Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 10. juni 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Forbrugsrapport pr. 31. maj 2015


Resume

Sagsforløb: ØK

Forbrugsrapport for Brønderslev Kommune pr. 31. maj 2015 eftersendes til Økonomiudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede d. 22. april 2015, at der ønskes månedlige forbrugsrapporter fremsendt til udvalgets orientering. På den baggrund fremsendes to rapportudtræk fra kommunens økonomisystem:

 • Rapportudtræk, hvor forbrug og budget er opgjort på udvalgsniveau og de enkelte politikområder under hvert udvalg.
 • Rapportudtræk, hvor forbrug og budget er opgjort på funktionsniveau, hvilket, som udgangspunkt, matcher oversigten fra "budgethæftet".

Rapportudtrækkene tager udgangspunkt i standardrapporter fra kommunens økonomisystem. Rapporterne matcher som udgangspunkt den oversigt over budgettets fordeling, der fremgår af budgethæftet under de forskellige politikområder. Dette er dog ikke teknisk muligt at gøre på politikområdet "Forsikringer, beredskab og bygninger", under Økonomiudvalget, hvorfor udtrækket på dette område ser anderledes ud.

Rapportudtræk med ajourførte data fra ultimo sidste måned, kan først foretages fra den 5. hverdag i efterfølgende måneden. Bilag eftersendes.

Personale

Ingen konsekvenser.

Økonomi

Jf. sagsfremstillingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Konsekvenser af KLs nye løn- og prisskøn for 2015


Resume

Sagsforløb: FL/ØK

Konsekvenserne af overenskomstforliget i foråret 2015, er blandt andet en lavere lønudvikling end KL tidligere havde forventet. Samlet medfører overenskomstforliget en nedjustering i lønudviklingen i 2015 på 0,62%, svarende til 6,577 mio. kr.

Derudover har KL ligeledes revideret deres tidligere prisskøn, der samlet nedjusteres med 0,84%, svarende til 1,406 mio. kr.

KL anbefaler at kommunerne nedskriver budgetterne i 2015 for såvel løn som øvrige udgifter.

Sagsfremstilling

KL’s lønskøn i Budgetvejledning 2015, som dannede grundlag for fremskrivning af budget 2014 til 2015 niveau, var baseret på overenskomsterne for perioden 1. april 2013 til 31. marts 2015. Siden da, er der indgået et treårigt overenskomst forlig med Forhandlingsfællesskabet (tidligere KTO og Sundhedskartellet) pr. 1. april 2015 til 31. marts 2018. Den nye overenskomst har en skønnet budgetårsvirkning på 1,38 pct. I 2015. De 1,38 pct. er væsentlig under de 2,00 pct. (plus 0,08 pct. vedr. lovindgrebet på lærerområdet), der var forudsat i Økonomiaftalen for 2015. KL anbefaler kommunerne, at de nedskriver de allerede lagte lønbudgetter for 2015 med 0,62 pct., således Kommunen lander på overenskomsteffekten på 1,38 pct. i 2015 (1,46 pct. på lærerområdet). De frigjorte midler ved nedskrivning af lønbudgetter, bør dog ifølge KL’s anbefaling, afvente Økonomiaftalen 2016. For Brønderslev Kommune betyder nedskrivningen af lønbudgettet, at de allerede lagte lønbudgetter reduceres med 6,577 mio. kr.

Ud over lønskønnet er KL’s prisskøn også blevet revideret væsentligt i forhold til skønnene fra Budgetvejledningen 2015. Hovedsageligt skyldes det, at der er sket et stort fald i oliepriserne i anden halvdel af 2014. De faldende oliepriser har skabt en særligt stor nedjustering på 5,50 pct., og det samlede prisskøn er nedjusteret med 0,84 pct. For Brønderslev Kommune betyder de ændrede prisskøn, at de allerede lagte budgetter på de øvrige områder end løn, reduceres med 1,406 mio. kr. I konsekvensberegning af det nye prisskøn er der taget højde for allerede indregnede besparelser i forbindelse med udmøntning af manglende PL-fremskrivning i budget 2015.

KL vurdere at lønskønnet vil blive et element i økonomiforhandlingerne, derfor anbefaler KL at de frigjorte midler ikke disponeres før Økonomiaftalen 2016 foreligger. Ovenstående beregning er dog forbundet med den usikkerhed, at Økonomiaftalen er blevet udskudt pga. Folketingsvalget 18. juni 2015. Samlet set betyder det revideret løn- og prisskøn at Brønderslev Kommune kan reducere budget 2015 med i alt 7,983 mio. kr.

Fordeling pr. politikområde:

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at der gives en negativ tillægsbevilling på samlet 7.983.291 kr., og at denne fordeles i mellem politikområderne som beskrevet i tabellen ovenfor.

Personale

Ingen.

Indstilling

Forretningsledelsen, 2. juni 2015, pkt. 6:

Forretningsledelsen anbefaler, at den negative tillægsbevilling gives.

Økonomiafdelingen kontrollerer den foreslåede fordeling mellem politikområderne.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


5. Prioritering af afdækningskatalog for Økonomiudvalgets område


Resume

Sagsforløb: ØK

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med Budget 2016 skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2016.

Økonomiudvalget skal i henhold til tidsplanen for Budget 2016, foretage en prioritering af afdækningskataloget på mødet i juni måned.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 21. januar 2015 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2016.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned.

Det samlede sparemål for 2016 fastsættes i første omgang til 30 mio. kr. for serviceudgifterne, udover de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktion i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne. Her fastsættes sparekravet til 5 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2015 viser sig budgetskred, således at det samlede resultat for Budget 2015 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til at igangsættelse besparelser allerede i 2015.

For at sikre et flerårsperspektiv i budgetarbejdet, tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav, samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Udvalgsområder

Service udgifter

Mål for besparelser

i 2016

Størrelse af afdækningskatalog

Helårseffekt

Effekt i 2016

Økonomiudvalget

326.966

7.209

12.644

9.926

Børne- og Skoleudvalget

530.128

11.940

22.542

17.241

Fritids- og Kulturudvalget

54.890

1.014

2.112

1.563

Beskæftigelsesudvalget

98.837

1.540

3.060

2.300

Ældreomsorgsudvalget

283.664

5.579

11.252

8.416

Social- og Sundhedsudvalget

178.540

1.722

3.135

2.429

Miljø- og Teknikudvalget

63.186

1.896

3.159

2.527

I alt

1.536.211

30.900

57.904

44.402

Beskæftigelsesområdet, overførselsudgifter

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v., henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2016”, der er vedlagt som bilag.

Økonomiafdelingen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Personale

Kendes ikke endnu.

Indstilling

Økonomiudvalget, 11. februar 2015, pkt. 4:

Drøftet.

Der skal afdækkes bredt indenfor politikområderne bl.a. på baggrund af nøgletal, samarbejdsmuligheder med andre aktører/kommuner og mulige afbureaukratiseringstiltag.

Supplerende sagsfremstilling til udvalgets behandling den 10. juni 2015

I henhold til Budgetproceduren for Budget 2016, skal fagudvalgene på møderne ultimo maj/juni måned foretage en prioritering af, hvilke af besparelsesforslagene fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Økonomiudvalget foretager en prioritering af hvilke besparelsesforslag fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Beslutning

Udvalget har foretaget følgende prioritering:

 • prioritet med fuld effekt (forslag 3 og 2)
 • prioritet med delvis effekt (forslag 8, 5, 4, 1 i ikke prioriteret rækkefølge)
 • Udenfor prioritet (forslag 6 og 7)
Bilag

Til toppen


6. Underskudsgaranti 2014 for Hjallerup Udviklingspark


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget skal godkende udbetaling af underskudsgaranti på 514.940 kr. til Fonden Hjallerup Udviklingspark.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Hjallerup Udviklingspark fremsender årsrapport for Fonden Hjallerup Udviklingspark for 2014. Regnskabet er revideret af BDO, og godkendt på Fondens bestyrelsesmøde d. 20. maj 2015. Det fremgår af årsrapporten, at der for regnskabsåret 2014 er et underskud på 514.940 kr.

I 2013 var underskuddet på 560.929 kr.

Brønderslev Byråd har i mødet den 29. april 2015, på baggrund af Statsforvaltningens godkendelse heraf, besluttet at forlænge underskudsgarantien til Fonden frem til og med regnskabsår 2025

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Økonomiudvalget godkender udbetaling af underskudsgaranti på 514.940 kr.

Personale

Ingen.

Økonomi

I Budget 2015 er der afsat 2.075.659 kr. til underskudsgarantier til henholdsvis Hjallerup og Brønderslev Udviklingsparker.

Udbetaling af underskudsgarantien for parken kan således holdes indenfor budgettet.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Underskudsgaranti 2014 for Brønderslev Udviklingspark


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget skal godkende udbetaling af underskudsgaranti på 1.471.192 kr. til Fonden Brønderslev Udviklingspark.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Brønderslev Udviklingspark fremsender årsrapport for Fonden Brønderslev Udviklingspark for 2014. Regnskabet er revideret af BDO og godkendt på Fondens bestyrelsesmøde den 4. maj 2015. Det fremgår af årsrapporten, at der for regnskabsåret 2014 er et underskud på 1.471.192 kr.

I 2013 var underskuddet på 889.086 kr.

Brønderslev Byråd har i mødet den 29. april 2015, på baggrund af Statsforvaltningens godkendelse heraf, besluttet at forlænge underskudsgarantien til Fonden frem til og med regnskabsåret 2022.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Økonomiudvalget godkender udbetaling af underskudsgaranti på 1.471.192 kr.

Personale

Ingen.

Økonomi

I Budget 2015 er der afsat 2.075.659 kr. til underskudsgarantier til henholdsvis Hjallerup og Brønderslev Udviklingsparker.

Udbetaling af underskudsgarantierne til de to parker vil samlet udgøre 1.986.132 kr. Udgiften kan således holdes indenfor budgettet.

Beslutning

Godkendt.

Arne M. Jensen deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Til toppen


8. Projekt iværksætterhus


Resume

Sagsforløb: ØK

Brønderslev Erhverv vil etablere et iværksætterhus i Brønderslev Udviklingspark, her skal nye iværksættere have en god og billig opstart i et kontorfællesskab.

Projektet vil være udgiftsneutralt for Brønderslev Kommune, grundet Udviklingsparkens underskudsgaranti.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til projektet og finansieringsforslag.

Sagsfremstilling

Som et praktisk projekt til understøttelse af bl.a. "Hjemme i Brønderslev" vil Brønderslev Erhverv oprette et iværksætterhus, der skal give gode vilkår for nye virksomheder i kommunen.

Placeret i Brønderslev Udviklingspark ønsker Brønderslev Erhverv at indrette et kontorfællesskab for iværksættere.

Gennem kontorfællesskabet vil Brønderslev erhverv øge overlevelsesraten for iværksættere, øge hjælpen til vækstiværksættere og tiltrække nye borgerer og iværksættere til kommunen.

Yderligere vurderes det at oprettelsen af kontorfællesskabet vil understøtte Brønderslev Kommunes image som en erhvervsvenlig kommune.

Iværksættere i Brønderslev Kommune har svært ved at finde andre at dele kontorpladser og etablere netværk i nærområdet. I de større omkringliggende byer er der til gengæld den kritiske masse til sociale og faglige fællesskaber. Det betyder at potentielle iværksætter vælger at lukke virksomheden før den endnu er kommet i gang eller vælger at etablere sig i f.eks. Aalborg.

For at undgå fraflytningen af flere iværksættere fra Brønderslev Kommune, vil Brønderslev Erhverv etablere et kontorfællesskab for iværksættere. Der vil her blive tale om plug-and-play for iværksætterne med fælles kontor- og kantinefaciliteter, print, højhastighed internet og mødelokale til kundebesøg.

Brønderslev Erhverv vil i første omgang køre det som et 3-årigt projekt. Erhvervskontoret vil være til stede som et af de bærende elementer i huset.

Ud over at der etableres et kontorfællesskab med adgang til et netværk af ligesindede, bliver der lettere adgang til rådgivning. På denne måde gives de nye virksomheder et miljø, hvor der er mulighed for uhøjtidelig rådgivning og få løst opstartsproblemer over en kop kaffe.
Endvidere vil Erhvervskontoret være en del af dagligdagen i iværksætterhuset og afholde iværksætter/-kurser fra lokaliteten.

Der skal oprettes 12 arbejdsstationer samt rådgivningskontorer.

Det overordnede formål med iværksætterhuset er, at skabe:

1.Udvikling: fokus på faglig udvikling frem for blot kontorfællesskab

2. Vækst: koncentreret og unik pakke af rådgivning, uddannelse og netværk

3. Synergi: værdiskabende netværk med ligesindede

4. Partnerskaber: med frivillige mentorer og indholdsleverandører

Brønderslev Erhverv vil bruge det store kontor med egen indgang i Brønderslev Udviklingspark A. Dog vil lokalet stadigvæk være muligt at leje, hvis i så fald, der skulle der være en virksomhed der ønsker at leje kontoret.

Det vil være et krav til de iværksættere der flytter ind, at deres virksomhed er under 3 år gammel.

For at få nedsat husleje udover det første år er der en række krav de skal imødekomme.

Økonomi

Brønderslev Erhverv søger Økonomiudvalget om 421.697 kr. pr. år til dækning af husleje, forbrug og fællesomkostninger for lokaler i Brønderslev Udviklingspark over en 3-årig projektperiode.

Alle øvrige omkostninger som markedsføring, drift, administration mv. vil Brønderslev Erhverv varetage, indtægter på projektet vil gå til yderligere markedsføring af Iværksætterhuset som .

Da lokalerne der skal bruges er ledige lokaler i Brønderslev Udviklingspark, vil ovenstående være udgiftsneutralt for Brønderslev Kommune jf. underskudsgarantien mellem Brønderslev Kommune og Brønderslev Udviklingspark.

Kommunaldirektøren anbefaler forslag under forudsætning af, at

 • udgifterne til husleje og forbrug finansieres indenfor rammen af underskudsgaranti,
 • projektet ikke forhindrer evt. udlejning af anvendte kontorer
 • projektet tilpasses, såfremt benyttede kontorer udlejes
Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at der i 2015 er et samlet budget til underskudsgarantier til henholdsvis Brønderslev og Hjallerup Udviklingsparker på 2.075.659 kr. Af disse disponeres 1.986.132 kr. til underskudsgarantier til de to parker i år. Heraf udgør underskudsgarantien til Brønderslev Udviklingspark 1.471.192 kr.

Det foreslås, at udgiften i den 3 årige projektperiode finansieres indenfor det samlede budget til underskudsgarantier, idet projektet må antages at reducere udgiften til underskudsgarantien i perioden, svarende til det beløb der anvendes til projektet.

Beslutning

Arne M. Jensen deltog ikke i behandling af punktet pga. inhabilitet.

Godkendt som anbefalet af kommunaldirektøren, dog gives tilsagnet for 1 år. Evt. forlængelse afhænger af, at forudsætningerne er opfyldt efter år 1.

Til toppen


9. Kommunegaranti - Hallund Kraftvarmeværk A.m.b.a


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Hallund Kraftvarmeværk ansøger om kommunegaranti for optagelse af lån på 5,8 mio. kr. til finansiering af kedelanlæg inkl. lager, bygningsanlæg, transmissionsledning, maskiner, projektudgifter m.v.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Hallund Kraftvarmeværk ansøger om kommunegaranti for optagelse af lån hos KommuneKredit på 5,8 mio. kr. til finansiering af kedelanlæg inkl. lager, bygningsanlæg, transmissionsledning, maskiner, projektudgifter m.v.

Lånet forventes optaget som et fastforrentet lån med en løbetid på 25 år.

Der vil i etableringsfasen blive oprettet en byggekredit, der efterfølgende erstattes af selve lånet.

Brønderslev Kommune har i forvejen stillet kommunegaranti til Hallund Kraftvarmeværk for et lån i KommuneKredit på oprindeligt 3,038 mio. kr. Dette lån havde ultimo 2014 en restgæld på 2,323 mio. kr. og udløber i 2024.

Kommunen har fastsat en garantiprovision på 0,75% p.a., der opkræves som en løbende årlig provision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån.

En eventuel kommunegaranti vil ikke belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at der meddeles kommunegaranti til Hallund Kraftvarmeværk for en byggekredit og efterfølgende et fastforrentet lån på 5,8 mio. kr. med 25 års løbetid, og at der opkræves en løbende årlig garantiprovision på 0,75%.

Personale

Ingen

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Anlægsregnskab for salg af Slotsgade 39 og 41, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for salg af Slotsgade 39 og 41, Dronninglund.

Anlægsregnskabet viser en mindreindtægt på 22.885 kr.

Byrådet skal tage stilling til anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev der givet en anlægsbevilling på -4.000.000 kr. - salg af kommunale ejendomme.

Der er udarbejdet anlægsregnskab for salg af ejendommene Slotsgade 39 og 41 i Dronninglund.

Bevilling

Regnskab

Salg af ejendomme

-4.000.000

-4.000.000 kr.

Omkostninger ved salg (registreringsafgift skøde og salær)

22.885 kr.

I alt

-4.000.000

-3.977.115 kr.

Anlægsregnskabet udviser en mindreindtægt på 22.885 kr., hvilket svarer til udgifterne ved salget af ejendommene.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


11. Frigivelse af midler til planlægning af Nordbyen, Etape II


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Fagenheden for Teknik- og Miljø anmoder om frigivelse af anlægsbevilling på 700.000 kr. til planlægningsfasen af Nordbyen, etape 2, Brønderslev.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 11. marts 2015 blev den videre planlægning af Nordbyen, etape II, igangsat.

Planlægningen omhandler udarbejdelsen af en udstykningsplan samt en lokalplan for området. Derudover omhandler det planlægning og projektering af omfartsvejen nord om Brønderslev.

Anlægsmidler til planprocessen blev afsat på budgettet i 2013. Midlerne er endnu ikke frigivet og er derfor overført til 2015. Midlerne er afsat til planlægning og projektering af omfartsvejen i forbindelse med planlægningen af Nordbyen, etape II.

Fagenheden for Teknik og Miljø anmoder derfor om frigivelse af anlægsbevillingen på 700.000 kr. til konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af udstykningsplaner og konsulentbistand i forbindelse med planlægning og projektering af omfartsvejen, samt arkæologiske forundersøgelser, se nedenfor.

Da planen for hele Nordbyen blev udarbejdet i 2003/04, var dem med henblik på at skabe et attraktivt boligområde af høj kvalitet. Boligudstykningerne blev planlagt med en god beliggenhed af den enkelte bolig i mindre enklaver og med en bypark som det centrale rekreative område. Udbygningen af Nordbyen, etape II, skal sikre den samme kvalitet af området, som kendertegner etape I. Brønderslev Kommune får mulighed for at tilbyde attraktive boliggrunde på en sydvendt skråning og en nærhed til rekreative områder, som efterspørges af boligkøbere i dag.

For at sikre den høje kvalitet af området foreslår fagenheden for Teknik og Miljø, at en del af anlægsmidlerne anvendes til konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelsen af en udstykningsplan og materiale til efterfølgende markedsføring af boligområdet.

Midlerne skal derudover anvendes til arkæologiske undersøgelser i forbindelse med planlægningen af omfartsvejen. Det forsøges så vidt muligt at placere omfartsvejen, så arkæologiske udgravninger undgås. Dette kræver dog mindre forundersøgelser.

Anlægsmidlerne skal også anvendes til konsulentbistand i forbindelse med planlægning og projektering af omfartsvejen.

Fagenheden for Teknik og Miljø forslår, at anlægsmidlerne frigives til den videre planlægning af Nordbyen, etape II.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der var afsat et rådighedsbeløb i 2013 på 700.000 kr. til forbindelse til fordelingsvej i Ådalen. Dette rådighedsbeløb er overført til 2015.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 8. juni 2015, pkt. 8:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles frigivet.

Til toppen


12. Skema A - Opførelse af 3 almene familieboliger ved Bredgade 79, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til, om der skal meddeles tilsagn om støtte (grundkapitallån på 594.000 kr.) til opførelse af de 3 almene familieboliger beliggende Bredgade 79, Brønderslev, samt om anskaffelsessummen for boligerne på i alt 5.940.000 kr. (skema A) skal godkendes.

Sagsfremstilling

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligforeningen Fredensbo afdeling 25 skema A med anmodning om tilsagn om støtte til opførelse af 3 almene familieboliger beliggende Bredgade 79, Brønderslev.

Hver af de 3 familieboliger har en størrelse på 95,33 m2. Det samlede boligareal erplanlagt til i alt 286m².

Boligforeningen Fredensbo har tidligere – med kommunens godkendelse – opkøbt ejendommen Bredgade 79, med henblik på en forskønnelse af Bredgade ved nedrivning af eksisterende byggeri og opførelse af nye almene boliger og fælleslokale på grunden.

I tidligere forslag indsendt i august 2013, var det planlagt at opføre 7 almene boliger på grunden sammen med fælleslokalet, men dette forslag mødte så stor modstand ved nabohøringen, at det måtte opgives.

I stedet er nu udarbejdet forslag der rummer 3 stk. 3 værelses familieboliger og et fælleslokale. Sammen med fælleslokalet etableres handicapvenlig adgang til boligforeningens administration.

Det nye forslag holdes stort set indenfor lokalplanens rammer, bortset fra en mindre forskydning af byggefeltet ind på egen sti mellem nabobebyggelse og ind i gårdarealet mod egen afdeling.

Anskaffelsessummen for boligerne er opgjort til 5.940.000 kr. fordelt således:

Grundudgifter

925.000 kr.

Entrepriseudgifter

4.020.000 kr.

Omkostninger og gebyr

995.000 kr.

I alt

5.940.000 kr.

Finansiering:

Realkredit

5.227.000 kr.

Grundkapitallån

594.000 kr.

Indskud

119.000 kr.

I alt

5.940.000 kr.

Ved afgivelse af et tilsagn består Brønderslev kommunes finansieringsomkostninger af det rentetab, der er forbundet med at yde et rentefrit grundkapitallån på 10% af anskaffelsessummen.

Ligeledes er det en forudsætning, at Brønderslev Kommune yder en garanti for realkreditlånet med op til 100% af lånet. Det nøjagtige beløb kan først fastsættes ved byggeriets afslutning.

Når Brønderslev Kommune afgivet et tilsagn, kan kommunen ikke efterfølgende afvise at underskrive en garantierklæring eller stille nye betingelser for en sådan underskrift

Grundkapitallånet udbetales efter behandling af skema B

Huslejen er beregnet til at udgøre 7.232 kr. pr. måned pr. bolig, og indskuddet er oplyst til 39.620 kr.

Brønderslev Kommune opkræver et støttesagsgebyr på 15.000 kr. for sagsbehandlingen af sagen. Støttesagsgebyret er indregnet i den samlede anskaffelsessum.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet drøfter om der kan gives tilsagn om støtte til opførelse af 3 almene familieboliger beliggende Bredgade 79, Brønderslev (grundkapitallån på 594.000 kr.) og om anskaffelsessummen for boligerne på i alt 5.940.000 kr. kan godkendes.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der ikke er afsat midler til projektet.

Beslutning

Oversendes til drøftelse i budgetlægning for 2016 og overslagsårene.

Bilag

Til toppen


13. Skema B - Opførelse af friplejehjem i Asaa


Resume

Sagsforløb: ØK

Kuben KPK Arkitekter AS fremsender på vegne af S/I Asaa Friplejehjem Skema B til godkendelse. Skema B viser en anslået udgift på 50.615.000 kr. for boligdelen og 10.525.000 kr. for servicearealer.

Der er ingen økonomiske forpligtigelser for kommunen forbundet med godkendelse af skema B.

Økonomiudvalget anmodes om godkendelse af skema B med den anslåede udgift.

Sagsfremstilling

Kuben KPK Arkitekter AS fremsender på vegne af S/I Asaa Friplejehjem Skema B til godkendelse. Skema B viser en anslået udgift på 51.138.000 kr. for boligdelen og 11.000.000 kr. for servicearealer.

Projektet indeholder 30 plejeboliger og servicearealer til boligerne på 620 m2.

Kuben KPK Arkitekter AS fremsender på vegne af S/I Asaa Friplejehjem Skema B til godkendelse. Skema B viser en anslået udgift på 51.138.000 kr. for boligdelen og 11.000.000 kr. for servicearealer

Der er ingen økonomiske forpligtigelser for kommunen forbundet med godkendelse af skema B.

Finansieringen er:

10% friplejeboligleverandør grundkapitallån

2% beboerindskud

88% lån (realkreditlån mod pant i ejendommen)

Der ydes en statslig garanti for den del af realkreditlånet, som får sikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi (markedsværdien). Den statslige garanti ydes i forbindelse med, at kommunen godkender skema C.

Brønderslev Kommune opkræver et støttesagsgebyr på 154.000 kr. for sagsbehandlingen af sagen. Støttesagsgebyret er indregnet i den samlede anskaffelsessum.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at økonomiudvalget godkender skema B med en anslået udgift på i alt 51.138.000 kr. for boligdelen og 11.000.000 kr. for servicearealer.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


14. Ansøgning fra Boligforeningen P.M. vedr. dækning af lejetab for 2015 og tab på debitorer for 2014 og 2015


Resume

Sagsforløb: ØK

Boligforeningen P.M. ansøger Brønderslev Kommune om tilladelse til fritagelse for brug af dispositionsfondens midler til at dække lejetab i 2015 samt tab på debitorer for 2014 og 2015.

Sagsfremstilling

Boligforeningen P.M. har fremsendt ansøgning til Brønderslev Kommune om tilladelse til fritagelse for brug af dispositionsfondens midler til lejetab i 2015 samt tab på debitorer for 2014 og 2015. Boligforeningen oplyser i sin ansøgning, at der i de berørte afdelinger er foretaget henlæggelser til at dække tabene.

Ansøgningen bunder i boligforeningens beskedne disponible beløb i boligforeningens dispositionsfond. Pr. 31. december 2014, udgør den disponible del af dispositionsfonden 1.578 kr. pr. lejemål – i alt 1,568 mio. kr. Status pr. 31. marts 2015 er 2.138 kr. pr. lejemål – i alt 2,118 mio. kr.

Boligforeningen oplyser, at der samlet er lejetab i 2014 på 3,475 mio. kr. i 1. kvartal 2015 har der samlet været lejetab på 0,520 mio. kr.

Endvidere oplyses at tab på debitorer i 2014 har udgjort 0,773 mio. kr. For 2015 forventes samlet tab på 0,936 mio. kr.

Boligforeningen oplyser endvidere, at konsekvenser i form af huslejestigninger, først kan vurderes i 2016, når det vides om tabene giver underskud i afdelingerne.

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af boligforeningens regnskab for 2013 d. 11. februar 2015, blev tillige godkendt ansøgning om fritagelse for brug af dispositionsfondens midler til at dække lejetab for årene 2013 og 2014.

Generelt om dispositionsfonden

En afdelings udgifter til tab som følge af bl.a. lejeledighed dækkes som udgangspunkt af midler i dispositionsfonden. Kommunalbestyrelsen kan dog godkende, at midlerne i dispositionsfonden ikke bruges til at dække tab, jfr. Almenboliglovens § 20. I så fald må en afdeling med udgifter til tab selv dække udgifterne.

Hvis kommunens imødekommer en ansøgning og dermed accepterer, at fondens midler fritages og ikke bruges til at dække tab i en afdeling, er det en fordel for boligforeningen set i et større perspektiv, da selskabet kan bruge fondens midler til andre afdelinger, til moderniseringer m.v. og ikke blot til at dække underskud i afdelingerne.

Omvendt er det naturligvis en ulempe for den enkelte afdeling, hvis underskuddet ikke dækkes af midler fra dispositionsfonden, og afdelingen dermed må klare sig selv. Der er en risikoen for at afdelingen hurtigere løber tør for penge. I yderste konsekvens kan tænkes at afdelingen ikke er i stand til at betale terminerne og afdelingen kan dermed gå på tvangsauktion. I så fald vil de af kommunen stillede garantier for lånene i afdelingen blive udløst.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Økonomiudvalget godkender fritagelse for brug af dispositionsfondens midler til at dække lejetab i 2015 samt tab på debitorer for 2014 og 2015.

Personale

Ingen.

Økonomi

Jfr. sagsfremstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


15. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan 01-T-01.01 ”Område til teknisk forsyning og deponering, Øster Kærvej, Brønderslev syd vest”


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan "01-T-01.01 Område til teknisk forsyning og deponering, Øster Kærvej, Brønderslev syd". Lokalplanen giver mulighed for etablering af kraftvarmeværk med flisfyring og solenergianlæg.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene kan godkendes til udsendelse i en 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan "01-T-01.01 Område til teknisk forsyning og deponering, Øster Kærvej, Brønderslev syd". Lokalplanen giver mulighed for etablering af tekniske anlæg, herunder kraftvarmeværk med flisfyring og solenergianlæg. I lokalplanen er indtænkt en evt. fremtidig anvendelse af det eksisterende kraftvarmeanlæg.

Lokalplanen indeholder delområderne I, II, III og IV. Delområde I kan anvendes til tekniske anlæg, herunder flisværk og offentligt tilgængeligt område. Delområde II indeholder det eksisterende kraftvarmeværk. Delområde III indeholder det allerede etablerede jorddepot. Jorddepotet kan fortsætte. Området kan desuden anvendes til solenergianlæg og offentligt tilgængeligt område, når jorddepotet flyttes. Delområde IV er et naturområde, hvor naturtilstanden skal opretholdes.

Flisværket er planlagt til at fungere sammen med en speciel type af solceller kaldes CSP. Læs mere herom i lokalplanen under "Lokalplanens indhold" på side 14-17. Der forventes opstillet CSP anlæg på et større område udenfor lokalplanen. Området er omfattet af eksisterende lokalplan 1641-04 og ligger nord for Erhvervsparken.

Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg nr. 21 har været i fordebat. Der kom en indsigelse, som blev afvist ved Økonomiudvalgets behandling den 22. april 2015.

Kommuneplantillægget sammenlægger rammeområde 01-E-11 og 01-R-08 samt del af matr.nr. 9f V. Brønderslev til et rammeområde til tekniske formål - 01-T-01. Områderne er i dag udlagt til rekreativt område med hundeskov og til egentligt erhvervsområde med større oplagsvirksomhed.

I lokalområdet findes flere områder, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Disse områder berøres ikke af de tekniske anlæg bortset fra en stibro mellem det eksisterende kraftvarmeanlæg og flisværket. Der påregnes meddelt en dispensation til naturbeskyttelseslovens § 3.

Energilandskab

Brønderslev Forsyning A/S har ønsket mulighed for at etablere et offentligt tilgængeligt areal med stier og markante udsigtsbakker udenom flisværket. Det er tanken, at dette område skal indgå i et større energilandskab gående fra Vildmosemuseet over det eksisterende og det nye forsyningsanlæg, solenergianlægget, via de store vindmøller ved Ryå og ud til Vildmosen. Energilandskabet er en måde at se det samlede landskab i en historisk sammenhæng, der afspejler vores energimæssige udvikling - et område hvor interesserede kan bevæge sig mellem fortid og nutid.

Spildevand

Der skal udarbejdes tillæg til spildevandsplanen for hele eller dele af lokalplanområdet.

Delegation

Kommuneplantillægget kan efter planlovens § 23 stk. 3 ikke delegeres til beslutning andre steder i organisationen. Det indeholder væsentlige ændringer af kommuneplanen og har været i fordebat.

Lokalplanen kan ses digitalt på:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=620

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan, og sender begge ud i 8 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 8. juni 2015, pkt. 6:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


16. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplanforslag 02-E-05.01 "Erhvervsområde ved Østre Ringgade, Dronninglund"


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

TK Development har søgt om udarbejdelse af en ny lokalplan for området ved Østre Ringgade og Asåvej i Dronninglund med det formål at opføre et Jem & Fix byggemarked.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplanforslag 02-E-05.01 "Erhvervsområde ved Østre Ringgade, Dronninglund kan godkendes og udsendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

TK Development har søgt om udarbejdelse af en ny lokalplan for området ved Østre Ringgade og Asaavej i Dronninglund med det formål at opføre et Jem & Fix byggemarked.

Fordebat
Da området ikke er udlagt til byudvikling i kommuneplan 2013 har der været afholdt en fordebat om planlægningen. I fordebatten indkom der indsigelser, der primært omhandlede selve placeringen i byen samt potentielle gener for de omgivende boligområder. Økonomiudvalget behandlede den 22. april 2015 de indkomne bemærkninger. Økonomiudvalget besluttede, at der skulle arbejdes videre med planlægningen på den konkrete placering på en række vilkår, bl.a. i forhold til vejbetjening, afskærmning af oplag samt beplantning. Vilkårene er indarbejdet i lokalplanforslaget.

Lokalplan 02-E-05.01 "Erhvervsområde ved Østre Ringgade, Dronninglund"

Lokalplanen opdeler området i to delområder. Indenfor delområde I kan der opføres én butik til særligt pladskrævende varegrupper (Jem & Fix). I delområde II kan der etableres erhvervsformål i form af bl.a. håndværksvirksomheder, servicevirksomheder eller én butik til særligt pladskrævende varegrupper. Der kan ikke etableres andre butikstyper inden for området, som f.eks. dagligvarebutikker.

Der etableres én samlet vejadgang til lokalplanområdet fra Østre Ringgade, der skal anvendes af både person- og lastbiltrafik. Lastbiltrafikken skal dog ved udkørsel benytte vejoverkørsel ved Asaavej. Overkørslen ved Asaavej må kun anvendes til udkørsel med lastbiler, hvilket sikrer, at der ikke sker bakning med lastbiler på Asaavej.

Lokalplanen indeholder bestemmelser om bevaring af det eksisterende beplantningsbælte mod øst, der kommer til at virke som en afskærmning mod det åbne landskab. Beplantningsbæltet skal forlænges til Asaavej.

For at sikre et ordentligt udseende i området er der fastsat begrænsninger for udendørs udstilling og andet oplag. Udendørs udstilling må kun ske inden for en i lokalplanen defineret udstillingszone, mens andet udendørs oplag skal afskærmes via hegn eller beplantning, så det ikke er synligt fra veje eller naboejendomme.

For at mindske generne for boligerne ved Klydevej er der fastsat krav om en lav beplantning langs Østre Ringgade, for at afskærme for lysgener fra biler på områdets P-pladser. Desuden er vejadgangen begrænset til én overkørsel på Østre Ringgade. Derudover er der indarbejdet bestemmelser, der begrænser bygningshøjden nærmest Østre Ringgade for at undgå en massiv "mur" mod boligområderne.

Lokalplanen kan ses på kommunens digitale planportal via linket:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?cmsid=12579

Kommuneplantillæg nr. 20

Da området ikke er udlagt til byudvikling i kommuneplan 2013 er lokalplanen ledsaget af et kommuneplantillæg. I kommuneplantillæg nr. 20 ændres kommuneplanens retningslinie 1.4.6 "Områder til særligt pladskrævende varegrupper". Området ved Østre Ringgade inddrages i afgrænsningen af hvor der kan placeres butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper. For at undgå et for stort samlet udlæg af områder til særligt pladskrævende varegrupper udtages der samtidigt et område ved Ørsøvej fra afgrænsningen. I kommuneplantillægget udlægges der desuden et nyt rammeområde svarende til lokalplanområdet.

Miljøscreening

Der er foretaget en miljøscreening af planforslagene. Fagenheden vurderer, at planforslagene ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet planforslagene ikke vurderes at medføre væsentlige miljømæssige konsekvenser.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplanforslag 02-E-05.01 "Erhvervsområde ved Østre Ringgade, Dronninglund" og udsender planforslagene i offentlig høring.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 8. juni 2015, pkt. 7:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt, idet der foreslås følgende ny § 8.1 i lokalplanen:

”Bebyggelsens ydervægge skal opføres af teglsten og fremtræde enten som blank mur eller i betonelementer. Mindre bygningsdele kan opføres af glas, ikke skinnende og ikke reflekterende metalplader, træ eller zink. Ved opførelse af byggeri i betonelementer skal mindst 20 % af facader mod vej og p-arealer brydes enten ved udsmykning/prægning i betonen, ved begrønning eller ved facadeelementer/-brud i andre materialer, der danner en god helhedsvirkning. Ydervægge, der males, skal males i afdæmpede farver i hvid, grå, grøn eller sort. Mindre bygninger, herunder skure, affaldsgårde, overdækninger til varer, udstilling, kundevogne o.lign. kan opføres med facade i andre materialer”

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


17. Høringssvar vedrørende forslag til Vandområdeplan 2015-2021


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Naturstyrelsen sendte i december 2014 udkast til "Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn" med tilhørende bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogram i høring (2. vandplanperiode). Fagenheden har udarbejdet et forslag til høringssvar fra Brønderslev Kommune, hvor det tages til efterretning, at kommunens forslag til indsatsprogram er fulgt. Derudover henvises der til høringssvar fra Limfjordsrådet.

Brønderslev Kommune modtaget en henvendelse fra Landbrug & Fødevarer, der ønsker, at kommunen i sit høringssvar gør opmærksom på, at vandmiljøindsatsen ikke må pålægge landbrug og kommuner yderligere forpligtigelser. Fagenheden foreslår på baggrund af henvendelsen, at Naturstyrelsen opfordres til at svare på spørgsmål vedr. det faglige grundlag for vandplanlægningen og implementeringen af vandrammedirektivet.

Byrådet skal tage stilling til, om fagenhedens og Limfjordsrådets forslag til høringssvar kan godkendes, og om spørgsmålene affødt af henvendelsen fra Landbrug og Fødevarer skal medtages i kommunens høringssvar.

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen sendte i december 2014 udkast til "Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn" med tilhørende bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogram i høring (2. vandplanperiode). Forslag til indsatsprogram for vandløbene har været behandlet lokalt via vandråd med deltagelse af de forskellige interessenter. I oplandet til Ryå har der også været nedsat lokale arbejdsgrupper. Det foreslåede indsatsprogram er blevet medtaget i vandområdeplanen pånær en enkelt indsats.

Limfjordsrådet har udarbejdet forslag til et høringssvar af mere generel karakter. Vandområdeplanerne er 2. generation af vandplanerne og er grundlaget for implementering af EU's vandrammedirektiv jf. også Lov om vandplanlægning. Vandplanlægningen skal sikre, at der opnås god økologisk og kemisk tilstand i vandløb, søer og kystvande senest med udgangen af 2027. Som følge af erfaringerne med udarbejdelsen af vandplanerne for 1. planperiode (2010-2015) er det lovgivningsmæssige grundlag for vandplanlægningen ændret væsentligt mellem 1. og 2. generationsplanerne. Processen for udarbejdelsen af planerne er blevet forenklet, og der er tilstræbt en højere grad af interessentinddragelse og lokal indflydelse på prioritering og brug af virkemidler. Kommunerne skal ikke længere udarbejde en vandhandleplan for gennemførelse af indsatsprogrammet. Høringssvaret skal være modtaget hos Naturstyrelsen senest den 23. juni 2015, kl. 12.00.

Interessentinddragelsen foregik ved oprettelse af vandråd for hvert hovedvandopland, idet det dog kun var vandløbsindsatsen, der var til drøftelse i vandrådene. Brønderslev Kommune er berørt af 2 hovedvandoplande: "Nordlige Kattegat og Skagerak" samt "Limfjorden". For hovedvandopland "Limfjorden" blev der endvidere nedsat lokale arbejdsgrupper for at kvalificere arbejdet med indsatsprogrammet for de lokale vandløb. Brønderslev Kommune var tovholder for arbejdet i arbejdsgruppen vedr. Ryå. Der blev fra alle sider udtrykt tilfredshed med samarbejdet i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppens forslag til indsatsprogram blev godkendt af Byrådet den 8. oktober 2014 og derefter fremsendt til Naturstyrelsen.

Indsatserne i hovedvandopland "Nordlige Kattegat og Skagerak" er kun behandlet i Vandrådet for dette opland, idet der ikke blev oprettet lokale arbejdsgrupper.

Det af arbejdsgruppen foreslåede indsatsprogram for hovedvandopland "Limfjorden" er vedlagt som bilag (kort og tabeloversigt). Af bilaget fremgår også forslag til indsatsprogram for hovedvandopland "Nordlige Kattegat og Skagerak", der dog som nævnt kun har været behandlet i Vandrådet for dette hovedvandopland. Det foreslåede indsatsprogram er medtaget i udkastet til vandområdeplan pånær en enkelt indsats vedr. omklassificering af et mindre vandløb i oplandet til Ryå. Det har ikke været vandrådenes eller de lokale arbejdsgruppers opgave at drøfte indsatser overfor overløb fra fælleskloakerede områder eller spredt bebyggelse. Vandområdeplanens forslag til indsatsprogram indeholder ikke nye indsatser på disse områder i Brønderslev Kommune.

Det skal bemærkes, at gennemførelsen af indsatsen i lighed med indsatsen i 1. vandplanperiode sker i henhold til den almindelige lovgivning på området, primært Vandløbsloven og Naturbeskyttelsesloven. Lodsejerne inddrages tidligt i forløbet i forbindelse med gennemførelse af forundersøgelser. Enhver lodsejer, der måtte lide tab ved gennemførelsen af indsatsprogrammet, har ret til erstatning.

Fagenheden har på baggrund af ovenstående udarbejdet vedlagte forslag til høringssvar fra Brønderslev Kommune.

Limfjordsrådets bemærkninger

Limfjordsrådet har udarbejdet et forslag til et mere generelt høringssvar. Forslaget er vedlagt som bilag og indeholder i hovedtræk følgende:

Høringsprocessen

Udkastet til vandområdeplan omhandler kun indsats for en mindre del af det beregnede indsatsbehov for kvælstof, idet der er nedsat et tværministerielt udvalgsarbejde med det formål at udarbejde en model for en mere målrettet regulering, der skal nedbringe kvælstofudledningen yderligere. Limfjordsrådet mener, at det vil være nødvendigt med en ny høring af vandområdeplanerne, når resultatet af udvalgsarbejdet offentliggøres.

Fællesskab om fakta

Limfjordsrådet er enig i, at det er en forudsætning, at der skabes en fælles forståelse for de data, der ligger til grund for planerne. Det kræver, at overvågningen er detaljeret - også overvågningen af effekten af de mange miljøforbedrende tiltag, og så skal dialogen mellem Naturstyrelsen og det lokale niveau om overvågningen og dataene øges.

Styringsmodeller, proces og interessentinddragelse

Limfjordsrådet finder, at den lokale indflydelse på indsatsprogrammet bør være langt større end blot vandrådenes arbejde med vandløbsindsatsen. Det bør primært være kommunalbestyrelserne, der bistået af vandrådene, udmønter indsatsprogrammerne.

Retningslinjer

1. generations vandplanerne indeholder retningslinjer for bl.a. kommunernes sagshåndtering i relation til vandmiljøområdet. Retningslinjerne understøtter indsatsprogrammet, men er ikke medtaget i vandområdeplanerne eller de tilhørende bekendtgørelser. Limfjordsrådet forventer, at retningslinjerne snarest indarbejdes i bekendtgørelser/vejledninger samt, at der gives hjemmel i planloven til at indarbejde retningslinjer i kommuneplanen.

Fjorden - Virkemidler

Limfjordsrådet har den opfattelse, at etablering af vådområder er et af de mest succesfulde og omkostningseffektive virkemidler i 1. generations vandplanerne, og man forventer, at opbakningen til vådområdeindsatsen fortsætter under 2. generationsplanerne. Det kræver dog, at der afsættes flere midler til indsatsen samt at kravet om "naturlig hydrologi" løsnes op, da dette er en hindring for indsatsen i Limfjordsoplandets mange store flade arealer.

Stenrev

Med henblik på at sikre den lokale forankring af indsatsen vedr. etablering af stenrev i Løgstør Bredning, forventer Limfjordsrådet at fortsætte i rollen som tovholder på projektet.

Behovet for flere virkemidler

Limfjordsrådet undrer sig over, at en række virkemidler ikke er taget i anvendelse. Det gælder både virkemidler med dokumenteret effekt såsom muslingeopdræt og uafklarede virkemidler med stort potentiale såsom minivådområder. Limfjordsrådet mener, at der bør sættes mere skub i udvikling og afklaring af lovende virkemidler, så der kommer en stor palette af virkemidler at vælge imellem.

Søer - viden

Det er i udkast til vandområdeplanvurderet, at meget stor andel af søerne i vandområdet ikke vil opfylde miljømålet i 2021. Limfjordsrådet har tidligere påpeget, at miljøovervågningen af søerne er utilstrækkelig til at skaffe det fornødne vidensgrundlag for vurdering af indsatsbehovet. Limfjordsrådet opfordrer til, at søovervågningen opprioriteres.

Virkemidler anvendt til søindsatser

Der er i vandområdeplanen lagt op til, at virkemidlet for reduktion af fosfortilførslen til søer i Limfjordsoplandet er etablering af fosforvådområder. Limfjordsrådet påpeger, at der i 1. generationsplanerne var lagt op til etablering af fosforvådområder rigtig mange steder, hvor det fysisk ikke kunne lade sig gøre. Limfjordsrådet finder derfor, at det bør være kommunerne, der bestemmer den mest hensigtsmæssige placering af vådområderne. Derudover bør der afsættes midler til afklaring af nye virkemidler overfor fosfor.

Vandløb

Limfjordsrådet finder det positivt med den lokale inddragelse i fastlæggelse af vandløbsindsatsen. Der opfordres til, at overvågningen i vandløb styrkes, da der er flere vandløb med ukendt tilstand, ligesom der mangler data for flere vurderingsparametre. Limfjordsrådet udtrykker endvidere skepsis overfor vurderingsgrundlaget i forhold til vandindvindingers påvirkning af vandløbenes økologiske tilstand. Der er behov for udarbejdelse af nationale retningslinjer for behandling af indvindingstilladelser.

Miljøfremmede stoffer

Det konkluderes i vandområdeplanen, at der mangles viden om miljøfremmede stoffer. Limfjordsrådet opfordrer til, at overvågningen opprioriteres, så tilstanden og indsatsbehovet kan vurderes.

Klimaforandringer og vandområder

I vandområdeplanen konkluderes det, at selvom der allerede nu kan påvises en påvirkning af vandmiljøet forårsaget af klimaforandringerne, så er vidensgrundlaget ikke tilstrækkeligt til at anvise konkrete handlinger. Limfjordsrådet opfordrer til, at den nødvendige viden tilvejebringes, så konsekvenserne af klimaforandringerne kan indarbejdes i planerne. Limfjordsrådet minder i øvrigt om, at Miljøministeren har forsikret om, at en løsning af de udfordringer omkring Thyborøn Kanal og den vestlige del af Limfjorden som følge af klimaforandringer vil ske under hensyntagen til den økologiske tilstand i Limfjorden.

Henvendelse fra Landbrug & Fødevarer

Brønderslev Kommune har modtaget en henvendelse fra Landbrug & Fødevarer. I henvendelsen udtrykker Landbrug & Fødevarer bekymring for konsekvenserne for landbrugsproduktionen ved en gennemførelse af vandområdeplanernes vurderede reduktionsbehov for kvælstofudledningen. Som nævnt ovenfor er der et tværministerielt udvalgsarbejde i gang, der skal komme med forslag til en mere målrettet regulering. Landbrug & Fødevarer opfordrer Brønderslev Kommune til i kommunens høringssvar, at pege på behovet for en balanceret vandmiljøindsats, der ikke pålægger kommuner og erhvervsliv yderligere forpligtelser og økonomiske byrder. På baggrund af henvendelsen foreslår fagenheden, at Naturstyrelsen opfordres til at udarbejde et uddybende svar på følgende spørgsmål:

 1. Er det faglige grundlag for indsatsbehovet i kysvandene, hvor der i dag er stort fokus på kvælstofreduktioner, i orden, og er der i tilstrækkelig grad taget hensyn til andre presfaktorer som fx fiskeri og eftervirkningerne af tidligere tiders udledning af urenset spildevand og andre gamle skader?
 2. Er vandrammedirektivet implementeret på samme niveau som i resten af EU, herunder om de lempelsesmuligheder, der findes i vandrammedirektivet, også er anvendt i samme grad?

Endvidere tilføjes i høringssvaret bemærkning om, at Brønderslev Kommune forventer, at såvel kommuner som erhverv kompenseres økonomisk for de konsekvenser, som gennemførelse af vandplanlægningen måtte afstedkomme.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet

 • godkender fagenhedens forslag til høringssvar vedr. Naturstyrelsens udkast til Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn,
 • godkender Limfjordsrådets forslag til høringssvar,
 • tager stilling til hvor vidt spørgsmål og bemærkning affødt af henvendelsen fra Landbrug & Fødevarer skal medtages i kommunens høringssvar.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miløudvalget, 8. juni 2015, pkt. 10:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt, idet høringssvaret ændres til:

”Brønderslev Kommune forventer, at såvel kommune som erhverv fuldt ud kompenseres økonomisk for de konsekvenser, som gennemførelsen af vandplanlægningen måtte afstedkomme.

Der henvises iøvrigt til Limfjordsrådets høringssvar, som Brønderslev Kommune tilslutter sig.”

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


18. Regional Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2018


Resume

Sagsforløb: ØK

Regionsrådet vedtog den 18. april 2015, at forslag til Regional Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2018 sendes i offentlig høring fra den 30. april 2015 til den 26. juni 2015.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, hvilke bemærkninger skal indarbejdes i høringssvaret til Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog den 18. april 2015, at forslag til Regional Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2018 sendes i offentlig høring fra den 30. april 2015 til den 26. juni 2015.

Den nye strategi hedder officielt "Mulighedernes Nordjylland: Regional Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2018", men kaldes i daglig tale REVUS. REVUS er afgørende for Nordjyllands vækst og udvikling, fordi den handler om alle nordjyders fremtid, og om hvordan regionen ser ud i år 2020. Strategien lægger den kurs, som Regionsrådet i samarbejde med Vækstforum vil følge mod fremtidens mål om at skabe et stærkt Nordjylland præget af udvikling og vækst. Et Nordjylland som er attraktivt for erhverv, borgere og besøgende. Og ikke mindst et Nordjylland som er kendt for sammenhængskraft og samarbejde på tværs af region, kommuner, erhvervsliv, videninstitutioner, organisationer og de enkelte borgere.

Omdrejningspunktet i den regionale REVUS er tre indsatsområder, som tager afsæt i Nordjyllands særlige udfordringer og muligheder. Initiativer på disse tre indsatsområder skal medvirke til at indfri visionen for Nordjyllands udvikling og vækst. Det gælder både initiativer fra Regionsrådet og Vækstforum og andre initiativer, som udvikles og sættes i gang i tæt samarbejde mellem relevante aktører i Nordjylland.

De tre indsatsområder er :

 • Et sammenhængende Nordjylland
 • Et Nordjylland i vækst
 • Et attraktivt Nordjylland

Det sammenhængende Nordjylland

Målet er at skabe mobilitet, vækst og sammenhængskraft i hele Nordjylland. Det kræver stærke transport- og kommunikationsforbindelser båden inden for og ud af regionen. Det gælder den trafikale infrastruktur med veje, jernbaner, lufthavne og havne, som er grundlaget for den kollektive trafik, for virksomhedernes godstransport og for den private trafik i og gennem Nordjylland. Det gælder også den digitale infrastruktur, som er en forudsætning både for bosætning og virksomhedslokalisering. Der er peget på 12 højt prioriterede initiativer, hvoraf bl.a. kan nævnes følgende:

 • Etablering af 3. Limfjordsforbindelse
 • Forbedring af jernbanenettet fra Århus til Frederikshavn
 • Udbygge sammenhængskraft og mobilitet via god infrastruktur - fast og trådløst
 • Støtte op om de nordjyske havnes udvikling og nordjyske logistikkompetencer
 • Fastholde og udbygge Aalborg som en vigtig lufthavn for national og international trafik
 • Styrke den kollektive trafiks rutenet til gavn for pendling og sammenbinding af regionen
 • Optimering af den udvidede regionale togdrift og af trafikken til og fra Nordjylland

Et Nordjylland i vækst

Målet er at stimulere til ny vækst i Nordjylland på de områder, hvor regionen har særlige potentialer, og hvor der findes vilje og lyst til vækst. Et innovativt og kompetencestærkt erhvervsliv er garanti for skabelse af nordjyske arbejdspladser og holdbar vækst. Der skal tilbydes optimale rammer for både etablerede og nye virksomheder, herunder udvikling af en uddannelseskultur og arbejdsstyrke, der matcher fremtidens behov. Det er vigtigt at stimulere og udnytte virksomhedernes vilje til vækst, og udviklingen skal være bæredygtig og være med til at skabe sammenhæng og balance i regionen. Der er peget på 7 højt prioriterede initiativer, hvoraf bl.a. kan nævnes følgende:

 • Fremme produktivitet ved at facilitere virksomheders samarbejde med vidensmiljøer om innovation og med uddannelsesinstitutioner om tilførsel af nye kompetencer
 • Medvirke til omskoling af ufaglærte til faglærte i kortere målrettede forløb på områder med udsigt til stor mangel på arbejdskraft
 • Styrke søgningen til erhvervsfaglige ungdomsuddannelser og iværksætte tiltag, der kan sænke frafaldet på disse uddannelser

Et attraktivt Nordjylland

Målet er at styrke Nordjyllands position som en attraktiv region for borgere, besøgende og erhvervsliv. Nordjyderne ønsker at bo i attraktive områder med rig natur, rent miljø og et godt kulturliv. De samme kvaliteter tiltrækker turister, og potentialet i dette skal udnyttes optimalt. Nordjylland skal være en tiltrækkende grøn og ren region. Vi samarbejder bredt for at løse de tiltagende klimaforandringer og udnytte mulighederne i nye energiformer og -systemer. Der er peget på 8 højt prioriterede initiativer, hvoraf bl.a. kan nævnes følgende:

 • Styrke de nordjyske muligheder for friluftsliv, kulturliv og oplevelser, så det fortsat kan bidrage positivt til bosætning, erhvervsudvikling, sammenhængskraft og livskvalitet
 • Udvikle og udbrede viden om kyst- og naturturisme, erhvervsturisme og storbyturisme gennem de nationale samarbejder på området.
 • Binde natur, kultur, turisme og erhvervsudvikling bedre sammen ved at styrke udviklingen af stedbundne potentialer. Samarbejde med kommunerne om strategisk energiplan for Nordjylland, hvor implementeringen af strategien vil bidrage til omfattende udvikling og produktion af grønne produkter

REVUS indeholder også et afsnit om Nordjyllands Yderområder (de nordjyske kommuner undtagen Aalborg, Brønderslev, Rebild og Mariagerfjord kommuner). Nordjyllands yderområder, defineret i EU’s strukturfondsprogrammer som de områder, der har særlige demografiske og erhvervsmæssige udfordringer, står overfor en faldende arbejdsstyrke, unges flytning mod større byer og tilbagegang i traditionelle erhverv. Målet for yderområderne er, at de skal udvikles som ligeværdige, levende, erhvervsaktive og bæredygtige lokalsamfund. Gennem relevante initiativer, som ikke er nærmere konkretiseret, skal det tilstræbes, at yderområderne i så høj grad som muligt udvikles ud fra de naturlige styrkepositioner, som de hver især har.

Administrative bemærkninger:

KKR har på møde d. 24. april drøftet, hvilke fælleskommunale input der kunne være til høringssvaret. På baggrund heraf er der sendt brev til alle kommuner med forslag hertil.

Staben for Udvikling og Planlægning foreslår, at Brønderslev Kommune tilslutter sig KKR's anbefalinger:

 • At Byrådet finder det foreliggende REVUS-udkast godt, og at der har været et godt samarbejde mellem regionen og kommunerne om udarbejdelsen
 • Indsatsområdet ”Et sammenhængende Nordjylland” bør udbygges med fokus på og mål for sikring af generel sammenhæng på flest mulige områder
 • Bredden i initiativerne, der nævnes til understøttelse af indsatsområderne bør overvejes, så indsatsen ikke bliver for smal
 • REVUS justeres, så initiativer med særlig betydning for yderområderne fremgår mere eksplicit under afsnittet om yderområder
 • Der indarbejdes yderligere mål for arbejdet med udviklingen af Nordjyllands yderområder, fx mål på uddannelsesområdet og mål om udviklingen i antal arbejdspladser i yderområderne
 • Der sker en præcisering af ”interne” og ”eksterne” aktører, således at REVUS konsekvent fremstår som hele Nordjyllands værktøj

Derudover foreslås det, at høringssvaret fra Brønderslev også indeholder anbefaling om

 • at det præciseres at regionens byer - uanset om det er regionens hovedby Aalborg eller de mindre bysamfund som f.eks. Jerslev eller Klokkerholm - er hjørnestenene i bestræbelserne for at nå mål og vision om det attraktive Nordjylland, det sammenhængende Nordjylland og et Nordjylland i vækst, da byerne - store som små - er vigtige i forhold til at danne ramme for det gode arbejdsliv, hverdagsliv og fritidsliv.
 • at Byrådet udtrykker sin enighed i de valgte indsatsområder, da Brønderslev Kommune i forbindelse med arbejdet med Planstrategi 2015, har udvalgt tre fokusområder byroller/bymønstre, det grønne Danmarkskort for Brønderslev Kommune/naturoplevelser samt energi/klima. Arbejdet med disse udpegede fokusområder vil i høj grad berøre og støtte op om de mål og indsatser som REVUS 2015-2018 beskriver.
Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


19. Serviceniveau på området for udsatte børn og unge


Resume

Sagsforløb: BS/BE/HAR/ØK/BY

Børne- og Skoleudvalget samt Beskæftigelsesudvalget fremsender revideret udkast til Serviceniveau på området for udsatte børn og unge til Byrådets behandling.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalgetsamt Beskæftigelsesudvalget besluttede på fællesmøde den 13. januar 2015, at de politisk vedtagne serviceniveauer skulle revideres og justeres.

Nyt forslag til politisk beslutning er færdiggjort og klar til Beskæftigelsesudvalgets og Børne- og Skoleudvalgets stillingtagen. Det bemærkes, at de niveauer der er beskrevet nedenfor er udgangspunkt og retningsgivende. Der skal ved enhver sag/ansøgning foretages en individuel vurdering før der træffes en afgørelse.

Ændringerne er for en dels vedkommende sket på baggrund af lovgivningsmæssige ændringer. Det gælder særligt for bestemmelserne i §§11.3 og 11.7 – omhandlende den forebyggende indsats. Der vil med al sandsynlighed også ske ændringer i disse bestemmelser indenfor den nærmeste fremtid. Der afholdes i efteråret kurser i konsekvenserne for ændringerne.

En væsentlig ændring er også bestemmelsen om personkredsen til efterværn i form af fortsat anbringelse i familiepleje. Personkredsen omfatter nu også unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Serviceniveauet foreslås ændret således, at aflastningsophold til børn/unge med varig funktionsnedsættelse, som udgangspunkt sænkes fra 75-90 døgn til 60 døgn årligt. Det svarer til 5 døgn månedligt, svarende til niveauet på området for udsatte børn og unge.

Det foreslås videre, at aflastning til forældre som følge af deres barns/unges funktionsnedsættelse reduceres til 48 døgn årligt fra tidligere 60 døgn årligt.

Reduktion af timetal til fast kontaktperson foreslås ændret fra 4-9 timer ugentligt til 1-5 timer ugentligt.

Som noget nyt er der lavet en beskrivelse af vedligeholdende træning til børn/unge med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Der vil typisk være tale om fysioterapeutisk træning. Det foreslås, at forløbene jævnfør serviceniveauet kan bevilges for et ½ år ad gangen og så længe der på baggrund af en faglig vurdering skønnes at være behov.

Forslag til reviderede serviceniveauer i deres fulde længde, intern instruks omkring §§41 og 42 samt en nyligt udarbejdet skrivelse til plejefamilier fremgår af bilag. Dette skriv skal tydeliggøre de forhold, hvorunder plejefamilierne ansættes i Brønderslev Kommune herunder også rammer for, hvilke ekstraomkostninger man som plejefamilie kan forvente at få dækket.

Personale

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 2. juni 2015, pkt. 8:

Det reviderede serviceniveau indstilles godkendt.

Beskæftigelsesudvalget, den 8. juni 2015, pkt. 9:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


20. Forslag til ny struktur af Ældreområdet i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: Fag-MED Sundhed og Velfærd/ÆR/FL/ÆO/ØK

Forslag til ny struktur på ældreområdet indebærer, at den nuværende organisering i områder og distrikter overgår til kommunedækkende funktioner. Der etableres følgende kommunedækkende funktionsenheder med hver sin niveau-4 leder:

 • Plejecenter
 • Hjemmesygepleje
 • Frit-valg
 • Aktivitetsområde

Økonomiudvalget skal tage endelig stilling til forslaget.

Sagsfremstilling

Kommissorium til forslag til ny struktur af ældreområdet i Brønderslev Kommune blev godkendt af Ældreomsorgsudvalget den 26. februar 2015.

Forslaget til ny struktur har til hensigt at give forøget mulighed for at håndtere nutidens og fremtidens udfordringer på ældreområdet. Nutidens udfordringer eksempelvis:

 • økonomiske f.eks. i distrikterne
 • øget specialisering og krav til kompetencer i hjemmesygeplejen
 • udvikling i målgrupper på plejecenterområdet
 • flere ældre og flere ældre i eget hjem, hvor der vil være øget behov for aktiviteter og forebyggelse

Nutidens og forventning om fremtidens udfordringer er uddybet i bilag 1

Begrundelse for forslag til en fremtidig struktur baseret på fire kommunedækkende funktionsenheder er:

 • Styrke kvaliteten af pleje.
 • Øget mulighed for vidensdeling og faglig udvikling f.eks. på hjemmesygeplejeområdet.
 • Styrke konkurrenceevnen på frit-valgsområdet således, at området bliver organiseret som de private leverandører.
 • Styrke forebyggelsesindsatsen på aktivitetsområdet.
 • Øget mulighed for at anvende ressourcer fleksibelt.
 • Styrke lighedsprincipper således at ensartede forhold får lige vilkår.
 • Styrke Brønderslev Kommunes værdier.
 • Bevare muligheder for at afholde MUS-samtaler.

Plejecenterområdet

Plejecenterområdet er stort målt i antal medarbejdere. Det vurderes derfor at være behov for en støttefunktion til lederen i form af en koordinator. Koordinatorens rolle bliver bl.a. at være stedfortræder for afdelingslederne på de enkelte plejecentre ved ferie og fravær. Der vurderes at være behov for fleksibilitet og ensartethed i kultur, værdier og service. Et samlet plejecenterområde kan give disse elementer.

Med baggrund i at styrke kommunens mulighed for at tilrettelægge en træningsindsats, hvor der er størst behov for træning og rehabilitering foreslås, at de trænende terapeuter på Stenumgård organisatorisk overgår til Træningsafdelingen.

Frit-valgsområdet

Frit-valgsområdet skal øge konkurrenceevnen. Området skal kunne gøre det samme, som de private er gode til. Frit-valgsområdet får muligheder for bedre tilrettelæggelse af ruter, og øget fokus på hvor mange medarbejdere der kommer i borgerens hjem.

Hjemmesygeplejen

En samlet hjemmesygepleje giver mulighed for faglig udvikling og videndeling. Der bliver behov for specialisering til gavn for alle kommunens borgere. Der er pres på kommunal sygepleje dette skyldes opgaveglidning fra regionerne som følge af færre sengepladser og kortere indlæggelsestid.

Aktivitetsområdet

I fremtiden får vi flere ældre og flere ældre, som ønsker at blive i eget hjem. Det kommunedækkende aktivitetsområde støtter og styrker livskvaliteten hos mange ældre. Der bliver behov for at styrke forebyggelse både i form af diverse sundhedsindsatser, men også forebygge elementer som ensomhed.

Det foreslås, at ældrekonsulenterne, som foretager forebyggende hjemmebesøg, organisatorisk overgår fra placering under Sundheds- og ældrechefen til aktivitetsområdet.

Det foreslås at demenskoordinatorerne overgår fra Aktivitetsområdet til Visitationen sådan, at demenskoordinatorerne får visiterende kompetence.

Øvrige områder

I forslaget vurderes der, som følge af stordriftsfordele, at være mulighed for at reducere antallet af planlæggere på Frit-valgsområdet fra 6 til 5 medarbejdere.

Der foreslås desuden, at ledelse af Hellevadlund og Elmehøj samles på én afdelingsleder. Der foreslås, at der indledes en intern proces, som gennemføres af Personaleafdelingen i samarbejde med sundheds- og ældrechefen, vedrørende samling af ledelse af Hellevadlund og Elmehøj.

De administrative ressourcer er ulige fordelt. Nogle plejecentre har tilknyttet en administrativ medarbejder på fuld tid, andre plejecentre har ingen lokale administrative ressourcer. Det foreslås derfor, at der indledes en proces, hvor de administrative ressourcer fordeles således, at de administrative opgaver løses så lokalt som muligt.

Økonomi

Det forventes, at reduktionen i antallet af ledere giver en samlet besparelse på 1,475 mio. kr. med helårsvirkning.

Budgetreduktionen på 1,040 mio. kr. i 2016 er dermed mere end indfriet. Der forventes således et bidrag til afdækningskataloget for 2016 på 0,435 mio. kr. Besparelseskravet på 0,52 mio. kr. i 2015 forventes ligeledes opnået under forudsætning af godkendelse af organisationsforslaget inden sommerferien 2015.

Oprettelse af en stilling som koordinator forventes at blive finansieret af forslaget om nedlæggelse af en planlæggerfunktion.

Forslag til proces

Der er store ændringer i indholdet i forslaget til 3 af de 4 niveau-4 lederstillinger: Leder af Plejecenterområdet, leder af hjemmesygeplejen og leder af frit-valgsområdet. Derfor foreslås disse 3 stillinger opslået eksternt.

Der er ikke stor ændring i ledelse af Aktivitetsområdet. Derfor foreslås denne stilling besat af den eksisterende leder af Aktivitetsområdet.

I forslaget lægges der op til at afdelingslederne på plejecentrene får øget kompetence i form af øget økonomisk ansvar for den pågældende afdeling.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd udarbejder en plan sammen med Personaleafdelingen for den videre proces for medarbejdere og ledere.

Tidsplan

Ældreomsorgsudvalget den 26. februar 2015 - Kommissorium blev godkendt.

Proces i alle Lokal-MED i april 2015.

Møder i projektgruppen i marts og april 2015.

Møde i Styregruppen 4. maj 2015.

Høring i Lokal-MED medio maj 2015.

Fag-MED Sundhed og Velfærd 20. maj 2015.

Ældreråd 26. maj 2015.

Forretningsledelsen 26. maj 2015.

Ældreomsorgsudvalget 28. maj 2015.

Ældreomsorgsudvalget 15. juni 2015 (ekstraordinært).

Økonomiudvalget 17. juni 2015 (ekstraordinært).

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, atØkonomiudvalget godkender følgende punkter:

 1. Ældreområdet organiseres i 4 kommunedækkende funktioner: Plejecentre, Hjemmesygepleje, Frit valg og Aktivitet.
 2. De 4 kommunedækkende funktioner ledes af hver sin leder på niveau 4.
 3. 3 af niveau 4 stillingerne opslås eksternt på grund af betydeligt ændret stillingsindhold. Det er ledelse af: Plejecenterområdet, Hjemmesygeplejeområdet og Frit-valgsområdet.
 4. Der indledes en intern proces, som gennemføres af Personaleafdelingen i samarbejde med sundheds- og ældrechefen vedrørende samling af ledelse af Hellevadlund og Elmehøj.
 5. Fagenheden for Sundhed og Velfærd udarbejder en plan sammen med Personaleafdelingen for den videre proces for medarbejdere og ledere.
 6. Terapeuterne i rehabiliteringen på Stenumgård overgår organisatorisk til Træningsafdelingen.
 7. Der etableres en koordinatorstilling som støttefunktion til lederen af Plejecenterområdet.
 8. Demenskoordinatorerne foreslås organisatorisk placeret i Visitationen.
 9. Ældrekonsulenterne foreslås organisatorisk placeret på Aktivitetsområdet.
 10. Hjemmesygeplejen organiseres sådan, at funktionen kommer til at bestå af sygeplejerskerne i de nuværende distrikter samt af de social- og sundhedsassistenter, som overvejende leverer delegerede sygeplejeydelser i distrikterne.
 11. Frit-valgsområdet organiseres sådan, at det kommer til at bestå af de social- og sundhedshjælpere samt af de social- og sundhedsassistenter, som leverer ydelser bestilt af Visitationen på de områder, som er i direkte konkurrence med de private leverandører.
 12. Den fysiske placering af medarbejdere på Frit-valgsområdet og i Hjemmesygeplejen bliver uændret dvs. med udgangspunkt fra Hjallerup og Brønderslev by.
 13. De administrative ressourcer fordeles af sundheds- og ældrechefen med det udgangspunkt, at de administrative opgaver løses så lokalt som muligt.
 14. Uddannelseskoordinatorfunktionen samles på én medarbejder. Uddannelseskoordinatorfunktionen placeres under sundheds- og ældrechefen.
Personale

Oversigt over antal ledere

Forskel i antal ledere i den nuværende og i forslag til struktur:

Ledere

Nuværende struktur

Forslag til fremtidig struktur

Forskel

Niveau 4

6

4

-2

Niveau 5

Afdelingsledere

(souscheftitlen ophører i forslag)

14

13

-1

Niveau 5

Gruppeledere

(teamledere ophører i forslag)

7

6

-1

I alt

27

23

-4

I forslaget er der 4 ledere mindre end i den nuværende struktur. Reduktionen består i 2 niveau-4 ledere, forslag om fælles ledelse på Elmehøj og Hellevadlund samt forslag om en gruppeleder mindre på Margrethelund.

Desuden foreslås ophør af ledelsesfunktionen for ældrekonsulenterne (forebyggende hjemmebesøg). Lederen har ikke formel kompetence som leder, men har pt. en de facto funktion, som ældrekonsulenternes leder. Ældrekonsulenterne foreslås organisatorisk placeret på Aktivitetsområdet.

Der foreslås etableret en støttefunktion i form af en koordinator under lederen af plejecenterområdet.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

FAG MED for Sundhed og Velfærd, 20. maj 2015, pkt. 4:

Sundheds- og Ældrechefen gav en orientering om processen og om forslag til ny struktur - hvor der nu er kommet høringssvar fra de berørte områder.

Medarbejderne bemærker, at arbejdsmiljøet ikke er nævnt som en del af processen, hvilket undrer dem, da strukturændringen berører flere på arbejdspladserne.

Medarbejderne ønsker, at der i beslutningen tages højde for de indsendte høringssvar.

Formanden orienterer om Implementeringsplanen udarbejdes når der foreligger en politisk beslutning om en ny struktur, og gøres herefter tilgængelig for alle.

Sundheds- og Ældrechefen vil sikre, at der fremadrettet bliver taget højde for arbejdsmiljø, kultur og værdier.

Formanden gør opmærksom på, at alle kan følge med i processen ved at tjekke referater og dagsordner fra Ældreomsorgsudvalget løbende samt Økonomiudvalget den 17. juni 2015.

Fraværende:

Anette W. Schrøder, Anne-Marie Nysted Christiansen og Ellen Lykke

Ældrerådet, 26. maj 2015, pkt. 7:

Ældrerådet tilslutter sig den skitserede ledelsesstruktur med 4 kommunedækkende funktioner.

I forhold til forslaget om fællesledelse mellem Hellevadlund og Elmehøj forudsætter Ældrerådet, der er en person, der har den ledelsesmæssige funktion, når afdelingslederen ikke er til stede.

Forretningsledelsen, 26. maj 2015, pkt. 6:

Forretningsledelsen anbefaler forslaget.

Ældreomsorgsudvalget, 28. maj 2015, pkt. 3:

Udvalget indstiller fagenhedens forslag godkendt med følgende bemærkninger:

 • at afdelingslederne på plejecentrene bør have titel af Plejecenterledere
 • at der bør være opmærksomhed på, at opdelingen af de nuværende distrikter i Hjemmesygepleje og Frit-valg ikke bør medføre, at der sker en stigning i det antal medarbejdere, der kommer i borgerens hjem
 • at Sundheds- og Ældrechefen bemyndiges til at afklare de ledelsesmæssige udfordringer knyttet til at etablere fælles ledelse på Elmehøj/Hellevadlund indenfor den eksisterende budgetmæssige ramme
 • at niveau 4-lederne om muligt bør placeres samlet.
Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


21. Forslag til ny skolestruktur pr. august 2016


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til forslag til ny skolestruktur pr. august 2016.

Sagsfremstilling

Forslag til ny skolestruktur i Brønderslev Kommune er udarbejdet på baggrund af Byrådets godkendelse af strategiplanen på skoleområdet den 3. september 2014.

Det overordnede mål med den nye skolestruktur er at styrke det kommunale skolevæsen ved fortsat at sikre en høj faglighed og kvalitet på de kommunale skoler og samtidig skabe stabilitet på undervisningsstederne i en periode under de nuværende kendte forudsætninger. Det sker med en opmærksomhed på udfordringen med faldende børnetal i de kommende år. I bilag 1 fremgår oversigt over den forventede udvikling i elev- og klasseantal samt en oversigt over børnetallene i de forskellige skoledistrikter. Som det ses, falder elevtallet de kommende år på skoleområdet.

Vedlagte bilag indeholder desuden en samlet beskrivelse af forslag til ny skolestruktur pr. 1. august 2016.

Processen vedr. forslaget til ny skolestruktur

I forbindelse etablering af større skoledistrikter vil der reelt være tale om skolenedlæggelse af alle skoler og oprettelse af nye skoler pr. 1. august 2016. Derfor anvendes bekendtgørelsen om nedlæggelse af skoler (”BEK nr. 700 af 23/06/2014”), hvilket betyder, at forslaget skal i offentlig høring og til udtalelse i skolebestyrelserne.

I vedlagte bilag fremgår den tidsplan, som Børne- og Skoleudvalget har godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen. Jævnfør tidsplanen skal Byrådet den 18. september 2015 træffe endelig beslutning om ny skolestruktur pr. 1. august 2016.

Efter Byrådets godkendelse af den overordnede strategiplan den 3. september 2014 har der været dialogmøder med elever, bestyrelsesrepræsentanter og andre interessenter samt borgermøder.

Strategiplanens overordnede områder

Strategiplanen indeholder forskellige forslag til udviklingen af skoleområdet inden for følgende 3 hovedoverskrifter:

1) Styrkelse af skoledistrikterne

2) Udvikling af overbygningen

3) Styrkelse af inklusionsindsatsen

Inden for hvert af områderne er der i vedlagte bilag beskrevet forslag til strukturelle ændringer.

Her følger i oversigtsform de forskellige forslag, der er beskrevet i bilaget samt Fagenheden for Børn og Kulturs forslag inden for hvert af områderne.

Styrkelse af skoledistrikterne

Det fremgår i vedlagte bilag, at der ved etablering af større distrikter vil være både faglige, pædagogiske og ressourcemæssige argumenter for at etablere større skoledistrikter.

Børne- og Skoleudvalget behandlede den 14. april 2015 forskellige scenarier for styrkelse af skoledistrikterne. På baggrund at mødet har fagenheden udarbejdet vedlagte bilag, hvor der er beskrevet fordele og ulemper ved de forskellige scenarier.

Uanset hvilket scenarie der vælges, så vil der blive tale om oprettelse af 4 skoledistrikter i kommunen.

Fagenheden for Børn og Kultur, foreslår at der oprettes følgende 4 skoledistrikter pr. 1. august 2016:

Distriktsnavn

Bestående af følgende nuværende distrikter

Dronninglund

Dronninglund, Asaa (inkl. tidligere Agersted distrikt).

Hjallerup

Hjallerup, Klokkerholm og Flauenskjold.

Brønderslev Nord

Hedegårdsskolen, Thise Skole og Toftegårdsskolen (inkl. tidligere Serritslev distrikt)

Brønderslev Syd

Skolegade Skole, Søndergades Skole og Øster Brønderslev Centralskole

Det foreslås endvidere, at der fortsat tilbydes undervisning i 10. klasse på henholdsvis Hedegårdsskolen og Dronninglund Skole.

Udvikling af overbygningen

I strategiplanen er der skitseret forskellige muligheder for udvikling af overbygningen (7. - 9. klasse)

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 14. april 2015, at der skulle beskrives fordele og ulemper ved etablering af en fælles overbygningsskole i Brønderslev by. Disse fremgår af vedlagte bilag. Endvidere er der i bilaget beskrevet fordele og ulemper ved den model, der indeholder én overbygningsskole i hvert af de nye distrikter.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår på baggrund af ovenstående beskrevne fordele og ulemper fra vedlagte bilag, at der principielt besluttes, at der i hvert af distrikterne skal arbejdes for at samle overbygningseleverne på ét undervisningssted.

Der er på kort sigt en udfordring med at håndtere dette lokalemæssigt, men som det fremgår af tabellen på side 4 i vedlagte bilag, vil der blive ledig kapacitet i løbet af de næste 2-4 år.

Det betyder, forudsat at man vælger at etablere de skoledistrikter som beskrevet under 5.1.1, at:

 • Overbygningen på Klokkerholm flyttes til Hjallerup Skole i takt med, at der bliver lokalekapacitet til det
 • Overbygningen på Toftegårdsskolen flyttes til Hedegårdsskolen i takt med, at der bliver lokalekapacitet til det
 • Overbygningen på Asaa Skole flyttes til Dronninglund Skole i takt med, at der bliver lokalekapacitet til det
 • Overbygningerne på Søndergades og Skolegades Skole samles på ét undervisningssted i takt med, at der bliver ledig lokalekapacitet til det

Styrkelse af inklusionsindsatsen

3. hovedområde i strategiplanen beskriver bl.a., at der er behov for at tage stilling til placeringen af Heldagsskolen, både rent fysisk samt organisatorisk og ledelsesmæssigt.

En af anbefalingerne fra analyse af den vidtgående specialundervisning i Brønderslev Kommune fra 2012 er, at alle specialundervisningstilbud placeres i tilknytning til almenskolerne for bedre at kunne understøtte en hensigtsmæssig dynamik imellem specialtilbud og almenskole.

Det er aktuelt kun Heldagsskolen, som ikke er placeret i tilknytning til eller organiseret under en almenskole. Af den godkendte strategiplan fremgår det, at der skal træffes beslutning omkring skolens placering og organisering i forbindelse med behandlingen af strategiplanen.

I forhold til Heldagsskolen, der i dag er en selvstændig specialskole, skitseres her 2 løsningsmuligheder.

a) Heldagsskolen fortsætter som selvstændig skole

b) Heldagsskolen nedlægges som selvstændig skole og oprettes som et specialklassetilbud på lige fod med kommunens øvrige specialklassetilbud

Forslag B indebærer, at Heldagsskolens navn ændres til Heldagsklassen samt at det organisatorisk og ledelsesmæssigt lægges ind under et af de nye skoledistrikter, i første omgang som et undervisningssted placeret på matriklen i Øster Hjermitslev. Dette giver mulighed for, at Heldagsklassen senere hen kan flyttes rent fysisk til et af de undervisningssteder, der er i det pågældende distrikt.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at forslag B vælges. Det betyder at Heldagsskolen nedlægges som en selvstændig skole og oprettes som et specialklassetilbud på lige fod med kommunens øvrige specialklassetilbud. Konkret foreslås det, at Heldagsskolen organisatorisk og ledelsesmæssigt lægges ind under det distrikt, hvor Hedegårdsskolen placeres; i det skitserede forslag i Brønderslev Nord distriktet.

Opmærksomhedspunkter vedr. implementering af ny skolestruktur

Igennem temamøder for ledelserne, dialogmøde med bestyrelser m.fl., borgermøde samt indkomne udtalelser i processen, er Børne- og Skoleudvalget og Fagenheden blevet gjort opmærksom på en række forhold, der skal drøftes og besluttes i forbindelse med implementeringen. Nogle forhold er afledt af lovgivningen, mens andre forhold er afledt at de input, der er kommet i inddragelsesprocessen.

Det er fagenhedens vurdering, at der efter beslutningen om en ny skolestruktur vil være behov for en grundig tilrettelagt implementeringsproces i dialog med alle berørte parter. Processen forventes at forløbe i efteråret 2015 og foråret 2016.

I vedlagte bilag fremgår nogle af de opmærksomhedspunkter, der skal være efter beslutningen om en ny skolestruktur er truffet.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at:

 • alle kommunale folkeskoler i Brønderslev Kommune nedlægges med virkning fra 1. august 2016
 • der pr.1. august 2016 oprettes 4 nye skoledistrikter som beskrevet i sagsfremstillingen.
 • der i hvert af de 4 nye skoledistrikter skal være undervisning i overbygningen på ét af undervisningsstederne. Overbygningerne på Klokkerholm Skole, Toftegårdsskolen og Asaa Skole flyttes til hhv. Hjallerup undervisningssted, Dronninglund undervisningssted samt Hedegårdsskolens undervisningssted i takt med, at lokalekapaciteten tillader det de pågældende steder. Overbygningerne på Søndergades Skole og Skolegades Skole samles på ét undervisningssted, når lokalekapaciteten tillader det.
 • Heldagsskolen nedlægges som selvstændig skole pr. 1. august 2016 og oprettes som et specialklassetilbud på lige fod med kommunens øvrige specialklassetilbud. Heldagsskolen lægges med virkning fra samme dato organisatorisk og ledelsesmæssigt ind under det distrikt, hvor Hedegårdsskolen placeres. Endvidere skifter den navn til Heldagsklassen.

FAG MED Børn og Kultur, den 21. maj 2015:

Der er opbakning til de overordnede tanker, og der ønskes en god inddragende proces i forbindelse med implementering af den nye struktur.

Personale

Det kan forventes, at enkelte ledere og medarbejdere vil skulle skifte ansættelsessted

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 2. juni 2015, pkt. 4:

Udvalget indstiller til Byrådet, at

 • alle kommunale folkeskoler i Brønderslev Kommune nedlægges med virkning fra 1. august 2016
 • der pr.1. august 2016 oprettes 4 nye skoledistrikter som beskrevet i sagsfremstillingen.
 • der i hvert af de 4 nye skoledistrikter skal være undervisning i overbygningen på ét af undervisningsstederne. Overbygningerne på Klokkerholm Skole, Toftegårdsskolen og Asaa Skole flyttes til hhv. Hjallerup undervisningssted, Dronninglund undervisningssted samt Hedegårdsskolens undervisningssted i takt med, at lokalekapaciteten tillader det de pågældende steder. Overbygningerne på Søndergades Skole og Skolegades Skole samles på ét undervisningssted, når lokalekapaciteten tillader det.
 • Heldagsskolen nedlægges som selvstændig skole pr. 1. august 2016 og oprettes som et specialklassetilbud på lige fod med kommunens øvrige specialklassetilbud. Heldagsskolen lægges med virkning fra samme dato organisatorisk og ledelsesmæssigt ind under det distrikt, hvor Hedegårdsskolen placeres. Endvidere skifter den navn til Heldagsklassen.

Bilaget tilrettes med udvalgets bemærkninger.

Beslutning

Indstilles godkendt

Det understreges, at der ikke er taget stilling til, at Heldagsskolen/-klassen skal flyttes, ligesom det ikke er fastsat, indenfor for hvilket tidsinterval fysisk sammenlægning af overbygninger skal ske.

Bilag

Til toppen


22. Ligelig og retfærdig behandling af alle hallerne i kommunen


Resume

Sagsforløb: FK/ØK

Økonomiudvalget skal tage stilling til præcisering af, hvorledes en ligelig og retfærdig behandling af alle hallerne i Brønderslev Kommune sikres.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 23. marts 2011, at Fritids- og Kulturudvalget skal sikre en ligelig og retfærdig behandling af alle hallerne i Brønderslev Kommune via et fælles administrationsgrundlag.

Beslutningen har givet anledning til drøftelser af, om beslutningen automatisk omfatter nye haller, som opføres i kommunen. Dette ville i givet fald betyde, at serviceniveauet nedsættes i relation til eksisterende haller, medmindre de besluttede økonomiske rammer for drift af haller og foreningstilskud reguleres i relation til en udvidelse af den samlede halkapacitet.

En forøgelse af ressourcerne til området synes ikke umiddelbart forestående set i lyset af kommunens økonomi. Det er fagenhedens vurdering, at der er behov for en præcisering af Byrådets beslutning af hensyn til administrationen af området således, at det administrationsgrundlag som Fritids- og Kulturudvalget udarbejder, gælder for de eksisterende haller, og evt. nye haller kun omfattes af administrationsgrundlaget efter politisk godkendelse.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Økonomiudvalget godkender, at Fritids- og Kulturudvalget sikrer en ligelig og retfærdig behandling af alle hallerne i Brønderslev Kommune via et fælles administrationsgrundlag omfattende de eksisterende haller. Nye haller som ønskes opført, kan omfattes af administrationsgrundlaget efter politisk beslutning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 28. maj 2015, pkt. 8:

Anbefales godkendt.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


23. Helhedsorienteret sagsbehandling - socialt bedrageri 2015


Resume

Sagsforløb: ØK

Stabsenheden for Service giver en status over helhedsorienteret sagsbehandling - socialt bedrageri for perioden 1. januar 2015 til 31. maj 2015.

Økonomiudvalget anmodes om at tage sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

I perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. maj 2015 har der været registreret 43 sager vedrørende socialt bedrageri.

 • 24 sager har været anmeldt fra borgere
 • 8 sager har været anmeldt fra politiet
 • 5 sager har været egen kontrol
 • 1 sag her været anmeldt af Retten
 • 3 sager har været anmeldt af UDK
 • 1 sag er anmeldt fra SKAT
 • 1 sag er anmeldt fra anden kommune

23 af sagerne er afsluttet. 13 sager har medført hel eller delvis ophør af offentlige ydelser. Omregnet til en årlig ydelse udgør i offentlige ydelser 1.570.785 kr. Refusionen på disse ydelser udgør 764.801 kr., så den kommunale andel udgør 805.984 kr.

Udbetaling Danmark (UDK) varetager udbetalingen af børnetilskud, børnebidrag, boligsikring, boligydelse, før- og folkepension. Den årlige fremskrivning på disse opgaver er samlet 876.944 kr. Brønderslev Kommune har givet information omkring ophør af ydelserne videre til UDK.

Kommunen varetager udbetalingen af økonomisk friplads, sygedagpenge og kontanthjælp. Den årlige fremskrivning på disse opgaver udgør brutto 693.841 kr.

Der er truffet afgørelse/lavet aftale om tilbagebetaling af for meget modtaget ydelse med 126.914 kr. for første 5 mdr. af 2015.

Stabsenheden for Service foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen


24. Udpegning af medlem til Landdistriktsrådet


Resume

Sagsforløb: ØK/FK

Udpegning af medlem til Landdistriktsrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet har i møde den 27. maj 2015 godkendt, at der nedsættes et Landdistriktsråd med følgende sammensætning:

Medlemmer

Formand og næstformand for Teknik- og Miljøudvalget

Udvalgsmedlem udpeget af Fritids- og Kulturudvalget

Udvalgsmedlem udpeget af Økonomiudvalget

Forretningsudvalget for Landsbyrådet for Brønderslev Kommune

Repræsentation vedrørende landdistriktsudvikling udpeget af landbrugsorganisationerne

Repræsentation fra LAG Nord (politisk og administrativ)

Ledelsesrepræsentant fra Fagenheden for Teknik og Miljø

Landdistriktsrådet er et dialogforum, hvor der både sidder byrådspolitikkere, repræsentanter fra Brønderslev Kommunes landsbyråd samt evt. organisationer

I Landdistriktsrådet bliver forskellige emner, der vedrører landdistrikter, debatteret. Dette kan være forskellige overordnede politikker og strategier, men det kan også være konkrete projekter.

Det er planen, at Landdistriktsrådet skal være tovholder på projekter, der vedrører landdistrikter. Rådet refererer primært til Teknik- og Miljøudvalget, og modtager sekretærbistand fra Fagenheden for Teknik og Miljø.

Der forventes afholdt 4 møder årligt.

Økonomiudvalget og Fritids- og Kulturudvalget anmodes om hver at udpege et medlem til Landdistriktsrådet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Bendt Danielsen udpeget.

Bilag

Til toppen


25. Ny politik for brug af rusmidler


Resume

Sagsforløb: FL/Hoved MED/ØK

Revideret politik for at undgå brug af rusmidler på arbejdspladsen er udarbejdet

Politikken foreligges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Med baggrund i ny retspraksis og med baggrund i ønske om visse præciseringer foreslås revision af beskrivelserne omkring misbrug i PersonaleABC.

Afskedigelsesnævnet har således i november 2012 afsagt kendelse i en sag, hvor tre medarbejdere drak øl i frokoststuen i arbejdstiden. Det fremgik af kommunens alkoholpolitik, at der ikke måtte indtages alkohol i arbejdstiden eller på arbejdspladsen. Det fremgik imidlertid ikke konkret, hvad konsekvensen ville være, hvis politikken blev overtrådt. Som følge deraf var afskedigelsen af de tre medarbejdere usaglig. KL anbefaler på baggrund af sagen, at det fremgår af rusmiddelpolitikker, hvad konsekvensen er ved overtrædelse af politikken.

Derudover tager den nuværende beskrivelse alene højde for situationer, hvor en medarbejder er påvirket af rusmidler i arbejdstiden. Personaleafdelingen har kendskab til konkrete sager, hvor medarbejdere - i nogle tilfælde gentagne gange - har lugtet af alkohol uden at virke påvirket. Ændringen af politikken tager højde for disse situationer, idet der indføres en nultolerance overfor alkohol.

Forslaget er således ændret i forhold til følgende:

 • Det er tilføjet, at de ansættelsesretlige konsekvenser ved overtrædelse af politikken kan være bortvisning eller afskedigelse.
 • Det er tilføjet, at det er uacceptabelt at lugte af alkohol.

Derudover er det præciseret, at hjælp til misbrugsbehandling skal hentes hos bopælskommunen.

Personale

Ingen umiddelbart.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Forretningsledelsen, 3. februar 2015, pkt. 9:

Godkendt sendt til høring i MED Hovedudvalget, med redaktionelle ændringer.

Ændringer forelægges efterfølgende for Økonomiudvalget til orientering.

Hoved MED, 24. februar 2015, pkt. 6:

Jens Chr. orienterer om de ændringer, der er lavet i forhold til den nye politik for brug af rusmidler.

Politikken blev drøftet og der var enighed om, at afsnittet med "hvis en medarbejder møder eller optræder påvirket eller lugter af alkohol i arbejdstiden" skal omformuleres. Søren (formand) og Jon (næstformand) godkender ændringen.

Hoved MED tilslutter sig i øvrigt politikken.

Fraværende: Lena Skødsholm.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


26. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Intet.

Til toppen


27. Lukket punkt: Overslag - Anlægsbevilling til forlængelse af industrivej


Til toppen


28. Lukket punkt: Ansøgning om fritagelse for betaling af ejendomsskat


Til toppen


29. Lukket punkt: Ansøgning om fritagelse for betaling af ejendomsskat


Til toppen


30. Lukket punkt: Kommunal ejendom


Til toppen


31. Lukket punkt: Ekspropriationsbeslutning


Til toppen


32. Lukket punkt: Anmeldelse om ændring af sammensætning af bestyrelse


Til toppen


33. Lukket punkt: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling


Til toppen


34. Lukket punkt: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling


Til toppen


35. Lukket punkt: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling


Til toppen


36. Lukket punkt:


Til toppen


37. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 11. juni 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer