Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 9. september 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Mikael Klitgaard

Claus Kongsgaard

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Tillægsdagsordenen godkendt.

Arne M. Jensen og Lene Hansen bemærker, at det er uheldigt, at sagerne er fremsendt så sent i forhold til mulighed for forberedelse.

Mikael Klitgaard og Claus Kongsgaard var fraværende.

Til toppen


3. 1. behandling af Budget 2016 og overslagsårene 2017 - 2019


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Der fremsendes basisbudget for 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019 til drøftelse og 1. behandling i henholdsvis Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet basisbudget for 2016 og overslagsårene 2017-2019 til 1. behandling i Økonomiudvalget den 9. september og Byrådet den 16. september 2015.

Erik Sørensen, O og Ole Bruun, Ø, er indbudt som observatører til Økonomiudvalgets behandling af punktet, jfr. Lov om kommunernes styrelse, § 20, stk. 5.

På baggrund af fagudvalgenes og Økonomiudvalgets behandling af ændringerne til budget 2016 på møderne i august måned, udviser basisbudgettet for 2016 følgende hovedtal i mio. kr.

I hele mio. kr.

Budget 2016

Indtægter

-2.246

Særlig vanskeligt stillet kommune

-11

Indtægter i alt

-2.257

Udgifter

Serviceudgifter

1.558

Overførselsudgifter

680

Driftsudgifter i alt

2.238

Rente - netto

7

Overskud drift

-12

Anlæg

35

Underskud på drift og anlæg

23

Heraf energibespar. foranstalt. der lånefinansieres

-5

Underskud på drift og anlæg excl. energibespar.

18

Afdrag på lån

37

Lån til kommune med lav likviditet

-22

Øvrige lån

-5

Pulje til grundkapital

0

Underskud i kassen (+=underskud)

27

Pulje til overførsel mellem årene

-15

Reel påvirkning af kassebeholdning

12

I driftsresultatet er indregnet tidligere besluttede besparelser vedr. energiområdet (ESCO), digitalisering samt Flerårsaftale på handicap- og psykiatriområdet.

På indtægtssiden er der i budgetforslaget forudsat, at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Endvidere er der indregnet tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner på 11,0 mio. kr.

Brønderslev Kommune har ligeledes modtaget positivt lånetilsagn på 22,0 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i kommunen.

Endvidere er modtaget tilsagn om låneadgang til henholdsvis borgernære anlægsprojekter på op til 1,0 mio. kr., det ordinære anlægsområde på op til 7,5 mio. kr. samt investeringer med effektiviseringspotentiale på op til 2,0 mio. kr. For alle tre lånetilsagn gælder, at anlægsprojekter kun kan finansieres delvis via låneadgang. Anvendelsen af lånerammerne hænger tæt sammen med prioriteringen af anlægsprojekter og i budgettet er indregnet den del af lånerammerne som kan udnyttes med det budgetterede anlæg.

Der er ikke indarbejdet afdækningsforslag i budgetforslaget, ligesom fagudvalgenes ønsker til budget 2016 ikke er indarbejdet.

Der gøres opmærksom på, at fristen for indsendelse af ændringsforslag, i henhold til de tidligere godkendte principper for udarbejdelse af Budget 2016, er fastsat til torsdag d. 24. september kl. 12.00.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Økonomiudvalget foretager indstilling til Byrådets 1. behandling af Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019.

Beslutning

Fremsendes til Byrådets 1. behandling med anbefaling af fristfastsættelserne.

Mikael Klitgaard og Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Regulering vedrørende lovændringer fra lov- og cirkulæreprogram 2016, DUT kompensation i 2015


Resume

Sagsforløb: ØK/ BY

På lov- og cirkulæreprogrammet 2016 er der en række lovændringer, der har konsekvenser i 2015. Brønderslev Kommune bliver med DUT-kompensationen tilført netto -1,930 mio. kr., som følge af disse lovændringer.

Konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet er også indregnet i budget 2016 til 1. behandling.

Byrådet anmodes om godkendelse af tillægsbevilling.

Sagsfremstilling

Brønderslev kommune bliver i 2015 tilført i alt -1,930 mio. kr. i DUT kompensation, som følge af lovændringer på lov- og cirkulæreprogrammet for 2016.

De væsentligste ændringer er:

 • Reform af beskæftigelsesindsatsen (LCP 36) +707 t. kr. på politikområde 102
 • Reform af beskæftigelsesindsatsen (LCP 36) +1.006 t. kr. på politikområde 501
 • Regulering af kommunal medfinansiering vedr. sundhedsvæsenet mv. -4.143 t. kr. på politikområde 701
 • Midtvejsregulering af kommunal medfinansiering (DRG) +666 t. kr. på politikområde 701

Konsekvenserne ved de enkelte lovændringer fordeler sig på politikområder jfr. bilag.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at der meddeles en tillægsbevilling på netto -1.930.000 kr. i 2015

Beslutning

Indstilles godkendt.

Mikael Klitgaard og Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Beslutning om ny skolestruktur pr. 1. august 2016 i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet skal efter endt høringsperiode tage stilling til forslag til ny skolestruktur i Brønderslev Kommune pr. 1. august 2016.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 17. juni 2015 at sende forslag til ny skolestruktur i offentlig høring samt høring i skolebestyrelserne i kommunen. Høringsperioden har forløbet fra 18. juni til og med 14. august 2015.

Forslag til ny skolestruktur i Brønderslev Kommune tager udgangspunkt i den strategiplan, Byrådet godkendte den 3. september 2014.

Det overordnede mål med den nye skolestruktur er at styrke det kommunale skolevæsen ved fortsat at sikre en høj faglighed og kvalitet på de kommunale skoler og samtidig skabe stabilitet på undervisningsstederne i en periode under de nuværende kendte forudsætninger. Det sker med en opmærksomhed på udfordringen med faldende børnetal i de kommende år.

Det bilag, der har været sendt i høring vedrørende forslag til ny skolestruktur, er vedlagt som bilag 1.

Efter Byrådets godkendelse af den overordnede strategiplan den 3. september 2014 har der været dialogmøder med elever, bestyrelsesrepræsentanter og andre interessenter samt borgermøder.

Strategiplanen indeholder forskellige forslag til udviklingen af skoleområdet, hvert af de 3 områder er beskrevet nærmere i bilag 1.

Her følger i oversigtsform de forskellige konkrete forslag, der har været i høring efter Byrådets godkendelse den 17. juni 2015.

Styrkelse af skoledistrikterne

Det fremgår af vedlagte bilag, at der ved etablering af større distrikter vil være både faglige, pædagogiske og ressourcemæssige argumenter for at etablere større skoledistrikter.

Børne- og Skoleudvalget behandlede den 14. april 2015 forskellige scenarier for styrkelse af skoledistrikterne. På baggrund at mødet har fagenheden udarbejdet vedlagte bilag, hvor der er beskrevet fordele og ulemper ved de forskellige scenarier.

Uanset hvilket scenarie der vælges, så vil der blive tale om oprettelse af 4 skoledistrikter i kommunen.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at der oprettes følgende 4 skoledistrikter pr. 1. august 2016:

Distriktsnavn

Bestående af følgende nuværende distrikter

Dronninglund

Dronninglund, Asaa (inkl. tidligere Agersted distrikt).

Hjallerup

Hjallerup, Klokkerholm og Flauenskjold.

Brønderslev Nord

Hedegårdsskolen, Thise Skole og Toftegårdsskolen (inkl. tidligere Serritslev distrikt)

Brønderslev Syd

Skolegade Skole, Søndergades Skole og Øster Brønderslev Centralskole

Det foreslås endvidere, at der fortsat tilbydes undervisning i 10. klasse på henholdsvis Hedegårdsskolen og Dronninglund Skole.

Udvikling af overbygningen

I strategiplanen er der skitseret forskellige muligheder for udvikling af overbygningen (7. - 9. klasse)

Byrådet godkendte den 17. juni 2015 fagenhedens forslag vedrørende udvikling af overbygningen.

Det betyder konkret, at der i hvert af de 4 nye skoledistrikter skal være undervisning i overbygningen på ét af undervisningsstederne. Overbygningerne på Klokkerholm Skole, Toftegårdsskolen og Asaa Skole flyttes til hhv. Hjallerup undervisningssted, Hedegårdsskolens undervisningssted og Dronninglund undervisningssted i takt med, at lokalekapaciteten tillader det de pågældende steder. Overbygningerne på Søndergades Skole og Skolegades Skole samles på ét undervisningssted, når lokalekapaciteten tillader det.

Styrkelse af inklusionsindsatsen

3. hovedområde i strategiplanen beskriver bl.a., at der er behov for at tage stilling til placeringen af Heldagsskolen, både rent fysisk samt organisatorisk og ledelsesmæssigt.

En af anbefalingerne fra analyse af den vidtgående specialundervisning i Brønderslev Kommune fra 2012 er, at alle specialundervisningstilbud placeres i tilknytning til almenskolerne for bedre at kunne understøtte en hensigtsmæssig dynamik imellem specialtilbud og almenskole.

Det er aktuelt kun Heldagsskolen, som ikke er placeret i tilknytning til eller organiseret under en almenskole. Byrådet godkendte den 17. juni 2015 forslag om, at Heldagsskolen nedlægges som selvstændig skole pr. 1. august 2016 og oprettes som et specialklassetilbud på lige fod med kommunens øvrige specialklassetilbud; fortsat placeret på matriklen i Øster Hjermitslev. Heldagsskolen lægges med virkning fra samme dato organisatorisk og ledelsesmæssigt ind under det distrikt, hvor Hedegårdsskolen placeres. Endvidere skifter den navn til Heldagsklassen.

Udtalelser fra offentligheden samt skolebestyrelser

Det er i overvejende grad de lokale skolebestyrelser, der har gjort brug af muligheden for at komme med bemærkninger i høringsperioden.

I bilag 2 er samtlige indkomne bemærkninger vedlagt.

Opmærksomhedspunkter vedrørende implementering af ny skolestruktur

Igennem temamøder for ledelserne, dialogmøde med bestyrelser m.fl., borgermøde samt indkomne udtalelser i processen, er Børne- og Skoleudvalget og fagenheden blevet gjort opmærksom på en række forhold, der skal drøftes og besluttes i forbindelse med implementeringen af en ny skolestruktur. Nogle forhold er afledt af lovgivningen, mens andre forhold er afledt at de input, der er kommet i inddragelsesprocessen.

Det er fagenhedens vurdering, at der, efter beslutningen om en ny skolestruktur, vil være behov for en grundig tilrettelagt implementeringsproces i dialog med alle berørte parter. Processen forventes at forløbe i efteråret 2015 og foråret 2016.

I bilag 1 fremgår nogle af de opmærksomhedspunkter, der skal være efter beslutningen om en ny skolestruktur er truffet. Flere forhold vil efterfølgende skulle politisk behandles. Det gælder eksempelvis en evt. ny ressourcefordelingsmodel samt ny styrelsesvedtægt.

Fagenheden for Børn og Kulturforeslår, at de oprindelige indstillinger fra byrådsmødet den 17. juni 2015 fastholdes:

 • alle kommunale folkeskoler i Brønderslev Kommune nedlægges med virkning fra den 1. august 2016.
 • der pr. 1. august 2016 oprettes 4 nye skoledistrikter som beskrevet i sagsfremstillingen.
 • der i hvert af de 4 nye skoledistrikter skal være undervisning i overbygningen på ét af undervisningsstederne. Overbygningerne på Klokkerholm Skole, Toftegårdsskolen og Asaa Skole flyttes til hhv. Hjallerup undervisningssted, Hedegårdsskolens undervisningssted og Dronninglund undervisningssted i takt med, at lokalekapaciteten tillader det de pågældende steder. Overbygningerne på Søndergades Skole og Skolegades Skole samles på ét undervisningssted, når lokalekapaciteten tillader det.
 • Heldagsskolen nedlægges som selvstændig skole pr. 1. august 2016 og oprettes som et specialklassetilbud på lige fod med kommunens øvrige specialklassetilbud. Heldagsskolen lægges med virkning fra samme dato organisatorisk og ledelsesmæssigt ind under det distrikt, hvor Hedegårdsskolen placeres. Endvidere skifter den navn til Heldagsklassen.

Fagenheden for Børn og Kultur vil inddrage de indkomne udtalelser i den efterfølgende implementeringsproces, således at processen fra beslutning om ny skolestruktur til ikrafttræden pr. 1. august 2016 vil blive så optimal som muligt.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 1. september 2015, pkt. 4:

Udvalget har drøftet de indkomne høringssvar med henblik på de opmærksomhedspunkter, der er fremført i svarene i forhold til den efterfølgende proces.

Udvalget foreslår, at Heldagsskolen kan fortsætte under navnet ”Heldagsskolen”.

Fagenhedens forslag indstilles med denne ændring godkendt.

Beslutning

Fremsendes til Byrådet uden indstilling.

Mikael Klitgaard og Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Folkeafstemning om EU-retsforbeholdet


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Der skal holdes folkeafstemning om EU-retsforbeholdet den 3. december 2015.

Stabsenheden for Service anmoder om Byrådets godkendelse af forslag til valgets tilrettelæggelse samt om tillægsbevilling på 900.000 kr. til gennemførelse af afstemningen.

Sagsfremstilling

Brønderslevkredsen består af Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune. Brønderslev Kommune er kredskommune.

Byrådene i de to kommuner har på de konstituerende møder i december 2013 valgt følgende til kredsvalgbestyrelsen (Stedfortræder er nævnt i parentes):

Brønderslev:

 • Mikael Klitgaard (Claus Kongsgaard)
 • Karsten Frederiksen (Margit Chemnitz)
 • Lene Hansen (Henning Jørgensen)
 • Arne M. Jensen (Eskild Sloth Andersen)

Jammerbugt:

 • Mogens Gade (Christian Hem)
 • Malou Skeel (Ulla Flintholm)
 • Jens Christian Golding (Morten Klessen)
 • Ole Stavad (Per Halsboe-Larsen)

Borgmester Mikael Klitgaard er formand for kredsvalgbestyrelsen. Brønderslev Byråd har på sit konstituerende møde valgt Lene Hansen som næstformand for Kredsvalgbestyrelsen.

I henhold til folketingsvalglovens § 29 vælger Byrådet for hvert afstemningsområde mindst 5 og højest 9 valgstyrere samt det fornødne antal tilforordnede vælgere til at forestå afstemningen.

Brønderslev Kommune er inddelt i 13 afstemningsområder. Stabsenheden for Service vurderer, at der er behov for i alt 90 valgstyrere/tilforordnede vælgere. Heraf skal der udpeges i alt 50 politiske repræsentanter.

Stabsenheden for Service foreslår, at der på begge rådhuse holdes åbent for brevstemmeafgivning den sidste lørdag før valgdagen i tidsrummet kl. 10.00 - 12.00 samt til kl. 18.00 den sidste torsdag før valget.

Stabsenheden for Service foreslår, at

 • de politiske gruppeformænd bemyndiges til at fordele valgstyrere og tilforordnede samt udpege formænd for de enkelte afstemningssteder
 • de politiske gruppeformænd udpeger 4 personer til at modtage brevstemmer i eget hjem
 • at evt. ansøgninger om tilladelse til indsamling på valgdagen imødekommes på vilkår, at kommunen ingen opgaver har i forbindelse hermed, og at indsamlinger foregår uden for valglokalerne
 • vicekommunaldirektøren bemyndiges til at udpege de administrative repræsentanter til de enkelte afstemningsområder samt 4 administrative medarbejdere til at modtage brevstemmer i eget hjem
 • Borgerservice på Dronninglund Rådhus og Brønderslev Rådhus har åbent for brevstemmeafgivning i tidsrummet kl. 10.00-12.00 den sidste lørdag før valget samt den sidste torsdag før valget til kl. 18.00
 • at der meddeles tillægsbevilling på 900.000 kr. til gennemførelse af afstemningen.
Personale

Ingen.

Økonomi

Udgiften til folkeafstemningen anslås til 900.000 kr. Der er ikke økonomisk decentralisering på området. Et eventuelt mindreforbrug lægges derfor i kassen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Mikael Klitgaard og Claus Kongsgaard var fraværende.

Til toppen


7. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Intet.

Mikael Klitgaard og Claus Kongsgaard var fraværende.

Til toppen


8. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling


Til toppen


9. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 9. september 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer