Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 30. september 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Claus Kongsgaard.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Til toppen


3. 2. Behandling af Budget 2016 og overslagsårerne 2017- 2019


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Med baggrund i den indgåede budgetaftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Borgerlisten, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti, fremsendes budgetforslag for 2016 og overslagsårene 2017-2019 til 2. behandling.

Udenfor budgetforliget står Enhedslisten.

Sagsfremstilling

Efter Byrådets budgetseminar den 21.-22. september 2015 blev der den 22. september 2015 indgået budgetforlig mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Borgerlisten, Dansk Folkeparti og SF.

Udenfor budgetforliget er Enhedslisten.

Grundlaget for Byrådets 2. behandling af budget 2016 er den resultatopgørelse, der fremgik af Forslag til administrativt basisbudget 2016-2019, som forelå ved Byrådets 1. behandling den 16. september 2015.

Resultatopgørelse til 1. behandling

i t.kr.

2016

2017

2018

2019

Driftsindtægter

-2.256.679

-2.232.185

-2.240.863

-2.255.799

Driftsudgifter

2.238.115

2.291.505

2.338.272

2.384.437

Renter

6.959

7.245

6.946

6.503

Driftsresultat (- = overskud)

-11.605

66.565

104.355

135.141

Anlægsudgifter

34.700

23.200

23.200

23.200

Samlet drifts- og anlægsresultat

23.095

89.765

127.555

158.341

Brugerfinansierede områder

-760

-927

-1.062

-1.202

Nettoafdrag på lån

37.137

37.771

38.118

38.462

Låneoptagelse

-32.300

-2.200

-2.200

-2.200

Pulje til grundkapital

0

0

0

0

Forøgelse (-) / Forbrug (+) af likvide beholdninger

27.172

124.409

162.411

193.401

Pulje til overførsel mellem årene

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

Reel forøgelse (-) / Forbrug (+) af likvide beholdninger

12.172

109.409

147.411

178.401

Resultat af budgetforlig

På baggrund af aftaleparternes budgetforlig omkring reduktioner og anlæg, er der udarbejdet en revideret resultatopgørelse.

Resultatopgørelse til 2. behandling

i t.kr.

2016

2017

2018

2019

Driftsindtægter

-2.256.679

-2.278.850

-2.287.528

-2.302.464

Driftsudgifter

2.227.556

2.277.033

2.323.800

2.369.965

Renter

6.959

7.245

6.946

6.503

Driftsresultat (- = overskud)

-22.164

5.428

43.218

74.004

Anlægsudgifter

31.100

23.200

23.200

23.200

Samlet drifts- og anlægsresultat

8.836

28.628

66.418

97.204

Brugerfinansierede områder

-760

-927

-1.062

-1.202

Nettoafdrag på lån

37.137

37.771

38.118

38.462

Låneoptagelse

-31.550

-2.200

-2.200

-2.200

Pulje til grundkapital

0

0

0

0

Forøgelse (-) / Forbrug (+) af likvide beholdninger

13.763

63.272

101.274

132.264

Pulje til overførsel mellem årene

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

Reel forøgelse (-) / Forbrug (+) af likvide beholdninger

-11.237

38.272

76.274

107.264

I resultatopgørelsen er indarbejdet konsekvenserne af ændringsforslag til budgettet som følge af budgetforliget mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Borgerlisten, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti.

Pulje til overførsel mellem årene

I lighed med tidligere år, foreslås en pulje til håndtering af overførsel mellem årene. For 2016 foreslås puljen at være på 25,0 mio. kr..

Denne ændring er ligeledes indarbejdet i den reviderede resultatopgørelse.

Skat: Selvbudgettering eller statsgaranti

Herudover skal der tages stillingen til valg mellem selvbudgettering og statsgaranti. Økonomiafdelingen har derfor med baggrund i de nyeste skøn over udviklingen i væksten, foretaget en fornyet beregning og vurdering af valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering.

mio. kr.

Ved statsgaranti

Ved selvbudgettering

Forskel

Udskrivningsgrundlag

5.131

5.079

-51

Folketal

35.664

35.664

Skatteindtægter

1.380

1.366

-14

Generelle tilskud og udligning

762

774

12

Nettoprovenu i alt

2.142

2.135

-1.9

Skønnet efterregulering i 2019

-5

-5

Tab ved valg af selvbudgettering

-7

Det aktuelle befolkningstal for Brønderslev Kommune ligger i øjeblikket over det statsgaranterede befolkningstal for 2016, og regnes der med dette befolkningstal, giver det stort set samme indtægt ved selvbudgettering som ved statsgaranti. Imidlertid viste den seneste opgørelse fra KL, at der kun er 2 kommuner som pt. planlægger at anvende selvbudgettering. Det betyder, at risikoen ved at vælge selvbudgettering er meget stor, idet kommunen vil få en meget stor negativ efterregulering, hvis landsudviklingen bliver bare lidt dårligere end skønnet. Det anbefales derfor, at der vælges statsgaranti, som også er indarbejdet i budgetforslaget.

Takstoversigten er under udarbejdelse og udleveres på mødet den 30. september 2015.

Indbydelse af observatører

Erik Sørensen (O) og Ole Bruun (Ø) er indbudt som observatører til Økonomiudvalgets behandling af punktet, jfr. Lov om kommunernes styrelse, § 20, stk. 5.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår til anden behandlingen i Økonomiudvalget og Byrådet, at:

 • Der træffes beslutning om de politiske ændringsforslag
 • Kommunen for 2016 anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, udligning og tilskud
 • Beskatningsprocenten fastholdes til 26,9%
 • Grundskyldspromillen fastholdes til 31,23 0/00
 • Dækningsafgiften for offentlige ejendommes grundværdi fastholdes til 15,00 0/00
 • Dækningsafgiften for offentlige ejendommes forskelsværdi udgør 8,75 0/00
 • Forslaget til takster og gebyrer godkendes
 • Forretningsledelsen bemyndiges til at foretage nødvendige bevillingsmæssige omplaceringer, herunder besparelsen på prisfremskrivning, diverse korrektioner mellem politik-områderne m.v.
Beslutning

Takstblad udleveret.

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Kirkeskat, Budget 2016


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet skal fastsætte kirkeskatteprocenten på baggrund af de budgetter, som Brønderslev Provsti fremsender for 2016.

Brønderslev Provsti fremsender et samlet budget på 50.492.332 kr. for 2016, hvilket betyder, at Kirkeskatten skal sænkes med 0,01 % til 1,09 % for at der opnåes balance imellem udgifter og indtægter.

Sagsfremstilling

Brønderslev Provstiudvalg fremsender opgørelse over ligningsbeløb for de kirkelige kasser i Brønderslev Provsti og Provstiudvalgskassen for 2016. Budgettet viser udgifter på i alt 50.492.332 kr..

Kirkeministeriet meddeler, at Brønderslev Kommune er pålagt 6.944.378kr. i landskirkeskat.

De samlede udgifter fordeler sig således:

Primo saldo 2016 (overskud)

9.542

- Kirkelige kasser

38.627.697

- Provstiudvalgskassen

4.920.257

- Landskirkeskat

6.944.378

Udgifter i alt

50.492.332

Skatteindtægter ved skatteprocent op 1,09 % (Kirkeskatten sænkes med 0,01%)

50.492.332

Nettoresultat 2016 (overskud)

9.542

Mellemværende herefter udgør et overskud på 9.542 kr..

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at kirkeskatten for 2016 fastsættes til 1,09 pct.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Modtagestation Vendsyssel - Årsberetning 2014


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Modtagestation Vendsyssel I/S har fremsendt årsrapport for 2014 til orientering. Resultatopgørelsen viser et underskud på 318.156 kr. Modtagestationen anser resultatet som tilfredsstillende.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Modtagestation Vendsyssel er et interessentselskab ejet af Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Læsø Kommuner. Selskabet varetager kommunernes opgaver vedrørende indsamling og behandling af farligt affald fra borgere og virksomheder.

Resultatopgørelsen i årsrapporten (i 1.000 kr.):

Samlede indtægter i 2014

15.250 kr.

Samlede udgifter i 2014

14.904 kr.

Resultat før afskrivning og finansielle omkostninger

346 kr.

Afskrivning

-678 kr.

Renteindtægter

14 kr.

Årets resultat

-318 kr.

Resultatopgørelsen i årsrapporten viser et underskud på 318.156 kr. Modtagestationen anser årets resultat som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør nu 13.947.760kr.

Erhvervsstyrelsens notat fra 2011 om regnskabsaflæggelse i forsyningsvirksomheder underlagt pristalsregulering er ikke implementeret i regnskabet grundet fortsat usikkerhed om metodeopgørelsen af resultat og egenkapital i forhold til hvile-i-sig-selv princippet, hvor over- og underdækning løbende balanceres via takstfastsættelsen. Modtagestationen forventer dog, at implementeringen sker i løbet af 2015.

Ordningerne for indsamling af klinisk risikoaffald og tømning af olie- og benzinudskillere fungerer efter hvile-i-sig-selv princippet. Derfor sker der en særskilt supplerende opgørelse af resultatet for disse segmenter.

Resultatopgørelse for segmenter:

Klinisk risikoaffald - overskud

102.054 kr.

Olie- og benzinudskillere - underskud

-48.974 kr.

Årsberetningen medfører ikke konsekvenser for borgere/brugere, ud over at årsresultatet i almindelighed danner baggrund for den fremtidige budgetlægning og dermed takstfastsættelsen på affaldsområdet.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsberetningen til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger da området er brugerfinansieret.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 7. september 2015, pkt. 12:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Modtagestation Vendsyssel - Forslag til budget 2016


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Modtagestation Vendsyssel I/S har fremsendt forslag til budget 2016 til godkendelse i ejerkommunerne. Budgetforslaget vil indgå som grundlag for Brønderslev Kommunes kommende takster på affaldsområdet.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetforslaget skal godkendes.

Sagsfremstilling

Modtagestation Vendsyssel I/S har fremsendt forslag til budget 2016 til godkendelse i ejerkommunerne. Forslaget er godkendt af modtagestationens bestyrelse den 13. maj 2015.

Modtagestationen regner med videreførelse af nuværende aktiviteter justeret i forhold til forventede mængder. Ligesom i 2015 er der afsat 300.000 kr. til forskning og udvikling. Der budgetteres med etablering af overdækket areal til oplag af ubehandlet affald - samlet 2,2, mio. kr.

Behandlingstakster

Grundbetalinger og deklarationsgebyr

Kommunerne bliver opkrævet en grundbetaling til dækning af modtagestationens basisomkostninger som sikkerhed for at modtagestationen til stadighed kan indsamle og behandle farligt affald.

Denne grundbetaling til modtagestationen indgår i kommunens fastsættelse af affaldstakster. Brønderslev Kommunes grundbetaling til modtagestationen for privates affald falder i 2016 11,5 % i forhold til budget 2015. Tilsvarende falder kommunens grundbetaling for erhvervsaffald med 23,8 %.

Deklarationsgebyret er i 2016 uændret 49 kr./deklaration.

Tømningsordningsordning for olie- og benzinudskillere

Ordningen fungerer efter hvile-i-sig-selv princippet, hvor afregning sker direkte mellem modtagestation og virksomhed. Taksten stiger med 1,8 % i 2016 til 830,00 kr./tømning, svarende til en stigning på 15,00 kr.

Klinisk risikoaffald

Ordningen fungerer efter hvile-i-sig-selv princippet, hvor afregning sker direkte mellem modtagestation og kunden. Ordningen indeholder flere abonnementsordninger, og taksten er i 2016 uændret eller faldende i forhold til 2015.

Andet emballeret og uemballeret farligt affald

Affaldet indsamles fra virksomheder og genbrugspladser.

Behandlingstaksterne justeres løbende i forhold til prisændringer hos slutbehandlerne.

Fagenheden bemærker, at dette budgetforslag vil indgå i Brønderslev Kommunes budget for affaldsområdet, og vil dermed få indflydelse på virksomhedernes erhvervsaffaldsgebyr og husstandenes genbrugsbidrag.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender det fremsendte budgetforslag, og at budgetforslaget indgår som grundlag for kommunens budget på affaldsområdet for 2016.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da affaldsområdet er brugerfinansieret.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 7. september 2015, pkt. 13:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. AVV - Årsberetning 2014


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

AVV I/S har fremsendt årsrapport 2014 til orientering. Resultatopgørelsen viser et underskud på 8,9 mio. kr. i 2014 mod et budgetteret underskud på 3,7 mio. kr.

Sagen sendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Affaldsselskabet AVV I/S er et interessentselskab ejet af Brønderslev og Hjørring Kommuner. Selskabet varetager kommunens driftsopgaver på affaldsområdet.

AVV har fremsendt årsrapport for 2014 til orientering.

Resultatopgørelsen (i 1000 kr.):

Samlede indtægter i 2014

180.956 kr.

Samlede udgifter i 2014

163.577 kr.

Årsresultat før afskrivning og finansielle poster

17.379 kr.

Afskrivning

-22.740 kr.

Finansielle omkostninger

-2.850 kr.

Årsresultat *

-8.211 kr.

* Inklusiv resultatdisponering af over/underdækning efter hvile-i-sig-selv-princippet for fælleskommunale ordninger på 683.562 kr.

Resultatet i årsrapporten viser et underskud på 8.211.000 kr. mod et budgetteret underskud på 3,7 mio. kr.

Årsagen til resultatet ligger i en fejlfortolkning fra SKATs side i forhold til en forventet tilbagebetaling af energiafgifter samt en supplerende uventet betaling af deponiafgift på 3,2 mio. kr. for mellemlagret brændbart affald.

Resultatopgørelse for segmenter:

Genbrugscenter, private

62.742 kr.

Genbrugscenter, erhverv

35.140 kr.

Forbrændingsanlæg

-9.453.616 kr.

Miljøanlæg

56.122 kr.

Deponier

-151.289 kr.

Kørselsafdeling

566.018 kr.

Genbrugspladser*

-1.448.263 kr.

Storskraldsordning*

-326.480 kr.

Bobleordning*

1.100.130 kr.

Miljøservice*

-8.948 kr.

* AVV opgør over- og underskud i ordningen og lader det indgå i næstkommende års budget for ordningen.

Erhvervsstyrelsen har i et notat fra 2011 præciseret, at forsyningsvirksomheders - herunder affaldsselskabers - regnskabsaflæggelse er underlagt hvile-i-sig-selv princippet, således at indtægter og udgifter skal balancere.

Der pågår fortsat et udredningsarbejde i forhold til metodeopgørelse af over- og underdækning samt fri egenkapital, og notatet er derfor ikke implementeret i regnskabet for 2014. AVV forventer at principperne i notatet implementeres i 2015.

AVVs egenkapital er således opgjort efter tidligere principper og egenkapitalen udgør nu 152.906.236 kr.

Årsrapporten medfører ikke konsekvenser for borgere/brugere ud over, at årsresultatet i almindelighed danner baggrund for den fremtidige budgetlægning og dermed takstfastlæggelsen på affaldsområdet.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsrapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da området er brugerfinansieret.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 7. september 2015, pkt. 14:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning,.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. AVV - Forslag til budget 2016


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Affaldsselskabet AVV I/S har fremsendt forslag til drifts- og anlægsbudget 2016 til godkendelse i kommunerne. AVVs budget indgår som grundlag for Brønderslev Kommunes kommende takster på affaldsområdet.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetforslag kan godkendes.

Sagsfremstilling

AVV har fremsendt forslag til drifts- og anlægsbudget 2016 til godkendelse i de to ejerkommuner. Budgetforslaget blev godkendt af AVVs bestyrelse den 12.maj 2015.

AVV har budgetteret med videreførelse af nuværende aktiviteter, suppleret med nye aktiviteter og projekter med afsæt i AVVs værdi -og visionsarbejde. Rammen for budgettet er nuværende prisniveau med en fremskrivning på ca. 2 %, svarende til forventet økonomisk udvikling. Nye initiativer finansieres ved effektivisering, rationaliseringer og/eller takststigninger.

Kommunernes grundbetalinger til borgernes genbrugsordninger

Der budgetteres med fortsat drift af de nuværende ordninger: 18 genbrugspladser, miljøserviceordningen (gule batterispande, malingsrester mv.), storskraldsordningen (ringeordning) og bobleordningen (for papir og glas). Omkostninger til genbrugsordninger dækkes ind via opkrævning af bidrag hos kommunerne. Da affaldsområdet er brugerfinansieret opkræver kommunen omkostningerne hos borgerne via genbrugsbidraget.

Stigende krav til affaldsbehandlingen på især genbrugspladserne presser økonomien, og de stigende omkostninger vil blive dækket ind af effektiviseringer og rationaliseringer af driften. Fremadrettet vil der være genbrugspladser med reduceret åbningstid i forhold til de 6 ugentlige åbningsdage, og der vil være ubemandede pladser.

Fagenheden bemærker, at det for genbrugspladserne i Brønderslev Kommune p.t. betyder, at genbrugspladsen i Jerslev har reduceret åbnet 3 dage om ugen, og genbrugspladsen i Asaa er selvbetjent.

Anlægsinvesteringer

Der er afsat samlet 18,5 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2016:

 • Miljøforbedrende tiltag og etablering af solceller på udvalgte genbrugspladser samt investeringer i kørende materiel for optimering af drift - samlet 2,5 mio. kr.
 • Nyetablering af reparationsværksted for fx. cykler, tøj og elektronik koblet sammen med indsatsen for folk udenfor arbejdsmarkedet - samlet 2,0 mio. kr.
 • Akutpulje til pludselige tekniske nedbrud - samlet 5,0 mio. kr.
 • Etablering af hal på miljøanlæg til stikprøvekontrol og affaldsopbevaring - samlet 6,0 mio. kr.
 • Etablering af recirkulationsanlæg til perkolat (spildevand på deponi) for reducering af efterbehandlingsperioden og omkostningerne til renseanlæg - samlet 3,0 mio. kr.

Fagenheden bemærker, at når der tages beslutning om investeringer i anlæg, afholder AVV omkostningen i anlægsåret. Herefter bliver anlægs- og driftsomkostningerne indarbejdet i AVVs behandlingstakster og grundbetalinger til kommunen i afskrivningsperioden.

Administrationen

Omkostningerne til administrationen finansierer AVV ved intern fordeling af omkostninger på ordninger og behandlingsanlæg - dvs. finansiering via kommunernes betaling og behandlingstakster i øvrigt.

Der budgetteres også i 2016 med udvikling af Nulskrald som salgsbart koncept, udvikling af formidlingsformer, forskning i alternativ affaldsindsamling og -behandling samt undersøgelse af behandling af affald på biogasanlæg og sorteringsanlæg

AVV takster

Takst 2016

Stigning

Kommunebetaling (kr. pr. borger)

440,00

1,5 %

Forbrænding:

- dagrenovation (kr./ton)

525,00

2,9 %

- erhvervsaffald (kr./ton)

440,00

2,3 %

Deponi:

- erhvervsaffald (kr./ton)

362,00

2,0 %

Mærk Affaldet*:

- blåt mærke (kr. pr. besøg)

157,00

1,3 %

- grønt mærke (kr. for 2 besøg pr. md.)

1.212,00

2,0 %

- gult mærke (kr. for 5 besøg pr. md.)

2.364,00

1,5 %

- rødt mærke (kr. for flere besøg pr. uge)

4.740,00

1,6 %

* Virksomhedernes adgang til genbrugspladserne

Fagenheden bemærker, at AVVs budgetforslag udgør grundlaget for fastlæggelsen af de kommunale takster for renovation og genbrugsbidrag. AVVs budgetforslag har derfor direkte betydning for borgerne og brugerne i kommunen.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender budgetforslaget, og at budgetforslaget indgår som grundlag for kommunens budget for renovation og genbrug 2016.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da affaldsområdet er brugerfinansieret.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 7. september 2015, pkt. 15:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Renovation og genbrug - budget 2016


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet budgetoplæg med takstforslag for 2016 på affaldsområdet. Budgetforslaget medfører, at renovationsomkostningerne samlet stiger med 2,9 %, genbrugsbidraget stiger med 0,7 % og taksten for erhvervsaffald falder med 11,7 %.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetoplægget for renovation og genbrug samt de anførte affaldstakster for 2016 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetoplæg med takstforslag for 2016 på affaldsområdet. Affaldsområdet omfatter renovation, genbrugsordninger og administration af affaldsområdet.

Affaldsområdet er brugerfinansieret efter hvile-i-sig-selv princippet. Økonomien i ordningerne opgøres årligt, og takstberegningerne tager højde for konstaterede under- og overskud for hver ordning.

Budgettet er udarbejdet med baggrund i gældende regler og eksisterende kontrakt med vognmand på renovationsordningen. Dette oplæg er udarbejdet under forudsætning af Byrådets godkendelse af forslag til budgetterne fra AVV og Modtagestation Vendsyssel. Endvidere indgår der en forventet forbrændingstakst hos Reno-Nord, da Reno-Nord endnu ikke har vedtaget budget for 2016.

Samlet budget (kr. ekskl. moms)

Udgift

Indtægt

Administration, husholdninger

658.000

658.000

Administration, erhverv (inkl. farligt affald)

566.000

566.000

Renovation

15.930.000

15.930.000

Storskrald

292.000

292.000

Bobler (glas, papir og pap)

1.100.000

1.100.000

Genbrugspladser

15.154.000

15.154.000

Miljøservice (småbatterier og malerrester)

100.000

100.000

I alt

33.800.000

33.800.000

Ovenstående omkostninger dækkes ind via renovationstaksten, genbrugsbidraget og erhvervsaffaldsgebyret. Detaljerede budgetter for hver enkelt ordning og tilhørende forslag til takster for 2016 ses i bilagene.

Borgerens genbrugsbidrag er et samlegebyr af takster for administration af husholdningsaffald, bobleordningen, storskraldsindsamlingen, genbrugspladserne og miljøserviceordningen.

Erhvervsaffaldsgebyret er et samlegebyr af takster for administration af erhvervsaffald og farligt affald (grundbetaling til Modtagestation Vendsyssel).

For at illustrere takstudviklingen, vises taksten for en helårsbolig med tilmeldt affaldssæk med ugentlig afhentning:

Kr. inkl. moms

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Renovation

1005,00

1011,00

1060,00

1090,00

1105,00

1126,00

1160,00

Genbrugsbidrag

1012,50

1085,00

1134,00

1221,00

1269,00

1328,00

1338,00

I alt

2017,50

2096,00

2194,00

2311,00

2374,00

2454,00

2498,00

Udvikling

-

3,9 %

4,7 %

4,7 %

2,7 %

3,4 %

1,8 %

En nærmere gennemgang af udviklingen i omkostninger fra 2015 til 2016 kan ses i vedlagte bilag.

Genbrugsbidraget stiger med 0,7 %.

Den væsentligste stigning i genbrugsbidraget de seneste år, skyldes øgede omkostninger til AVV for driften af genbrugspladsordningen. Her er det omkostninger til affaldsbehandlingen som har overskredet budgetrammerne.

AVV oplyste til ejerkommunerne i 2014, at budgetrammen for genbrugspladserne overholdes fra og med 2015. Øgede omkostninger til affaldsbehandlingen på genbrugspladserne henter AVV i stedet hjem ved effektiviseringer og rationaliseringer af driften. Det medfører, at serviceniveauet på genbrugspladsordningen ændres. For Brønderslev Kommune har det p.t. den betydning, at antallet af åbningsdage på genbrugspladsen i Jerslev er ændret fra 6 til 3 dage, og at genbrugspladsen i Asaa er ubemandet og dermed selvbetjent.

Erhvervsaffaldsgebyret falder med 11,7 % i 2016 grundet lavere systemomkostninger og lavere omkostninger til Modtagestation Vendsyssel.

Med det nuværende budgetoplæg og tilhørende forslag til takster vil borgere og brugere af kommunens affaldsordninger opleve, at de betaler for uændrede affaldsordninger med det samme serviceniveau, genbrugspladsordningen dog undtaget.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender budgetoplægget med de anførte takster for 2016.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da området er brugerfinansieret.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 7. september 2015, pkt. 16:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Anlægsregnskab for gennemførelse af AT - påbud på Hjallerup Skole


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til godkendelse af anlægsregnskabet for gennemført påbud stillet af Arbejdstilsynet på Hjallerup Skole.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 6.801 kr.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø fremsender til Byrådets godkendelse anlægsregnskab for gennemført AT-påbud modtaget fra Arbejdstilsynet i skrivelse af den 24. maj 2012.

Påbud fra Arbejdstilsynet bestod i væsentlig grad af:

 • At sikre en tilfredsstillende luftkvalitet i undervisningslokaler
 • At sikre tilfredsstillende akustiske forhold i Pædagogisk Servicecenter
 • Vejledning om indeklimagener ved Nålefiltstæpper

Ovenstående er afhjulpet ved etablering af mekanisk ventilation i berørte områder samt udskiftning af vinduespartier i østsiden af østfløjen, etablering af akustik regulering i Pædagogisk Servicecenter samt udskiftning af nålefiltstæpper med linoleum.

Efterkommelse af påbud med etablering af mekanisk ventilation vil medføre en årlig merudgift til driften på 142.500,- kroner der fordeles på energi (el + varme) med 128.500 kr. samt servicekontrakt og vedligeholdelse med 14.000,- kr.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet for gennemført arbejder i forbindelse med AT-påbuddet.

Personale

Ingen konsekvenser

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til anlægsregnskabet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Til toppen


11. Ansøgning online bostøtte


Resume

Sagsforløb: DIG/FL/ØK/BY

Fagenheden for Sundhed og Velfærd søger om frigivelser af etableringsomkostninger til projekt Online bostøtte.

Projektet er igangsat med udgangspunkt i strategien for velfærdsteknologi i psykiatriområdet. Strategiens overordnede formål er at sikre kvalitetsløft og god økonomi på psykiatriområdet.

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling på 215.490 kr.

Sagsfremstilling

Brønderslev kommune deltager i det tværkommunale projekt ”online bostøtte”, sammen med 9 nordjyske kommuner, med opstart den 01.01.2015. Det overordnet formål med det tværkommunale projekt er at undersøge brugen af velfærdsteknologi inden for det socialpsykiatriske område. Det tværkommunale projekt er tilkendt 1,5 mio. kr. af Digitaliseringsstyrelsen til tværkommunal projektledelse og evaluering.

Projektet har til formål at undersøge:

 • Borgerne der modtager § 85 støtte efter serviceloven.
  • Hvilken betydning har brugen af online bostøtte for borgerne, herunder en vurdering af de kvalitative gevinster de opnår ved at modtage hjælp i form af online bostøtte.
 • Medarbejderne i det kommunale bostøtteteam
  • Løsningens betydning for den fagfaglige kvalitet af medarbejdernes arbejde, herunder hvilken betydning den nye måde at levere service på har for medarbejdernes faglige selvforståelse.
 • Organisationen
  • Undersøge de organisatoriske gevinster, herunder kapitalisering af frigiven tid og reduktion af udgifter til kørselsgodtgørelse.
 • Gevinster ved indførelsen af online bostøtte:

 • Borgerene
  • Oplever større grad af selvhjulpenhed
  • En mere fleksibel kontaktform
  • Mere stabilitet i kontakten med bostøtten
  • Mindre indgribende kontakt for nogle borgere
 • Medarbejderne
  • Højne den fagfaglige kvalitet
  • Mere målrettede samtaler
  • Fleksibilitet i planlægningen af arbejdsdagen
  • Mere effektiv tilgang for at nå flere borger
 • Organisationen
  • Reduktion i kørselsgodtgørelse
  • Frigivelse af ressourcer
  • Beregning af ny ATA-takst til online bostøtte besøg
  • At den direkte borgerrettede tid minimeres
Personale

Se sagsbeskrivelse.

Økonomi

Udregningen på besparelsen er lavet på baggrund af en takstnedsættelse på en online bostøtte time.

Årlig besparelse: 126.360 kr., som bidrager til indfrielse af rammebesparelsen på velfærdsteknologi og digitalisering.

Ved frigivelse af midler til etableringsomkostningerne på 215.490 kr. vil digitaliseringspuljen være på 3.344.921 kr.

Indstilling

Digitaliseringsforum, 3. september 2015, pkt. 4:

Digitaliseringsforum anbefaler frigivelse af midler til etableringsomkostningerne på 215.490 kr.

Forretningsledelsen, 29. september 2015, pkt. 9:


Beslutningen vil foreligge til mødet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

KKR møde omkring Taleinstituttet og slambehandling.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Til toppen


13. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 2. oktober 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer