Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 2. september 2015
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Lene Hansen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Lene Hansen var fraværende.

Til toppen


3. Kvartalsmøde med Forretningsledelsen


Resume

Sagsforløb: ØK

Drøftelse af sager af aktuel politisk og administrativ betydning.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 22. oktober 2014 gennemføres kvartalsvise orienteringsmøder mellem Økonomiudvalg og Forretningsledelsen, hvor der bliver orienteret om sager, der har aktuel politisk eller administrativ betydning.

Emneliste er fremsendt til Økonomiudvalgets medlemmer.

Kommunaldirektøren anbefaler, at drøftelse gennemføres.

Forretningsledelsens medlemmer vil deltage under punktet.

Beslutning

Gennemført.

Møderne fortsætter.

Lene Hansen var fraværende.

Til toppen


4. Halvårsregnskabet pr. 30 juni 2015


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet halvårsregnskab og budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2015, der ud over skøn over udviklingen i budget 2015 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2016.

Budgetopfølgningen viser forventede netto merudgifter på i alt 18,361 mio. kr. for hele 2015.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2015.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender hermed budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2015, som også udgør halvårsregnskabet jf. lov om kommunernes styrelse.

Halvårsregnskabet er tænkt som et styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Godkendelse skal ske senest på 1. møde i september måned og inden 1. behandling af næste års budget.

Halvårsregnskabet danner endvidere udgangspunkt for en vurdering af forslag til udvidelser og reduktioner i budget 2016 på de forskellige politikområder.

Halvårsregnskabet viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser:

I hele 1.000

Status 30. juni 2015

Status inklusiv effekt af flerårsaftalen

Serviceudgifter

8.922

23.858

Overførselsudgifter

18.670

18.670

Finansiering

-9.231

-9.231

Total

Tidligere tillægsbevilling PL regulering

Afvigelser i alt i forhold til korrigeret budget

18.361

-7.771

10.590

33.297

-7.771

25.526

I forhold til 1. budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 er det samlede resultat forværret med 8,976 mio. kr. Dette skyldes primært øget udgifter på flygtninge/integrationsområdet.

Halvårsregnskabet viser også i lighed med 1. budgetopfølgning, at der er særlige udfordringer i forhold til at opnå de forventede mål med Flerårsaftalen på handicap- og psykiatriområdet.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter indenfor fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

Budgetopfølgningen er behandlet i Forretningsledelsen og i fagudvalgene på møderne i august måned med følgende bemærkninger.

Forretningsledelsen deltager under dette punkt.

Forretningsledelsen behandlede budgetopfølgningen den 18. august 2015.

En meget væsentlig del af afvigelsen på budgetopfølgningen kan henføres til flygtninge/integrationsområdet, hvor der er der indregnet i alt 13,745 mio. kr Det er vigtigt at se denne merudgift i sammenhæng med den måde bloktilskuddet til kommunerne beregnes på, da det medfører at en del af indtægterne til at dække denne udgift først kommer senere.

Vedr. flerårsaftalen er det bekymrende, at den indsat der har væres udført for at nedbringe udgifterne på området langt hen af vejen bliver ”spist” af nye sager. FL er ikke i tvivl om, at det er vigtigt, at opretholde fokus på den måde der arbejdes på området, men omvendt bør det drøftes om det fremadrettede niveau på aftalen er realistisk.

Der har fra starten af året til hele organisationen været udmeldt en generel tilbageholdenhed, således man bredt i organisationen kunne opbygge en økonomisk ”buffer”, der kan hjælpe til med finansiering af et evt. underskud i 2015. Det bør derfor overvejes om udfordringerne med at nå målet på flerårsaftalen skal føre til at organisationen bredt skal bidrage til at finansieres medudgiften fx ved en ½ pct. engangsbesparelse i bredt på serviceudgifterne.

Beskæftigelsesudvalget den 17. august 2015:

Taget til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget den 17. august 2015:

Udvalget tog halvårsregnskabet til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget den 18. august 2015:

Til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget den 19. august 2015:

Udvalget ser med tilfredshed på, at der er foretaget de revisiteringer, der var forudsat og at der også er et provenu heraf, som flugter med de oprindelige forventninger. Udvalget er samtidig bekymret for den samlede økonomi, som påvirkes negativt af især tilgang af nye sager.

Ole Jespersgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Fritids- og Kulturudvalget den 20. august 2015:

Til efterretning.

Ældreomsorgsudvalget den 20. august 2015:

Til efterretning.

Indstilling

Økonomiudvalget, 26. august 2015, pkt. 5:

På baggrund af den forventede overskridelse af budget 2015 indstiller Økonomiudvalget, at

 • Fagudvalgene anmodes om forslag til kompenserende besparelser inden næste møde i Økonomiudvalget den 2. september 2015
 • Hele organisationen skal fortsat udvise tilbageholdenhed

Afstemning om rets forbeholdet skal indarbejdes i budgetopfølgningen.

Halvårsregnskabet oversendes til Byrådets behandling den 2. september 2015.

Beslutning

Det indstilles, at udvalgenes forslag (excl. Ældreomsorgsudvalgets forslag) gennemføres, samt at anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse, efter frigivelse af 1 mio. kr. til mindre vedligeholdelsesarbejder (ca. 4,9 mio. kr.) fastfryses. Ældreomsorgsudvalgets budget forudsættes overholdt.

Alle budgetaftale punkter forventes at træde i kraft hurtigst muligt efter aftale om budget.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Regulering vedrørende lovændringer fra lov- og cirkulæreprogram 2016, DUT kompensation i 2015


Resume

Sagsforløb: FL/ØK/BY

På lov- og cirkulæreprogrammet 2016 er der en række lovændringer, der har konsekvenser i 2015. Brønderslev Kommune bliver med DUT-kompensationen tilført netto 2.506.000 kr. i merudgift, som følge af disse lovændringer.

Konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet er også indregnet i budget 2016 til 1. behandling.

Byrådet anmodes om godkendelse af tillægsbevilling.

Sagsfremstilling

Brønderslev kommune bliver i 2015 tilført i alt 2.506.000 kr. i DUT kompensation, som følge af lovændringer på lov- og cirkulæreprogrammet for 2016.

De væsentligste ændringer er:

 • Reform af beskæftigelsesindsatsen (LCP 36) +707 t. kr. på politikområde 102
 • Reform af beskæftigelsesindsatsen (LCP 36) +1.006 t. kr. på politikområde 501
 • Regulering af kommunal medfinansiering vedr. sundhedsvæsenet mv. -4.143 t. kr. på politikområde 701
 • Midtvejsregulering af kommunal medfinansiering (DRG) 5.102 t. kr. på politikområde 701

Konsekvenserne ved de enkelte lovændringer fordeler sig på politikområder jfr. bilag.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at der godkendes en tillægsbevilling på netto 2.506.000 kr. i merudgift i 2015.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Tolne Skov ApS - salg af anparter


Resume

Sagsforløb: ØK

Stillingtagen til evt. salg af anparter i Tolne Skov ApS til Frederikshavn Forsyning.

Sagsfremstilling

Frederikshavn Forsyning A/S har rettet henvendelse til Brønderslev Kommune med ønske om køb af Brønderslev Kommunes 2 anparter i Tolne Skov ApS.

Frederikshavn Kommune er ejer af 22 anparter i samme selvskab, og Økonomiudvalget i Frederikshavn Kommune har godkendt salg af disse anparter til Frederikshavn Forsyning A/S til en pris af 29.546 kr. pr. anpart med bemærkning om, at Frederikshavn Kommune betinger sig en tilbagekøbsret i tilfælde af, at Forsyningen ønsker at sælge anparterne.

Frederikshavn Forsyning tilbyder Brønderslev Kommune, at Forsyningen overtager Brønderslev Kommunes 2 anparter på samme vilkår.

Det understreges, at Forsyningens interesse i overtagelsen udelukkende er at sikre områdets vandindvindingsinteresser.

Kommunaldirektøren foreslår, at Brønderslev Kommune afhænder anparterne på de beskrevne vilkår.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at Brønderslev Kommunes 2 anparter i Tolne Skov svarer til en ejerandel på 0,3%. Frederikshavn Kommune har i forbindelse med behandling af sagen fået vurderet, at den tilbudte pris svarer til markedsprisen pt.

Beslutning

Godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Til toppen


7. Ansøgning om kommunal lånegaranti til om- og tilbygning af Flauenskjold Hallen


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til ansøgning om kommunal lånegaranti til om- og tilbygning af Flauenskjold Hallen, anslået til 4.694.000 kr.

Sagsfremstilling

Flauenskjold Hallen fremsender på ny ansøgning om kommunal lånegaranti til om- og tilbygning på 4.694.000 kr.

Projektets tilblivelse er sket gennem flere borgermøder, hvor der har været ytret ønske fra lokale borgere/brugere om en forandring af de eksisterende forhold i Flauenskjold Hallen. En forandring der kan modsvare de krav en særdeles aktiv landsbybefolkning stiller til en institution som Flauenskjold Hallen.

Bestyrelsen har samarbejdet med DGI v/Svend Lindahl om projektet, som skal gøre Flauenskjold Hallen mere tidssvarende for fremtidens brugere, som efterspørger mere individuelle og fleksible tilbud end holdsport. Rammerne for holdsport er gode, og derfor har udvidelsen koncentreret sig om anden målgruppe.

Bestyrelsen for Flauenskjold Hallen fremhæver den positive driftsøkonomi, der er i projektet. Når først projektet er realiseret vil det kunne forrentes af de flere nye borgergrupper og brugere, der ifølge hallens konsulenter, vil bruge Flauenskjold Hallen og dets fitnesscenter.

Flauenskjold Hallen er en selvejende hal, hvor driften varetages af bestyrelsen. Hallens primære brugere er Flauenskjold Idrætsforening, skole, landsbyordning og den kommunale dagpleje.

Hallen er i god bygningsmæssig stand, både udvendigt og indvendigt. Der er en sund økonomi og et højt aktivitetsniveau. Der har dog vist sig vedligeholdelses- og renoveringsopgaver omkring cafeteria, toiletter og gangarealer.

Byens motionscenter er lukket, og bygningen anvendes til andre formål.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet drøfter ansøgning om kommunal lånegaranti til om- og tilbygning af Flauenskjold Hallen.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at en eventuel kommunegaranti vil belaste kommunens låneramme, da der ikke er automatisk låneadgang til formålet.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 20. august 2015, pkt. 10:

Udvalget kan anbefale projektet.

Beslutning

Oversendes til budgetforhandlingerne.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Dronninglund Golfklub ansøger om tilskud til overdækning af Driving Range


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Byrådet anmodes om stillingtagen til ansøgning fra Dronninglund Golfklub om tilskud til overdækning af Driving Range.

Sagsfremstilling

Dronninglund Golfklub ansøger om tilskud på 50.000 kr. til overdækning af Driving Range.

Dronninglund Golfklub har gennem flere år arbejdet med planerne om etablering af en åben og u-isoleret overdækning med 6 udslagspladser og undervisningsfaciliteter for klubbens PRO. Det forventes, at overdækningen kan stå klar til ibrugtagning ved sæsonåbningen i foråret 2015. Etablering af overdækning forventes at kunne tiltrække nuværende og nye typer af gæster til træningsanlægget, såsom folke- og efterskoler i Østvendsyssel, samt tilbyde faciliteter for personer med særlige behov for trænings- og genoptræningsforløb, hvor den sociale dimension er i højsædet.

Opførsel af overdækning har en udgift på ca. 100.000 kr. og udføres af frivillige. Materialeindkøbene er til dels beredvilligt sponsoreret af klubbens trofaste medlemmer.

Ansøgningen er ligeledes sendt til "Den grønne Fond".

Dronninglund Golfklub har oplyst, at der ikke søges yderligere fonde ud over "Den Grønne Fond" og Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at der fra 2014 overføres midler fra anlægspuljen på 261.626 kr. Fritids- og Kulturudvalget har i 2015 afsat 300.000 kr. til anlægsprojekter inden for udvalgets område. Det betyder, at der kan disponeres over 561.626 kr. til anlægsprojekter i 2015.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 7. april 2015, pkt. 6:

Udvalget ønsker dokumentation for hvilke fonde, der er søgt.

Fritids- og Kulturudvalget, 28. maj 2015, pkt. 6:

Ansøgningen imødekommet med 28.000 kr.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Nordjyllands Trafikselskab - regnskab 2014, prognose for 2015 og budgetforslag 2016


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Nordjyllands Trafikselskab, NT, fremsender til orientering årsrapport 2014 med godkendt regnskab 2014, rapport over budgetopfølgning for 2015 samt høring af budgetforslag for 2016. Bemærkninger til budgetforslaget skal være NT i hænde senest den 25. august 2015. NT er søgt om udsættelse af høringssvaret til efter Byrådets møde den 2. september 2015.

Byrådet skal tage stilling til det fremsendte budgetforslag for 2016.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Trafikselskab, NT, fremsender til orientering NT´s årsrapport 2014 med godkendt regnskab 2014, rapport over budgetopfølgning for 2015 samt høring af budgetforslag for 2016.

Det fremgår af NT´s årsrapport 2014, at NT´s samlede regnskab for 2014 viser et overskud på 16,7 mio. kr., fordelt med 11,4 mio. kr. fra bustrafikken, 3,3 mio. kr. fra flextrafikken, 0,3 mio. kr. fra TITSAM sekretariatet og 1,7 mio. kr. fra X-bustrafikken. NT har i 2014 oplevet en mindre passagervækst på 0,25 % i forhold til 2013.

Bag stigningen ligger både positive og negative bevægelser. Metrobusserne i Aalborg har en positiv vækst på 4 %, mens bybusser og fællekommunale ruter udenfor Aalborg har en negativ vækst på 6-7 %. Bustrafikken har haft en svag indtægtsstigning i forhold til 2013. Dette skyldes forskydninger i de forskellige billetmedier, hvor væksten i brugen af rejsekortet med indbygget rabatordning ved øget brug er steget fra 17 % i 2013 til 23 % i 2014. Bustrafikkens overskud i 2014 skyldes primært lavere udgifter til busentreprenørerne, da prisen på brændstof udviklede sig mere gunstigt i 2014 end forventet. Flextrafikkens overskud på 3,3 mio. kr. skyldes 8 % lavere aktivitet på den aconto finansierede flexhandicap kørselsordning.

Prognosen for 2015, der er udarbejdet på bagrund af første kvartal 2015, viser et overskud på 5,7 mio. kr. på bustrafikken. Prognosen for nettoindtægten i 2015 forventes at blive ca. 7,3 mio. kr. mindre end budgetteret. Der forventes i 2015 et fald i antallet af kontantbilletrejser, stigning i antal rejsekortrejser, et større fald i antallet af rejser på almindelige periode- og månedskort. Kommunernes aconto udgifter forventes ca. 2 mio.kr. større end budgetteret. Operatørudgifterne på bustrafik inklusiv flextur forventes at blive 10,8 mio. kr. lavere end budgetteret. På administrationen forventes en stigning på 0,6 mio. kr.

I budgetforslaget for 2016 regner NT med et tilskud på 506,5 mio. kr. på den samlede bustrafik. Der er indarbejdet en passagertilvækst på 1 % og en takststigning på 1,4 %. Takststigningen udmøntes i januar 2016, således at rejsekorttaksterne justeres, så rabatprocenterne generelt sænkes, mest på de hyppige rejser. Operatørudgifterne reguleres efter prisindeks fastlagt i kontrakterne. I budgetforslaget for 2016 er der ikke budgetteret med tilskud til flexhandicap på grund af overgang pr. 1. januar 2015 til den nye finansieringsmodel, hvor der nu foretages månedlig opkrævning af de faktiske udførte kørsler.

Af det fremsendte regnskabs- og budgetmateriale fremgår det, at Brønderslev Kommune kan forvente følgende reguleringer:

Brønderslev Kommune – NT udgifter

Bus-/flexturkørsel i kr.

Handicapkørsel i kr.

Regnskab 2014

Aconto indbetalt 2014 inkl. regulering fra 2012

15.069.000

1.208.000

Regnskab 2014 nettoudgifter

15.060.000

1.349.000

Regulering reguleres/efterbetaling i budget 2016

9.000

-141.000

Budgetopfølgning 2015

Aconto indbetalinger 2015 inkl. regulering 2013

14.284.000 *

Forventet budget 2015 nettoudgifter

14.828.000 *

Forventet regulering/efterbetaling i budget 2017

-544.000 *

Budgetforslag 2016 -19

Forventet budget 2016 incl. regulering 2014 (Tal i parentes er budget 2016 beløbet fra sidste år)

(14.791.000) 15.677.000 *

Forventet budget 2017 incl. regulering 2015

(14.727.000) 16.222.000 *

-

Forventet budget 2018

(14.662.000) 15.617.000 *

-

Forventet budget 2019

15.530.000 *

-

*) I dette beløb er medtaget udgifter til svømmekørsel til Hjallerup svømmehal (190.000 kr.) samt kørsel til og fra konfirmandundervisning (231.000 kr.). Begge beløb opgjort i 2014/2015 niveau. Udgifter som afregnes med Børne- og Skoleudvalget.

Regnskab 2014 resultatet viser et mindreforbrug på busdriften på 9.000 kr., som bliver reguleret i 2016 opkrævningen.Af budgetforslag 2016 fremgår det, at merforbruget på handicapkørslen i 2014 på 141.000 kr. reguleres i administrationsbidraget for handicapkørslen i 2016.

Brønderslev Kommune kan ifølge NT´s budgetprognose for 2015 forvente en merudgift i 2015 på 544.000 kr. på busdriften, som bliver reguleret i 2017. Den store afvigelse skyldes hovedsagelig, at NT forventer at få en nedgang i passagerindtægter i forhold til det budgetterede på 454.000 kr., ligesom operatørudgifterne forventes at blive 575.000 kr. større end budgetteret. Den store afvigelse i passagerindtægterne skyldes, at NT i 2015 indførte en rabatordning på rejsekortene i forbindelse med implementeringen af disse. I 2014/2015 blev indført besparelser på lokalrute køreplanerne, idet man begrænsede antallet af hjemture i forbindelse med skolereformen. I samme periode blev den kommunale svømmekørsel og kørsel til og fra eftermiddags konfirmandforberedelsesundervisningen lagt ind under NT. Disse udgifter er indeholdt i NT´s fremsendte regnskab, men afregnes med Børne- og Skoleudvalget. Fra 2015 er kommunens budget for handicapkørsel overgået til visitationsområdet, hvor de afregner kørslen efter faktiske udgifter pr. måned.

I budgetforslag 2016 er der indregnet en nedgang i passagerindtægten på 368.000 kr. i forhold til budget 2015 og en stigning i operatørudgifterne på 421.000 kr.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår,

 • at Byrådet tager årsrapport 2014 og budgetopfølgning for 2015 til efterretning,
 • at Byrådet godkender budgetforslag for 2016 med bemærkning om, at de besparelser, som Teknik- og Miljøudvalget måtte foreslå i afdækningskataloget for budget 2016, vil kunne indarbejdes i NT´s budgetforslag for 2016, såfremt besparelserne medtages i Byrådets godkendelse af budget 2016,
 • at de udmeldte tal bliver indregnet i basisbudget 2016 og overslagsårene.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 17. august 2015, pkt. 3:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Godkendelse af regnskab 2014 for Dronninglund Børnehave


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet anmodes om at godkende Dronninglund Børnehaves regnskab 2014.

Sagsfremstilling

Dronninglund Børnehave fremsender regnskab 2014 indeholdende udtalelse fra Pricewaterhouse Coopers til godkendelse i Byrådet.

I henhold til indgået driftsoverenskomst mellem Brønderslev Kommune og Dronninglund Børnehave skal regnskab revideres af kommunens revisor, og godkendes af Byrådet.

Konklusionen fra revisionen er: "Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Dronninglund Børnehave i al væsentlighed giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014, samt at resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2014 til 31. december 2014 er i overensstemmelse med Brønderslev Kommunes kasse- og regnskabsregulativ og Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner."

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Dronninglund Børnehaves regnskab 2014 godkendes.

Personale

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 18. august 2015, pkt. 9:

Foreslås godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Telemedicinsk servicefunktion


Resume

Sagsforløb: SS/ØK

KKR-formandskabet og Sundhedskoordinationsudvalgt anbefaler, at der oprettes en samlet Nordjysk telemedicinsk servicefunktion

Økonomiudvalget bedes træffe beslutning om, hvorvidt det telemedicinske projektet skal forankres i en Nordjysk telemedicinsk servicefunktion.

Sagsfremstilling

Projektperioden for TeleCare Nord udløber snart. Der er derfor behov for at sikre mulighed for support på teknikdelen fremadrettet. Gennem Sundhedsaftalen 2015-2018 har Region Nordjylland og de nordjyske kommuner aftalt, at der igangsætte mindst et nyt telemedicinsk projekt i aftaleperioden.

Til at løfte opgaven anbefales det, at der etableres en fælles Nordjysk telemedicinsk servicefunktion, som viderefører driften af telemedicin til borgere med KOL.

Opgaver, som skal varetages af en telemedicinsk servicefunktion omfatter bl.a. systemadministration, vedligehold og optimering af opgave- og ansvarsfordeling, løbende udvikling og forbedring af den samlede telemedicinske løsning, vedligehold af patientudstyr, koordination af fejlrettelser, kontraktadministration af underleverandører i forhold til support, IT og logistik, løbende konkurrenceudsættelse af leverandør og indkøbskontrakter, udvikling og justering af sundhedsfagligt indhold, formidlingsaktiviteter til borgere/patienter og til sundhedsfaglige, vedligehold af uddannelsestilbud, økonomistyring og sagsbehandling.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd vurderer, at kommunen ikke har de fornødne kompetencer til at løfte opgaven selvstændigt. En fælles servicefunktion vil være med til at sikre et mere ensartet telemedicinsk tilbud til borgeren uafhængigt af hvilken kommune, man er bosat i.

Økonomi for en Nordjysk telemedicinsk servicefunktion

Den samlede årlige omkostning ved etableringen af en nordjysk telemedicinsk servicefunktion, som beskrevet ovenfor, beløber sig til 5.980.000 kr.

Det er her en forudsætning, at den hidtidige fordeling af udgifter med 50 % til regionen og de resterende 50 % til deling mellem kommunerne bibeholdes. Den forventede årlige udgift beløber sig for Brønderslev Kommune til 184.756 kr.

Fagenheden for Sundhed og Velfærdforeslår, at Økonomiudvalget godkender

 • at Brønderslev Kommune indgår i en fælles nordjysk telemedicinsk servicefunktion.
 • at den årlige udgift til servicefunktionen på 184.756 kr. i 2016 og 2017 findes via puljen på 1,9 mio. kr. på sundhedsområdet.
Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at der pr. 12. august 2015 ikke er brugt af puljen til opgaveglidning på sundhedsområdet i 2016.

Budget 2016

1.955.156 kr.

TeleCare Nord

184.756 kr.

Rest pulje

1.770.400 kr.

Alle beløb er i 2015 priser.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 19. august 2015, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Udvalget bemærker, at prioritering af dette projekt ikke harmonerer med en samtidig afdækning på rehabilitering som beskrevet i afdækningsforslag til budget 2016 nr. 5.

Ole Jespersgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Telemedicin til hjertesvigtspatienter


Resume

Sagsforløb: SS/ØK

KKR-formanskabet og Sundhedskoordinationsudvalget har fremsendt projektforslag vedrørende deltagelse i Telemedicin til borgere med hjertesvigt.

Økonomiudvalget anmodes om at godkende projekt og finansiering.

Sagsfremstilling

I Sundhedsaftalen 2015-2018 mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner er det aftalt at igangsætte mindst et nyt telehomecare-projekt i aftaleperioden. Det fælles forretningsudvalg for sundhedsaftalesamarbejdet godkendte i 2014, at de nordjyske kommuner og Region Nordjylland sendte en fælles nordjysk ansøgning ”Telemedicin til hjertesvigtspatienter” til den nationale pulje for nye telemedicinske afprøvningsprojekter i stor skala.

Projektet til hjertesvigtspatienter tager afsæt i erfaringerne fra TeleCare Nord. Ved en høring i den administrative styregruppe for sundhedsaftaler blev der administrativt givet tilsagn om deltagelse fra 11 kommuner og regionen betinget af, at baggrunden for ansøgningen blev yderligere udredt, og at der, såfremt ansøgningen blev imødekommet, var en politisk behandling og godkendelse samt en dialog med PLO Nordjylland.

Det samlede projektbudget for telemedicin til borgere med hjertesvigt udgør 22.173.151 kr. over en 2-årig projektperiode. Ansøgningen har fået tilsagn om 8,8 mio. kr. fra den nationale pulje, hvilket udgør over 1/3 af den nationale pulje. Tilskuddet fra den nationale pulje tager afsæt i, at et samlet Nordjylland står bag ansøgningen. Hvis der ændres på denne forudsætning vil Digitaliseringsstyrelsen vurdere den konkrete ændrings påvirkning på projektets vilkår og tilskud.

Der er i de seneste 15 år konstateret en fordobling i antallet af indlæggelser forårsaget af hjertesvigt. Antallet af borgere med hjertesvigt ventes at stige i takt med at levealderen fortsat øges. Forekomsten stiger med alderen, særligt efter 65 år. Hjertesvigt udvikler sig langsomt og er i svær grad en stor begrænsning for den enkelte. Tidlig opsporing og behandling kan forsinke udviklingen i sygdommen.

Der er store forskelle i dødeligheden for denne patientgruppe mellem ressourcestærke og ressourcesvage inden for alle aldersgrupper, og der er påvist højere dødelighed for enlige, for patienter der har været indlagt som somatiske patienter, for ressourcesvage pensionister, og patienter fra Region Nordjylland.

Ved en systematisk opfølgning med telemedicin og med fokus på sygdomsundervisning og rehabiliteringsindsatser forventes det, at patienterne får en større indsigt i egen sygdom og derved motiveres til at tage bedre vare på sig selv med øget tryghed og sygdomsmestring til følge.

Der forventes en målgruppe på ca. 600 patienter/borgere med diagnosen hjerteinsufficiens (hjertesvigt).

Projektorganisering og økonomi for hjertesvigtsprojektet

Hjertesvigtsprojektet tager afsæt i og genbruger organiseringen fra TeleCare Nord, således der sikres en stærk tværsektoriel forankring og et tæt administrativt og politisk ophæng i sundhedsaftalen.

Projektbudgettet for hjertesvigtsprojektet tager afsæt i de omkostninger, der er afdækket i TeleCare Nord og forudsætter, at tilbuddet til KOL patienterne fortsætter, så der er kørende drifts- og serviceydelser at tage afsæt i. Derved vil den bemanding, der vil være til drift af KOL, inddrages i opgaver i hjerteprojektet og understøtte driften af telemedicin til hjertesvigt.

På driftssiden er der kun medtaget omkostninger til opskalering af drifts- og serviceydelser i forhold til, at et servicecenter skal udvides med en ny patientgruppe.

Det samlede projektbudget på 22.173.151 kr. består af tre dele:

 • Finansiering med tilskuddet fra digitaliseringsstyrelsen med 8.862.900 kr.
 • Medfinansiering som udgør værdien af løn til eget personale i kommuner og region med 5.102.250 kr.
 • Projektparternes egenfinansiering med 8.208.000 kr.

For Brønderslev Kommune forventes der en udgift på 253.591 kr. over en periode på 2 år til projektparternes egenfinansiering, svarende til 169.061 kr. i 2016 og 84.530 kr. i 2017. Dertil kommer de personaletimer, som Brønderslev Kommune vil skulle lægge i projektet. Udgifterne er estimeret til 287.684 kr. for Brønderslev Kommune. Fagenheden foreslår, at der afsættes midler til de borgernære områder som skal løfte opgaven svare til i alt 150.000 kr.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at finansieringen primært findes via puljen på sundhedsområdet. Udgifterne finansieret af puljen vil i givet fald fordele sig som beskrevet i nedenstående tabel.

2016

2017

Finansiering af projektet

169.061 kr.

84.530 kr.

Egenfinansiering

99.000 kr.

51.000 kr.

I alt

268.061 kr.

135.530 kr.

Fagenheden for Sundhed og Velfærdforeslår, at Økonomiudvalget godkender, at

 • Brønderslev Kommune indgår i det telemedicinske projekt,
 • projektudgifterne på i alt 253.591 kr. finansieres af puljen på sundhedsområdet, og
 • en andel af egenfinansieringen på 150.000 kr. finansieres gennem puljen på sundhedsområdet, således at de borgernære områder kompenser for den nye opgave.
Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at der pr. 12.08.2015 ikke er brugt af puljen til opgaveglidning på sundhedsområdet i 2016 og 2017

Budget 2016

1.955.156 kr.

TeleCare Nord

184.756 kr.

Telemedicin

268.061 kr.

Rest pulje

1.502.339 kr.

Budget 2017

1.955.156 kr.

Telemedicin

135.530 kr.

Rest pulje

1.819.626 kr.

Alle beløb er i 2015 priser.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 19. august 2015, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Udvalget bemærker, at prioritering af dette projekt ikke harmonerer med en samtidig afdækning på rehabilitering som beskrevet i afdækningsforslag til budget 2016 nr. 5.

Ole Jespersgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Status på partnerskabsaftalen og forslag til tværkommunal aftale


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Brønderslev Kommune indgik i oktober 2014 en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Dansk Industri, EUC Nord og Tech College Aalborg. Hovedlinjerne i denne aftale påtænkes videreført i en tværkommunal partnerskabsaftale med henholdsvis Brønderslev-, Frederikshavn, Jammerbugt og Hjørring kommuner og de relevante uddannelsesinstitutioner samt erhvervsorganisationer.

Byrådet bedes tage status på partnerskabsaftalen til orientering og tage stilling til, hvorvidt partnerskabskredsen skal udvides, således partnerskabsaftalen tillige omfatter Jammerbugt, Frederikshavn og Hjørring kommuner.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune indgik den 1. oktober 2014 en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Dansk Industri samt Tech College Aalborg og EUC Nord. Aftalen løber til oktober 2016. Omdrejningspunktet for aftalen er en arbejdsgruppe hvor der er repræsentanter for parterne i arbejdsgruppen. LO har ligeledes en plads i arbejdsgruppen (arbejdsgruppen har indtil videre afholdt 3 møder).

Der er pt. igangsat følgende initiativer i regi af partnerskabsaftalen:

 • Borgmesterbrev til virksomheder: Der er fremsendt borgmesterbrev til alle virksomheder i kommunen for at orientere om partnerskabsaftalen.
 • Borgmesterbrev fremsendt til lærer/skoler: Brevet har til hensigt at oplyse om samarbejdsaftalen, samt give konkrete forslag til aktiviteter, som lærerne kan iværksætte for at understøtte aftalens formål om at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen.
 • Pilotprojekt for flere lærlinge fra folkeskolen: Klassen undervises af 2 gange af praktikkonsulenter fra Tech College i, hvordan erhvervsuddannelsen er opbygget og går i detaljer med de op til 100 forskellige uddannelser erhvervsskolerne udbyder. Anden undervisningsgang omhandler det at søge læreplads, korte uddannelsesaftaler, lære at skrive CV og ansøgning, personlig fremtoning med mere. Projektet har kørt på Klokkerholm skole for 9. klasserne. Projektet kører for 10. klasse i efteråret.
 • Temadag for medarbejdere på UngeCentret: For at klæde medarbejderne bedre på i forhold til erhvervsskolereformen afholdes en temadag i september 2015 hvor blandt andet EUC Nord, Tech College Aalborg deltager.
 • Åben vejledning for unge: Henover efteråret gennemføres der i en forsøgsperiode et pilotprojekt med åben vejledning, hvor Tech College vil være tilstede på Ungecentret i 3 timer om ugen.

Målsætninger i partnerskabsaftalen

Der er fulgt op på målsætningerne i partnerskabsaftalen i det medsendte bilag. Af nedenstående fremgår status fra Tech College og EUC Nord.

Status fra Tech College

I 2015 har Tech College Aalborg haft en fremgang på 22% i antallet af indgåede uddannelsesaftaler. For byggefagenes vedkommende er stigningerne: Tømrer 35,7% og for murernes vedkommende er der tale om samme antal uddannelsesaftaler som sidste år. For malernes vedkommende er der tale om en stigning på 14,8%. I skolepraktik er der i øjeblikket en del tømrer og malere og enkelte murere. Tech College forventer, at murerne og tømrerne kommer ud i praktik i løbet af meget kort tid. Alt i alt ser det lysere ud end forventet, men "vi" er langt fra i mål når det drejer sig om fremtidens behov for arbejdskraft inden for byggefagene. For murernes vedkommende er der ved at være mangel på elever, der vil i lære. Samme problematik kan hurtigt opstå for andre faggrupper også, med mindre der bliver gjort en stor indsats over for folkeskolerne.

Status fra EUC Nord

EUC Nord oplever, at der er gang i aktiviteterne i virksomhederne og derfor er skolepraktikelever mere ude i virksomhederne end de har været tidligere. Dette er en positiv udvikling, men skal sammenholdes med at tilgangen til erhvervsuddannelserne har været jævnt faldende de seneste år, og i nogle uddannelser er der kun halvt så mange unge under uddannelse, end der var for bare 5 år siden. Der skal gøres en ekstra indsats for at sikre unge til erhvervsuddannelserne, hvis man vil sikre faglært arbejdskraft i fremtiden. Bygningsmalere er den faggruppe indenfor byggeriet, hvor der er flest elever i skolepraktik. For de øvrige uddannelser, er der perioder hvor EUC Nord ikke har skolepraktikelever på skolen, men hvor de er ude i en kortere eller længere varighed i virksomhederne.

Stor udfordring at få unge til at vælge en erhvervsuddannelse

Generelt set er der en overordnet udfordring i at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Der ses en fortsat tendens til, at flere unge vælger de gymnasiale uddannelser frem for erhvervsuddannelserne. Der er her tale om en tendens der også gør sig gældende på landsplan. Fagenheden for Beskæftigelse vurderer, at der her er behov for en langsigtet indsats som involverer alle parter omkring de unge for at ændre denne tendens – her udgør samarbejdet partnerskabsaftalen et vigtigt delelement. Men der er uden tvivl også behov for andre tiltag og en holdningsændring generelt i samfundet således, at erhvervsuddannelserne i ligeså høj grad anses som en karrierevej, som de gymnasiale uddannelser.

Forslag til fælles partnerskabsaftale

I formandskredsen Vendsyssel, hvor de 4 Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalgsformænd fra hhv. Brønderslev, Frederikshavn, Jammerbugt og Hjørring kommuner mødes, er der enighed om, at det er en god idé at etablere et tværkommunalt partnerskab. Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommuner har alle indgået lokale partnerskabsaftaler, mens Jammerbugt Kommune ikke har en lignende aftale i dag.

Aftalens primære parter i forhold til udarbejdelse af tværkommunalt partnerskab foreslås indgået mellem:

 • Dansk Byggeri, Nordjylland & Dansk Industri, Vendsyssel
 • LO Vendsyssel, LO Brønderslev & LO Aalborg
 • EUC Nord, Tech College Aalborg & Frederikshavn Handelsskole
 • Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Jammerbugt Kommuner

De 4 kommuner i Vendsyssel har en række fælles udfordringer, hvorfor det overordnet set giver god mening at indgå en overordnet partnerskabsaftale på tværs af kommuner. Udfordringerne er blandt andre:

 • Der er en faldende arbejdsstyrke
 • Der er øget fraflytning af især unge
 • Der er faldende optag på erhvervsuddannelserne
 • Efterspørgslen efter faglært arbejdskraft vil stige
 • At kunne tiltrække arbejdskraft der bosætter sig i landsdelen – hvilket faglærte oftest gør
 • At kunne bibeholde uddannelsesinstitutionerne i landsdelen
 • At kunne fastholde arbejdsgiverne i landsdelen, så de ikke flytter pga. manglende rekrutteringsgrundlag

Det overordnede formål med det tværkommunale partnerskab vil være, at sikre tilstrækkeligt med kvalificeret faglært arbejdskraft til de eksisterende virksomheder i Vendsyssel og understøtte vækstpotentialet i forhold til de store offentlige anlægsinvesteringer i Nordjylland frem mod 2022.

Den tværkommunale partnerskabsaftale vil blive udformet som en kort og præcis rammeaftale med målsætninger gældende for alle medvirkende parter i Vendsyssel. Herudover vil der være korte individuelle kommunebilag for alle de medvirkende kommuner. Det tværkommunale partnerskabs gyldighed foreslås i første omgang at være 3 år. Hvis muligt fra 1. januar 2016 til 31. december 2018.

Styre- og arbejdsgrupper

Formandskredsen forventes at udgøre den politiske styregruppe, sammen med formænd for andre relevante fagudvalg. Der nedsættes en administrativ arbejdsgruppe efter sommerferien 2015, i forhold til at udarbejde oplæg til partnerskabsaftalen, samt at forpligtige og involvere parterne i arbejdet. Arbejdsgruppen vil også have ansvar for at udarbejde oplæg til en kommunikationsstrategi, med mulighed for at inddrage specifikke kommunikationskompetencer til denne delopgave.

Efter aftalens indgåelse vil den administrative styregruppe udgøres af én administrativ repræsentant fra alle medvirkende parter, samt sekretariatet. Den brede politiske styring i de 4 kommuner sker ved regelmæssige afrapporteringer til de relevante fagudvalg.

Såfremt forslaget om en fælleskommunal aftale godkendes, forslås det, at der nedsættes en administrativ arbejdsgruppe med repræsentanter fra parterne i efteråret 2015, i forhold til at udarbejde oplæg til partnerskabsaftalen, samt for at forpligtige og involvere parterne i arbejdet. Arbejdsgruppen vil også have ansvar for at udarbejde oplæg til en kommunikationsstrategi med mulighed for at inddrage specifikke kommunikationskompetencer til denne delopgave.

Fagenheden for Beskæftigelse vurderer, at der vil være god ræson i at indgå en partnerskabsaftale, der går på tværs af de 4 kommuner. Dels er udfordringerne i de 4 kommuner de samme, dels giver en tværkommunal partnerskabsaftale mulighed for, at iværksætte tiltag på tværs af kommuner.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet tager sagen til orientering og tager stilling til, hvorvidt Brønderslev Kommune skal indgå i en tværkommunal partnerskabsaftale sammen med Hjørring, Frederikshavn og Jammerbugt kommuner.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 17. august 2015, pkt. 13:

Orienteringen blev taget til efterretning. Det indstilles, at Brønderslev Kommune indgår i en tværkommunal partnerskabsaftale med Hjørring, Frederikshavn og Jammerbugt kommuner.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Forslag til fremtidig organisering af ledelsen af Fagenheden Børn og Kultur


Resume

Sagsforløb: ØK

Direktøren for Børn og Kultur foreslår Økonomiudvalget, at sekretariatslederen for Børn og Kultur får tillagt det ledelsesmæssige ansvar for fritids- og kulturområdet og får titel af fritids- og kulturchef.

Den kommende fritids- og kulturchef vil fremover få både fritids- og kulturområdet og sekretariatet i Børn og Kultur som sit samlede ressortområde

Sagsfremstilling

Direktøren for Børne- og Kulturområdet forslår, at der laves en ny organisering af ledelsen af Børne- og Kulturområdet. Fagenheden har tidligere optimeret på ledelsesressourcerne ved, at dagtilbudschefen har overtaget ledelsen af PPR.

Motivering for forslaget om yderligere omlægning:

Arbejdet med større tværgående projekter som ”Udvikling i Fællesskaber”, Den Digitale Værktøjskasse” og ”Varige Spor” har som praksiseksempler understreget behovet for samarbejdet på tværs af organisationen i Børn og Kultur.

De videre sonderinger har motiveret ønsket om at danne en faglig enhed, der med afsæt i de pædagogiske udfordringer på hele børne- og kulturområdet, skal skabe synergi og fremme de tværfaglige indsatser.

Den faglige enhed vil komme til at bestå af nuværende konsulenter, og der er derfor ikke tale om en udvidelse af personaleressourcerne. De enkelte konsulenter vil fortsat skulle løse opgaver i relation til den chef og det fagområde, hvor de pt. er ansat. Der sigtes mod at samle enheden fysisk.

Den faglige enhed etableres fra den 1. august 2015 og forankres hos skolechefen.

Der har fra Fritids- og Kulturudvalget været et ønske om at optimere indsatsen på fritids- og foreningsområdet med ansættelse af en fritidskonsulent. Dvs. at den tidligere Fritids- og Kulturkonsulentstilling, hvor stillingsindholdet i høj grad tog udgangspunkt i kulturområdet ændres så stillingsindholdet i højere grad målrettes fritids- og foreningslivet. Fritidskonsulenten vil samtidig kunne være forbindelsesleddet mellem fritidslivet og kommunens dagtilbud og skoler. Den kommende fritidskonsulent forventes ansat i efteråret 2015 og tilknyttes den faglige enhed.

For fortsat at imødekomme behovet fra kulturområdet foreslås det, at den nuværende Sekretariatsleder i Børn og Kultur gøres til fritids- og kulturchef og fortsat leder af FAS (Faglig Administrativ Support). Sekretariatslederen har sin nuværende stillingsbeskrivelse fokus på fritids- og kulturområdet og ansvar for den administrative del i forhold til dette område.

Dele af tidligere kulturtilbud er for indeværende tillagt Kulturskolen og Biblioteket.

Fritids- og Kulturchefstillingen vil blive indplaceret på niveau 3, hvilket er samme niveau som Sekretariatslederstillingen.

Stillingsændringen vil betyde, at de decentrale ledere for henholdsvis Biblioteket, Kulturskolen og Ungdomsskolen vil referere til Fritids- og Kulturchefen.

Den nye organisering i Børn og Kultur vil se således ud:

Personale

Fremgår af sagsfremstillingen.

Økonomi

Økonomien i den nye organisering holdes indenfor den samlede ramme under Fagenheden for Børn og Kultur på politikområde 102-Administration.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 18. august 2015, pkt. 11:

Til efterretning.

Fritids- og Kulturudvalget, 20. august 2015, pkt. 12:

Til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Til toppen


15. Mødekalender 2016


Resume

Sagsforløb: FL/ØK/BY

Byrådet anmodes om at tage stilling til forslag til mødekalender for 2016.

Sagsfremstilling

Der er planlagt ét møde pr. måned i alle udvalg og et møde pr. måned i Byrådet med forudgående temamøde.

I lighed med indeværende år er det foreslået, at der holdes strategiseminar i foråret.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli samt i efterårsferien (uge 42).

Der er planlagt ét ekstra møde i både Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med budgetbehandlingen.

Stabsenheden for Service foreslår, at Byrådet godkender mødekalenderen for 2016. Det anbefales, at møder i råd, nævn og øvrige organer planlægges holdt senest ugen før sagen skal behandles i politiske udvalg, så udtalelserne herfra kommer til at fremgå af dagsordensteksten til de politiske møder.

Personale

Ingen.

Indstilling

Forretningsledelsen, 4. august 2015, pkt. 6:

Forslaget anbefales.

Møderne i august kræver, at udarbejdelse af budget og budgetopfølgningsmateriale igangsættes tidligt, hvilket ferieplanen i alle enheder skal tilpasses

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Borgmestermøde i KL torsdag.

Lene Hansen var fraværende.

Til toppen


17. Lukket punkt: Vedtægtsændringer


Til toppen


18. Lukket punkt: Forlængelse af lejekontrakt


Til toppen


19. Lukket punkt: Ansøgning om fritagelse for ejendomsskat


Til toppen


20. Lukket punkt: Ansøgning om fritagelse for betaling af ejendomsskat


Til toppen


21. Lukket punkt: Frigivelse af anlægsmidler


Til toppen


22. Lukket punkt: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer


Til toppen


23. Lukket punkt: Ansøgning om godkendelse af bestyrer samt sammensætning af bestyrelse


Til toppen


24. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer


Til toppen


25. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 3. september 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer