Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 22. april 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Ingen.

Henning Jørgensen deltog ikke i behandlingen af pkt. 15 og frem (dog pkt. 21).

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Regnskab 2014 for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FL/ØK/BY

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT fremsender Brønderslev Kommunes årsregnskab for 2014 med henblik på fremsendelse til revisionen, samt bevillingsmæssige godkendelser, herunder bevillingsmæssige overførsler fra 2014 til 2015.

Sagsfremstilling

Årsregnskabet for 2014 er udarbejdet under hensyntagen til bestemmelserne i den kommunale styrelseslov, regnskabsbekendtgørelsen og principperne for økonomistyring i Brønderslev Kommune. Regnskabet indeholder alle formelle krav stillet af centrale myndigheder.

Hovedtallene i årsregnskabet ser således ud:

i 1.000 kr.

Oprindeligt budget

Korrigeret budget

Regnskab

2014

Afvigelse

Overførsel til 2015

Skatter, udligning og tilskud

-2.165.155

-2.161.863

-2.147.917

-13.946

3.133

Driftsudgifter

2.108.048

2.125.720

2.120.077

5.643

15.584

Renter og kursreguleringer

8.881

7.555

7.405

150

Resultat drift i alt

-48.227

-28.588

-20.435

-8.153

18.717

Anlæg

75.470

97.079

53.504

43.575

41.207

Resultat drift + anlæg i alt

27.243

68.490

33.069

-35.422

59.924

Brugerfinansierede områder

0

0

-742

742

Resultat i alt

27.243

68.490

32.327

36.164

Det samlede regnskabsresultat viser et underskud på 32,3 mio. kr., hvilket er 5,1 mio. kr. større end det oprindeligt budgetterede, men 36,1 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

Driftsudgifterne, dvs. service- og overførselsudgifter samlet, landede 5,6 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Det svarer til en samlet afvigelse i forhold til det korrigerede budget på 0,26 %. Det vil sige, at udgifterne ligger meget tæt på resultatet af den 3. budgetopfølgning. I forhold til det oprindelige budget er driftsudgifterne ca. 12 mio. kr. højere. Vedrørende overførslen på driften fra 2014 til 2015 er den cirka på niveau med overførslen fra 2013 til 2014.

Anlægsudgifterne er 43,6 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Endvidere skal der overføres 41,2 mio. kr. fra 2014 til 2015. Mindre forbruget skyldes både, at en række afregninger er kommet senere end forventet, men også at en række af anlægsprojekterne er startet senere op end forventet.

Serviceudgifterne blev cirka 34,6 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret i 2014. Men det skal understreges, at da alle landets kommuners samlede serviceudgifter ligger under rammen, er der ingen sanktion på serviceudgifterne. Hovedårsagerne til merudgifterne på serviceområdet er flerårsaftalen (13,5 mio. kr.), flytning af mentorudgifter fra overførselsudgifter (5,0 mio. kr.), Ungecentret (4,4 mio. kr. vedr. børne- og familieområdet) og misbrugsområdet (2,3 mio. kr.)

Den største udfordring i forhold til serviceudgifterne er således merforbruget i forhold til flerårsaftalen på samlet 13,5 mio. kr. Flerårsaftalen dækker perioden 2014-2017, og Byrådet skal derfor tage stilling til, hvordan overførsel af underskuddet på flerårsaftalen skal håndteres. Forretningsledelsens forslag til håndtering af flerårsaftalen fremgår af Forretningsledelsens bemærkninger. Det skal understreges at merudgiften på de 13,5 mio. kr. ikke fremgår af oversigt over overførte beløb til (Økonomisk Decentralisering) til 2015.

Brønderslev Kommune har løbende i 2014 forbedret likviditeten. Det er således lykkedes ved udgangen af 2014 at øge kommunens gennemsnitlige likviditet (målt over 12 måneder) med 21 mio. kr., sammenlignet med udgangen af 2013.

For nærmere redegørelse for regnskabsresultatet henvises til vedlagte årsberetning.

Revisionen afgiver efterfølgende beretning om revision af årsregnskabet til Byrådet inden den 15. juni 2015. Byrådet skal herefter inden 1. september 2015 indsende regnskabet til Tilsynsmyndigheden sammen med Revisionsberetningen og de afgørelser, som Byrådet har truffet i forbindelse med behandlingen af revisionsberetningen.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår:

 • At Brønderslev Kommunes regnskab for 2014 godkendes og oversendes til Revisionen
 • At afvigelser mellem budget og regnskab godkendes
 • At Byrådet godkender genbevilling i 2015 af uforbrugte driftsmidler med i alt 15.583.698 kr.
 • At Byrådet godkender overførsel til 2015 af finansieringsbeløb med i alt 3.133.000 kr., svarende til den forventede efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2014
 • At Byrådet godkender genbevilling i 2014 af uforbrugte anlægsmidler med i alt 41.207.130 kr.
 • At Byrådet tager stilling til Forretningsledelsens forslag til håndtering af flerårsaftalen
Indstilling

Forretningsledelsen, 7. april 2015, pkt. 5:

Regnskab gennemgået, og stabsenhedens indstillinger anbefales.

Vedrørende behandlingen af flerårsaftalens underskud i 2014 bemærker Forretningsledelsen følgende:

Ved Økonomiudvalgets behandling af status for flerårsaftalen i januar 2015 blev der redegjort for, hvordan der bliver arbejdet på at opnå besparelsen. Heraf fremgik bl.a. at forventningen for 2015 var, at årets besparelsesmål ville kunne blive ”næsten nået”, men at det ville blive umuligt at indhente eller afdrage på 2014 efterslæbet på ca. 13,5 mio. kr.

Det foreslås derfor, at Økonomiudvalget tager stilling til de 2 nedenstående muligheder i forhold til behandling af underskuddet på flerårsaftalen fra 2014 til 2015.

 1. At underskuddet overføres til 2015, men at det samtidigt forventes, at der overføres i tilsvarende underskud til 2016. Dvs. det ikke bliver en del af målet for budgetopfølgningerne i 2015, at der skal afdrages på det opsparede underskud. (en form for parkering af underskuddet)
 2. At underskuddet, ud fra anerkendelse af at der har været opstartsproblemer på områderne, helt ekstraordinært ikke overføres til 2015, men i stedet afskrives. Men at der samtidigt slås fast at fremtidige underskud vil blive overført som aftalt i flerårsaftalen.
Beslutning

Stabsenhedens forslag indstilles godkendt, med anbefaling af Forretningsledelsens forslag 1 til håndtering af flerårsaftalens underskud.

Bilag

Til toppen


4. Forbrugsrapport pr. 31. marts 2015


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiafdelingen har udarbejdet forslag til månedlig afrapportering på budgettet. Forslaget fremsendes til drøftelse omkring form og indhold.

Sagsfremstilling

Borgmesteren har anmodet om en månedlig afrapportering på budgettet. På den baggrund har Økonomiafdelingen udarbejdet forslag hertil. Forslaget består af to rapportudtræk fra kommunens Økonomisystem:

 • Rapportudtræk hvor forbrug og budget er opgjort på udvalgsniveau og de enkelte politikområder under hvert udvalg
 • Rapportudtræk hvor forbrug og budget er opgjort på funktionsniveau, hvilket, som udgangspunkt, matcher oversigten fra "Budgetmappen"

Rapportudtrækkene tager udgangspunkt i "standardrapporter" fra kommunens Økonomisystem. Rapporterne matcher som udgangspunkt den oversigt over budgettets fordeling, der fremgår af budgethæftet under de forskellige politikområder. Dette er dog ikke tekniske muligt at gøre på et enkelt politikområde "Forsikringer, beredskab og bygninger", under Økonomiudvalget, hvorfor udtrækket på dette område ser anderledes ud.

Der gøres opmærksom på, at rapportudtrækkene skal opfattes som en ukommenteret status på budgettet. En mere præcis gennemgang, hvor problemfelter og mindreforbrug beskrives, vil fortsat finde sted ved de kvartalsvise budgetopfølgninger, der fremsendes til politisk behandling.

Såfremt Økonomiudvalget ønsker oversigten hver måned forslås det, at den fremsendes pr. mail.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Økonomiudvalget drøfter

 • Om form og indhold af rapporterne matcher de ønskede informationer
 • Om materialet ønskes fremsendt pr. mail til udvalgets medlemmer en gang om måneden.
Beslutning

Rapporterne sættes indtil videre på som orienteringspunkt på hvert møde.

Bilag

Til toppen


5. Prioritering af anlægsmidler på Vej- og Parkområdet 2014 og 2015


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive anlægsbevilling på 9.800.000 kr. til anlægsprojekter på Vej- og Parkområdet. Bevillingen foreslås finansieret af rådighedsbeløb, der er afsat til formålet på budget 2015.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2014 afsat midler til anlægsprojekter inden for Vej- og Parkområdet i form af bl.a. asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter, brovedligeholdelse, grønne områder og lignende.

Rådighedsbeløbet til Vej- og Parkområdet var i 2014 på 9.800.000 kr. Der var i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2013 overført ikke forbrugte anlægsmidler. Tilbage til prioritering var således et restbeløb på 11.249.252 kr.

Teknik- og Miljøudvalget prioriterede på møde den 25. september 2014 hovedparten af disse midler.

På mødet vil prioriteringen blive gennemgået, herunder hvilke projekter, der er gennemført ultimo 2014 og hvilke projekter der forventes gennemført i foråret 2015.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning og drøfter processen for prioriteringen af anlægsmidler 2015.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at der er afsat 9.800.000 kr. i rådighedsbeløb 2015 til asfaltvedligeholdelse m. v.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 9. april 2015, pkt. 5:

Økonomikonsulent Birthe H. Pedersen og Vej- og Parkchef Peder Gregersen deltog i behandlingen af punktet.

Prioriteringen af 2014-anlægsmidlerne blev gennemgået, herunder hvilke projekter, der er gennemført ultimo 2014 og hvilke projekter der forventes gennemført i foråret 2015.

Udvalgsformanden gennemgik forslag til prioritering af dele af anlægsmidlerne for 2015. Udvalget godkendte formandens forslag således:

Færdselskampagner

62.500 kr.

Vandløb

500.000 kr.

Brøndriste

500.000 kr.

Småbyprojekter

40.000 kr.

Cykelstier (Nørregade, Brønderslev og Sterupvej mellem Jerslev og Sterup)

2.490.000 kr.

Trafiksikkerhedsprojekter i øvrigt

100.000 kr.

Restbeløbet prioriteres senere.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at Byrådet frigiver anlægsbevilling på 9.800.000 kr. til anlægsprojekter på Vej- og Parkområdet. Bevillingen foreslås finansieret af rådighedsbeløb, der er afsat til formålet på budget 2015.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


6. AVV - godkendelse af låneoptagelse


Resume

Sagsforløb: ØK

Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S (AVV) ønsker at optage et lån i 2015 på 30 mio. kr. til finansiering af anlægsaktiviteter. Denne låneoptagelse var forudsat i forbindelse med godkendelse af AVV’s budget for 2014 og beskrevet på ny ved fremsendelse af budget 2015.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til, hvorvidt der fremadrettet ønskes særskilt stillingtagen til AVV’s låneoptagelse – eller om denne godkendes i forbindelse med budgetgodkendelsen.

Sagsfremstilling

Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S (AVV) ønsker at optage et lån i 2015 på 30 mio. kr. til finansiering af anlægsaktiviteter. Denne låneoptagelse var forudsat i forbindelse med godkendelse af AVV’s budget for 2014 og beskrevet på ny ved fremsendelse af budget 2015.

AVV er oprettet som et interessentskab efter reglerne om fælleskommunale §60-selskaber og ejes af Brønderslev og Hjørring Kommuner.

Af AVV’s vedtægter fremgår bl.a. følgende:

 • Interessenterne hæfter solidarisk og ubegrænset overfor tredjemand for selskabets forpligtelser.
 • Bestyrelsen fremsender inden 1. juni forslag til drifts- og anlægsbudget for det efterfølgende kalenderår til interessenternes godkendelse.
 • Interessentskabets anlægsudgifter finansieres ved optagelse af lån, ved indskud eller ved forbrug af interessentskabets frie kapital.
 • Optagelse af lån samt afgivelse af kautionsforpligtelser og overtagelse af garantiforpligtelser, der ikke er sædvanlige inden for branchen, kræver godkendelse af alle interessenter.
 • For optagelse af lån, meddelelse af garantier m.v. gælder de regler som Indenrigsministeriet fastsætter i henhold til Lov om kommunernes styrelse.

Vedtægterne er senest godkendt i Byrådet 30. november 2011.

På baggrund af vedtægterne har vurderingen i Brønderslev Kommune hidtil været, at låneoptagelsen er blevet godkendt samtidig med AVV's budget, så længe låneoptagelsen er sædvanlig inden for branchen.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT er imidlertid blevet bekendt med, at Hjørring Kommune behandler AVV's låneoptagelse som en særskilt politisk sag, hvorfor Økonomiudvalget bedes tage stilling til, om Brønderslev Kommunes nuværende praksis skal fastholdes.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til, hvorvidt der fremadrettet ønskes særskilt stillingtagen til AVV’s låneoptagelse – eller om denne godkendes i forbindelse med budgetgodkendelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget fastholder hidtidig praksis. Der afholdes møde med Hjørring med hensigt at opnå fælles praksis.

Bilag

Til toppen


7. Ændring af bygningsmasse i ESCO-projekt


Resume

Sagsforløb: ØK

ESCO-projektet tager udgangspunkt i garanteret energibesparelse på et fastlagt antal kvadratmeter bygningsmasse.

Det betyder, Brønderslev Kommune har mulighed for at ændre på enkelte bygninger / bygningsdele i ESCO-projektet.

Fagenheden for Teknik og Miljø ønsker at ændre flere bygningsdele / bygningsmasser.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om de ønskede ændringer kan godkendes.

Sagsfremstilling

ESCO-projektet tager udgangspunkt i garanteret energibesparelse på et fastlagt antal kvadratmeter bygningsmasse.

Det betyder Brønderslev Kommune har muligheder for at ændre på enkelte bygninger / bygningsdele i ESCO-projektet.

Bygningsdele der anbefales udtaget af ESCO:

Asaa skole: Gammel inspektørbolig Ankervej 1.

Anvendes til musikhus – der skal findes plads til aktiviteterne inde på skolen.

Bygningen står på exit-strategi liste for faldefærdige huse. Der må ikke undervises i bygningen pga. indeklimaforhold (skimmelsvampe mm.)

Derfor udtages bygningsdelen af ESCO.

Søndergades Skole: Gamle barakker

Barakkerne er placeret på Søndergades Skole og anvendes til SFO. Elever flyttes til skolen.

Barakkernes tilstand er meget dårlig. Pedel og serviceleder kan ikke længere færdes på tag, idet der er fare for at træde gennem taget. Træplader på yderside af vægge er rådden. Døre- og vinduespartier står til udskiftning.

Det er ikke rentabelt at energirenovere på barakkerne, derfor udtages bygningsdel af ESCO.

Øster Brønderslev Skole: Gammel lærerbolig

Boligen er meget dårligt vedligeholdt, har i flere omgange været på spil for faldefærdige huse.

Bygnings tilstand er dårlig. Døre- og vinduespartier står for udskiftning. Varmeanlæg og belysning står til udskiftning. Isolering er minimal. Der er fugt / skimmelsvampe i kælder.

Bygningen anvendes få timer om dagen til SFO, derfor vil der ikke være økonomisk gevinst at have bygningen med i ESCO.

Børnehaven Rømersvej 2 – 4: Hele bygningen

Bygningen var i drift frem til 01. april 2015.

Er forladt og skal sælges.

Bygningen tages ud af ESCO pga. salg.

Børnehaven Nord & Syd: Helebygningen

Bygningen er fraflyttet. Aktiviteterne er flyttet til Dronninglund Skole.

Bygningens tilstand er under middel, dog bør gymnastiksal nedrives.

Bygningen tages ud af ESCO, da den står tom.

Nye bygninger der anbefales at indgå i ESCO:

Ungdomsklubben Præstevænget 1, Hjallerup

Ungdomsklubben ejes og drives af Brønderslev Kommune. Der er ingen planer om ændringer af bygningens anvendelse eller drift.

Bygningens tilstand er middel. Bygningen blev bygget om i 2010. Bygningen er energikrævende og mangler energiovervågning.

Ungdomsklubben ønskes ind i ESCO

Jobcenteret, Valdemarsgade 20, Brønderslev

Jobcenteret er ikke ejet af Brønderslev Kommune. Brønderslev Kommune står for drift og vedligeholdelse på bygningen samt betaler for energiforbruget. Brønderslev Kommune har en langtidslejekontrakt.

Bygningens tilstand er under middel. Vinduespartier er utætte, belysning er forældet, varmeanlæg mangler styring, og der er ingen energiovervågning.

Jobcenteret ønskes ind i ESCO.

Fagenheden Teknik og Miljø foreslår, at de foreslåede ændringer af bygningsmassen i ESCO-projektet godkendes.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt pånær Jobcenter, hvor der ønskes notat om økonomi og forbedringer for jobcenter inden endelig stillingtagen.

Til toppen


8. Anmodning om godkendelse af salg af almene boliger


Resume

Sagsforløb: ØK

Boligforeningen PM ønsker at sælge 5 familieboliger beliggende Gærdesmuttevej 14-22, Stenum, da det ikke er muligt at udleje boligerne.

Landsbyggefonden har ingen bemærkninger til afhændelse af boligerne.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der kan gives tilladelse til at boligerne afhændes.

Sagsfremstilling

Boligforeningen PM ønsker at sælge 5 familieboliger beliggende Gærdesmuttevej 14-22, Stenum, med den begrundelse, at boligerne har stået tomme siden maj 2014. Det har ikke været muligt at genudleje boligerne, og der har været udlejningsproblemer gennem mange år. Lejlighederne annonceres til udlejning både på boligforeningens hjemmeside samt ved ejendomsmægler.

Der er tale om en etplans rækkehusbebyggelse. Byggeriet er opført i 1985, og fremstår i en almindelig vedligeholdelsesstand. Dog begynder vinduespartierne at trænge til udskiftning. Køkkener og badeværelser bærer præg af, at de er fra 1985, og har været udsat for sædvanligt slid og ælde.

Landsbyggefonden er blevet hørt, og deres konklusion er, at de ikke forventer, der kan genskabes en efterspørgsel efter de 5 familieboliger, idet en ombygning vil være kostbar og ikke samfundsøkonomisk forsvarlig. Ligeledes finder Landsbyggefonden ikke, at der i denne sag er grundlag for at yde særlig driftsstøtte og har således ingen bemærkninger til en afhændelse af de 5 familieboliger.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget drøfter, om der kan gives tilladelse til, at de fem boliger afhændes.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at boligerne ikke er behæftet med lån, og derfor har Brønderslev Kommune ikke nogle udestående garantier behæftet på ejendommen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Ansøgning om kommunegaranti til renoveringsarbejde i ungdomsboligerne Det Gamle Mejeri


Resume

Sagsforløb: ØK

Den selvejende institution, "Ungdomsboligerne Det Gamle Mejeri" har fremsendt anmodning om godkendelse af kommunegaranti i forbindelse med optagelse af lån på 1,5 mio. kr. til renoveringsarbejder.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Det Gamle Mejeri har fremsendt anmodning om godkendelse af kommunegaranti i forbindelse med at institutionen vil igangsætte en renovering af ungdomsboligerne. Formålet med renoveringen er at understøtte, at ungdomsboligerne bliver mere attraktive for unge under uddannelse og andre unge.

I henhold til Bekendtgørelsen om drift og tilsyn med ungdomsboliger, § 15, skal Byrådet godkende "Forbedringsarbejder, om- og tilbygninger og større renoveringsarbejder, der skal finansieres ved låneoptagelse eller ved lejeforhøjelser eller midlertidigt finansieres med midler, der er henlagt til formålet."

I ansøgningen oplyses, at projektet forventes at have et samlet omfang på 1,5 mio. kr., der ønskes en kommunal lånegaranti til.

Der gøres endvidere opmærksom på, at arbejdet og udgiften ikke vil medføre lejeforhøjelser, samt at beboerrepræsentanten i bestyrelsen har været med i beslutningsprocessen.

Det oplyses, at lånet forventes afdraget over 20 år. Det kan ligeledes oplyses, at Det Gamle Mejeri i dag har to kreditforeningslån, der snart er udbetalt, samt et afdragsfrit lån til Hypotekbanken, hvor afdrag skal påbegyndes senest i 2038.

Da der er tale om støttet byggeri i form af almene ungdomsboliger, påvirker en kommunegaranti, jfr. Lånebekendtgørelsens § 3, stk. 2, nr. 1, ikke kommunens låneramme.

Ansøgning er vedlagt som bilag.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Økonomiudvalget godkender

 • ansøgning om iværksættelse af renoveringsarbejde, der låneoptages
 • kommunegaranti på op til 1,5 mio. kr.
Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Planstrategi 2015


Resume

Sagsforløb: ØK

På Byrådets temamøde den 25. februar 2015 blev Byrådet præsenteret for mulige emner til den kommende Planstrategi 2015.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal nedsættes arbejdsgrupper indenfor hvert af emnerne: Byroller, Grønt Danmarkskort og energiplanlægning.

Arbejdsgrupperne får til opgave at beskrive, hvorledes problemstillinger indenfor hvert af de nævnte emner/temaer kan belyses og omsættes til reviderede/ændrede målsætninger, retningslinjer og rammer i kommuneplanen, samt hvorledes processen herfor kan foregå bl.a. gennem inddragelse af brugere/borgere/foreninger/organisationer.

Sagsfremstilling

Inden udgangen af 2015 skal Byrådet have offentliggjort en planstrategi. Planstrategien skal blandet indeholde en status på planlægningen siden sidste kommuneplanrevision samt Byrådets strategi for den kommende revision af kommuneplanen. Den nye kommuneplan 2017-2029 skal være vedtaget inden udgangen af 2017.

Af planstrategien skal endvidere fremgå, om den kommende revision vil ske som en total revision af kommuneplanen, eller om der foretages revision af udvalgte temaer/geografiske områder eller om kommuneplanen vedtages uændret i forhold til den gældende kommuneplan 2013-2025.

På Byrådets temadag d. 25. februar 2015 blev den kommende planstrategi og indholdet i denne drøftet. Et resume af drøftelserne i de nedsatte grupper fremgår af dagsordenspunktets bilag.

På baggrund af drøftelserne på temamødet foreslår den administrative styregruppe for Planstrategi 2015, at der fokuseres på nedenstående 3 områder i det videre planstrategiarbejde:

1. Byroller.

Udvælgelse af indikatorer, som kan anvendes til udpegning af lokalbyer med vækstpotentiale/fastholdelsespotentiale. Fremtidige skoledistrikters betydning for lokalbyernes potentialer. Landdistriktspolitikkens målsætninger og udmøntning af disse i lokalbyerne/landdistrikterne gennem f.eks. lokale helhedsplaner.

2. Energiplanlægning - mål og handling

Udarbejdelse af forslag til overordnede kommunale målsætninger på energiområdet. Målsætninger, retningslinjer og rammer for udpegning af områder til vindmøller og biogasanlæg og andre større tekniske forsyningsanlæg. Udkast til handlingsplan, som sikrer realisering af de kommunale målsætninger med henblik på at nå den nationale målsætning om et fossilt frit Danmark i 2050.

3. Grønt Danmarkskort for Brønderslev Kommune

Udarbejdelse af et Grønt Danmarks kort for Brønderslev Kommune og synliggørelse af turistmæssigt potentiale i Nørre Ådalen, St. Vildmose, Asaa-området og Jyske Ås. Udarbejdelse af det Grønne Danmarks kort for Brønderslev Kommune er et af de obligatoriske emner, som Naturstyrelsen på nuværende tidspunkt har udmeldt vil komme til at fremgå af "Statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017", som ventes udsendt til kommunerne omkring sommeren 2015. En stor del af arbejdsgruppens arbejde vil bestå i at komme med bud på, hvorledes udpegningsgrundlaget for naturområder og økologiske forbindelser kan forenkles og tydeliggøres.

Fælles for de ovenfor nævnte arbejdsgrupper er, at de får til opgave at beskrive, hvorledes problemstillinger indenfor hvert af de ovenfor nævnte emner/temaer kan belyses og omsættes til reviderede/ændrede målsætninger, retningslinjer og rammer i kommuneplanen, samt hvorledes processen herfor kan foregå bl.a. gennem inddragelse af brugere/borgere/foreninger/organisationer.

Arbejdsgrupperne skal, under hensyntagen til den overordnede tidsplan for planstrategiarbejdet og den efterfølgende kommuneplanrevision, udarbejde bidrag til planstrategi 2015, som skal være klar til politisk behandling i august/september 2015.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


11. Planlægning af fremtidig byudvikling i form af boliggrunde


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til:

 • I hvilken rækkefølge, der skal planlægges, foretages jordkøb og etableres overordnede veje i de fire byudviklingsområder: Ådalen Nord, Hjallerup øst, Brønderslev sydby og Øster Brønderslev.
 • Om der skal foretages yderligere udlæg i kommuneplanen i de resterende byer.
 • Om der skal igangsættes nye byggemodninger i allerede lokalplanlagte områder.
Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø og Stabsenheden for Udvikling og Planlægning har udarbejdet en oversigt over udlagte boligområder i kommuneplan 2013-25 og byggegrunde til salg i kommunens byer. Alle områder er vist i skema, mens kun de større og aktuelle er nævnt i teksten.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, i hvilken rækkefølge, der skal planlægges, foretages jordkøb og etableres overordnede veje i de fire byudviklingsområder: Ådalen Nord, Hjallerup øst, Brønderslev sydby og Øster Brønderslev.

Økonomiudvalget behandlede igangsætning af planlægningen for Ådalen Nord i Brønderslev den 11. marts 2015. De øvrige byudviklingsområder og tilhørende disponering, områdeopdeling og vejforsyning vil blive forelagt politisk i separate punkter på dette og kommende møder.

Byudviklingsområde Brønderslev - Ådalen

Forløbet af Nordre Ringvej er fastlagt og danner afgrænsningen af boligområdet. Den nordlige del forventes anvendt til store grunde med byggefelter, der sikrer, at område med megen arkæologi friholdes for veje og byggeri. Der er igangsat udarbejdelse af detaljeret planlægning for Ådalen nord.

Byudviklingsområde Hjallerup øst

Der er ikke udlagt kommuneplanrammer for nyt areal til byudvikling i Hjallerup på grund af uafklarede grundvandsforhold på tidspunktet for kommuneplanens udarbejdelse. Kommuneplan 2013 har udlagt perspektivarealer. Der er en efterspørgsel efter byggegrunde i Hjallerup Øst. Der er et selvstændigt dagsordenspunkt om Hjallerup øst på dette møde.

Byudviklingsområde Brønderslev - sydby

Der er udlagt rammeområderne 01-B-38 og 01-B-43 i kommuneplanen. Der arbejdes med en overordnet etapedeling indenfor hele området mellem Kornumgårdsvej og Søndergade. Hvert underområde kan efterfølgende lokalplanlægges og udstykkes på enten kommunalt eller privat initiativ. Planen forelægges politisk efter den rækkefølge som Økonomiudvalget fastlægger.

En privat jordejer har ønsket at igangsætte planlægning af et område udenfor de udlagte rammeområder. Denne ansøgning behandles på et kommende møde i Økonomiudvalget.

Byudviklingsområde i Øster Brønderslev

På grund af uafklarede grundvandsforhold på tidspunktet for kommuneplanens udarbejdelse er der kun udlagt et perspektivområde. Arealet ligger syd for Øster Brønderslev mellem Engvej og Hvilshøjvej. Borgerforeningen anbefaler, at kommuneplanens perspektivområde udvikles til boligformål. Der er udarbejdet 3 forslag til udstykningsplaner. Planerne forelægges politisk efter den rækkefølge som Økonomiudvalget fastlægger.

Det foreslås at afholde et borgermøde om de tre forslag, inden der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan.

Eksisterende grunde i Øster Brønderslev

Der er lokalplanlagt og købt jord til 7 grunde ved Danserhøj. Byggemodningen er igangsat. I 2012-13 er der solgt 4 grunde i Ø. Brønderslev.

Eksisterende grunde i Hjallerup vest - Tennisskoven

Der er 10 ledige og byggemodnede grunde i etape III. Der er solgt 3 grunde i 2014. Fagenheden for Teknik og Miljø vurderer, at der er et rigeligt antal ledige grunde i Tennisskoven etape III. Det foreslås at vurdere udbuddet igen i oktober 2015.

Dronninglund - Moltkesvej

Der er 14 ledige, byggemodnede grunde på Moltkesvej, hvoraf 3 er reserverede. Der vurderes at være et rigeligt antal kommunale grunde i Dronninglund. Der er 40 private grunde til salg i Rævdalslunden og Sølunden i Dronninglund og en privat udstykker har udarbejdet lokalplan for endnu et område . Nye boligområder er udlagt i kommuneplanen men ikke lokalplanlagt. Stab/fagenhed vurderer, at der ikke er behov for yderligere udlæg til boligudvikling eller nye lokalplaner for boligformål i Dronninglund.

Asaa

Der er en grund til salg på Strandvænget. Der er ikke skrevet købere op til grunde i Asaa, og der forventes ingen større efterspørgsel efter byggegrunde i Asaa, når der ikke kan skaffes areal til boliggrunde på kystsiden af byen.

Brønderslev Kommune har mulighed for at udbyde kommunalt ejet jord til salg i form af byggegrunde ved den gamle campingplads, når der er udarbejdet en revideret lokalplan. Udarbejdelsen afventer en konstateret efterspørgsel.

Stenum

Private borgere er ved at undersøge mulighederne for at udstykke indenfor lokalplan 5313-02 ved Vanggårdsvej. Fagenheden bidrager i fornødent omfang.

Thise

Udstykning af 6 grunde i etape 1 i vedtaget lokalplan afventer gennemførsel af ekspropriationen, som blev besluttet sidst i 2014.

Fagenheden for Teknik og Miljø og Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår:

 • At der planlægges, foretages jordkøb og etableres overordnede veje i de fire byudviklingsområder i denne rækkefølge: Ådalen Nord, Hjallerup øst, Brønderslev sydby og Øster Brønderslev.
 • At der ikke igangsættes yderligere planlægning for boliger i de resterende byområder, herunder Dronninglund.
 • At behovet for byggemodning af næste etape i Tennisskoven vurderes igen i oktober 2015.
Personale

Ingen

Beslutning

Godkendt.

Mulighederne i Brønderslev Syd afklares nærmere i forhold til erhverv m.v.

Bilag

Til toppen


12. Forslag til dispositionsplan for Hjallerup Øst


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til en dispositionsplan for Hjallerup Øst samt undersøgt mulige modeller for finansiering af den overordnede infrastruktur.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om forslaget til dispositionsplan kan godkendes.

Sagsfremstilling

I kommuneplanen er området "Hjallerup Øst" udlagt som et ca. 40 ha stort perspektivområde til boligformål. Området er ikke rammeplanlagt i kommuneplanen, da udlæg af nye byudviklingsarealer i Hjallerup har afventet statens grundvandskortlægning. Grundvandskortlægningen er afsluttet og området er "frikendt" for grundvandsinteresser. For at få fastlagt den overordnede struktur for området er der udarbejdet en dispositionsplan for området. Dispositionsplanen skal danne grundlag for fremtidig kommuneplanlægning og lokalplanlægning for området.

Forslag til dispositionsplan

I forslag til dispositionsplan fastlægges den overordnede vejstruktur for området i form af en videreførelse af den eksisterende stamvej Østermarken mod øst og nord til Hjallerupvej. Desuden forlænges Skelbakken op til Østermarkens forlængelse. Derudover fastlægges det fremtidige hovedstinetværk. Området opdeles i dispositionsplanen i etaper. For hver etape skal der udarbejdes en udstykningsplan med placering af interne veje, stier, grønne områder mv. Ved en udbygning af området med parcelhuse forventes en samlet rummelighed på ca. 300 nye boliger. Udover at fastlægge den overordnede infrastruktur og etapeopdeling fastlægges også en række principper for udbygning af området, herunder principper for:

 • Områdets vej- og stibetjening
 • Bebyggelse
 • Friarealer
 • Håndtering af overfladevand

I etape I er inddraget det eksisterende boligområde ved Skelbakken med tilhørende friareal. Ved inddragelse af den eksisterende Skelbakken-udstykning i etape I kan det eksisterende friareal medregnes til at opfylde det samlede krav om friarealer for etapen. Det eksisterende friareal er meget stort i forhold til boligområdet og det vil derfor være hensigtsmæssigt, at det er friareal for et større område, for ikke at bruge for meget af arealressourcen. Løsningen forudsætter, at der indledes en dialog med grundejerforeningen, der har råderet over arealet.

Finansieringsmodeller

Da området forventes udviklet af både kommunen og private investorer er der behov for at fastlægge en model for finansiering af områdets overordnede infrastruktur. Udgangspunktet er, at den overordnede infrastruktur skal finansieres gennem den samlede udstykning uden udgift for Brønderslev Kommune. Fagenheden vurderer, at der overordnet er tre løsningsmuligheder.

Gennem vejbidragsloven har kommunen mulighed for at pålægge vejbidrag for veje og stier for de ejendomme, der grænser direkte op til de veje/stier, der opkræves bidrag for. Det betyder, at der vil være en del af området, der ikke kan opkræves bidrag fra, da ikke alle dele grænser matrikulært op til det nye stamvejsnet. Reglerne i vejbidragsloven fastsætter desuden en beregningsmodel for hvordan bidragene skal udregnes, der baseres på tre kriterier: Facadelængde mod vejen, ejendommens areal samt et tredie kriterie, der enten kan være ejendommens (forventede) benyttelse eller ejendomsværdien. Mulighederne i vejbidragsloven giver ikke mulighed for at pålægge ensartede bidrag for hele området.

Reglerne i vejbidragsloven erstattes af en ny lov om offentlige veje, der træder i kraft den 1. juli 2015. De nye regler giver bedre mulighed for at pålægge ensartede bidrag for hele området ud fra den forventede udnyttelsesgrad. Om en sag skal behandles efter de gamle eller nye regler afhænger af, om der er opstartet en "vejsag" før eller efter den 1. juli 2015.

Den tredie model er "Ådalsmodellen", hvor kommunen opkøber hele området og derefter sælger det til private udviklere i storparceller og/eller selv foretager udstykningen. Gennem prisen for storparcellerne kan kommunen pålægge ensartede udgifter i forhold til de enkelte parcellers forventede udnyttelsesgrad. Modellen er dog afhængig af, at kommunen har adgang til at erhverve arealerne.

Fagenheden foreslår, at udvalgene drøfter de forskellige modeller, men afventer en endelig stillingtagen til modellerne er belyst yderligere.

Den videre proces

Dispositionsplanen er ikke en lovbestemt plan og er derfor ikke underlagt planlovens høringsprocedurer. Fagenheden foreslår, at der ikke afholdes en egentlig høring om planen, da der skal gennemføres offentlige høringer i forbindelse med kommuneplantillæg og lokalplaner. Fagenheden foreslår, at der i stedet afholdes et møde med lodsejerne i området samt Hjallerup Samvirkes byudviklingsudvalg om dispositionsplanen. Fagenheden foreslår, at der er politisk repræsentation med til mødet. På baggrund af mødet kan der evt. ske en tilretning af planen inden den forventes forelagt til endelig vedtagelse inden sommerferien. I forbindelse med endelig vedtagelse af planen kan der samtidigt ske igangsætning af kommuneplantillæg og lokalplan for første etape.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender forslag til dispositionsplan og drøfter den politiske repræsentation til mødet med områdets interessenter.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 9. april 2015, pkt. 7:

Fagenhedens forslag til dispositionsplan indstilles godkendt som foreslået.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Til toppen


13. Ansøgning om nyt vindmølleområde ved Taffelgårdsvej


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Lemvigegnens Landboforening har på vegne af en gruppe lodsejere fremsendt en ansøgning om udlæg af et nyt vindmølleområde ved Taffelgårdsvej i Store Vildmoseområdet.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes planlægning for projektet.

Sagsfremstilling

Lemvigegnens Landboforening har på vegne af en gruppe lodsejere fremsendt en ansøgning om udlæg af et nyt vindmølleområde ved Taffelgårdsvej i Store Vildmoseområdet. Ansøger har anmodet om foretræde for Teknik- og Miljøudvalget.

Ansøgningen omhandler opstilling af 5 (evt. 6) 150 m høje vindmøller på en øst-vestlig linie nord for Taffelgårdsvej ved Store Vildmose. Vindmølleprojektet forventes at årligt at kunne producere ca. 12.000 husstandes årlige elforbrug. De eksisterende vindmøller i kommunen producerede i 2014 energi svarende til ca. 85 % af kommunens samlede energiforbrug. Dertil kommer, at der er igangsat planlægning for udvidelse af vindmølleparken ved Nejst samt planlægning for et vindmølleprojekt nord for Asaa.

Plangrundlag
Området er ikke udlagt til vindmølleformål i kommuneplanen. Gennemførelse af projektet forudsætter derfor udarbejdelse af nyt plangrundlag - herunder kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering samt lokalplan. VVM-redegørelsen skal redegøre for en række forhold - herunder støjbelastning af naboer, skyggegener, landskabelig påvirkning, påvirkning af naturen mv. I forbindelse med VVM-redegørelse og kommuneplantillæg skal der afholdes fordebat. I debatfasen har borgerne og andre interessenter mulighed for at komme med bemærkninger til, om området skal udlægges til vindmølleformål samt forslag til andre forhold, der skal belyses i VVM-redegørelsen.

Naboforhold

Støjberegningerne viser, at støjgrænserne for både almindelig og lavfrekvent støj er overholdt med god margin. Den vejledende grænse på 10 timers årligt skyggekast på nabobeboelser er ligeledes overholdt med god margin.Der er få beboelser i nærområdet. Der er 4 beboelser inden for 1 km af vindmølleprojektet og 49 beboelser inden for 2 km.

Natur- og landskabsforhold

Området hvor vindmøllerne ønskes opstillet er forbundet med nogle af kommunens væsentligste natur- og landskabsinteresser. Vindmøllerne foreslås opstillet inden for, eller umiddelbart uden for, følgende udpegninger:

 • Uforstyrret landskab
 • Særligt værdifuldt naturområde
 • Værdifuldt kulturmiljø
 • Geologisk interesseområde og beskyttelsesområde
 • Skovbyggelinien (delvist)
 • Særligt værdifuldt landskab (placeret lige uden for afgrænsningen)
 • Økologisk forbindelse (placeret lige uden for afgrænsningen)
 • Natura2000 område (placeret lige uden for afgrænsningen)

Som udpegningerne illustrerer, er der store natur og landskabsværdier i området. Fagenheden vurderer, at opstilling af vindmøller i området ikke kan ske uden væsentlige negative konsekvenser for både områdets natur- og landskabsindhold.

Området er bl.a. udpeget som uforstyrret landskab. Områdets udpegning til uforstyrret landskab og opstilling af vindmøller er direkte modsatrettede.

Hvis vindmølleprojektet skal gennemføres vil det kræve, at udpegningen som uforstyrret landskab ophæves eller reduceres. Beskyttelse af bl.a. de uforstyrrede landskaber er en del af de statslige interesser i den kommunale planlægning. Naturstyrelsen udtalte i forbindelse med det tidligere vindmølleprojekt ved Manna Kær, der var beliggende inden for samme udpegning, følgende om ophævelse/reduktion af det uforstyrrede landskab: ”Som udgangspunkt må kommunen ikke reducere udpegninger af værdifulde landskaber (herunder uforstyrrede landskaber), og gældende retningslinjer i kommuneplanen for landskabsbeskyttelsen må ikke svækkes. Hvis en kommune ønsker at reducere i landskabsbeskyttelsen i kommuneplanen, skal der redegøres for den ændrede afvejning af interesserne i det/de berørte områder. Begrundelsen for ændringen skal forholde sig til de identitetsgivende landskabstræk, landskabsoplevelsen og sårbarheden i området, og vurderes i forhold til naturgrundlaget, kulturgrundlaget og den oplevelsesmæssige betydning.” Det vil være en forudsætning for gennemførelse af vindmølleprojektet, at udpegningen som uforstyrret landskab ophæves. Fagenheden vurderer, at der ikke landskabsmæssigt er grundlag for ophævelse af udpegningen. I forbindelse med den tidligere vindmøllesag i Manna Kær besluttede Byrådet på baggrund af et stort antal indsigelser at fastholde det uforstyrrede landskab og meddele afslag på vindmølleprojektet.

På sidste udvalgsmøde i Teknik- og Miljøudvalget blev der orienteret om et igangværende vindmølleprojekt ved Rendbæk i Jammerbugt Kommune. Vindmølleprojektet i Jammerbugt Kommune er placeret i udkanten af vildmoseområdet. Området er udpeget til vindmølleformål i Jammerbugt Kommunens kommuneplan. En mindre del af området ligger i udkanten af sammen udpegning til uforstyrret landskab som vindmølleprojektet ved Taffelgårdsvej. En mindre del af området berører desuden udpegninger til særligt værdifuldt landskab og geologisk interesseområde.

Området er et vigtigt område for fugle, herunder bl.a. fuglearterne pibe- og sangsvaner, gæs samt hjejle i form af fouragerings-, overnatnings- og rastetræk mellem Store Vildmose og habitatområderne i regionen (Vejlerne, Ålborg Bugt m.v.). Fagenheden vurderer, at vindmølleprojektet kan medføre negative konsekvenser for fuglenes træk samt overnatnings- og fourageringsmuligheder. Hvis der igangsættes planlægning for projektet skal der undersøges, om trækruterne for disse og evt. andre fuglearter påvirkes af vindmølleprojektet. Vindmølleprojektets placering mellem Ryå (der er en ledelinie i landskabet for trækkende fugle og fourageringsmulighed for flagermus) og habitatområdet Store Vildmose vurderes umiddelbart at kunne indebære væsentlige problemstillinger i forhold til fugle. Området omkring Grishøjgårds Krat er desuden hjemsted for traner. Et vindmølleprojekt i umiddelbar nærhed af Grishøjgårds Krat vurderes at kunne medføre negative konsekvenser for mulighederne for at opretholde traner i området.

Brønderslev Kommune arbejder med naturgenopretningsprojekter i Store Vildmose, der også har et turismemæssigt sigte. Opstilling af vindmøller i nærområdet vurderes ikke at harmonere med dette.

Vindmølleprojektet foreslås opstillet inden for 28 x totalhøjden af en eksisterende vindmøllepark i Aalborg Kommune. Hvis der arbejdes videre med projektet, skal det undersøges om der opstår et negativt samspil mellem parkerne.

På baggrund af de natur- og landskabsmæssige værdier i området anbefaler fagenheden for Teknik og Miljø, at der meddeles afslag til vindmølleprojektet.

Fagenheden for Teknik- og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget meddeler afslag på igangsætning af planlægning for det ansøgte vindmølleområde.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 9. april 2015, pkt. 3:

Jens Christensen og Jørn Larsen var mødt som repræsentanter for en gruppe lodsejere, der ønsker vindmøllerne opstillet.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at der igangsættes planlægning for det ansøgte vindmølleområde

Johannes Trudslev ønsker at meddele afslag på igangsætning af planlægning for det ansøgte vindmølleområde

Uden indstilling - Karsten Frederiksen

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt, således foroffentlighedsfase igangsættes. Yderligere planlægning afventer resultat af foroffentlighedsfase.

Arne M. Jensen er imod, da det ikke forventes muligt at gennemføre projektet bl.a. pga. naturmæssige forhold, hvorfor det vil være spild af kommunale og projektmagers ressourcer

Karsten Frederiksen ønsker ikke at tage stilling.

Bilag

Til toppen


14. Behandling af indsigelser i fordebat om energianlæg ved Øster Kærvej


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget skal behandle resultatet af fordebat om kommuneplantillæg nr. 21 for flisværk og solceller. Der er kommet én indsigelse. Indsigelsen foreslås afvist. Der er kommet nogle forslag om sammenknytning af stier. Dette forslag foreslås taget op igen senere i processen.

Sagsfremstilling

Brønderslev Varme A/S har ansøgt om planlægning for et nyt flisværk og mulighed for solfangere i en senere etape. Gennemførelsen af projektet forudsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg nr. 21, der sammenlægger dele af det nuværende rammeområde 01-E-03, dele af åbent land, hele rammeområde 01-R-08 og rammeområde 01-E-11 som vist på kort. Sagen har været behandlet på Økonomiudvalget den 11. marts 2015.

Projektet har været sendt i fordebat fra 2. marts til 31. marts 2015. Ejeren af Eventyrvej 18-22 har indsendt en indsigelse i fordebatten. Indsigelsen er begrundet i, at hans værksted på nuværende tidspunkt ligger tæt ved det nuværende kraftvarmeværk. Bekymringen går på, at værkstedet bliver indeklemt mellem "to kæmpestore mastodonter af varmeværker".

Der udtrykkes frygt for gener af miljømæssig karakter samt øget trafik for uvedkommende.

Kommentar fra Fagenheden for Teknik og Miljø: Ejendommen Eventyrvej 18-22 er købt i 2011 og bygningen er opført i 2001. Begge dele er sket efter opførelsen af Kraftvarmeværket i 1996. Afstanden fra værkstedet på Eventyrvej 18 til det nye flisværk er minimum 230 meter, og det betyder, at Eventyrvej 18-22 efter Fagenhedens vurdering ikke bliver klemt inde mellem de to varmeværker.

Transporten af flis til flisværket skal ske via Erhvervsparkens forlængelse til Øster Kærvej og vil således ikke komme i nærheden af Virksomhedsvej 11. Flislagringen sker i en afstand af ca. 230 m fra Virksomhedsvej 11. Samlet set vurderes der ikke at være miljøgener ud over, hvad der må kunne forventes i et erhvervsområde. Der skal gennemføres VVM screening og udarbejdes miljøgodkendelse, inden flisværket kan tages i brug.

Sikringen af et stinet til det sydlige Brønderslev anses for at være i offentlighedens interesse og kan næppe virke generende for driften af erhverv på Virksomhedsvej 11.

En borger har indsendt nogle interessante forslag og kommentarer til tankerne om et energilandskab, som er en del af forarbejdet til projektet. Dette emne foreslås taget op igen senere i processen.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår,

 • at indsigelsen fra ejer af Virksomhedsvej 11 afvises, og
 • at forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan 01-T-01.01 udarbejdes
 • at forslaget om gennemførelsen af tankerne bag energilandskabet og sammenbinding af stier tages op senere.
Personale

Ingen

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


15. Behandling af fordebat for nyt erhvervsområde ved Østre Ringgade, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Der har været afholdt fordebat om planlægning for et nyt erhvervsområde, med mulighed for at placere et Jem & Fix byggemarked, ved Østre Ringgade i Dronninglund. I forbindelse med fordebatten er der afholdt et borgermøde om planerne med deltagelse af ca. 15 borgere. Der er modtaget 5 indsigelser mod projektet.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal arbejdes videre med et konkret kommuneplantillæg og lokalplan for projektet.

Sagsfremstilling

Jem & Fix ønsker at etablere et nyt byggemarked i Dronninglund på hjørnet af Østre Ringgade og Asåvej. Området er ikke udlagt til byudviklingsformål i kommuneplan 2013. Økonomiudvalget besluttede derfor den 21. januar 2015 at igangsætte en fordebat forud for udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan. I fordebatten er der modtaget 5 indsigelser mod planerne. Der blev desuden i fordebatten afholdt et borgermøde med deltagelse af ca. 15 borgere. De enkelte indsigelsespunkter er beskrevet i vedlagte indsigelsesnotat, hvori også ansøgers og fagenhedens bemærkninger er beskrevet. Indsigelserne omhandler overordnet to emner - placering i byen og konkrete gener for omkringliggende boliger.

Placering

Indsigelserne omhandler primært den konkrete placering af Jem & Fix, enten pga. konkrete gener ved placeringen eller pga. strukturelle betragtninger om byens handelsstruktur. Jem & Fix foreslås i stedet placeret ved de eksisterende erhvervsområder i den nordlige del af byen. Flere indsigere foreslår, at kommunen sænker prisen på den kommunale erhvervsjord på Nordre Ringgade for at gøre dette område mere attraktivt for Jem & Fix.

Fagenheden har tidligere i processen foreslået andre placeringsmuligheder, bl.a. ved Nordre Ringgade. Fagenheden ville foretrække en placering i den nordlige del af byen, da placeringen der vil understøtte den eksisterende struktur. På dagligvare- og udvalgsvareområdet arbejder fagenheden i øjeblikket med at koncentrere butikkerne mest muligt, for at skabe en struktur, hvor butikkerne understøtter hinanden og kan opnå synergieffekter. Det samme kunne gøre sig gældende for byggemarkederne. En placering i et erhvervsområde vil desuden medføre færre gener for beboelser. Ansøger har vurderet de forskellige placeringsmuligheder i byen og har ikke fundet en placering i de eksisterende erhvervsområder kommercielt interessant.

Gener for nærliggende boliger

I indsigelserne påpeges en række potentielle gener for de nærliggende boliger, primært på Klydevej og til dels Solparken. Indsigelserne er nærmere beskrevet i indsigelsesnotatet.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til om der skal udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan.

Hvis Økonomiudvalget beslutter, at der skal arbejdes videre med planlægningen, foreslår fagenheden, at der fastsættes bestemmelser i lokalplanen om:

 • bedre manøvreplads for varelevering, så sandsynligheden for bakkende lastbiler på Asaavej mindskes,
 • afskærmende beplantning mod øst, så der fortsat sikres en pæn indkørsel til byen,
 • skiltning og reklamering,
 • beplantning mellem parkeringsareal og Østre Ringgade, for at begrænse lysgenerne for boligerne på Klydevej.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 9. april 2015, pkt. 6:

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at der arbejdes videre med planlægningen, på de af fagenheden stillede vilkår, idet det skal sikres, at bakning på Asaavej ikke finder sted og der sikres tilstrækkelig lagerplads og afskærmning af udendørs oplag.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Ansøgning til Forsøgsordning for Kyst- og Naturturisme


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Fagenheden for Teknik og Miljø samt Stabsenheden for Udvikling og Planlægning har i samarbejde med lokale aktører i Asaa og på Asaa Havn udarbejdet en ansøgning til forsøgsordningen for kyst- og naturturisme.

Byrådet skal tage stilling til, om ansøgningen kan godkendes og indsendes til Naturstyrelsen.

Sagsfremstilling

Staten har igangsat en forsøgsordning for kyst- og naturturisme, hvor 10 projekter på landsplan udvælges over 2 ansøgningsrunder. 1. ansøgningsrunde havde frist den 15. januar 2015. Til næste ansøgningsrunde er der frist for indsendelse af ansøgning til forsøgsordningen den 1. maj 2015.

Formålet med ordningen er at styrke kvaliteten i dansk kyst- og naturturisme under hensyntagen til naturen og landskabet. Forsøgsordningen skal fremme den fysiske udvikling af kyst- og naturturisme inden for strandbeskyttelseslinjen og kystnærhedszonen. Brønderslev Kommune kan på lige fod med andre kystkommuner søge om, at en række fysiske projekter kan gennemføres inden for kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen.

Projekterne vil efter ansøgningsfristen blive sendt i høring hos berørte myndigheder. Den endelig udvælgelse af forsøgsprojekter forventes at ske i foråret og i sommeren 2015. Der er ingen midler til rådighed i forsøgsordningen, så projektet, der søges om, skal finansieres gennem midler andre steder fra.

Projekterne udvælges ud fra 3 kriterier:

 1. Der skal være et potentiale for udvikling af kyst- og naturturisme med mulighed for at tiltrække udenlandske turister.
 2. Etablering af konkrete fysiske projekter skal ske i tilknytning til øvrige turismemæssige aktiviteter. Dette er for at sikre synergi og sammenspil med de turistpolitiske overvejelser i kommunens planlægning.
 3. De fysiske projekter skal være bæredygtige, arkitektonisk indpasset i omgivelserne og opført under særlig hensynstagen til den omkringliggende natur og landskab.

Der kan alene søges om projekter på arealer, som enten er i kommunens eje eller, hvor kommunen har indgået aftale med grundejerne. Der kan ikke eksproprieres.

Der skal redegøres for eventuelle konsekvenser for internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttede arter (Natura 2000, bilag IV-arter). Der kan ikke fraviges for regler i naturbeskyttelsesloven om beskyttede naturtyper eller bestemmelser i fredningsafgørelser.

Der skal redegøres for forventede afledte udgifter til veje, parkering og kystsikring, samt hvordan udgifterne forventes afholdt. Der er ikke afsat økonomiske midler ved de statslige myndigheder.

Fagenheden for Teknik og Miljø samt Stabsenheden for Udvikling og Planlægning har i samarbejde med lokale aktører i Asaa og på Asaa Havn udarbejdet en ansøgning til forsøgsordningen. Brønderslev Kommune søger om et projekt omhandlende Asaa Havn. Projektet har til formål at styrke det miljø og det liv, som er eksisterende på havnen i dag med fokus på de naturoplevelser, som kan opleves i forbindelse med havet og kysten. Projektet indeholder et maritimt oplevelsescenter, som omdrejningspunkt for havnens aktiviteter, boliger, for tiltrækningen af turister, og forlængelse af den sydlige mole, for at fastholde sejlrenden til Asaa Havn.

Der har gennem arbejdet med ansøgningen været drøftet, om projektet skulle indeholde vindmøller med mulighed for at finansiere en forlængelse af den sydlige mole gennem opsætningen af vindmøllerne. Konklusionen på dette er blevet, at opsætning af vindmøller er urealistisk. Dette er begrundet i at et moleanlæg bliver for omfattende, når der skal holdes den lovmæssige afstand mellem vindmøller og boliger på havnen. Desuden vurderer fagenheden for Teknik og Miljø, at placeringen af vindmøller i et Natura2000 område med stor sandsynlighed udløser et afslag på ansøgningen.

Ansøgningen indeholder en beskrivelse af projektet samt diverse kortbilag og en aftale med Asaa Havn, som part i projektet.

Ansøgningen skal være indsendt til Naturstyrelsen senest den 1. maj 2015 og skal derfor være godkendt og underskrevet senest den 30. april 2015.

Fagenheden for Teknik og Miljø har den 15. april 2015, efter Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen, modtaget kommentarer til ansøgningen fra Asaa Bådelaug. Bilag herfor eftersendes.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender ansøgningen til forsøgsordningen for kyst- og naturturisme.

Personale

Ingen

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 9. april 2015, pkt. 8:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


17. Høringssvar Statens Natura 2000 planer for 2016-2021


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Naturstyrelsen har den 19. december 2014 sendt forslag til Natura 2000-planer for perioden 2016-2021 med tilhørende Strategiske Miljøvurderinger i offentlig høring med frist for afgivelse af høringssvar den. 10. april 2015. I Brønderslev Kommune ligger dele af to Natura 2000-områder, henholdsvis N12, Store Vildmose og N14, Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord.

Fagenheden har udarbejdet et forslag til høringssvar.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til høringssvar kan godkendes.

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen har den 19. december 2014 sendt forslag til Natura 2000-planer for perioden 2016-2021 med tilhørende Strategiske Miljøvurderinger i offentlig høring med frist for afgivelse af høringssvar den. 10. april 2015. I Brønderslev Kommune ligger dele af to Natura 2000-områder, henholdsvis N12, Store Vildmose og N14, Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord.

Natura 2000-planerne er bindende for myndighederne, herunder kommunerne.

Fagenheden har udarbejdet et høringssvar på baggrund af høringsmaterialet. Høringssvaret indeholder dels generelle bemærkninger vedrørende langsigtet målsætning, statens retningslinjer, virkemidler i form af økonomi, samt ændringer i form af tilstandsvurdering på arealer og dels specielle bemærkninger gældende for hvert af de to områder.

Centralt for kommunens generelle høringssvar er fagenhedens bekymring vedrørende de virkemidler, der anvises af staten til brug for at opnå gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget. Af statens virkemiddelkatalog fremgår det dels, at det er overladt til kommunerne at finansiere indsatser vedrørende invasive arter, levesteder for ynglefugle og klimaprojekter, dels at den grundlæggende finansiering af pleje af lysåbne naturtyper fortsat skal foregå via landdistriktsprogrammet og delvis EU-finansiering/national medfinansiering. Fagenheden udtrykker i høringssvaret konkret bekymring for den manglende finansieringsmulighed i forbindelse med sikring af gunstig bevaringsstatus for højmose i Store Vildmose og opfyldelse af den langsigtede målsætning.

Specielle bemærkninger vedrørende N12 - Store Vildmose:

Fagenheden stiller spørgsmål om en ændring af formuleringen af de generelle målsætninger for at bidrage til et optimalt kommunalt råderum for at sikre de naturværdier, der findes i området. Jammerbugt og Brønderslev Kommune har indgået et strategisk samarbejde om den fremtidige indsats med naturgenopretning og forvaltning af området, hvor foreløbigt en EU-Life projektansøgning er fremsendt for arealer i Jammerbugt Kommune.

Specielle bemærkninger vedrørende N14 Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord:

Fagenheden kommenteret mulighederne for f.eks. at opnå målsætning om sikring af levesteder for almindelig ryle i forhold til fugtighed af strandengsarealer og den naturlige udvikling i området. Desuden kommenteres der på en række fuglearters forekomst i forhold til statens egen kortlægning, og der peges på virkemidler og indsats i forhold til forstyrrelser, som staten selv er myndighed for f.eks. i forhold til de jagt- og forstyrrelsesfri vildtreservater.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender høringssvar til staten som foreslået.

Personale

Ingen.

Økonomi

Fagenheden henviser til høringssvarets kommentarer vedrørende virkemidler og øget kommunal finansiering heraf uden statslig kompensation.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 2. marts 2015, pkt. 6:

Sagen udsættes til udvalgets næste møde.

Teknik- og Miljøudvalget, 9. april 2015, pkt. 9:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

H. C. Holst og Knud L. Pedersen ønsker ikke høringssvaret godkendt og afsendt.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Mikael Klitgaard og Claus Kongsgaard tager forbehold.

Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


18. Forslag til Vandhandleplan 2015


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Forslag til Vandhandleplan 2015 for Brønderslev Kommune indeholder en beskrivelse af planen for realisering af de statslige vandplaners indsatsprogrammer. Forslaget til Vandhandleplanen er en tilrettet udgave af den tidligere vedtagne vandhandleplan, der blev ophævet i forbindelse med ophævelse af de tidligere vedtagne statslige vandplaner i 2012.

Byrådet skal tage stilling til om forslag til Vandhandleplan 2015 kan godkendes og udsendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Staten offentliggjorde den 30. oktober 2014 vandplanerne for 1. planperiode. Vandplanerne er blevet stærkt forsinkede, ikke mindst fordi Natur- og Miljøklagenævnet ophævede de oprindeligt vedtagne planer i december 2012. Det betød, at den oprindeligt godkendte vandhandleplan for Brønderslev Kommune ligeledes blev ophævet. Til trods for forsinkelsen er kommunerne fortsat forpligtet til at gennemføre vandplanens indsatsprogram i 1. planperiode, der udløber med udgangen af 2015.

Da indsatserne er detaljeret fastlagt i statens vandplaner, og da kommunerne er forpligtet til at sikre indsatserne gennemført, så har vandhandleplanen reelt kun til formål at fastlægge rækkefølge og tidsplan for gennemførelsen af de enkelte indsatser. Det er derfor i praksis formålsløst at udarbejde en vandhandleplan, men staten har fastholdt kommunernes forpligtelse i henhold til miljømålsloven. Fra og med næste planperiode (2016-2021) er lovgivningen blevet ændret således, at kravet om udarbejdelse af kommunale vandhandleplaner er bortfaldet.

Det foreliggende forslag til vandhandleplan er i vid udstrækning baseret på den tidligere vedtagne plan. Der er udelukkende foretaget korrektion af indsatsprogrammet i overensstemmelse med de nu vedtagne vandplaner. Det skal bemærkes, at den generelle indsats i forhold til at reducere udledningen af kvælstof og fosfor fra landbruget (indsats i forhold til kystvande) påhviler staten, og indsatsen gennemføres via randzoner, vinterafgrøder m.m. Kommunens ansvar er de indsatser der gælder miljøforbedringer i vandløb og søer, herunder restaureringer, fjernelse af spærringer, forbedret spildevandsrensning m.v. Det indsatsprogram, som Brønderslev Kommune skal gennemføre, er som følger (ændring i forhold til tidligere vandplan/vandhandleplan er vist i parates):

 • Restaurering af vandløb. Samlet vandløbslængde på 11 km (tidligere 25,4 km)
 • Genåbning af rørlagte vandløb. Samlet længde ca. 4,8 km (tidligere 7 km)
 • Fjernelse af spærringer. I alt 27 stk. (tidligere 32 stk.)
 • Biomanipulation i Klokkerholm Møllesø (uændret)
 • Forbedret spildevandsrensning på 161 ejendomme (tidligere 185 ejendomme)
 • Indsats overfor 5 overløb fra fælleskloakerede områder (uændret)

Indsatsen "Ændret vandløbsvedligeholdelse" er taget ud af vandplanerne generelt, og ligeledes er indsatsen overfor fosfortilførsel til Dronninglund Møllesø taget ud.

I forbindelse med ophævelsen af de tidligere vandplaner vedtog staten en bekendtgørelse, der gjorde det muligt for kommunerne at påbegynde indsatsen på vandløbsområdet. Den overordnede strategi for indsatserne på vandløbsområdet har i Brønderslev Kommune været at samle indsatserne i forhold til vandløbsregulativer jf. kommunens plan for revision af disse. Indsatserne er fordelt på 8 områder (vandløbsoplande). Status og tidsplan for arbejdet på vandløbsområdet er:

2013: Der er lavet forundersøgelse på indsatserne i oplandet til Voer Å, Sørå og Gerå.

2014: Der er igangsat forundersøgelser på alle indsatser i Ryå opland

2015: Der ansøges om finansiering af forundersøgelser på alle indsatser i oplandet til Liver Å og Uggerby Å.

Hele indsatsen på vandløbsområdet er finansieret via tilskudsordning fra staten, og gennemførelsen af de enkelte indsatser er derfor også betinget af, at der opnås tilskud. Hvis staten vurderer, at en indsats ikke er tilstrækkelig omkostningseffektiv, vil den således ikke blive gennemført. Gennemførelsen af indsatserne sker i øvrigt efter vandløbslovens almindelige bestemmelser, og lodsejerne involveres i processen fra starten af. Der er indtil nu realiseret et enkelt restaureringsprojekt, og der søges i august 2015 om tilskud til realisering af projekter i oplandet til Voer Å og Gerå og muligvis Ryå. Pga. forsinkelsen af vandplanerne og en meget omstændelig ansøgningsprocedure til tilskudsordningen, vil det ikke være muligt at gennemføre alle indsatser indenfor planperioden i 2015. Dette gælder ikke kun Brønderslev Kommune men er et generelt billede. Der er endnu ikke kommet udmeldinger fra staten om, hvorledes kommunerne skal forholde sig til de indsatser, der ikke når at blive gennemført i 1. planperiode.

I forhold til spildevandsindsatsen (overløb fra fælleskloakerede områder og spredt bebyggelse) skal denne indarbejdes i spildevandsplanen, når vandhandleplanen er endeligt vedtaget. Status er på nuværende tidspunkt, at indsatsen overfor overløb fra fælleskloakerede områder er gennemført. Indsatsen overfor spredt bebyggelse er opdelt i en såkaldt baselineindsats, der stammer fra de tidligere regionplaner, og som er indarbejdet i den gældende spildevandsplan. Indsatsen omfatter 98 ejendomme. Den supplerende indsats, der er fastlagt i vandplanerne, omfatter 63 ejendomme. Der er på nuværende tidspunkt meddelt påbud om forbedret spildevandsrensning til 11 ejendomme under baselineindsatsen. Planen er at meddele påbud til alle ejendomme under baselineindsatsen i løbet af 2015 og til ejendommene i den supplerende indsats i løbet af 2016. Der gives grundejeren en frist på 2 år til at opfylde påbuddet, hvilket betyder, at indsatsen er gennemført i løbet af henholdsvis 2017 og 2018. I forhold til indsatsen overfor spredt bebyggelse har staten accepteret, at gennemførelsen af indsatsen bliver forsinket.

I følge miljømålsloven skal forslag til vandhandleplanen være vedtaget senest 6 måneder efter offentliggørelsen af vandplanerne. Det vil sige senest 30. april 2015. Forslaget skal derefter i 8 ugers offentlig høring. Vandhandleplanen skal være vedtaget senest 1 år efter offentliggørelsen af vandplanerne (senest 30. oktober 2015).

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender udkast til Vandhandleplan 2015 for Brønderslev Kommune.

Personale

Kommunen er blevet kompenseret af staten for det ekstra arbejde som vandplanerne medfører.

Økonomi

Indsatserne på vandløbsområdet finansieres af staten via tilskudsordning. Indsatsen overfor overløb fra fælleskloakerede områder er finansieret af spildevandsforsyningsselskabet. Indsatsen overfor spredt bebyggelse finansieres af de enkelte grundejere.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 9. april 2015, pkt. 11:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

H. C. Holst og Knud L. Pedersen ønsker ikke at godkende udkastet til Vandhandleplan.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Mikael Klitgaard og Claus Kongsgaard tager forbehold.

Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


19. Flauenskjold Vandværk - Erhvervelse af jord på ekspropriationslignende vilkår


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

For at sikre kildepladsen og den fremtidige drikkevandsressource omkring Flauenskjold Vandværk, ønsker Flauenskjold Vandværk at erhverve et tilgrænsende landbrugsareal på 7.163 m2 fra ejendommen matr.nr. 33a, Vestengårdens Fjerding, Voer.

Byrådet skal træffe beslutning om at ville nedlægge forbud mod brug af gødning og sprøjtemidler på det tilgrænsende landbrugsareal på 7.163 m2, samt tage stilling til om det vil udvise vilje til at foretage ekspropriation af arealet, såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale mellem ejeren og Flauenskjold Vandværk.

Sagsfremstilling

Flauenskjold Vandværk med kildeplads er beliggende ud til Ålborgvej og til Bittebyvej (matr.nr. 27d, Vestengårdens Fjerding, Voer). Udvidelsesmulighederne begrænser sig til naboarealet mod syd (matr.nre. 33a og 34a, Vestengårdens Fjerding, Voer).

En større del af matr.nre. 33a og 34a, Vestengårdens Fjerding, Voer er i dag opdyrket. Flauenskjold Vandværk er meget interesseret i at erhverve en del af det tilgrænsende landbrugsareal (7.163 m3). Dels for at undgå anvendelse af gødning og sprøjtemidler nær vandværkets indvindingsboringer, og dels for at kunne etablere nye indvindingsboringer nær vandværket.

I den statslige afgiftsfinansierede grundvandskortlægning er indvindingsoplandet til Flauenskjold Vandværk udpeget som indsatsområde. Indsatsområder afgrænses indenfor nitratfølsomme indvindingsområder, hvor en særlig indsats er nødvendig for at opretholde en god grundvandskvalitet. Der vil på sigt blive udarbejdet en indsatsplan for området. Indtil vedtagelsen af en indsatsplan har Byrådet hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven § 24 til i nødvendigt omfang, at give påbud og/eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand, såfremt det kan begrundes at en given aktivitet kan true eller truer med at forurene vandindvindingsanlægget.

Brønderslev Kommune har i samarbejde med kommunens almene vandværker beregnet såkaldte BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO). Områderne er beregnet på baggrund af de faktiske forhold på kildepladserne, herunder geologien og indvindingsraten for de enkelte vandværksboringer. Indenfor BNBO bør anvendelse og håndtering af sprøjtemidler undgås.

Den del af matr.nre. 33a og 34a, Vestengårdens Fjerding, Voer som Flauenskjold Vandværk ønsker at erhverve ligger indenfor BNBO, og arealerhvervelsen er dermed i overensstemmelse med BNBO-projektets anbefalinger. Byrådet har hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven § 24, jf. Miljøbeskyttelsesloven § 63 til at ekspropriere arealet. Ved at Byrådet tilkendegiver vilje til ekspropriation sikres det, at ejers erstatning ved en frivillig afståelse af arealet er skattefrit, dvs. en erstatning på ekspropriationslignende vilkår.

Der er vedlagt to kortbilag, et kort med arealet som Flauenskjold Vandværk ønsker at overtage og et kort med BNBO afgrænsning.

Byrådet har den 22. maj 2013 truffet afgørelse i en lignende sag i forbindelse med afværgelse af en juletræskultur på nabomatriklen til Østvendsyssels Råvandsforsyning samt den 19. december 2012 i forbindelse med etablering af en ny kildeplads ved Nibstrup.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet træffer beslutning om at nedlægge forbud mod brug af gødning og sprøjtemidler på den del af det tilgrænsende landbrugsareal som er markeret på kortbilag (7.163 m2) samt udvise vilje til at foretage ekspropriation af arealet, såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale mellem ejeren og Flauenskjold Vandværk.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 9. april 2015, pkt. 13:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


20. Cykelstiprojekt for Sterupvej, Jerslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er blevet udarbejdet et stiprojekt for en dobbeltrettet cykelsti langs Sterupvej, som skal indgå i ekspropriationsmaterialet i forbindelse med den kommende åstedsforretning.

Byrådet skal træffe principiel beslutning om ekspropriation af arealer langs Sterupvej, hvorpå cykelstien skal anlægges.

Sagsfremstilling

Trafikministeriet har i efteråret 2014 givet tilsagn om tilskud på 1,66 mio. kr., svarende til 40 % af anlægsbudgettet til etablering af 2 cykelstier, dels én på Nørregade i Brønderslev by og dels én på Sterupvej mellem Jerslev og Sterup.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 9. februar 2015, at godkende igangsætning af ovennævnte cykelstiprojekter og afholde kommunes andel af anlægsomkostningerne på 2,49 mio. kr., over anlægsmidlerne for Vej- og Parkområdet 2015.

Kommunens rådgiver har nu udarbejdet et stiprojekt for Sterupvej, som skal indgå i ekspropriationsmaterialet i forbindelse med åstedsforretning og efterfølgende ekspropriation.

Projektet omhandler en dobbeltrettet cykelsti langs Sterupvejs østlige side, fra den sikre stikrydsning på Hjulskovvej ved Jerslev og frem til Sterup by.

Tidsplanen er, at der afholdes ekspropriation / åstedsforretning, i henhold til vejlovens kapitel 5 i maj måned, og at Byrådet træffer endelig ekspropriationsbeslutning i juni måned.

Der vil i august måned blive afholdt offentlig licitation for begge anlægsarbejder (Sterupvej - Nørregade) og udførelsen skal ske i september - november måned 2015.

Projektet vil blive gennemgået på mødet.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender stiprojektet for Sterupvej og videresender sagen til Byrådet med indstilling om at træffe principiel beslutning om ekspropriation af arealer til cykelstien langs Sterupvej, såfremt frivillige aftaler ikke kan indgås på åstedsforretningen den 18.-20. maj 2015.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 9. april 2015, pkt. 10:

Udvalget godkendte stiprojektet.

H. C. Holst ønsker ikke stiprojektet iværksat.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


21. Orientering om normering i daginstitutioner


Resume

Sagsforløb: ØK

Orientering og drøftelse af principper for vikardækning i daginstitutioner ved sygdom og fravær.

Sagsfremstilling

Under behandling af sagen vedrørende ”Normeringer i dagsinstitutioner” i Økonomiudvalget den 21. januar 2015 blev der udtrykt en usikkerhed i forbindelse med tolkningen af normeringen og vikardækningen i daginstitutionen samt konsekvenserne heraf, og det blev aftalt, at emnet skulle genoptages på et kommende temamøde.

Fagenheden vil ved Henning Risager på mødet nærmere forklare tildelingsmodellerne for normeringen i daginstitutionerne samt gennemgå principperne for vikardækning ved sygdom og fravær.

Indstilling

Økonomiudvalget, 11. marts 2015, pkt. 16:

Udsat.

Lene Hansen var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


22. Undervisning af asylklasser


Resume

Sagsforløb: IR/BS/ØK

Økonomiudvalget skal tage stilling til frigivelse af midler til kapacitetsudvidelse på Søndergade Skole.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Børne- og Skoleudvalgets møde den 3. februar 2015 har Fagenheden for Børn og Kultur arbejdet videre med 2 strategier i forhold til at imødekomme udfordringerne på Skolegades Skole.

Det udarbejdede notat peger på nogle aktuelle udfordringer i den aktuelle organisering af undervisningsopgaven på det 2-kulturelle område. Vedhæftede notat indeholder et fokus på både modtager- og asylområdet.

Der arbejdes på skoleområdet på to udfordringer omkring Skolegades Skole:

 • Kapacitetsproblemer/mangel på lokaler
 • Andelen af integrationselever i almen området

Fagenheden for Børn og Kultur ser et akut behov for at øge kapaciteten i Brønderslev by, idet andelen af både modtager- og asylelever forudses at være stigende. Det anbefales, at lokalerne i kælderen på Søndergades Skole renoveres, så asylklasserne fra august kan blive undervist på Søndergades Skole. Det er væsentligt, at processen vedrørende etablering af lokalerne igangsættes tidsnok til at lokalerne allerede fra starten af skoleåret 2015/16 vil være anvendelige til formålet.

Afdelingen Ejendomme og Service har udarbejdet overslag vedrørende renovering af 4 lokaler med tilhørende gangarealer til brug for skoleklasser i kælderen i fløj D. Udgiften for bygningsrenoveringen er beregnet til 685.000 kr.

Der er ikke krav om udgravning langs facader, hvorfor der ikke er medtaget udgifter hertil. Lokalerne udstyres med inventar, herunder skolemøbler, tavler mm. fra de skoler, som nedlægges pr. 1. august 2015.

Kapacitetsudvidelsen finansieres indenfor den fastsatte takst for asylelever.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår at, Børne- og Skoleudvalget tager stilling til frigivelse af midler til kapacitetsudvidelse på Søndergade Skole.

Skolechef Carsten Otte deltager i drøftelsen af dette punkt.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at Brønderslev Kommune opnår en indtægt pr. asylelev på 65.700 kr. pr. år for undervisning. I 2014 beløb denne indtægt sig til 1.932.480 kr, heraf blev der afholdt udgifter til løn og drift. Indtægten for 2015 kendes ikke, men det forventes at indtægten i år vil blive højere, idet der forventes at komme flere asylbørn. Med det foreslåede anlægsprojekt, vil en stor del af indtægten i 2015 blive anvendt hertil.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 14. april 2015, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


23. Udskiftning af selvbetjeningsautomater


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Selvbetjeningsautomaterne på bibliotekerne foreslås udskiftet. Udgiften hertil anslås til 532.790 kr.

Byrådet anmodes om at godkende overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2014 på 261.626 kr. og at beløb på 271.164 kr. frigives fra udvalgets anlægspulje 2015, således at der i alt frigives 532.790 kr.

Sagsfremstilling

Byrådet har vedtaget, at der skal være åbne biblioteker uden for betjent åbningstid. Selvbetjeningsautomaterne er eneste mulighed for at låne eller aflevere materialer i selvbetjent åbningstid, ligesom den nuværende personalenormering er afhængig af, at brugerne også i den betjente åbningstid kan betjene sig selv. Selvbetjeningsautomaterne er en forudsætning for de nuværende åbningstider og serviceniveau, både på de betjente og selvbetjente biblioteker.

Automaterne har siden 2013 oplevet stadig flere periodiske udfald, hvor lånerne ikke kan aflevere eller låne materialer. Biblioteket har logget fejlene og kan konstatere at antallet er stærkt stigende ligesom brugerne tilkendegiver stor utilfredshed med situationen. Det har ikke været muligt at løse problemet som skyldes fejl i hardwaren. Automaterne er installeret med software fra omkring 2000 og de forskellige fysiske komponenter er meget slidte, herunder harddiske, CPUer, scannere mm.

Brønderslev Biblioteks bibliotekssystem, materialebestand, selvbetjeningsautomater, gates og chipning hænger uløseligt sammen. Nye selvbetjeningsautomater anvender chip til at udlåne/aflevere som derfor skal være på alle materialer, hvilket betyder at alle automater på alle biblioteker skal udskiftes samtidigt. En eventuel fremtidig indførelse af åbent bibliotek i Brønderslev By vil kræve en bedre sikring af materialerne. Det betyder, at den indbyggede tyverisikring i chippene skal suppleres med gates ved dørene.

Med udskiftning af nuværende selvbetjeningsautomater vil integration med nyt bibliotekssystem være sikret.

Økonomi:

Specificering tager udgangspunkt i en række pristilbud fra leverandører i Danmark. Priserne i nedenstående er overslag beregnet som gennemsnit af de indhentede priser.

Der er indhentet tilbud på leasing hos Kommuneleasing. Leasing af automater og gates over 5 år vil koste ca. 150.000 kr. om året.

8 stk.

Selvbetjeningsautomater - 37.000 kr. pr. stk.

296.000 kr.

RFID-tags *

122.790 kr.

6 stk.

Personalescannere ** - 6.500 kr. pr. stk.

39.000 kr.

3 stk.

RFID-afleveringsvogne *** - 25.000 kr. pr. stk.

75.000 kr.

I alt incl. levering, opsætning, uddannelse af personale og support

532.790 kr.

* RFID-tags (kaldes også for chip) tillader trådløs kommunikation mellem udlånsautomater personalescannere, sorteringsautomater og det enkelte materiale. Prisen på en enkelt chip ligger mellem 2 og 4 kr. afhængigt af mængderabat og hvilken type materiale der skal tagges. Selve chipning kan foretages af bibliotekets eget personale. Det sker typisk ved at holde biblioteket lukket et par dage, og så sætte alt personale i gang med konvertering.

** Personalescannere er nødvendige for at ændre og kontrollere de oplysninger der ligger på den enkelte chip og for lægge nye materialer ind i biblioteksdatabasen.

*** RFID-afleveringsvogne kan med RFID-teknologi registrere om et materiale er afleveret korrekt, og sikre at de materialer der er reserveret bliver lagt til side til den rette låner.

Fritids- og Kulturudvalget, 7. april 2015, pkt. 5:

Udvalget besluttede at indstille ansøgningen godkendt. Indstillingen er betinget af Byrådets godkendelse af overførsel af 261.626 kr.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at der i Budget 2015 er afsat en pulje på 300.000 kr. til anlægsprojekter indenfor Fritids- og Kulturudvalgets område. Derudover viser regnskabet for puljen for 2014, hvor den udgjorde 1,0 mio. kr., et uforbrugt restbeløb på 261.626 kr. I forbindelse med Byrådets behandling af regnskabet, anbefales at beløbet overføres til 2015.

Beslutning

Indstilles frigivet.

Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


24. Høring af Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2015-2020 og Psykiatriplan 2015-2020


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS/HAR/ØK/BY

Region Nordjylland har sendt Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2015-2020 samt Psykiatriplan 2015-2020 i høring hos de nordjyske kommuner. Plan for sygehuse og speciallægepraksis omhandler planlægningsgrundlaget for regionens sygehuse samt aktiviteten på speciallægepraksisområdet i Region Nordjylland, mens Psykiatriplanen beskriver, hvordan behandlingspsykiatrien skal udvikle sig de kommende år.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har udarbejdet udkast til høringssvar til sygehusplanerne, som sendes til drøftelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

I henhold til Sundhedsloven er regionen i hver valgperiode forpligtet til at udarbejde en sundhedsplan for regionens samlede sundhedstilbud. Plan for sygehuse og speciallægepraksis og Psykiatriplanen indgår som delplaner i regionens samlede sundhedsplan. Regionen har udsendt høringsversioner af de to planer til bl.a. de nordjyske kommuner, og administrationen har udarbejdet vedlagte høringssvar til de to planer. Høringsperioden er på 8 uger og løber frem til den 24. april 2015.

Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2015-2020 omfatter planlægningsgrundlaget for regionens sygehuse samt aktiviteten på speciallægepraksisområdet i Region Nordjylland. Planen indeholder forslag til strukturelle ændringer og aktivitetstilpasninger på sygehuse og i speciallægepraksis, herunder vurdering af aktivitet på Brønderslev og Dronninglund sygehuse og justeringer i ydernumre på speciallægepraksisområdet. Derudover berører planen anbefalinger vedrørende forskellige typer af patientforløb i form af akutte og planlagte forløb, udredningsforløb samt kroniske og varige forløb.

Psykiatriplanen 2015-2020 beskriver, hvordan behandlingspsykiatrien skal udvikle sig i de kommende år. Den beskriver visioner for udviklingsarbejdet og de rammer, vilkår og udfordringer, der skal tages højde for i udviklingsarbejdet. Blandt de emner, som planen berører, er psykiatriens struktur/kapacitet og sammenhæng i patientforløb (herunder sammenhæng mellem psykiatri og somatik og mellem region og kommuner).

Repræsentanter fra nordjyske kommuner har bidraget med input til planerne via deltagelse i planens styregruppe og deltagelse i arbejdsgrupper.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har udarbejdet et udkast til høringssvar i forhold til Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2015 – 2020 og Psykiatriplanen 2015 -2020. Høringssvaret er udarbejdet inden borgermødet den 14. april 2015 i Hjallerup. Hvis der kommer relevante input denne aften, vil de blive indarbejdet i høringssvaret og sendt i kort mailhøring.

Fagenheden for Sundhed og Velfærdforeslår, at udkast til høringssvar godkendes.

Indstilling

Ældrerådet, 7. april 2015, pkt. 6:

Ældrerådet tager udkast til høringssvar til efterretning.

Jørn Bertelsen var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 9. april 2015, pkt. 6:

Udvalget foreslår følgende præciseringer i udkast til høringssvar:

 • I afsnittet om Dronninglund Sygehus midt på side 1 i udkast til høringssvar præciseres følgende: Også de medicinske sengepladser og de øvrige funktioner på Dronninglund Sygehus skal bevares og udbygges, og at der tilføres sygehuset flere funktioner, således at bygningernes gode standard, velegnede lokalefaciliteter og den gode tilgængelighed tæt ved motorvejen udnyttes.
 • Midt på side 1 præciseres, at det er ”væsentligt” i stedet for ”afgørende”.
 • Udvalget savner regulære alternativer til lukning af Dronninglund Sygehus belyst.
 • Det præciseret, at de 13 neurorehabiliteringspladser på Dronninglund Sygehus anbefales overført til Brønderslev Neurorehabiliteringcenter, hvis disse pladser – mod forventning – lukkes.

Ole Bruun var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 15. april 2015, pkt. 4:

Udvalget ønsker i høringssvaret fokus på, hvad der gøres for at få flere læger og speciallæger til Brønderslev Sundhedshus. Desuden ønskes fokus på den generelle lægedækning i kommunen.

Udvalget prioriterer, at de eksisterende funktioner på Dronninglund Sygehus bevares. Såfremt de eksisterende funktioner besluttes flyttet, indstiller Brønderslev Kommune, at de neurorehabiliteringspladser, der ikke kan være i Brønderslev, bør samles på Dronninglund Sygehus, idet der her er tale om en mere central placering i regionen end Frederikshavn. Endvidere gøres der opmærksom på, at Brønderslev Kommune fraflytter Brønderslev Sygehus i forbindelse med etablering af Brønderslev Sundhedshus. Hermed frigives plads, der med fordel kan anvendes til neurorehabiliteringspladser.

Brønderslev Kommune anbefaler, at Region Nordjylland påbegynder at afsætte anlægsmidler til en fremtidig etablering af et samlet neurorehabiliteringstilbud i Brønderslev.

Psykiatriplanen omtales i høringssvaret, hvor det præciseres, at det fortsat er væsentligt, at der er et Psykiatrisk Sygehus i Brønderslev.

Udtalelser fra Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget sammenskrives med det eksisterende høringssvar til brug for Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Knud L. Pedersen og Johannes Trudslev var fraværende.

Handicaprådet, 17. april 2015, pkt. 4:

Kasten Frederiksen orienterede om borgermødet i Hjallerup.

Handicaprådet tager orientering til efterretningen.

Handicaprådet ønsker at udarbejde et selvstændigt høringssvar.

Følgende elementer indgår i hørringssvaret:

Plan for sygehuse

Det skal være fokus på behovet for et sygehus i nærområdet. Sygehusene skal have øget fokus på uddannelse af personalet der varetager pleje- og pasning af borgere med flere kroniske sygdomme.

Psykiatriplan

Der bør rettes et øget fokus på ventelisteproblematikken i børn- og ungepsykiatrien.

Der er frist for høringssvar den 24. april 2015.

Fraværende:

Svend Erik Trudslev (stedfortræder John Erik Jensen mødt)

Ole Jespersgaard

Peter H. S. Kristensen

Sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 22. april 2015:

Udkast til høringssvar er tilrettet i overensstemmelse med bemærkninger fra Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Indstilles godkendt med redaktionelle rettelser.

Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


25. Opfølgning på beskæftigelsesplanen for 2014 og resultatrevision


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Beskæftigelsesområdet udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen indeholder jobcentrets mål og strategier i forhold til beskæftigelsesministerens indsatsområder. Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet opfølgning på beskæftigelsesplanen for 2014. Opfølgningen fungerer samtidig som resultatrevision for 2014.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Resultatopfølgningen for 2014 viser følgende positive tendenser i indsatsen på beskæftigelsesområdet:

 • Der har været en nedgang i antallet af langtidsledige
 • Der har været en nedgang i antallet af forsikrede ledige
 • Samarbejdet med virksomhederne er blevet styrket blandt andet omkring rekruttering og virksomhedscentre
 • Fald i antallet af personer, der modtager førtidspension

De primære udfordringer på beskæftigelsesområdet er følgende:

 • Et lille fald i antallet af unge på uddannelseshjælp. Der er dog potentiale til at opnå et større fald.
 • Stigning i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Positiv udvikling for de ledige og langtidsledige

Ledigheden er fortsat med at falde i 2014 i Brønderslev Kommune, og den positive effekt smitter også af på langtidsledigheden, som også er faldet i 2014. Der var i beskæftigelsesplanen opsat en målsætning om, at langtidsledigheden skulle nedbringes til 160 personer ved udgangen af året. I december måned var der i alt 159 langtidsledige, målsætningen er derved blevet indfriet på dette område. Jobcentret har ultimo 2014 og i 2015 arbejdet på at styrke samarbejdet med A-kasserne. Det tætte samarbejde med A-kasserne bliver helt centralt i den beskæftigelsesreform, der indfases i 2015.

Styrket samarbejde med virksomhederne

Jobcentret har i 2015 arbejdet med at styrke samarbejdet med virksomhederne. Det er blandt andet sket ved at etablere et erhvervsservice team, der fungerer som virksomhedernes indgang til jobcentret. Jobcentrets erhvervsservice arbejder blandt andet med rekruttering af medarbejdere til virksomheder, der efterspørger medarbejdere til konkrete stillinger. Jobcentrets erhvervsservice har i perioden april 2014 til december 2014 været med til at besætte 94 stillinger.

Udover at servicere virksomhederne arbejder jobcentrets virksomhedsservice også med at styrke det rummelige arbejdsmarked på virksomhederne, så ledige, der har problemer ud over ledighed, også får en mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det sker blandt andet gennem virksomhedscentre, hvor virksomheder stiller et fast antal pladser til rådighed for ledige, og hvor der er en medarbejder på virksomheden, der fungerer som mentor for borgeren, når de er på arbejdspladsen. Der samarbejdes pt. med 35 virksomheder om virksomhedscentre.

Fald i antallet af førtidspensionister, men udfordringer på kontanthjælp

Med den førtidspensions- og fleksjobreform, der blev indført i 2013, har jobcentret haft fokus på at understøtte borgere til at få en aktiv tilværelse på arbejdsmarkedet. Hjælpen til at komme helt eller delvist tilbage på arbejdsmarkedet består i et ressourceforløb, hvor der ydes en helhedsorienteret og tværfaglig indsats.

Det har betydet, at der har været et fald på ca. 30 i antallet af personer, der modtager førtidspension. Der er i 2014 54 personer, som er blevet tilkendt førtidspension i perioden december 2013 til december 2014. Der var opstillet en målsætning på 50 personer.

Jobcentrets største udfordring er kontanthjælpsmodtagere, som ikke er jobparate, her har der været en mindre stigning i antallet i 2014. Her er ofte tale om personer, der har været længe på kontanthjælp, som har flere forskelligartede problemer ud over ledighed.

Jobcentrets indsats i forhold til at hjælpe disse borgere til en arbejdsmarkedstilknytning går her på to ben.

 • For borgere med begrænset arbejdsevne udredes sagen i rehabiliteringsteamet med henblik på, at iværksætte indsatser, der kan udvikle arbejdsevnen.
 • For personer der ikke har begrænset arbejdsevne, iværksættes virksomhedsvendte indsatser, således den ledige får træning i at begå sig på en arbejdsplads. Der samarbejdes her om indsatsen med et eksternt firma.

Unge på uddannelseshjælp

Når det gælder de unge, der er på uddannelseshjælp, og som skal i uddannelse, har der overordnet set været et lille fald i antallet af personer på uddannelseshjælp fra januar til december 2014. Faldet er sket for de unge, der er uddannelsesparate, mens der har været en mindre stigning blandt de unge, der har andre udfordringer end ledighed.

 • For de unge, der er åbenlyst uddannelsesparate, er der fokus på uddannelsespålæg og efterfølgende henvisning til nytteindsats.
 • For de unge, der er uddannelsesparate, samarbejdes med AMU Nordjylland om et brobygningsforløb til uddannelse.
 • For de unge, der har problemer ud over ledighed (aktivitetsparate unge) ydes en tværfaglig indsats. Der er fokus på at ansvarliggøre og inddrage den unge, således de selv er med til at beslutte, hvilke indsatser der skal iværksættes.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Byrådet tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 13. april 2015, pkt. 5:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


26. Team Varige Spor


Resume

Sagsforløb: BE/BS/ØK/BY

Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget indstiller forslaget til indsats på udvalgt belastet lokalområde som beskrevet i projektet ”Varige Spor” til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2015 under emnet ”Udsatte børn og unge”, at der skal arbejdes med ”- en planlagt iværksat indsats på udvalgt belastet lokalområde”.

Fagenheden for Børn og Kultur har i relation til Byrådets beslutning udarbejdet projekt ”Varige Spor”.

I rapporten ’Analyse og udvikling på det specialiserede børn- og ungeområde i Brønderslev Kommune’ beskrives følgende: ”Det anbefales at styrke og udvide myndighedsfunktionen, således at rådgiveren har mulighed for at arbejde både bredere og dybere med problematikker og muligheder i forhold til barnet/den unge og familien. Der hentes her inspiration fra Sveriges-modellen ved at indsatsen bliver mere fremskudt, tidsintensiv og tovholderbaseret og med større delegation af ansvar og kompetence til rådgivere. Myndighedens mere fremskudte funktion betyder, at rådgiver også har ansvar for samspillet med de almene tilbud og det civile og nære netværk omkring barnet/den unge.”

Med baggrund i analysen af det specialiserede børn- og ungeområde og dens anbefalinger har Fagenheden for Børn og Kultur udarbejdet en beskrivelse af en særlig indsats inspireret fra den svenske model. ’Sverigesmodellen’ er udviklet i Borås i Sverige, og bl.a. Herning Kommune har gode erfaringer med modellen.

Udgangspunktet er, at hver socialrådgiver maksimalt har 15-20 sager. Der er en særdeles tæt opfølgning på sagerne, og sagsbehandlingen følger helt særlige principper og metoder, som altid er vidensbaseret. Inddragelse af det familiære og professionelle netværk er til stede i alle sager, og så er det en vigtig forudsætning, at alle socialrådgivere arbejder ud fra den samme metode til at afdække barnets/den unges udviklingsmæssige behov.

I ’Sverigesmodellen’ er den såkaldte Indsatstrappe central. Fokus er hele tiden på at komme ned af indsatstrappen og anvende den mindst muligt indgribende foranstaltning.

De overordnede principper er:

 • at sagsbehandlingen følger helt særlige principper og metoder
 • at sagsbehandlingen altid er vidensbaseret
 • at fokus på at bevæge sig ned af Indsatstrappens fem trin altid er bærende elementer i såvel myndighedsarbejdet, almenområdet og tilbudsviften.

Fordi Brønderslev Kommune allerede har en stor del af anbringelser i plejefamilie (godt 80 %) vil disse anbringelser være et udviklingsområde, ligesom netværkspleje, de hjemmebaserede indsatser og forebyggelse vil være det.

Ved etablering af "Varige Spor" skal der udvælges et område. Til grund for udvælgelsen ligger følgende kriterier:

 • Området skal følge den geografiske opdeling for skoledistrikter og de deraf følgende geografiske afgrænsninger
 • Der skal være ledelsesmæssig deltagelse og opbakning fra dagtilbud og skoler
 • Udvælgelsen skal tage udgangspunkt i den socioøkonomiske analyse udarbejdet af BDO, hvor andelen af børn og unge med risikofaktorer for udsathed er opgjort og fordelt på skoledistrikter
 • De udvalgte skoledistrikter skal have en vis volumen sagsmæssigt

På denne baggrund peges der på følgende skoledistrikter for "Varige Spor":

 • Dronninglund skoledistrikt
 • Asaa skoledistrikt
 • Agersted skoledistrikt

Beskæftigelseschef og Børne- og Familiechef foreslår, at man som udgangspunkt forankrer og etablerer en ’Sverigesmodel’ i Børne- og Familieafdelingen – det vil sige for målgruppen 0-14 årige. Indsatsen vil have en direkte afsmittende effekt, når den unges sag overgår til UngeCenter.

En optælling af sager i de udvalgte skoledistrikter viser et aktuelt sagstal på 112. Dette sagsantal vedrører udelukkende børn i udsatte positioner. Det betyder, at sager med børn, som udelukkende har funktionsnedsættelse, ikke er talt med.

Fagenheden for Børn og kultur foreslår, at der etableres et team med en teamleder, hvis funktion er tilsvarende de øvrige teamledere i afdelingen. Foruden teamleder skal teamet bestå af 6 socialrådgivere, som skal betjene de 3 skoledistrikter. Teamet kaldes "Team Varige Spor".

Den overordnede målsætning for Varige Spor er:

 • At få tidligere øje på udsatte børn og unge i det udvalgte område
 • At børnenes og de unges opvækstbetingelser sikres i deres nærmiljø og med inddragelse af netværk
 • At børn og unge med behov for anbringelse - til sikring af deres opvækstbetingelser - oplever, at det sker rettidigt og effektivt - og med en tæt opfølgning

Ved etablering af "Varige Spor" er forventningen, at de beskrevne mål indfries, og at der i de særligt udvalgte områder kan dokumenteres en omlægning, som viser sig effektfuld i forebyggelsesøjemed.

Der er endvidere en forventning om, at "Varige Spor" kan blive prototypen på en effektiv, tidlig og forebyggende indsats, som kan implementeres i kommunens øvrige skoledistrikter.

Det vurderes, at implementeringstiden kan forventes at have et tidsperspektiv på 1-2 år, og at gevinster i forhold til udgiftsniveau kan forventes indenfor 1-3 år.

Indsatsen skal således betragtes som en investering, hvor der i løbet af en årrække, foruden en effektfuld forebyggende indsats også vil kunne høstes en økonomisk gevinst.

2015

2016

2017

2018

2019

Ialt

Udgift

1.641.717

2.875.850

2.875.850

2.875.850

2.875.850

13.145.117

Forventet besparelse P303

0

2.875.850

3.300.000

5.400.000

5.400.000

16.975.850

Nettobesparelse

-1.641.717

0

424.150

2.524.150

2.524.150

3.830.733

Konkretisering af ovenstående opgørelse fremgår af vedhæftede bilag.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at projekt ”Varige Spor ” godkendes.

Familiechef Inge Gorm Andersen deltager i drøftelse af dette punkt.

Personale

Der skal ansættes yderligere personale, som beskrevet i projektets økonomidel.

Økonomi

Økonomiafdelingen har udarbejdet budgettet til "Varige Spor" i samarbejde med Børne- og Familieafdelingen.

Der henvises til bilag for detaljeret gennemgang af forventede udgifter og besparelser.

Samlet set over perioden fra 1. august 2015 til 31. december 2019 er den samlede udgift på 13,1 mio. kr. og en forventet besparelse på 16,9 mio. kr., eller en nettobesparelse på 3,8 mio. kr.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 13. april 2015, pkt. 9:

Indstilles til godkendelse.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Børne- og Skoleudvalget, 14. april 2015, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Bettina Nielsen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


27. Projekt Mindspring


Resume

Sagsforløb: BE/ØK

Brønderslev Kommune har i 2014 deltaget i et forløb med én medarbejder i Projekt MindSpring, som er et støtteprojekt for nyankomne flygtninge og asylansøgere. På forløbet i 2014 var der 12 tilmeldte og 10 gennemførte. Socialcentret ønsker at gennemføre et nyt forløb i 2015 med deltagelse af én medarbejder fra Integrationsgruppen. I 2015 kan der forventes at blive en egenbetaling.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til godkendelse og til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

MindSpring er en gruppemetode, hvor formålet er at styrke deltagernes egen handlekraft. I dette projekt er der fokus på flygtningeforældre. Det særlige ved gruppen er, at den ledes af en frivillig flygtning (MindSpring-træner) med samme sprog og kulturelle baggrund som deltagerne. Foruden MindSpring træneren er der en medtræner, som kan være en fagperson fra kommunen. Begge deltager i et syv dages kursus, primært internat fordelt over tre moduler som introduktion til metoden. Derudover er der netværksdage og opfølgningskursusdage for MindSpring trænere og medtrænere med henblik på udveksling af erfaringer.

Gruppemøderne afholdes som udgangspunkt 8 gange af 2 timers varighed med deltagelse af både MindSpring træner og medtræner. Gruppen anbefales at være på 8 til 10 personer. Forløbet er gratis for deltagerne.

MindSpring tager udgangspunkt i flygtningenes aktuelle situation og livet i Danmark. Der arbejdes blandt andet med følgende temaer:

 • forældre i en ny kultur
 • identitetsforandringer
 • stress, sorg og traumer
 • hverdagens bekymringer

Bidragyderne til projektet har hidtil været Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Egmont Fonden. Dansk Flygtningehjælp har siden oktober 2010 videreudviklet og afprøvet metoden i samarbejde med forskellige kommuner og Røde Kors med gode resultater.

Socialcentret ønsker at iværksætte et nyt forløb i 2015. Det forventes, at det bliver en familiekonsulent, der deltager som medtræner. Der vil være 100% refusion på kursusudgiften til familiekonsulenten. Dansk Flygtningehjælp har oplyst, at på de kurser der iværksættes med start foråret 2015 er egenbetalingen 5.000 kr. i alt for uddannelse af træner og medtræner. Socialcentret kan ikke nå at få kursusdeltagere med på dette forløb. Det forventes, at der kommer et nyt forløb i løbet af sommeren/efteråret. I regeringens nylige udspil "Alle skal Bidrage" fremgår det, at MindSpring er en metode til at fremme medborgerskab, idet flygtninge bruger hinandens erfaringer. Det forventes, at der afsættes midler til fortsættelse af projektet, men det er ikke afklaret, hvilken indflydelse dette vil få på egenbetalingen.

Stabsenheden for Service foreslår, at Beskæftigelsesudvalget træffer beslutning om, at Socialcentret arbejder videre med at iværksætte et MindSpring forløb. Det foreslås, at Brønderslev Kommune dækker trænerens egenbetaling til kurset. Udgiften kan afholdes inden for budgettet.

Personale

Der deltager én medarbejder fra Integrationsgruppen i projektet.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 13. april 2015, pkt. 4:

Formand for Integrationsrådet Knud Jørgensen deltog under drøftelsen af punktet.

Projektet blev godkendt.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Henning Jørgensen var fraværende.

Til toppen


28. Lejeaftale for bygningen Nørregade 51, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ØK

Foreningen ”Borger9700” har ansøgt om at leje ”Den gule stenbygning i Rhododendronparken” beliggende Nørregade 51, Brønderslev”.

"Borger9700" vil anvende bygningen som servicebygning for optrædende i forbindelse med arrangementer på Buus-scenen samt i Rhododendronparken generelt.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om udkast til lejeaftale kan godkendes.

Sagsfremstilling

Foreningen ”Boger9700” har ansøgt om at leje ”Den gule stenbygning i Rhododendronparken” beliggende Nørregade 51, Brønderslev”.

Der har uformelt ved flere lejligheder og i forskellige fora været drøftet en renovering og ændret anvendelse af "Den Gule Stenbygning i Rhododendronparken".

Borger9700 ser meget gerne, at bygningen fremover bl.a. vil kunne anvendes som servicebygning for optrædende i forbindelse med arrangementer på Buus-scenen samt i Rhododendronparken generelt.

Der er udarbejdet et udkast til en lejeaftale hvor der er taget udgangspunkt i den lejeaftale der er indgået med Venneforeningen for Den runde pavillon.

Udkast til lejeaftale:

Aftale mellem Brønderslev Kommune og "Borger9700".

Det meddeles herved, at Byrådet har godkendt følgende aftale mellem Brønderslev Kommune og Borger9700 for ”Den gule bygning” i Rhododendronparken i Brønderslev:

Lejeperiode: 10 år.

Lejebeløb: 0 kr.

Driftstilskud:

Forbrugsafgifter, forsikring og rotteforsikring samt det halve af udgifterne til rengøring under henvisning til, at der er offentlig adgang til toiletbygning.

Spørgsmålet om driftstilskud genforhandles om 5 år under henvisning til usikkerhed om bygningens fremtidige driftssituation.

Rengøring administreres af kommunen gennem afdelingen Ejendomme og Service.

Vedligeholdelse af bygningen:

Brønderslev Kommune sørger for udvendig vedligeholdelse af bygningen.

Borger9700 sørger for indvendig renovering/vedligeholdelse samt indretning af lokalerne.

Lokalernes benyttelse:

Lokalerne vil bl.a. blive benyttet af: "Borger 9700", "Den Runde Pavillons Venner", "Brønderslev

Borgerlige Skyttelaug", "BI’s Venner", "Parkfestivallen samt "Jazz9700".

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget drøfter udkast til lejeaftale.

Personale

Ingen.

Beslutning

Låneaftale godkendt med redaktionelle ændringer.

Der skal udarbejdes en præcisering af, hvilket formål bygningen og den runde pavillon kan anvendes til.

Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


29. Organisationsændring i Sundhed og Velfærd


Resume

Sagsforløb: Fag MED Sundhed og Velfærd/ØK/ÆO/SS

Økonomiudvalget anmodes om at godkende nyt organisationsforslag for Sundhed og Velfærd.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har bedt om en vurdering af den eksisterende organisation forud for besættelse af stillingen som sundheds- og handicapchef.

Det nuværende organisationsprincip med en myndighedschef og to udførerchefer ønskes fastholdt. Dermed er opdelingen som følge af BUM (Bestiller Udfører Modellen) repræsenteret på chefniveau.

Arbejdet med flerårsaftalen og masterplanen på Det Specialiserede Voksenområde ønskes givet en tydelig prioritet, og sundhedsområdet foreslås derfor overført til ældrechefen, således at den nuværende stilling som ældrechef omdøbes til sundheds- og ældrechef. Den nuværende stilling som sundheds- og handicapchef omdøbes til handicap- og psykiatrichef.

Stillingen som handicap- og psykiatrichef ønskes opslået nu, således at den nye chef kan tiltræde 1. august 2015.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget godkender at

 • Stillingen som ældrechef ændres til sundheds- og ældrechef med virkning fra 1. maj 2015
 • Stillingen som sundheds- og handicapchef ændres til handicap- og psykiatrichef med virkning fra 1. maj 2015, og at stillingen opslås snarest.
Indstilling

Forretningsledelsen, 17. marts 2015, pkt. 9:

Forretningsledelsen anbefaler omplacering af sundhedsområdet til Ældrechefen, at Handicap- og Psykiatrichefstillingen besættes hurtigst muligt, samt at opdelingen mellem bestiller og udfører på hele S&V-området fastholdes.

Fag MED for Sundhed og Velfærd, 1. april 2015, pkt. 1:

Fag MED for Sundhed og Velfærd bakker op om forslaget til ændret struktur indenfor Sundhed og Velfærd. Endvidere pointerer medarbejderne, at den nye chef gerne må have et godt fagligt kendskab til handicap-, psykiatri- og misbrugsområdet.

Beslutning

Godkendt.

Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


30. Etablering af studiejobs i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: Hoved MED/ØK

Principperne for finansiering af studiejob og fordeling mellem fagenhederne fremsendes til Økonomiudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Business Region North Denmark (BRN) er et nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Hensigten er at etablere et partnerskab på områder, der er særligt vigtige for en positiv udvikling i regionen, bl.a. gennem konkrete fælles initiativer og projekter. Et af disse initiativer er at sikre, at der i Nordjylland er adgang til kvalificeret arbejdskraft.

En af metoderne til at sikre, at den kvalificerede arbejdskraft forbliver i regionen er at finde job til de studerende og nyuddannede fra universitetet og UCN. Undersøgelser viser, at relationer mellem studerende og erhvervslivet er afgørende for kandidaternes jobmuligheder.

Kendskab til et bredere udsnit af virksomheder og offentlige organisationer og evnen til at tilføre en værdi fra start er nogle af de positive resultater ved relationerne. Samtidig har virksomhederne/organisationerne mulighed for at tilknytte en fleksibel akademisk arbejdskraft, ligesom man kan stifte bekendtskab med den akademiske arbejdskraft, hvis erfaring og kendskab mangler.

Bestyrelsen for BRN (De 11 borgmestre og regionsformanden) besluttede på det konstituerende møde 28. november 2014 at iværksætte en indsats for etablering af flere studiejobs i kommunerne og hos erhvervslivet.

Målgruppen for denne indsats er studerende ved videregående uddannelser (University College Nordjylland og Aalborg Universitet). Kommunerne forpligter sig at oprette i alt 1.000 studiejobs, dels i egne organisationer, dels ved at medvirke til oprettelse af flere studiejobs i de lokale virksomheder via en målrettet indsats for egne erhvervskontorer.

Kommunerne og Region Nordjylland forpligter sig til at oprette 500 nye studiejobs. Dertil kommer, at kommunerne forpligter sig til at gøre en indsats for, at der i den private sektor etableres yderligere 500 studiejobs.

De 1.000 nye studiejobs skal oprettes i løbet af de næste tre år. Det er aftalt en gradvis implementering af de kommunale studiejobs ud fra en fordeling, der hedder 25 % første år, yderligere 35 % i år 2 og de resterende 40 % i år 3.

Fordelingen betyder for Brønderslev Kommune, at slutmålet efter 3 år er:

 • Brønderslev Kommune: 25 studenterjobs
 • Erhvervslivet i Brønderslev Kommune: 25 studenterjobs

Et studenterjob er defineret som seks måneders ansættelse med én ugentlig arbejdsdag for én studerende. Det svarer til 200 timer, som er den kvantitative definition af et studiejob.

Der er tale om 1.000 nye studiejobs gennem perioden. Derfor indgår eksisterende studentermedhjælpere ikke i beregningen.

Det forudsættes, at studenterjobsene etableres indenfor den nuværende normering på baggrund af naturlig stillingsledighed i den samlede kommunale organisation. I alt vil det svare til 2 – 2,5 fuldtidsnormering.

Indstilling

Hoved MED, 24. februar 2015, pkt. 8:

Udvalget ser positivt på etableringen af studiejobs i Brønderslev Kommune. Ser det som et løft af organisationen og en investering i fremtiden.

Det er vigtigt, at der findes en god måde at etablere studiejobbene på, så det opleves ordentligt.

Fraværende: Lena Skødsholm

Forretningsledelsen, 3. marts 2015, pkt. 8:

Søren Steensen og Jens Davidsen laver forslag til fordeling mellem fagenheder, samt forslag til ubureaukratisk opfølgningssystem. Sagen genoptages herefter.

Sagsfremstilling til Forretningsledelsens møde den 7. april 2015:

Der er udregnet en fordeling på baggrund af lønbudgetterne fordelt mellem de forskellige udvalg, og internt i administrationen.

År 1

År 3

Børn og Kultur

3

10

Sundhed og Velfærd

2

8

Teknik og Miljø

0

1

Jobcenter

0

1

Administration

1

5

Med hensyn til opfølgning foreslås, at der blot skal indrapporteres til HR, når et nyt studiejob etableres.

Forretningsledelsen, 7. april 2015, pkt. 9:

Principper for fordeling og styring godkendt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


31. Ansøgning om deltagelse i Danmarkskampagne 2015


Resume

Sagsforløb: ØK

Brønderslev Erhverv og Turisme foreslår, at Brønderslev Kommune som i 2014 deltager i Danmarkskampagnen - den fælles brandingkampagne for hele Nordjylland.

Økonomiudvalget anmodes om stillingtagen til ansøgningen, herunder afholdelse af deltagerbetaling på 100.000 kr.

Sagsfremstilling

Danmarkskampagnen 2014 blev en stor succes for markedsføringen af Brønderslev Kommune.

Deltagelsen indeholder egen profil på fælles sitet, med link til en evt. Brønderslev side, med billeder, film, sign up til nyhedsmail, facebook m.v.

Cirka 15 partnere deltager i kampagnen – hver partner deltager i ovennævnte aktiviteter, hvilket samlet giver et meget højt medietryk, som alle får glæde af.

Brønderslev Erhverv & Turisme ønsker at fortsætte med disse gode takter og fortsat blive synlige over for brede kredse i hele Danmark.

Prisen for deltagelsen er 100.000 kr.

Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at Økonomiudvalget afslår deltagelse i kampagnen med begrundelse i, at Brønderslev Kommune ikke er kendetegnet ved mange turistovernatninger, ligesom stabsenheden ikke finder det rimeligt, at alle kommuner skal betale samme beløb uden skelen til kommunestørrelse og turistpotentiale.

Økonomi

Økonomiudvalget har i 2015 en pulje til erhvervsudvikling på 207.275 kr., og en udviklingspulje på 397.753 kr.

Herudover har Økonomiudvalget et forventet nettooverskud i økonomisk decentralisering fra 2014 på 422.963 kr. Denne sag er ikke behandlet endnu. Det bliver den sammen med regnskabet for 2014.

Beslutning

Afslag.

Arne M. Jensen ønsker at bevilge.

Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


32. Ejerstrategi for Brønderslev Forsyning


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

En række kommuner i Danmark har i årene efter selskabsgørelsen af forsyningsvirksomhederne udarbejdet såkaldte ejerstrategier.

Økonomiudvalget har tidligere besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde et udkast til en ejerstrategi for Brønderslev Forsyning. Der forligger nu et udkast fra arbejdsgruppen.

Byrådet skal tage stilling til, om udkast til en fremtidig ejerstrategi for Brønderslev Forsyning kan godkendes.

Sagsfremstilling

Brønderslev Forsyning A/S er som selskab ejet 100 % af Brønderslev Kommune. Brønderslev Kommune har som eneaktionær via generalforsamlingen mulighed for at fastlægge nogle overordnede strategiske pejlemærker for Brønderslev Forsyning, men Byrådet har ikke direkte instruktionsbeføjelser over for Brønderslev Forsyning.

En række kommuner i Danmark har i årene efter selskabsgørelsen af forsyningsvirksomhederne udarbejdet ejerstrategier. Gennem udarbejdelse af en ejerstrategi kan Byrådet sikre, at bestyrelsens arbejde for selskabet skaber mest mulig værdi for selskabet og dermed også for ejeren. Der er ingen lovkrav om udarbejdelse af en ejerstrategi, men for begge parter kan det have værdi, at forventningerne er gensidigt afstemte, og at grænseflader og styringsområder er veldefinerede. For bestyrelse, ledelse og ansatte giver en ejerstrategi et klart billede af kommunens forventning til forsyningens løbende drift og udvikling under behørig iagttagelse af den til enhver tid gældende lovgivning for de enkelte selskaber så som selskabslov, årsregnskabslov, vandsektorlov, fjernvarmelov, miljølov, offentlighedslov m.fl.

Det understreges, at ejerstrategien ikke er det samme som en virksomhedsstrategi, og at der med afsæt i den manglende instruktionsbeføjelse alene er tale om ejer-tilkendegivelser. De politisk valgte bestyrelsesmedlemmers uafhængighed kan dog i praksis være begrænset af, at kapitalejeren altid gennem en generalforsamlingsbeslutning kan afsætte disse medlemmer og/eller i sidste ende lave vedtægterne om.

Brønderslev Kommune har i dag ikke fastlagt en ejerstrategi for Brønderslev Forsyning. Økonomiudvalget har den 11. juni 2014 besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde et udkast til en ejerstrategi for Brønderslev Forsyning. Der forligger nu et udkast fra arbejdsgruppen. Udkastet har været forelagt bestyrelsen for Brønderslev Forsyning.

Ejerstrategien får gyldighed, når den er vedtaget på selskabets generalforsamling.

Kommunaldirektøren og teknisk direktør foreslår, at Byrådet godkender udkastet til ejerstrategi for Brønderslev Forsyning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 9. april 2015, pkt. 14:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Teknik- og Miljøudvalget, 9. april 2015, pkt. 14:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


33. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning
 • Fraflytning fra Karetmagervej, Dronninglund
 • Statsforvaltning har svaret positivt på underskudsgarantiansøgning
 • Borgermøde den 7. maj 2015 i Hjallerup Kulturhus

Henning Jørgensen var fraværende.

Til toppen


34. Lukket punkt: Kommunale byggegrunde


Til toppen


35. Lukket punkt: Ekspropriation af arealer


Til toppen


36. Lukket punkt: Salg af kommunal ejendom


Til toppen


37. Lukket punkt: Tilbud på kommunal areal


Til toppen


38. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling med udvidet åbningstid til kl. 5.00


Til toppen


39. Lukket punkt: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling


Til toppen


40. Lukket punkt: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling m.m


Til toppen


41. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 23. april 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer