Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 11. februar 2015
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Kvartalsmøde med Forretningsledelsen


Resume

Sagsforløb: ØK

Drøftelse af sager af aktuel politisk og administrativ betydning.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 22. oktober 2014 gennemføres kvartalsvise orienteringsmøder mellem Økonomiudvalg og Forretningsledelsen, hvor der bliver orienteret om sager, der har aktuel politisk eller administrativ betydning.

Emneliste er fremsendt til Økonomiudvalgets medlemmer.

Kommunaldirektøren anbefaler, at drøftelse gennemføres.

Forretningsledelsens medlemmer vil deltage under punktet.

Beslutning

Gennemført.

Til toppen


4. Udarbejdelse af afdækningskatalog for Økonomiudvalgets område


Resume

Sagsforløb: ØK

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med Budget 2016 skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2016.

Økonomiudvalget skal drøfte forslag til områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 21. januar 2015 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2016.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned.

Det samlede sparemål for 2016 fastsættes i første omgang til 30 mio. kr. for serviceudgifterne, udover de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktion i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne. Her fastsættes sparekravet til 5 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2015 viser sig budgetskred, således at det samlede resultat for Budget 2015 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til at igangsættelse besparelser allerede i 2015.

For at sikre et flerårsperspektiv i budgetarbejdet, tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav, samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Udvalgsområder

Service udgifter

Mål for besparelser

i 2016

Størrelse af afdækningskatalog

Helårseffekt

Effekt i 2016

Økonomiudvalget

326.966

7.209

12.644

9.926

Børne- og Skoleudvalget

530.128

11.940

22.542

17.241

Fritids- og Kulturudvalget

54.890

1.014

2.112

1.563

Beskæftigelsesudvalget

98.837

1.540

3.060

2.300

Ældreomsorgsudvalget

283.664

5.579

11.252

8.416

Social- og Sundhedsudvalget

178.540

1.722

3.135

2.429

Miljø- og Teknikudvalget

63.186

1.896

3.159

2.527

I alt

1.536.211

30.900

57.904

44.402

Beskæftigelsesområdet, overførselsudgifter

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v., henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2016”, der er vedlagt som bilag.

Økonomiafdelingen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Personale

Kendes ikke endnu.

Beslutning

Drøftet.

Der skal afdækkes bredt indenfor politikområderne bl.a. på baggrund af nøgletal, samarbejdsmuligheder med andre aktører/kommuner og mulige afbureaukratiseringstiltag.

Bilag

Til toppen


5. Ophævelse af fritagelse for ejendomsskat for forsyningsselskaber


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomi- og indenrigsministeriet har udtalt, at det er muligt at give forsyningsselskaber organiseret som aktieselskab fritagelse for betaling af ejendomsskat.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til, hvorvidt Brønderslev Forsyning A/S fortsat skal være fritaget for betaling af ejendomsskat.

Sagsfremstilling

Der er indkommet ansøgninger fra Brønderslev Forsyning A/S og Dronninglund Fjernvarme AMBA om fritagelse for ejendomsskat på ejendomme, de for nylig har overtaget. Brønderslev Forsyning er først blevet registreret som ejer af deres ejendomme i 2013. Hidtil har kommunen stået som ejer, og som følge heraf var ejendommene fritaget for ejendomsskat ligesom øvrige kommunale ejendomme.

I henhold til § 8 i ejendomsskatteloven kan Byrådet meddele fritagelse til gas-, vand- og varmeværker. Dog kan der ikke gives fritagelse til aktieselskaber, hvilket betyder at Brønderslev Forsyning A/S ikke kan fritages. Praksis har hidtil været, at alle forsyningsselskaber er fritaget. Af lighedshensyn foreslås det, at fritagelserne ophæves for alle forsyningers ejendomme. Ophæves disse, vil det give en merindtægt på ca. 400.000 kr./år til kommunen.

Det kan oplyses, at Hjørring og Læsø kommuner allerede har ophævet fritagelsen for alle forsyningsselskaber, og Jammerbugt Kommune arbejder på at gøre det samme. I Frederikshavn er alle forsyningsselskaber stadig fritaget.

Sagen har været i høring hos de berørte forsyningsselskaber. Der er indkommet høringssvar fra Dronninglund Fjernvarme og Jerslev Kraftvarmeværk.

I svarene argumenteres bl.a. med følgende:

 1. Fritagelsen betragtes som en rettighed, der har eksisteret i meget lang tid.

ad 1) Som udgangspunkt betaler alle ejendomme ejendomsskat. Dog kan kommunen give fritagelse til forsyningsselskaber, foreninger m. m. Praksis har været, at alle disse ejendomme har været fritaget. Kommunen kan ændre praksis, hvis det sker ud fra saglige grunde såsom lighed for alle og hensynet til kommunens økonomi.

 1. Gør det ikke mere retfærdigt

ad 2) En begrundelse for at ophæve fritagelsen kan være, at det er mere retfærdigt, at det er den enkelte forbruger, der kommer til at betale ejendomsskatten, i stedet for at det er skatteyderne generelt der betaler.

 1. Varmepriserne stiger. Rammer især børnefamilier. Kan resultere i mindre tilflytning til kommunen.

ad 3) Ophæves fritagelserne vil det kun betyde en ekstra udgift på ganske få kroner pr. forbruger om året.

 1. Dronninglund Fjernvarme kommer til at betale meget i forhold til andre forsyninger.

ad 4) Dronninglund Fjernvarme skriver i deres høringssvar, at ifølge deres beregninger vil de komme til at betale 140.000 kr. ekstra i ejendomsskat, hvorimod Brønderslev Forsyning kun skal betale 64.245 kr. Ifølge kommunens beregninger vil Dronninglund Fjernvarmes betaling i alt andrage ca. 86.000 kr. og Forsyningens betaling ca. 159.000 kr.

 1. Urimeligt at en golfklub og nogle menighedsråd er fritaget.

ad 5) Dronninglund Golfklub er ikke fritaget, idet det drejer sig om lejede arealer og disse kan ikke fritages i henhold til lovgivningen. Brønderslev Golfklubs ejendom er fritaget på lige fod med andre foreninger.

Enkelte ejendomme som ejes af menighedsråd er fritaget. Der er ingen ensartethed.

 1. Uretfærdigt at forsyningsselskaber straffes, fordi kommunens forsyning er blevet et A/S.

ad 6) Ejendomsskatten skal som udgangspunkt finansieres af de respektive brugere og ikke af skatteyderne.

 1. Sætter spørgsmålstegn ved om kommunen har hjemmel til at ophæve fritagelsen?

ad 7) Ifølge ejendomsskattelovens § 8 kan kommunen beslutte om en ejendom skal fritages for ejendomsskat.

 1. Hvorfor er det kun forsyningsselskaber, der skal have ophævet fritagelsen. Hvad med de andre der er fritaget?

ad 8) Den største del af de resterende fritagelser, vedrører ejendomme der tilhører foreninger som får deres omkostninger dækket af tilskud fra det offentlige - så en ophævelse af disse vil kun resultere i et højere tilskud.

Fagenheden for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, om fritagelser for betaling af ejendomsskat ved forsyningsselskaber skal ophæves.

Indstilling

Økonomiudvalget, 10. september 2014, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Byrådet, 17. september 2014, pkt. 11:

Taget af dagsordenen.

Lars Bisgaard Andreasen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 11. februar 2015

Sagen blev taget af dagsordenen i Byrådet den 17. september 2014, idet der opstod usikkerhed i forhold til det juridiske grundlag for eventuel fritagelse af forsyningsselskaber, der er organiseret som aktieselskaber.

På den baggrund er Økonomi- og Indenrigsministeriet blevet forespurgt til fortolkningen af Ejendomsskatteloven i forhold til, om der er juridisk hjemmel til at fritage forsyningsselskaber, organiseret som aktieselskaber, for betaling af ejendomsskat.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har afgivet følgende vejledende udtalelse til Brønderslev Kommune:

"På denne baggrund er Økonomi- og Indenrigsministeriet mest tilbøjelig til at mene, at der efter ejendomsskatteloven er mulighed for at fritage et gas- vand- eller fjernvarmeværk, der i øvrigt opfylder betingelserne i ejendomsskattelovens § 8, stk. 1, litra d, fra grundskyld, selvom værket er organiseret som et aktieselskab." Ministeriets samlede vejledende udtalelse er vedhæftet som bilag.

Kommunaldirektøren anbefaler, at Brønderslev Forsyning fortsat fritages for betaling af ejendomsskat.

Økonomi

Hvis det besluttes at ophæve fritagelsen for ejendomsskat for forsyningsselskaber øges skatteindtægterne med 0,4 mio. kr. fra 2015.

Ejendomsskatten indgår dog i beregningen af det kommunale tilskuds- og udligningssystem, således at de øgede indtægter fra ejendomsskat bliver modregnet i udligningen med ca. 90 %. Nettoresultatet af de ekstra indtægter fra ejendomsskatten udgør således kun ca. 10 %, svarende til 40.000 kr.

Vælger Brønderslev Kommune det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2015, sker modregningen i udligningen først fra 2016. Det betyder, at kommunen i 2015 får den fulde merindtægt på 0,4 mio. kr.

Beslutning

Der er fortsat fritagelse for ejendomsskat for forsyningsselskaber.

Bilag

Til toppen


6. Årsregnskab 2013 for Boligforeningen P.M.


Resume

Sagsforløb: ØK

Boligforeningen P.M.s årsregnskab for 2013 fremsendes med anbefaling om, at Økonomiudvalget tager regnskabet til efterretning med de foreslåede anbefalinger, samt at det godkendes, at lejetab for 2013 og 2014 dækkes af de enkelte afdelinger.

Sagsfremstilling

I henhold til § 113 i ”Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.”, skal kommunen foretage en kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig.

Boligforeningen P.M. har fremsendt årsregnskab for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. Regnskabet er godkendt af boligforeningens bestyrelse den 6. maj 2014 og på generalforsamlingen den 22. maj 2014. På baggrund af det fremsendte årsregnskab har Økonomiafdelingen igen i år indhentet assistance ved revisionsselskabet BDO med henblik på at få foretaget en grundig gennemgang af boligforeningens årsregnskab. BDO har i forbindelse med gennemgangen fremsendt følgende anbefalinger til hvordan Brønderslev Kommune bedst muligt håndterer tilsynsopgaven i forhold til boligforeningen:

 • Boligforeningen anmodes om fremover i deres løbende ajourføringer af udviklingen i dispositionsfonden, også at anføre den estimerede saldo for dispositionsfondens disponible del
 • Boligforeningen anmodes om at fremsende en kommenteret kopi af det materiale, der udarbejdes til hvert bestyrelsesmøde omkring boligorganisationens likviditetsmæssige situation. I forbindelse med den kvartalsmæssige opfølgning der skal fremsendes til det kommunale tilsyn, bør medfølge en revisorudtalelse omkring opgørelsens rigtighed
 • Boligforeningen anmodes om – hvis der ikke allerede er afgørelse herom – at få en forhåndstilkendegivelse fra Landsbyggefonden om, hvorvidt de igangsatte projekter (helhedsplaner) kan forventes støttet via Landsbyggefondens renoveringsstøtte

En uddybende beskrivelse af boligforeningens økonomiske situation samt baggrunden for anbefalingerne, fremgår af vedlagte bilag.

I forlængelse af Økonomiudvalgets endelige behandling af boligforeningens årsregnskab for 2012 den 14. maj 2014 har Økonomiafdelingen ligeledes været i en løbende dialog med boligforeningen omkring de krav, Økonomiudvalget stillede til boligforeningen i forbindelse med behandlingen af årsregnskabet. Status på disse krav fremgår ligeledes af det vedlagte bilag. På baggrund af status er der udarbejdet følgende anbefalinger fremadrettet:

 • Boligforeningen anmodes om at deres revision forholder sig til genopretningsmuligheder i såvel de enkelte afdelinger som i boligorganisationen i forhold til afvikling af underskud, utilstrækkelige henlæggelse m.m..
 • Boligforeningen anmodes om at deres revision forholder sig til, om der er overensstemmelse mellem bogføring og vedligeholdelsesplan såvel i forhold til de årlige budgetterede/anvendte forbrug, som til årligt hensættelsesbeløb.
 • Boligforeningen anmodes om at deres revisions gennemgang udvides med en generel vurdering af samtlige af driftsregnskabernes poster og de budgetmæssige overskridelser, som kan konstateres hvert kvartal. Revisor bør fremkomme med en vurdering omkring givne budgetmæssige overskridelser, og hvilken betydning evt. overskridelser kan forventes at medføre for det endelige regnskab.
 • Boligforeningen anmodes om at deres revision løbende forholder sig til, om der er sikkerhed for afdelingernes midler i fælles forvaltning.

Det samlede billede af Boligforeningens økonomiske situation i 2013 er nogenlunde status quo sammenlignet med 2012. På den positive side, tæller at:

 • Den disponible del af egenkapitalen er forbedret med 745.000 kr. til i alt 1.669.000 kr. i 2013
 • Afdelingernes egenkapital er øget fra 29,2 mio. kr. til 36,2 mio. kr. i 2013
 • Det opsamlede underskud er reduceret fra 7,6 mio. kr. til 6,3 mio. kr.

Boligforeningen har dog fortsat en række udfordringer:

 • Der er fortsat opsamlede underskud i langt de fleste afdelinger.
 • Den likviditetsmæssige situation er fortsat stærkt udfordret.
 • Boligforeningens soliditetsgrad (dvs. værdien i boligforeningen) er faldende fra 21% i 2012 til 16% i 2013

På baggrund af Boligforeningens årsregnskab for 2013, er det samlet set vurderingen, at Boligforeningen også i de kommende år har økonomiske udfordringer, der kræver såvel fokus som handling.

Økonomiafdelingen foreslår,

 • at Økonomiudvalget, med de foreslåede anbefalinger, tager årsregnskabet for 2013 til efterretning
 • at Økonomiudvalget godkender, at lejetab for 2013 og 2014 ikke blev dækket af dispositionsfonden, men af de enkelte afdelinger
Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som foreslået af Økonomiafdelingen.

Den positive udvikling konstateres med tilfredshed, men Økonomiudvalget ønsker fortsat at følge udviklingen tæt som foreslået af Økonomiafdelingen, da der endnu er store udfordringer i økonomien.

Bilag

Til toppen


7. Udvidelse af kommunegaranti - Hjallerup Fjernvarme og Klokkerholm Kraftvarmeværk


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Hjallerup Fjernvarme og Klokkerholm Kraftvarmeværk ansøger om udvidelse af tidligere stillede kommunegarantier med i alt 6,425 mio. kr.

Garantierne omhandler finansiering af fælles solvarmeanlæg samt transmissionsledning.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Hjallerup Fjernvarme og Klokkerholm Kraftvarmeværk ansøger om udvidelse af tidligere stillede kommunegarantier for optagelse af lån hos KommuneKredit til etablering af fælles solvarmeanlæg samt transmissionsledning til Klokkerholm.

Byrådet godkendte i møde den 23. april 2014 en kommunegaranti til Hjallerup Fjernvarme på 33,190 mio. kr. samt en kommunegaranti til Klokkerholm Kraftvarmeværk på 7,219 mio. kr. Disse ønskes udvidet med henholdsvis 5,644 mio. kr. og 0,781 mio. kr.

Baggrunden for de ønskede garantiudvidelser er, at Hjallerup Fjernvarme og Klokkerholm Kraftvarmeværk har indgået en fusionsaftale, der skal forelægges på kommende ekstraordinære generalforsamlinger i februar og maj 2015. Den fælles styregruppe for varmeværkerne har derfor besluttet, at fremtidige udvidelser af varmeværkerne vil ske på arealet ved det fælles solvarmevarmeanlæg. Dette vil kræve en udbygning af solvarmeanlægget bl.a. i forhold til bygning, akkumuleringstank, maskininstallation, elinstallation m.v. Derved er investeringsbehovet øget med i alt 6,425 mio. kr. i forhold til det oprindelige projekt.

En eventuel udvidelse af kommunegarantierne til Hjallerup Fjernvarme og Klokkerholm Kraftvarmeværk vil ikke belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Kommunen har fastsat en garantiprovision på 0,75% p.a., der opkræves som en løbende årlig provision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån.

Brønderslev Kommune har i forvejen stillet kommunegaranti til værkerne for følgende lån i KommuneKredit:

Hjallerup Fjernvarme

Oprindeligt lånebeløb 6,0 mio. kr. - restgæld ultimo 2014 på 3,2 mio. kr. - låneudløb 2019.

Oprindeligt lånebeløb 26,0 mio. kr. - restgæld ultimo 2014 på 22,3 mio. kr. - låneudløb 2027.

Oprindeligt lånebeløb 7,2 mio. kr. - garanti godkendt i 2014 - endeligt lån ikke hjemtaget pt.

Klokkerholm Kraftvarmeværk

Oprindeligt lånebeløb 6,6 mio. kr. - restgæld ultimo 2014 på 1,1 mio. kr. - låneudløb 2016.

Oprindeligt lånebeløb 5,5 mio. kr. - restgæld ultimo 2014 på 3,1 mio. kr. - låneudløb 2023.

Oprindeligt lånebeløb 1,2 mio. kr. - restgæld ultimo 2014 på 1,0 mio. kr. - låneudløb 2022.

Oprindeligt lånebeløb 0,9 mio. kr. - restgæld ultimo 2014 på 0,9 mio. kr. - låneudløb 2034.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at der meddeles en udvidelse af kommunegaranti til Hjallerup Fjernvarme på 5,644 mio. kr. - fra 33,190 mio. kr. til 38,834 mio. kr., samt en udvidelse af kommunegaranti til Klokkerholm Kraftvarmeværk på 0,781 mio. kr. - fra 7,219 mio. kr. til 8,0 mio. kr. De udvidede garantier omfattes af en løbende årlig garantiprovision på 0,75%.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Landdistriktspolitik


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Forslag til Landdistriktspolitik 2014 har været i 8 ugers offentlig høring. Der er indkommet tre bemærkninger i høringsperioden.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til Landdistriktspolitik for Brønderslev Kommune kan endeligt vedtages.

Sagsfremstilling

Forslaget til Landdistriktspolitik 2014 har været udsendt i offentlig høring i 8 uger fra den 7. november til 29. december 2014. I høringsperioden er der i alt modtaget 3 høringssvar til forslaget.

Onsdag den 3. december 2014 afholdtes borgermøde i Samlingshuset, Øster Brønderslev om forslaget, hvor ca. 40 borgere mødte op. Dertil var ca. 10 medlemmer af Byrådet repræsenteret.

En stor del af kommentarerne der faldt på borgermødet, såvel som dele af indholdet i høringssvarene, var/er ikke kommentarer til selve Landdistriktspolitikken, men input og ønsker/forslag til handlingsplaner, der efterfølgende skal virkeliggøre landdistriktspolitikken. Disse forslag vil indgå i det videre arbejde hermed.

Forslaget til Landdistriktspolitik 2014 er revideret med afsæt i de indkomne høringssvar og kommentarer på borgermødet, ligesom der er foretaget en redaktionel opstramning af flere formuleringer i forslaget.

Som direkte følge af høringssvarene er der skruet ned for retorikken omkring landdistriktets negative sider og hvordan besparelser allerede har ramt og fortsat vil ramme serviceniveauet. Dertil er tilføjet vigtigheden af generel erhvervsudvikling i landdistriktet, og ikke blot inden for turismeerhvervet, som værende en af de væsentligste faktorer for bosætningen. Der foreslås fjernet et afsnit om, hvordan man vil anvende ændringer i Planloven til at tillade udvidelser af erhverv i overflødiggjorte bygninger, da dette vurderes at høre bedre hjemme i de efterfølgende konkrete handlingsplaner.

Stabsenheden for Udvikling foreslår, at titlen ændres til "Landdistriktspolitik for Brønderslev Kommune" og at denne, med ændringer som følge af høringsperioden, vedtages endeligt af Byrådet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 21. januar 2015, pkt. 24:

Udsat.

Beslutning

Indstillet godkendt.

Det indstilles, at der etableres et Landdistriktsråd i regi af Miljø- og Teknikudvalget.

Bilag

Til toppen


9. Igangsætning af fordebat for vindmølleprojektet "Ø. Hebbelstrup" vest for Hallund


Resume

Sagsforløb: MT/ØK

Brønderslev Kommune har modtaget to forskellige ansøgninger om vindmølleprojekter i området mellem Ø. Brønderslev og Hallund. Denne ansøgning omhandler opstilling af 3 vindmøller på 150 m på ejendommen Ø. Hebbelstrup.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes en fordebat for projektet.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om opstilling af 3 vindmøller på 150 m på ejendommen Ø. Hebbelstrup, beliggende Steffenhøj 160, Brønderslev. Projektet udvikles af ejendommens ejere. Møllerne placeres på en nord-sydgående række ca. 1,9 km vest for Hallund (se kortbilag). Ansøger har på eget initiativ afholdt informationsmøder for naboer og omkringboende om projektet. Møllerne forventes at kunne producere 31-34 mio. kWh/år.

Plangrundlag

Området er ikke udlagt til vindmølleformål i kommuneplanen. Gennemførelse af projektet forudsætter derfor udarbejdelse af nyt plangrundlag - herunder kommuneplantillæg, VVM-redegørelse og miljøvurdering samt lokalplan. VVM-redegørelsen skal redegøre for en række forhold - herunder støjbelastning af naboer, skyggegener, landskabelig påvirkning, påvirkning af naturen mv. I forbindelse med VVM-redegørelse og kommuneplantillæg skal der afholdes fordebat. I debatfasen har borgerne og andre interessenter mulighed for at komme med bemærkninger til, om området skal udlægges til vindmølleformål samt forslag til andre forhold, der skal belyses i VVM-redegørelsen.

Natur og landskab

Vindmøllerne foreslås placeret uden for kommuneplanens natur- og landskabsudpegninger. Dog afgrænses vindmølleområdet både mod nord og syd af områder, der er udpeget til både særlig værdifuldt landskab og naturområde. Det varierede landskab i området omkring Hallund, Hebbelstrup og den sydligste mølles nærhed til et vandløb kan ikke afvises at have en betydning for Bilag-IV beskyttede flagermus i området, hvilket vil skulle undersøges i en eventuel VVM-redegørelse.

Området hvor vindmøllerne ønskes opstillet er kuperet med en del beplantning. Både terræn og beplantning medfører, at synligheden af møllerne begrænses i et vist omfang, særligt fra nord og fra Hallund hvor der findes en del beplantning og læbælter. Møllerne vil dog med deres højde være markante og synlige elementer i landskabet.

Naboforhold, støj og skygge
Støjberegningerne viser, at støjgrænserne er overholdt både for almindeligt og lavfrekvent støj. Støjgrænserne overskrides ved ejeres beboelse. Ejers egen beboelse er ikke omfattet af støjreglerne. Skyggeberegninger viser, at der er behov for montering af skyggestop for at overholde kommuneplanens retningslinje om maks. 10 timers årlig skyggepåvirkning. Indenfor en afstand på 1 km fra området ligger 25 beboelsesejendomme, mens der inden for 1,5 km ligger 107 beboelsesejendomme.

Der er for begge projekter allerede indkommet flere indsigelser fra omkringboende. Indsigelserne omhandler særligt støj, skygge, visuel påvirkning og faldende ejendomspriser. Der er desuden modtaget en underskriftsindsamling med 404 underskrifter mod projektet.

Forhold til andre vindmøller

Det ansøgte vindmølleområde ved Ø. Hebbelstrup er placeret ca. 2,2 km fra vindmølleprojektet ved Hvilshøj Mark. Fagenhedens foreløbige vurdering på det nuværende grundlag er, at det vil blive meget svært at give tilladelse til begge projekter. Der ligger en del beboelsesejendomme mellem projekterne, der vil blive omgivet af møller, hvis begge projekter gennemføres. Det vil betyde en væsentlig påvirkning af ejendommene både støjmæssigt og visuelt, hvis begge projekter gennemføres. Dertil kommer, at de eksisterende Ø. Linderup vindmøller er beliggende henholdsvis ca. 2,8 km nord for vindmølleprojekt Hvilshøj Mark og ca. 2,7 km nord for vindmølleprojekt Ø. Hebbelstrup. Der vil være ca. 85 ejendomme, der vil komme til at ligge mellem de 3 vindmølleparker.

Alle tre vindmølleområder ligger inden for 28 x totalhøjden fra hinanden. Projekterne kan derfor kun gennemføres, hvis den samlede landskabelige påvirkning er ubetænkelig, herunder at de vil fremstå som klart adskilte parker.

Hvis Økonomiudvalget ønsker at arbejde videre med vindmøller i området foreslår fagenheden, at der kan afholdes en fælles fordebat om begge projekter, her under om en tredje placering i området er mere hensigtsmæssig. Fordebatten kan efterfølgende danne baggrund for udvælgelse af, hvilket projekt der skal arbejdes videre med.

Der er ikke planmæssige udpegninger i området, der taler mod opstilling af vindmøller. Projektet kan desuden overholde de lovfaste støjgrænser i forhold til nabobeboelser og de vejledende grænser for skyggekast. Der er derfor ikke på nuværende tidspunkt i processen forhold, der forhindrer, at der opstilles vindmøller i området. Det kan dog ikke udelukkes, at der ved nærmere undersøgelser i forbindelse med en VVM-redegørelse afdækkes væsentlige problemstillinger.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget igangsætter en samlet fordebat for placering af vindmøller i området mellem Ø. Brønderslev og Hallund - her under både vindmølleprojektet ved Ø. Hebbelstrup og vindmølleprojektet ved Hvilshøj Mark.

Personale

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget den 9. februar 2015, pkt. 3:

Der var til mødet via mail fremsendt forskellige supplerende oplysninger til udvalgets medlemmer. Der blev desuden på mødet uddelt trykt materiale vedr. projektet. Udvalget indstiller, at der igangsættes en særskilt fordebat med møde for projektet.

Karsten Frederiksen, Hildo Rasmussen og Johannes Trudslev ønsker ikke fordebat igangsat.

Beslutning

Miljø- og Teknikudvalgets indstilling forkastet.

Lene Hansen tilslutter sig fagenhedens indstilling.

Bilag

Til toppen


10. Igangsætning af fordebat for vindmølleprojekt "Hvilshøj Mark" sydøst for Ø. Brønderslev


Resume

Sagsforløb: MT/ØK

Brønderslev Kommune har modtaget to forskellige ansøgninger om vindmølleprojekter i området mellem Ø. Brønderslev og Hallund. Denne ansøgning omhandler opstilling af 3 stk. 140 m høje vindmøller i et område ved Hvilshøj Mark.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes en fordebat for projektet.

Sagsfremstilling

Wind Estate har i samarbejde med 3 lodsejere fremsendt en ansøgning om opstilling af 3 vindmøller på 140 m højde i området ved Hvilshøj Mark (se placering i bilag). Projektet indeholder en mulighed for udvidelse til 4 møller, hvis der kan opnås enighed om nedlægning af en ejendom. Projektet vil med 3 møller kunne producere ca. 7.725 husstandes årlige elforbrug.

Plangrundlag
Området er ikke udlagt til vindmølleformål i kommuneplanen. Gennemførelse af projektet forudsætter derfor udarbejdelse af nyt plangrundlag - herunder kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering samt lokalplan. VVM-redegørelsen skal redegøre for en række forhold - herunder støjbelastning af naboer, skyggegener, landskabelig påvirkning, påvirkning af naturen mv. I forbindelse med VVM-redegørelse og kommuneplantillæg skal der afholdes fordebat. I debatfasen har borgerne og andre interessenter mulighed for at komme med bemærkninger til, om området skal udlægges til vindmølleformål samt forslag til andre forhold, der skal belyses i VVM-redegørelsen.

Natur- og landskab

Vindmølleprojektet berører ikke kommuneplanens natur- og landskabsudpegninger. Der er dog en del væsentlige fortidsminder i området i form af gravhøje umiddelbart nord for den foreslåede vindmølleplacering. Nogle af gravhøjene er markante og højtliggende og fungerer derved som orienteringspunkter i landskabet. Opstilling af vindmøllerne vurderes at ville medføre en væsentlig påvirkning af dette, da der ved opstilling af vindmøller vil ske en forskydning fra gravhøjene som markante landskabselementer til vindmøllerne.

Naboforhold, støj- og skygge

Vindmølleprojektet overholder støjgrænserne for både almindelig og lavfrekvent støj. Vindmøllerne monteres med skyggestop, så kommuneplanens retningslinje om, at ingen nabobeboelse påvirkes af skygger mere end 10 timer årligt kan overholdes. Indenfor en afstand på 1 km fra området ligger 58 beboelsesejendomme, mens der inden for 1,5 km ligger 79. 58 beboelsesejendomme inden for 1 km fra vindmølleparken er et relativt højt antal beboelser sammenlignet med de eksisterende vindmølleparker i kommunen, hvor der gennemsnitligt er ca. 20 beboelsesejendomme inden for 1 km.

Der er for begge projekter allerede indkommet flere indsigelser fra omkringboende. Indsigelserne omhandler særligt støj, skygge, visuel påvirkning og faldende ejendomspriser.

Forhold til andre vindmøller

Det ansøgte vindmølleområde ved Ø. Hebbelstrup er placeret ca. 2,2 km fra vindmølleprojektet ved Hvilshøj Mark. Fagenhedens foreløbige vurdering på nuværende grundlag er, at det vil blive meget svært at give tilladelse til begge projekter. Der ligger en del beboelsesejendomme mellem projekterne, der vil blive omgivet af møller, hvis begge projekter gennemføres. Det vil betyde en væsentlig påvirkning af ejendommene både støjmæssigt og visuelt, hvis begge projekter gennemføres. Dertil kommer, at de eksisterende Ø. Linderup vindmøller er beliggende henholdsvis ca. 2,8 km nord for vindmølleprojekt Hvilshøj Mark og ca. 2,7 km nord for vindmølleprojekt Ø. Hebbelstrup. Der vil være ca. 85 ejendomme, der vil komme til at ligge mellem de 3 vindmølleparker.

Alle tre vindmølleområder ligger inden for 28 x totalhøjden fra hinanden. Projekterne kan derfor kun gennemføres, hvis den samlede landskabelige påvirkning er ubetænkelig, herunder at de vil fremstå som klart adskilte parker.

Hvis Økonomiudvalget ønsker at arbejde videre med vindmøller i området foreslår fagenheden, at der kan afholdes en fælles fordebat om begge projekter. Fordebatten kan efterfølgende danne baggrund for udvælgelse af hvilket projekt der skal arbejdes videre med.

Der er ikke planmæssige udpegninger i området, der taler mod opstilling af vindmøller. Projektet kan desuden overholde de lovfaste støjgrænser i forhold til nabobeboelser og de vejledende grænser for skyggekast. Der er derfor ikke på nuværende tidspunkt i processen forhold, der forhindrer, at der opstilles vindmøller i området. Det kan dog ikke udelukkes, at der ved nærmere undersøgelser i forbindelse med en VVM-redegørelse afdækkes væsentlige problemstillinger.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget igangsætter en samlet fordebat for placering af vindmøller i området mellem Ø. Brønderslev og Hallund, her under både vindmølleprojektet ved Hvilshøj Mark og vindmølleprojektet ved Ø. Hebbelstrup.

Personale

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 9. februar 2015, pkt. 4:

Der var til mødet via mail fremsendt forskellige supplerende oplysninger til udvalgets medlemmer.

Udvalget indstiller, at der igangsættes en særskilt fordebat med møde for projektet.

Karsten Frederiksen og Johannes Trudslev ønsker ikke fordebat igangsat.

Beslutning

Miljø- og Teknikudvalgets indstilling forkastet.

Lene Hansen tilslutter sig fagenhedens indstilling.

Arne M Jensen og Lene Hansen anbefaler ansøger, at der afholdes orienteringsmøde med områdets beboere.

Bilag

Til toppen


11. Igangsætning af planlægning af flisværk og solenergianlæg i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: MT/ØK

Brønderslev Forsyning A/S har indsendt ansøgning om etablering af flisværk og solvarmeanlæg ved Ø. Kærvej og Erhvervsparken, Brønderslev. Projektet vurderes umiddelbart at kunne gennemføres miljømæssigt.

Økonomiudvalget skal tage stilling til igangsætning af en planproces med kommuneplantillæg og foroffentlighed.

Sagsfremstilling

Brønderslev Forsyning A/S har indsendt ansøgning om etablering af flisværk med udendørs flislagring på Ø. Kærvej 50 og solcelleanlæg nord for Erhvervsparken, Brønderslev. De to anlæg er rent teknisk indbyrdes afhængige og forbindes med rørledninger. Der etableres varmeledning mellem flisværket og kraftvarmeværket. Der søges om etablering af bro/sti over mosearealet for at give mulighed for samdrift mellem kraftvarmeværket og flisværket.

Jordkøb

Køb af jord til flisværk og solfangeranlæg er på Økonomiudvalgets dagsorden som et selvstændigt punkt. Færdiggørelse og evt. forlægning af Erhvervsparken indgår i forhandlingerne om jordkøb.

Miljø

Fagenheden vurderer på det foreliggende grundlag, at der vil kunne meddeles miljøgodkendelse til flisværket under forudsætning af,

 • at tilkørsel af flis kan ske ad Erhvervsparkens forlængelse til Øster Kærvej, og
 • at arealet med boligen Øster Kærvej 61 opkøbes af Brønderslev Forsyning A/S, og at boligen nedlægges inden ibrugtagning af flisværket. Øster Kærvej 61 ejes af Brønderslev Kommune.

Støj fra anlæggets drift

Støjen fra flisværket forventes at være maksimum 60 dB. Der er foretaget en vurdering af anvendelsen af de omgivende arealer. Arealet nord for den ansøgte placering af flisværket består af en sammenhængende mose uden stier og uden offentlig tilgængelighed i øvrigt. Arealet vurderes derfor at være undtaget fra Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for offentligt tilgængelige, rekreative områder. Det uudnyttede erhvervsareal mellem Erhvervsparken og Sdr. Omfartsvej skal fortsat kunne sælges til etablering af nye erhvervsvirksomheder. Erhvervsområdet har samme støjgrænser, som forventes at gælde ved flisværket. Der er en afstand på ca. 300 m mellem flislageret og den nærmeste kommende erhvervsgrund syd for Erhvervsparken. Samlet set forventes ingen støjgener fra flisværket

Støv fra anlæggets drift

Oplag af flis kan give anledning til støvgener og spredning af sporer. På grund af afstanden til boliger og kommende erhvervsejendomme forventes der ingen gener fra støv eller sporer.

Planlægning af flisværk

Området ved det ansøgte flisværk er i dag udlagt til rekreativt område i kommuneplanen og lokalplanlagt til hundeskov. Der skal gennemføres en foroffentlighed efter planlovens § 23c, fordi anvendelsen til flisværk ikke er i overensstemmelse med principperne i gældende kommuneplan. Efter afslutningen af foroffentlighedsperioden skal der tages stilling til, om udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan skal igangsættes. Moseareal, hundeskov og jorddepot inddrages i kommuneplantillæg og lokalplan. Mosearealet fastholdes som naturområde. Arealet ved jorddepotet tilføjes en mulighed for at etablere 2. etape af solfangeranlægget.

Hundeskov

Initiativtageren til hundeskoven ved Øster Kærvej 50 fra Danmarks Civile Hundeførere - DCH har henvendt sig til Brønderslev Kommune, idet foreningen har måttet opgive at finde midler til etablering af P-plads og stier. Brønderslev Forsyning A/S har udarbejdet et ideoplæg omkring en alternativ løsning, der kan munde ud i et mindre indhegnet areal til hundeskov samt nogle rekreative stier til brug for bl.a. interessenterne i hundeskoven. Projektet forudsætter en fælles løsning mellem Brønderslev Forsyning og Brønderslev Kommune. Samarbejdsprojektet påregnes genoptaget på et kommende møde i Miljø- og Teknikudvalget.

Solenergianlæg

Solenergianlægget bliver nabo til kommunens øvrige erhvervsarealer og placeres forholdsvist tæt ved Erhvervsparken. Solenergianlægget forventes at kunne gennemføres indenfor rammerne af lokalplan 1641-04 Erhvervsområde syd. Solpanelerne er af en ny type - ved navn CSP anlæg - med bevægelige skærme, der drejer efter solens aktuelle placering. Panelerne har en højde på ca. 7 m. Solstrålerne centreres i midten af skærmene i en olieledning, der opsamler varme, som føres videre til flisanlægget. Etableringen af CSP anlægget sendes i partshøring hos de nærmeste naboer.

Blænding

Det er oplyst i ansøgningen, at solfangerne ikke vil blænde naboer og trafikanter i området. På baggrund af vurderinger fra Aalborg CSP, som står for CSP-anlæggene, kan det konstateres, at der stort set ikke forekommer blændingsgener som følge af refleksioner fra skærmene. Årsagen hertil er parabolernes design som spejle, der ikke lader nogen koncentrerede stråler undslippe skærmenes solfelt. De er designet til at absorbere sollyset og ikke til at reflektere det. Undersøgelser foretaget med henblik på flysikkerhed (blænding) viser, at en overflyvning af et CSP-anlæg svarer til de refleksioner, der opstår ved overflyvning af en sø. Fagenheden vurderer, at det ikke helt kan udelukkes, at der kan forekomme reflekser fra anlægget ved nogle retninger af sollyset.

VVM

Anlæg til energifremstilling - elektricitet, damp og varmt vand indgår i VVM bekendtgørelsens bilag 2. Det betyder, at flisanlægget og solfangeranlægget skal VVM screenes og kan være omfattet af VVM pligt.

Varmeforsyningsloven

Der skal gennemføres en godkendelse efter varmeforsyningsloven. Der kommer et selvstændigt punkt herom på et senere møde.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår - under forudsætning af afklaring af grundsalget og færdiggørelse af vej -,

 • at etableringen af flisværk udsendes i foroffentlighed efter planlovens § 23 c i 4 uger,
 • at Økonomiudvalget efter udløbet af foroffentligheden tager beslutning om, at udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan skal igangsættes,
 • at Økonomiudvalget godkender, at lokalplanpligten for solvarmeanlægget er opfyldt i den eksisterende lokalplan 1641-04 for Erhverv syd.
Personale

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget den 9. februar 2015, pkt. 5:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


12. Endelig vedtagelse af lokalplan 13-E-01.01 Erhverv ved Hallund


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Lokalplanforslag 13-E-01.01 Erhverv ved Hallund og kommuneplantillæg nr. 11 har været i 8 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplan 13-E-01.01 Erhverv ved Hallund og kommuneplantillæg nr. 11 kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Lokalplan 13-E-01.01 "Erhverv ved Hallund" omhandler ejendommen for virksomheden Hallund Staldservice. Virksomheden har et ønske om at få opført en lagerhal, som Brønderslev Kommune tidligere har givet landzonetilladelse til. På baggrund af en klage fra nærmeste nabo valgte Natur- og Miljøklagenævnet at omstøde kommunens tilladelse til et afslag.

Fagenheden for Teknik og Miljø har herefter vurderet klagenævnets begrundelse. Fagenheden fandt, at en lokalplan ville danne grundlag for en redegørelse af virksomhedens beliggenhed og påvirkning på omgivelserne.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 10. november 2014 til den 5. januar 2015. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser i høringsperioden.

Lokalplanen og kommuneplantillæg nr. 11 kan ses digitalt via dette link: http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?LokalplanNr=13-E-01.01

Lokalplanens Indhold

Lokalplanen omfatter erhvervsdelen af ejendommen matr.nr. 11p Hallund By, Hallund. Ejendommen består også af en bolig, som ikke er omfattet af lokalplanen. Derudover omfatter lokalplanen del af matr.nr. 52 Hallund By, Hallund. Denne del er en privat fællesvej, som også er adgangsvej for naboen til Hallund Staldservice.

Lokalplan 13-E-01.01 "Erhverv ved Hallund" har til formål:

 • at fastlægge områdets anvendelse til erhvervsformål,
 • at muliggøre mindre udvidelser, i form af opførelse af en lagerhal, ved en eksisterende virksomhed i det åbne land,
 • at regulere udendørs oplag og
 • at indpasse bebyggelsen i de landskabelige omgivelser.

Der er i lokalplanen angivet bestemmelser for, at lokalplanområdet kun må anvendes til erhvervsformål i form af oplags- og servicevirksomhed.

Virksomheden vejbetjenes primært af Røgelhedevej ved eksisterende overkørsel samt sekundært af den eksisterende private fællesvej, der også er adgangsvej for naboen til virksomheden.

Der må inden for et byggefelt placeret på ejendommens syd-vestlige hjørne opføres én ny lagerbygning med et samlet areal på max. 1.000 m². Lokalplanen giver også mulighed for mindre tilbygninger til eksisterende bygninger, samt at erstatte eksisterende bebyggelse med nye bygninger, såfremt nye bygninger opføres i samme omfang som den eksisterende bebyggelse. Ny bebyggelse må opføres med en maks. højde på 8,5 m.

Udendørs oplag må finde sted på et afskærmet område på maksimalt 300 m², som f.eks. bagved lagerhallen, hvor oplaget vil være afskærmet mod naboer og det åbne land af hallen og beplantning.

Det er især fra syd, at virksomheden og lagerhallen vil fremstå tydelig i landskabet. Der skal derfor etableres et slørende beplantningsbælte mod syd og vest i en bredde á 3 meter for at afskærme virksomheden. Der er udarbejdet en beplantningsplan herfor.

Miljøvurdering

På baggrund af en miljøscreening har Fagenheden for Teknik og Miljø vurderet, at lokalplanen er omfattet af et krav om miljøvurdering. En ny lagerhal vurderes at kunne medføre en negativ miljøpåvirkning på udpegningen "Større uforstyrret landskab". Dette var også en væsentlig begrundelse for Natur- og Miljøklagenævnet at omstøde kommunes landzonetilladelse.

Fagenheden har derfor gennemført en nærmere vurdering af planens påvirkning af miljøet i en miljørapport. Miljørapporten kan ses i forlængelse af lokalplanen.

Kommuneplantillæg

Lokalplanen er beliggende i det åbne land og er ikke omfattet af kommuneplanens rammer. Lokalplanen følges derfor af tillæg nr. 11 til Brønderslev Kommuneplan 2013-2025. Området for lokalplanen overføres til rammeområde 13-E-01 ved planens endelig vedtagelse.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager Lokalplan 13-E-01.01 "Erhverv ved Hallund" samt kommuneplantillæg nr. 11 endeligt.

Personale

Ingen

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget den 9. februar 2015, pkt. 6:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


13. Endelig vedtagelse af lokalplan 03-T-02.01 Solvarmeanlæg, Hjallerup og kommuneplantillæg nr. 16


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Forslag til lokalplanforslag 03-T-02.01 Solvarmeanlæg, Hjallerup og kommuneplantillæg nr. 16 har været i 8 ugers offentlig høring. Der er ikke modtaget bemærkninger eller indsigelser til planforslagene.

Byrådet skal tage stilling til, om planerne kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 03-T-02.01 Solvarmeanlæg, Hjallerup og kommuneplantillæg nr. 16 er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Hjallerup Fjernvarme om at etablere et solfangeranlæg. Solfangeranlægget forventes at kunne producere 18 % af varmeværkets årlige varmeproduktion.

Planforslagene giver mulighed for at placere et solenergianlæg i et område på ca. 10 ha. vest for industriområdet i Hjallerup ved Ålborgvej. Udover solpaneler giver lokalplanen mulighed for at opføre en op til 19 m høj akkumuleringstank samt en teknik- og kontorbygning. For at mindske anlæggets landskabelige påvirkning stiller lokalplanen krav om, at der etableres afskærmende beplantning omkring anlægget.

Lokalplanområdet gennemskæres af to beskyttede diger. Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer en respektafstand til digerne således at de fortsat vil udgøre et landskabeligt og naturmæssigt element i området.

Se planforslagene i den digitale planløsning:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=608

Planforslagene har været i høring i perioden fra den 01. december 2014 til den 26. januar 2015. Der er ikke modtaget indsigelser eller ændringsforslag til planforslagene.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager lokalplanforslag 03-T-02.01 Solvarmeanlæg, Hjallerup og kommuneplantillæg nr. 16 endeligt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget den 9. februar 2015, pkt. 7:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


14. Budget i forbindelse med samarbejdsaftale med Region Nordjylland


Resume

Sagsforløb: BE

Fagenheden for Beskæftigelse og Økonomiafdelingen, har udarbejdet oversigt over de forventede udgifter til Region Nordjylland i 2015, i forhold til Klinisk funktion mv. i forbindelse med rehabiliteringsteamets møder.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Region Nordjylland og de nordjyske kommuner skal, efter reform for fleksjob og førtidspensionsamt sygedagpengereformen, indgå aftale om samarbejdet med Klinisk Funktion om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering, herunder Sundhedskoordinatorfunktionen.

Der er enighed om, at indgå ens aftaler med alle kommuner.

Økonomiudvalget godkendte i møde den 21. januar 2015, at Brønderslev Kommune skal indgå aftale med Region Nordjylland vedr. samarbejdet om Klinisk Funktion.

Med udgangspunkt i det antal møder der forventes afholdt i Rehabiliteringsteamet i 2015, har Fagenheden for Beskæftigelse samt Økonomiafdelingen udarbejdet en oversigt over de forventede udgifter til Klinisk Funktion i 2015.

Forventet antal møder/attester

Enhedspris

Total

Førtidspensionssager (FØP)

34 møder

12.889 kr.

438.226 Kr.

Sygedagpengesager

15 møder

12.889 kr.

193.335 Kr.

Speciallægeattester klinisk funktion

20 attester

14.000 Kr.

280.000 Kr.

Total forventet udgift

911.561 Kr.

Personale

Ingen

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 2. februar 2015, pkt. 7:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagen sendes til Økonomiudvalget til orientering.

Martin Bech og Hans Christian Holst var fraværende.

Økonomi

Udgiften kan holdes inden for budgettet på Politikområde 102-Administration.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen


15. Fordelshæfte for nye borgere


Resume

Sagsforløb: FL/ØK

Økonomiudvalget anmodes om at drøfte henvendelse fra firmaet Nord Advertising om udsendelse af hæfte med rabatter til nye borgere

Sagsfremstilling

Firmaet Nord Advertising har henvendt sig med et forslag til, hvordan de sørger for, at alle nye boligejere og lejere i kommunen modtager et eksemplar af Fordelsbrochuren i postkassen en uge efter overtagelsen. Ifølge firmaet er modtagerne på det tidspunkt klar til at overveje, hvilke lokale butikker, skoler, foreninger, håndværkere og andre fagfolk de vil benytte sig af. Firmaet opfordrer Brønderslev Kommune til at stå som afsender med logo og 2 siders gratis tekst. Nord Advertising står for annoncering, produktion og distribution uden omkostninger for kommunen. Er kommunen ikke interesseret, udgiver Nord Advertising Fordelsbrochuren med firmaet som afsender.

Chefkonsulenten for kommunikation foreslår, at kommunen ikke står som afsender af fordelshæftet. Brønderslev Kommune har for nyligt oplevet, hvordan det har givet anledning til debat flere steder, at kommunen medvirkede som annoncør i Nordjyskes indstik om erhvervslivet. Hvis Brønderslev Kommune skal stå som afsender, skal kommunen godkende alle annoncer og redaktionel tekst, og det er ikke muligt i det givne tilfælde. Det bør i øvrigt overvejes, om initiativet strider imod kommunens sponsoreringspolitik, som dog ikke er klar på et område som dette.

Indstilling

Forretningsledelsen, 2. december 2014, pkt. 6:

Forretningsledelsen anbefaler, at kommunen ikke er med.

Beslutning

Forretningsledelsens anbefaling følges.

Bilag

Til toppen


16. Principper for sponsorering


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Borgmesteren fremsender nyt forslag til sponsoreringspolitik for Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Borgmesteren anmoder Byrådet om at drøfte forslag til ny sponsoreringspolitik for Brønderslev Kommune:

Sponsorpolitik

Alle enheder kan supplere drift og anlæg via sponsorering. Dog således at det af Byrådet fastlagte serviceniveau for drift og anlæg kan gennemføres indenfor de økonomiske rammer,

som Byrådet til enhver tid fastsætter.

Sponsorering må modtages fra firmaer, selskaber og fonde, der er ikke-voldelige, ikkepolitiske, ikke-racistiske, ikke-religiøse, ligesom der heller ikke må opsættes materiale af seksuel karakter.

Hjælp fra pårørende, forældre m.v. kan i et mindre, veldefineret omfang anvendes af de kommunale institutioner/afdelinger, og kun til arbejder, der ikke kræver autorisation eller kræver særlige forudsætninger således, at kommunen/institutionen i givet fald vil kunne pådrage sig et ansvar, herunder i forhold til arbejdsmiljø og at forsikringsmæssige forhold skal være afklarede.

Principperne gælder for beløb på op til 500.000 kr. Sager, der vedrører beløb derover, skal behandles i Økonomiudvalget.

I institutioner fastlægger man principper for anvendelse af sponsorering indenfor rammerne af de overordnede principper. Bestyrelsen og/eller ledelsen afgør inden for almindeligt gældende etiske

normer, om et tilbud om sponsorering/støtte kan modtages.

Tvivlstilfælde forelægges fagenheden, og evt. principielle forhold, der ikke er taget højde for, forelægges Økonomiudvalget.

Personale

Ingen.

Beslutning

Drøftet. Genoptages på baggrund af yderligere belysning.

Gældende politik skal fremsendes inden næste behandling.

Til toppen


17. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Invitation til generalforsamling i foreningen "Staten i hele Danmark - nye veje til et land i balance"

Beslutning
 • Kommunen tilslutter sig ikke Staten i hele Danmark
 • Temamøde den 8. april 2015 flyttes til den 21. april 2015
Bilag

Til toppen


18. Lukket punkt: Fastsættelse af pris for boliggrund


Til toppen


19. Lukket punkt: Tilbud på kommunal areal


Til toppen


20. Lukket punkt: Salg af kommunalt areal


Til toppen


21. Lukket punkt: Salg af areal


Til toppen


22. Lukket punkt: Ekspropriation af areal


Til toppen


23. Lukket punkt: Salg af ejendom


Til toppen


24. Lukket punkt: Kommunal ejendom


Til toppen


25. Lukket punkt: Kommunale bygninger


Til toppen


26. Lukket punkt: Flerårsaftale


Til toppen


27. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 18. februar 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer