Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 9. december 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Flerårsaftalen - forventet overflytning mellem årene 2015 - 2016


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

I revisionsberetningen for årsregnskabet 2014 har Brønderslev Kommunes revisionsselskab PwC bemærket, at bevillingsreglerne vedr. flerårsaftalen ikke er overholdt.

For at tilgodese dette laves overflytningen mellem årene som en tillægsbevilling til budgettet i stedet for i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med revision af årsregnskabet 2014 har Brønderslev Kommunes revisionsselskab PwC bemærket, at bevillingsreglerne vedr. flerårsaftalen ikke er overholdt. De skriver blandt andet, at:

”Vi har konstateret, at der i 2014 har været væsentlige overskridelser af driftsbevillingen på politikområderne ”UngeCenter” og Socialpsykiatri, handicap og misbrug. Vi er bekendt med, at de forventede bevillingsoverskridelser er drøftet i Byrådet i forbindelse med de løbende økonomiopfølgninger. Overskridelserne er endvidere regnskabsforklaret, men formelt er bevillingsreglerne ikke overholdt, da Byrådet ikke har meddelt tillægsbevilling til dette merforbrug.”

På Byrådets møde den 2. september 2015, pkt. 8 – Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2014 for Brønderslev Kommune, blev den fremadrettede praksis for flerårsaftalen vedrørende håndteringen af overflytningen mellem årene behandlet.

Det blev besluttet, at Byrådet i slutningen af året vil blive bedt om at tage stilling til en forventet overflytning mellem årene. Hermed laves overflytningen mellem årene på flerårsaftalen som en tillægsbevilling til budgettet i stede for i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Som det fremgår af årsregnskabet for 2014 er der en samlet afvigelse (merforbrug) på 13,4 mio. kr. Fordelt med 10,8 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalget og 2,6 mio. kr. på Beskæftigelsesudvalgets område. For regnskab 2015 er den samlede forventede afvigelse (merforbrug) jf. budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2015 på 17,8 mio. kr. Fordelt med 14,0 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalget og 3,8 mio. kr. på Beskæftigelsesudvalgets område.

Økonomiafdelingen lægger op til, at beløbene overføres til budget 2016 som en tillægsbevilling, og at der tages endelig beslutning til merforbruget i forbindelse med genovervejelsen af flerårsaftalen, jf. budgetaftalen for 2016. Sagen forventes forelagt i januar 2016. I budgetaftalen for 2016 er det besluttet, at:

"Flerårsaftalen redefineres til den aktuelle situation. Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget skal udarbejde udkast til revision. Målætningen er fortsat, at udgifterne på området skal være på landsgennemsnittet."

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at

 • der gives en tillægsbevilling på 31,2 mio. kr. i 2015 fordelt med 24,8 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalget og 6,4 mio. kr. på Beskæftigelsesudvalgets område
 • der gives en negativ tillægsbevilling i 2016 på 31,2 mio. kr., fordelt med 24,8 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalget og 6,4 mio. kr. på Beskæftigelsesudvalgets område
 • der i forbindelse med genovervejelsen af flerårsaftalen tages stilling til, hvorvidt overførsel til 2016 skal opretholdes helt eller delvist
Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


4. Opkrævning af garantiprovision


Resume

Sagsforløb: ØK

Borgmesteren har fået en henvendelse fra Brønderslev Forsyning, der ønsker nedsættelse af garantiprovisionen i forbindelse med en kommunegaranti for låneoptagelse.

Økonomivalget skal drøfte, om en nedsættelse af garantiprovisionen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Borgmesteren har fået en henvendelse fra Brønderslev Forsyning, der ønsker nedsættelse af garantiprovisionen i forbindelse med en kommende ansøgning om kommunegaranti.

Brønderslev Forsyning skal optage lån for ca. 250-300 mio. kr. til finansiering af nyt varmeanlæg. I den forbindelse har de undersøgt lånemulighederne både med og uden en kommunegaranti.

Forsyningen har efterfølgende fundet anledning til at forespørge om muligheden for nedsættelse af garantiprovisionen, da de vurderer, at låneoptagelsen kan foretages billigere uden kommunegaranti, hvis der skal betales 0,75% i provision.

Kommunen er pålagt at opkræve provision ved garantistillelser. Provisionen skal opkræves på markedsvilkår og i forhold til afdækning af kommunens risiko.

Økonomiudvalget besluttede i 2011, at fastsætte provisionen for kommunegarantier til 0,75%. Provisionen opkræves som en løbende årlig provision af restgælden ultimo året.

Brønderslev Kommune har efterfølgende opkrævet følgende garantiprovision pr. år:

2012: 214.000 kr.

2013: 364.000 kr.

2014: 621.000 kr.

Der forventes en indtægt for 2015 på ca. 1 mio. kr.

Beslutning

Garantiprovisionssats fastholdes.

Til toppen


5. Kommunegaranti - Hjallerup Fjernvarme


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Hjallerup Fjernvarme ansøger om kommunegaranti for optagelse af et lån på 15 mio. kr. til brug for finansiering af biomasseanlæg.

Byrådet anmodes om at tage stilling til, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Hjallerup Fjernvarme ansøger om kommunegaranti for optagelse af et lån på 15 mio. kr. til etablering af biomasseanlæg.

I forbindelse med fusion mellem Klokkerholm Kraftvarmeværk og Hjallerup Fjernvarme blev tilladelse til etablering af biomasseanlæg overført til Hjallerup Fjernvarme. Hjallerup Fjernvarme har efterfølgende ansøgt og fået godkendt et biomasseanlæg på 1,8 MW, hvor man vil anvende halm og træpiller til brændsel i biomassekedel. Biomasseanlægget skal anvendes i forbindelse med grøn omstilling fra naturgas samt sikre forbrugerne billigere varme.

Teknik- og Miljøudvalget har tidligere i 2015 behandlet de planmæssige godkendelser for biomasseanlægget.

En eventuel kommunegaranti til Hjallerup Fjernvarme vil ikke belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Kommunen har fastsat en garantiprovision på 0,75% p.a., der opkræves som en løbende årlig provision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån.

Brønderslev Kommune har i forvejen stillet kommunegaranti til Hjallerup Fjernvarme for 9 lån (inkl. Klokkerholm Kraftvarmeværk) med en samlet restgæld på 82,6 mio. kr. Disse lån udløber i perioden 2016 til 2045. Låneoversigt er vedlagt sagen som bilag.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at der meddeles kommunegaranti til Hjallerup Fjernvarme for et lån på 15 mio. kr., og at der opkræves en løbende årlig garantiprovision på 0,75%.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Anlægsregnskab vedrørende fælles produktionskøkken på Brønderslev Psykiatriske Sygehus


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/BY

Den 25. januar 2012 vedtog Byrådet at frigive rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. til etablering af fælles produktionskøkken for Brønderslev Kommune og Psykiatrien.

Byrådet skal tage stilling til det endelige anlægsregnskab.

Sagsfremstilling

Den 25. januar 2012 vedtog Byrådet at frigive rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. til etablering af fælles produktionskøkken for Brønderslev Kommune og Psykiatrien.

Der er indgået interessentskabskontrakt mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland, og interessentskabets navn er Nordjysk Mad I/S.

Endeligt anlægsregnskab for byggeriet:

Bevilling

Regnskab

Forskel

Tilbygning

3.200.000 kr.

3.199.585 kr.

414 kr.

Rådgiverhonorar

250.000 kr.

295.557 kr.

-45.556 kr.

Inventar

1.550.000 kr.

1.649.172 kr.

-99.171 kr.

Øvrige udgifter

1.000.000 kr.

815.505 kr.

184.494 kr.

6.000.000 kr.

5.959.819 kr.

40.181 kr.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 40.181 kr.

Økonomiafdelingen foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 26. november 2015, pkt. 11:

Indstilles godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


7. Anlægsregnskab for Plejecentret Støberiet


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/BY

Den 22. december 2010 godkendte Byrådet etablering af nyt plejecenter med 48 plejeboliger på Kvickly-grunden i Brønderslev By og tilhørende servicearealer, samt etablering af distriktskontor og ældreadministration, og den 30. november 2011 blev skema B godkendt.

Byrådet skal tage stilling til anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger, samt godkende skema C.

Sagsfremstilling

Den 22. december 2010 godkendte Byrådet etablering af nyt plejecenter med 48 plejeboliger på Kvickly-grunden i Brønderslev By og tilhørende servicearealer, samt etablering af distriktskontor og ældreadministration, og den 30. november 2011 blev skema B godkendt.

Byggeriet er nu afsluttet, og der fremsendes endelige regnskaber for byggeriet.

Endeligt byggeregnskab for boligerne:

Skema B

Skema C

Grundudgifter i alt

13.003.000 kr.

13.083.000 kr.

Entrepriseudgifter i alt

56.015.000 kr.

57.321.000 kr.

Omkostninger og gebyrer m.v.

8.778.000 kr.

7.873.000 kr.

Samlet anskaffelsessum

Finansiering:

77.796.000 kr.

78.277.000 kr.

Skema B

Skema C

Realkredit (91 %)

70.794.000 kr.

71.232.000 kr.

Grundkapital (7 %)

5.446.000 kr.

5.479.000 kr.

Beboerindskud (2 %)

1.556.000 kr.

1.566.000 kr.

Samlet anskaffelsessum

77.796.000 kr.

78.277.000 kr.

Endeligt byggeregnskab for serviceareal og Distriktsadministration:

*) Der gøres opmærksom på at Ældreomsorgsudvalget har godkendt, at budget afsat til fjernstyrede vinduer og gardiner 467.000 kr. samt budget afsat til teknologisk indretning af lejligheder 100.000 kr. anvendes til anskaffelse af toiletsæde med skylle-/tørrefunktion.

Som en del af finansieringen af Støberiet var det forudsat, at der i forbindelse med den oprindeligt planlagte ombygning af Tygelsgade til almindelige lejligheder kunne hentes et provenu på 2 mio. kr. ved salg af de kommunalt ejede servicearealer. På grund af forskellige omstændigheder er ombygningen og dermed salget ikke blevet gennemført. Der er derfor søgt opnået besparelser andre steder, således at den manglende indtægt i størst muligt omfang er dækket ind.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger samt godkender skema C.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 26. november 2015, pkt. 12:

Indstilles godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Styring af kommunale byggeprojekter


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget skal beslutte, hvorvidt der er behov for revision af vejledning i håndtering af byggeprojekter.

Sagsfremstilling

På baggrund af Byrådets drøftelser ved godkendelse af anlægsregnskab for Skolegades Skole i Brønderslev på mødet den 18. november 2015, blev Økonomiudvalget anmodet om at vurdere, hvorvidt de gældende vejledninger er tidssvarende og dækkende i forhold til erfaringerne gjort med styring og ansvarsfordeling ved byggeprojekter.

Den gældende vejledning er godkendt af Byrådet den 30. november 2011.

Afdelingen for Ejendomme og Service vurderer, at vejledningen har været et udmærket styringsredskab for de senere års større og mindre byggeprojekter.

Kommunaldirektøren anbefaler, at der ikke foretages ændringer i vejledningen

Beslutning

Taget til efterretning.

Det ønskes, at den løbende økonomiske afrapportering under udførelsesfasen også sker til Økonomiudvalget.

Bilag

Til toppen


9. Ansøgning om digitale tøjscannere - Moscan


Resume

Sagsforløb: DIG-FORUM/FL/ØK/BY

Fagenheden for Sundhed og Velfærdansøger om frigivelse af 327.769 kr. til at implementere den digitale tøjscanner MoScan på boformerne Nordstjernen og Cassiopeia.

Beløbet foreslås finansieret af digitaliseringspulje, afsat under Digitaliseringsforum.

Sagsfremstilling

I Brønderslev Kommune er der på handicapområdet en overordnet strategi om at indføre velfærdsteknologiske løsninger, der bidrager til øget velfærd hos borgerne.

Velfærdsteknologi betragtes som ”en teknologi, der gennem tilpasning skal implementeres i driften, hvorefter den over tid indgår som hjælpemiddel, forbrugsgode og/eller arbejdsredskab”. I trappe besparelsen inden for social- og sundhedsområdet skal der i 2016 være sparet 2,258 mio. kr. ved indførelse af velfærdsteknologiske løsninger.

På Nordstjernen og Cassiopeia bliver der dagligt håndteret store mængder vasketøj, da stederne samlet har en beboerkapacitet på 50 beboere. I dag foregår tøjsorteringen ved, at der i hvert stykke af borgernes tøj sys et mærkat ind, hvor navnet på borgeren fremgår. Dette gælder alt tøj fra strømper, underbukser til sengetøj. Når tøjet er vasket og tørret lægges det sammen og lægges i de enkelte borgeres tøjhylder. Man vasker flere borgeres tøj samtidig, så mærkaten med navn på skal findes i hvert enkelt stykke tøj, således tøjet bliver sorteret rigtigt.

Ved at indføre tøjscannere, vil man kunne holde tøjet, der er påført en lille chip, op mod en scanner, hvorefter det på en skærm fremgår, hvem der er tøjets ejer. Ved at installere vasketøjsscannere, vil beboernes tøj kunne sorteres ca. 2 ½ gang hurtigere end, hvad tilfældet er nu. Derudover vil det betyde lettere og mere fysisk skånsom tøjhåndtering - samt frigøre ressourcer til de egentlige omsorgsopgave.

Samlede udgifter: 327.769 kr. for projektet i 2015.

Derefter årlig besparelse på 133.220 kr.

Breakeven - er udtryk for det punkt, hvor fortjenesten er lig med omkostningerne, ligger efter ca. 2 år, 3 måneder.

Økonomi

Bevilges beløbet på 327.769 kr. er der 561.352 kr. tilbage af puljen, som ikke er disponeret.

Besparelsen er indarbejdet i puljen til velfærdsteknologi på Socialudvalgets område for 2013 til 2016.

Indstilling

Digitaliseringsforum, 15. oktober 2015, pkt. 3:

Ansøgningen indstilles til godkendelse.

Forretningsledelsen, 24. november 2015, pkt. 5:

Anbefales.

Thomas Jepsen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Takster på Ældreområdet - gældende fra 1. januar 2016


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK/BY

Byrådet skal godkende priserne på madservice til hjemmeboende pensionister samt timepriser for praktisk hjælp og personlig pleje fra 1. januar 2016.

Sagsfremstilling

Ifølge Brønderslev Kommunes kontrakt med leverandørerne af madservice til hjemmeboende pensionister stiger priserne pr. 1. januar 2016 i overensstemmelse med stigningen i nettoprisindekset for september måned fra Danmarks Statistik.

Der er fastsat prisloft for hovedret leveret til ældre hjemmeboende.

Timepriser på praktisk hjælp og personlig pleje fremskrives med KL`s løn- og prisskøn for 2016.

Madservice hjemmeboende pensionister

Af nedenstående tabel fremgår priser for både varm mad og kølemad leveret til hjemmeboende pensionister.

Priserne pr. 1. januar 2016 er følgende:

Prisloft på hovedret leveret til hjemmeboende pensionister er fastsat til 51 kr. i 2016

Praktisk hjælp og personlig pleje:

Timepriserne fremskrives med KL´s løn- og prisskøn for 2016.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender madpriserne til hjemmeboende samt timepriser for praktisk hjælp og personlig pleje for 2016.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da prisstigningerne kan afholdes indenfor den generelle løn- og prisfremskrivning af Ældreområdets budgetter.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 26. november 2015, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


11. Taleinstituttet Aalborg og Hjerneskadecenter Nordjylland


Resume

Sagsforløb: BE/BS/SS/ØK/BY

KKR Nordjylland har på et møde den 20. november 2015 drøftet Taleinstituttets/Hjerneskadecenter Nordjyllands fremtid og et enigt KKR indstiller en fælles finansieringsmodel for instituttet.

Byrådet anmodes om at godkende den foreslåede finansieringsmodel.

Sagsfremstilling

KKR Nordjylland anmodede på KKR-mødet den 25. september 2015 om, at der skulle iværksættes en proces med henblik på at finde en solidarisk finansieringsmodel for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland. Formålet var at forsøge at sikre Taleinstituttets fremtid som en del af det forstærkede samarbejde.

Derfor har der været igangsat et arbejde på administrativt niveau, der skulle udarbejde forskellige løsningsmodeller for instituttets finansieringsgrundlag.

På mødet i KKR Nordjylland den 20. november 2015 drøftede KKR de forskellige forslag fra Socialdirektørkredsen og Aalborg Kommune.

Et enigt KKR Nordjylland besluttede at indstille en 4-årig finansieringsmodel til de 11 kommuner, hvor graden af objektiv finansiering udgør 4 mio. kr., baseret på 2014 forbrug og Aalborg Kommune forpligter sig til et forbrug svarende til 10 mio. kr. af de 17,7 mio. kr.

Instituttet evalueres indholdsmæssigt i 2016 og 2018 på linje med øvrige institutioner i det forstærkede samarbejde.

Fordelingen af den objektive finansiering og restfinansieringen (fordel efter 2014 forbrug) mellem kommunerne fremgår nedenfor.


Central Udmelding vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.

Socialstyrelsen udsendte i 2014 en Central Udmelding vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade, hvilket betød, at landets kommuner skulle afrapportere hvilke højt specialiserede tilbud, der var til målgruppen i de enkelte regioner. I Nordjylland er der lavet en afrapportering, der beskriver, at Hjerneskadecenter Nordjylland anvendes til målgruppen, og at tilbuddet er beskyttet som en del af det forstærkede samarbejde. Afrapporteringen er en del af Rammeaftalen 2016, som netop er blevet godkendt. Da Rammeaftalen skulle godkendes, var det uvist, om Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland fortsat ville være en del af det forstærkede samarbejde, og derfor blev det besluttet at vente med godkendelse af afrapporteringen på den Centrale Udmelding, til der var en finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland.

Derfor lægges der nu op til, at afrapporteringen på den centrale udmelding vedr. erhvervet hjerneskade kan godkendes under forudsætning af KKR’s godkendelse den 12. februar 2016.

Et enigt KKR Nordjylland indstiller til de 11 kommuner, at finansieringsmodellen for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland godkendes, herunder at

 • graden af objektiv finansiering udgør 4 mio. kr.,
 • finansieringen er bindende for den enkelte kommune i en 4-årig periode,
 • TI/HCN evalueres indholdsmæssigt i 2016 og 2018 på linje med øvrige institutioner i det forstærkede samarbejde,
 • modellen baseres på 2014-forbrug, samt
 • Aalborg Kommune betaler 10 mio. kr. af de 17,7 mio. kr.

Endvidere indstilles på baggrund af KKR’s anbefaling af finansieringsmodel:

 • At den centrale udmelding vedr. erhvervet hjerneskade godkendes som en del af udviklingsstrategien, under forudsætning af KKR’s godkendelse den 12. februar 2016.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at finansieringsmodellen godkendes.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at den udmeldte ramme for Brønderslev Kommune kan holdes inden for budgettet. Forbruget fra 2014 beløb sig til 2.054.265 kr. Heraf udgør udgiften til objektivfinansiering 442.887 kr.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 30. november 2015, pkt. 14:

Indstilles til godkendelse.

Bettina Nielsen var fraværende.

Børne- og Skoleudvalget, 1. december 2015, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Bettina Nielsen og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 2. december 2015, pkt. 13:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


12. Beskæftigelsesplan 2016


Resume

Sagsforløb: BE/IR/HAR/ØK/BY

Kommunerne udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, der indeholder mål for beskæftigelsesindsatsen og beskriver den strategiske prioritering af indsatsen det kommende år. Jobcenter Brønderslev har udarbejdet Beskæftigelsesplan for 2016.

Byrådet anmodes om at godkende Beskæftigelsesplanen for 2016.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der indeholder Jobcentrets overordnede planlægning og prioritering af beskæftigelsesindsatsen for det kommende år. Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen.

På beskæftigelsesområdet er der siden 2013 gennemført flere omfattende reformer. Reformerne på beskæftigelsesområdet har betydet, at der er igangsat nye indsatser og indført nye måder at arbejde på. I Brønderslev Kommunes Jobcenter er der gennemført organisationsændringer for at understøtte reformerne. 2016 bliver derfor et år, hvor der er fokus på konsolidering af de initiativer og indsatser, der har været igangsat på beskæftigelsesområdet de senere år. Samtidig ventes der fra 2016 en markant ændring af de økonomiske mekanismer i beskæftigelsesindsatsen, idet varigheden af forløbene på offentlig forsørgelse bliver afgørende for, hvor meget refusion kommunerne modtager fra staten.

For at understøtte en overordnet retning for beskæftigelsesindsatsen på tværs af landet har Beskæftigelsesministeren udmeldt fire beskæftigelsespolitiske mål for 2016. Målene er identiske med ministermålene for 2015. Foruden fokus på konsolidering af igangværende tiltag, er omdrejningspunktet for Jobcenter Brønderslevs Beskæftigelsesplan 2016 de fire udmeldte ministermål samt en lokal udfordring:

Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse

I Brønderslev Kommune har der været et markant fald i antallet af unge på uddannelseshjælp i august måned 2015. Udfordringen bliver at fastholde den positive udvikling i 2016 og styrke samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne. Der er derudover en gruppe af unge, der har psykiske, sociale eller misbrugsmæssige problemer. Denne gruppe af unge har behov for en tværfaglig indsats for at blive klar til uddannelse.

 • Målsætning for 2016: Antallet af unge, der modtager uddannelseshjælp nedbringes til 309 fuldtidspersoner i 2016 (antal uddannelseshjælpsmodtagerepr. august 2015: 337).

Mål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats

Den primære udfordring i Brønderslev Kommune på dette område er de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Jobcentret vil i 2016 øge brugen af virksomhedsvendte indsatser parallelt med sociale og sundhedsmæssige indsatser til dem, der er længst fra arbejdsmarkedet.

 • Målsætninger for 2016 på området:
  • Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere nedbringes til 372 fuldtidspersoner (antal pr. juli 2015: 405 personer).
  • Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger nedbringes til 225 (antal pr. juli 2015: 242 sager).
  • Antallet af personer på ledighedsydelse nedbringes til 100 fuldtidspersoner (antal pr. juli 2015: 114 personer)

Mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes

Langtidsledige defineres som jobparate ledige, der har været ledige i minimum 80 % af tiden indenfor det seneste år. I 2016 vil Jobcenter Brønderslev i samarbejde med A-kasserne udvikle indsatsen for at forebygge langtidsledighed. Det skal blandt andet ske gennem uddannelse og opkvalificering af ufaglærte ledige samt ledige med forældede kompetencer.

 • Målsætning for 2016: Antallet af langtidsledige nedbringes til 136 fuldtidspersoner (antal langtidsledige pr. september 2015: 161).

Mål 4: Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes

Jobcenter Brønderslev har allerede et stærkt og velfungerende samarbejde med virksomhederne, hvilket Dansk Industris undersøgelse af erhvervsklimaet også vidner om. Jobcentret vil i 2016 udbygge samarbejdet med kommunens virksomheder omkring rekruttering og afdækning af kompetencebehov, således at Jobcentret kan bistå med at klæde ledige såvel som medarbejdere på virksomhederne på til fremtidens kompetencebehov.

 • Målsætninger for 2016:
  • Antallet af virksomhedsrekrutteringer når 175 (antal rekrutteringer i 2015 opgjort primo august: 139)
  • Der skal være 50 virksomhedscentre med 160 pladser (i august 2015 er der 37 virksomhedscentre med 92 pladser)
  • Der skal etableres tæt samarbejde med 40 virksomheder (aktuelt er der etableret tæt samarbejde med 14 virksomheder)
  • Besøg hos 100 nye virksomheder/iværksættere, som der ikke har været kontakt med i minimum 1 år (der er ikke data for 2015)
  • Afholdelse af 4 temaarrangementer for ledige (i 2015 afholdes 3)

Lokal udfordring - integrationsindsatsen

Foruden de fire ministermål indgår i Jobcenter Brønderslevs Beskæftigelsesplan 2016 en særlig, lokal udfordring på integrationsområdet. Brønderslev Kommune har modtaget mange flygtninge det seneste år, og antallet er kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsloven er fordoblet. Udfordringen er her at sikre, at integrationsborgerne hurtigt muligt opnår en tilknytning til arbejdsmarkedet og lærer dansk.

 • Målsætning for 2016: 10 % af de jobparate integrationsborgere er selvforsørgende i minimum 3 måneder efter 13 ugers praktik, og 20 % af målgruppen er selvforsørgende i minimum 3 måneder efter 1 år.

Udmøntningen af Beskæftigelsesplan 2016 vil i høj grad komme til at ske gennem en 2-årig handleplan, som Jobcenter Brønderslev har iværksat i 2015. Via handleplanen følges udvalgte indsatser og initiativer tæt, og der følges via handleplanen op på Beskæftigelsesplanens mål kvartalsvist.

Fagenheden for Beskæftigelse fremsender beskæftigelsesplanen til godkendelse i Byrådet.

Personale

Ingen

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 2. november 2015, pkt. 5:

Sendes til høring i Integrationsrådet og Handicaprådet, hvorefter sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget på næste møde.

Integrationsrådet, 11. november 2015, pkt. 8:

Integrationsrådet har drøftet Beskæftigelsesplanen med særlig fokus på punktet Lokal udfordring - integrationsindsatsen.

Integrationsrådet håber, at målsætningen for 2016 lykkes. Integrationsrådet ønsker at blive orienteret om de kvartalsvise resultater.

Søren Krog Jensen, Emilly L. K. Pedersen, Cady M. Kilele, Bodil Thomsen og Danial Nouri var fraværende.

Handicaprådet, 24. november 2015, pkt. 5:

Beskæftigelsesplanen blev drøftet i Handicaprådet.

Handicaprådet udtaler, at

 • man er meget positiv over, at der er fokus alternative jobmuligheder, herunder socialøkonomiske virksomheder.
 • det er vigtigt, at der er vedvarende fokus på gruppen af unge, der har psykiske , sociale eller misbrugsproblemstillinger.
 • unge borgere med f.eks. udviklingshæmning bør, på lige fod med andre unge, indgå i beskæftigelsesplan 2016.

Svend Erik Trudslev - suppleant Lars Bisgaard Andreasen fraværende med afbud.


Bettina Nielsen - suppleant Martin Bech er mødt i stedet.


Flemming Vejrum – suppleant Asger Deth Jensen er mødt i stedet.

Beskæftigelsesudvalget, 30. november 2015, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Bettina Nielsen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


13. Reno Nord - Årsrapport 2014


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

I/S Reno-Nord har fremsendt årsberetning for 2014. Årets resultat blev -10,7 mio. kr. mod et budgetteret resultat på -7,6 mio. kr. Reno-Nord anser resultatet som tilfredsstillende.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

I/S Reno-Nord er et fælleskommunalt affaldsselskab, som ejes af Brønderslev, Jammerbugt, Rebild, Aalborg og Mariagerfjord Kommuner. Reno-Nord modtager affald til sortering, forbrænding og deponering.

Reno-Nord er pr. 1. januar 2014 fusioneret med affaldsselskabet Fælles Forbrænding i Hobro og I/S Mokana i Aalborg. Årsrapporten er derfor den første, der dækker alle aktiviteter i det nye interessentselskab. Da 2014 økonomisk set er overgangsår kommenteres de gamle selskaber dog hver for sig i ledelsesberetningen.

Mængden af affald til forbrænding udgjorde i 2014 samlet 200.000 ton, og mængden til deponi udgjorde 7.000 ton.

I henhold til et notat fra Erhvervsstyrelsen i 2011 må egenkapitalen ikke indeholde akkumulerede overskud for områder omfattet af hvile-i-sig-selv princippet. Da der ikke pt. er sket en principiel afklaring af metodeopgørelsen, har det ikke været muligt for Reno-Nord at indarbejdet notatet i denne årsrapport. Se evt. mere herom i årsrapporten side 10, 11 og 15.

Årets resultat (i 1.000 kr.):

Samlede indtægter

273.148 kr.

Samlede omkostninger

260.814 kr.

Årsresultat før afskrivning og finansielle poster

12.334 kr.

Finansielle omkostninger

-22.997 kr.

Årets resultat

-10.663 kr.

Der var i 2014 budgetteret med et underskud på 7,6 mio. kr., hvilket betyder, at resultatet er 3,1 mio. kr. dårligere end budgetteret.

Årsrapporten medfører ikke konsekvenser for borgere/brugere, ud over at årsresultatet i almindelighed danner baggrund for den fremtidige budgetlægning og dermed takstfastsættelse.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsrapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Området er brugerfinansieret.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 30. november 2015, pkt. 10:

Fagenheden forslag indstilles taget til efterretning som foreslået.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


14. Reno-Nord - Budget 2016


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

I/S Reno-Nord har vedtaget budget for 2016. Der budgetteres med samme mængder som i 2015, og et samlet driftsresultat på -5,0 mio. kr. I henhold til gældende vedtægter skal budgettet ikke godkendes af interessentkommunerne.

Sagen fremsendes derfor til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Reno-Nord har vedtaget budget for 2016. Budgettet blev vedtaget på Reno-Nords bestyrelsesmøde den 5. oktober 2015.

Reno-Nord fusionerede pr. 1. januar 2014 med affaldsselskabet Fælles Forbrænding i Hobro og I/S Mokana i Aalborg. Budgettet for 2016 vedrører det nye fusionerede selskab, og er opstillet som et totalbudget for selskabet suppleret med delbudgetter for de enkelte afdelinger.

Der budgetteres med at affaldsmængderne er på niveau med 2015.

Takster

Behandlingstaksterne for forbrænding på Reno-Nord inkl. afgift stiger med ca. 3 % for dagrenovationsaffald (til 651,00 kr./ton), 3 % for genbrugspladser og erhverv: stort brændbart (til 556,00 kr./ton) og småt brændbart (til 446,00 kr./ton).

Behandlingstaksterne for deponering falder generelt, da ændring af lokalplan medfører mulighed for øget deponering på eksisterende deponiområde.

Priserne er excl. moms

Budget 2016 i hovedtal

Nedenfor er hovedtallene for totalbudgettet oplistet. Der henvises til bilag for supplerende oplysninger om delbudgetter.

Totalbudgettet vedrører energianlæggene i Aalborg og Hobro, deponianlæg i Rærup, elektronikaffald, farligt affald i Aalborg og Hobro, genanvendeligt erhvervsaffald og genbrugspladser.

(i 1.000 kr.)

Totalbudget

Indtægt

270.780 kr.

Omkostninger

205.401 kr.

Indtjeningsbidrag

65.379 kr.

Afskrivninger

51.380 kr.

Renter, netto

19.000 kr.

Resultat

-5.001 kr.

Renteudgiften vedrører lånoptagelsen i ovnlinje 4 på energianlægget Aalborg.

I budgettet indgår anlægsudgifter til samlet 14,0 mio. kr.

Taksterne til forbrænding og deponering har generelt betydning for borgere og brugere i kommunen. Dette skyldes, at omkostningerne for affaldsbortskaffelsen hos Reno-Nord bliver indregnet i kommunens takter for renovation og genbrugsbidrag.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager budget 2016 for Reno-Nord til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da området er brugerfinansieret.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 30. november 2015, pkt. 11:

Fagenheden forslag indstilles taget til efterretning som foreslået.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


15. Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og lokalplan 03-B-14.01 "Boligområde Skelbakken II, Hjallerup"


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 24 for et område til boligformål i Hjallerup Øst samt lokalplanforslag 03-B-14.01 "Boligområde Skelbakken II, Hjallerup".

Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene kan godkendes og udsendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Den østlige del af Hjallerup har gennem en længere årrække været låst for ny byudvikling på grund af et veto fra staten på baggrund af grundvandsforhold i området. Staten har nu afsluttet en ny grundvandskortlægning, der betyder, at der nu er mulighed for at byudvikle i Hjallerup Øst. Området ligger attraktivt i forhold til forbindelse til byens centerområde, skole og idrætsfaciliteter og fagenheden vurderer, at det vil være et attraktivt boligområde for tilflyttere. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg, der udlægger et større område i Hjallerup Øst til boligformål, samt en lokalplan for et mindre område, hvor der er et konkret ønske fra en privat om at udstykke nye boliggrunde.

Den digitale udgave af planforslagene kan ses her:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?cmsid=13993

Kommuneplantillæg nr. 24

Kommuneplantillæg nr. 24 er udarbejdet på baggrund af vedlagte dispositionsplan for Hjallerup Øst, der blev godkendt af Økonomiudvalget i august 2015. I kommuneplantillæg nr. 24 udlægges et ca. 17,5 ha stort rammeområde til boligformål. Arealet forventes at kunne dække den fremtidige boligudbygning i Hjallerup i en 10-12 årig periode. Området kan anvendes til åben-lave og tæt-lave boliger. Derudover udlægges et ca. 29 stort perspektivområde til boligformål, der er det område, der på længere sigt planlægges anvendt til boligformål. I kommuneplantillægget fastlægges desuden en arealreservation til en fremtidig forlængelse af Østermarken til Hjallerupvej.

Lokalplan 03-B-14.01 "Boligområde Skelbakken II, Hjallerup"

Lokalplanområdet omfatter et ca. 7,6 ha stort areal, der er beliggende mellem de eksisterende boligområder Skelbakken I og Højen. Lokalplanen opdeles i 3 delområder. Lokalplanens delområde I kan anvendes til boligformål i form af åben-lave boliger. Lokalplanens delområde II, er et mindre areal, der kan anvendes til enten åben-lav eller tæt-lave boliger. Delområde I og II udgør tilsammen et areal på ca. 6,2 ha. Lokalplanområdets delområde III er et eksisterende friareal, der fremover skal være friareal for både det eksisterende boligområde Skelbakken I og lokalplanens område. Inden for friarealet kan anlægges et forsinkelsesbassin, der skal integreres rekreativt i området som en sø. Desuden kan der anlægges rekreative anlæg f.eks. en kælkebakke. Området vejforsynes ved at forlænge Skelbakken mod nord. På sigt planlægges Skelbakken forbundet med Østermarken.

Boligområdet forventes udnyttet af en privat projektudvikler. Der har været forhandlinger med projektudvikler i forhold til bidrag til vejanlæg og friarealer. Der forventes indgået en egentlig aftale inden lokalplanens vedtagelse.

Fagenheden har været i dialog med Hjallerup Fjernvarme, der gerne vil forsyne lokalplanområdet og generelt fremtidige områder i Hjallerup øst. Almindeligvis pålægger kommunen fjernvarmepligt til nye boligområder via lokalplanen, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Projektudvikler ønsker ikke fjernvarmepligt i området. Fagenheden anbefaler, at der pålægges fjernvarmepligt i området, da det er en samfundsmæssig hensigtsmæssig løsning. Ved pålæg af fjernvarmepligt vil udstykker skulle betale anlægsbidrag til Hjallerup Fjernvarme, mens den enkelte grundejer skal betale tilslutningspligt. Den enkelte grundejer fritages fra tilslutningspligten, hvis der opføres lavenergibebyggelse.

Miljøscreening
Der er gennemført en miljøscreening af planforslagene. Fagenheden vurderer, at planforslagene ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. De omfattede arealer er i dag landbrugsarealer uden særlige natur- og landskabsinteresser. En stor del af arealet er omfattet af en beskyttelseszone omkring Hjallerup Kirke, der har til formål at sikre kirken som monument i landskabet. Fagenheden vurderer, at planforslagene ikke er i strid med beskyttelseszonen, idet planforslagene alene giver mulighed for opførelse af lav bebyggelse og kirken er beliggende højere i landskabet.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og lokalplanforslag 03-B-14.01 "Boligområde Skelbakken II, Hjallerup" og udsender planforslagene i 8 ugers offentlig høring.

Fagenheden foreslår desuden, at lokalplanforslaget indeholder krav om fjernvarmepligt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 30. november 2015, pkt. 5:

Fagenheden forslag indstilles godkendt som foreslået, dog således at tilslutning til fjernvarme afgøres ved planens endelige vedtagelse.

Afgørelsen skal ske på baggrund af

 • konkret projektforslag på baggrund af varmeforsyningsloven udarbejdet af fjernvarmeselskab
 • udarbejdelse af kommunal politik for tilslutning til fjernvarme ved fremtidige udstykninger, bl.a. på baggrund af temamøde om emnet

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt.

Tilslutning til fjernvarme afgøres ved planens endelige vedtagelse.

Bilag

Til toppen


16. Endelig vedtagelse - Midtbyplan for Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Forslag til Midtbyplan for Dronninglund har været i offentlig høring i perioden fra den 31. august 2015 og til den 12. oktober 2015, hvor der blev afholdt borgermøde om planen. I høringsperioden er der indkommet 10 høringssvar.

Byrådet skal tage stilling til, om midtbyplanen for Dronninglund skal godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Baggrunden for at udarbejde midtbyplanen for Dronninglund er et behov for en ny samlet strategi for midtbyens udvikling samt behovet for et revideret plangrundlag.

Midtbyplanen har været i offentlig høring i perioden fra den 31. august 2015 og til den 12. oktober 2015, hvor der blev afholdt borgermøde om planen. I høringsperioden er der indkommet 10 høringssvar. De indkomne bemærkninger findes samlet beskrevet i ”Samlet høringssvar” og "Høringsdokument".

I midtbyplanen foreslås afgrænsningsområdet til detailhandel indskrænket, for at understøtte det overordnede hovedgreb, der søger at koncentrere aktivitet og handel på og omkring Slotsgade.

Det er vigtigt at fastslå, at den ændrede afgrænsning kun gælder detailhandel, og at dette kun har betydning for den fremtidige anvendelse af berørte ejendomme, såfremt ejer ønsker at nyopføre eller væsentligt ombygge ejendommen til detailhandel. Den hidtil lovlige drift og anvendelse af ejendommene kan uhindret fortsætte. Dette er beskrevet i "Notat Betydning af ændret afgrænsningsområde til detailhandel".

I processen har ejere af ejendomme, der fremover ikke er omfattet af afgrænsningsområdet til detailhandel, været inviteret til møde, hvor betydningen af ændringerne blev gennemgået.

Som følge af indsigelse om fravær af Realskolegrunden (Nord/Syd) i afgrænsningen, og som følge af udvist interesse for området, har fagenheden udarbejdet 2 alternativer for afgrænsning af detailhandelsområde i Dronninglund (Model 1 og 2). Begge forslag er baseret på ændringerne, der har været udsendt i offentlig høring.

I planen er der foreslået nedsat et Midtbyråd til løbende sparring og dialog om byens udvikling. Midtbyrådet bør repræsentere byens foreninger/interesser bredt, og skal fungere som sparringspartner i udviklingen af byen.

Midtbyplanen er en sektorplan, der i sig selv ikke er juridisk bindende. Via efterfølgende kommuneplantillæg fastlægges de planlægningsmæssige ændringsforslag til ændrede rammer og retningslinier i kommuneplanen, der er bindende for kommunens sagsbehandling og lokalplanlægning. Det betyder, at der efter den endelige vedtagelse af midtbyplanen, vil blive fremsendt forslag til kommuneplantillæg for et ændret plangrundlag til politisk behandling.

Det præciseres, at regulering af kommuneplanens retningslinier er at betragte som erstatningsfri regulering, da kommuneplanen ikke er juridisk bindende for borgerne. Der påhviler derfor ikke et økonomisk ansvar på kommunen ved at ændre ved kommuneplanens rammer og retningslinier for afgrænsningsområdet til detailhandel.

Via ansøgning til Kulturstyrelsen og Realdania er Brønderslev Kommune blevet udpeget som deltager i Kulturarvskommuneprojekt III: Fortidens Fremtid. "Kulturarven som potentiale i omstillingsprocesser". Gennem kulturarvskommuneprojektet søges midtbyplanens hovedgreb om koncentration af aktivitet og handel understøttet ved udviklingen af et byrumsprojekt for den centrale del af Slotsgade. Muligheden for at etablere en projektøkonomi til virkeliggørelse af en konkret fysisk omdannelse af Slotsgade, søges undersøgt via diverse ansøgninger, f.eks.om Områdefornyelse i Statens Byfornyelsesprogram eller andre kilder kan anvendes til supplering af nødvendig egen finansiering.

Midtbyplanen er udarbejdet som en digital plan. Klik her for at åbne planen:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?cmsid=13563

Kommunaldirektøren foreslår, at Byrådet tager stilling til,

 • hvorvidt afgrænsningsområdet til detailhandel skal være model 1 eller 2,
 • om Midtbyplanen for Dronninglund kan godkendes på baggrund heraf,
 • nedsætter Midtbyråd til dialog og sparring om midtbyens udvikling, og
 • igangsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg for revision af det planlægningsmæssige grundlag, som følge af midtbyplanens forslag til ændringer af plangrundlag.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 30. november 2015, pkt. 4:

Kommunaldirektørens forslag indstilles godkendt som foreslået - incl. model 2.

Hildo Rasmussen, Hans C. Holst og Knud L. Pedersen ønsker ikke dele af Stationsvej udtaget af midtbyafgrænsningen.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Tilbagesendes til Teknik- og Miljøudvalget til yderligere behandling i samarbejde med Midtbyråd.

Bilag

Til toppen


17. Orientering om kulturarvskommuneprojekt


Resume

Forløb: FK/TM/ØK

Med afsæt i Midtbyplanen for Dronninglund har planlæggerne i Stabsenheden for Udvikling og Planlægning samt Fagenheden for Teknik og Miljø indsendt interessetilkendegivelse samt ansøgning til Kulturstyrelsen og Realdania for at deltage i Kulturarvskommuneprojekt III: Fortidens fremtid - "Kulturarven som potentiale i omstillingsprocesser".

Brønderslev kommune er glædeligt blev udpeget som 1 af 5 vindere i konkurrencen og er dermed udpeget som Kulturarvskommune i perioden 2015-18, og skal arbejde med Dronninglund bys kulturarv som motor for en ny fremtid for byens centrum.

Sagsfremstilling

Med afsæt i Midtbyplanen for Dronninglund har planlæggerne i Stabsenheden for Udvikling og Planlægning samt Fagenheden for Teknik og Miljø indsendt interessetilkendegivelse samt ansøgning til Kulturstyrelsen og Realdania for at deltage i Kulturarvskommuneprojekt III: Fortidens fremtid - "Kulturarven som potentiale i omstillingsprocesser".

Brønderslev Kommune er glædeligt blevet udpeget som 1 af 5 vindere i konkurrencen og er dermed udpeget som Kulturarvskommune i perioden 2015-18, og skal arbejde med Dronninglund bys kulturarv som motor for en ny fremtid. Kommunen modtager 500.000 kr. i projektet, der alene kan anvendes til aflønning af eksterne konsulenter, der skal rådgive i processen. Der skal betales en fondsafgift af honoraret på 17,5 %.

I ansøgningen til Kulturstyrelsen stod skrevet, at Kommunen og Museerne ønsker at binde udvikling og kulturarv sammen ved aktivt at inddrage kulturmiljøerne og de bevaringsværdige bygninger i planlægningen, for at gøre Slotsgade attraktiv for butiksejere, kunder og besøgende. Det er oplægget, at projektet skal munde ud i et forslag til en konkret fysisk omdannelse af Slotsgade fra trafikrum til byrum, der forholder sig til kulturmiljøets arkitektur og funktion. Der skal dertil udformes et konkret forslag til facaderenoveringer af de kulturhistoriske betydende ejendomme i Slotsgade, med henblik på en ny fremtid og slutteligt skal projektet udforme retningslinier, der kan optages i kommuneplanen/bevarende lokalplan for inspiration og ramme ved etablering af nye ejendomme på den omfattede del af Slotsgade.

Der er indgået ”aftale” om rådgivning med COWI på omdannelsesprojektet for gaderummet Slotsgade og med arkitektfirmaet Bjørk og Maigaard om den arkitektfaglige bistand til forslag om renovering af facader og udvikling af retningslinier for den arkitektoniske kulturarv. Rådgiverne har tidligere arbejdet sammen om lignende opgaver.

En væsentlig del af projektet/processen er at skabe et stort ejerskab til byens kulturhistorie, hvorfor formidlingen af denne samt inddragelsen af byens borgere er væsentligt for projektets succes. Brønderslev Bibliotek, Museerne i Brønderslev Kommune og Lokalhistorisk Arkiv Dronninglund har alle været inddraget i ansøgningsarbejdet og vil komme til at spille en vigtig rolle i den løbende proces.

Projektet er forankret under Teknik og Miljøudvalget. Projektledelsen varetages af en styregruppe bestående af Karsten Frederiksen (formand for Teknik- og Miljøudvalget), Margit Chemnitz (formand for Fritids- og Kulturudvalget), Asger Nielsen (afdelingsleder Plan og Miljø) samt Martin Heide (ansvarlig projektleder)

Fremtidigt anlæg - områdefornyelse

Ét af resultaterne af kulturarvskommuneprojektet er som beskrevet en detaljeret projektskitse til omdannelse af en del af Slotsgade. Med henblik på at realisere en fysisk omdannelse kræves en betydende anlægs-/projektøkonomi. En oplagt mulighed til at få økonomisk støtte til dette er at søge om statsligt tilskud via de muligheder, der ligger herfor i byfornyelsesloven. Særligt tænkes på "områdefornyelse". Kommuner kan søge om støtte til gennemførelse af områdefornyelse i nedslidte byområder i større og mindre byer og nyere boligområder med store sociale problemer. Støtten kan bruges til at forny gader og veje, torve og pladser og til at sætte sociale eller kulturelle aktiviteter i gang. En forudsætning for støtten er, at interessenterne i området inddrages i planlægning og gennemførelse af indsatsen. Ved at inddrage de private kompetencer og midler tidligt i processen kan der ske en ansvarliggørelse af de berørte borgere, virksomheder og organisationer, der sikrer en fortsat udvikling i området – også efter at de offentlige investeringer ophører.

Via områdefornyelse er det muligt at få statslig refusion på 1/3 af de afholdte udgifter til indsatserne. For at deltage i områdefornyelsen, skal der udarbejdes ansøgning herom. Bliver kommunen udvalgt, skal der udarbejdes et detaljeret byfornyelsesprogram, der beskriver de konkrete indsatser. Det er oplagt at lade ansøgning og evt. byfornyelsesprogram tage afsæt i midtbyplanen og kulturarvskommuneprojektet. Det påtænkes derfor, at der i løbet af 2016 tilrettelægges proces for evt. ansøgning om områdefornyelse, med henblik på realisering af omdannelse i Dronninglund midte.

Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår,at orienteringen tages til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 26. november 2015, pkt. 3:

Planlægger Martin Heide uddybede projektets idé og indhold.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget, 30. november 2015, pkt. 15:

Taget til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


18. Boligsocial helhedsplan for Boligforeningen P.M., afdeling 1, 11 og 15


Resume

Sagsforløb: IR/FK/BE/BS/SS/ØK/BY

Byrådet anmodes om at godkende forslag til endelig boligsocial helhedsplan for Boligforeningen P.M., afdeling 1, 11 og 15.

Sagsfremstilling

Kuben fremsender forslag til endelig boligsocial helhedsplan for Boligforeningen P.M., afdeling 1, 11 og 15.

I sommeren 2013 udløb Landsbyggefondens støtte til den daværende boligsociale indsats i Boligforeningen P.M.’s afdeling 11, påbegyndt i 2008. Herefter og frem til ultimo 2015 har helhedsplanens aktiviteter været bibeholdt og fortsat med resterende midler givet i støtte fra Landsbyggefonden samt midler fra Boligforeningen P.M. Nærværende helhedsplan omfatter Boligforeningen P.M.’s afdeling 1, 11 og 15. Samtidig er en fysisk renovering af afdeling 11 tilendebragt i efteråret 2013, hvorfor afdelingen nu fremstår gennemrenovereret med attraktive og moderne boliger til såvel unge som børnefamilier og ældre.

For at sikre et langsigtet og bæredygtigt løft af afdeling 11, og for at dette ligeledes spreder sig, vurderes det hensigtsmæssigt, at den tidligere/nuværende boligsociale indsats i afdeling 11 fortsættes med en boligsocial indsats, der foruden afdeling 11 også omfatter boligforeningens afdeling 1 og 15. Hertil kommer, at det også skønnes hensigtsmæssigt, at den fysiske indsats i afdeling 11 går hånd i hånd med en boligsocial indsats, så det sikres, at beboerne styrkes ressourcemæssigt, og der skabes større mulighed for, at nye ressourcestærke beboere tiltrækkes.

Helhedsplanen fokuserer på aktiviteter inden for tre overordnede indsatsområder:

 • Børn, unge og familie
 • Uddannelse, beskæftigelse og erhverv
 • Beboernetværk, inddragelse og demokrati

Den boligsociale helhedsplan og dens aktiviteter er baseret på et tæt samarbejde med Brønderslev Kommune og samarbejdsrelationer med en række frivillige foreninger. Her er der allerede interesseretilkendegivelser og underskrevne samarbejdsaftaler.

Der nedsættes en styregruppe, der har det overordnede ansvar for gennemførelsen af den boligsociale helhedsplan, og derudover får følgende ansvarsområder:

 • Ansætte medarbejdere
 • Godkende budgetter og sikre at budgettet holdes
 • Levere ressourcer, beslutninger og mandat til sekretariatsledelsen
 • Sikre helhedsplanens fremdrift og retning i samarbejde med sekretariatsledelsen
 • Godkende strategioplæg
 • Bane vejen for nye samarbejdsrelationer

Brønderslev Kommune har en repræsentant i styregruppen.

Helhedsplanen har i perioden på fire år et samlet budget på 8.444.000 kr., hvoraf Landsbyggefonden bidrager med tilskud på i alt 6.164.000 kr. Brønderslev Kommune og Boligforeningen P.M.'s bidrag fordeler sig således: Kommunen bidrager med 1.274.000 kr. og Boligforeningen P.M. med 1.006.000 kr.

Samlet budget

Landsbyggefonden støtter med i alt

8.444.000 kr.

6.164.000 kr.

Medfinansiering i alt

Medfinansiering Boligforeningen P.M.

Medfinansiering Brønderslev Kommune

2.280.000 kr.

1.006.000 kr.

1.274.000 kr.

Brønderslev Kommunes medfinansiering er bevilget tidligere i forbindelse med udarbejdelsen af prækvalifikationsansøgningen for helhedsplanen, jf. byrådsgodkendelse af 30. januar 2013. Dette under forudsætning af, at det rummelige arbejdsmarked indtænkes i ansættelsen af medarbejdere i helhedsplanen. I den boligsociale helhedsplan fremgår en deltidsansat i flexjob som ’Projektmedarbejder 3'.

Kommunaldirektøren foreslår, at Byrådet godkender forslag til boligsocial helhedsplan.

Personale

Ingen.

Økonomi

Byrådet har i budgettet afsat 325.000 kr. årligt fra 2014 – 2017, i alt 1,3 mio. kr.

Indstilling

Integrationsrådet, 11. november 2015, pkt. 10:

Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Søren Krog Jensen, Emilly L. K. Pedersen, Cady M. Kilele, Bodil Thomsen og Danial Nouri var fraværende.

Fritids- og Kulturudvalget, 26. november 2015, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Beskæftigelsesudvalget, 30. november 2015, pkt. 16:

Indstilles til godkendelse.

Bettina Nielsen var fraværende.

Børne- og Skoleudvalget, 1. december 2015, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Bettina Nielsen og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 2. december 2015, pkt. 14:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


19. Forslag til kommissorium for Landdistriktsrådet


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at godkende revideret forslag til Landdistriktsrådets kommissorium og organisering.

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede på sit møde den 25. februar 2015 et forslag til landdistriktspolitik. I forbindelse med godkendelsen besluttede Byrådet desuden at etablere et Landdistriktsråd i regi af Teknik- og Miljøudvalget.

Udvalgets formand havde udarbejdet et forslag til kommissorium og sammensætning.

Landdistriktsrådet holdt sit første møde den 29. september 2015, hvor administrationen blev bedt om at lave et revideret forslag til kommissorium, hvor drøftelserne på mødet blev taget i betragtning. Det reviderede forslag, som også beskriver rådets organisering, blev vedtaget på Landdistriktsrådets møde den 4. november 2015.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at "Revideret forslag til Landdistriktsrådets kommissorium og organisering" godkendes.

Personale

Ingen.

Økonomi

Der er ikke afsat særskilte midler til Landdistriktsrådets virksomhed.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


20. Planstrategi 2015


Resume

Sagsforløb: FL/ØK

Forslag til planstrategi 2015 forelægger til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Inden udgangen af 2015 skal Byrådet have offentliggjort en planstrategi.

Planstrategien skal indeholde en status på planlægningen siden sidste kommuneplanrevision samt Byrådets strategi for den kommende revision af kommuneplanen. Den nye kommuneplan 2017-2029 skal være vedtaget inden udgangen af 2017.

Af planstrategien skal endvidere fremgå, om den kommende revision vil ske som en total revision af kommuneplanen, eller om der foretages revision af udvalgte temaer/geografiske områder eller om kommuneplanen vedtages uændret i forhold til den gældende kommuneplan 2013-2025.

På baggrund af drøftelserne på byrådets temamøde besluttede Økonomiudvalget på mødet d. 22. april at der skulle fokuseres på 3 områder i det videre planstrategiarbejde:

 • Byroller
 • Energiplanlægning - mål og handling
 • Grønt Danmarkskort for Brønderslev Kommune

I afsnittet "Prioriterede indsatser i den fysiske planlægning" (side 31) er angivet opgaver under hvert af de tre temaer, som foreslås igangsat i medfør af Planstrategi 2015. Opgaverne er følgende:

Byer og Bymønster

 • Flytte- og segmentanalyse
 • Fastlæggelse af nyt bymønster på baggrund af indikatorer for bypotentialer
 • Revision af detailhandelsplanen
 • Revision og arealudlæg til bolig- og erhvervsformål
 • Lokale udviklingsplaner for mindre byer
 • Strategi og handlingsplan – opfølgning på landdistriktspolitikken

Strategisk Energiplanlægning

 • Udarbejdelse af kommuneplantillæg for placering af 1 eller flere biogasanlæg
 • Vedtagelse af målsætninger på energiområdet, herunder på vindenergiområdet og biogasområdet
 • Handlingsplan for initiativer på energiområdet med baggrund i kortlægningsrapporten og nye målsætninger på energiområdet
 • Demonstrationsprojekt – Landsbyenergi i landsbyen Try
 • Projekt for omstilling og besparelser i detailhandelen
 • Projekt for omstilling og energibesparelser i industrivirksomheder

Grønt Danmarkskort

 • Screening af kommunens naturområder
 • Plan for udvalgte indsatsområder med ajourføring af relevante retningslinjer i kommuneplanen

Efter vedtagelse af Planstrategi 2015 skal strategien offentliggøres. Der er ingen krav om egentlig behandling af eventuelle indsendte bemærkninger/kommentarer, men det anbefales at økonomiudvalget behandler disse efter offentlighedsfasens udløb.

Planstrategi 2015 er oprettet som en digital plan og kan ses på følgende link :

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/login/NirasLogin.aspx?ReturnUrl=%2fDKplan%2fDKplanFilter.aspx%3fr%3dt%26k%3dt%26f%3dt%26v%3dt%26a%3dt%26PlanId%3d45&r=t&k=t&f=t&v=t&a=t&PlanId=45

Brugernavn: lokalplaner

Adgangskode: lPlan13 (starter med lille L)

Som bilag er vedhæftet råudskrift af den digitale plan

Forretningsledelsen anbefaler de forslag, der er til opgaver på de 3 indsatsområder, og anbefaler Byrådet at det godkendes.

Der er følgende forslag til genovervejelser/ændringer inden strategien besluttes til endelig godkendelse

 • Der er mange prioritet 1
 • Indsatsen omkring det grønne danmarkskort kan jo blive påvirket af, hvorvidt den nuværende regering beslutter denne opgave omprioriteret. Derfor er det vigtigt, at opgaven bliver beskrevet/præciseret med den vinkel, at det også handler om at få ”ryddet op i” og forenklet de naturtype udpegninger der findes i dag, således det bliver lettere at administrere bl.a. i planlægningssammenhæng.
 • Den fælles indledning (de 11 kommuner og REVUS) skal integreres, således det fremstår mere naturligt, som indledning til planstrategien.
 • En mere ”spids pen” kunne overvejes flere steder.

Efter behandling i Økonomiudvalget vil forslaget blive revideret og fremsendt til Byrådets endelige godkendelse.

Udviklingskonsulent Bodil Bjørn og planlægger Martin Heide deltager under dette punkt,.

Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 11. november 2015, pkt. 10:

Udvalget tilslutter sig Forretningsledelsens anbefalinger og kommentarer.

Der gennemføres fællesmøder med planlæggerne efter gennemskrivning af forslag.

Henning Jørgensen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 9. december 2015:

Der foreligger nu et revideret forslag til Planstrategi 2015. Indholdet er gennemskrevet og tilrettet. Væsentligste ændringer er foretaget i afsnittet "Naturudpegninger" (tidligere Det grønne Danmarkskort), således at det tydeligere fremgår, at arbejdsopgaven hovedsageligt består i at revidere naturudpegningerne og de tilhørende retningslinjer. Endvidere er afsnittet "Prioriterede indsatser i den fysiske planlægning" konkretiseret.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


21. Visionsproces 2016


Resume

Sagsforløb: ØK

På budgetmødet i september 2015 blev der fra flere borgeres side efterlyst en visionsdebat for Brønderslev Kommune. Borgmesteren foreslår, at processen godkendes af Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Den 1. september 2015 mødte mere end 250 borgere op til debatmøde om budget 2016. Der var en god debat, og fra fleres side blev det efterlyst, at kommunen også debatterer visioner for 'Det bedste sted at leve i Nordjylland, som Byrådet vedtog som vision for kommunen i 2011. En vision, det nye byråd efterfølgende har taget til efterretning. Visionen har 3 styrkepositioner:

 • Skarp profil på kommunale institutioner
 • Aktive oplevelser i natur og fritid
 • Sund vækst i erhvervslivet

Borgmesteren foreslår:

 • at der afholdes borgermøde den 3. februar 2016 efter modellen fra budgetmødet med et - denne gang - bredt sammensat panel af borgere, som sammen med salen drøfter og formulerer forslag il konkrete initiativer for de 3 styrkepositioner
 • at Byrådet efterfølgende på dets årlige strategiseminar i foråret drøfter, hvilke initiativer der evt. skal iværksættes på baggrund af borgernes tilbagemeldinger på mødet den 3. februar 2016
Beslutning

Der arbejdes videre med processen.

Til toppen


22. Høring vedr, nye bekendtgørelser vedr. de lokale aktionsgrupper


Resume

Sagsforløb: ØK

Brønderslev Kommune har modtaget nyt høringsmateriale ang. nye bekendtgørelser for lokale aktionsgrupper for programperioden for 2014-20

Økonomiudvalget anmodes om at tage ændringerne i bekendtgørelsen til efterretning.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har modtaget nyt høringsmateriale ang. nye bekendtgørelser for lokale aktionsgrupper for programperioden for 2014-20

Økonomiudvalget har tidligere på året behandlet høringsmateriale ang. bekendtgørelse for lokale aktionsgrupper, hvorfor det har vakt undren, at der er fremsendt nyt høringsmateriale til bekendtgørelsen, uden forklarende følgebrev.

Stabsenheden for Udvikling og Planlægning har undersøgt hos bl.a. LAG Nord, om LAG Nord har kendskab til det nye høringsmateriale.

LAG Nord oplyser, at den overvejende årsag til genfremsendelsen skyldes, at bekendtgørelserne for lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet (LAG) er "smeltet" sammen med bekendtgørelsen for de lokale aktionsgrupper under Hav og Fiskeriudviklingsprogrammet (FLAG). De to bekendtgørelser er langt overvejende enslydende.

Et betydende ændringsforslag er, at der efter den nye bekendtgørelse gives mulighed for, fremadrettet, at en Lokal Aktionsgruppe kan oprettes med kun en enkelt kommune som afgrænsningsområde. I programperioden for 2014-20 hører kommunerne Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev sammen under LAG Nord.

Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at Økonomiudvalget tager ændringerne i bekendtgørelsen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


23. Revision af styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Brønderslev Kommune pr. 1. august 2016


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

I henhold til folkeskolelovens § 41 skal Byrådet, efter indhentelse af udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte vedtægt for styrelse af kommunens skolevæsen.

På baggrund af Byrådets beslutning den 16. september 2015 om ny skolestruktur pr. 1. august 2016 fremlægges forslag til ny styrelsesvedtægt samt udkast til bilag med henblik på at fremsende det til udtalelse i skolebestyrelser og medudvalg.

Byrådet anmodes om at sende forslaget til høring.

Sagsfremstilling

Jævnfør folkeskolelovens § 41 skal Byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Jf. § 41 stk. 3, optages i et bilag de beslutninger, som Byrådet har truffet vedrørende skolestrukturen m.v.

Der er udarbejdet forslag til styrelsesvedtægt samt udkast til bilag på baggrund af ændret skolestruktur pr. 1. august 2016.

I forbindelse med beslutningen om ny skolestruktur pr. 1. august 2016 blev der i høringssvarene giver udtryk for forskellige opmærksomhedspunkter, der ville være vigtige at få afklaret i forbindelse med implementering af den nye skolestruktur. Fagenheden har nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra skolelederne samt lærerne, hvor disse opmærksomhedspunkter er blevet drøftet med henblik på revision af styrelsesvedtægten samt bilag. Derudover har der været arbejdsmøde i Børne- og Skoleudvalget den 21. oktober 2015.

Det hele er indarbejdet i bilag 1 og bilag 2, der indeholder henholdsvis forslag til ny styrelsesvedtægt samt bilag hertil.

Her følger i kort form nogle af de opmærksomhedspunkter, der har været drøftet, og som er indarbejdet i vedtægterne, samt essensen af indholdet i vedtægterne.

Sammensætning af skolebestyrelser

Der lægges i styrelsesvedtægten op til, at der bliver en bred sammensætning af bestyrelser, således at alle undervisningssteder bliver repræsenteret med både forældre, medarbejdere og elever. Der er i forslaget til sammensætning af bestyrelser fastlagt et antal repræsentanter på forhånd for at sikre den brede repræsentation. Dette er parallelt med den styrelsesvedtægt, der er gældende pt. og frem mod 1. august 2016, som blev vedtaget af Byrådet i december 2014.

Fælles rådgivende organ

Der lægges fortsat op til, at der etableres et fælles rådgivende organ. Da antallet af bestyrelser falder til fire, foreslås det, at der deltager flere forældrerepræsentanter fra hver bestyrelse. Derudover foreslås det, at elever repræsenteres i det fælles rådgivende organ.

Elevråd

Der lægges op til, at der etableres et distriktselevråd i hvert distrikt, men at der samtidig, på baggrund af skolebestyrelsens principper for elevråd, oprettes lokale elevråd.

Placering af elever mellem undervisningsstederne

I bilaget til styrelsesvedtægten fremgår bl.a., at skoledistriktslederen ikke, uden samtykke fra forældrene, kan indskrive en elev på et undervisningssted, der er forskelligt fra det undervisningssted, som folkeregisteradressen tilhørte før den nye skolestruktur pr. 1. august 2016. Dette var noget af det, der i flere af høringssvarene i forbindelse med skolestrukturbeslutningen blev efterlyst klare retningslinjer for.

Ændringer i antallet af klassetrin udbudt på det enkelte undervisningssted

Der lægges i bilaget til styrelsesvedtægt op til, at antallet af klassetrin på det enkelte undervisningssted kun kan ændres ved ansøgning til samt politisk behandling af Børne- og Skoleudvalget.

Dette gælder alle ændringer af klassetrin på de enkelte undervisningssteder; bortset fra de ændringer, der følger af Byrådets beslutning om at samle overbygningseleverne på ét undervisningssted, når lokalekapaciteten tillader det.

Ikrafttræden af nye vedtægter

Der lægges op til, at den nye styrelsesvedtægt træder i kraft den 1. august 2016 på samme tid, som den nye skolestruktur træder i kraft. Dog vil der efter Byrådets godkendelse af styrelsesvedtægten skulle afholdes nye skolebestyrelsesvalg, således at de nye bestyrelser kan tiltræde pr. 1. august 2016.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet sender forslag til styrelsesvedtægt samt udkast til bilag i høring i skolebestyrelserne i perioden fra 17. december 2015 til 12. februar 2016 med henblik på endelig beslutning i Byrådet den 30. marts 2016.

Personale

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 1. december 2015, pkt. 10:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt.

Bettina Nielsen og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


24. Revision af vedtægter for Kunstfonden


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Byrådet anmodes om at godkende forslag til reviderede vedtægter for Brønderslev Kommunes Kunstfond.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den 17. januar 2008 nuværende vedtægter for Brønderslev Kommunes Kunstfond. Kunstfonden har på møder i 2015 drøftet og udarbejdet forslag til en revision af vedtægterne.

Revisionen indeholder foruden en modernisering af sproget en konkretisering af følgende:

§ 2, stk. 4

Fonden kan finansiere indkøb af kunstværker til private bygninger, der lejes af Brønderslev Kommune til kommunalt formål. Såfremt kommunale lejemål ophører, tilbageføres al kunst der ikke er en integreret del af bygningen til Brønderslev Kommune.

Brønderslev Kommune kan kun påtage sig evt. vedligeholdelsesforpligtelse i forhold til integreret kunst i private bygninger, så længe et kommunalt lejemål eksisterer.

§ 3, stk. 1

Kunstfondens midler tilvejebringes gennem afsættelse af et beløb ved nybyggeri og større renoveringer (min. 1 mio. kr.) svarende til 1 % af bygningsomkostningerne dog max. 100.000 kr. samt et på kommunens årlige driftsbudget afsat beløb i overensstemmelse med Byrådets vedtagelse.

§ 4, stk. 1

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer. Formanden for Fritids- og Kulturudvalget, et medlem udpeget af Byrådets midte, 2 medlemmer udpeget af Fritids- og Kulturudvalget efter indstilling af Fagenheden for Børn og Kultur, hvoraf mindst 1 skal være udøvende kunstner, 2 repræsentanter fra Fagenheden for Børn og Kultur (Direktør og Chef).

Til orientering vedlægges vedtægter for Brønderslev Kommunes Kunstfond af 17. januar 2008.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturvalget drøfter og sender revision af vedtægter til godkendelse i Byrådet.

Fritids- og Kulturudvalget, 29. oktober 2015, pkt. 12:

Sagen udsat.

Lars Bisgaard var fraværende.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 26. november 2015, pkt. 7:

Udvalget indstiller vedtægterne godkendt.

Margit Chemnitz og Svend Erik Trudslev tager forbehold for den del af § 3 stk 1, hvor fondens midler skaffes gennem afsættelse af 1 % ved nybyggeri, dog max. 100.000 kr.

Beslutning

Vedtægterne indstilles godkendt.

Venstre tager forbehold.

Bilag

Til toppen


25. Helhedsorienteret sagsbehandling - socialt bedrageri 2015


Resume

Sagsforløb: ØK

Stabsenheden for Service giver en status over helhedsorienteret sagsbehandling - socialt bedrageri for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015.

Økonomiudvalget anmodes om at tage sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Der har i perioden 1. januar 2015 – 31. december 2015 været anmeldt 82 sager vedrørende socialt bedrageri.

 • 44 sager er anmeldt fra borgere (både med navn og anonyme)
 • 11 sager er anmeldt fra Politiet
 • 15 sager er fra egenkontrol i Forvaltningen
 • 7 sager er anmeldt fra UDK (primært HOK)
 • 4 sager er anmeldt fra Told eller SKAT
 • 1 sag er anmeldt fra anden kommune

67 af disse sager er afsluttet. 24 af de afsluttede sager har medført ophør og/eller tilbagebetaling af offentlige ydelser (børneydelser, boligsikring, økonomisk friplads, pension, sygedagpenge og kontanthjælp). Omregnet til offentlig besparelse udgør de samlede offentlige ydelser 2.564.367 kr. Refusionen på disse ydelser udgør 1.243.068 kr. og den kommunale andel udgør derfor 1.321.299 kr.

UDK varetager udbetalingen af børneydelser, børnetilskud, boligsikring, boligydelse, før–og folkepension. Den årlige besparelse til disse ydelser udgør 1.134.600 kr. Kontrolenheden har givet besked til UDK om disse sager.

Kommunen varetager udbetalingen af økonomisk friplads, kontanthjælp samt sygedagpenge. Den årlige besparelse på disse ydelser udgør 1.429.767 kr.

Samlet er der krævet 178.624 kr. tilbagebetalt, disse krav er primært i kontanthjælpssager.

Stabsenheden for Service foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen


26. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning
 • Dele af Karetmagervej udlejet til Asylcenter
 • Bygningsstyrelsen ønsker 3 måneders tidsfrist ved valg af bygning til statslige arbejdspladser
 • Status på asylcenter i Dronninglund

Til toppen


27. Lukket punkt: Afskrivning af tilgodehavender i 2015


Til toppen


28. Lukket punkt: Licitationsresultat


Til toppen


29. Lukket punkt: Overtagelse af ejendom


Til toppen


30. Lukket punkt: Valg af revisionsselskab til lovpligtig revision


Til toppen


31. Lukket punkt: Frigivelse af anlægsmidler


Til toppen


32. Lukket punkt: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling


Til toppen


33. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer


Til toppen


34. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 6. januar 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach