Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 20. januar 2016
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse



1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Arne M. Jensen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Arne M. Jensen var fraværende.

Til toppen


3. Status på arbejdet med Flerårsaftalen på Psykiatri og Handicapområdet


Resume

Sagsforløb: FL/BE/SS/ØK

Der er udarbejdet status på arbejdet med Flerårsaftalen på Psykiatri- og Handicapområdet.

Fremsendes til Økonomiudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

På Handicap- og Psykiatriområdet har Byrådet vedtaget en Flerårsaftale for perioden 2014 - 2017 med henblik på at tilpasse udgifterne mod landsgennemsnittet over en 4 årig periode.

Budgetopfølgning 3 2015 viser et forventet merforbrug i UngeCentret på 3,8 mio. kr. og i Sundhed og Velfærd vurderes en merudgift på 13,3 mio. kr. = i alt merforbrug på 17,1 mio. kr.

Der er lavet beregninger på budget 2016.

Udgangspunktet for beregningerne er:

- De kendte borgere

- Samme tilgang i 2016 som i 2015

- Samme afgang i 2016 som i 2015

Beregningerne viser herefter et merforbrug i UngeCentret i 2016 på 3,6 mio. kr. og i Sundhed og Velfærd et merforbrug på 18,4 mio. kr.

Begge steder er der lavet en vurdering af, hvordan dette merforbrug kan reduceres.

UngeCentret:

PWC har lavet en sagsgennemgang af alle § 107 sagerne og de 25 dyreste § 85 sager - med udgangspunkt heri forventer UngeCentret via revurdering af enkeltsager at finde en besparelse på 2 mio. kr. i 2016.

Der er behov for, at der i samarbejde med PWC iværksættes et læringsforløb på området, hvor der bliver en gennemgang og kvalitetssikring af sagerne. Udgifterne til læringsforløbet forventes at tjene sig selv ind via de sagsforbedringer og revurderinger, der foretages undervejs. Beskæftigelsesudvalget har på mødet den 11. januar 2016 godkend, tilbud fra PWC om iværksættelse af læringsforløbet.

I 2016 forventes et merforbrug på budgettet på 1,6 mio. kr.

I 2017 forventer UngeCentret at overholde budgettet.

Sundhed og Velfærd:

I vedhæftede notat er der givet en nærmere beskrivelse af det foretagne udgiftsskøn. Desuden fremgår det af notatet, at revisitering af sager må forventes at strække sig over en længere periode end antaget i starten af 2015. Nu forventes revisitering af sagerne tilendebragt i 2018.

Fagenheden for Beskæftigelse og Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget drøfter status på flerårsaftalen.

Personale

Ingen.

Indstilling

Forretningsledelsen, 5. januar 2016, pkt. 5:

Forretningsleden anbefaler

 • at anvendelse af konsulentfirma på UngeCentret til gennemgang af sager og sagspraksis også iværksættes på voksenområdet
 • at indsatsen vedrørende revisitering af sager fastholdes på nuværende øgede indsatsniveau
 • at konteringspraksis mellem ældreområdet og psykiatri og handicapområdet vurderes
 • at serviceniveauet tilpasses i nedadgående retning
 • at praksis med parkering af oparbejdet underskud tidligere år fastholdes

Thomas Jepsen var fraværende.

Beskæftigelsesudvalget, 11. januar 2016, pkt. 10:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bettina Nielsen var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 13. januar 2016, pkt. 10:

Udvalget bad på mødet den 2. december 2015 om at få forelagt forslag til, hvordan der via øget administrativ indsats kan skabes en positiv økonomisk udvikling på sigt. I forlængelse heraf udtrykker udvalget utilfredshed med, at disse forslag ikke er forelagt udvalget på dette møde.

Udvalget fastholder, at det fortsat er relevant at drøfte en positiv økonomisk udvikling via øget administrativ indsats, herunder at der bør ske en opnormering med henblik på at revurdere kvalitetsstandarder på §§ 95-96.

Udvalget tilslutter sig indstillingen fra Forretningsledelsen om bl.a. at få et konsulentfirma til at se på praksis. Udvalget er opmærksom på, at det er sandsynligt, at et konsulentfirma vil pege på nogle af de samme elementer, som udvalget efterlyste i sin indstilling på mødet den 2. december 2015.

Udvalget ønsker at drøfte sagen igen på næste udvalgsmøde.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender, at der tilknyttes konsulentfirma som indstillet af Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Forretningsledelsen.

Det forventes, at indsatser beskrevet i oplæg fra Sundhed & Velfærd, afstemt med anbefalinger fra PWC, iværksættes hurtigst muligt efter indstilling fra Social- og Sundhedsudvalget.

Der afholdes fællesmøde mellem Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Ældreomsorgsudvalget og Økonomiudvalget omkring koordinering af finanslovsaftale og budgetaftale.

Arne M. Jensen var fraværende.

Til toppen


4. Forslag til investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet


Resume

Sagsforløb: BE/ØK

Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet forslag til en investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet, som løber fra april 2016 til udgangen af 2018. Strategiforslaget indebærer investering i medarbejderressourcer med henblik på at kunne yde en mere tæt, jobrettet og tværfaglig indsats på området.

Fagenheden for Beskæftigelse anslår, at investeringen ved udgangen af 2018 vil give et besparelsesprovenu på ca. 3 mio. kr.

Økonomiudvalget bedes godkende investeringsforslaget.

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med budgetaftalen for budget 2016 besluttet, at antallet af personer på kontanthjælp i Brønderslev Kommune skal være på regionalt niveau senest i løbet af en 2-årig periode.

Foruden omfanget af personer på kontanthjælp er en høj andel af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere en udfordring for Jobcenter Brønderslev. Det er derfor besluttet, som også fremgår af Beskæftigelsesplan 2016, at sætte fokus på en styrket virksomhedsrettet indsats og en skærpet visitationspraksis på området.

Fagenheden for Beskæftigelse har på denne baggrund udarbejdet et forslag til en investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet, som skal imødegå udfordringerne på området.

Strategien indeholder investering i medarbejderressourcer, således at den enkelte sagsbehandlers sagstal kan nedsættes. Dette vil give mulighed for at intensivere disse indsatser, som undersøgelser viser, virker i forhold til at bringe borgere på kontanthjælp tættere på og ind på arbejdsmarkedet:

1. Hyppige jobrettede samtaler med borgerne.

2. Tidlig iværksættelse af virksomhedsrettede tilbud – parallelt med øvrige indsatser, når borgeren har behov herfor.

3. Tæt opfølgning på iværksatte indsatser.

Målgruppen for strategien er jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, som forventes at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet. Dette antal udgør aktuelt 337 borgere. Målet med strategien er at nedbringe målgruppens antal til 260 ved udgangen af 2018.

Fagenheden for Beskæftigelse anslår, at investeringsstrategien samlet vil give et besparelsesprovenu på ca. 3 mio. kr. ved slutningen af 2018.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Økonomiudvalget godkender investeringsforslaget.

Personale

Strategien involverer ansættelse af 4 rådgivere. Jobcentret mister to medarbejderressourcer på kontanthjælpsområdet medio marts 2016, hvor ISU's indsats ophører. ISU har som anden aktør varetaget løbende 100 sager på kontanthjælpsområdet siden september 2014. Denne udgift har været finansieret af driftsloftet.

Strategien indebærer derudover ansættelse af 1 administrativ medarbejder og 1 fagkonsulent.

Formålet med ansættelse af en administrativ medarbejder er en skærpet kompetencefordeling af opgaverne på kontanthjælpsområdet. Den administrative medarbejder vil kunne varetage en del af rådgivernes administrative opgaver, således at rådgiverne kan fokusere på kontakten til borgerne.

Fagkonsulentens opgave vil være at understøtte implementeringen af de nye metoder og tilgange i strategien samt sikre flow i kontanthjælpssagerne. Behovet for et særskilt fagligt fokus på kontanthjælpsområdet skal også ses i lyset af, at omfanget af opgaver på integrationsområdet er vokset som følge af det stigende antal flygtninge, der kommer til kommunen. Fagkonsulent-opgaverne er deraf også steget, og der ses behov for ekstra ressourcer til opgaverne.

Alt i alt involverer strategien således en opnormering på 6 medarbejdere.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at set over perioden fra 1. april 2016 til 31. december 2018 er den samlede udgift på 7.425.000 kr. og den forventede besparelse på 10.507.000 kr, dvs en nettobesparelse på 3.082.000 kr. Konkret medfører forslaget en tillægsbevilling på 1.796.000 kr. i 2016, en negativ tillægsbevilling på -280.000 kr. i 2017 og en negativ tillægsbevilling på -4.598.000 kr i 2018. Endvidere bemærkes, at kommunens serviceudgifter i 2016 vil blive forøget med 2.025.000 kr og 2.700.000 kr. i årene herefter, og at forøgelsen af serviceudgiften vil ske på administrationsudgifterne.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 11. januar 2016, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse. Som følge heraf skal der flyttes 2.025.000 kr. fra overførselsudgifterne til administrationen – konto 6 i 2016 – efterfølgende år skal flyttes 2.700.000 kr. Udvalget forventer, at denne investering tjener sig ind i løbet af de næste 3 år.

Bettina Nielsen var fraværende.

Forretningsledelsen, 12. januar 2016:

Forretningsledelsen anbefaler investeringsstrategien. Forretningsledelsen gør opmærksom på, at der ved eventuelle afdækninger på administrationsområdet i 2017 og 2018 budgetterne ikke kan peges på denne normeringsudvidelse indenfor beskæftigelsesområdet.

Beslutning

Godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Budgetproces og tidsplan for Budget 2017


Resume

Sagsforløb: ØK

Med baggrund i erfaringerne for sidste års budgetlægning fremlægges forslag til budgetproces for budget 2017.

Desuden er der med udgangspunkt i den fremlagte budgetproces udarbejdet en tidsplan for budget 2017.

Sagsfremstilling

Med baggrund i sidste års budgetproces har Økonomiafdelingen udarbejdet et forslag til budgetproces for budget 2017 samt en tilhørende tidsplan.

I forhold til sidste års proces er den væsentligste ændring, at der ikke afholdes en høring af afdækningskataloget inden sommerferien. Der holdes kun én høring efter sommerferien af det samlede budgetmateriale.

I lighed med sidste år starter arbejdet med afdækningskatalogerne allerede i januar måned således, at fagudvalgene senest kan prioritere dem i juni måned. Det foreslås, at der stiles efter et samlet sparemål på ca. 30 mio. kr. på serviceudgifterne, ud over de besparelser, der allerede er aftalt.

Det samlede forslag til budgetprocessen for 2017 fremgår af det vedlagte bilag. Vedlagt som bilag er desuden en detaljeret tidsplan for budgetprocessen.

Forretningsledelsen foreslår, at Økonomiudvalget godkender forslag til budgetproces samt tidsplan for budget 2017.

Beslutning

Godkendt.

Vurdering af indtægtsgrundlag ønskes beskrevet i notat.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Budgetaftale 2016 og Finanslov


Resume

Sagsforløb: ØK

I budgetaftale for 2016 blev det aftalt, at når finanslovforhandlingerne er afsluttet, da skal endelig udmøntning af puljerne og tilførte midler tilpasses tilsvarende.

Borgmesteren anbefaler Økonomiudvalget, at foreløbig drøftelse heraf gennemføres.

Sagsfremstilling

I budgetaftale for 2016 er indføjet følgende afsnit:

Finanslov og udmøntning af puljer.

De afsatte midler til ældrepulje, øget driftsbudget på folkeskoleområdet og sundhedspulje skal ses i sammenhæng med indholdet i finansloven. Såfremt nogle af områderne tilføres midler i forbindelse med finansloven, skal udmøntning af puljerne/midlerne tilpasses tilsvarende.

Når finanslovforhandlingerne er afsluttet, indkaldes partierne bag budgetforliget og aftaler den endelige udmøntning på disse områder.

Finanslovens indhold er aftalt, dog uden at de specifikke udmøntninger endnu er meddelt kommunerne.

Borgmesteren indstiller, at Økonomiudvalget gennemfører drøftelse af, hvorledes den aftalte tilpasning af puljer og tilførte midler kan ske.

Personale

Ingen.

Beslutning

Konteringspraksis mellem ældreområdet og psykiatri- og handicapområdet vurderes.

Der afholdes fællesmøde mellem Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Ældreomsorgsudvalget og Økonomiudvalget omkring koordinering af finanslovsaftale og budgetaftale.

Arne M. Jensen var fraværende.

Til toppen


7. Bankgaranti ved godkendelse af frit-valg leverandører


Resume

Sagsforløb: SS/ÆO/ØK

Orientering til Økonomiudvalget om hjemmelsgrundlag til opkrævning af bankgaranti ved godkendelse af frit-valg leverandører samt eksempler på størrelsen af bankgarantien.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 11. november 2015 forslag om krav om bankgaranti ved udlicitering. Sagen blev udsat med henblik på yderligere belysning af bl.a. godkendelsesprincipper på plejeområdet.

Valg af private leverandører på Ældreområdets frit-valg område er foretaget med anvendelse af godkendelsesmodellen, og ikke ved et egentligt udbud.

Hjemlen til at kræve bankgaranti er beskrevet i Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser, ABService 2003. Heraf fremgår i § 5, at:

”SIKKERHEDSSTILLELSE § 5. Såfremt det kræves i udbudsmaterialet, stiller leverandøren sikkerhed for et beløb svarende til 10 % af den gennemsnitlige årlige kontraktsum. Sikkerheden skal opretholdes indtil 3 måneder efter kontraktperiodens udløb og nedskrives ikke i perioden.”

I kravene til private leverandører på frit-valg området er der krævet en garantisum på 5 % af leverandørens årlige omsætning, såfremt leverandøren opnår en omsætning på 2,5 % af det samlede antal visiterede timer. Denne bestemmelse holder sig inden for rammerne af ABService 2003.

Til illustration af garantisummens størrelse er der nedenfor givet en række eksempler:

Scenarier -garanti stilles hvis andel af samlede visiterede timer er lig med eller over 2,5 %

Eksempel 1

Eksempel 2

Eksempel 3

Forventet årlig omsætning ekskl. moms

1.498.500

3.330.000

8.325.000

Antal visiterede timer

4.500

10.000

25.000

Andel af samlede antal visiterede timer

2,5 %

5,6 %

13,9 %

Anfordringsgaranti der skal stilles

74.925

166.500

416.250

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 13. januar 2016, pkt. 4:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Ældreomsorgsudvalget, 14. januar 2016, pkt. 4:

Til efterretning.

Peter H. S. Kristensen og Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Arne M. Jensen var fraværende.

Til toppen


8. Takster 2016 - vand og spildevand Brønderslev Forsyning


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Bestyrelserne for Brønderslev Vand A/S og Brønderslev Spildevand A/S har den 25. november 2015 fremsendt takster for 2016 for vand og spildevand til kommunens godkendelse. Byrådet skal godkende taksterne ud fra en legalitetskontrol, hvilket vil sige, at Byrådet skal påse, at de foreslåede takster opfylder den gældende lovgivning, herunder det af Forsyningssekretariatet fastsatte prisloft.

Sagsfremstilling

I henhold til Vandforsyningsloven og Lov om betalingsregler for spildevand fastsætter vand- og spildevandsforsyningsselskaberne årligt taksten for vand og spildevand under overholdelse af det af Forsyningssekretariatet udmeldte prisloft. Prisloftet fastsættes på baggrund af forskellige faktorer og har til formål at sikre, at forsyningerne drives så effektivt som muligt. Taksterne skal i følge loven godkendes af kommunalbestyrelsen.

Bestyrelsen for Brønderslev Vand A/S og Brønderslev Spildevand A/S har på møde den 17. november 2015 godkendt budget og besluttet at indstille følgende takster for 2016 til godkendelse:

Vand:

Bestyrelsen har i forbindelse med takster for 2016 i lighed med foregående år besluttet at differentiere taksten for storforbrugere med et forbrug af vand over 2.500 m3.

Vandtakst pr. m3

7,15 kr

+ afgifter til staten pr. m

6,25 kr

I alt pr. m3 ekskl. moms

13,40 kr

I alt pr. m3 inkl. moms

16,75 kr

Taksten inkl. moms er faldet med 2,66 kr i forhold til 2015.

Vandtakst pr. m3 for det forbrug, der ligger over 2500 m3

5,15 kr

+ afgifter til staten pr. m3

6,25 kr

I alt pr. m3 ekskl. moms

11,40 kr

I alt pr. m3 inkl. moms

14,25 kr

Taksten inkl. moms er faldet med 1,41 kr i forhold til 2015.

Målerbidrag ved målerstørrelse til og med Q3 4,0 m3

550,00 kr

+ moms i alt pr. måler

687,50 kr

Målerbidrag ved målerstørrelse over Q3 4,0 m3

1.200,00 kr

+ moms i alt pr. måler

1.500,00 kr

Målerbidraget er således det samme som i 2015.

Tilslutningsbidrag for parcelhuse, rækkehuse og lign. - standardbidrag

10.400 kr

+ moms i alt

13.000 kr

Tilslutningsbidraget er således det samme som i 2015.

Brønderslev Forsyning har sammen med ansøgningen om godkendelse af takster fremsendt Forsyningssekretariatets afgørelse vedr. prisloft for 2016 for Brønderslev Vand A/S. Det fremgår heraf, at prisloftet for vandtaksten er fastsat til 16,59 kr inkl. afgift til staten men ekskl. moms. Inkl. moms bliver prisloftet 20,74 kr og den af bestyrelsen vedtagne takst ligger altså betydeligt under prisloftet.

Spildevand:

Vandafledningsbidrag pr. m3

33,56 kr

+ moms i alt pr. m3

41,95 kr

Taksten er den samme som i 2015.

Taksten på tilslutningsbidrag er lovreguleret og reguleres i henhold til reguleringsindeks.

Standardbidrag - tilslutning af spildevand og regnvand inkl. moms

61.472 kr

Standardbidrag - kun tilslutning af spildevand

36.884 kr

Bidragene er steget med henholdsvis 551 kr og 331 kr.

Brønderslev Forsyning har sammen med ansøgningen om godkendelse af takster fremsendt Forsyningssekretariatets afgørelse vedr. prisloft for 2016 for Brønderslev Spildevand A/S. Det fremgår heraf, at prisloftet for vandafledningsbidraget er fastsat til 40,97 kr ekskl. moms. Inkl. moms bliver prisloftet 51,21kr., og den af bestyrelsen vedtagne takst ligger altså betydeligt under prisloftet.

Brønderslev Forsynings ansøgning om takstgodkendelse samt kopi af Forsyningssekretariatets afgørelser og og en oversigt over takstudviklingen siden 2007 er vedlagt som bilag.

Forvaltningen har gennemgået materialet og kan bekræfte, at gældende lovgivning og fastsatte prislofter er overholdt.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender de af forsyningsbestyrelserne godkendte takster for vand og spildevand.

Personale

Ingen

Økonomi

Ingen betydning for kommunens økonomi.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Frigivelse af rådighedsbeløb til tagrenovering


Resume

Sagsforløb:ØK/BY

Byrådet anmodes om, at frigive 350.000 kr. fra anlægspuljen 2016 til tagrenovering af Hedebo, Vestmanna Alle 8 i Brønderslev.

Sagsfremstilling

Den socialpsykiatriske boenhed Hedebo har i de sidste århaft problemer med fygesne ind på loftet. Selvom der er blevet skovlet sne væk, er smeltesne kommet ned gennem loftsbeklædningen. Konsekvensen kan være forrådnelse og skimmel i loftkonstruktionen.

Ved gennemgang af tagkonstruktionen ses manglende rygningsbånd ved kip, samtidigt er der en for stor afstand mellem kiplægte og rygningssten, hvor fygesne og regnvand kommer ind på loftet. Der ses også en del skader på tagfladen, hvor tagsten er knækket eller faldet ned pga. blæst.

Bygningsafdelingen foreslår udskiftning af kiplægte, så afstanden mellem tagbeklædningen og rygningssten mindskes, samtidigt monteres et rygningsbånd under rygningsstenen for på denne måde at forhindre, at slagregn og fygesne kommer ind på loftet.

På indersiden at tagkonstruktionen er undertaget ikke monteret korrekt. Undertaget er med årene kommet til at hænge, hvilket har resulteret i, at ventilationen i loftsrummet ikke er optimal. Undertaget skal derfor understøttes indefra.

Tagsten, der er beskadiget eller er faldet ned, skal udskiftes til nye.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver 350.000 kr. til tagrenovering af Hedebo, Vestmanna Alle 8 i Brønderslev.

Personale

Ingen.

Økonomi

Anlægsbudgettet til Bygningsvedligeholdelse incl. AT-påbud er i 2016 på 7,2 mio. kr. Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Frigivelse af rådighedsbeløb til forbedringer på Heldagsskolen


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive 184.000 kr. fra anlægspuljen 2016 til at udbedre AT-påbud vedrørende akustik i undervisningslokaler og kuldenedfald fra vinduer ved Heldagsskolen.

Sagsfremstilling

På baggrund af tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet har Brønderslev Kommune fået 2 påbud til udbedring.

Påbud vedr. akustisk regulering:

Virksomheden påbydes at sikre, at den akustiske regulering i undervisningslokalerne i kælderen er tilfredsstillende, så de ansatte ikke udsættes for en unødig støjpåvirkning, når de arbejder i rummene.

Bygningsafdelingen foreslår, at der bliver opsat lydabsorberende plader under loftet i de fra Arbejdstilsynet nævnte lokaler.

Påbud vedr. træk og kuldenedfald:

Virksomheden påbydes at sikre, at undervisningslokaler og opholdsrum i kælderen har en passende temperatur til det arbejde, de ansatte udfører og at generende træk og kuldenedfald undgås.

Bygningsafdelingen foreslår, at de gamle og dårligt isolerende jernvinder ved omklædning til gymnastiksalen udskiftes til nye vinduer.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver 184.000 kr. til forbedring af akustikken i undervisningslokaler og kuldenedfald fra vinduer ved Heldagsskolen, Lærkevej 40 i Brønderslev.

Personale

Ingen.

Økonomi

Anlægsbudgettet til Bygningsvedligeholdelse incl. AT-påbud er i 2016 på 7,2 mio. kr. Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Til toppen


11. Ansøgning: Feedback Informed Treatment (FIT) til Hegely


Resume

Sagsforløb: DF/FL/ØK/BY

Byrådet anmodes om frigivelse af 88.000 kr. fra Digitaliseringspuljen til finansiering af metoden Feedback Informed Treatment (FIT) som platform til effektiv skriftlig afrapportering af familiebehandlingsforløb.

Sagsfremstilling

Børn og Familieafdelingen, Hegely har sendt ansøgning til Digitaliseringsforum om implementering af ny arbejdsmetode kaldet FIT (Feedback Informed Treatment) i bestræbelserne på at effektivisere indsatsen for både borgere og medarbejdere.

Udgangspunktet for ansøgningen er et ønske om, at implementerer FIT i Hegely. Metoden forudsætter, at hver medarbejder via bærbar pc anvender evalueringsskemaer ORS (The Outcome Rating Scale) og SRS (The Session Rating Scale). Via bærbar pc registreres den aktuelle indsats i mødet med borgeren og tilrettelæggelse af behandlingen sker derved åbent og gennem dialog.

Formålet med FIT er at der via dialog og evaluering opleves en kvalitetssikring af behandlingsindsatsen. Det er behandleren der i mødet med borgeren sætter fokus på effekten af indsatsen.

Forventet gevinstrealisering:

 • Når FIT er fuldt implementeret vil ventelisten til forløb i Familiehuset Hegely kunne nedbringes, anslået vil ventetiden kunne nedbringes fra i dag gennemsnitlig 5 måneder til gennemsnitlig 2 måneder.
 • Når FIT er fuldt implementeret vil der kunne hjemtages flere opgaver og findes billigere, mere målrettede og kvalitative løsninger.
 • Når FIT er fuldt implementeret vil der kunne blive større bredde og fleksibilitet i Familiehuset Hegelys tilbudsvifte og der vil kunne blive frigivet personaleressourcer til at yde en tidligere og mere forebyggende indsats.

Der ansøges om midler til anskaffelse og implementering af FIT, på 107.500 kr. Digitaliseringsforum anbefaler, at der ikke ydes tilskud til hardware på 19.500 kr.

Forretningsledelsen anbefaler, at der frigives 88.000 kr. fra Digitaliseringspuljen til implementering af FIT (Feedback Informed Treatment).

Børne og Skoleudvalget er orienteret om sagen på udvalgets møde, den 12. januar 2016.

Økonomi

Der er afsat 4 mio. kr. til Velfærdsteknologi og digitalisering i budget 2016 på anlægsbudgettet. Herudover forventes der er overskud i 2015 på ca. 560.000 kr.

Bevilges beløbet på 88.000 kr., er der 4.472.000 kr. tilbage af puljen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Ansøgning om tildeling af støtte fra bygningsfornyelsespuljen 2015


Resume

Sagsforløb: ØK

Brønderslev Kommune har i 2015 fået tildelt en vejledende ramme fra staten på 700.000 kr. til bygningsfornyelse, og Byrådet har tilsvarende afsat en pulje på 500.000 kr. til bygningsfornyelse på budgettet for 2015. Den vejledende ramme er i forbindelse med afslutning af tidligere års skimmelsvampsager reduceret til 245.372 kr., da hjemtaget refusion fra de tidligere sager har belastet rammen for 2015. Der er annonceret efter ansøgninger til puljen og der er fremsendt 5 ansøgninger fra bygningsejere i Brønderslev (3 stk.) og Jerslev (2 stk.). Økonomiudvalget bedes tage stilling til hvilke(t) projekt(er), der skal hjemtages tilsagn til. Den kommunale udgift vil uanset refusionsprocent ikke overstige 245.372 kr., dog kan Byrådet kan give tilsagn om højere støtte, men støtte udover 245.372 kr. vil ikke være refusionsberettiget.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har i 2015 fået tildelt en vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse på 700.000 kr. Med baggrund i, at der ikke var hjemtaget refusion på tidligere års skimmelsvampsager (som også belaster den vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse), er der nu taget refusion hjem på disse sager, hvilket har betydet, at den vejledende ramme for 2015 er blevet reduceret, således at den resterende pulje til bygningsfornyelse 2015 nu er på 245.372 kr. Der har været annonceret på kommunens hjemmeside efter ansøgninger om støtte i perioden 18. december 2015 - 8. januar 2016, og der er modtaget 5 ansøgninger om støtte fra bygningsfornyelsespuljen 2015. Der er søgt om støtte til bygningsfornyelse af følgende ejendomme (udgifter incl. moms) :

 1. Frederiksgade 8, 9700 Brønderslev - renovering /udskiftning af tage, vinduer, døre, facader og tagrender med en samlet udgift på 714.000 kr.
 2. Godthåbsvej 24, 9700 Brønderslev - nedrivning af nedslidt udlejningsejendom med en samlet udgift på 83.750 kr
 3. Voldgade 1, 9740 Jerslev - udskiftning af tag, vinduer og køkken med en samlet udgift på 897.500 kr.
 4. Borgergade 29, 9740 Jerslev - etablering af ny udvendig trappe og belægning med en samlet udgift på 35.000 kr.
 5. Rådhusgade 8-16, 9700 Brønderslev - udskiftning af tag og vinduer med en samlet udgift på 1.720.000 kr.

Alle ansøgninger falder indenfor tildelingskriterierne i lov om byfornyelse og udvikling af byer. De projekter, der er beliggende i byer med 3000 eller færre indbyggere, kan endvidere rummes indenfor landsbypuljen.

Puljen til bygningsforbedring på 245.372 kr. giver mulighed for at støtte et projekt med en samlet udgift på

ca. 490.000 kr. (50 % statslig refusion) eller

ca. 612.500 kr. (60 % statslig refusion),

da der er større statslig refusion på bygningsforbedringer i byer/landsbyer med op til 3000 indbyggere. Dette betyder også, at tre af ansøgningerne (1, 3 og 5) vil kræve medfinansiering fra ejerne af ejendommene, hvilket falder fint i tråd med lovgivningens intentioner og bestemmelser. For de tre ansøgninger vil ejerne selv skulle finansiere hhv. 1/3, 1/3 og 3/4 af den samlede forbedringsudgift.

Det foreslås, at der ved prioriteringen af ansøgningerne lægges særlig vægt på:

 • ejendommens stand (nedslidning, energimærkning, visuel påvirkning af området m.m.)
 • udvendige bygningsarbejder (indvendige bygningsarbejder finansieres af ejer)
 • bygninger, der er beliggende i den centrale del af byen
 • projekter der medvirker til at "løfte" gadebilledet
 • private udlejningsejendomme
 • projekter, der ikke vil kunne opnå støtte efter andre puljer byfornyelsespuljer, f.eks. Landsbypuljen.
 • projektet støtter op om andre kommende/udførte tiltag med kommunal støtte i naboområdet (centrale del af byer)

Fristen for at hjemtage tilsagn fra bygningsfornyelsespuljen er den 10. februar 2016.

Personale

Ingen.

Økonomi

Der er sager, der endnu ikke er afsluttet, og hvor der således ikke er hjemtaget refusion fra staten på. Det forventes dog, at denne ansøgning kan holdes indenfor budgettet i 2015.

Det skal bemærkes, at der udover budgettet til bygningsfornyelse, er afsat 500.000 kr. til områdefornyelse - både i 2015 og 2016. Der har ikke været afholdt udgifter til områdefornyelse.

Beslutning

Sagen udsættes pga. for få indkomne relevante projektansøgninger.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Opførelse af 34 almene familieboliger i Valdemarshaven, Brønderslev - Skema C


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet har på møde den 30. oktober 2013 godkendt skema A og den 29. januar 2014 skema B for opførelse af 34 almene familieboliger i Valdemarshaven, Brønderslev.

Byggeriet er nu afsluttet, og nu fremsendes byggeregnskab (skema C) til godkendelse.

Byrådet anmodes om at godkende skema C med en udgift til grundkapital på5.945.000 kr.

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 22. december 2010 godkendt skema A og den 21. september 2011 skema B for opførelse af 34 almene familieboliger, i Valdemarshaven, Brønderslev.

Byggeriet er nu afsluttet, og nu fremsendes byggeregnskab (skema C) til godkendelse.

Det endelige byggeregnskab for boligerne ser således ud:

Skema B

Skema C

Grundudgifter i alt

16.513.000 kr.

16.513.000 kr.

Entrepriseudgifter i alt

37.473.000 kr.

38.516.000 kr.

Omkostninger i alt

4.845.000 kr.

3.797.000 kr.

Gebyr i alt

865.000 kr.

870.000 kr.

Samlet anskaffelsessum

59.696.000 kr.

59.450.000 kr.

Finansiering:

Skema B

Skema C

Realkredit (91%)

52.532.000 kr.

52.316.000 kr.

Grundkapital (7%)

5.970.000 kr.

5.945.000 kr.

Beboerindskud (2%)

1.194.000 kr.

1.189.000 kr.

Samlet anskaffelsessum

59.696.000 kr.*

59.450.000 kr.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender skema C med en udgift til grundkapital på 5.945.000 kr.

Personale

Ingen.

Økonomi

Der blev i budget 2014 afsat 6.0 mio. kr. til projektet. Efterfølgende godkendte Byrådet skema B og meddelte samtidig en bevilling på 5.970.000 kr. Det endelige byggeregnskab (skema C) viser således en samlet mindreudgift for kommunen på 25.000 kr.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Boligforeningen Fredensbo - ændret lejlighedsfordeling, afdeling 1 og 3


Resume

Sagsforløb: ØK

Boligforeningen Fredensbo anmoder om Økonomiudvalgets godkendelse af fremtidig boligsammensætning for afdeling 1 (Søndergade 11-15 og Gasværksvej 6-10) og afdeling 3 (Gravensgade 77-91 og Smalbyvej 11-15) i Brønderslev by.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Landsbyggefondens behandling af Boligforeningen Fredensbos ansøgning om støtte til gennemførelse af helhedsplaner for ovennævnte to afdelinger, har fonden betinget sin endelige godkendelse af, at Brønderslev Kommune tager stilling til den foreslåede fremtidige boligsammensætning, hvor boligantallet i afdelingerne reduceres, ved at en del af de nuværende små 2 værelses boliger udgår ved sammenlægninger til større 3 værelses boliger.

Derved opnås lidt færre boliger, og boliger der er fremtidssikrede

Boligforeningens venteliste viser, at der er størst efterspørgsel efter 3 værelses boliger og mindre efterspørgsel efter 2 værelses boliger – især de mindste.

De to afdelinger reduceres samlet fra 77 boliger til fremover 62 boliger.

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalget godkender fremtidig boligsammensætning for afdeling 1 (Søndergade 11-15 og Gasværksvej 6-10) og afdeling 3 (Gravensgade 77-91 og Smalbyvej 11-15) i Brønderslev by.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Til toppen


15. Igangsætning af kommuneplantillæg for Havnegade, Asaa


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Fagenheden for Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om at etablere en ny bolig på ejendommen Havnegade 43 i Asaa. Ejendommen ønskes udnyttet til opførelse af én bolig med mulighed for et mindre kontorerhverv.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes et kommuneplantillæg for Havnegade i Asaa, der giver mulighed for at ændre en del af området fra erhverv til boligformål.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om at etablere en ny bolig på ejendommen Havnegade 43 i Asaa (se kort). Ejendommen ønskes udnyttet til opførelse af én bolig med mulighed for et mindre kontorerhverv.

Ejendommen ligger i byzone, inden for kommuneplanramme 05-E-01, der er et lokalt erhvervsområde. Der er ikke en lokalplan for området. Kommuneplanrammen indeholder et forbud mod nye boliger i området. Anvendelse af ejendommen til boligformål vurderes at kræve udarbejdelse af et kommuneplantillæg, men det konkrete projekt vurderes ikke at være lokalplanpligtigt.

Ejendommen Havnegade 43 er ubebygget. Udover Havnegade 43 består erhvervsområdet af en eksisterende boligejendom samt to erhvervsejendomme, der er bebygget med haller. Der er ikke registreret virksomheder på ejendommene. Den ene hal benyttes i forbindelse med spejdernes loppemarked. Da der ikke drives erhverv fra ejendommene i dag, vurderes en ny bolig ikke at medføre problemstillinger. En ny bolig vil dog kunne medføre problemstillinger for en eventuel fremtidig erhvervsudnyttelse af ejendommene. Kommuneplanrammen har dog begrænset den tilladte virksomhedstype til miljøklasse 1-3, der er virksomheder, der har en forholdsvis lav påvirkning af omgivelserne. Hvis der igangsættes udarbejdelse af et kommuneplantillæg foreslår fagenheden, at der laves en indledende høring af de øvrige ejendomme inden for kommuneplanrammen for at afklare eventuelle problemstillinger eller eventuelt ønske om yderligere omdannelse til boligformål.

Fagenheden har gjort ansøger opmærksom på, at der med de forventede havvandsstigninger vil kunne forventes periodiske oversvømmelser af ejendommen i fremtiden, hvilket bl.a. betyder, at der bør bygges med høj sokkelkote.

Ejendommen er omfattet af forskellige naturudpegninger, herunder økologisk forbindelse, habitatområde og EF-fuglebeskyttelsesområde. En ændring af planforholdende fra erhverv til lavt boligbyggeri vurderes ikke, at medføre væsentlige negative konsekvenser for udpegningsgrundlagene. Eventuelle påvirkninger vil dog blive vurderet nærmere i forbindelse med miljøscreening af kommuneplantillægget. Planlægningen kan ikke gennemføres, hvis den vurderes at medføre væsentlige negative konsekvenser for habitatområderne.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget igangsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg for omdannelse fra erhverv til lavt boligformål, der indledes med en høring af øvrige ejendomme inden for kommuneplanramme 05-E-01.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 11. januar 2016, pkt. 4:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Beslutning

Godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Opstart af kommuneplantillæg og lokalplan til udvidelse af Thoruphede Spejdercenter


Resume

Sagsforløb: MT/ØK

Thoruphede Spejdercenter ønsker at tilkøbe et areal fra en landbrugsejendom. Arealet skal bruges til parkering og spejderaktiviteter. Udvidelsen udgør ca. 40 % af rammens nuværende areal. Der skal udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg, hvor kommuneplanramme 32-R-04 udvides. Udvidelsen vurderes at være en væsentlig ændring af kommuneplanen, og der anbefales udført en foroffentlighed efter planloven.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om lokalplan kan iværksættes.

Økonomiudvalget skal tage stilling til igangsætning af kommuneplantillægget.

Sagsfremstilling

Den gældende lokalplan 32-R-04.01 er udarbejdet i 2011 på grund af utilfredshed blandt naboerne over administrationen af den tidligere lokalplan 20-19 fra 1999. Thoruphede Spejdercenter ønsker at tilkøbe et areal på ca. 39.000 m². Udvidelsen udgør ca. 40 % af rammens nuværende areal. Arealet skal bruges til parkering og spejderaktiviteter som det øvrige spejdercenter. Der skal udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg, hvor ramme 32-R-04 udvides.

Lokalplanen indeholder krav om årlig indberetning af aktiviteter. Der er desuden indgået aftale om forebyggelse af støjgener ved kørsel på grusveje nær en nabobolig ved store arrangementer. Der har været klager over støjende aktiviteter på spejdercentret i perioden 2011-2015 fra ejerne af Thorup Hedevej 16 og Ø. Thorupvej 16. Ved vedtagelsen af den første lokalplan i 1997 var der indsigelser fra Lilleskovvej 2, 5,7, Kirkevej 17, Thorup Hedevej 3, 9, 11,14, 16.

Udvidelsen vurderes at være en væsentlig ændring af kommuneplanen, og der anbefales udført en foroffentlighed efter planlovens § 23 c. Her fastlægges, at der skal udføres foroffentlighed for projekter, som ikke er besluttet i planstrategien. Kun uvæsentlige ændringer af kommuneplanen kan gennemføres uden foroffentlighed.

Manglende foroffentlighed vil være et retligt forhold, som kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Fagenheden for Teknik- og Miljø foreslår,

 • at Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at kommuneplantillægget igangsættes med foroffentlighed,
 • at Økonomiudvalget igangsætter foroffentlighed for kommuneplantillæg,
 • at Teknik- og Miljøudvalget igangsætter ny lokalplan, der omfatter eksisterende lokalplan og udvidelsen.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 11. januar 2016, pkt. 3:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Beslutning

Godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


17. Godkendelse af dyrkningsdeklaration


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Byrådet har den 22. maj 2013 besluttet at nedlægge forbud mod brug af gødning og sprøjtemidler på ejendommen Tusbrovej 10A, Dronninglund - matr.nr. 91f Ørsø Fjerding, Dronninglund - ogudvist vilje til at foretage ekspropriation af hele matr.nr. 91b, såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale herom mellem Østvendsyssel Råvandsforsyning og ejeren.

SKAT har afgjort, at der ikke var henvist til korrekt hjemmel, og har præciseret i afgørelsen, at Byrådet endeligt skal godkende dyrkningsdeklarationen nedlagt af Brønderslev Kommune samt orienteres om at der er indgået en frivillig aftale mellem de to parter i sagen.

Økonomiudvalget skal tage stilling til endelig godkendelse af dyrkningsdeklaration og frivillig aftale indgået mellem de to parter i sagen.

Sagsfremstilling

For at sikre den fremtidige vandforsyning fra Østvendsyssels Råvandsforsynings indvindingsboringer på matr.nr. 91f Ørsø Fjerding Dronninglund,ønsker Østvendsyssels Råvandsforsyning at afværge etablering af en ny juletræskultur på nabomatriklen (91b Ørsø Fjerding, Dronninglund). Ved etablering af juletræsproduktion, bruges store mængder gødning og pesticider, som kan risikere at udvaskes til grundvandet.

Byrådet har den 22. maj 2013 besluttet at nedlægge forbud mod brug af gødning og sprøjtemidler på ejendommen matr.nr. 91b Ørsø Fjerding, Dronninglund, samtudvist vilje til at foretage ekspropriation af hele matr.nr. 91b, såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale herom mellem Østvendsyssel Råvandsforsyning og ejeren. Kommunen havde dengang henvist til § 37-44 i Vandforsyningsloven, men SKAT har efterfølgende afgjort, at disse paragraffer ikke kan bruges som ekspropriationshjemmel i dette tilfælde. Herefter har kommunen givet tilsagn, ved brev til Østvendsyssels Råvandsforsyning den 23. oktober 2014, om at Brønderslev kommune anerkender at den korrekte hjemmel til beslutningen er Miljøbeskyttelseslovens § 24 jf. miljøbeskyttelsesloven § 63 og at Byrådet fastholder sin beslutning om at nedlægge forbud og udvise vilje til ekspropriation.

SKAT skriver i deres afgørelse af sagen, at en frivillig erstatningsaftale skal forelægges Byrådet i forbindelse med at der nedlægges forbud mod brug af gødning og sprøjtemidler på matriklen.

Det er afgørende for gennemførelse af handlen, og dermed for sikring af den fremtidige drikkevandsforsyning, at Byrådet godkender den endelige dyrkningsdeklaration.

Fagenheden forTeknik og Miljøforeslår, at Økonomiudvalget endeligt godkender dyrkningsdeklarationen for matr.nr. 91b Ørsø Fjerding, Dronninglund som er nedlagt af Brønderslev Kommune og er indforstået med at der er indgået en frivillig aftale mellem de to parter i sagen.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 11. januar 2016, pkt. 8:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Beslutning

Godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


18. Videreførelse af Det Lokale Arbejdsmarkedsforum i 2016


Resume

Sagsforløb: LAF/BE/ØK/BY

Med beskæftigelsesreformen blev Det Lokale Beskæftigelsesråd nedlagt. Økonomiudvalget besluttede i møde den 12. november 2014, på baggrund af indstilling fra Beskæftigelsesudvalget, at der i Brønderslev Kommune skulle oprettes et Lokalt Arbejdsmarkedsforum (LAF) for at sikre, at arbejdsmarkedets parter og andre interessenter også fremadrettet bliver inddraget i beskæftigelsesindsatsen lokalt.

Det blev ligeledes besluttet, at LAF skal bestå af de samme organisationer som Det Lokale Beskæftigelsesråd, og der skal afholdes 4 møder i 2015, og at det ved udgangen af 2015 skal vurderes, hvorvidt forummet skal fortsætte i 2016 samt i hvilken form.

Formandsskabet for LAF vurderer, at det er vigtigt fortsat at have partsinddragelse i den lokale beskæftigelsesindsats, og at LAF derfor bør videreføres.

Byrådet bedes godkende, at LAF videreføres i den resterende del af byrådsperioden.

Sagsfremstilling

Sammensætning af LAF

LAF består af repræsentanter fra DA, LO, 3F (A-kassesamarbejdet), integrationsrådet og Dansk Handicaporganisation.

Formanden for LAF er formand for Beskæftigelsesudvalget, Eskild Sloth Andersen.

Møder afholdt i 2015

Der har indtil videre været afholdt 3 møder i 2015, møderne har været rammesat omkring aktuelle beskæftigelsespolitiske temaer. Af nedenstående oversigt fremgår temaerne for møderne.

 • Møde den 10. marts 2015: Tema om beskæftigelsesreformen
 • Møde den 9. juni 2015: Tema om unge og uddannelse samt erhvervsskolereformen – oplæg fra EUC Nord om erhvervsskolereformen.
 • Møde den 15. september 2015: Tema om samarbejdet med virksomhederne – møde afholdt på PN beslag med rundvisning og efterfølgende oplæg fra PN beslag om virksomhedens aktuelle udfordringer.
 • Møde den 8. december 2015: Tema om beskæftigelsesindsatsen for integrationsborgere.

Foruden ovenstående har LAF også deltaget i tværkommunal temadag, som Hjørring Kommune afholdt den 19. november 2015.

Videreførelse af LAF i 2016 og 2017

LAF foreslog på mødet den 8. december 2015, at LAF videreføres i den resteredne del af byrådsperioden. Omkring konkrete beskæftigelsespolitiske temaer dog ønskes det, at indholdet i møderne er mere debatskabende.

Møderne afholdes i 2016 på følgende tidspunkter:

 • Tirsdag 29. marts 2016, kl. 14:00
 • Tirsdag 14. juni 2016, kl. 15:00
 • Tværkommunalt arrangement forventes afholdt i løbet af efteråret 2016
 • Tirsdag 6. december 2016, kl. 15:00.

Fagenheden for Beskæftigelse har opdateret kommissoriet for LAF, så dette er gældende for 2016 og 2017. Kommissoriet er medsendt som bilag. Ved udgangen af 2017 skal det politisk behandles hvorvidt forummet skal videreføres.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender, at LAF videreføres i den resterende del af byrådsperioden.

Personale

Ingen.

Indstilling

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum, 8. december 2015, pkt. 2:

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum foreslår, at:

 • LAF fortsætter byrådsperioden ud. Derfor indstilles en forlængelse af Det Lokale Arbejdsmarkedsforum på 2 år.
 • Det første møde i 2016 afholdes tirsdag den 29. marts 2016 kl. 14:00.

Esben Slot, Jacob Bøhme Christensen, David Nordstrøm og Jens Baadsgaard var fraværende.

Beskæftigelsesudvalget, 11. januar 2016, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Bettina Nielsen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


19. Nye vedtægter for Jerslev Kraftvarmeværk


Resume

Sagsforløb: ØK

Jerslev Kraftvarmeværk fremsender forslag til nye vedtægter med anmodning om Brønderslev Kommunes godkendelse.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til det fremsendte forslag til nye vedtægter.

Sagsfremstilling

Jerslev Kraftvarmeværk fremsender forslag til nye vedtægter med anmodning om Brønderslev Kommunes godkendelse. Ifølge vedtægterne, pkt. 6.10, skal vedtægtsændringer godkendes af kommunen, så længe kommunen stiller garanti for selskabets gæld. De nye vedtægter er udarbejdet efter Dansk Fjernvarmes forslag til standardvedtægt.

Vedtægterne er godkendt på generalforsamlinger den 28. maj og 12. juni 2015.

Fagenheden for Teknik og Miljø oplyser, at det fremsendte forslag til nye vedtægter er identisk med Dansk Fjernvarmeværks standard vedtægter.Dansk Fjernvarme anbefaler i forbindelse medudarbejdelsen af de nye standardvedtægter, at det samlede aftalegrundlag mellem fjernvarmeværket og forbrugeren bør bestå af :

 • Vedtægter
 • Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering
 • Tekniske leveringsbestemmelser
 • Takstblad
 • Aftale om fjernvarmelevering
 • Velkomstbrev

Jerslev Kraftvarmeværks fremsendte forslag til nye vedtægter er således kun en del af det samlede aftalegrundlag mellem forbrugerne og fjernvarmeværket.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender de fremsendte vedtægtsændringer med en bemærkning om, at vedtægterne suppleres med Dansk Fjernvarmes forslag til specifikke leveringsbestemmelser overfor forbrugerne.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt med supplerende bemærkninger.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


20. Optimering af tilsynet med de private børnepassere


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Drøftelse af forslag til optimering af tilsynet med de private børnepassere.

Børne- og Skoleudvalget har ønsket sagen behandlet i Byrådet.

Sagsfremstilling

Med baggrund i en stigning i antallet af private børnepassere og et ønske om et mere fokuseret tilsyn med det enkelte barn har Fagenheden for Børn og Kultur udarbejdet forslag til optimering af tilsynet med de private børnepassere.

Børne- og Skoleudvalget fastsatte i 2008 en ramme på 300 timer årligt til godkendelse og tilsyn med private børnepassere. Tilsynet omfattede kontrol med antallet af børn, kontrakter og overholdelse af godkendelsesgrundlag.

Rammen for tilsynet er ikke blevet reguleret siden 2008.

Antallet af private børnepassere er steget fra 30 i 2008 til 42 i november 2015 og på den baggrund har Fagenheden for Børn og Kultur udarbejdet forslag til en optimering af tilsynet fra 300 timer årligt til 1924 timer årligt.

Dette vil udover kontrol med antallet af børn, kontrakter og overholdelse af godkendelsesgrundlag også muliggøre et tilsyn om det enkelte barns udvikling, læring og trivsel.

Opgaven vedrørende optimering af tilsynet i forhold til de private børnepassere vil kunne varetages af tilsynsførende pædagoger i den kommunale dagpleje, idet tilsynsopgaven her er reduceret som følge af det faldende børnetal.Såfremt opgaven ikke varetages vil dagplejens lønbudget blive nedjusteret svarende til 1624 timer.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at forslag om optimering af tilsynet med de private børnepassere godkendes.

Børne- og Skoleudvalget, 1. december 2015, pkt. 4:

Udvalget ønsker en konkretisering på indhold og kroner både for det kommunale og privat tilbud.

Sagen behandles igen på januarmødet.

Bettina Nielsen og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde den 12. januar 2016:

Der er udarbejdet notat om indhold og økonomi vedrørende tilsyn i den kommunale dagpleje og i forhold til private børnepassere.

Personale

Ingen.

Økonomi

Udgiften til optimering af tilsynet i forhold til de private børnepassere med 1.624 timer kan holdes indenfor dagplejens budget.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 12. januar 2016, pkt. 4:

Udvalget ønsker sagen behandlet i Byrådet.

Bettina Nielsen var fraværende.

Beslutning

Økonomiudvalget kan ikke anbefale udvidelsen af tilsynet.

Bendt Danielsen anbefaler udvidelse til 420 timer.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


21. Godkendelse af takst for pasning af egne børn


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet skal godkende takst for pasning af egne børn.

Sagsfremstilling

Børne og Skoleudvalget har på møde den 12. januar 2015 godkendt, at ordning med tilskud til pasning af egne børn skal afprøves i en periode, dvs. 2016.

Der er enighed om, at der kan søges om tilskud for en periode fra min. 8 uger og maksimalt 3 måneder.

Dagtilbudslovens §§ 87 - 88 beskriver betingelserne for tilskud, hvor blandt andet nævnes:

 • ansøger kan ikke samtidig modtaget offentlig overførselsindkomst eller have en arbejdsindtægt
 • ansøger skal have opholdt sig i landet i 7 ud af de seneste 8 år
 • der kan maksimalt udbetales 3 tilskud til samme husstand (maks 3 børn)
 • det samlede tilskud må ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge
 • tilskuddet kan gives for en samlet periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år. Børne og Skoleudvalget har besluttet, at perioden skal være min. 8 uger og maksimalt 3 måneder.

Fastsættelse af tilskud fremgår af dagtilbudslovens §89, hvoraf det fremgår at Byrådet fastsætter tilskuddet, der fastsættes ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Tilskuddet må højest udgøre 85% af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

Børne og Skoleudvalget anbefaler, at Byrådet fastsætter takst for pasning af egne børn.

Personale

Opgaven vil få administrative konsekvenser i form af godkendelse, kontrol og udbetaling af tilskud.

Økonomi

Tilskud børn 0 - 2 år og 9 måneder. Billigste nettodriftsudgift årligt 82.328 kr. 85 % heraf svarer til 69.978 kr. pr. år/5.831 pr. måned

Tilskud børn 2 år og 10 måneder - 6 år. Billigste nettodriftsudgift pr. fuldtidsplads årligt 45.836 kr. 85 % heraf svarer til 38.960 kr. pr. år/3.246 kr. pr. måned

Beslutning

Tilbagesendes til udvalget med henblik på belysning af samlede økonomiske konsekvenser og finansiering heraf.

Arne M. Jensen var fraværende.

Til toppen


22. Projekt: Sprogstart - Bibliotekernes indsats for børnehavebørn


Resume

Sagsforløb: FK/ØK

Orientering om Brønderslev Biblioteks medvirken i projekt "Sprogstart - Bibliotekernes indsats for børnehavebørn".

Sagsfremstilling

Projekt "Sprogstart - Bibliotekernes indsats for børnehavebørn" søger at udvikle et koncept for, hvordan bibliotekerne via et bevidst, målrettet og systematisk forløb over en 3-årig periode kan påvirke børns sprogfærdigheder i alderen 3-5 år og svare på udfordringen om et ringe sprogmiljø i danske børnehaver.

Projektet sammensætter eksisterende tilbud og udvikler nye undervejs i 10 ugers forløb tilpasset de 3, 4 og 5 årige i børnehaverne. Projektet måler på effekten, som kan give en samfundsøkonomisk argumentation for bibliotekernes rolle på området.

Projektejer er Aalborg Bibliotekerne, og Brønderslev Bibliotek indgår som primær samarbejdspartner i udviklingen og implementeringen af projektet.

Budget og egenfinansiering fremgår af nedenstående:

2016

2017

Egen finansiering i alt

525.865 kr.

901.429 kr.

Anden finansiering

0 kr.

0 kr.

Ansøgt i alt

674.419 kr.

1.100.721 kr.

Budget i alt

1.200.284 kr.

2.002.150 kr.

Brønderslev Bibliotek er et ud af 8 biblioteker, som har andel i egenfinansieringen og de ansøgte midler.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 14. januar 2016, pkt. 5:

Til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Der ønskes forelagt sag på væsentligheds- og minimumskriterier for projektorienteringer for Økonomiudvalget.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


23. Projekt: Etablering af kunstværket "Meteor Shower"


Resume

Sagsforløb: FK/ØK

Orientering om projekt etablering af LANDART kunstværket "Meteor Shower" på rasteplads ved Stjerneplads midt ved Jyske Aas projektet.

Sagsfremstilling

Værket er en del af det tværkommunale LAND-SHAPE initiativ under KulturKANten i Nordjylland. LANDART er betegnelsen for en kunstretning, der opstod i USA i slutningen af 1960'erne med afsæt i minimalisme og installationskunst. Projektet handler om et lokalt værk til Brønderslev Kommune, som indgår i en række af samlede værker i hele Nordjylland.

Kunstværket "Meteor Shower" er et længerevarende LANDART værk som baserer sig på de store vandreblokke i Nordjylland. Ella Morton tilfører stenene en magisk dimension ved at dække dem med en fluorescerende maling. Stenene placeres i en ekspansiv klynge på et landområde som ligger mørkt hen om natten. Kunstneren Ella Morton er en yngre canadisk kunstner hvis praksis består af undersøgelsen af 2 grundlæggende spørgsmål: Hvordan relaterer vi os til landskabet og rummet, og hvordan relaterer vi os til det endnu ukendte og gedulgte?.

Budget for projektet er anslået til 120.000 kr. og finansieres via midler fra:

KulturKANten

45.375 kr.

Grøn Ordning - ansøgning sendt den 21. december 2016

69.625 kr.

Fritids- og Kulturudvalget - Revision

5.000 kr.

Total

120.000 kr.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget tager sagen til efterretning.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 14. januar 2016, pkt. 6:

Udvalget orienteret.

Lars Bisgaard var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


24. Tilskud til projekt for personer i risiko for langtidsledighed


Resume

Sagsforløb: BE/ØK

Beskæftigelsesudvalget godkendte i møde den 30. november 2015, at Fagenheden for Beskæftigelse ansøgte om projektmidler til en indsats for ledige med særlige udfordringer. Fagenheden har pr. 17. december 2015 modtaget bevillingsbrev fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Heraf fremgår det, at ansøgningen er imødekommet med det ansøgte beløb på 810.000 kr. Der vil være en kommunal medfinansiering til projektet på ca. 175.000 kr.

Beskæftigelsesudvalget har godkendt, at jobcentret iværksætter indsatsen, for ledige med særlige udfordringer, med støtte fra puljemidler.

Fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I forbindelse med beskæftigelsesreformen er der afsat en permanent pulje på ca. 20 mio. kr. årligt til at understøtte kommunernes tilrettelæggelse af en indsats for ledige med særlige udfordringer. Det er besluttet, at midlerne herfra i 2016 skal anvendes til ledige dagpengemodtagere i risiko for langtidsledighed. Dette gøres via et pilotprojekt, som skal bidrage til at opbygge og udbrede viden om samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed for dagpengemodtagere.

Beskæftigelsesudvalget godkendte i møde den 30. november 2015, at Fagenheden for Beskæftigelse skulle ansøge om midler fra puljen til et pilotprojekt målrettet ledige med særlige udfordringer som er i risiko for at blive langtidsledige.

Projektet har en varighed på halvandet år, og indebærer ansættelse af projektleder. Projektlederen skal sikre fremdrift i projektet, samt implementering og udbredelse af de udviklede metoder. Projektlederen kommer desuden til at varetage et intensiveret samtaleforløb, som er kernen i projektet. Centralt i projektet er desuden samarbejdet med A-kasserne, somallerede er formaliseret i forbindelse med implementering af fællessamtaler.

STAR har meddelt, at ansøgningen om puljemidler er imødekommet med det ansøgte beløb på 810.000 kr.

Der forventes at være en kommunal medfinansiering på projektet på ca. 175.000 kr.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at Jobcentret iværksætter indsatsen, for ledige med særlige udfordringer, med støtte fra puljemidler. Sagen skal efterfølgende sendes til Økonomiudvalget til orientering.

Personale

Ansættelse af en projektleder.

Økonomi

Udgifterne til projektet bliver på 985.000 kr. Tilskuddet er på 810.000. Den kommunale medfinansiering på 175.000 kr. finansieres inden for Jobcentrets budget på politikområde 102-Administration.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 11. januar 2016, pkt. 7:

Godkendt som foreslået af fagenheden.

Bettina Nielsen var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


25. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling
 • Invitation fra KL til regionale møder om de kommende økonomiforhandlinger - i Nordjylland den 11. april 2016 kl. 16.00-18.00 i Rebild
Beslutning
 • Nedlæggelse af sikringsrum i Maltvej godkendt af borgmester
 • Midtbyråd for Dronninglund inddrages i videre planlægning for midtbyplan

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


26. Lukket punkt: Personalesag


Til toppen


27. Lukket punkt: Behandling af forbedringsforslag


Til toppen


28. Lukket punkt: Forlængelse af aftale om bankforretninger


Til toppen


29. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling


Til toppen


30. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling med udvidet åbningstid til kl. 5.00 samt godkendelse af bestyrer


Til toppen


31. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 20. januar 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer