Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 16. marts 2016
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Arne M. Jensen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Arne M. Jensen var fraværende.

Til toppen


3. Forbrugsrapport pr. 29. februar 2016


Resume

Sagsforløb: ØK

Forbrugsrapport for Brønderslev Kommune pr. 29. februar 2016 eftersendes til Økonomiudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 22. april 2015, at der ønskes månedlige forbrugsrapporter fremsendt til udvalgets orientering. På den baggrund fremsendes to rapportudtræk fra kommunens økonomisystem:

 • Rapportudtræk, hvor forbrug og budget er opgjort på udvalgsniveau og de enkelte politikområder under hvert udvalg.
 • Rapportudtræk, hvor forbrug og budget er opgjort på funktionsniveau, hvilket, som udgangspunkt, matcher oversigten fra "budgethæftet".

Rapportudtrækkene tager udgangspunkt i standardrapporter fra kommunens økonomisystem.

Rapporterne matcher som udgangspunkt den oversigt over budgettets fordeling, der fremgår af budgethæftet under de forskellige politikområder. Dette er dog ikke teknisk muligt at gøre på politikområdet "Forsikringer, beredskab og bygninger", under Økonomiudvalget, hvorfor udtrækket på dette område ser anderledes ud.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Økonomiudvalget tager rapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Indsatser og finansiering af flerårsaftale


Resume

Sagsforløb: BE/SS/ÆO/ØK/BY

Økonomiudvalget skal tage stilling til forslag fra Forretningsledelsen til indsatser og finansiering afflerårsaftalen.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgsmødet den 20. januar 2016 blev der forlagt en status for flerårsaftalen for 2016 og fremad, og udvalget besluttede, at der afholdes fællesmøde mellem Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Ældreomsorgsudvalget og Økonomiudvalget omkring koordinering af finanslovsaftale og budgetaftale. Mødet blev afholdt den 29. februar 2016.

Forvaltningen har udarbejdet et samlet notat, der beskriver, hvilke tiltag der iværksættes konkret for at nedbringe udgifterne, og hvilken effekt der forventes heraf.

Notatet peger på følgende indsatser

 • Nedsættelse af takster på egne tilbud indenfor området. Der forventes et årligt provenu herved på ca. 0,9 mio. kr. I 2016 forventes et provenu på ca. 0,6 mio. kr.
 • Samarbejdet med konsulentfirma om revurdering af enkelt sager forventer UngeCentret yderligere kan give 2 mio. kr. i besparelser i 2016 og 3,6 mio. kr. i løbet af 2017, som følge af de ændringer og forbedringer i sagsarbejdet, som vil ske i løbet 2017.
 • Sundhed og Velfærd forventer en udgiftsreduktion på ca. 5,5 mio. kr. som følge af samarbejde med konsulentfirma.

Notatet peger på følgende finansieringsmuligheder indenfor Social- og Sundhedsudvalget område:

 • 2 mio. kr. af puljen til sundhed og almengenoptræning foreslås anvendt til at takle udfordringerne på flerårsaftalens område. Puljen fra 2014 på 1,9 mio. kr. anvendes fortsat til sundhedsområdet
 • Efterreguleringen vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering forventes at blive på ca. 4 mio. kr. i 2016. Denne efterregulering er der ikke budgetteret med, og forslås derfor anvendt til at finansiere udfordringerne på flerårsaftalen i 2016
 • Ligeledes foreslås forventede mindre driftsudgifter på godt 0,4 mio. kr. for den kommunale andel af sundhedshuset anvendt til at medfinansiere merforbruget på flerårsaftalen.

Notatet peger på følgende finansieringsmuligheder fra andre områder:

 • Andre kommuner har tradition for, at udgifter til 65+ årige fra handicap/psykiatriområdet i muligt omfang bliver overført til ældreområdet. Indføres dette princip i Brønderslev Kommune, forventes det muligt at flytte indsatser og udgifter ca. 3 mio. kr. frahandicap/psykiatriområdet.
 • Set i lyset af tilførslen af værdighedsmidlerne til kommunerne på 1 mia. kr., sammenholdt med budgetaftalen foreslås det, at der overflyttes bevilling på 1,0 mio. kr. fra ældreområdet til flerårsaftaleområdet.
 • Til finansiering af restbeløbet kunne der peges på forhøjelsen af puljen til overførelse mellem årene, som i 2016 blev sat op til 25 mio. kr.

Oversigtsmæssigt er billedet som følger, ved gennemførelse af de foreslåede indsatser og finansieringsmuligheder:

2016

2017

Underskud flerårsaftale

Handicap- og psykiatri *

18,4

21,6

Ungecentret *

3,6

4,3

Underskud i alt

22,0

25,9

Effekter af indsatser

PWC på Ungecentret

-2,0

-4,3

Nedsættelse af takster

-0,6

-0,9

PWC på handicap og psykiatri

-5,5

-6,3

Underskud herefter

13,9

14,4

Mulig finansiering

Pulje til håndtering af diverse udfordringer på ældreområdet

-1,0

-1,0

Flytning af indsatser til ældreområdet

-3,0

-3,0

Reduktion af sundhedspuljen

-2,0

-2,0

Aktivitetsbestemt medfinansiering, efterregulering

-4,0

0,0

Husleje sundhedshus

-0,4

-0,4

Underskud herefter

3,6

8,1

Restfinansiering fra pulje

-3,6

-8,1

* underskud i 2017 er fundet som underskud 2016 tillagt flerårsaftalens effekt i 2017

Bilagene fra behandlingen af status på sagen i januar er tillige tilknyttet sagen

Med baggrund heri forslår Forretningsledelsen, at følgende elementer behandles:

 • Hvilke tiltag iværksættes konkret for at nedbringe udgifterne?
 • Hvad er de konkrete skøn for effekterne af indsatsen?
 • Hvordan kan den økonomiske udfordring håndteres?

Forretningsledelsen foreslår, at Beskæftigelsesudvalget. Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget vurderer, hvorvidt ovenstående giver anledning til ændring af tidligere indstillinger/beslutninger.

Personale

Nedsættelse af takster vil bevirke lavere normering på kommunens tilbud indenfor området.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 7. marts 2016, pkt. 9:

Beskæftigelsesudvalget forventer, at de initiativer, der er iværksat i samarbejde med PWC giver et provenu på 2 mio. kr. i 2016. Der er herefter et underskud på budgettet for 2016 på 1,6 mio. kr., hvortil udvalget anmoder om finansiering. I 2017 forventes budgettet at holde. Dette forudsætter dog, at den midlertidige opnormering, der er givet indtil udgangen af 2016 fortsætter i 2017 og årene frem. For UngeCentrets vedkommende er det 8 timer (controller), der finansieres inden for området + 17 timer, der indstilles indarbejdet i basisbudgettet fra 2017 (207.000 kr.)

Hans Christian Holst og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. marts 2016, pkt. 8:

Udvalget er enige om at indstille følgende besparelsesmuligheder godkendt:

 • Aktivitetsbestemt medfinansiering, 4,0 mio.kr.
 • Nedsættelse af takster, 0,6 mio.kr.
 • Husleje i Sundhedshus, 0,4 mio.kr.
 • Sundhedspuljen, 2,0 mio.kr.

Ole Jespersgaard og Johannes Truslev indstiller videre, at

 • indsatser sammen med PWC, 5,5 mio.kr.,
 • det resterende underskud på flerårsaftalen finansieres af puljen i budget 2016, og
 • flerårsaftalen lukkes med udgangen af 2016.

Lasse Risgaard, Martin Bech og Knud L. Pedersen indstiller videre, at

 • der overføres indsatser til Ældreområdet, idet det forudsættes, at indsatser på Social- og Sundhedsområdet på 3 mio.kr. forventes at generere en udgift på Ældreområdet, som er mindre end 3 mio.kr. Ældreomsorgsudvalget indstilles kompenseret for den merudgift, som overførslen af de pågældende indsatser vil betyde, og
 • der foretages en afskrivning af flerårsaftalens underskud, men de videre overvejelser vedrørende afskrivningens størrelse afventer afrapportering fra PWC og fagenhedens skøn på baggrund heraf.

Ældreomsorgsudvalget, 9. marts 2016, pkt. 6:

Udvalget indstiller, at der kan finansieres op til 3 mio.kr. indenfor Ældreomsorgsudvalgets område under følgende forudsætninger:

 • at der alene omvisiteres borgere, som kan profitere af eksisterende tilbud indenfor Ældreområdet
 • at udvalget får en orientering om de omvisiterede borgere og de tilknyttede udgifter
Beslutning

Økonomiudvalget godkender de aktiviteter igangsat, som indstillet af Ældreomsorgs- og Beskæftigelsesudvalgets. Ligeledes godkendes fælles indstillingerne fra Social- og Sundhedsudvalget.

PWC indsatsen forudsættes fortsat i Sundhed og Velværd med forventet provenu på 5,5 mio. kr. i 2016 og 6,3 mio. kr. i 2017

Restbeløbet i 2016 og 2017 indstilles finansieret af puljen til overførsel mellem årene.

Budgetterne i 2016 og 2017 tilrettes og hermed er Flerårsaftalen afsluttet.

Arne M. Jensen var fraværende.

Til toppen


5. Låneoptagelse 2015


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Der er udarbejdet opgørelse over kommunens lånemuligheder for 2015. Der kan samlet optages lån på 46,824 mio. kr.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015 er der udarbejdet endelig opgørelse over kommunens lånemuligheder i 2015 på baggrund af de tildelte lånedispensationer samt de faktisk afholdte udgifter. Opgørelsen, der er vedhæftet som bilag, viser at der kan optages lån for i alt 46,824 mio. kr.

Lånet vil blive optaget som et fastforrentet lån med en løbetid på 25 år, og skal i henhold til lånebekendtgørelsen optages inden udgangen af april måned.

Låneoptagelsen knytter sig til lånedispensationer for 2015 vedrørende den ordinære lånepulje, borgernære områder samt lånepulje til effektiviseringer. Endvidere låneoptages udgifter i forbindelse med energibesparende foranstaltninger, inklusiv ESCO-projektet, udgifter til byfornyelse/sanering samt udgifter til indfrielse af en kommunal garantistillelse.

Kommunen har mulighed at konvertere lånedispensationer mellem anlægsaktiviteter inden for en lånepuljes formål. Der skal således ikke søges om dispensation hertil. Endvidere er der automatisk adgang til at overføre lånedispensationer til anlægsprojekter til et efterfølgende år, hvis projektet er igangsat.

Brønderslev Kommune modtog lånetilsagn for 2016 på 22,0 mio. kr. fra puljen til kommuner med lav likviditet. Dette lån kan kun optages med en maksimal løbetid på 10 år og vil blive optaget med variabel rente. Det anbefales, at lånet først optages senere på året, når det vurderes hensigtsmæssigt i forhold til kommunens likviditetsmæssige situation.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår,

 • at der inden udgangen af april måned optages lån på i alt 46,824 mio. kr.
 • at der senere på året, når det vurderes hensigtsmæssigt i forhold til kommunens likviditet, yderligere optages lån på 22,0 mio. kr.
Personale

Ingen

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Brønderslev Spildevand A/S - ansøgning om kommunegaranti


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Brønderslev Spildevand A/S ansøger om kommunegaranti for optagelse af et lån på 15 mio. kr. til brug for finansiering af anlægsprojekter.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Brønderslev Spildevand A/S ansøger om kommunegaranti for optagelse af et lån i KommuneKredit på 15 mio. kr. til brug for finansiering af anlægsprojekter.

Brønderslev Spildevand A/S har i 2014 og 2015 haft investeringer for i alt 65 mio. kr. Der vedlægges en oversigt over de afsluttede anlæg i 2014 og 2015.

Brønderslev Spildevand A/S har senest optaget lån i 2012, og har sammen med revisor opgjort lånebehovet til 15 mio. kr.

En eventuel kommunegaranti til Brønderslev Spildevand A/S vil ikke belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgifterne er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Kommunen har fastsat en garantiprovision på 0,75% p.a., der opkræves som en løbende årlig provision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at der meddeles kommunegaranti til Brønderslev Spildevand A/S for et lån på 15 mio. kr., og at der opkræves en løbende årlig garantiprovision på 0,75%.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Frigivelse af midler til indsats for mere effektiv mødekultur


Resume

Sagsforløb: FL/ØK/BY

Byrådet anmodes om frigivelse af 400.000 kr. fra digitaliseringspuljen til brug for at effektivisere mødekulturen for Brønderslev Kommunes via ny kommunikationsplatform (Skype for business)

Sagsfremstilling

Det blev er i forbindelse med budgetforhandlingerne 2016 aftalt at se på mulighederne for en effektivisering af mødekulturen i kommunen. Ifølge budgetforhandlingerne er forventningerne at forslagene skal tage udgangspunkt i de nye teknologiske muligheder, der ligger i kommunens nye kommunikationsplatform og telefonsystem. De beskrevne forslag skal derfor ses som initiativer, der kan bidrage til en effektivisering af mødeaktiviteterne og mødekulturen som aftalt i budgetforhandlingerne.

Brønderslev Kommunes nye kommunikationsplatform(Skype for business) er ved at blive implementeret i hele organisationen. Den nye kommunikationsplatform giver mange muligheder for at effektivisere mødekulturen - men hvis kommunen skal udnytte potentialet i løsningen, er der dog behov for en udvikling af måden, løsningen anvendes på i hverdagen. Kommunikationsplatformen giver nye muligheder for en effektivisering af mødekulturen, både i administrationen – men også på de decentrale institutioner samt med eksterne samarbejdspartnere. Et kulturprojekt, hvor fokus er på at skabe en mere digital mødekultur, vil være medvirkende til at skabe gevinster, herunder også økonomiske rationaler (se bilag). Ved at anvende kommunikationsplatformen til fx digital mødeafholdelse (videomøder m.m.), kan der blive skabt økonomiske gevinster, fx på befordringsøkonomien, da der i mindre grad vil være behov for at transportere sig frem og tilbage for afholdelse af møder. Disse møder kan fremadrettet afholdes enten på egen kontorarbejdsplads eller i mødelokaler.

Effektivisering af mødekulturen ved bedre udnyttelse af eksisterende kommunikationsplatform forventes at skabe et betydeligt rationale – men omvendt er der også behov for at investere midler for at kunne høste dette rationale.

Forslag til en fremadrettet proces

Hvis Brønderslev Kommune skal lykkes med en effektivisering af mødekulturen samt udnytte de mange muligheder kommunikationsplatformen har, vurderes det at der er behov for en igangsættelse af flere forskellige initiativer. Initiativerne forventes igangsat på tværs af organisationen – det vil sige både i administrationen samt på de decentrale institutioner. Initiativerne kan også tænkes ind på andre områder (fx på det politiske område) enten som en del af processen eller som en efterfølgende fase.

IT og Digitalisering søger om 400.000 kr. af digitaliseringspuljen til bedre udnyttelse af platformen. Midlerne skal anvendes til følgende tiltag, der kan give kommunikationsplatformen en større værdi for organisationen:

 • Tilrettelæggelse og afholdelse af kurser for medarbejderne i kommunikationsplatformens funktioner, fx drop in kurser
 • Igangsættelse af lokale projekter i fagenhederne - ændring af kommunikationspraksis og kommunikationskultur
 • Projekt- og procesledelse af et overordnet organisatorisk projekt, der blandt andet består i en effektivisering af mødekultur bredt i organisationen
Indstilling

Forretningsledelsen, 1. marts 2016, pkt. 6:

Anbefales med redaktionelle bemærkninger.

Lene D. Faber var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af mindre vedligeholdelsesprojekter i 2016.


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om en anlægsbevilling på 1 mio. kr. fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse i 2016 for gennemførelse af mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr.

Sagsfremstilling

Byrådet har senest i september 2015 frigivet 1 mio. kr. til gennemførelse af mindre vedligeholdelses projekter, som hver for sig ikke overstige 150.000 kr.

De seneste frigivne anlægsmidler er nu anvendt og disponeret til mindre bygningsvedligeholdelsesprojekter, som detaljeret er oplistet i vedlagte bilag med kortfattet beskrivelse, hvortil midlerne er anvendt.

Der ansøges om ny pulje på 1 mio. kr. fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse i 2016 til gennemførelse af kommende mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstige 150.000 kr.

Puljen vil stadig være en del af anlægsbudgettet, og der vil, når bevillingen er anvendt, være en detaljeret beskrivelse af, hvilke projekter der er gennemført.Efter frigivelsen vil der stadig være 5.415.000 kr. til rådighed af anlægspuljen for bygningsvedligeholdelse i 2016.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver 1 mio. kr. af anlægspuljen afsat i anlægsbudgettet til bygningsvedligeholdelse af kommunale bygninger i 2016 til finansiering af mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstige 150.000 kr. Herefter vil der være 5.415.000 kr. tilbage af anlægspuljen for 2016.

Personale

Ingen.

Økonomi

Anlægsbudgettet til Bygningsvedligeholdelse incl. AT-påbud er i 2016 på 7,2 mio. kr. Frigives der 1 mio. kr., er der 5.415.000 kr. tilbage af anlægspuljen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Finansiering af de kommunale udgifter til Sundhedshuset i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

Efter ibrugtagningen af Sundhedshuset har Økonomiafdelingen udarbejdet nedenstående oversigt, som redegør for, hvordan anlægsudgiften forventes finansieret i forhold til de bevillinger, som er blevet afsat.

Herudover er der udarbejdet en oversigt over de kommunale driftsudgifter sammenholdt med det driftsbudget, som er afsat i budgettet.

Byrådet anmodes om at godkende forslaget.

Sagsfremstilling

De samlede udgifter til etablering af Brønderslev Sundhedshus udgør 86,9 mio. kr. Staten yder et tilskud på 43.458.000 kr. og restfinansieringen er dermed 43.417.000 kr.

Restfinansieringen deles mellem Region Nordjylland og Brønderslev Kommune i forholdet 71 %/29 %. Beløbet udgør for Brønderslev Kommune 12,6 mio. kr. Det skal understreges, at den endelige anlægsudgift endnu ikke er opgjort af regionen, men regionen forventer en anlægsudgift tæt på ovenstående skøn.

Brønderslev Kommune har samlet set afsat en anlægsudgift til Sundhedshuset på 13.491.000 kr. Heraf anvendes 1 mio. kr. til inventar og det betyder der resterer en anlægsbevilling på 12.491.000 kr.

I forbindelse med et møde med Regionen er Brønderslev Kommune blevet opmærksom på, at det ikke er Brønderslev Kommune, som skal afholde anlægsudgiften. Regionen har således planlagt ud fra, at anlægsudgiften skal afholdes af I/S-selskabet. Kommunen og Regionens rolle er således at stille garanti for lånoptagelsen samt afholde en årlig husleje. Der er ikke automatisk låneadgang til formålet for Brønderslev Kommune til dette formål. Brønderslev Kommune har derfor i stedet søgt låneramme i ministeriet, og der skønnes pt. at være følgende mulige lånerammer til Sundhedshuset:

 • Oprindelig ansøgt 2,2 mio. kr.
 • Senere ansøgte 5,8 mio. kr.

Det betyder, at Brønderslev Kommune pt. mangler at få finansieret ca. 4,6 mio. kr. for at kunne stille den fulde lånegaranti. Omvendt bliver der ikke behov for at anvende det afsatte rådighedsbeløb til Sundhedshuset, og det betyder, at den resterende anlægsbevilling på 12.491.000 kr. kan tilbageføres til kassen.

De resterende 7 mio. kr. kan enten finansieres ved, at Brønderslev Kommune deponerer midlerne, og herefter får dem frigivet med 1/25 del om året. Alternativt kan det modregnes i den lånemulighed, som kommunen regner med at udnytte vedr. budget 2016. Likviditetsvirkningen i 2016 bliver den samme, uanset om der vælges den ene eller anden løsning.

Af hensyn til en mere enkel administration anbefales det, at de 4,6 mio. kr. modregnes i låneoptagelsen.

Driftsudgift

På baggrund af den igangsatte drift på Sundhedshuset kan der opstilles følgende udgiftsbudget for 2016 for Sundhedshuset:

2016

Sundhedshuset

Husleje til Sundhedshus/ IS

1.387.900*

Brønderslev Kommune

Rengøring og vedligehold

256.788

Yderligere rengøring af maskiner mm. iflg. anbefaling fra Hygiejnesygeplejersken

Rengøring og vedligehold

105.912

Budget i alt til Sundhedshuset

1.750.600

*fremskrevet med 1,37 % i forhold til udgiftsniveauet for 2015

Den samlede udgift skal finansieres af de midler, der er afsat til husleje, rengøring etc. på området

2016

Træningsafdelingen

Husleje til Region

128.415

Forebyggelse og Rehabilitering

Husleje

463.336

Kornumgårdsvej

Husleje

519.923

Renovation

35.248

Rengøring og vedligehold

190.675

Forbrugsafgifter

128.893

Sundhedscentret

Rengøring og vedligehold

66.113

Skønnet merudgift til husleje indarbejdet i budget 2013

667.000

Budget i alt til Sundhedshuset

2.199.603

Samlet set er der således budgetteret med i alt 449.000 kr. mere end det aktuelle skøn for udgifterne til Sundhedshuset. Det skal ses i sammenhæng med, at der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 blev indarbejdet en merudgift på 667.000 kr. i overslagsår 2016 til skønnede merudgifter til husleje som følge af ibrugtagning af Sundhedshuset. Da denne merudgift således er blevet mindre end oprindeligt skønnet, foreslås det, at mindreudgiften tilbageføres til kassen.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Byrådet godkender,

 • at der stilles en kommunegaranti for Brønderslev Sundhedshus I/S på i alt 12,6 mio. kr.,
 • at kommunegarantien finansieres ved 8,0 mio. kr. fra de ansøgte lånerammer,
 • at den resterende del af kommunegarantien på 4,6 mio. kr. findes ved at modregne i kommunens samlede låneramme for 2015,
 • at den resterende anlægsbevilling på 12.491.000 kr. tilbageføres til kassebeholdningen, og
 • at der gives en negativ tillægsbevilling på driftsbudgettet til sundhedshuset på 449.000 kr. i 2016 og de kommende år.
Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 9. marts 2016, pkt. 13:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Til toppen


10. Ansøgning om principgodkendelse vedrørende sammenlægning af boliger


Resume

Sagsforløb: ØK

Boligselskabet Østvendsyssel, afdeling 40, Smedegade 2, Dronninglund ansøger om principgodkendelse vedrørende sammenlægning af nuværende 15 ungdomsboliger til familieboliger.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til, om ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Kuben Management fremsender på vegne af Boligselskabet Østvendsysse,l afdeling 40 ansøgning om principgodkendelse vedrørende sammenlægning af boliger. Der er tale om de nuværende 15 ungdomsboliger i Smedegade 2, Dronninglund under navnet "Den selvejende Institution Smedegadekollegiet” opført i 1990/91.

Boligerne er på nuværende tidspunkt udlejet til Aalborg Kommune, der har opsagt lejeaftalen pr. 1. juli 2016. Fra denne dato er der ikke længere indtægter i afdelingen.

Efterfølgende har boligselskabet undersøgt alternative anvendelsesmuligheder, og har i den forbindelse været i kontakt med Brønderslev Kommune. Kommunen har meddelt, at man kan benytte nogle af boligerne til flygtninge.

Landsbyggefonden har været kontaktet for denne løsning, men finder ikke anledning til at støtte en huslejenedsættelse, idet det er en usikker og kortsigtet løsning, bl.a. ud fra at kommunen ikke vil garantere brug af alle boliger og heller ikke vil garantere for brugen i længere tid.

Landsbyggefonden har derfor foreslået, at boligselskabet udarbejder et forslag, hvor de nuværende boliger sammenlægges til større velfungerende familieboliger, der med den centrale placering i Dronninglund, forventes at blive attraktive.

I den forbindelse anmodes om kommunens anbefaling af dette projekt overfor Landsbyggefonden.

Af fremsendte skitseforslag fremgår, at der med en rimelig økonomi kan etableres gode familieboliger i den eksisterende bygning.

Udgifterne til byggeriet er anslået til 4.299.591 kr.

Det må forventes, at der skal stilles kommunal garanti for hele eller dele af finansieringen, medens det samtidig formodes, at der ikke bliver tale om en kapitaltilførsel.

En anbefaling af ansøgningen om principgodkendelse omfatter ikke godkendelse af økonomiske forpligtelser vedr. projektet.

En evt. økonomisk forpligtelse for Brønderslev Kommune vil først blive fremlagt i forbindelse med behandling af en evt. helhedsplan (skema A).

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender ansøgningen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Planstrategi 2015


Resume

Sagsforløb: FL/ØK/BY

Forslag til planstrategi 2015 forelægger til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Inden udgangen af 2015 skal Byrådet have offentliggjort en planstrategi.

Planstrategien skal indeholde en status på planlægningen siden sidste kommuneplanrevision samt Byrådets strategi for den kommende revision af kommuneplanen. Den nye kommuneplan 2017-2029 skal være vedtaget inden udgangen af 2017.

Af planstrategien skal endvidere fremgå, om den kommende revision vil ske som en total revision af kommuneplanen, eller om der foretages revision af udvalgte temaer/geografiske områder eller om kommuneplanen vedtages uændret i forhold til den gældende kommuneplan 2013-2025.

På baggrund af drøftelserne på byrådets temamøde besluttede Økonomiudvalget på mødet d. 22. april at der skulle fokuseres på 3 områder i det videre planstrategiarbejde:

 • Byroller
 • Energiplanlægning - mål og handling
 • Grønt Danmarkskort for Brønderslev Kommune

I afsnittet "Prioriterede indsatser i den fysiske planlægning" (side 31) er angivet opgaver under hvert af de tre temaer, som foreslås igangsat i medfør af Planstrategi 2015. Opgaverne er følgende:

Byer og Bymønster

 • Flytte- og segmentanalyse
 • Fastlæggelse af nyt bymønster på baggrund af indikatorer for bypotentialer
 • Revision af detailhandelsplanen
 • Revision og arealudlæg til bolig- og erhvervsformål
 • Lokale udviklingsplaner for mindre byer
 • Strategi og handlingsplan – opfølgning på landdistriktspolitikken

Strategisk Energiplanlægning

 • Udarbejdelse af kommuneplantillæg for placering af 1 eller flere biogasanlæg
 • Vedtagelse af målsætninger på energiområdet, herunder på vindenergiområdet og biogasområdet
 • Handlingsplan for initiativer på energiområdet med baggrund i kortlægningsrapporten og nye målsætninger på energiområdet
 • Demonstrationsprojekt – Landsbyenergi i landsbyen Try
 • Projekt for omstilling og besparelser i detailhandelen
 • Projekt for omstilling og energibesparelser i industrivirksomheder

Grønt Danmarkskort

 • Screening af kommunens naturområder
 • Plan for udvalgte indsatsområder med ajourføring af relevante retningslinjer i kommuneplanen

Efter vedtagelse af Planstrategi 2015 skal strategien offentliggøres. Der er ingen krav om egentlig behandling af eventuelle indsendte bemærkninger/kommentarer, men det anbefales at økonomiudvalget behandler disse efter offentlighedsfasens udløb.

Planstrategi 2015 er oprettet som en digital plan og kan ses på følgende link :

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/login/NirasLogin.aspx?ReturnUrl=%2fDKplan%2fDKplanFilter.aspx%3fr%3dt%26k%3dt%26f%3dt%26v%3dt%26a%3dt%26PlanId%3d45&r=t&k=t&f=t&v=t&a=t&PlanId=45

Brugernavn: lokalplaner

Adgangskode: lPlan13 (starter med lille L)

Som bilag er vedhæftet råudskrift af den digitale plan

Forretningsledelsen anbefaler de forslag, der er til opgaver på de 3 indsatsområder, og anbefaler Byrådet at det godkendes.

Der er følgende forslag til genovervejelser/ændringer inden strategien besluttes til endelig godkendelse

 • Der er mange prioritet 1
 • Indsatsen omkring det grønne danmarkskort kan jo blive påvirket af, hvorvidt den nuværende regering beslutter denne opgave omprioriteret. Derfor er det vigtigt, at opgaven bliver beskrevet/præciseret med den vinkel, at det også handler om at få ”ryddet op i” og forenklet de naturtype udpegninger der findes i dag, således det bliver lettere at administrere bl.a. i planlægningssammenhæng.
 • Den fælles indledning (de 11 kommuner og REVUS) skal integreres, således det fremstår mere naturligt, som indledning til planstrategien.
 • En mere ”spids pen” kunne overvejes flere steder.

Efter behandling i Økonomiudvalget vil forslaget blive revideret og fremsendt til Byrådets endelige godkendelse.

Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 11. november 2015, pkt. 10:

Udvalget tilslutter sig Forretningsledelsens anbefalinger og kommentarer.

Der gennemføres fællesmøder med planlæggerne efter gennemskrivning af forslag.

Henning Jørgensen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 9. december 2015:

Der foreligger nu et revideret forslag til Planstrategi 2015. Indholdet er gennemskrevet og tilrettet. Væsentligste ændringer er foretaget i afsnittet "Naturudpegninger" (tidligere Det grønne Danmarkskort), således at det tydeligere fremgår, at arbejdsopgaven hovedsageligt består i at revidere naturudpegningerne og de tilhørende retningslinjer. Endvidere er afsnittet "Prioriterede indsatser i den fysiske planlægning" konkretiseret.

Økonomiudvalget, 9. december 2015, pkt. 20:

Indstilles godkendt.

Byrådet, 16. december 2015, pkt. 18:

Udsættes.

Fraværende:

Bettina Nielsen (Adnan Jedon mødt)

Claus Kongsgaard

Supplerende sagsfremstilling til Byrådets møde den 30. marts 2016:

På Byrådets temadag den 27. januar 2016 blev udkast til Planstrategi 2015 drøftet. På baggrund af diskussionen på temamødet er følgende ændret/tilføjet i afsnittet om et nyt bymønster, side 13:

Tidligere formulering:

Forskellige vilkår, forskellige processer og forskellig fremtid

Allerede nu arbejdes i retning mod et nyt bymønster med tre overordnede kategorier: Udviklingsbyer, bosætningsbyer og landsbyer/landdistrikt. Hver kategori har sin egen agenda for det fremadrettede strategiske arbejde med udvikling.

Ny formulering

Forskellige vilkår, forskellige processer og forskellig fremtid

Allerede nu arbejdes i retning mod et nyt bymønster med tre overordnede kategorier: Udviklingsbyer, bosætningsbyer og landsbyer/landdistrikt. Hver kategori har sin egen agenda for det fremadrettede strategiske arbejde med udvikling. Hvilke byer, der tilhører de forskellige nye kategorier i bymønstret, vil blive afdækket i processen med revision af kommuneplanen. Endvidere vil muligheden for udlæg af nye erhvervsområder ved motorvejen mellem Brønderslev og Øster Brønderslev blive undersøgt.

Endvidere rettes følgende:

I omtalen af udviklingsbyerne slettes benævnelsen ”de tre store”, ligesom ”de nuværende lokalbyer” fjernes fra omtalen af bosætningsbyer.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Stillingtagen til om arealudlæg til forlystelser i kommuneplanen kan fraviges


Resume

Sagsforløb: ØK

Kommuneplanen har fra 2005 indeholdt generelle rammer for, hvor der kan etableres forlystelser, herunder spillehaller.

Der er modtaget en ansøgning om etablering af spillehal ved en eksisterende købmand i Vestergade 69. Butikken ligger udenfor arealudlægget til forlystelser.

Økonomiudvalget anmodes om stillingtagen til ansøgningen.

Sagsfremstilling

Kommuneplanen har fra 2005 indeholdt generelle rammer for, hvor der kan etableres forlystelser, herunder spillehaller. Arealerne er udlagt i en vis afstand fra kirker og børneinstitutioner og omfatter en del af centerområdet i Brønderslev midtby samt nogle erhvervsområder. Der er modtaget en ansøgning om etablering af spillehal ved en eksisterende købmand i Vestergade 69. Butikken ligger uden for arealudlægget til forlystelser i udkanten af et boligområde.

Den generelle ramme for placering af forlystelser , herunder spillehaller var etableret ud fra en ængstelse for, at spillehallerne skulle forstyrre den offentlige orden og lede de unge i fordærv. Denne frygt synes ikke at være så aktuel i dag, hvor de fleste unge kan spille hjemmefra over Internettet.

Fagenheden for Teknik- og Miljø vurderer, at tiden er inde til at overveje om reglerne for placering af spillehaller kan lempes.

I den konkrete tilfælde tjener etableringen af en spillehal, som et supplement til butikkens drift. Opretholdelsen af dagligvareforsyning udenfor bymidten kan ses som en del af de hensyn som planlægningen skal varetage. Hermed får ældre mennesker og andre i butikkens nærområde en dagligvareforsyning, hvor de ikke er afhængige af bil eller anden transport.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgeren, og kommunen kan vælge at fravige kommuneplanen. Af hensyn til reglerne om lige behandling i forvaltningsloven skal kommunen herefter ændre sin praksis fremadrettet. Det betyder, at der skal gennemføres en ændring af kommuneplanen, der tilpasser formuleringen af den generelle ramme og det tilhørende arealudlæg. Hvis der skal meddeles afslag til etablering af spillehal på Vestergade 69, skal der meddeles et forbud efter planlovens § 12 stk. 3.

Der er kommet en indsigelse mod fravigelse af de generelle rammer for forlystelser fra en eksisterende spillehal i Brønderslev midtby, som ligger inden for arealet, der er udlagt til forlystelser.

Nordjyllands Politi har oplyst, at der ikke er modtaget klager vedr. spillehaller.

Fagenheden for Teknik- og Miljø foreslår,

 • at der ikke nedlægges forbud mod etableringen af spillehal i del af den eksisterende dagligvarebutik,
 • at de generelle rammer gennemgås i forbindelse med kommuneplanrevision 2017
 • at det i den mellemliggende tid konkret overvejes, om evt. andre ansøgninger uden for arealudlægget til forlystelser kan ligestilles med den konkrete ansøgning
Personale

Ingen

Beslutning

Godkendt.

Der udarbejdes kommuneplantillæg.

Lene Hansen og Henning Jørgensen er i mod.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Endelig vedtagelse af Midtbyplan for Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Forslag til Midtbyplan for Dronninglund har været i offentlig høring i perioden fra den 31. august 2015 til den 12. oktober 2015, hvor der blev afholdt borgermøde om planen. I høringsperioden er der indkommet 10 høringssvar.

På Økonomiudvalgets møde den 9. december 2015 blev sagen sendt tilbage til Teknik- og Miljøudvalget til yderligere behandling i samarbejde med Midtbyrådet. Denne behandling er gennemført, og sagen genfremsendes til politisk behandling.

Byrådet skal tage stilling til, om midtbyplanen for Dronninglund skal godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Baggrunden for at udarbejde midtbyplanen for Dronninglund er et behov for en ny samlet strategi for midtbyens udvikling samt behovet for et revideret plangrundlag.

Midtbyplanen har været i offentlig høring i perioden fra den 31. august 2015 og til den 12. oktober 2015, hvor der blev afholdt borgermøde om planen. I høringsperioden er der indkommet 10 høringssvar. De indkomne bemærkninger findes samlet beskrevet i ”Samlet høringssvar” og "Høringsdokument".

I midtbyplanen foreslås afgrænsningsområdet til detailhandel indskrænket, for at understøtte det overordnede hovedgreb, der søger at koncentrere aktivitet og handel på og omkring Slotsgade.

Det er vigtigt at fastslå, at den ændrede afgrænsning kun gælder detailhandel, og at dette kun har betydning for den fremtidige anvendelse af berørte ejendomme, såfremt ejer ønsker at nyopføre eller væsentligt ombygge ejendommen til detailhandel. Den hidtil lovlige drift og anvendelse af ejendommene kan uhindret fortsætte. Dette er beskrevet i "Notat Betydning af ændret afgrænsningsområde til detailhandel".

I processen har ejere af ejendomme, der fremover ikke er omfattet af afgrænsningsområdet til detailhandel, været inviteret til møde, hvor betydningen af ændringerne blev gennemgået.

Som følge af indsigelse om fravær af Realskolegrunden (Nord/Syd) i afgrænsningen, og som følge af udvist interesse for området, har fagenheden udarbejdet 2 alternativer for afgrænsning af detailhandelsområde i Dronninglund (Model 1 og 2). Begge forslag er baseret på ændringerne, der har været udsendt i offentlig høring.

I planen er der foreslået nedsat et Midtbyråd til løbende sparring og dialog om byens udvikling. Midtbyrådet bør repræsentere byens foreninger/interesser bredt, og skal fungere som sparringspartner i udviklingen af byen.

Midtbyplanen er en sektorplan, der i sig selv ikke er juridisk bindende. Via efterfølgende kommuneplantillæg fastlægges de planlægningsmæssige ændringsforslag til ændrede rammer og retningslinier i kommuneplanen, der er bindende for kommunens sagsbehandling og lokalplanlægning. Det betyder, at der efter den endelige vedtagelse af midtbyplanen, vil blive fremsendt forslag til kommuneplantillæg for et ændret plangrundlag til politisk behandling.

Det præciseres, at regulering af kommuneplanens retningslinier er at betragte som erstatningsfri regulering, da kommuneplanen ikke er juridisk bindende for borgerne. Der påhviler derfor ikke et økonomisk ansvar på kommunen ved at ændre ved kommuneplanens rammer og retningslinier for afgrænsningsområdet til detailhandel.

Via ansøgning til Kulturstyrelsen og Realdania er Brønderslev Kommune blevet udpeget som deltager i Kulturarvskommuneprojekt III: Fortidens Fremtid. "Kulturarven som potentiale i omstillingsprocesser". Gennem kulturarvskommuneprojektet søges midtbyplanens hovedgreb om koncentration af aktivitet og handel understøttet ved udviklingen af et byrumsprojekt for den centrale del af Slotsgade. Muligheden for at etablere en projektøkonomi til virkeliggørelse af en konkret fysisk omdannelse af Slotsgade, søges undersøgt via diverse ansøgninger, f.eks.om Områdefornyelse i Statens Byfornyelsesprogram eller andre kilder kan anvendes til supplering af nødvendig egen finansiering.

Midtbyplanen er udarbejdet som en digital plan. Klik her for at åbne planen:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?cmsid=13563

Kommunaldirektøren foreslår, at Byrådet tager stilling til,

 • hvorvidt afgrænsningsområdet til detailhandel skal være model 1 eller 2,
 • om Midtbyplanen for Dronninglund kan godkendes på baggrund heraf,
 • nedsætter Midtbyråd til dialog og sparring om midtbyens udvikling, og
 • igangsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg for revision af det planlægningsmæssige grundlag, som følge af midtbyplanens forslag til ændringer af plangrundlag.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 30. november 2015, pkt. 4:

Kommunaldirektørens forslag indstilles godkendt som foreslået - incl. model 2.

Hildo Rasmussen, Hans C. Holst og Knud L. Pedersen ønsker ikke dele af Stationsvej udtaget af midtbyafgrænsningen.

Ole Bruun var fraværende.

Økonomiudvalget, 9. december 2015, pkt. 16:

Tilbagesendes til Teknik- og Miljøudvalget til yderligere behandling i samarbejde med Midtbyråd.

Sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. marts 2016

Siden midtbyplanens seneste behandling i Økonomiudvalget er Midtbyrådet i Dronninglund blevet nedsat. Midtbyrådets virke er defineret i kommissorium godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. januar 2016.

I Fagenheden for Teknik og Miljø har midtbyplanen været genstand for en genbehandling/justering med henblik på, at løse udfordringen med detailhandelsområdets afgrænsning på Stationsvej. Der er udarbejdet et forslag, der har været til debat i Midtbyrådet.

I oplægget fra Fagenheden for Teknik og Miljø inddeles afgrænsningsområdet til detailhandel fremover i to centerområder C1 og C2. C2 er den nordlige del af Stationsvej (nordre for busstationen og til Østre Ringgade). I C2 vil der fremover være forbud mod etablering af dagligvarebutikker, men fortsat mulighed for etablering af udvalgsvarebutikker. Nye dagligvarebutikker må derfor kun etableres inden for C1, der er bymidtafgrænsningen omkring Slotsgade og den sydlige del af henholdsvis Stationsvej og Nørregade - se opdelingen af centerområde på kortbilaget "Bymidtens afgrænsning C1-C2".

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. november 2015 indstilledes Model 2 for afgrænsningsområdet til detailhandel. I Model 2 indgik grunden med den gamle realskole (Nord/syd) i detailhandelsområdet. Siden da har der været henvendelser fra interesserede projektmagere, der bl.a. har haft potentielle dagligvarekæder ude at besigtige grunden. Konklusionen er, at ejendommen ikke er attraktiv for etablering af en ny dagligvarebutik/detailhandel på grund af manglende synlighed og tilkørselsforhold. Med afsæt deri foreslås Realskolegrunden ikke medtaget i afgrænsningsområdet til detailhandel (C1).

Midtbyrådet har afholdt to møder og har behandlet sagen vedr. bymidtens afgrænsning på Stationsvej. Midtbyrådet har vedtaget vedlagte udtalelse til Byrådet vedr. tre elementer, som Midtbyrådet ønsker at fremhæve som særligt væsentlige for bymidtens fremtidige udvikling. Udover de tre elementer er der opbakning til midtbyplanen. De tre elementer er:

 • Afgrænsningsområde til detailhandel opdeles i to områder C1 og C2 - fremtidige dagligvarebutikker kan kun placeres i C1.
 • Den foreslåede primære strøgzone udvides til også at omfatte Nørregade frem til Erantisvej (se kortbilaget "Bymidtens afgrænsning C1-C2")
 • Fremtidig detailhandel skal etableres inden for bymidteafgrænsningen i enten C1 eller C2 og der skal fremover ikke planlægges for lokalcentre til detailhandel samt enkeltstående butikker i Dronninglund

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender Midtbyplanen for Dronninglund med følgende ændringer

 • Afgrænsningsområde til detailhandel opdeles i to områder C1 og C2 som vist på kortbilaget "Bymidtens afgrænsning C1-C2"
 • Den foreslåede primære strøgzone udvides til også at omfatte Nørregade (frem til Erantisvej).

Hvis planen bliver endelig godkendt vil ovenstående ændringer blive tilføjet Midtbyplanen, og der vil blive udarbejdet forslag til kommuneplantillæg, der tilføjer ændringerne til kommuneplanen. Først efter kommuneplantillæggets endelige vedtagelse, er ændringerne bindende for kommunens planlægning.

Teknik- og Miljøudvalget, 7. marts 2016, pkt. 7:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 24 og lokalplan 03-B-14.01 "Boligområde Skelbakken II, Hjallerup"


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Kommuneplantillæg nr. 24 og lokalplan 03-B-14.01 "Boligområde Skelbakken II, Hjallerup" har været i offentligt høring. Der er i høringsperioden modtaget 5 høringssvar.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene skal vedtages endeligt med en række foreslåede ændringer.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 24 og lokalplan 03-B-14.01 giver mulighed for at etablere en ny boligudbygning i Hjallerup Øst. I kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde til boligudvikling på ca. 17,5 ha samt et nyt perspektivområde til yderligere boligudvikling. Lokalplanen omfatter ca. 7,6 ha, der giver mulighed for en konkret boligudstykning til åben-lave boliger samt et mindre område med mulighed for tæt-lave boliger. Planforslagene kan ses her: http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?cmsid=13993

I høringsperioden er der modtaget 5 høringssvar. Fagenheden har i bilaget "Indsigelsesdokument" gennemgået høringssvarene og beskrevet foreslåede ændringer. De primære indsigelsespunkter og ændringsforslag vedrører:

Fjernvarmepligt

I forbindelse med godkendelse af planforslagene tog Byrådet ikke stilling til spørgsmålet om fjernvarmepligt i lokalplanen, men besluttede at udsende planen i høring uden stillingtagen hertil. Byrådet har i mellemtiden haft et temamøde om fjernvarmeudbygning i fremtidige boligområder. Bygherre har i sin indsigelse understreget, at der fortsat ikke ønskes fjernvarmepligt i området.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at lokalplanens bestemmelser om fjernvarme udtages af lokalplanen. I stedet behandles spørgsmålet om fjernvarmepligt via projektgodkendelse efter varmeforsyningsloven. Ved projektgodkendelse efter varmeforsyningsloven skal fjernvarmeværket fremsende en samfundsøkonomisk beregning, der belyser de samfundsøkonomiske konsekvenser ved udbygning af området med fjernvarme. På baggrund af beregningen vil Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til, om der skal pålægges fjernvarmepligt i området. I forbindelse med projektberegningen gennemføres en høring af berørte parter, herunder bygherre.

Sammenlægning af ejendomme

Bygherre ønsker, at der i lokalplanens bestemmelser indarbejdes mulighed for, at der kan ske sammenlægning af grunde til en maksimal størrelse på 2.500 m2 i delområde I og 2.000 m2 i delområde II.

Fagenheden vurderer, at dette ønske ikke kan imødekommes fuldt ud. Kommunen er generelt pålagt en tilbageholdenhed i forhold til arealforbrug og derigennem grundstørrelser. Såfremt ønsket skal imødekommes vurderer fagenheden, at der skal gennemføres en supplerende to ugers høring. I stedet foreslår fagenheden, at der indarbejdes en vejledningstekst, der beskriver mulighederne for at søge om dispensation ved ønsket om sammenlægning af grunde. Herigennem bevarer kommunen samtidigt styringsmulighed for antallet og placering af eventuelle store grunde i området.

Bebyggelse i delområde II

Grundejerforeningen for Skelbakken I har fremsendt en indsigelse vedr. mulighederne for bebyggelse i lokalplanområdets delområde II. Grundejerforeningen er bekymret for, at der gives mulighed for bebyggelse i 2 etager, der sammenbygges i skel, hvilket potentielt kan betyde, at der opføres en massiv bebyggelse i 85 m bredde. Bygherre ønsker at fastholde muligheden for bebyggelse i 2 etager, men foreslår, at der indarbejdes et krav om, at bebyggelsen skal gennembrydes af mindst én passage på minimum 5 meter.

Generelt fastsættes etagehøjden i nye boligområder til 2 etager med mindre særlige forhold taler for en lavere højde. Fagenheden vurderer ikke, at der er særlige forhold, der begrunder en lavere højde i dette tilfælde. Fagenheden kan anbefale bygherres forslag om, at bebyggelsen skal gennembrydes af mindst én passage på minimum 5 meter. I praksis vil det, i det konkrete tilfælde, betyde, at der kan sammenbygges 2-3 boliger.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget vedtager kommuneplantillæg nr. 24 og lokalplan 03-B-14.01 "Boligområde ved Skelbakken II, Hjallerup" endeligt med følgende ændringer:

 • lokalplanens bestemmelser om fjernvarmepligt udtages,
 • lokalplanen § 9.5 ændres fra krav om bøgehække til krav om levende hegn,
 • lokalplanens § 4 suppleres med en vejledningstekst om mulighederne for sammenlægning af ejendomme,
 • lokalplanens § 7 tilføres en bestemmelse om, at såfremt delområde II udnyttes til sammenbygget tæt-lav bebyggelse skal denne gennembrydes af mindst én passage på minimum 5 m,
 • i lokalplanens redegørelse præciseres, at læbælter mod vest skal bevares.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 7. marts 2016, pkt. 6:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Godkendelse af styrelsesvedtægt på skoleområdet


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet anmodes om at godkende forslag til ny styrelsesvedtægt på skoleområdet samt forslag til regler for afholdelse af valg af forældrerepræsentanter.

Sagsfremstilling

Jævnfør folkeskolelovens § 41 skal Byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Jf. § 41 stk. 3, optages i et bilag de beslutninger, som Byrådet har truffet vedrørende skolestrukturen m.v.

Byrådet godkendte den 16. december 2015 forslag til ny styrelsesvedtægt samt udkast til bilag på baggrund af ændret skolestruktur pr. 1. august 2016, til udtalelse i skolebestyrelser og MED-udvalg.

Forslaget til ny styrelsesvedtægt blev udarbejdet i efteråret 2015 på baggrund af beslutningen om ny skolestruktur pr. 1. august 2016. I forbindelse med beslutningen om ny skolestruktur blev der i høringssvarene givet udtryk for forskellige opmærksomhedspunkter, der ville være vigtige at få afklaret i forbindelse med implementering af den nye skolestruktur. På den baggrund blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra skolelederne samt lærerne, hvor disse opmærksomhedspunkter er blevet drøftet med henblik på revision af styrelsesvedtægten samt bilag. Derudover har der været arbejdsmøde i Børne- og Skoleudvalget den 21. oktober 2015.

Det hele er indarbejdet i bilag 1 og bilag 2, der indeholder henholdsvis forslag til ny styrelsesvedtægt samt bilag hertil.

Udtalelser fra skolebestyrelser og medudvalg

Generelt gives der positive tilbagemeldinger fra bestyrelser, MED-udvalg samt lærerkredsen på forslaget til styrelsesvedtægt samt bilag hertil. Der er dog nogle af høringssvarene, der enten indeholder et ønske om præcisering eller justering af enkelte afsnit.

Et eksempel på et område, hvor der er blevet foretaget en præcisering er, at der i sammensætningen af bestyrelse i distrikter med landsbyordning (LBO) skal være repræsentation af henholdsvis medarbejder samt forældre fra børnehavedelen i LBO'en. Dette hænger sammen med folkeskolelovens § 24 stk a, hvor det står skrevet, at der skal kunne træffes en flertalsbeslutning af forældrevalgte fra dagtilbudsdelen, hvis der i bestyrelsen skal drøftes forhold vedr. dagtilbudsdelen. Det betyder, at der skal være to forældre, der repræsenterer denne del. Derudover skal der være en medarbejderrepræsentant fra dagtilbudsdelen. Hvis der skulle være en medarbejderrepræsentant fra undervisningsdelen/SFO'en også, ville der blive en overrepræsentation af medarbejdere fra de undervisningssteder, der har tilknyttet en LBO.

Der har også været et ønske om at præcisere forhold vedr. befordringsgodtgørelse til bestyrelsesrepræsentanterne, så det fremgår, at reglen om at der ikke udbetales befordringsgodtgørelse kun gælder for dem, der ikke er ansat på skolen. Dette er indarbejdet nu.

Samtlige udtalelser vedr. styrelsesvedtægten samt bilaget hertil kan læses i bilag 3.

Den nye styrelsesvedtægt træder i kraft den 1. august 2016 på samme tid som den nye skolestruktur. Umiddelbart efter Byrådets godkendelse af styrelsesvedtægten skal der afholdes nye skolebestyrelsesvalg, så de nye bestyrelser kan tiltræde pr. 1. august 2016.

Regler for valg af forældrerepræsentanter

Jf. skolebestyrelsesbekendtgørelsen er det op til kommunalbestyrelsen at fastlægge regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne. Disse skal godkendes af skolebestyrelserne og skal bl.a. vedrøre:

Fagenheden har fremsendt forslag til regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne, som i perioden fra den 4. februar til den 1. marts 2016 har haft mulighed for at komme med udtalelser. I brevet til skolebestyrelserne fremgik det, at det blev taget som et udtryk for, at bestyrelsen tog forslaget til regler til efterretning, hvis ikke der kom en udtalelse fra bestyrelsen.

Bestyrelsen på Hjallerup Skole har foreslået, at det kommer til af fremgå, at der afholdes ét valgmøde på et af undervisningsstederne i stedet for, at det er frivilligt for valgbestyrelsen, hvorvidt man afholder valgmødet samlet eller afholder det på hvert af undervisningsstederne. Fagenheden vurderer, at det er hensigtsmæssigt fortsat at lade det være op til den enkelte valgbestyrelse, men det er forventningen, at de fleste vil afholde ét samlet valgmøde.

Bortset fra dette har der ikke været nogle indvendinger imod forslaget til regler for afholdelse af valg.

I bilag 4 vedlægges forslaget til regler for afholdelse af valg til skolebestyrelserne.

Fagenheden for Børn og Kulturforeslår, at Byrådet godkender forslag til styrelsesvedtægt på skoleområdet samt regler for afholdelse af valg til bestyrelserne.

Personale

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 8. marts 2016, pkt. 4:

Udvalget foreslår, at der i det fremlagte forslag til styrelsesvedtægt indarbejdes, at

 • der i distrikt Brønderslev Syd vælges fire forældrerepræsentanter fra undervisningssted Søndergades Skole til skolebestyrelsen i stedet for som foreslået tre.
 • der på undervisningsstederne Flauenskjold og Thise også vælges en medarbejderrepræsentant til skolebestyrelsen i henholdsvis distrikt Hjallerup og Brønderslev Nord.

Bettina Nielsen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Kvalitetsrapport på skoleområdet for skoleåret 2014-15


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet anmodes om at godkende kvalitetsrapporten for skoleåret 2014-15 samt de i sagsfremstillingen foreslåede handlinger.

Sagsfremstilling

I kvalitetsrapporten ses tilbage på skoleåret 2014-15. Formålet med kvalitetsrapporten er at give Byrådet et indtryk af, hvordan skoleåret 2014-15 har udformet sig. I forbindelse med vedtagelsen af skolereformen blev der endvidere vedtaget nye rammer og retningslinjer for udarbejdelse af kvalitetsrapporter. Der er lagt op til, at der i højere grad på skole- og skolevæsensniveau sættes fokus på målstyring, jf. bekendtgørelse nr. 698 af 23/06/2014 om kvalitetsrapporter i folkeskolen.Denne kvalitetsrapport er nummer 2 efter den nye bekendtgørelse blev vedtaget. Fremadrettet vil der skulle udarbejdes kvalitetsrapporter hvert andet skoleår.

De tilgængelige resultater i kvalitetsrapporten stammer fra skoleåret 2014-15, der var første skoleår med den nye skolereform. Rapporten har været til udtalelse i skolebestyrelserne. Udtalelserne er vedlagt som bilag 2.

Samlet helhedsvurdering af kvaliteten på skoleområdet i Brønderslev Kommune

I kvalitetsrapporten afsnit 6 er der en samlet helhedsvurdering af kvaliteten på skoleområdet samt forslag til handlinger. Det er dog vigtigt at understrege, at kvalitet på skoleområdet ikke altid kan måles og fremstilles på skrift; i sidste ende handler det om, hvordan man i dagligdagen formår at få det bedst mulige udbytte for alle elever, uanset udgangspunkt.

På baggrund af data i kvalitetsrapporten samt skoleudviklingssamtalerne i december 2015, er det dog fagenhedens samlede vurdering, at skolerne i Brønderslev Kommune i høj grad leverer en god kvalitet med de ressourcer, der anvendes på området (beskrevet i afsnit 8). På langt de fleste områder, der er målfastsat i skolereformen, ligger skolerne i Brønderslev Kommune mindst på niveau med landsgennemsnittet eller bedre. Dette må bl.a. tilskrives en meget stor arbejdsindsats af både ledere og medarbejdere i skolevæsenet. Der er naturligvis forskel på, på hvilke områder, de enkelte skoler leverer de bedste resultater.

I kvalitetsrapportens datadel (afsnit 9-15) vil resultaterne i Brønderslev Kommunes skolevæsen blive udfoldet med diverse grafer og kommentarer fra fagenheden.

Samlet set er det tilfredsstillende, at der generelt set leveres gode resultater, uanset om der er tale om:

 • Karaktergennemsnit ved afgangsprøverne
 • Elevernes trivselsmåling
 • Elevernes resultater ved de nationale tests
 • Udviklingen i kompetencedækning
 • Overgang til ungdomsuddannelse

Der er i Brønderslev Kommune tale om et godt udgangspunkt for det videre arbejde med de nationale målsætninger, der er i skolereformen og de nye lokale skolepolitiske målsætninger. Disse blev godkendt af Børne- og Skoleudvalget den 1. december 2015.

Udover de positive elementer, som fagenheden finder i dels data i kvalitetsrapporten samt i skoleudviklingssamtalerne, så er det samtidig vigtigt at anerkende og huske på, at der på skoleområdet er tale om store forandringer, både indholdsmæssigt, strukturelt og kulturmæssigt, hvilket fordrer, at der fra både fagenhedens og politisk side må foretages en prioritering af, hvilke initiativer, der sættes i værk. Skolerne står netop nu overfor en større strukturel ændring med etablering af 4 skoledistrikter i kommunen. Det er fagenhedens vurdering, at de nye lokale skolepolitiske målsætninger kan være med til at forene flere af de elementer, der ligger i både visionen på skoleområdet, Projekt Udvikling I Fællesskaber samt skolereformen, således at fokus de næste to skoleår kan være på at få arbejdet med disse lokale målsætninger på alle niveauer i organisationen.

Forslag til handlinger på baggrund af kvalitetsrapporten

Nedenfor, samt i afsnit 6 i kvalitetsrapporten, fremstilles forslag til indsatser, som vil bidrage til yderligere udvikling af skolerne i relation til både skolereformens målsætninger såvel som de lokal politiske målsætninger. Indsatserne tager både udgangspunkt i kvalitetsrapportens data samt de dialoger, fagenheden har haft med elever, medarbejdere, bestyrelser og ledere i forbindelse med skoleudviklingssamtalerne i december 2015.

1. Udarbejdelse af principper for dialoger om elevernes og skolens resultater

Med henvisning til afsnit 4, der beskriver en status i forhold til sidste års handlinger, foreslås det, at Byrådet godkender, at der lokalt i henholdsvis skolebestyrelser og MED-udvalg skal udarbejdes principper og retningslinjer for, hvordan data og resultater på elev- og skoleniveau anvendes som dialog for udvikling af den pædagogiske praksis på skolerne. Dette har været drøftet på skoleudviklingssamtalerne i december, og alle parter giver udtryk for, at det giver god mening at tage fat på disse drøftelser i de kommende 4 skolebestyrelser.

2. Større inddragelse af elevernes stemmer i udviklingen af skolerne

Et af elementerne i den nye skolereform handler om at øge elevinddragelsen i forhold til udviklingen af skoledagen. Det er fagenhedens vurdering, at netop elevinddragelse kan bidrage til at kvalificere hverdagen og læringsudbyttet for eleverne. Der er ingen tvivl om, at mange af skolerne i Brønderslev Kommune allerede inddrager eleverne i en eller anden grad i hverdagen, men det er anbefalingen, at man lokalt i hver af de 4 nye skolebestyrelser får udarbejdet principper for, hvordan man arbejder med elevinddragelse i hverdagen i de enkelte skoledistrikter. Det vil være oplagt, at dette emne tages op i bestyrelserne samtidig med, at de skal forholde sig til principperne for håndtering af lokale elevråd, jf. den reviderede styrelsesvedtægt, der behandles politisk i marts 2015.

3. Fælles tværfagligt blik på håndtering af fravær hos eleverne

Der er i Brønderslev Kommune generelt et forholdsvist lavt elevfravær. Som det fremgår i afsnit 11.2, er der dog især på 8. og 10. årgang et elevfravær, der ligger en smule over landsgennemsnittet. På baggrund af disse data samt skoleudviklingssamtalerne i december 2015, foreslår fagenheden, at der i løbet af 2016 bliver igangsat initiativer med det formål at få arbejdet på at minimere elevfraværet. Da der ofte kan være mange forskellige årsager til, at nogle elever ikke møder op i skole, vil det være oplagt at se på problemstillingen og mulige løsninger i et tværfagligt blik, hvor der bliver en fælles tilgang til håndteringen af fravær samt et godt samarbejde mellem især skoleområdet, PPR samt Børne- og Familieafdelingen.

Fagenheden for Børn og Kultur er tovholder i forhold til at få igangsat de nødvendige initiativer i løbet af 2016 med henblik på ovenstående.

Udtalelser fra skolebestyrelserne

Kvalitetsrapporten har været til udtalelse i skolebestyrelserne i perioden fra den 12. januar til den 19. februar 2016.

Udtalelserne er samlet vedlagt som bilag.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender kvalitetsrapporten for skoleområdet samt de i sagsfremstillingen foreslåede handlinger.

Personale

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 8. marts 2016, pkt. 6:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt.

Bettina Nielsen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


17. Boligmedarbejder på Integrationsområdet


Resume

Sagsforløb: FL/BE/ØK/IR

Boligplacering af flygtninge er blevet en stadig større udfordring for Integrationsgruppen. Brønderslev Kommune skal modtage 129 flygtninge i 2016. Dertil kommer familiesammenførte.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til opnormering med en boligmedarbejder.

Sagsfremstilling

Boligplacering af flygtninge er blevet en stadig større udfordring for Integrationsgruppen, hvilket skyldes flere forhold.

Antallet af små lejligheder til lav husleje er væsentlig indskrænket. I forbindelse med den fysiske helhedsplan for Boligforeningen PM´s afd. 11 stillede Landsbyggefonden krav om lysindfald fra 2 sider. Det betød, at mange 1 værelses lejligheder blev nedlagt. Lige nu boligplaceres enlige mænd i midlertidig bolig på Aldersro i Flauenskjold, som således hele tiden er fuld belagt. Enlige kvinder boligplaceres ikke der, og det er en udfordring at finde billige boliger til disse. Her inddrages det private boligmarked og der søges på portaler m.m.

Pr. 1. september 2015 er der indført integrationsydelse, hvilket er en noget lavere ydelse, end den ydelse flygtninge tidligere har fået. Der er således ikke så mange lejemål, som flygtningene har råd til at blive boligplaceret i.

Der er truffet en politisk beslutning om, at flygtningene skal boligplaceres i hele kommunen. Da der ikke er så mange almennyttige boliger i den østlige del af kommunen og i de små byer, betyder det, at boligmedarbejderen skal indgå samarbejde med et stort antal private udlejere. Dette kræver et langt større arbejde, end når man samarbejder med en boligforening. Den private udlejer har brug for langt mere råd og vejledning i forbindelse med udlejningen. Der søges hjælp til fastsættelse af husleje, udarbejdelse af huslejekontrakter, usikkerhed omkring målgruppen, spørgsmål omkring procedure i forbindelse med § 70 garanti, spørgsmål og møder omkring indflytning mm. Dertil kommer, at der anvendes langt mere transporttid, når boligmedarbejderen skal besøge udlejere i hele kommunen.

Endelig modtager Integrationsafdelingen en del henvendelser efter boligplaceringen omkring dels dårlige boliger og dels fra udlejere, som ikke mener, at borgerne lufter tilstrækkeligt ud.

Integrationsafdelingen har 1 medarbejder ansat til at varetage boligplaceringen. Denne medarbejder er ansat i et fleksjob og arbejder 20 timer om ugen. I og med at boligplaceringsopgaven er blevet væsentlig mere omfattende, er der behov for at få øget ressourcerne til denne opgave.

For at imødekomme opgaverne med de mange flygtninge og familiesammenførte, er integrationsgruppen i gang med en omorganisering af arbejdsopgaver, således at ressourcerne anvendes mest optimalt, og således at der er et øget fokus på den beskæftigelsesmæssige indsats.

Personale

Der ønsket ansat en boligmedarbejder.

Økonomi

Der kan ikke umiddelbart anvises finansiering til ansættelse af en boligmedarbejder. Puljerne, som kommunerne fik som en del at kommuneaftalen, er der budgetteret med.

Indstilling

Forretningsledelsen, 1. marts 2016, pkt. 7:

Forretningsledelsen anser besættelse af stillingen som vigtig i forhold til at sikre en decentral boligplacering.

Det skal understreges, at de puljer på 200 + 125 mio. kr., som kommunerne fik som en del af kommuneaftalen for 2016, skulle anvendes til øgede administrative udgifter på integrationsområdet.

De administrative udfordringer, som stillingen er et udtryk for, tages med i det samlede oplæg til Byrådets strategidag.

Lene D. Faber var fraværende.

Beskæftigelsesudvalget, 7. marts 2016, pkt. 11:

Indstilles til godkendelse – der udarbejdes notat med oplysning om personalenormeringen på Integrationsområdet generelt.

Hans Christian Holst og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Medarbejderen finansieres indenfor området

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


18. Forberedelse af møder i KKR m.m.


Resume

Sagsforløb: ØK

Forberedelse/opfølgning vedrørende møder i bl.a. KKR.

Sagsfremstilling

Lene Hansen har anmodet om en drøftelse af følgende i Økonomiudvalget:

"Hvordan sikrer vi tilbagemeldinger og kommunikation imellem forvaltning og politikere, mellem politikere indbyrdes og mellem direktører indbyrdes, når dagsordener fra f.eks. KKR tilgår de udpegede deltagere?

Personale

Ingen.

Beslutning

KKR medlemmer tager løbende drøftelser.

Arne M. Jensen var fraværende.

Til toppen


19. Invitation til venskabsbybesøg 1.-3. september 2016 i Nässjö


Resume

Sagsforløb: ØK

Stillingtagen til deltagelse i venskabsbybesøg i Nässjö i dagene 1.-3. september 2016.

Sagsfremstilling

Nässjö Kommun fremsender invitation til venskabsbysøg i Nässjö i dagene 1.-3. september 2016 for venskabskommunerne Eidsberg, Brønderslev og Nässjö.

Økonomiudvalget anmodes om stillingtagen til deltagelse i venskabsbybesøget. Navne på deltagere i besøget skal oplyses til Nässjö Kommun inden den 1. august 2016.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Tilmelding til Mona Jensen.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


20. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling
 • Ansøgning om sponsorat, Brønderslev Floorball Club
 • Opfordring fra Dronninglund Borgerforening om genåbning af Borgerservice på Dronninglund Rådhus i juli måned og fremadrettet
 • Svar fra Justitsministeriet på Brønderslev Kommunes henvendelse vedrørende placering af kommende politiskole
Beslutning

Taget til efterretning.

Punktet vedr. genåbning af Borgerservice tages på som punkt på næste byrådsmøde efter ønske fra Bendt Danielsen.

Arne M. Jensen var fraværende.

Til toppen


21. Lukket punkt: Anlægsbevilling til forlængelse af vej


Til toppen


22. Lukket punkt: Branding 2016


Til toppen


23. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer


Til toppen


24. Lukket punkt: Fremtidig organisering og opgavefordeling


Til toppen


25. Lukket punkt: Orientering om personalesager


Til toppen


26. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 17. marts 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer