indenfor 28 x totalhøjden (3,92 km) for de foreslåede vindmøller findes en eksisterende vindmøllepark i Frederikshavn Kommune med fire mindre møller samt en enkelt husstandsmølle. Der kan kun opstilles vindmøller inden for 28 x totalhøjden fra eksisterende møller, hvis den visuelle påvirkning er ubetænkelig. Der er for hvert alternativ udarbejdet en visualisering af samspillet. Fagenheden vurderer, at der er et vist sammenfald mellem parkerne, der dog varierer for alternativerne. Hvis der arbejdes videre med projektet, skal samspillet vurderes yderligere i en VVM-redegørelse.

Støj og skygge

Støjberegningerne viser, at støjgrænserne er overholdt både for almindeligt og lavfrekvent støj. Skyggeberegninger viser, at der er behov for montering af skyggestop for at overholde kommuneplanens retningslinie om maks. 10 timers årlig skyggepåvirkning.

Energiproduktion

Energiproduktionen for de eksisterende vindmøller i kommunen udgør ca. 85 % af kommunens samlede elforbrug. Med den igangværende planlægning for vindmølleprojektet Nejst II forventer fagenheden, at der opnås 100 % energiproduktion fra vindmøller. Brønderslev Kommune er dermed selvforsynende i forhold til vedvarende energi fra vindmøller. Fagenheden gør derfor opmærksom på, at yderligere vindmølleprojekter vil medføre en energiproduktion ud over energibehovet i Brønderslev Kommune.

Fagenheden anbefaler, at alle tre alternativer medtages i en fordebat. Inden en fordebat udsendes vurderer fagenheden, at der bør ske indledende undersøgelser/vurderinger af projektets natur- og landskabspåvirkning. Tidspunkt for fordebatten planlægges ud fra afrapportering af natur- og landskabsundersøgelser.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget igangsætter en fordebat om projektet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 6. oktober 2014, pkt. 4:


Udvalget besluttede at sende sagen til behandling i Økonomiudvalget, med henblik på beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med vindmølleprojektet.

H. C. Holst blev erklæret inhabil og forlod mødet.

Johannes Trudslev var fraværende.

Sagsfremstilling til Miljø- og Teknikudvalget den 12. januar 2015:

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 22. oktober 2014 afholdt ansøger den 11. december 2014 et offentligt informationsmøde om projektet. På baggrund af mødet anmoder ansøger om, at Økonomiudvalget træffer beslutning om igangsætning af projektet. Ansøger opfordrer desuden til, at der arbejdes videre med alternativ C med 5 møller. Derudover opfordrer ansøger til, at uddelingskriterierne for grøn ordning ændres, så 80 % tildeles nærområdet.

Fagenhedens bemærkninger

I forbindelse med foroffentlighedsfaser for vindmølleprojekter er det kommunens praksis at afholde et borgermøde, men dette er ikke lovpligtigt. Udover et borgermøde udsendes der normalt en informationsfolder om projektet og planprocessen, som også annonceres på kommunens hjemmeside. Der afholdes derudover almindeligvis yderligere et borgermøde i forbindelse med høringsperioden for VVM, kommuneplantillæg og lokalplan. Hvis Økonomiudvalget beslutter at igangsætte en foroffentlighedsfase for projektet, bedes udvalget tage stilling til, om der i den forbindelse skal afholdes et borgermøde eller om der, som følge af ansøgers informationsmøde, alene skal udsendes en informationsfolder.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget

 • igangsætter en foroffentlighedsfase for alternativ C,
 • tager stilling til om der skal afholdes et borgermøde.

Miljø- og Teknikudvalget, 12. januar 2015, pkt. 4:

Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at Økonomiudvalget igangsætter projektet.

Karsten Frederiksen og Johannes Trudslev ønsker at videresende sagen til Økonomiudvalget uden indstilling.

Beslutning

Udvalgets indstilling godkendt.

Der afholdes borgermøde i forbindelse med foroffentlighedsfasen.Fraværende:
Henning Jørgensen (F)
Bilag

Til toppen


15. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplan nr. 12-C-01.01 "Butiksformål, Elmevej, Ø. Brønderslev"


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for "Butiksformål, Elmevej, Ø. Brønderslev".

Byrådet skal tage stilling til, om forslagene kan godkendes og sendes ud i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplan for "Butiksformål, Elmevej, Ø. Brønderslev". Kommuneplantillægget dækker hele byens centrum og forøger bebyggelsesprocenten til 60 og muliggør tilpasning af kravet til opholdsareal. Begge forhold gælder, hvor der udarbejdes en lokalplan. Lokalplanen muliggør opførelse af 1.000 m² butik incl. lager og salgsareal, men excl. personalefaciliteter.

Fagenheden for Teknik og Miljø har vurderet, at det er meget vigtigt for Ø. Brønderslevs fremtid som en god bosætningsby, at der bliver mulighed for udvidelsen af den eksisterende dagligvarebutik i bymidten. Udvidelsen har stor betydning for fastholdelsen af butikken på grund af nutidens høje krav til detailhandlen. Ansøger har undersøgt flere alternative placeringer og er nu nået til en placering, der giver mulighed for en økonomisk bæredygtig løsning for udvidelse og fastholdelse af butikken. Kravene til antallet af parkeringspladser på egen grund er stillet under hensyntagen til de begrænsede pladsforhold. Der er offentlige p-pladser umiddelbart op til lokalplanområdet. Tilsvarende stilles der ikke krav om etablering af opholdsareal indenfor lokalplanen bortset fra et mindre areal til de ansatte jf. arbejdsmiljølovgivningen. Der vurderes ikke at være behov for yderligere opholdsareal i lokalplanområdet.

Der bliver ikke, som oprindeligt tænkt, plads til et egentligt torv. Men det forventes, at der kan findes plads til et torv et andet sted i centrum.

Lokalplanen kan ses på dette link:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=616

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplan 12-C-01.01 "Butiksformål, Elmevej, Ø. Brønderslev" til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Personale

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 12. januar 2015, pkt. 7:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Beslutning

Indstilles godkendt.Fraværende:
Henning Jørgensen (F)
Bilag

Til toppen


16. Endelig vedtagelse af lokalplan 07-T-01.01 for Solenergianlæg i Jerslev


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Forslag til lokalplan 07-T-01.01 for "Solenergianlæg, Samsøgade, Jerslev" og kommuneplantillæg nr. 2 har været i offentlig høring fra den 31. oktober til den 29. december 2014. Der er kommet en indsigelse, hvor projektet ønskes flyttet med ny planlægning til følge.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplan og kommuneplantillæg kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 07-T-01.01 "Solenergianlæg, Samsøgade, Jerslev" og kommuneplantillæg nr. 2 har været i 8 ugers offentlig høring. Lokalplanen udlægger et areal i en grøn kile omgivet af by på to sider til et solenergianlæg på ca. 5.000 m². Der er kommet en indsigelse fra ejer af Ærøgade 16A i høringsperioden. Indsiger (Ærøgade 16a) ønsker, at lokalplanområdet rykkes mod syd øst, således at solenergianlægget i stedet grænser op til børnehave og skole og ikke belaster udsigten fra boligejendommene ved Ærøgade. Indsiger oplyser, at den planlagte placering vil genere 6 boligejendomme, der er naboer langs Ærøgade og medføre faldende ejendomsværdi. Kortbilaget viser én alternativ placering af flere mulige.

Solcelleanlægget har været i foroffentlighed i 2013 pga. ændringen af kommuneplanen. Ejer af Ærøgade 16 A og Ærøgade 26 indgav indsigelse mod placeringen i den forudgående høring, men Økonomiudvalget valgte den 18. september 2013 at afvise indsigelserne. Hvis den nye indsigelse fra ejer af Ærøgade 16A om ændret placering skal følges, vil hele planprocessen incl. foroffentlighed skulle gå om.

Lokalplanområdet er i lokalplanen fastholdt i landzone. Indsiger ønsker desuden kommuneplantillæg nr. 2 ændret, således at angivelsen af den fremtidige zonestatus for del af hans ejendom ændres fra byzone til landzone. Fagenheden for Teknik- og Miljø finder, at denne ændring af kommuneplantillægget er en god ide. Ændringen vil ikke medføre behov for forøget offentlighed, da den kun har konsekvens for indsiger.

Lokalplanforslag og kommuneplantillæg er indsat som bilag og kan desuden ses på dette link:
http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?LokalplanNr=07-T-01.01

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet

 • accepterer ændringen af kommuneplantillægget, hvorefter del af ejendommen Ærøgade 16A ved fremtidig planlægning fastholdes i landzone, og
 • afviser indsigelsen, og
 • vedtager kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan 07-T-01.01 for "Solenergianlæg, Samsøgade, Jerslev" endeligt.
Personale

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 12. januar 2015, pkt. 6:


Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Ole Bruun ønsker projektet placeret i erhvervsområdet i Jerslev

Beslutning

Indstilles godkendt.Fraværende:
Henning Jørgensen (F)
Bilag

Til toppen


17. Spildevandsslam på produktionsjord


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Brønderslev Kommune har fået en henvendelse fra Kommunekontaktrådet for Nordjylland (KKR Nordjylland). KKR Nordjylland ønsker, at Byrådene drøfter brugen af spildevandsslam på produktionsjord med henblik på en tilbagemelding til KKR Nordjylland inden den 1. februar 2015. KKR Nordjylland ønsker en tilbagemelding på følgende spørgsmål:

 • Hvilke retningslinjer vil Byrådet fremadrettet arbejde efter?
 • Vil Byrådet fremover overveje ikke at sælge spildevandsslam?
 • Kan Byrådet bakke op om at arbejde for en udvidelse af det kommunale selvstyre med henblik på at gøre det muligt at forbyde udkørsel af spildevandsslam i kommunen?

Byrådet skal tage stilling til, hvilket svar KKR skal have på de stillede spørgsmål.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har fået en henvendelse fra Kommunekontaktrådet for Nordjylland (KKR Nordjylland). KKR Nordjylland ønsker, at Byrådene drøfter brugen af spildevandsslam på produktionsjord og giver en tilbagemelding inden den 1. februar 2015. Der er vedhæftet et bilag, som er et baggrundsnotat Aalborg Kommune har lavet til KKR i sommeren 2014. I notatet er der en oversigt over, hvor mange ha landbrugsjord i de nordjyske kommuner som modtog slam i 2013. Ligeledes er der en kort opsummering af svar fra de enkelte kommuner omkring spørgsmål vedrørende slamhåndtering i de enkelte kommuner.

Der er i disse år stor fokus på bæredygtighed. Det er derfor naturligt at overveje om spildevandsslam er affald eller en ressource. I forbindelse med overvejelsen bør det sikres, at nutidens og fremtidens drikkevandsressourcer beskyttes bedst muligt. Det er tilladt at sprede spildevandsslam på landbrugsjord, når det overholder Slambekendtgørelsens krav til tungmetaller og miljøfremmede stoffer. Det er således Miljøstyrelsens - og der med Statens - officielle holdning, at spildevandsslam er en ressource. Det er ikke muligt med den gældende lovgivning at meddele et generelt forbud mod brug af spildevandsslam i særlige områder. Der gives via lovgivningen en yderst begrænset mulighed for - efter konkret vurdering af slammet og den enkelte lokalitet - at hindre slamudbringning på særlige områder som bl.a. vandindvindingsområder. Det er således heller ikke muligt at påvirke mængden af slam, der tilføres kommunen fra andre kommuner. I stedet kan Byrådet påvirke, hvordan slam fra eget spildevandsselskab afsættes.

Hvis spildevandsslammet afsættes til jordbrugere, er det muligt at stille vilkår i aftalen mellem spildevandsselskaberne og de mellemled der distribuerer slammet til landbruget. For eksempel, at slam ikke må spredes i vandindvindingsområder. Det enkelte Byråd kan også beslutte at stille krav til spildevandsselskabet om, at slammet fra eget spildevandsselskab ikke må sendes til andre kommuner.

Udfordringen i forhold til brug af spildevandsslam er hovedsagelig, at der i slammet findes miljøfremmede stoffer, der ikke analyseres for, ligesom der er usikkerhed i forhold til stoffernes virkning, når de blandes, som tilfældet er i spildevandsslam.

Hvilke retningslinjer vil Byrådet fremadrettet arbejde efter?

Spildevandsslam fra Brønderslev Kommunes egne rensningsanlæg bliver i dag brændt af på AVV I/S i Hjørring.

Nogle enkelte jordbrugere i Brønderslev Kommune modtog spildevandsslam fra rensningsanlæg i Frederikshavn og Hjørring Kommune i 2013. Der var tale om et areal på 97 ha, hvilket svarer til 0,21 % af det samlede landbrugsareal.

I Vandforsyningsplan 2012-2017 for Brønderslev Kommune er fastlagt følgende:

"Brønderslev Kommune vil arbejde for, at spildevandsslam ikke udbringes indenfor en 300 meters kildepladszone omkring vandværkernes boringer og i nitratfølsomme vandindvindingsområder".

Tilsvarende er skrevet i administrationsgrundlaget for de kommende indsatsplaner, som blev vedtaget på Byrådets møde i juni 2014. I kommunen er det desuden besluttet ikke at sprede spildevandsslam på kommunale arealer. Ved leverancer af spildevandsslam fra andre kommuner benytter Brønderslev Kommune sig af Slambekendtgørelsens § 32. Denne paragraf kan anvendes til at nedlægge forbud mod anvendelse, hvis spildevandsslammet ønskes udspredt på landbrugsjord, som ligger i vandindvindingsområder til vandværker, og hvor udspredningen konkret vurderes at kunne udgøre en risiko for forurening af grundvandsmagasinet.

Nogle af de nordjyske kommuner (Mariager Fjord og Vesthimmerland) har stillet krav overfor egne spildevandsselskaber, at spildevandsslam ikke må spredes i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller i indvindingsoplande.

Byrådet kan fortsætte efter hidtidige retningslinier som beskrevet eller Byrådet kan stramme retningslinierne og - i den udstrækning, det er muligt - arbejde for, at spildevandsslam ikke udbringes på landbrugsjord overhovedet. Det sidste kan ikke gennemføres konsekvent, men kommunen kan gennem en mere restriktiv administration mindske mulighederne for udbringning af spildevandsslam fra andre kommuner.

På det seneste har udbringningen af en særlig form for spildevandsslam - FosforGro - fra Cheminova været til debat. Dette slam er ikke omfattet af slambekendtgørelsen og skal således have en § 19 tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Disse tilladelser gives efter konkret vurdering. Hvis det strammes i forhold til slam generelt, vil det også være muligt at gøre det vanskeligere at udbringe denne form for slam.

Vil Byrådet fremover overveje ikke at sælge spildevandsslam?

Brønderslev Forsyning har - efter behandling i Brønderslev Byråd - i dag en praksis, hvor alt spildevandsslam fra kommunens rensningsanlæg, bliver brændt på AVV´s affaldsforbrænding. Dags dato sælges der således ikke spildevandsslam til jordbrugsformål fra kommunens rensningsanlæg.

Brønderslev Forsyning har oplyst, at de overvejer muligheden for at levere til jordbrugere i stedet for at brænde slammet af. Spildevandsslammet fra Brønderslev Kommunes rensningsanlæg er renere end spildevandsslammet fra Frederikshavn, grundet at der er mindre industrispildevand deri. Forsyningen oplyser, at der kan være en gevinst på 300- 400.000 kr. pr. år ved at levere til jordbrugere fremfor til forbrænding. Det er specielt indholdet af fosfor i spildevandsslammet, der gør det attraktivt som gødningsmiddel i landbruget. Fosfor er nemlig en knap ressource.

En tredje mulighed kunne være, at Forsyningen udvandt fosfor fra spildevand ligesom på Åby Renseanlæg i Århus og sælge det som højkvalitetsgødning til f.eks. havebrugere. Tilbagebetalingstiden på Åbys anlæg er 7 til 8 år. Der er vedhæftet et bilag om Åby Renseanlæg.

Kan Byrådet bakke op om at arbejde for en udvidelse at det kommunale selvstyre med henblik på at gøre det muligt at forbyde udkørsel af spildevandsslam i kommunen?

Dette spørgsmål hænger sammen med, hvilke retningslinier Byrådet fremadrettet kunne tænke sig at arbejde efter.

Hvis det juridisk blev muligt at forbyde udkørsel af spildevandsslam i kommunerne, kunne man således også forhindre, at der kom spildevandsslam fra andre kommuners rensningsanlæg, hvilket ikke er muligt i dag.

Det at nogle kommuner i givet fald ville forbyde udkørsel af spildevandsslam, vil gøre det vanskeligere for forsyningerne at komme af med spildevandsslammet. En evt. beslutning om fremover at ville give egen Spildevandsforsyning mulighed for at sælge slam til jordbrugsformål, vil hænge bedst sammen med, at mulighederne for afsætning er optimale. I det tilfælde skal kommunen nok ikke stramme for egen administration af slamudbringning.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, hvilken politisk kurs der ønskes i forhold til udbringning af spildevandsslam.

Personale

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 12. januar 2015, pkt. 9:

Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at den hidtidige praksis på området med afbrænding af spildevandsslam hos AVV følges. Endvidere henvises der til Vandforsyningsplan 2012-2017 samt administrationsgrundlaget for de kommende indsatsplaner af hvilke det bl.a. fremgår, at spildevandsslam ikke må udbringes indenfor en 300 m kildepladszone omkring vandværkernes boringer og nitratfølsomme vandindvindingsområder.

Det indstilles endvidere, at beslutningen om afbrænding af slam fra spildevand fastholdes, og at Brønderslev Forsyning arbejder på mulighederne for at udvinde fosfor fra spildevand ligesom på Åby Renseanlæg i Århus forinden afbrænding.

Udvalget indstiller endeligt, at Byrådet bakker op om en udvidelse af det kommunale selvstyre, der medfører en ensartet sagsbehandling på landsplan og påpeger derfor nødvendigheden af en lovændring på området.

Beslutning

Indstilles godkendt.Fraværende:
Henning Jørgensen (F)
Bilag

Til toppen


18. Tværkommunalt projekt om online bostøtte


Resume

Sagsforløb: SS/ ØK

Brønderslev Kommune har fået mulighed for at medvirke i et nordjysk projekt om online bostøtte. Projektet er tilkendt 1,5 mio. kr. af Digitaliseringsstyrelsen til tværkommunal projektledelse og evaluering.

Økonomiudvalget anmodes om at godkende Brønderslev Kommunes deltagelse i projektet.

Sagsfremstilling

Det er en udfordring at sikre fremdrift i udbredelsen af velfærdsteknologi på det sociale område. Digitaliseringsstyrelsen har på denne baggrund udbudt en pulje til afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger. Brønderslev Kommune har sammen med 7 andre nordjyske kommuner i fællesskab ansøgt om midler herfra til et tværkommunalt projekt med fokus på online bostøtte (se bilag). Med online bostøtte forstås brug af videosamtaler som pædagogisk værktøj og supplement til den almindelige bostøtte efter servicelovens § 85. Brønderslev Kommune er først kommet med i ansøgningen i sidste øjeblik, hvorfor kommunens deltagelse ikke fremgår af vedhæftede bilag/ansøgning.

Formålet med projektet er i et samarbejde mellem de nordjyske kommuner at afprøve og undersøge værdien af online bostøtte for brugere, medarbejdere og organisation samt evaluere på implementeringen. Projektet vil skabe erfaringsudveksling undervejs såvel på den socialfaglige som den tekniske del.

Projektet afholder sit første kick off-møde ultimo januar 2015 og slutter 1. juni 2016.

Projektet er bevilget 1,5 mio. kr. ud af et samlet budget på 3,4 mio. kr. Der er således en samlet egenfinansiering for de deltagende kommuner på 1,9 mio. kr. (se bilag). I egenfinansieringen ligger, at kommunerne stiller personalemæssige og tekniske ressourcer til rådighed til at afprøve online bostøtte. Det vil sige, at Brønderslev Kommune bidrager med allerede visiteret tid, og der er dermed ikke tale om en merudgift i forhold til personale. Det kræver således ikke, at der tilføres området yderligere personalemæssige ressourcer. Ekstraomkostninger til udstyr og oplæring søges gennem den kommunale digitaliseringspulje. Kommunerne forventes at deltage i projektet med ca. 10 % af de borgere, der i dag modtager bostøtte. Dette vurderer Fagenheden for Sundhed og Velfærd for værende realistisk.

Projektet forventes at bidrage til en effektiv implementering af online bostøtte qua den viden og erfaringsudveksling, det tværkommunale samarbejde vil give. Derudover vil der lokalt være fokus på det læringsperspektiv, der ligger i forhold til hvilke borgere, der kan have gevinst af løsningen, og hvordan der fra et medarbejderperspektiv kan læres at udnytte løsningen optimalt.

Organisatorisk vil opgaven i Brønderslev Kommune forankres i et samarbejde mellem IT, Bostøtte og Myndighed. Der skal nedsættes en lokal styregruppe med repræsentanter fra disse afdelinger, der skal sikre, at kommunen i et koordineret samarbejde får implementeret online bostøtte.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at brug af online bostøtte skaber øget fleksibilitet i indsatsen, fordi det bliver muligt med flere og kortere samtaler. Dette kan forebygge, at problemer hos borgere hober sig op. Medarbejderne sparer også tid på landevejen, hvilket giver mulighed for at nå flere og dermed øge ATA-tiden. Borgere oplever desuden øget diskretion og en mindre intimiderende indsats, når den kommunale medarbejder ikke nødvendigvis skal på besøg i hjemmet. Dette kan give øget kontakt til borgere, som ellers afviser kontakt, hvilket kan betyde færre forgæves hjemmebesøg. Den viden, der samles op i projektet om online bostøtte, samles op i tre kategorier:

Faglig udvikling

Organisation og arbejdsgange

IT behov og understøttelse

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forudsætter, at de bevilgede ydelser og den øgede ATA-tid, som forventes gennem anvendelse af online bostøtte, udmøntes i en højere effektivitet på området, og at besparelsen vil medgå til delvis finasiering af den besparelse, der er indarbejdet i budgettet vedr. velfærdsteknologi. Denne tilpasning og besparelse aftales i styregruppen i takt med indfasning af online bostøtte-løsningen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at Brønderslev Kommune deltager i det tværkommunale online bostøtte-projekt, og at der nedsættes en lokal styregruppe med henblik på implementering.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personale

Såfremt projektet bliver en succes, vil der kunne opnås en besparelse på bostøtten, som alt andet lige vil reducere personalebehovet fremover.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at ansøgning om midler fra den kommunale digitaliseringspulje skal via Digitaliseringsforum under forudsætning af, at Økonomiudvalget godkender ansøgningen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 14. januar 2015, pkt. 6:

Udvalget indstiller, at Økonomiudvalget godkender Brønderslev Kommunes deltagelse i projektet.

Beslutning

Godkendt.Fraværende:
Henning Jørgensen (F)
Bilag

Til toppen


19. Normering i daginstitutioner


Resume

Sagsforløb: ØK

Drøftelse af normering i daginstitutioner efter anmodning fra økonomiudvalgsmedlem Lene Hansen.

Sagsfremstilling

Lene Hansen har anmodet om drøftelse af normeringen i kommunens børnehaver og har fremsendt følgende spørgsmål til drøftelse:

"Jeg så TV den dag, hvor fokus var på den manglende pædagogiske indsats i børnehaverne, når personalet melder sig syg. Jeg troede egentlig, at vi var ok her i kommunen, men er blevet belært om noget andet af flere borgere.

På det næste møde i Økonomiudvalget vil jeg gerne drøfte normeringen i vore børnehaver. Hvad er op og ned på de historier, vi har set på TV? Vi hørte om børnehaver, der ikke indkalder vikarer, og om pædagoger, der stod alene med mange børn på legepladsen og i ydertimerne. Hvordan ser virkeligheden ud i kommunen? Vi har et tal til budgettet, der hedder 4,6 personaletime pr. barn og 4,0 i de store børnehaver. Det giver hver pædagog ansvar for mere end 8 børn i snit. Med så mange børn pr. pædagog er det jo katastrofalt, hvis ikke der indkaldes vikarer. Er administrative opgaver og timer til ledelse indeholdt i de 4,6 time pr. barn? Hvis det er tilfældet, er tallet 4,6 time pr. barn misvisende. Et andet spørgsmål kunne være, om der er en stående ordre om ikke at indkalde vikarer. Hvor stor er vikarpuljen reelt? Hvordan bliver den udnyttet? Vi styrkede jo kontoen med ca. 1,3 mio. kr. med de midler, vi fik fra regeringen til budget 13.

Altså - som personaleansvarligt medlem af Økonomiudvalget vil jeg gerne kunne forklare borgerne, hvorfor der i virkelighedens verden er så få pædagoger til at passe på børnene."

Borgmesteren har anmodet Fagenheden for Børn og Kultur om et notat med fakta på området og foreslår, at Økonomiudvalget drøfter sagen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Emnet tages op på kommende temamøde.Fraværende:
Henning Jørgensen (F)
Bilag

Til toppen


20. Turistservice fra 2015


Resume

Sagsforløb: ØK

Brønderslev Erhverv og Turisme foreslår, at den fysiske turistservicering lukker pr. 1. marts 2015.

Økonomiudvalget anmodes om stillingtagen til forslaget.

Sagsfremstilling

Brønderslev Erhverv og Turisme oplyser, at kontorets turistmedarbejder fratræder pr. 1. marts 2015.

For at udnytte de mandskabsmæssige ressourcer bedst efter medarbejderens fratræden, ønsker Brønderslev Erhverv & Turisme at lukke den fysiske turistservicering fra eget kontor og fremad lægge yderligere fokus på den nære tilgængelighed af information for turister og borgere, beskrevet i Erhvervs & Turist politikken og Brønderslev Erhverv & Turismes strategi.

Som det er i dag, sker et meget stor del af serviceringen via hjemmeside samt fra de lokale servicepunkter, hvor kontoret har sat brochurestandere op og turistservicering fra bibliotekerne.

På hjemmesiden er der sket et skifte, således er 50,6 % af alle besøg på visitbronderslev.dk i dag er fra mobileenheder. Det antages, at en del af disse besøg foregår på stedet, der skal besøges for at finde yderligere information. Derfor ser Brønderslev Erhverv & Turisme det som en kerneopgave at opdatere og udvide informationen til web.

Samlet vurderer Brønderslev Erhverv & Turisme således, at den bedst mulige servicering af turister for de midler, der er budgetteret med for 2015, sker via internet samt lokale turistservicepunkter.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til forslaget.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det godkendes, at der arbejdes videre med forslaget.

Brønderslev Erhverv og Turisme anbefales, at der tages kontakt til evt. samarbejdspartnere.Fraværende:
Henning Jørgensen (F)

Til toppen


21. Helhedsorienteret sagsbehandling - Socialt bedrageri 2014


Resume

Sagsforløb: BE / ØK

Stabsenheden for Service giver status over helhedsorienteret sagsbehandling - socialt bedrageri for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014.

Økonomiudvalget anmodes om at tage sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

I perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2014 har der været undersøgt 84 sager vedrørende socialt bedrageri.

 • 37 sager har været anmeldt fra borgere
 • 19 sager har været anmeldt fra politiet
 • 23 sager har været egen kontrol
 • 1 sag har været anmeldt af Retten
 • 2 sager har været anmeldt af Udbetaling Danmark
 • 1 sag har været anmeldt af Skat
 • 1 sag har været anmeldt af anden kommune

62 af sagerne er afsluttet. 16 sager har medført ophør af offentlige ydelser (børneydelser, boligsikring, økonomisk friplads, kontanthjælp og sygedagpenge). Omregnet til en årlig ydelse udgør de offentlige ydelser 1.745.626 kr. Refusionen på disse ydelser udgør 964.227 kr., så den kommunale andel udgør 781.399 kr.

Udbetaling Danmark varetager udbetalingen af børnetilskud, børnebidrag, boligsikring, boligydelse, førtidspension og folkepension. Den årlige ydelse til disse opgaver udgør 381.588 kr. Brønderslev Kommune har givet information omkring ophør af ydelserne videre til Udbetaling Danmark.

Kommunen varetager udbetalingen af økonomisk friplads, sygedagpenge og kontanthjælp. Den årlige ydelse til disse opgaver udgør brutto 1.364.038 kr.

Der er truffet afgørelse / lavet aftale om tilbagebetaling af for meget modtaget ydelse med 51.192 kr. i 2014.

Stabsenheden for Service foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 12. januar 2015, pkt. 12:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.Fraværende:
Henning Jørgensen (F)

Til toppen


22. Delegation af beslutningskompetence om lokalplaner og kommuneplantillæg


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

En planlovsændring fra 2012 giver Byrådet mulighed for at delegere beslutningskompetencen vedrørende godkendelse af planforslag og endelig vedtagelse af planer.

Byrådet skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal gøre brug af muligheden og delegere beslutningskompetencen til Miljø- og Teknikudvalget og Fagenheden for Teknik og Miljø.

Sagsfremstilling

Indtil vedtagelse af den nye planlov med delegeringsmulighed har Byrådet ikke kunne delegere sin kompetence til godkendelse af forslag og endelig vedtagelse af planer efter planloven. Det vil sige, at planstrategien, kommuneplanen, kommuneplantillæg og lokalplaner skulle godkendes som forslag og endeligt vedtages af Byrådet. De nye delegationsmuligheder giver mulighed for at uddelegere Byrådets kompetence for nogle plantyper til et udvalg eller administrationen.

Planer uden mulighed for delegation

Delegationsmuligheden gælder fortsat ikke for planstrategien, kommuneplanen, væsentlige kommuneplantillæg samt andre principielle beslutninger. Med væsentlige kommuneplantillæg forstås kommuneplantillæg, der er omfattet af kravet om foroffentlighedsfase. Baggrunden for delegationsforbuddet for disse planer er, at de anses for at være af så principiel karakter og af så væsentlig betydning for kommunen, at de bør behandles af det samlede Byråd.

Planer med mulighed for delegation

Delegationsmuligheden omfatter primært lokalplaner og tilhørende uvæsentlige kommuneplantillæg. For disse sager kan Byrådet beslutte at delegere godkendelse af planforslag og endelig vedtagelse af planer til et udvalg eller til administrationen. Lokalplaner af særlig principiel karakter vil dog skulle behandles af Byrådet.

Byrådet har til en hver tid mulighed for at ændre sin beslutning om delegation, så en tidligere meddelt delegation helt eller delvist tilbagekaldes. Tilsvarende kan Byrådet i en konkret plansag beslutte at tilbagekalde en delegation, så planforslaget efterfølgende behandles i Byrådet. Et udvalg, hvortil beslutningen er delegeret, kan ligeledes beslutte, at en konkret plansag skal behandles af Byrådet på trods af delegation.

Forslag til delegation

Fagenheden har skitseret henholdsvis den eksisterende planproces uden delegation og et forslag til en fremtidig planproces med delegation, se bilag.

Som skitserne illustrerer foreslår fagenheden følgende delegation:

 • at godkendelse af lokalplanforslag og uvæsentlige kommuneplantillæg delegeres til Miljø- og Teknikudvalget,
 • at endelig vedtagelse af lokalplaner og uvæsentlige kommuneplantillæg uden indsigelser eller væsentlige ændringer delegeres til Fagenheden for Teknik og Miljø,
 • at endelig vedtagelse af lokalplaner og uvæsentlige kommuneplantillæg med indsigelser eller væsentlige ændringer delegeres til Miljø- og Teknikudvalget.

Som udgangspunkt er uvæsentlige kommuneplantillæg tillæg, der ikke er omfattet af krav om foroffentlighedsfase.

Ovenstående vil medføre en tidsbesparelse på 8-10 uger for de plansager, der kan delegeres. Fagenheden vurderer, at dette er en væsentlig tidsbesparelse for bygherrer, der afventer planvedtagelsen før de kan igangsætte et byggeprojekt. Da en del af de lokalplaner, der udarbejdes i kommunen, ledsages af kommuneplantillæg, der er omfattet af krav om foroffentlighedsfase, vurderer fagenheden, at det maksimalt vil være muligt at delegere beslutningskompetencen i ca. 50 % af lokalplansagerne.

Styrelsesvedtægt og bemyndigelsesplan

Delegering af beslutningskompetencen fra Byrådet til Miljø- og Teknikudvalget samt til Fagenheden for Teknik og Miljø medfører ændringer i kommunens styrelsesvedtægt samt bemyndigelsesplanen for Teknik og Miljøområdet.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet beslutter

 • at godkendelse af forslag til lokalplaner og uvæsentlige kommuneplantillæg delegeres til Miljø- og Teknikudvalget,
 • at endelig vedtagelse af lokalplaner og uvæsentlige kommuneplantillæg uden indsigelser eller væsentlige ændringer delegeres til Fagenheden for Teknik og Miljø,
 • at endelig vedtagelse af lokalplaner og uvæsentlige kommuneplantillæg med indsigelser eller væsentlige ændringer delegeres til Miljø- og Teknikudvalget,
 • at "Bemyndigelsesplanen for Teknik og Miljø området" tilrettes i overensstemmelse med ovenstående.
Personale

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 12. januar 2015, pkt. 3:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Beslutning

Indstilles godkendt.Fraværende:
Henning Jørgensen (F)
Bilag

Til toppen


23. Revision af styrelsesvedtægt


Resume

Sagsforløb: FL/ØK/BY

Byrådet anmodes om at godkende forslag til revideret styrelsesvedtægt for Brønderslev Kommune til ikrafttræden pr. 1. marts 2015.

Styrelsesvedtægten skal være vedtaget ved 2 behandlinger i Byrådet.

Sagsfremstilling

Der er foretages tilpasninger i styrelsesvedtægten i forhold til besluttede organisatoriske ændringer.

Produktionsskolen er flyttet fra Børne- og Skoleudvalget til Beskæftigelsesudvalget (fra § 14 til § 14)

Sundhedsplejen er flyttet fra Social- og Sundhedsudvalget til Børne- og Skoleudvalget (fra § 16 til § 14)

Følgende bestemmelse under Fritids- og Kulturudvalget (§ 15) foreslås flyttet til Miljø- og Teknikudvalget (§ 13):

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område samt på arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende

.....

 • drift og vedligeholdelse af fritids- og kulturfaciliteter (f.eks. idrætsanlæg, parker, legepladser, skove, naturområder og kolonihaver) samt eventuelle andre bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område.

Miljø- og Teknikudvalget har i møde den 12. januar 2015 foreslået delegation af beslutningskompetence vedrørende godkendelse af planforslag og endelig vedtagelse af planer. En planlovsændring fra 2012 giver Byrådet mulighed for at delegere beslutningskompetencen vedrørende godkendelse af planforslag og endelig vedtagelse af planer. Byrådet skal i møde den 28. januar 2015 tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal gøre brug af muligheden og delegere beslutningskompetencen til Miljø- og Teknikudvalget og Fagenheden for Teknik & Miljø. I givet fald skal denne ændring også indføres i styrelsesvedtægten.

Karsten Frederiksen har foreslået, at Miljø- og Teknikudvalget i forbindelse med en ændring af styrelsesvedtægten ændrer navn til Teknik- og Miljøudvalget.

Foreslåede ændringer er markeret med rød skrift i vedhæftede forslag. Ændringer under Økonomiudvalget og Miljø- og Teknikudvalget er med forbehold for, at Byrådet beslutter at delegere beslutningskompetencen, jf. ovenfor.

Indstilling

Forretningsledelsen, 6. januar 2015, pkt. 6:

Forretningsledelsen anbefaler forslaget og foreslår, at tilpasningerne også gælder for de pågældende områders budget.

UU er i styrelsesvedtægten placeret under Beskæftigelsesudvalget, men budgettet til området er placeret under Børne- og Skoleudvalget.

§ 60 selskabet er nedlagt, og det foreslås derfor, at budgettet til UU flyttes til Beskæftigelsesudvalget fra den 1. januar 2015.

Beslutning

Ændringerne anbefales godkendt.

Lene Hansen og Arne M. Jensen ønsker ikke navneændringen for udvalget.Fraværende:
Henning Jørgensen (F)
Bilag

Til toppen


24. Landdistriktspolitik


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Forslag til Landdistriktspolitik 2014 har været i 8 ugers offentlig høring. Der er indkommet tre bemærkninger i høringsperioden.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til Landdistriktspolitik for Brønderslev Kommune kan endeligt vedtages.

Sagsfremstilling

Forslaget til Landdistriktspolitik 2014 har været udsendt i offentlig høring i 8 uger fra den 7. november til 29. december 2014. I høringsperioden er der i alt modtaget 3 høringssvar til forslaget.

Onsdag den 3. december 2014 afholdtes borgermøde i Samlingshuset, Øster Brønderslev om forslaget, hvor ca. 40 borgere mødte op. Dertil var ca. 10 medlemmer af Byrådet repræsenteret.

En stor del af kommentarerne der faldt på borgermødet, såvel som dele af indholdet i høringssvarene, var/er ikke kommentarer til selve Landdistriktspolitikken, men input og ønsker/forslag til handlingsplaner, der efterfølgende skal virkeliggøre landdistriktspolitikken. Disse forslag vil indgå i det videre arbejde hermed.

Forslaget til Landdistriktspolitik 2014 er revideret med afsæt i de indkomne høringssvar og kommentarer på borgermødet, ligesom der er foretaget en redaktionel opstramning af flere formuleringer i forslaget.

Som direkte følge af høringssvarene er der skruet ned for retorikken omkring landdistriktets negative sider og hvordan besparelser allerede har ramt og fortsat vil ramme serviceniveauet. Dertil er tilføjet vigtigheden af generel erhvervsudvikling i landdistriktet, og ikke blot inden for turismeerhvervet, som værende en af de væsentligste faktorer for bosætningen. Der foreslås fjernet et afsnit om, hvordan man vil anvende ændringer i Planloven til at tillade udvidelser af erhverv i overflødiggjorte bygninger, da dette vurderes at høre bedre hjemme i de efterfølgende konkrete handlingsplaner.

Stabsenheden for Udvikling foreslår, at titlen ændres til "Landdistriktspolitik for Brønderslev Kommune" og at denne, med ændringer som følge af høringsperioden, vedtages endeligt af Byrådet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udsat.Fraværende:
Henning Jørgensen (F)
Bilag

Til toppen


25. Resultat af tælleuger i 2014


Resume

Sagsforløb: DIFO/FL/MED-ADM/ØK

Siden 2010 er der gennemført tælleuger i administrationen.

Målet er at flytte borgernes henvendelser fra traditionelle skriftlige og personlige kommunikationsformer til digitale kanaler.

Resultat af tælleugen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i møde den 15. september 2010 forslag til Kanalstrategi for Brønderslev Kommune.

Kanalstrategien har til formål at flytte henvendelser fra traditionelle skriftlige og personlige kommunikationsformer til mere effektive digitale kanaler. Som det fremgår af nedenstående tabel er det lykkedes i stort omfang.

Som udgangspunkt for målingen er der gennemført tælleuge i administrationen i uge 36 og 38. Resultatet af disse danner udgangspunktet for målingen på de enkelte mål og succeskriterier.

Der er lavet følgende konkrete mål og succeskriterier i kanalstrategien:

Mål i kanalstrategien

Udvikling 2010-2014

Bemærkning

Mængden af traditionel post skal reduceres

-25 % pr. år

-65%

Antallet af breve var uændret fra 2010 til 2011.

Fra 2011 til 2014 er der et fald på 63%. Målet er nået.

Traditionel intern post

Skal være digitaliseret senest 31. december 2012

-84%

Målet er ikke nået. Det har vist sig, at det er urealistisk at digitalisere al intern post - der er behov for fysisk videresendelse af fx. pjecer og blade.

Mængden af forsendelser, der frankeres centralt skal falde

25 % i 2011 og 10 % efterfølgende år

-66%

Målet er nået.

Brugen af fjernprint skal øges. Det koster 12 kr. at sende et fysisk brev, 9 kr. at sende via fjernprist og 2 kr. at sende via Digital post

Der skal arbejdes målrettet for at anvende fjernprint

+215% via fjernprint og +5.929% via Digital post

Målet er nået.

Antallet af personligt fremmødte i administrationen skal falde

- 15 % fra 2010 til 2011 og – 10% de efterfølgende år

-46%

Målet er nået.

Selvbetjeningsløsninger

Som minimum skal tilbydes de løsninger, som aftales fælleskommunalt

I 2010 havde vi 2 selvbetjeningsløsninger. Nu har vi ca. 260 selvbetjeningsløsninger.

Borgerservice og fagenhederne guider borgerne til at bruge løsningerne. Målet er nået.

Obligatorisk digital service

KL og Regeringen har meddelt, at al kommunikation mellem borgere og myndigheder fra 2015 som udgangspunkt skal være digital

Brønderslev Kommune har anskaffet de løsninger, der er obligatoriske fra 1. december 2012 og 2014.

Der arbejdes målrettet med at flytte henvendelse fra borgerne over på de digitale løsninger

Telefoni

Det prioriteres, at borgerne oplyses om sagsbehandlernes direkte telefonnummer

32% af opkaldene er modtaget i den centrale omstilling.

Telefonpolitikken følges.

Der er fokus på at undgå returkald. Antallet er faldende.

Hjemmeside

Det er et mål, at borgerne kan finde relevant info på hjemmesiden

Antallet af forskellige besøgende er steget med 42% fra 2010 til 2014.

Der er kommet ny hjemmeside primo 2013 med øget fokus på selvbetjening

Det er et mål i Kanalstrategien, at 50 % af kommunens borgere har valgt at modtage forsendelser fra kommunen i Digital post senest den 31. december 2011. I 2012 var målet 60 %. Ved udgangen af oktober 2014 havde 61,3% af borgerne i Brønderslev Kommune tilmeldt sig Digital Post fra det offentlige. Landsgennemsnittet var 63,8% og Region Nordjylland var 62,1%.


Borgerne har mulighed for at søge om fritagelse for Digital Post. Ved udgangen af oktober 2014 havde 6% fået midlertidig fritagelse og 5,8% havde fået permanent fritagelse.

Folketinget har i juni 2012 vedtaget Lov om Offentlig Digital post. Loven indebærer, at borgere skal have en digital postkasse til brug for at modtage digital post fra det offentlige senest den 1. november 2014.

Det er vigtigt, at de enkelte fagenheder / stabe har fokus på, at flytte borgerne til de digitale løsninger. Emnet drøftes i Digitaliseringsforum og der holdes kurser for pensionister m.fl. om anvendelsen af de digitale kurser og brug af NemId.

Digitaliseringsforum foreslår, at Forretningsledelsen, Fag-MED for administrationen og Økonomiudvalget tager sagen til orientering.

Indstilling

Forretningsledelsen, 6. januar 2015, pkt. 7:

Forretningsledelsen tager orienteringen til efterretning. Der udsendes en pressemeddelelse fra borgmesteren.

Beslutning

Taget til efterretning.Fraværende:
Henning Jørgensen (F)
Bilag

Til toppen


26. Retningslinier for telefonkommunikation


Resume

Sagsforløb: FL / ØK

Stabsenheden for Service fremsender forslag til reviderede retningslinier for telefonkommunikation.

Sagsfremstilling

Stabsenheden for Service fremsender forslag til reviderede retningslinier for telefonkommunikation.

Retningslinierne er tilpasset den praksis der p.t. er i forhold til de beskeder borgeren / virksomheden får, når de ringer til den centrale omstilling i Brønderslev Kommune.

Herudover er der sket enkelte redaktionelle tilpasninger.

Stabsenheden for Service foreslår, at Forretningsledelsen drøfter retningslinierne og indstiller disse til godkendelse i Økonomiudvalget.

Efterfølgende skal de reviderede retningslinier implementeres i de enkelte afdelinger, så det sikres, at borgerne / virksomhederne møder en imødekommende, effektiv og professionel besvarelse af telefoniske henvendelser.

Til orientering / evt. drøftelse vedhæftes en oversigt over de enkelte afdelingers telefontider.

Personale

Ingen.

Indstilling

Forretningsledelsen, 6. januar 2015, pkt. 10:

Forretningsledelsen anbefaler retningslinierne godkendt med følgende tilføjelser

 • Der skal alle steder i administrationen i hele den generelle telefonåbningstid være mulighed for enten besvarelse af opkald (f.eks. direkte kontakt eller via telefonsluse i afdelingen) eller mulighed for at lægge besked på telefonsvarer
 • Alle afdelinger skal have fokus på at udnytte de muligheder der er i henholdsvis Lync (telefonsystemet) og på kommunens hjemmeside med henblik på bedst mulig borgerbetjening
 • De enkelte afdelinger skal overveje, hvorvidt opbygning af FAQ (svar til ofte stillede spørgsmål) på hjemmesiden og/eller i det kommende kontaktcenter vil kunne understøtte borgerbetjeningen
Beslutning

Godkendt med den ændring, at det skal præciseres, at telefonsvarer skal minimeres til fordel for telefonsluse/direkte kontrakt.Fraværende:
Henning Jørgensen (F)
Bilag

Til toppen


27. Fælleskommunalt kontaktcenter i Nordjylland


Resume

Sagsforløb: FL/MED-Adm/ØK

Forretningsledelsen har godkendt, at Brønderslev Kommune tilslutter sig det eksisterende samarbejde i Region Midtjylland med den digitale Hotline pr. 1. februar 2015 samt finansieringen heraf.

Fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Kommunaldirektørkredsen i Nordjylland godkendte den 16. september 2014, at Borgerservicecheferne i de nordjyske kommuner igangsatte en undersøgelse af, om der blandt de nordjyske kommuner kunne beskrives et eller flere forslag til et kontaktcentersamarbejde.


Formålet med oprettelse af et kontaktcenter er, at så mange borgere som muligt får straksafklaret deres behov for (digital) hjælp og derfor ikke har behov for at møde op personligt i kommunen eller bruge andre dyrere henvendelseskanaler.


Kommunaldirektørkredsen i Nordjylland anbefaler den 5. december 2014 indstillingen om, at koble sig på Den Digitale Hotline i Region Midtjylland.

Borgerservicecheferne i Nordjylland har udarbejdet vedlagte notat om fælleskommunalt kontaktcenter i Nordjylland.

I notatet er der beskrevet to modeller for oprettelse af en digital hotline/kontaktcenter. Begge modellers udgangspunkt er et virtuelt (telefon) samarbejde med henblik på at bibeholde arbejdspladser lokalt i de enkelte kommuner og at sikre en økonomisk og kompetencemæssig bæredygtighed, så opgaven fortsat løses lokalt.

Model 1: Indgår samarbejde med Den Digitale Hotline, som allerede er oprettet i Midtjylland.

Model 2: Oprettelse af et nyt kontaktcenter i Nordjylland, idet der ikke p.t. findes et sådant i området.

Af notatet fremgår det, at anbefalingen til et kommende kontaktcenter er, at man indgår samarbejde med ”Den Digitale Hotline” i Midtjylland, som er velfungerende.

Fordelen ved at indgå samarbejde med Midtjylland er, at man ikke behøver at opbygge noget nyt, men kan indgå i et velfungerende og struktureret samarbejde. Ved at indgå i samarbejde med Midtjylland vil den digitale hotline ligeledes blive mere fleksibel, mindre sårbar ved sygdom og spidsbelastninger, samt have en større faglighed.

Forudsætning for at indgå i samarbejdet er blandt andet, at KL’s online serviceværktøj ”Selvbetjening.nu” benyttes, og for Brønderslev Kommunes vedkommende er det et værktøj som vi p.t ikke benytter i kommunen.

Det midtjyske samarbejde, har foreslået en opstartsperiode på 3 måneder løbende fra den 1. februar til den 1. maj 2015, hvorefter de nordjyske kommuner indtræder i repræsentantskabet og styregruppen. Der skal udarbejdes nye fordelingsnøgler mellem kommunerne og projektøkonomien justeres.

Stabsenheden for Service foreslår, at

 • Brønderslev Kommune tilslutter sig det eksisterende samarbejde i Region Midtjylland med Den Digitale Hotline pr. 1. februar 2015
 • opgaven forankres i Borgerservice, selvom flere af opgaverne p.t. løses i fagenhederne af de enkelte sagsbehandlere.

Udgiften for Brønderslev Kommune i opstartsperioden på 3 måneder er angivet til 17.956 kr. Herudover vil der komme udgift til lokal markedsføring af hotline telefonnummeret - denne pris kendes ikke p.t.. Der bliver også behov for uddannelse af medarbejdere, som skal indgå i bemandingen af den digitale hotline samt indkøb af PC'ere, programmeret til varetagelse af opgaven - udgift ca. 25.000 kr.

Der kommer udgifter til supportkurser mm - prisen for 1 kommune er 122.000 kr., hvis 2 kommuner slår sig sammen er udgiften 66.000 kr. pr. kommune og hvis 3 kommuner slår sig sammen er prisen 50.000 kr. Denne udgift kan evt. holdes via puljen til digitalisering.

Efter opstartsperioden udgør omkostningerne i det midtjyske samarbejde ca. 0,21 kr. pr. borger pr. måned ~ 7.481,67 kr. pr. måned / 89.780,04 kr. pr. år.for Brønderslev Kommune.

Hver kommune, som bidrager til bemandingen godskrives 272 kr. pr. time. Bemandingen tilpasses volumen og tilstræbes fordelt mellem kommunerne i forhold til kommunernes størrelse.

Personale

Medarbejderne i de enkelte fagenheder skal bidrage med viden til den database, der skal udarbejdes vedr. de enkelte selvbetjeningsløsninger.

Indstilling

Forretningsledelsen, 6. januar 2015, pkt. 9:

Forretningsledelsen anbefaler forslagene fra Stabsenheden for Service og foreslår, at etableringsomkostningerne finansieres af digitaliseringspuljen. Sagen sendes til orientering i Fag MED for Administrationen og Økonomiudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.Fraværende:
Henning Jørgensen (F)
Bilag

Til toppen


28. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling
 • Statsforvaltningen har behandlet sagen vedr. ophævelse af samarbejdet om UU Vendsyssel Øst Vest. Statsforvaltningen har godkendt, at samarbejdet (§ 60-selskabet) ophæves
 • Orientering om ansøgning fra Radio Veronica om tilskud til drift af lokalradioen
 • Nye grunde i Ø. Brønderslev arkæologiske interessante
 • Forsøgsordning, nye turistmuligheder/Udviklingsplan Asaa
Beslutning

Til efterretning.Fraværende:
Henning Jørgensen (F)

Til toppen


29. Lukket punkt: Ny samarbejdsaftale


Til toppen


30. Lukket punkt: Tilbagekøbsret på kommunalt areal


Til toppen


31. Lukket punkt: Tilbud på køb af areal


Til toppen


32. Lukket punkt: Leje af kommunal bygning


Til toppen


33. Lukket punkt: Salg af boliger


Til toppen


34. Lukket punkt: Lejeaftale


Til toppen


35. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling samt udvidet åbningstid


Til toppen


36. Lukket punkt: Organisering


Til toppen


37. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 23. januar 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer