Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 10. februar 2016
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Kvartalsmøde med Forretningsledelsen


Resume

Sagsforløb: ØK

Drøftelse af sager af aktuel politisk og administrativ betydning.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 22. oktober 2014 gennemføres kvartalsvise orienteringsmøder mellem Økonomiudvalg og Forretningsledelsen, hvor der bliver orienteret om sager, der har aktuel politisk eller administrativ betydning.

Emneliste er fremsendt til Økonomiudvalgets medlemmer.

Kommunaldirektøren anbefaler, at drøftelse gennemføres.

Forretningsledelsens medlemmer vil deltage under punktet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


4. Udarbejdelse af afdækningskatalog for Økonomiudvalgets område


Resume

Sagsforløb: ØK

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med Budget 2017 skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2017.

Økonomiudvalget skal drøfte forslag til områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 20. januar 2016 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2017.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned.

Det samlede besparelseskrav for 2017 fastsættes i første omgang til 30,2 mio. kr. af serviceudgifterne ud over de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktioner i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne og her fastsættes sparekravet 5,0 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2016 viser sig budgetskred, således at det samlede resultat for budget 2016 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til at igangsætte besparelser allerede i 2016.

For at sikre flerårsperspektivet i budgetarbejdet tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser, som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Størrelse af afdækningskatalog

Mål for besparelser i 2017

Helårlig effekt

Effekt i 2017

Økonomiudvalget

8.185

15.006

11.523

Børne og Skoleudvalget

11.460

21.885

16.672

Fritids- og Kulturudvalget

1.298

2.379

1.838

Beskæftigelsesudvalget

1.515

3.720

2.792

Ældreomsorgsudvalget

6.313

12.015

9.164

Social- og Sundhedsudvalget

490

1.214

852

Teknik- og Miljøudvalget

960

1.760

1.579

I alt

30.221

57.979

44.420

Beskæftigelsesområdet, Overførselsudgifter

5.000

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v. henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2017”, der er vedlagt som bilag.

Stabsenheden for Økonomi, Personale & IT foreslår, at Økonomiudvalget drøfter, hvilke områder der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Beslutning

Alle områder inden for udvalgets område skal afdækkes.

Bilag

Til toppen


5. Frigivelse af rådighedsbeløb for gennemførelse af AT-påbud på Dronninglund Skole


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive 251.000 kr. fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse 2016 til gennemførelse af AT-påbud vedrørende akustikregulering i SFO-bygningen "Pyramiden" samt fællesområde i "Klynge 2" på Dronninglund Skole, Rørholtvej 20, Dronninglund.

Sagsfremstilling

På baggrund af Arbejdstilsynet tilsynsbesøg den 11. november 2015 på Dronninglund Skole har Arbejdstilsynet den 14. december 2015 givet Brønderslev Kommune to påbud om at forbedre de akustiske forhold på skole i "Pyramiden" og "Klynge 2" til efterkommelse senest den 15. juni 2016.

Påbud 1

Virksomheden påbydes, at de akustiske forhold i "Pyramiden" skal være tilfredsstillende.

Arbejdstilsynet vurderer, at de ansatte pga. de dårlige akustiske forhold er udsat for unødig generende støjbelastning ved i ophold i Pyramiden.

Bygningsafdelingen foreslår, at der i de to rum, henholdsvis stort fællesrum samt TV-rum, bliver opsat lydabsorberende plader på vægge, akustikdæmpende linoleum i TV-rum samt diverse andre lydforbedrende tiltag ved inventaret.

Påbud 2

Virksomheden påbydes, at de akustiske forhold i "Klynge 2" skal være tilfredsstillende.

Arbejdstilsynet vurderer, at de ansatte pga. de akustiske forhold er udsat for unødig støjbelastning ved ophold i "Klynge 2".

Bygningsafdelingen foreslår, at der bliver opsat lydabsorberende plader på vægge, akustisk virkende opslagstavler og lydforbedrende rumdelere til at skabe mere afdæmpende miljøer samt diverse andre lydforbedrende tiltag ved inventaret.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver 251.000 kr. af anlægspuljen afsat i anlægsbudgettet til bygningsvedligeholdelse af Kommunale bygninger i 2016 til forbedring af de akustiske forhold ved de pågældende påbud.

Personale

Ingen.

Økonomi

Anlægsbudgettet til Bygningsvedligeholdelse inkl. AT-påbud er i 2016 på 7,2 mio. kr. Frigives beløbet på 251.000 kr. er der 6.415.000 kr. tilbage af anlægspuljen.

Beslutning

Indstilles frigivet.

Bilag udsendes til udvalg.

Til toppen


6. Godkendelse af lokalplanforslag 01-B-34.01 "Ådalen Nord"


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan 01-B-34.01 "Ådalen Nord", samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 26 og tillæg til spildevandsplanen.

Byrådet skal tage stilling til, om forslagene kan godkendes og sendes i 8 ugers høring.

Sagsfremstilling

I 2003 blev en masterplan for udbygningen af Ådalen og Brønderslev Nord udarbejdet. Masterplanen var en vision, der indeholdt retningslinier for et stort attraktivt boligområde med en bypark som centrum. Den sydlige del af Ådalen er siden blevet bebygget efter retningslinier, som masterplanen var ophav til. Lokalplan 01-B-34.01 fastsætter retningslinjer og bestemmelser for udbygningen af den sidste nordlige etape af Ådalen.

Den digitale udgave af lokalplanen og kommuneplantillægget kan ses her: http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?cmsid=13876

Arkæologiske forundersøgelser har vist, at lokalplanområdet indeholder flere gravpladser og bebyggelser fra sten- og jernalderen. En udgravning af hele området har vist sig for omkostningsfuld og Brønderslev Kommune har fundet det nødvendigt at afvige fra den oprindelige struktur i masterplanen. Området længst nede mod byparken er efter forundersøgelsen blevet frigivet for arkæologiske fund. Det er her muligt at placere en koncentration af boligbebyggelse uden omkostningsfulde udgravninger.

Lokalplanen indeholder en plan for udbygningen af den nordlige del af Ådalen og viderefører en del af principperne fra masterplanen, så der sikres, at det attraktive boligområde fortsættes. Der arbejdes med en åben-lav bebyggelse i form af parceludstykninger i det frigivne område, som også inddrager en del af byparken. Byparken vil dog fortsat være det centrale grønne rum i området.

Nord for parceludstykningen muliggør lokalplanen etablering af en rekreativ park/naturområde, hvori der kan placeres en række naturgrunde. Princippet bag naturgrundene er, at grundens størrelse minimeres i forhold til private udearealer. Naturen og et åbent engområde lægger sig helt tæt op ad boligen med en større afstand til naboen end i et traditionelt parcelhusområde. Målgruppen her er familier, der ønsker mere tid til familielivet og deres fritidsinteresser med minimal vedligehold af udendørsarealer.

Lokalplanområdet afgrænses af en omfartsvej, som er fortsættelsen af Ndr. Omfartsvej, der nu kobles på Hjørringvej nord for lokalplanområdet.

Den 27. august 2015 blev der afholdt et planværksted for Ådalens beboere og andre interesserede, hvor Ådalens rekreative områder var i fokus. Denne plan indeholder principper og elementer, som blev drøftet på planværkstedet.

Kommuneplantillæg nr. 26

Kommuneplanramme 01-B-34 blev udlagt i kommuneplanensom boligområde i henhold til visionerne, som blev fremført i masterplanen for Ådalen. Kommuneplantillægget er udarbejdetmed henblik på at tilrette rammeområde 01-B-34, så det følgerlokalplanafgrænsningen for lokalplan 01-B-34.01 "Ådalen Nord". Da lokalplanenindeholder ændringer i forhold til de første planer angivet i masterplanen,tilrettes kommuneplanramme 01-B-34, så der er overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanrammen.

Ligeledes tilrettes afgrænsningen af udpegningenforjordbrugsområder til ikke at omfattebyparken, da byparken er udlagt i kommuneplanen udlagt som et rekreativt område og dermed ikke varetager jordbrugerhvervets interesse.

Miljøscreening
Der er gennemført miljøscreening af planforslagene. Fagenheden for Teknik og Miljø vurderer, at planforslagene ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Lokalplanen indeholder bestemmelser, der skal sikre den kommende bebyggelses indpasning i landskabet samt hensyn til natur, der både sikrer spredning af arter samt muliggør en rekreativ brug af området.

Tillæg til Spildevandsplanen

Lokalplanområdet for lokalplan 01-B-34.01 er i den gældende spildevandsplan planlagt separatkloakeret. Dette betyder, at spildevandsforsyningsselskabet er forpligtet til at bortskaffe både spildevand og overfladevand. Kloakeringsprincippet ønskes ændret til spildevandskloakeret, da dette medfører, at spildevandsforsyningsselskabet kun skal bortskaffe spildevandet, mens grundejerne selv skal bortskaffe tag- og overfladevand fra de enkelte grunde samt vejvand fra private fællesveje.

Kloakeringsprincippet vælges typisk i områder, hvor der er gode muligheder for at nedsive tag- og overfladevand. I dette tilfælde forventes tag- og overfladevand nedsevet på de enkelte grunde, mens vejvandet fra vejene i lokalplanområdet skal ledes til nedsivning i en nedsivningsgrøft i byparken. Nedsivningsgrøften etableres som en art kunstigt vandløb af rekreative hensyn. Ændringen af kloakeringsprincippet betyder, at grundejerne ikke opkræves tilslutningsbidrag for tag- og overfladevand. Til gengæld skal de så selv afholde udgifter til etablering af løsning på egen grund. Ligeledes skal lodsejerne i fællesskab drive og vedligeholde vejafvandingsanlægget gennem et spildevandslav.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til lokalplan 01-B-34.01 "Ådalen Nord", kommuneplantillæg nr. 26 og tillæg til spildevandsplanen og udsender planforslagene i 8 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 1. februar 2016, pkt. 5:

Fagenheden forslag indstilles godkendt som foreslået.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Henning Jørgensen ønsker miljøplads indarbejdet i planen.

Bilag

Til toppen


7. Samarbejde om perspektiver ved en grøn energiomstilling i Nordjylland


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Projektgruppen bag projekt Energisk Nordjylland fremsender oplæg til fælles tilbagemelding om resultatet af projektarbejde til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet samt opfordring til et videre samarbejde om den strategiske energiplanlægning.

Byrådet skal tage stilling til, om man vil bakke op om det udarbejdede forslag til fælles tilbagemelding og indgå i det videre samarbejde om strategisk energiplanlægning med de andre nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Sagsfremstilling

Resultaterne af halvandet års samarbejde i projekt Energisk Nordjylland mellem 9 nordjyske kommuner og Region Nordjylland om fremtidens energi i et nordjysk perspektiv blev præsenteret ved en politisk workshop den 1. oktober 2015. Deltagere på workshoppen var politikere og ledere fra Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted og Vesthimmerlands Kommuner samt Region Nordjylland. På workshoppen blev der udarbejdet en fælles tilbagemelding til Energi- Forsynings- og Klimaministeriet med tre hovedbudskaber:

  1. At det er muligt for Nordjylland at blive selvforsynende med vedvarende energi i et fleksibelt energisystem. Kommuner og regionen har de data, lokalkendskab og analyseredskaber, der skal til for at lave de energiscenarier, der giver en fælles retning for udviklingen. Se kortfilm fra projektet: https://vimeopro.com/weltklasse/et-energisk-nordjylland.
  1. At det kommunal-regionale samarbejde om strategisk energiplanlægning skal fortsætte og forankres politisk i en følgegruppe på tværs af kommunale grænser med fundering i tværpolitiske fora som Kommunernes Kontakt Råd (KKR) og Kontakt Udvalget (KU) i Nordjylland. Kommuner og region vil i samarbejdet bruge de resultater, erfaringer og den omfattende viden, der er skabt i projekt Energisk Nordjylland. Samarbejdet vil sikre vidensdeling og tværgående energiplanlægning, for eksempel biogas og energirenovering i boliger og erhverv.
  1. Et nordjysk fokus på energi skaber værdi i lokalområder med øget omsætning og lokale arbejdspladser ved investeringer i anlæg, drift og teknologiudvikling af vedvarende energianlæg. Nordjylland har i forvejen en styrkeposition med mange energirelaterede arbejdspladser, der kan drage fordel af et fokus på energi.

Som opfølgning på den fælles tilbagemelding fra projektet og den politiske workshop, har projektgruppen arbejdet med forslag til det videre forløb. Projektgruppen foreslår, at kommunerne og Region Nordjylland fortsætter samarbejdet for at konkretisere resultaterne.

Der er store investerings-, besparelses- og beskæftigelsesmæssige potentialer at hente, hvis der bliver sat skub i energiomstillingen fra fossilt til vedvarende energi. Kommuner og region vil gerne belyse potentialerne nærmere og bidrage til at sætte skub i energiomstillingen med fokus på jobskabelse og vækst. Der er behov for dialog med øvrige kommuner i Nordjylland (Aalborg og Læsø), naboregionen, forsyningsselskaber, relevante virksomheder og andre aktører med relevans for energiproduktion, distribution, forsyning, teknologiudviklere og aftagere. Kommunerne vil gerne omsætte resultaterne fra projekt Energisk Nordjylland i konkrete samarbejder og tiltag, der kan fremme energiomstillingen i Nordjylland. Resultaterne af projektsamarbejdet og potentialerne for den grønne energiomstilling sendes til behandling i KKR og KU i Nordjylland.

Byrådene i kommunerne og Regionsrådet skal tage stilling til at tilslutte sig den fælles tilbagemelding, at bakke op om, at der arbejdes videre med strategisk energiplanlægning i Nordjylland og, at kommunen vil indgå i samarbejdet med administrativ og politisk engagement, herunder at deltage i projektsamarbejde, når muligheder for at søge tilskud byder sig.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet bakker op om den udarbejdede fælles tilbagemelding til Energi, Forsynings og Klimaministeriet og godkender, at kommunen vil indgå i det videre samarbejdet med andre nordjyske kommuner og Region Nordjylland om strategisk energiplanlægning med administrativt og politisk engagement.

Personale

Udgangspunktet for samarbejdet er, at kommuner og Region Nordjylland stiller medarbejdere til rådighed for samarbejdet i et omfang, som den enkelte kommune løbende kan afse.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 1. februar 2016, pkt. 8:

Fagenheden forslag indstilles godkendt som foreslået.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Opfølgning på beskæftigelsesplan 2015


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Beskæftigelsesområdet udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen indeholder jobcentrets mål og strategier i forhold til beskæftigelsesministerens indsatsområder.

Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet opfølgning på beskæftigelsesplanen for 2015.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Resultatopfølgningen for 2015 viser følgende tendenser i indsatsen på beskæftigelsesområdet:

  • Stort fald i antallet af unge på uddannelseshjælp, mange unge er kommet i uddannelse.
  • Positiv udvikling i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, antallet skal dog nedbringes yderligere.
  • Et styrket virksomhedssamarbejde med mange rekrutteringer.
  • En stagnerende udvikling i forhold til antallet af langtidsledige.

Positiv udvikling for unge på uddannelseshjælp

Da 2015 begyndte havde Brønderslev Kommune relativt mange unge der modtog uddannelseshjælp. 337 fuldtidspersoner var på uddannelseshjælp i januar måned 2015. Antallet steg henover foråret til 360 fuldtidspersoner.

I perioden fra juli 2015 til december 2015 er der imidlertid mange unge, der er kommet i uddannelse, derfor er antallet af unge nedbragt til 256 fuldtidspersoner i december måned 2015.

UngeCentrets statistik viser, at der i perioden juli til december 2015 er 107 unge, der har påbegyndt en uddannelse. UngeCentret har i 2015 styrket samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne, der har blandt andet været afholdt samarbejdsdage mellem medarbejdere fra UngeCentret og medarbejdere fra uddannelsesinstitutionerne for at styrke dialogen og sikre et bedre samarbejde i forhold til de unge, der er i risiko for at droppe ud af uddannelserne.

Styrket samarbejde med virksomhederne

Jobcentret etablerede i 2014 et erhvervsserviceteam, der fungerer som virksomhedernes indgang til Jobcentret. Jobcentrets erhvervsservice arbejder blandt andet med rekruttering af medarbejdere til virksomheder, der efterspørger medarbejdere til konkrete stillinger. Jobcentrets erhvervsservice har i 2015 medvirket til at rekruttere 188 medarbejdere til virksomhederne.

Beskæftigelsesudvalget og borgmesteren inviterede i efteråret virksomhederne i Brønderslev Kommune til fyraftensmøde med henblik på at tale om, hvordan virksomheder og Jobcentret kan samarbejde om at sikre, at der er tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i virksomhederne. På mødet deltog 20 virksomheder i dialog om rekrutteringer og efteruddannelse af deres ansatte. Jobcentret fik viden om, hvilke forskellige ønsker og behov virksomhederne har – som kan sammenfattes i et ønske om at Jobcentret skal være virksomhedernes HR-partner. Inspirationen fra mødet indgår i tilrettelæggelsen af kontakten med virksomhederne i 2016.

Fald i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Der har i 2015 været et fald i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fra 422 i december 2016 til 387 i december 2015. Samtidig er der imidlertid kommet flere jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Det betyder, at fordelingen har ændret sig, så 20% af kontanthjælpsmodtagerne i december 2015 var jobparate mod 12% året før. Der er behov for at nedbringe niveauet yderligere. Dette bliver en af hovedudfordringerne for jobcentret i 2016.

Økonomiudvalget har derfor godkendt en investeringsstrategi på området. Investeringsstrategien betyder, at der tilføres medarbejderressourcer på området, og der sættes fokus på en styrket virksomhedsrettet indsats og en skærpet visitationspraksis på området.

Nedbringelse af langtidsledigheden

Den generelle ledighed blandt dagpengemodtagere, er en smule lavere i 2015 sammenlignet med 2014. Langtidsledigheden er dog forholdsvist uændret. I november måned 2015 var der 156 langtidsledige, i november 2014 var tallet 164.

Jobcentret har i 2015 haft stort fokus på at implementere det fælles intensiverede kontaktforløb, som er en del af beskæftigelsesreformen. Det betyder, at kontaktforløbet startes op i A-kassen, og indeholder flere samtaler i starten af ledighedsforløbet, og hvor der lægges op til tættere samarbejde mellem Jobcenter og A-kasse. Målet med samarbejdet er blandt andet at ”spotte” ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, så der kan sættes ind med konkrete indsatser tidligt i ledighedsforløbet.

Jobcentret har desuden indgået samarbejdsaftaler med A-kasserne omkring det fælles kontaktforløb. Jobcentret vil løbende udvikle samarbejdet til gavn for de ledige.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet tager sagen til orientering, der er vedlagt sammenlignelige tal fra andre kommuner på udvalgte ydelser.

Personale

Ingen

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 1. februar 2016, pkt. 7:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bettina Nielsen og Martin Bech var fraværende.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Behandling af projektansøgninger i Økonomiudvalget


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget skal tage stilling til forslag til ændret praksis for behandling af projektansøgninger i udvalget

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2016 blev Kommunaldirektøren anmodet om at udarbejde et forslag til kriterier for, hvilke type projekter der skal forelægges til Økonomiudvalgets behandling.

Denne anmodning skal ses i lyset af, at udvalget vurderede, at flere af de på dagsordenen beskrevne projekter ikke nødvendigvis burde behandles i udvalget

Forslaget er, at kriterierne skal tage udgangspunkt både i det eksterne tilskuds størrelse og i forventningerne til projektets konsekvenser for efterfølgende serviceniveau.

Konkret forslag til 2 kriterier der skal være opfyldt, for at Økonomiudvalget skal behandle ansøgning:

Projektøkonomi

  • Projektansøgninger indeholdende eksternt tilskud på minimum 200.000 årligt

Serviceniveau

  • Projektansøgninger, hvor der er forventning om videreførelse af indsats/aktivitet efter udløb af projektperiode, og hvor dette vil medføre behov for en væsentlig ekstra kommunal bevilling

Forretningsledelsen anbefaler kriterierne til godkendelse.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


10. Resultatet af tælleuger, 2015


Resume

Sagsforløb: DIFO/FL/MED-ADM/ØK

Siden 2010 er der gennemført tælleuger i administrationen.

Målet er at flytte borgernes henvendelser fra traditionelle skriftlige og personlige kommunikationsformer til digitale kanaler og øge selvbetjeningsgraden.

Resultat af tælleugen fremsendes til Forretningsledelsen, Fag-MED for Administrationen og Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i møde den 15. september 2010 forslag til Kanalstrategi for Brønderslev Kommune.

Kanalstrategien har til formål at flytte henvendelser fra traditionelle skriftlige og personlige kommunikationsformer til mere effektive digitale kanaler, hvilket er lykkedes i stort omfang.

Som udgangspunkt for målingen er der gennemført tælleuge i administrationen i uge 36 og 38.

Resultatet af disse danner udgangspunktet for målingen på de enkelte mål og succeskriterier.

Der er lavet følgende konkrete mål og succeskriterier i kanalstrategien:

Mål i kanalstrategien

Udvikling 2010-2015

Bemærkning

Mængden af traditionel post skal reduceres

-25 % pr. år

-78%

Fra 2011 til 2015 er der et fald på -78%. Målet er nået.

Traditionel intern post

Skal være digitaliseret senest 31. december 2012

-90%

Det har vist sig, at det er urealistisk at digitalisere al intern post - der er behov for fysisk videresendelse af fx. pjecer og blade.

Målet er ikke nået.

Mængden af forsendelser, der frankeres centralt skal falde

25 % i 2011 og 10 % efterfølgende år

-95%

Resultatet er meget fint.
Målet er nået.

Brugen af fjernprint skal øges. Det koster 12 kr. at sende et fysisk brev, 9 kr. at sende via fjernprint og 2 kr. at sende via Digital post

Der skal arbejdes målrettet for at anvende fjernprint og Digital Post

+54% via fjernprint og +9.855% via Digital post

Målet er nået.
Samtidig er det samlede antal forsendelser faldet med -19%

Antallet af personligt fremmødte i administrationen skal falde

-15 % fra 2010 til 2011 og –10% de efterfølgende år

-42%

Målet er nået.

Selvbetjeningsløsninger

Som minimum skal tilbydes de løsninger, som aftales fælleskommunalt

I 2010 havde vi 2 selvbetjeningsløsninger.
Nu har vi over 260 selvbetjeningsløsninger.

Borgerservice og fagenhederne guider borgerne til at bruge løsningerne. Målet er nået.

Obligatorisk digital service

KL og Regeringen har meddelt, at al kommunikation mellem borgere og myndigheder fra 2015 som udgangspunkt skal være digital

Brønderslev Kommune har anskaffet de løsninger,
der er obligatoriske fra 1. december 2012 og 2015.
I alt 31 løsninger er blevet obligatoriske i perioden.

Der arbejdes målrettet med at flytte henvendelse fra borgerne over på de digitale løsninger

Telefoni

Det prioriteres, at borgerne oplyses om sagsbehandlernes direkte telefonnummer

32% af opkaldene er modtaget i den centrale omstilling.

Telefonpolitikken følges.

Der er fokus på at undgå returkald.

Hjemmeside

Det er et mål, at borgerne kan finde relevant info på hjemmesiden og betjene sig selv

Antallet af forskellige besøgende er steget med
100% fra 2010 til 2015.
17% bruger hjemmesiden via mobiltelefon/iPad.

Hjemmesiden har fokus på let tilgængelig selvbetjening og information

Det var et mål i Kanalstrategien, at 60% af kommunernes borgere havde valgt, at modtage forsendelser fra kommunen i Digital post inden loven om Offentlig Digital post blev indført i 2014. Loven indebar, at borgere skulle have en digital postkasse til brug for at modtage digital post fra det offentlige senest 1. november 2014.

Ved tælleugen 2015 havde 86,3 % af borgerne i Brønderslev Kommune tilmeldt sig Digital Post fra det offentlige. Landsgennemsnittet var 90,4 %, og Region Nordjylland var 87,4 %.

Borgerne har mulighed for at søge om fritagelse for Digital Post. Ved tælleugen havde 6,9 % fået midlertidig fritagelse, og 6,8 % havde fået permanent fritagelse.

Under ”Postforsendelser fra rådhuset” fremgår det, at 79 % af posten sendes som Digital Post, hvilket stemmer godt overens med de fælles kommunale mål på at opnå 80 %.

Det er vigtigt, at de enkelte fagenheder/stabe fortsat har fokus på at flytte borgerne til de digitale løsninger og øget selvbetjening.

Kanalstrategien skulle have været revideret i 2015, men har afventet den nye fælleskommunale digitaliseringsstrategi (2016-2020), der kom ultimo 2015. De tilhørende handlingsplaner forventes at foreligge første kvartal 2016.

Der er vedhæftet en detaljeret status.

Digitaliseringsforum fremsender sagen til Forretningsledelsen, Fag-MED for Administrationen og Økonomiudvalget til orientering.

Personale

Ingen.

Indstilling

Forretningsledelsen, 2. februar 2016, pkt. 6:

Karsten Bach gennemgik resultatet af tælleuger 2015.

Stor tilfredshed med at mange af målsætningerne er opnået på borgerhenvendelser, postforsendelser og på hjemmesiden.

Der skal fortsat arbejdes med implementering af bølgeplanerne, optimering af hjemmeside, minimering af antal returkald samt intern anvendelse af Selvbetjening.nu

Gennemgang taget til efterretning.

Fag MED for Administrationen, 9. februar 2016, pkt. 6:

Taget til efterretning.

Fraværende: Grete Christensen, Annie Præstegaard mødte for Anne Kirstine Jensen og Carsten Hoff Mortensen deltog p.g.a ledig plads i udvalget for TL

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Intet.

Til toppen


12. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 10. februar 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer