Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 11. marts 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Lene Hansen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Pkt. 16 udsættes.

Lene Hansen var fraværende.

Til toppen


3. Tidsplan for udarbejdelse af budget 2016


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget vedtog på mødet den 21. januar 2015 budgetprocessen for Budget 2016 og i forlængelse heraf fremlægges forslag til tidsplan for udarbejdelsen af Budget 2016.

Sagsfremstilling

Med baggrund i den vedtagne budgetproces har Økonomiafdelingen udarbejdet et forslag til tidsplan for udarbejdelsen af budget 2016.

I forhold til sidste års proces er den væsentligste ændring, at udarbejdelsen af afdækningskatalogerne er fremrykket, således de politisk kan prioriteres i fagudvalgene allerede i juni måned. Herudover er budgetseminaret rykket, således at det afholdes mellem første og anden behandling af budgettet.

I forhold til tidsplanen kan der komme ændringer i forhold til mødet med Hovedudvalget, hvor der er ønsket en ny mødeform. Herudover skal der gøres opmærksom på, at mødet i august traditionelt har mange punkter, og der vil derfor være behov for et heldagsmøde her.

Personale

Ingen

Beslutning

Godkendt.

Medarbejdersiden i Hovedudvalget anmodes om at arrangere fællesmøde under nye former.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Låneoptagelse 2014


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Der er udarbejdet opgørelse over kommunens lånemuligheder for 2014. Der kan samlet optages lån på 65,804 mio. kr.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014, er der udarbejdet endelig opgørelse over kommunens lånemuligheder i 2014 på baggrund af de tildelte lånedispensationer samt de faktisk afholdte udgifter. Opgørelsen, der er vedhæftet som bilag, viser at der kan optages lån for i alt 46,304 mio. kr. Lånet vil blive optaget som et fastforrentet lån, og skal i henhold til lånebekendtgørelsen optages inden udgangen af april måned. Lånet vil have en løbetid på 25 år.

Låneoptagelsen knytter sig dels til lånedispensationer for 2014 vedrørende kvalitetsfondsområderne, den ordinære lånepulje samt lånepulje til effektiviseringer. Endvidere låneoptages udgifter i forbindelse med energibesparende foranstaltninger, inklusiv ESCO-projektet, udgifter til byfornyelse/samering samt udgifter til arealerhvervelse.

Lovreglerne for låneoptagelse er fra 2014 blevet noget forenklet for kommunerne. Ændringerne betyder bl.a., at kommunerne har mulighed at konvertere lånedispensationer mellem anlægsaktiviteter inden for lånepuljens formål. Der skal således ikke længere søges om dispensation hertil. Endvidere er der automatisk adgang til at overføre anlægsdispensationer til anlægsprojekter til et efterfølgende år, hvis anlægsprojektet er igangsat. Brønderslev Kommune har derfor ikke søgt om overførsel af uudnyttet låneramme fra 2014 til 2015.

Tidligere regler om eventuel deponering, såfremt kommunerne ikke anvender tilstrækkelige anlægsmidler indenfor kvalitetsfondsområderne blev afskaffet allerede med lånerammerne for 2013, hvorfor dette heller ikke længere er relevant at opgøre.

Brønderslev Kommune modtog lånetilsagn for 2015 på 19,5 mio. kr. til kommuner med lav likviditet. Dette lån kan kun optages med en løbetid på 10 år og vil blive optaget med variabel rente. Det anbefales, at lånet først optages senere på året, når det vurderes hensigtsmæssigt i forhold til kommunens likviditetsmæssige situation.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår,

  • at der inden udgangen af april måned optages lån på i alt 46,304 mio. kr.
  • at der senere på året, når det vurderes hensigtsmæssigt i forhold til kommunens likviditet, yderligere optages lån på 19,5 mio. kr.
Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Kommunegaranti Manna-Thise Kraftvarmeværk - ændret anvendelse


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet godkendte i møde den 19. marts 2014 en kommunegaranti til Manna-Thise Kraftvarmeværk på 8,5 mio. kr. til brug for finansiering af solfangeranlæg, renovering af motor mv. samt nye målere.

Manna-Thise Kraftvarmeværk ønsker nu at investere i en biokedel i stedet for et solfangeranlæg.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til, hvorvidt investeringsændringen i forhold til den oprindelige kommunegaranti kan godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i møde den 19. marts 2014 en kommunegaranti til Manna-Thise Kraftvarmeværk på 8,5 mio. kr. til brug for finansiering af solfangeranlæg, renovering af motor mv. samt nye målere.

Manna-Thise Kraftvarmeværk ønsker nu at ændre i den oprindelige investeringsplan.

Energistyrelsen har givet adgang til, at kraftvarmeværket kan bruge andet brændsel end naturgas. Derfor har kraftvarmeværket besluttet at investere i en biokedel med fyring af træpiller i stedet for et solfangeranlæg. De øvrige investeringer, som blev oplyst i forbindelse med den oprindelige ansøgning om kommunegaranti, gennemføres uforandret. Kraftvarmeværket forventer, at der bliver tale om en mindre investering end oprindeligt forudsat. Det endelige beløb kendes dog ikke på nuværende tidspunkt.

Ændringen vil ikke belaste kommunens låneramme, da investeringen stadig vil være omfattet af reglerne om automatisk låneadgang.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at investeringsændringen i forhold til den oprindelige kommunegaranti godkendes.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Ny investeringsstrategi i tjenestemandsproduktet


Resume

Sagsforløb: FL/ØK

Set i lyset af kommunens udfordring ved ikke at have tilstrækkelige økonomiske midler til finansieringen af den fremtidige situation omkring tjenestemænd bør der ske en ændring i den nuværende aftale med Sampension omkring investeringsstrategien.

Økonomiudvalget anmodes om at godkende, at garantirenteordningen opgives.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes pensionsforpligtelse er genforsikret hos Sampension. Det betyder, at Brønderslev Kommune (med den nuværende ordning) løbende betaler en præmie for de erhvervsaktive tjenestemænd og til gengæld får refunderet en del af pensionsudbetalingen, når tjenestemændene går på pension.

Sampension foreslår en ændret aftale med Brønderslev Kommune, hvor investeringsstrategien i Sampension ændres således, at afkastet og derved midlerne i højere grad vil kunne dække kommunens fremtidige pensionsudgifter til tjenestemænd.

Der vil i de kommende år opstå en pukkel af tjenestemænd, der går på pension og som derfor skal have sin pension udbetalt. Som følge af, at vores levealder stiger, vil der også ske en stigning i udbetalingsperioden for såvel nuværende som kommende tjenestemandspensioner. Det vil derfor være af stor betydning, hvor meget Sampension reelt finansierer af disse pensionsudbetalinger.

Brønderslev Kommunes årlige udgifter til pensionspræmier og –udbetalinger udgør ca. 20,9 mio. fordelt med 6,6 mio. i præmier og 14,3 mio. i udbetalinger. Brønderslev Kommune modtager indtægter for ca. 13 mio. fra Sampension vedrørende udbetaling til tjenestemændene.

I dag er kommunens faktiske udgift til præmier ca. 7,9 mio., men da kommunen har valgt en lavere afregningssats end maksimumssatsen, indbetaler Brønderslev Kommune ca. 6,6 mio. kr. Forskellen mellem den faktiske præmie og den indbetalte trækkes på bonuskontoen (indestående reduceres).

I dag er genforsikringen baseret på en ydelsesgaranti som sker via Sampensions investeringer og de muligheder de har heri.

Sampensions investeringen er primært i nominelle obligationer.

Fordelen ved denne investeringsmodel er den, at Brønderslev Kommune garanteres en minimumsbetaling og afkastet er kendt.

Ulempen er den, at afkastet er lavt og investeringsmodellen begrænser Sampensions investeringsmuligheder.

Brønderslev Kommune har en udfordring i, at have tilstrækkelige økonomiske midler til finansiering af den fremtidige situation samtidig med finansieringen af nuværende pensionerede tjenestemænd.

Sampension har på denne baggrund udarbejdet en ny investeringsstrategi, som de mener i højere grad vil kunne dække kommunens fremtidige pensionsforpligtelse til tjenestemænd.

Den nye aftale med mellem Sampension og Brønderslev Kommunen fjerner garantipunktet. Dette giver Sampension mulighed for, at anvende en anden investeringsstrategi med et forventeligt højere afkast og en bedre spredning af risikoen for deres investeringer.

De væsentligste punkter i den nye investeringsstrategi er;

  • at der i stedet for investering i nominelle obligationer, investeres i indeksobligationer. Disse obligationer er kendetegnende ved, at de følger inflationen og derved fastholdes købekraften.
  • at spredningen af investeringsmidlerne tilpasses i takt med ændringerne i vores ydelsesprofil
  • at investeringsandelen af andre aktiver (ejendomme, aktier) øges.

Sampension har udarbejdet nedenstående, der viser et forventet merafkast ved den nye investeringsstrategi.

Basis

Analyse 1

Analyse 2

Forventet årligt merafkast i den ugaranterede model set i forhold til den garanterede model


1,35 %

1,09 %

0,96 %

Sandsynligheden for at den ugaranterede investeringsmodel kan opspare større værdi til Kommune end værdien af garanterede udbetalinger på 10 års sigt

94 %

76 %

66%

Scenarier:

Som det fremgår af skemaet, er der ved basissenariet 94 % sandsynlighed for at kommunen får en gevinst. (den som sampension vurderer som mest sandsynlig)

Tilfælde, hvor den nye investeringsstrategi giver mindre værdi til kommunen end ydelsesgarantien, er typisk i de situationer, der er præget af vedvarende lav rente og lav inflation. Dette kombineret med voldsomt kursfald i aktiemarkedet, som ikke genvindes (historisk er dette ikke set).

Til orientring kan det oplyses, at de nordjyske kommuner Brønderslev Kommune har haft kontakt med, alle har valgt at følge Sampensions anbefalinger og overgå til ny investeringsstrategi.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Brønderslev Kommune tiltræder den tilpassede investeringsstrategi for genforsikring af tjenestemænd.

Indstilling

Forretningsledelsen, 3. februar 2015, pkt. 8:

Anbefaler at tilslutning til at garantirente ordning opgives.

Beslutning

Godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Til toppen


7. Anlægsregnskab for vinduesudskiftning i kommunale ejendomme


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til godkendelse af anlægsregnskab for gennemført vinduesudskiftning i kommunale ejendomme.

Anlægsregnskabet udviser et mindre forbrug på 235.585 kr., som foreslås overført til bygningsvedligehold i 2015.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø fremsender anlægsregnskab for rådighedsbeløb, som blev frigivet til gennemførelse af 1. etape af en samlet vinduesudskiftning

i kommunale ejendomme på Byrådets møde den 31. august 2011.

Til 1. etape blev der frigivet i alt 3.150.000 kr. fordelt med 2.500.000 kr. fra anlægsmidler til bygningsvedligehold 2011 samt 650.000 kr. fra midler afsat til energibesparende foranstaltninger i 2011.

Anlægsarbejdet med udskiftning af vinduer i 1. etape er nu afsluttet og viser et samlet forbrug på i alt 2.914.415 kr. for udskiftning af vinduer på 7 skoler jævnfør vedlagt bilag ”Anlægsoversigt vinduesudskiftning i kommunale ejendomme”. Endvidere vedlægges til orientering oversigt fra 2011 for vinduesudskiftning af de mest trængende vinduer.

Anlægsregnskabet udviser et mindre forbrug på i alt 235.585 kr.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskab for gennemført vinduesudskiftning etape 1 i kommunale ejendomme.

Den endelige anlægsudgift er opgjort til

2.914.415 kr.

Frigivet anlægsbevilling

2.500.000 kr.

Frigivet midler fra energibesparende foranstaltninger

650.000 kr.

Mindre forbrug

235.585 kr.

Mindreforbruget kan i væsentlig grad forklares med gode licitationer samt en stram byggestyring.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen gør opmærksom på, at mindreforbruget på 235.585 kr. forslås overført til bygningsvedligeholdelsesbudgettet i 2015.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Mindreforbruget indstilles lagt i kassen.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Kommunal anvisningsret til almenboliger


Resume

Sagsforløb: FL/ØK

Grundet den store tilgang af flygtninge er der behov for at indgå aftale med boligforeninger om kommunal anvisningsret.

Økonomiudvalget anmodes om at godkende, at der kan indgås aftaler med boligforeninger om kommunal anvisningsret.

Sagsfremstilling

Generelle regler

Efter almenboliglovens § 59, stk. 1 kan kommunen forlange, at de boligorganisationer, som har afdelinger i kommunen, stiller indtil hver fjerde ledige familiebolig til rådighed for kommunen til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen. Anvisningen skal ske på baggrund af en vurdering af den boligsøgendes behov og beboersammensætningen i den afdeling, som den boligsøgende anvises til.

Anvendes anvisningsretten i forbindelse med boligplacering af flygtninge skal kommunen betale lejen (boligafgiften) fra det tidspunkt, den ledige bolig er til rådighed og indtil udlejningen sker. Kommunen skal endvidere garantere, at lejer overholder sine kontraktmæssige forpligtelser overfor boligorganisationen. Kommunen skal således dække eventuelle udgifter som manglende huslejebetaling og istandsættelsesudgifter, hvis flygtningen ikke selv kan betale dem. De udgifter, som kommunen har til lejetab før udlejning og til betaling af istandsættelsesudgifter ved fraflytning, refunderes af staten med 100 % efter boligstøtteloven og almenboligloven. Ved manglende betaling af husleje vil flygtningene typisk få administreret sin kontanthjælp, således at huslejen kan sendes direkte til udlejer.

Såfremt kommunen alligevel ikke har behov for at råde over en anvist bolig, kan den opsiges efter de gældende regler og kommunen hæfter ikke for udgifter til leje ud over denne periode. Ønsker kommunen ikke at benytte en anvist bolig, kan kommunen takke nej til tilbuddet uden dette vil medføre kommunale udgifter.

Situationen på boligområdet er således, at det bliver stadig vanskeligere at finde bolig til flygtninge.

Kommunen kan boligplacere flygtninge i en midlertidig bolig, men skal indenfor en rimelig periode anvise flygtningene en permanent bolig. Der er lovmæssige fastsatte satser for, hvor meget en flygtning må betale i leje i en midlertidig bolig. Aldersro i Flauenskjold anvendes som midlertidig boligplacering for enlige mænd. Det har endvidere været nødvendigt at midlertidigt boligplacere en familie med 5 børn på vandrehjemmet i Brønderslev. Det betyder en ekstra sagsbehandling at skulle boligplacere flygtninge 2 gange og integrationsindsatsen er vanskeligere at påbegynde, så længe familierne ikke ved, hvor de skal bo.

Status på Aldersro er, at det i løbet af marts måned 2015 forventes, at samtlige værelser er udlejet. Der er taget kontakt til ejendomsmæglere i forhold til muligheden for at leje boliger, som er til salg i Flauenskjold og i Brønderslev. Mæglerne har givet udtryk for, at lejere i disse huse skal være bestemt på, at der kommer potentielle købere, der skal se husene, samt at hvis huset bliver solgt, så skal de flytte ud. Disse vilkår kan integrationsafdelingen ikke imødekomme.

Der er taget kontakt til boligforeningerne i kommunen, som ønsker tilbagemelding på, hvorvidt Brønderslev Kommune ønsker at gøre brug af anvisningsretten.

Flygtninge

Ved anvendelse af anvisningsretten får kommunen 100 % statsrefusion for tomgangsleje, hvilket vil sige den leje, der betales for en lejlighed fra lejligheden er til rådighed for kommunen og til udlejningen træder i kraft. Ligeledes får kommunen 100 % statsrefusion på udgifter til istandsættelse efter fraflytning. Dette gælder også, selv om flygtningen er ud over den 3 årige integrationsperiode, når denne fraflytter, såfremt at boligplaceringen er sket indenfor den 3 årige integrationsperiode. Den kommunale garanti omfatter ikke lejerens øvrige forpligtelser over for boligorganisationen som f.eks. lejerestancer.

Øvrige

Anvendes anvisningsretten i forbindelse med øvrige boligløse, som ikke har flygtningestatus, så kan kommunen risikere en ekstraudgift til istandsættelse efter fraflytning, såfremt indskuddet ikke kan dække denne omkostning. Der forventes ikke, at der opstår udgifter til tomgangsleje i denne forbindelse.

Stabsenheden for Service foreslår, at Brønderslev Kommune indgår aftale med boligforeningerne i kommunen om anvendelse af anvisningsretten.

Det kan oplyses, at Økonomiudvalget på møde den 12. november 2014 vedtog, at flygtninge så vidt muligt boligplaceres i de boliger, som Brønderslev Kommune betaler tomgangshusleje til - dog med den husleje som flygtningene kan betale med de ydelser de modtager. De kommunale bygninger har 1. prioritet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Forretningsledelsen, 3. marts 2015, pkt. 7:

Anbefales.

Forretningsledelsen anbefaler endvidere, at boligplacering i kommunale tomgangslejligheder og kommunale boliger prioriteres anvendt først, ligesom der skal arbejdes for, at boligplaceringen skal spredes i hele kommunen.

Beslutning

Forretningsledelsens anbefaling godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Til toppen


9. Udfordringer på integrationsområdet


Resume

Sagsforløb: FL/ØK

Brønderslev Kommune har modtaget mange nye flygtninge. Det har medført et stort arbejdspres i Integrationsafdelingen, hvor medarbejderne til den sociale indsats p.t. har over 100 sager hver. Der er 1 medarbejder til den administrative indsats, hvilket ikke vurderes at være tilstrækkeligt. Der er derfor behov for en opnormering på området.

Økonomiudvalget anmodes om godkendelse af opnormering på området.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har i løbet af 2014 modtaget 111 nye flygtninge efter kvoten, som overvejende har været enlige mænd. Det har betydet ekstra opgaver i forbindelse med familiesammenføring og dermed et øget pres på den enkelte sag. Der er p.t. kendskab til, at der er søgt familiesammenføring med 18 voksne og 33 børn – tæller ikke med i kommunekvoten. Det er udmeldt fra KL, at Brønderslev Kommune skal forvente at skulle modtage 114 flygtninge i løbet af 2015. Afdelingen står således overfor en del udfordringer i forhold til at løfte opgaven på integrationsområdet.

Afdelingen består af 10 medarbejdere, som er fordelt på følgende måde:

Funktion

Antal medarbejdere

Timetabel

Antal sager

Social indsats

2

37+37*

211

Beskæftigelses indsats

3

37+37+37**

211

Administrativ indsats***

1

37

211

Boligindsats (fleksjob)

1

16

EU/EØS borgere

1

14****

60

Familiekonsulent

3

37+37+37

* Den ene medarbejder er ansat 33 timer, men er i en periode fra 1. februar 2015 til 30. juni 2015 øget til 37 timer.

** Der er pr. 1. december 2014 ansat en medarbejder i et år, som er finansieret gennem besparelser fra økonomisk decentralisering.

*** Medarbejderen er på denne funktion hårdt belastet. Flygtningene har stort behov for råd og vejledning omkring økonomiske forhold/ administration af deres ydelser i den første tid. Grundet den store tilgang har der været vanskeligt at få tider hos den økonomiske sagsbehandler. Usikkerheden omkring økonomien får en uheldig påvirkning af flygtningenes parathed i forhold til integrationen. Et andet forhold er, at området er særdeles sårbart, idet denne medarbejder har det økonomiske overblik, samarbejde med banken samt opgaven omkring hjemtagelse af refusion og tolkebestilling i hele kommunen.

**** For at afhjælpe situationen i Integrationsafdelingen varetages funktionen med EU/EØS i dag af medarbejdere i Fællessekretariatet.

Revisionen har ved deres gennemgang fundet fejl i 4 ud af 5 sager vedrørende oprettelse af integrationsplan og indhentning af generel helbredsundersøgelse. Integrationsafdelingen har især i det sidste halvår af 2014 været særdeles presset og har ikke fuldt ud kunnet leve op til lovkravet.

Medarbejderne har drøftet arbejdssituationen med TR, og der er udarbejdet et brev til ledelsen, hvor der anmodes om, at der overordnet tages stilling til, hvorledes ledelsen i Brønderslev Kommune påtænker at løse udfordringen på integrationsområdet.

Der ønskes hurtigst muligt ansættelse af 2 medarbejdere:

1 medarbejder til den økonomiske indsats. Det er særdeles vigtigt, at fokus på hjemtagelse af refusion har en høj prioritering og 1 medarbejder til modtagelsen, idet det er disse medarbejdere, der har det koordinerende ansvar og ansvar for udarbejdelse af integrationsplan. Sagsantallet ligger på 100, og det er et meget højt sagstal.

Det bemærkes, at der fra Regeringens side er afsat ekstra midler i forhold til den ekstraordinære situation. Der er afsat 125 mio. kr. i investeringstilskud, som fordeles på baggrund af den andel flygtninge, som den enkelte kommune skal modtage ud over den oprindelige udmeldte kvote. Brønderslev Kommune skulle have modtaget 46, men skal nu modtage 114. Der gives således et tilskud til differencen på 68 flygtninge. Herudover er der afsat et ekstraordinært tilskud på 200 mio. kr., som vil blive fordelt på baggrund af oplysninger om grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte i 2014, som tillægges antal personer, der indgår i de fastsatte kvoter pr. 1. april 2015.

Stabsenheden for Service foreslår, at der bevilges en opnormering på 2 medarbejdere til Integrationsafdelingen.

Personale

Udvidelse af normeringen med 2,0 stillinger.

Indstilling

Forretningsledelsen, 10. februar 2015, pkt. 9:

Sagen genoptages senere.

Forretningsledelsen, 3. marts 2015, pkt. 5:

Forretningsledelsen anbefaler normeringsudvidelsen.

Finansiering kan findes i de øgede nettoindtægter på grund af modtagelse af flere flygtninge.

Finansieringsmuligheder bør fremgå af sagsfremstilling, ligesom bilag skal medfølge sagen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har udarbejdet vedlagte bilag, som redegør for, hvordan det øgede antal flygtninge kan finansieres. Såfremt Integrationsafdelingen opnormeres, bør det finansieres af de ekstraordinære tilskud, som kommunen forventes at modtages som følge af de ekstraordinært mange flygtninge.

Ved budgetopfølgning 1 vil der foreligge et skøn for den samlede udgiftsudvikling på integrationsområdet.

Beslutning

Godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Principper for sponsorering


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Borgmesteren fremsender revideret forslag til sponsoreringspolitik for Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Borgmesteren anmoder Byrådet om at drøfte forslag til ny sponsoreringspolitik for Brønderslev Kommune:

Sponsorpolitik

Alle enheder kan supplere drift og anlæg via sponsorering. Dog således at det af Byrådet fastlagte serviceniveau for drift og anlæg kan gennemføres indenfor de økonomiske rammer, som Byrådet til enhver tid fastsætter.

Sponsorering må modtages fra firmaer, selskaber og fonde, der er ikke-voldelige, ikkepolitiske, ikke-racistiske, ikke-religiøse, ligesom der heller ikke må opsættes materiale af seksuel karakter.

Hjælp fra pårørende, forældre m.v. kan i et mindre, veldefineret omfang anvendes af de kommunale institutioner/afdelinger, og kun til arbejder, der ikke kræver autorisation eller kræver særlige forudsætninger således, at kommunen/institutionen i givet fald vil kunne pådrage sig et ansvar, herunder i forhold til arbejdsmiljø og at forsikringsmæssige forhold skal være afklarede.

Principperne gælder for beløb på op til 500.000 kr. Sager, der vedrører beløb derover, skal behandles i Økonomiudvalget.

I institutioner fastlægger man principper for anvendelse af sponsorering indenfor rammerne af de overordnede principper. Bestyrelsen og/eller ledelsen afgør inden for almindeligt gældende etiske

normer, om et tilbud om sponsorering/støtte kan modtages.

Tvivlstilfælde forelægges fagenheden, og evt. principielle forhold, der ikke er taget højde for, forelægges Økonomiudvalget.

Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 11. februar 2015, pkt. 16:

Drøftet. Genoptages på baggrund af yderligere belysning.

Gældende politik skal fremsendes inden næste behandling.

Sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 11. marts 2015:

I fortsættelse af Økonomiudvalgets drøftelse i mødet den 11. februar 2015 er der udarbejdet revideret forslag til sponsorpolitik.

Det nye forslag vedhæftes sammen med gældende principper for sponsorering.

Beslutning

Indstilles godkendt med følgende ændringer:

Bullet 5 flyttes en plads frem, og ændres til ”principperne for sponsorering gælder op til 200.000 kr.”

Bullet 4 flyttes en plads ned, og ”veldefineret” udgår

Bullet 3 ændres til ”kan sponsoren eksempelvis forvente”

Arne M. Jensen og Henning Jørgensen er imod.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Lukket punkt: Igangsætning af planlægning af byggemodning


Til toppen


12. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 17 Boligområde Skovvej, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Kommuneplantillæg nr. 17 for Boligområde Skovvej, Dronninglund har været i 8 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Byrådet skal tage stilling til, om kommuneplantillæg nr. 17 kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har udbudt ejendommen Fredensgade 4C, Dronninglund, til salg. Ejendommen er en tidligere børnehave med udgang til skolegården for skolen i Fredensgade.

Ejendomsmægler vurderer, at ejendommen vil være lettere at sælge som bolig end som erhverv eller institution.

Ejendommen ligger inden for rammeområde 02-O-02 "Offentligt område, Fredensgade", som er udlagt til offentlige eller private institutioner for børn og unge, fritidsaktiviteter og dagcenter.

For at anvende ejendommen som bolig er det nødvendigt med et kommuneplantillæg, som overfører del af ejendommen til rammeområde 02-B-02 " Boligområde, Skovvej". Dette rammeområde er udlagt til boligformål i form af åben-lave boliger, mindre offentlige og private servicefunktioner samt mindre erhvervsenheder. Det vil fortsat være muligt at anvende ejendommen til en mindre offentlig eller privat institution inden for rammeområde 02-B-02 "Boligområde, Skovvej".

Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 17, hvor del af ejendommen matr.nr. 103bx Ørsø Fjerding, Dronninglund overføres fra rammeområde 02-O-02 "Offentligt område, Fredensgade" til rammeområde 02-B-02 "Boligområde, Skovvej". Forslaget har været i 8 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager Kommuneplantillæg nr. 17 endeligt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Miljø- og Teknikudvalget, 2. marts 2015, pkt. 4:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Udlån af kommunalt vejareal


Resume

Sagsforløb: ØK

Oplevelsesbæltet Jyske Aas anmoder om lån af del af det kommunale vejareal matr.nr. 7000d Over Dorf Fjerding, Hjallerup - beliggende Landvadhøj 16, Hjallerup, til brug for etablering af informationscenter. Arealet ligger i landzone, og der er ikke kommunale planer for arealet.

Foreningen ønsker en uopsigelighed på min. 10 år med baggrund i, at de faciliteter der ønskes etableret på arealet, forventes at have en levetid på min. 10 år.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der kan laves en låneaftale.

Sagsfremstilling

Oplevelsesbæltet Jyske Aas anmoder om lån af del af det kommunale vejareal matr.nr. 7000d Over Dorf Fjerding, Hjallerup - beliggende Landvadhøj 16. Hjallerup, til brug for etablering af informationscenter. Arealet ligger i landzone, og der er ikke kommunale planer for arealet.

Der ønskes etableret et informationscenter, hvor de mange oplevelser i Jyske Ås præsenteres. Centret er en del af tre "Stjernepladser", der alle fungerer som informations- og støttepunkter for oplevelsen og informationen om Jyske Ås.

På dette sted etableres "Porten" til Jyske Ås, der er projektets markante vartegn, og er det centrale/midterste informationscenter af de tre "Stjernepladser".

"Porten", der med sin landskabelige udformning i sig selv er et besøg værd, skal lokke besøgende til området indeholder information til besøgende, toilet, formidlingssal, udendørs picnicområde med bålsted, udsigtspunkt m.v.

Arealet anvendes i dag til rasteplads med borde og bænke. Dette brug vil fremover fortsætte under væsentlig forbedrede forhold ved etableringen af informationscentret.

I dag vedligeholdes arealet af Brønderslev Kommunes Vej og Park afdeling. I udlånstiden skal denne vedligeholdelse fortsætte på samme niveau som i dag, da det er i kommunens interesse, at "Porten" præsenterer sig flot til de besøgende.

Udover beskrevet udendørs vedligehold foretaget af kommunen, påtænker Oplevelesesbæltet Jyske Aas at vedligeholde og servicere området ved brug af frivillig hjælp.

Oplevelsesbæltet Jyske Aas anmoder om lån af arealet med uopsigelighed på min. 10 år, med baggrund i at de faciliteter, der ønskes etableret på arealet forventes at have en levetid på min. 10 år.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at der laves en låneaftale med uopsigelighed på 10 år, men således at der ikke samtidig er givet tilladelse til etablering af et informationscenter. Oplevelsesbæltet Jyske Aas henvises til at søge særskilte godkendelser til indretning af området, ligesom det er Oplevelsesbæltet Jyske Aas, der har ansvaret for den daglige drift og vedligehold, udover beskrevet vedligehold foretaget af kommunen samt ansvaret for sikkerheden/brugen af arealet og det informationscenter, der etableres her på.

Personale

Ingen

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Kvalitetsrapport for skoleåret 2013-14 på skoleområdet i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet skal på baggrund af kvalitetsrapporten for skoleåret 2013-14 godkende forslag til handlinger.

Sagsfremstilling

I kvalitetsrapporten for 2014 ses der tilbage på skoleåret 2013-14. Formålet med kvalitetsrapporten er at give Byrådet et indtryk af, hvordan skoleåret 2013-14 har udformet sig. Der er i forbindelse med vedtagelsen af skolereformen endvidere vedtaget nye rammer og retningslinjer for udarbejdelse af kvalitetsrapporter. Der er lagt op til, at man i højere grad på skole- og skolevæsensniveau sætter fokus på målstyring, jf. bekendtgørelse nr. 698 af 23/06/2014 om kvalitetsrapporter i folkeskolen.

De tilgængelige resultater i kvalitetsrapporten skal således ses som en slags "baseline" i forhold til, hvordan skolerne klarer sig i relation til målene med skolereformen forud for reformens implementering.

Skolebestyrelserne har fremsendt udtalelser er vedlagt som bilag.

På baggrund af data i kvalitetsrapporten samt skoleudviklingssamtalerne i december 2014, er det fagenhedens samlede vurdering, at skolerne i Brønderslev Kommune i høj grad leverer en god kvalitet med de ressourcer, der anvendes på området. På langt de fleste områder, der er målfastsat i skolereformen, ligger skolerne i Brønderslev Kommune mindst på niveau med landsgennemsnittet eller bedre. Dette må bl.a. tilskrives en meget stor arbejdsindsats af både ledere og medarbejdere i skolevæsenet.

Der er i Brønderslev Kommune tale om et godt udgangspunkt for det videre arbejde med de nationale målsætninger, der er i skolereformen.

Sammenholdt med de kortlægninger, de enkelte skoler har fået foretaget i forbindelse med Projekt Udvikling I Fællesskaber, vil kvalitetsrapporten danne baggrund for næste skridt både centralt og decentralt.

For Fagenheden for Børn og Kultur var det en meget positiv oplevelse at afholde skoleudviklingssamtalerne i december 2014, hvor der var god mulighed for at have en dialog om de lokale resultater og udviklingsmuligheder i relation hertil. Specielt var det positivt at høre elevrepræsentanternes bud på, hvordan de ser på kvaliteten af deres lokale skole og på kvalificeret undervisning generelt. Eleverne oplevede i høj grad lærere, som gør deres bedste for at tilrettelægge en god undervisning, hvor der er plads til både den faglige, personlige og sociale udvikling. Samtidig var de gode til at komme med bud på, hvor undervisningen med fordel kunne blive endnu mere spændende og motiverende.

I forhold til skolereformens elementer, er det generelle indtryk, at skolerne i første omgang har måttet fokusere på, hvordan organiseringen af den nye hverdag for både medarbejdere og elever bedst muligt tilrettelægges. Reformen indeholder så mange nye elementer både på det organisatoriske og indholdsmæssige plan, at skolerne nødvendigvis har måttet prioritere i, hvilke områder, de i første omgang vil fokusere på. Senere i løbet af foråret 2015 vil der, som følge af Byrådets beslutning i Budget 2015 blive foretaget en evaluering af, hvordan reformen er kommet i gang. Denne evaluering vil blive forelagt byrådet i løbet af april/maj måned 2015 og vil indeholde en evaluering af nogle af de væsentligste indholdsområder samt en evaluering af rammerne for implementering af reformen.

Fagenheden for Børn og Kulturs samlede vurdering er, at skolernes arbejde med implementering af både skolereform samt Projekt Udvikling I Fællesskaber er godt på vej. Samtidig anerkendes det, at der er tale om en lang proces, der vil tage flere skoleår at få fuldt ud implementeret.

Udover de positive elementer, som Fagenheden for Børn og Kultur finder i dels data i kvalitetsrapporten samt i skoleudviklingssamtalerne, så er det samtidig vigtigt at anerkende og huske på, at der på skoleområdet er tale om store forandringer, både indholdsmæssigt, strukturelt og kulturmæssigt, hvilket fordrer, at man fra både Fagenheden for Børn og Kultur og politisk side må foretage en prioritering af, hvilke initiativer, der sættes i værk.

Med det in mente, vil Fagenheden for Børn og Kultur beskrive forslag til handlinger og indsatser, der vil bidrage til yderligere udvikling af skolerne i relation til både skolereformens målsætninger såvel som de lokalepolitiske målsætninger.

Forslag til handlinger på baggrund af kvalitetsrapporten:

1. Uddannelse af vejledere:

Der er et stort behov for og ønske om opbygning af en vejlederkultur på skolerne. Endvidere fremgår det af de skolepolitiske målsætninger for inklusion, godkendt af Børne- og Skoleudvalget i maj 2013, at ”skolernes medarbejdere og team har let adgang til kvalificeret vejledning og rådgivning fra skolens ressourcecenter og fra kommunens PPR i forhold til egen praksis, elevernes læring og læringsmiljøet”

Fagenheden for Børn og Kultur vil prioritere kompetenceudviklingsressourcer til uddannelse af vejledere på skolerne, så der i skoleåret 2015-16 vil blive igangsat uddannelsesforløb af læringsmiljøvejledere på skolerne.

2. Øget videndeling og fokus på læringsmål i undervisningen:

Et af de væsentlige elementer i skolereformen er, at der skal være et større fokus på læringsmål for de enkelte elever. Disse læringsmål skal udarbejdes på baggrund af nye fælles forenklede mål for de enkelte fagområder og skal danne baggrund for den undervisning, der tilrettelægges. Der er her tale om udfordring, som alle skoler står over for, og en af de indsatser, fagenheden i samarbejde med skolerne vil arbejde videre med er, hvordan disse processer med udarbejdelse af læringsmål og undervisningsforløb, der matcher, vil kunne støttes op af nogle administrative systemer og IT-løsninger, der letter og kvalificerer arbejdet. Den IT-arbejdsgruppe, der er nedsat på skoleområdet vil have dette i fokus i 2015 med henblik på evt. anbefalinger til fremtidige løsninger.

3. Udarbejdelse af nye lokale skolepolitiske målsætninger:

I forlængelse af arbejdet med visionen på skoleområdet (SUM), målsætningerne med skolereformen samt målene i Projekt Udvikling I Fællesskaber anbefales det, at der igangsættes en proces i 2015, hvor der tages politisk stilling til, hvordan de enkelte elementer i ovenstående kan forenkles i tydelige lokale skolepolitiske målsætninger med henblik på at give en fælles retning og forene de igangværende initiativer og målsætninger.

4. Udarbejdelse af principper for dialoger om elevernes og skolens resultater:

Skoleområdet er i en bevægelse, hvor der i højere og højere grad er fokus på resultater og målsætninger. Nogle af de målsætninger, der er indeholdt i skolereformen lægger sig op ad resultaterne af de nationale tests, der foretages på forskellige klassetrin. Endvidere lægges der op til, at elevernes trivsel i fremtiden skal måles i på en national fastlagt metode.

I Brønderslev Kommune bliver der, som beskrevet, endvidere foretaget kortlægninger i regi af Projekt Udvikling I Fællesskaber, hvor der bliver tilgængelige data på både skole- og klasseniveau.

Det er Fagenheden for Børn og Kultur indtryk for skoleudviklingssamtalerne, at flere skoler har nogle procedurer for, hvordan de arbejder lokalt med de resultater, der er tilgængelige på den enkelte skole, men samtidig er det også indtrykket, at der er relativ stor forskel på, hvordan disse resultater drøftes og anvendes.

Udtalelser fra skolebestyrelserne:

Kvalitetsrapporten har været til udtalelse i skolebestyrelserne i perioden fra 19. januar til 20. februar 2015.

Her følger nogle af de mest centrale udsagn fra skolebestyrelserne.

Skolebestyrelserne på hhv. Hjallerup Skole, Søndergades Skole, Hedegårdsskolen/Thise Skole, Skolegades/Serritslev Skoler samt Klokkerholm/Flauenskjold Skoler tager kvalitetsrapporten til efterretning og bakker op om de nævnte forslag til handlinger.

Skolebestyrelsen på Øster Brønderslev Centralskole bakker også op om handlingerne men påpeger samtidig, at det er vigtigt, at der også sættes ind i forhold til dels at nå inklusionsmålsætningen om at 96 % af eleverne er inkluderet i almenundervisningen og dels at øge kompetencerne hos lærerne set i forhold til kravet om linjefagskompetencer eller kompetencer svarende hertil. I forhold til dette er Fagenheden for Børn og Kultur og skolelederne opmærksomme på begge dele og vil arbejde kontinuerligt på begge delområder.

Bestyrelsen på Asaa/Agersted Skoler vurderer rapporten som et godt og anvendeligt værktøj og bakker op om handlingerne. De gør derudover opmærksom på, at den nye ressourcetildelingsmodel, der er indført med virkning fra skoleåret 2014-15 ikke i tilstrækkelig grad giver skolerne de nødvendige ressourcer til varetagelse af elevernes fastlagte undervisningstimetal.

Bestyrelsen på Toftegårdsskolen ser positivt på de handlinger, der foreslås i rapporten men gør opmærksom på, at der i statistikkerne over resultater ved afgangsprøverne også gemmer sig elever fra hhv. ADHD-klasserne og erhvervsklassen for hvem eksempelvis et 02-tal kan være en stor succes. De gør endvidere opmærksom på fortsat at have fokus på værdier som livsduelighed og sociale kompetencer; aspekter der ikke er så målbare.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at der lokalt i hhv. skolebestyrelser og medudvalg skal udarbejdes hhv. principper og retningslinjer for, hvordan disse tilgængelige data og resultater anvendes som dialog for udvikling af den pædagogiske praksis på skolerne.

Personale

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 3. marts 2015, pkt. 5:

Fagenheden for Børn og Kulturs forslag indstilles godkendt.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Lukning for ekspeditioner i Borgerservice, Dronninglund i juli måned 2015


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget anmodes om at godkende, at Borgerservice på Dronninglund Rådhus fremover holder lukket for personlige henvendelser i juli måned.

Sagsfremstilling

Erfaringerne viser, at det er en dårlig ressourceudnyttelse at holde åbent i Borgerservice på begge rådhuse i juli måned. Der skal være 2 medarbejdere på Dronninglund Rådhus om torsdagen for at betjene det antal borgere, der kommer af hensyn til sikkerheden og afvikling af pauserne.

Hvis der ikke er åbent på Dronninglund Rådhus, kan 2 medarbejdere mere holde ferie i juli måned, hvilket kan tilgodese medarbejdernes ferieønsker i større omfang. Der er ikke behov for de 2 medarbejdere i Borgerservice i Brønderslev mandag, tirsdag, onsdag og fredag - da der juli måned er færre personlige henvendelser i Borgerservice. Forslaget vil derfor medføre en bedre ressourceudnyttelse.

Antallet af medarbejdere er blevet reduceret med 1 i 2015 som følge af nye digitale løsninger, hvilket også gør det vanskeligere at få feriekabalen til at gå op, hvis der fortsat skal 2 medarbejdere til Dronninglund om torsdagen.

Forslaget vil primært få konsekvenser for de borgere, der skal have nyt pas. For at imødekomme denne problematik vil Borgerservice orientere om ferielukningen i lokalaviserne, på hjemmesiden og på infoskærme i Borgerservice, så borgerne i god tid bliver orienteret herom og kan planlægge at få lavet pas i god tid inden juli måned.

De øvrige borgerhenvendelser der er til Borgerservice kan løses via videoløsningen på Dronninglund Rådhus, hvorfra der kan etableres kontakt til en medarbejder i Borgerservice i Brønderslev.

Stabsenheden for Service foreslår, at Borgerservice på Dronninglund Rådhus lukkes for personlig betjening i juli måned.

Personale

Forslaget giver mulighed for en hensigtsmæssig ressourceudnyttelse og planlægning af sommerferien for medarbejderne i juli måned, hvor der er færre henvendelser. Der vil blive mulighed for at imødekomme medarbejdernes ønsker i større omfang og ferien bliver afviklet over en kortere periode.

Beslutning

Godkendt.

Bendt Danielsen er imod, da han mener, der fortsat skal være mulighed for manuel betjening i juli.

Lene Hansen var fraværende.

Til toppen


16. Orientering om normering i daginstitutioner


Resume

Sagsforløb: ØK

Orientering og drøftelse af principper for vikardækning i daginstitutioner ved sygdom og fravær.

Sagsfremstilling

Under behandling af sagen vedrørende ”Normeringer i dagsinstitutioner” i Økonomiudvalget den 21. januar 2015 blev der udtrykt en usikkerhed i forbindelse med tolkningen af normeringen og vikardækningen i daginstitutionen samt konsekvenserne heraf, og det blev aftalt, at emnet skulle genoptages på et kommende temamøde.

Fagenheden vil ved Henning Risager på mødet nærmere forklare tildelingsmodellerne for normeringen i daginstitutionerne samt gennemgå principperne for vikardækning ved sygdom og fravær.

Beslutning

Udsat.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


17. Tilsagn om tilskud fra den regionale uddannelsespulje


Resume

Sagsforløb: BE/ØK

Brønderslev Kommune har fået tilsagn om tilskud på 540.000 kr. til den regionale uddannelsespulje. Midlerne skal benyttes til at opkvalificere ledige indenfor områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste 6 måneder. Konkrete opkvalificeringskurser og uddannelser fremgår af en udarbejdet positivliste.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

På finansloven 2015 er der afsat en bevilling på 81,2 mio. kr. til en regional uddannelsespulje i forbindelse med forliget om reform af beskæftigelsesindsatsen. Bevillingen er fordelt på alle landets kommuner ud fra kommunernes relative andel af ledighedsberørte dagpengemodtagere.

Brønderslev Kommune har fået tilsagn om tilskud på 540.000 kr.

Af beskæftigelsesreformen fremgår det, at uddannelsesindsatsen skal målrettes ledige med færrest kompetencer. Desuden skal der skabes et øget fokus på jobrettet uddannelse, så de ledige i større grad besidder de kompetencer, som erhvervslivet efterspørger.

Med den regionale uddannelsespulje, kan kommunerne få dækket 80 procent af driftsudgifterne til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb – specifikt inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste 6 måneder. Kommunerne bliver kompenseret for de resterende 20 procent gennem bloktilskuddet.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har i samarbejde med arbejdsmarkedets parter i Beskæftigelsesrådet, udarbejdet en landsdækkende positivliste for den regionale uddannelsespulje. Listen gælder i perioden 1. januar 2015 til 31. marts 2015. Den gældende positivliste er vedlagt som bilag.

STAR samarbejder med de regionale arbejdsmarkedsråd, om udarbejdelse af nye regionale positivlister gældende fra den 1. april 2015. De nye positivlister skal sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder i det enkelte arbejdskraftopland.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Økonomiudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 2. marts 2015, pkt. 11:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Økonomi

Tilsagn om tilskud på 540.000 kr. til regional uddannelsespulje målrettet ledige med færrest kompetencer udbetales af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ved godkendelse af endeligt revisionspåtegnet regnskab inden 1. april det efterfølgende år, at tilsagnet er givet. Kommunen kompenseres for de resterende 20 procent (135.000 kr.) gennem bloktilskuddet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


18. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Handicaprådets arbejde(Karsten Frederiksen)

Til toppen


19. Lukket punkt:


Til toppen


20. Lukket punkt: Kommunale bygninger


Til toppen


21. Lukket punkt: Tilbud på kommunal areal


Til toppen


22. Lukket punkt: Salg af kommunal ejendom


Til toppen


23. Lukket punkt: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer


Til toppen


24. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 12. marts 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer