Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 24. august 2016
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Karsten Frederiksen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 2/ Halvårsregnskabet pr. 30.06.2016


Resume

Sagsforløb: ØK /BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet halvårsregnskab og budgetopfølgning 2 pr. 20. juni 2015, der udover skøn over udviklingen i budget 2016 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2017.

Budgetopfølgningen viser et forventet netto mindreforbrug på i alt -7,275 mio. kr. for hele 2016.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2016, som også udgør halvårsregnskabet jf. lov om kommunernes styrelse.

Halvårsregnskabet er tænkt som et styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Godkendelsen skal ske senest på 1. møde i september måned og inden 1. behandling af næste års budget.

Halvårsregnskabet danner endvidere udgangspunkt for en vurdering af forslag til udvidelser og reduktioner i budget 2017 på de enkelte politikområder.

Halvårsregnskabet viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser:

I 1.000 kr.

Overførselsudgifter

Serviceudgifter

Netto

Økonomiudvalget, finansiering

-849

Økonomiudvalget

0

450

450

Børne- og Skoleudvalget

0

774

774

Fritids- og Kulturudvalget

0

0

0

Beskæftigelsesudvalget

-13.500

0

-13.500

Ældreomsorgsudvalget

0

5.400

5.400

Social- og Sundhedsudvalget

0

0

0

Teknik- og Miljøudvalget

0

450

450

I alt

-13.500

7.074

-7.275

Direktionen den 9. august 2016:

Det samlede driftsresultat har positiv udvikling i forhold til korrigeret budget.

På serviceområdet finder Direktionen det positivt, at antal anbringelser og økonomi for udsatte børn og unge er for nedadgående. Ældreområdets økonomi er presset af henholdsvis demografi samt af muligheden for at kunne vælge plejehjemplads i andre kommuner. Dette pres vil også kunne forventes fremover, hvorfor regulering af visitations serviceniveau kan blive nødvendigt for at opretholde balance i forhold til budget.

Direktionen anbefaler, at 2. budgetopfølgning tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 15. august 2016:

Taget til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget den 15. august 2016:

Taget til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget den 16. august 2016:

Taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget den 17. august 2016:

Udvalget ønsker - i lyset af udgiftsstigningen til ambulant psykiatri - belyst, om der er udfordringer med at få diagnosticeret flygtninge indenfor den refusionsdækkede periode.

Udvalget ønsker belyst, hvordan vejledningens forudsætning om holdtræningsomfang for vederlagsfri fysioterapi kan imødekommes. Sagen ønskes løftet i samarbejde med andre nordjyske kommuner, evt. via KKR.

Fritids- og Kulturudvalget den 18. august 2016:

Udvalget er tilfreds med, at der er styr på økonomien på udvalgets område og tager opfølgningen til efterretning.

Ældreomsorgsudvalget den 18. august 2016:

Udvalget er opmærksom på, at der er en økonomisk udfordring på Frit-valg området som følge af flere udskrivninger fra sygehuse m.v., og at dette bør indregnes i budgetlægningen for 2017.

Emma Lyng Svensson var fraværende.

Direktionens medlemmer vil deltage under punktet.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Udvalgene forventes at arbejde for at minimere serviceudgiftsoverskridelserne.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Regulering vedrørende lovændringer fra lov- og cirkulæreprogram 2017, DUT kompensation 2016


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY

På lov-og cirkulæreprogrammet 2017 er der en række lovgivningsændringer, der har konsekvenser i 2016.

Brønderslev Kommune får nedsat bloktilskuddet i 2016 med 3,032 mio. kr. som følge af disse lovændringer.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal meddeles en negativ tillægsbevilling på 3,032 mio. kr..

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune får nedsat bloktilskuddet i 2016 med 3,032 mio. kr. som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2017.

Den væsentligste ændring ses på politikområde 501 Beskæftigelse og kontante ydelser, hvor der samlet skal tilbagebetales 3,959 mio. kr. som følge af to store lovgivningsændringer.

Konsekvenserne ved de enkelte lovændringer fordeler sig på politikområder jf. bilag.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal meddeles en tillægsbevilling på disse korrektioner.

Desuden er der en række lovgivningsmæssige korrektioner, som fejlagtigt ikke var medtaget til fagudvalgenes behandling af korrektioner til budget 2017. Disse korrektioner fremgår nederst af bilaget og vil blive indarbejdet som korrektioner under lovgivningsændringer i budgetoplægget til budget 2017.

Økonomiafdelingen foreslår, at Byrådet meddeler en negativ tillægsbevilling på 3,032 mio. kr. fordelt på politikområderne jf. vedlagte bilag.

Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 9. august 2016, pkt. 7:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles bevilget.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Forslag til udvidelser og reduktioner til basisbudget 2017


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget skal beslutte, hvilke forslag til ændringer fra fagudvalg og Økonomiudvalg, der skal indarbejdes i basisbudget 2017.

Sagsfremstilling

Ifølge principper for udarbejdelse af budget 2017 udarbejder Økonomiafdelingen forslag til udvidelser og reduktioner. Disse er behandlet i fagudvalgene på møderne i august måned, hvor fagudvalgene har indstillet, hvilke af forslagene, der ønskes indarbejdet til 1. behandling i budgettet.

Med henblik på at sikre et øget politisk ejerskab til ændringerne er det besluttet, at korrektionerne får en meget grundig behandling efterfølgende i Økonomiudvalget, efter at disse har været behandlet i fagudvalget.

Fagudvalgenes skemaer er opbygget således, at øverste linje viser politikområdets budget for 2017 i 2017-niveau, dvs. efter der er foretaget en løn- og prisregulering. Endvidere er udgangspunktet også allerede korrigeret for de ændringer, der blev vedtaget i overslagsårene i budget 2016 samt for evt. byrådsbeslutninger i første halvår af 2016 med økonomiske konsekvenser for 2017. Herudover indgår en sum over de omplaceringer, der er foretaget mellem politikområderne. Disse omplaceringer er samlet udgiftsneutrale for kommunen under ét, og der er således tale om nogle rent administrative omplaceringer, f.eks. fordeling af lønpuljer.

Herefter tillægges øvrige budgetændringer. Det er disse ændringer udvalgene har behandlet. Hver af de øvrige ændringer indgår som en selvstændig linje i skemaet og vil indgå enten under

 • Lovgivningsændringer
 • Forslag til ændringer, overførselsudgifter
 • Forslag til ændringer, serviceudgifter

For Økonomiudvalget er summen af ændringsforslag pr. politik område i 2017 i hele 1.000:

101

20

102

2.020

103

0

104

0

106

-435

Økonomiafdelingen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter, hvilke af ændringerne, der anbefales indarbejdet til 1. behandling af budget 2017.

Beskæftigelsesudvalget den 23. august 2016:

Det indstilles, at de foreslåede korrektioner indarbejdes.

Det indstilles endvidere, at politikområde 505 flyttes fra Beskæftigelsesudvalget til Ældreomsorgsudvalget / Social- og Sundhedsudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget den 15. august 2016:

Det indstilles, at følgende udvidelser indarbejdes i basisbudget 2017:

NT’s budgetforslag, der medfører en korrektion forhold til Brønderslev Kommunes basisbudget på 1.288.000 kr. i 2017 (i overslagsårene er beløbene anderledes jf. Vedhæftede bilag)

Byggesagsgebyr – Basisbudgettet er for højt og medfører en korrektion på 360.000 kr.

Børne- og Skoleudvalget den 16. august 2016:

Udvalget kan anbefale de angivne tilpasninger af budgettet. Udvalget er opmærksom på, at der stadig arbejdes med at præcisere børnetallet og den tilhørende økonomi på dagtilbudsområdet.

Social- og Sundhedsudvalget den 17. august 2016:

De forelagte korrektioner ønskes indarbejdet i budgettet.

Fritids- og Kulturudvalget den 18. august 2016:

Til efterretning.

Ældreomsorgsudvalget den 18. august 2016:

Korrektionerne indstilles indregnet i budgettet.

Emma Lyng Svensson var fraværende.

Direktionen deltager under dette punkt.

Beslutning

Korrektioner godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Bloktilskudsfinansierede aktiviteter


Resume

Sagsforløb: ØK/ÆO/BS

3 områder bliver fremover overført fra finansiering via puljetildeling og direkte aktivitetsbestemt tilskud til generelt bloktilskud. Disse aktiviteter er derfor ikke udgiftsført i basisbudget.

Dette fremlægges til Økonomiudvalget orientering og drøftelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med aftalen mellem regeringen og KL blev der aftalt 3 områder, hvor tidligere puljetildeling eller direkte aktivitetstilskud er ændret til generelt bloktilskud.

Det betyder, at der skal tages specifik politisk stilling til, hvorvidt disse aktiviteter skal fortsætte og i evt. hvilket omfang i de fremtidige budgetter.

Konsekvensen heraf er, at aktiviteterne ikke er udgiftsført i basisbudget for 2017 og overslagsårene.

De 3 områder er:

Omlægning af pulje til pædagogisk personale:

I forbindelse med Finansloven for 2015 blev det aftalt, at der årligt i 2015 og 2016 skulle afsættes 250 mio. kr. til at finansiere mere pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Midlerne er i 2015 og 2016 fuldt ud blevet udmøntet gennem en ansøgningspulje.

I forbindelse med aftalen mellem Regeringen og KL er det aftalt, at beløbet overføres fra finansloven og til at være en del af bloktilskuddet, hvilket betyder, at det fra 2017 indgår i kommunens bloktilskud.

Brønderslev Kommunes andel udgør 1.575.000 kr. Beløbet er ikke indlagt i budgetforslaget til budget 2017. Dvs. der i forbindelse med budgetdrøftelserne skal tages stilling til, hvorvidt ordningen skal fortsætte fremadrettet, og der skal i givet fald afsættes midler hertil i budgetforslaget.

Klippekort til personlig og praktisk hjælp på ældreområdet.

Med vedtagelsen af Finanslov 2015 blev Brønderslev Kommune tilført puljemidler til implementering af en klippekortsordning med det formål at skabe øget livskvalitet hos de svageste modtagere af personlig og praktisk hjælp i form af hjælp til opgaver, der ellers ikke ville være blevet bevilget hjælp til fx ledsagelse, sociale aktiviteter eller praktiske opgaver i hjemmet.

I forbindelse med aftalen mellem Regeringen og KL er det aftalt, at beløbet overføres fra finansloven og til at være en del af bloktilskuddet, hvilket betyder, at det fra 2017 indgår i kommunens bloktilskud. I alt er der overført 150 mio. kr. fra finansloven til bloktilskuddet.

Brønderslev Kommunes andel udgør 945.000 kr. Beløbet er ikke indlagt i budgetforslaget til budget 2017. Dvs. der i forbindelse med budgetdrøftelserne skal tages stilling til, hvorvidt ordningen skal fortsætte fremadrettet, og der skal i givet fald afsættes midler hertil i budgetforslaget.

Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen

I forlængelse af Aftale mellem Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af 2. juni 2016 om styrket indsats for den ældre medicinske patient fordeles i årene 2016-2018 et statsligt tilskud til kommunerne til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen. Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Brønderslev Kommunes andel hertil er 360.000 kr. i 2016, 696.000 kr. i 2017 og 959.000 kr. i 2018. Der er ikke afsat midler i 2019 og 2020. Beløbet er ikke indlagt i budgetforslaget til budget 2017. Dvs. der i forbindelse med budgetdrøftelserne skal tages stilling til, hvorvidt der skal afsættes midler hertil i budgetforslaget.

Sagen forlægges til orientering og drøftelse.

Direktionens medlemmer vil deltage under punktet.

Beslutning

Oversendes til budgetforhandlingerne.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


7. Kvartalsmøde med Direktionen


Resume

Sagsforløb: ØK

Drøftelse af sager af aktuel politisk og administrativ betydning.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 22. oktober 2014 gennemføres kvartalsvise orienteringsmøder mellem Økonomiudvalget og Direktionen, hvor der bliver orienteret om sager, der har aktuel politisk eller administrativ betydning.

Emneliste er fremsendt til Økonomiudvalgets medlemmer.

Kommunaldirektøren anbefaler, at drøftelse gennemføres.

Direktionens medlemmer vil deltage under punktet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Drøftelse gennemført.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


8. Regnskab 2015 - Revisionsberetning


Resume

Sagsforløb: DIR/BE/BS/ØK/BY

Kommunens revisionsselskab har fremsendt revisionsberetning for årsregnskabet 2015.

Hovedkonklusionen er, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Brønderslev Kommunes aktiver, passiver og finansielle forhold.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, som skal besvares overfor tilsynsmyndigheden.

Revisionsberetningen fremsendes til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes revisionsselskab PwC har fremsendt revisionsberetning på baggrund af revision af årsregnskabet for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. PwC har afgivet én samlet beretning, der både dækker det samlede årsregnskab samt sociale-, beskæftigelses- og integrationsområder.

Revisionsselskabets konklusion på baggrund af den gennemførte revision er følgende:

"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis".

Revisionsselskabet oplyser endvidere, at:

"Det er vores opfattelse, at det fremlagte regnskabsmateriale generelt har været af god kvalitet. Revisionen har løbende givet anledning til drøftelser, anbefalinger og aftaler med forvaltningsledelserne, som er rapporteret i administrative notater. Det er vores opfattelse, at vores noter, spørgsmål og anbefalinger er modtaget positivt og behandlet seriøst".

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet

 • godkender revisionsberetningen til årsregnskabet for 2015 for Brønderslev Kommune,
 • godkender årsregnskabet for 2015 endeligt
Indstilling

Direktionen, 28. juni 2016, pkt. 5:

Revisionsberetning anbefales godkendt.

Beskæftigelsesudvalget, 15. august 2016, pkt. 8:

Fagforvaltningens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Hans Christian Holst var fraværende.

Børne- og Skoleudvalget, 16. august 2016, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Frigivelse af rådighedsbeløb - energirenoveringer


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive resterende 1.000.000 kr. til fortsættelse af arbejdet med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger uden for ESCO i kommunale ejendomme i 2016 samt til energirenovering på Brønderslev Produktionsskole.

Sagsfremstilling

I det kommunale anlægsbudget for 2016 er der afsat 1.000.000 kr. til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger uden for ESCO.

De 250.000 kr. af anlægsbudgettet foreslås anvendt til optimering af belysningsanlæg, vand, varmeanlæg samt energistyring på Brønderslev Produktionsskole Søndergade 25, Brønderslev. Da Brønderslev Produktionsskole selv betaler energiudgifterne, foreslår Ejendomsservice, at der udarbejdes en tilbagebetalingsaftale af investeringen.

For at kunne arbejde med energibesparende foranstaltninger - som både udspringer af energimærkninger, energitiltag i forbindelse med fjernaflæsning, belysning og varmestyring på skoler og børnehaver samt andre relevante energitiltag - vil det være nødvendigt med frigivelse af resterende 1.000.000 kr. for 2016.

De besparelser der opnås, indgår i den årlige Klimarapport, som er en del af aftalen med Danmarks Naturfredningsforening.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet frigiver resterende 1.000.000 kr. til fortsættelse af arbejdet med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i Kommunale ejendomme i 2016 samt til energirenovering på Brønderslev Produktionsskole.

Personale

Ingen

Økonomi

Ejendomsservice har foretaget en beregning af tilbagebetalingstiden på det ovenfor anførte projekt på Produktionsskolen på 6,8 år. Der er udarbejdet aftale om tilbagebetaling af investeringen på en periode over 7 år, dog med mulighed for ekstraordinære afdrag.

Beslutning

Indstilles frigivet.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


10. Vinduesudskiftning på kommunale ejendomme


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om en anlægsbevilling på i alt 840.000 kr. fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse i 2016 til vinduesudskiftning på Klokkerholm Børnehave og udskiftning af vinduespartier på Hjallerup Skole.

Sagsfremstilling

Ejendomsservice har efter gennemgang af trævinduer på henholdsvis Klokkerholm Børnehave samt vinduespartier i træ på SFO-fløjen på Hjallerup Skole konstateret, at disse er i særdeles dårlig stand og under nedbrydning. Ligeledes har disse bygningsdele en dårlig isoleringsevne rent kuldemæssigt på grund af alder og en uddateret opbygning, hvilket resulterer i en dårlig komfort i rummene med kuldenedfald og trækproblemer.

Opretningen vil bestå i at udskifte vinduerne på Klokkerholm Børnehave til mere vedligeholdelsesfrie træ-/aluvinduer. På Hjallerup Skole vil partierne ligeledes blive udskiftet til vinduer i træ-/alu, og vægopbygningen til en ny isoleret skelletkonstruktion med en vedligeholdelsesfri facadeplade yderst.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet frigiver henholdsvis 320.000 kr. til vinduesudskiftning på Klokkerholm Børnehave, samt 520.000 kr. til udskiftning af vinduespartier på Hjallerup Skole fra anlægspuljen afsat i anlægsbudgettet til bygningsvedligeholdelse af kommunale bygninger i 2016. Herefter vil der være 898.000 kr. tilbage i anlægspuljen 2016.

Personale

Ingen.

Økonomi

Anlægsbudgettet til Bygningsvedligeholdelse incl. AT-påbud er i 2016 på 7,2 mio. Frigives beløbene på 320.000 kr. og 520.000 kr. er der 898.000 kr. tilbage af puljen.

Beslutning

Indstilles frigivet.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


11. Frigivelse af anlægsbevilling til energirenovering af gadebelysning i 2017


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet godkendte den 16. december 2015 tilbud vedrørende energirenovering af kommunens gadebelysning med en renoveringsplan over 4 år i perioden 2016-2019. Byrådet frigav 2,4 mio. kr. til energirenovering af gadebelysningen i 2016. Det blev på byrådsmødet aftalt, at finansieringen af energirenovering for de næste 3 år skulle indgå i budget 2017 forhandlingerne.

Byrådet skal tage stilling til finansieringen af den resterende renoveringsudgift fordelt over de næste 3 år. Den resterende renoveringsudgift udgør ifølge den tidligere udarbejdede 4 årige renoveringsplan 6,874 mio. kr. fordelt med 2,291 mio. kr. pr. år. I budget 2016 er der for samme budgetperiode årligt afsat årligt 1,2 mio. kr. til energirenovering af kommunens gadebelysning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 16. december 2015 tilbud vedrørende energirenovering af kommunens gadebelysning med en renoveringsplan over 4 år i perioden 2016-2019.

Byrådet frigav 1,2 mio. kr. fra anlægskontoen i 2015 og 1,2 mio. kr. fra anlægsbudget 2016 til energirenovering af gadebelysningen i 2016 og besluttede, at spørgsmålet om finansiering af renoveringsudgifterne for perioden 2017-19 skulle indgå i budget 2017 forhandlingerne.

På baggrund af en udarbejdet 4-årig renoveringsplan med 15-årige afdragslån og beregnede resterende renoveringsudgifter for perioden 2017-19 på 6,874 mio. kr., skal Byrådet tage stilling til finansieringen af denne renoveringsudgift fordelt over de næste 3 år. I budget 2016 er der for samme budgetperiode afsat årligt 1,2 mio. kr. til energirenovering af kommunens gadebelysning.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at den 4 årige renoveringsplan gennemføres for at opnå den ønskede energibesparelseseffekt ved, at der i årene 2017-2019 afsættes 2,291 mio. kr. om året til energirenovering i stedet for det nuværende årlige beløb på 1,2 mio. kr. Merudgiften vil eventuelt kunne finansieres ved optagelse af lån til energibesparende foranstaltninger, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Der er udarbejdet en afdækningsbeskrivelse til budget 2017 på 400.000 kr. i energibesparelse. Det er en forudsætning for denne afdækning, at anlægsbudgettet hæves til 2,291 mio. kr. årligt.

Personale

Ingen.

Økonomi

I budget 2017 - 2019 er der afsat 1,2 mio. kr. årligt til energibesparende foranstaltninger - gadelys.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 15. august 2016, pkt. 11:

Fagforvaltningens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Emma Lyng Svensson var fraværende.

Beslutning

Oversendes til budgetforhandlingerne.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Ansøgning til Digitaliseringspulje for ”Smart klik”


Resume

Sagsforløb: DF/DIR/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af 297.000 kr. fra digitaliseringspuljen til implementering af ressourcestyringsværktøjet ”Smart klik”.

Sagsfremstilling

Ideen til dette ressourcestyringsværktøj udspringer i et stort ønske om at kunne servicere politikere og ledelse med valide tal hurtigt, nemt og præcist. I dag foregår alt time/sags registrering og ressourcestyring på papir.

Vej & Parks digitale strategi er løbende at indsamle data fra udførte projekter for at kunne bygge fremtidige beslutninger på erfaringer og faktiske tal, fremfor mavefornemmelser og ”sådan plejer vi at gøre”. ”Smart klik” er et gennemprøvet system, der arbejder sammen med Opus og fungerer i flere andre kommuner med Opus som økonomisystem, bl.a. Frederikshavn Kommunes Park & Vej, som er besøgt i forbindelse med udvælgelsen af systemet.

Systemet forventes at være fuldt implementeret til nytår, hvis midlerne bliver frigivet inden sommerferien.

Økonomi

Bevilges beløbet på 297.000 kr., er der 3.181.352 kr. tilbage af puljen.

Indstilling

Digitaliseringsforum, 23. juni 2016, pkt. 5:

Digitaliseringsforum anbefaler frigivelse af midler til "Smart klik".

Carina Lassen og Sanne Riger var fraværende.

Direktionen, 28. juni 2016, pkt. 9:

Anbefales til frigivelse fra puljen.

Beslutning

Indstilles frigivet.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. NT regnskab 2015, budgetopfølgning 2016 og budgetforslag 2017


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Nordjyllands Trafikselskab, NT, fremsender til orientering årsrapport 2015 med godkendt regnskab 2015, rapport over budgetopfølgning for 2016 samt høring af budgetforslag for 2017. Bemærkninger til budgetforslaget skal være NT i hænde senest den 25. august 2016. NT er søgt om udsættelse af høringssvaret til efter Byrådets møde den 31. august 2016.

Byrådet skal tage stilling til det fremsendte budgetforslag for 2017.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Trafikselskab, NT, fremsender til orientering NT´s årsrapport 2015 med godkendt regnskab 2015, rapport over budgetopfølgning for 2016 samt høring af budgetforslag for 2017.

Det fremgår af NT´s årsrapport 2015, at NT´s samlede regnskab for bustrafikken i 2015 viser et overskud på 24,8 mio. kr., som disponeres således, at 13,9 mio. kr. tilbagebetales til NT´s ejere i 2017, mens der foretages overførselsadgang til NT´s egenkapital for de resterende ca. 11 mio. kr. Overførselsadgangen skal bidrage til finansiering af en række centrale projekter i perioden fra 2016 til 2019 i forbindelse med implementeringen af NT´s nye forretningsplan. Flextrafikken gav et overskud i 2015 på 0,5 mio. kr.

Overskuddet på bustrafikken skyldes hovedsagelig lavere udgifter til busentreprenører, da prisen på brændstof udviklede sig væsentligt gunstigere i 2015 end forventet af NT. 2015 har været præget af store forskydninger på NT´s forskellige billetmedier. Brugen af rejsekort er steget med 23 % i forhold til 2014. Væksten i rejsekort rejser har været understøttet af favorable rabatordninger, som giver kunderne billigere rejser, jo mere de rejser med rejsekortet. Det samlede passagetal er i 2015 steget med 0,7 % i forhold til 2014.

Prognosen for 2016, der er udarbejdet på bagrund af første kvartal 2016, viser en forventet besparelse i ejernes samlede tilskud på 20,1 mio. kr. på bustrafikken. Besparelsen skyldes lavere udgifter til busentreprenørerne, da prisen på brændstof i 2016 er mere gunstig end forudsat og, at der er foretaget endelig afregning med DSB vedrørende fordeling af rejsekortindtægter for 2014. For flextrafikken viser prognosen et mindre overskud på 0,02 mio. kr. for 2016.

I budgetprognosen er ikke indregnet de besparelser, som Brønderslev Kommune og nogle andre kommuner forventer at opnå i 2016 på grund af optimering af deres kollektive trafikplaner. Reguleringerne af aconto indbetalingerne for disse kommuner vil kunne aftales med NT indenfor dette regnskabsår.

I budgetforslaget for 2017 regner NT med et tilskud på 541 mio. kr. på den samlede bustrafik. Der er indarbejdet en passagertilvækst på 0,5 % og et takststigningsloft på 0 %. Budgettet for den regionale togdrift, der til og med 2016 lå under bustrafik budgettet, flytter fra 2017 over i et separat forretningsområde, togtrafik, som opdeles i lokalbaner og regional togdrift.

Fra og med 2017 vil indtægtsfordelingsmodellen bliver baseret på præcise afsætningsdata ud fra rejsekortets benyttelsesdata og ikke som tidligere ud fra en årlig passagertælling i uge 40 og interview undersøgelser. Den nye indtægtsfordelingsmodel giver forskydninger af indtægterne mellem NT´s ejere, hvor erfaringer fra de første implementeringsfaser viser, at Aalborg kommune vil drage fordel af denne model.

Den nye indtægtsmodel medfører, at Brønderslev Kommune forventes at få en nedgang i passagerindtægterne på 1.382.000 kr. i 2017. I det fremlagte budgetforslag for 2017 er besparelserne i Brønderslev Kommunes nye kollektive trafikplan, der træder i kraft sommeren 2016, ikke medtaget, da projektet blev godkendt af Byrådet efter NT´s godkendelse af budgetforslaget for 2017. Regulering af aconto indbetalingerne i 2017 vil kunne reguleres i forhold til de besparelser, der opnås ved implementeringen af den nye kollektive trafikplan i kommunen.

Af det fremsendte regnskabs- og budgetmateriale fremgår det, at Brønderslev Kommune kan forvente følgende reguleringer i udgifterne til bustrafikken:

Brønderslev Kommune – NT udgifter

Bus-/flexturkørsel i kr.

Regnskab 2015

Aconto indbetalt 2015 inkl. regulering fra 2013

14.743.000 kr.

Regnskab 2015 nettoudgifter

-14.830.000 kr.

Overførselsadgang (udgift)

-308.000 kr.

Regulering i budget 2017

-395.000 kr.

Budgetopfølgning 2016

Aconto indbetalinger 2016 inkl. regulering 2014

15.686.000kr.*

Forventet budget 2016 nettoudgifter

-15.307.000kr.*

Forventet regulering i budget 2018 (tilbagebetaling)

379.000kr.*

Budgetforslag 2017 -2020

Forventet budget 2017 incl. regulering 2015 (Tal i parentes er forventet budget 2017 beløbet fra sidste år)

(16.222.000) 17.429.000 kr.*

Forventet budget 2018 incl. regulering 2016 (Tal i parentes er forventet budget 2018 beløbet fra sidste år)

(15.617.000) 16.631.000 kr.*

Forventet budget 2019 (Tal i parentes er forventet budget 2019 beløbet fra sidste år)

(15.530.000) 16.986.000 kr.*

Forventet budget 2020

16.962.000 kr.*

*) I dette beløb er medtaget udgifter til svømmekørsel, som afregnes med Børne- og Skoleudvalget.

Regnskab 2015 viser et merforbrug på busdriften på 395.000 kr., som bliver reguleret i 2017 opkrævningen.Merforbruget skyldes primært, at NT´s bestyrelse har godkendt at overføre 11 mio. kr. af regnskabsoverskuddet til implementering af NT´s nye forretningsplan. Brønderslev Kommunes andel i denne overførsel udgør 308.000 kr.

Brønderslev Kommune kan ifølge NT´s budgetprognose for 2016 forvente en mindreudgift i 2016 på 379.000 kr. på busdriften, som bliver reguleret i 2018. Besparelsen skyldes primært en forventet besparelse på operatørudgifterne, som skyldes lavere brændstofudgifter samt indførte besparelser i 2015, som har fået virkning i 2016 budgettet.

I budgetforslag 2017 er der indregnet en nedgang i passagerindtægten på 1.382.000 kr. i forhold til forventet budget 2016. Indtægtsnedgangen skyldes ændringen af indtægtsfordelingsmodellen, som fremover baseres på dataindsamling fra brugen af rejsekort. I budgetforslaget er ikke medtaget de besparelser, som vil blive opnået i forbindelse med implementeringen af Brønderslev Kommunes nye optimerede kollektive trafikplan. Besparelser som i 2017 forventes at få en helårsvirkning på ca. 1,3 mio. kr.

På opfordring fra Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har Nordjyllands Trafikselskab eftersendt et notat udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma Cowi, der nærmere beskriver indtægtsmodellens beregningsprincipper. Notat giver desværre ikke svar på hvorfor nogle kommuner rammes hårdere på indtægtsgrundlaget end andre efter indførelsen af den nye models indtægtsfordelingsprincipper.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår,

 • at Byrådet tager årsrapport 2015 og budgetopfølgning for 2016 til efterretning,
 • at Byrådet godkender budgetforslag for 2017 med bemærkning om, at de besparelser, som Teknik- og Miljøudvalget måtte foreslå i afdækningskataloget for budget 2017, vil kunne indarbejdes i NT´s budgetforslag for 2017, såfremt besparelserne medtages i Byrådets godkendelse af budget 2017. NT anmodes om at udarbejde en redegørelse for årsagen til, at nogle kommuner rammes væsentligt hårdere på indtægtssiden end andre efter indførslen af den nye indtægtsmodel baseret på dataindsamling fra brugen af rejsekort,
 • at de udmeldte tal bliver indregnet i basisbudget 2017 og overslagsårene.
Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Budgetændringerne indarbejdes som korrektion i budget 2017 og overslagsår.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 15. august 2016, pkt. 10:

Fagforvaltningens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Fagforvaltningen holder møde med NT om ændringerne.

Emma Lyng Svensson var fraværende.

Beslutning

Det indstilles, at Byrådet udtrykker stor utilfredshed med, at så store budgetændringer foreslås indarbejdet, uden at der har været forudgående behandling i kommunalbestyrelserne i kommunerne.

Godkendelse af budget afventer genbehandling af sagen.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Takst på byggesagsbehandling


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet traf den 17. december 2014 beslutning om en timetakst for 2015 på 690 kr. for byggesagsbehandling. Timetaksten har været den samme i 2016.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø og Økonomiafdelingen har foretaget en omkostningskalkulation til fastlæggelse af timetaksten for 2017 og foreslår, at den fastsættes til 798 kr.

Byrådet skal tage stilling til, om taksten kan godkendes.

Sagsfremstilling

Regeringen besluttede ved lov nr. 640 af 12. juni 2013, at kommunerne pr. 1. januar 2015 skulle opkræve byggesagsgebyrer i forhold til den faktiske anvendte tid på sagen. De nærmere regler er fastsat i Bygningsreglementets kap. 1.12.

Byrådet traf den 17. december 2014 beslutning om en timetakst på 690 kr. for byggesagsbehandling. Denne timetakst har været uændret i 2016.

Timesatsen er ikke stationær, og skal godkendes af Byrådet hvert år. Der kan opstå forhold som f.eks. ændrede fordelingsnøgler i omkostningskalkulationen og variation i antallet af og karakteren af byggesagerne, som betyder, at timesatsen for 2017 og efterfølgende år skal ændres.

For 2016 er den budgetterede gebyrindtægt på 1,4 mio. kr. Budgetopfølgning for 2. kvartal 2016 viser, at den forventede gebyrindtægt bliver 900.000 kr.

For 2017 forventer Fagforvaltningen for Teknik og Miljø med uændret timetakst på 690 kr. en gebyrindtægt på samme niveau, d.v.s. ca. 900.000 kr.

På baggrund af foretaget tidsregistrering siden juni 2015 kan timetaksten nu opgøres mere præcist. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø og Økonomiafdelingen har udarbejdet en omkostningskalkulation af timetakst for 2017 på 798 kr.

Hvis der fastsættes en timetakst på 798 kr., vil indtægten for 2017 skønsmæssigt lande på 1.040.870 kr. Der skal derfor indarbejdes en korrektion i basisbudgettet for 2017 på 360.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer, at faktureringen udnyttes fuldt ud indenfor lovgivningens rammer og de af Byrådet trufne beslutninger.

Der er en tilsvarende tendens på fald i gebyrindtægter på byggesagsområdet blandt øvrige nordjyske kommuner. Thisted, Rebild, og Vesthimmerland har på baggrund af den ny lovgivning valgt at afskaffe gebyrerne og lade byggesagsbehandlingen være skattefinansieret.

Brønderslev Kommune har i 2016 den højeste timetakst blandt de nordjyske kommuner.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø samt Økonomiafdelingen har udarbejdet et notat, som belyser og uddyber ovennævnte forhold. Af notatet fremgår f.eks. timetaksten for øvrige nordjyske kommuner.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at taksten på byggesager for 2017 fastsættes til 798 kr. pr. time.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger, da taksten er udarbejdet i samarbejde med Økonomiafdelingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 15. august 2016, pkt. 5:

Det indstilles, at taksten for byggesagsgebyr fastsættes til 798 kr. pr. time.

Takstfastsættelsen i andre kommuner undersøges nærmere.

Emma Lyng Svensson var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. AVV - Forslag til budget 2017


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Affaldsselskabet AVV I/S har fremsendt forslag til drifts- og anlægsbudget 2017 til godkendelse i kommunerne. AVVs budget indgår som grundlag for Brønderslev Kommunes kommende takster på affaldsområdet.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetforslaget kan godkendes.

Sagsfremstilling

AVV har fremsendt forslag til drifts- og anlægsbudget 2017 til godkendelse i de to ejerkommuner. Budgetforslaget blev godkendt af AVVs bestyrelse den 24. maj 2016.

AVV har budgetteret med videreførelse af de nuværende aktiviteter, suppleret med nye aktiviteter og projekter med afsæt i AVVs værdi- og visionsarbejde fra 2012. Rammen for budgettet er fastholdelse af takstniveau, på nær deponeringstaksten og taksterne for virksomhedernes benyttelse af genbrugspladserne.

Kommunens grundbetaling til borgernes genbrugsordninger

Der budgetteres med fortsat drift af nuværende ordninger: 18 genbrugspladser, miljøserviceordningen (gule batterispande m.v.), storskraldsordningen (ringeordning) og bobleordningen (for papir og glas). Omkostninger til genbrugsordninger dækkes ind via opkrævning hos kommunen. Da affaldsområdet er brugerfinansieret, opkræver kommunen omkostningerne hos borgerne via genbrugsbidraget.

Kommunens betaling til AVV er stort set uændret i 2017.

Behandlingsanlæg

Driften af behandlingsanlæg finansieres via behandlingsindtægter og salg af varer og ydelser. I 2017 påbegyndes etablering af værksteder for reparation af elektronik, møbler og andre effekter, forventeligt som et socioøkonomisk projekt i samarbejdet med interessentkommunerne.

Anlægsinvesteringer

Der er afsat 35,5 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2017:

 • Energianlæg, akutpulje til pludselige tekniske nedbrud, renovering ovn 3, bygningsrenovering - samlet 12 mio. kr.
 • Miljøanlæg, forbedringer - samlet 3 mio. kr.
 • Genbrugscenter, forbehandlingsanlæg organisk affald - samlet 12 mio. kr.
 • Genbrugscenter, OOP projekt "Gamle Mursten" - samlet 7 mio. kr.
 • Udredningsarbejde ved dannelse af fond - samlet 1,5 mio. kr.

Fagforvaltningen bemærker, at AVV i samarbejde med Hjørring og Brønderslev Kommuners beskæftigelsesområder har etableret et socioøkonomisk samarbejde omkring OPP projekt "Gamle Mursten", et lokalt produktionssted, hvor gamle mursten afrenses og sælges til genbrug. Anlægsinvesteringen på 7 mio. kr. finansierer AVV fuldt ud af taksterne for håndteringen af de gamle mursten til genanvendelse.

Fagforvaltningen bemærker, at Hjørring Kommune ønsker, at AVV i 2017 igangsætter etableringen af et forbehandlingsanlæg for organisk affald fra husholdningerne. Baggrunden er nyt krav til kommunerne om, at de i 2020 sikrer genanvendelse af 50 % af husholdningernes affald. I praksis medfører dette, at den eksisterende renovationsordning skal udvides med indsamling af genanvendelige fraktioner. Hjørring og Brønderslev Kommuner har i samarbejdet med AVV igangsat et udredningsarbejde i forhold til etablering af et forsorteringsanlæg for organisk affald hos AVV. Hjørring Kommune er længere fremme i planlægningen end Brønderslev Kommune, der endnu ikke har taget beslutning omkring ændringer i indsamlingsordningen og den deraf følgende affaldshåndtering. Investeringsomkostningerne for anlægget finansieres over behandlingsgebyret, hvorfor Brønderslev Kommune kun bliver pålagt omkostninger, såfremt det besluttes at aflevere affald til anlægget.

Fagforvaltningen bemærker, at når der i øvrigt tages beslutning om investeringer i anlæg, afholder AVV omkostningen i anlægsåret. Herefter bliver anlægs- og driftsomkostningerne indarbejdet i AVVs behandlingstakster og grundbetalinger til kommunen i afskrivningsperioden.

Administrationen

Omkostninger til administration finansierer AVV ved intern fordeling af omkostninger på ordninger og behandlingsanlæg - dvs. finansiering via kommunernes betaling og behandlingstakter i øvrigt.

Der budgetteres også i 2017 med midler til forskning og udvikling, herunder nye projekter i forlængelse af Nulskrald og stiftelse af fond til udvikling af affaldsløsninger og sociale arbejdspladser i samarbejde med øvrige.

AVV takster

Takst 2017

Stigning

Kommunebetaling (kr. pr. borger)

440,00

0 %

Forbrænding:

- dagrenovation (kr./ton)

440 kr.

0 %

- erhvervsaffald (kr. /ton)

525 kr.

0 %

Deponi:

- erhvervsaffald, inert (kr./ton ekskl. affaldsafgift på 475,00 kr.)

380 kr.

5,0 %

- erhvervsaffald, mineralsk (kr./ton ekskl. affaldsafgift på 475,00 kr.)

473 kr.

5,1 %

Mærk Affaldet*:

- blåt mærk (kr. pr. besøg)

163 kr.

3,8 %

- grønt mærke (kr. for 2 besøg pr. md.)

1.392 kr.

14,9 %

- gult mærke (kr. for 5 besøg pr. md.)

2.736 kr.

15,7 %

- rødt mærke (kr. for flere besøg pr. uge)

5.448 kr.

14,9 %

* Virksomhedernes adgang til genbrugspladserne

Fagforvaltningen bemærker, at AVV har oplyst, at stigningen i taksterne for Mærk Affaldet skyldes, at virksomheder i større omfang afleverer affald til deponering, hvorfor den gennemsnitlige omkostning til bortskaffelse af affaldet er steget. Endvidere bemærker fagforvaltningen, at AVVs budgetforslag udgør grundlaget for fastlæggelsen af de kommunale takster for renovation og genbrugsbidrag. AVVs budgetforslag har derfor direkte betydning for borgerne og brugerne i kommunen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender budgetforslaget, og at budgetforslaget indgår som grundlag for kommunens budget for renovation og genbrug 2017.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da affaldsområdet er brugerfinansieret.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 15. august 2016, pkt. 6:

Fagforvaltningens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Emma Lyng Svensson var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Modtagestation Vendsyssel I/S - Budget for 2017


Resume

Sagsforløb: TMU/ØK/BY

Modtagestation Vendsyssel I/S har fremsendt forslag til budget 2017 til godkendelse i ejerkommunerne. Budgetforslaget vil indgå som grundlag for Brønderslev Kommunes kommende takster på affaldsområdet.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetforslaget skal godkendes.

Sagsfremstilling

Modtagestation Vendsyssel I/S har fremsendt forslag til budget 2017 til godkendelse i ejerkommunerne. Forslaget er godkendt af modtagestationens bestyrelse den 9. marts 2016.

Modtagestationen regner med videreførelse af nuværende aktiviteter justeret i forhold til de forventede mængder. Der er ikke budgetteret med anlægsopgaver i 2017.

Behandlingstakster

Grundbetalinger og deklarationsgebyr

Kommunerne bliver opkrævet en grundbetaling til dækning af modtagestationens basisomkostninger som sikkerhed for at modtagestationen til stadighed kan indsamle og behandle farligt affald. Grundbetalingen til modtagestationen indgår i kommunens fastsættelse af affaldstakster. Brønderslev Kommunes grundbetaling til modtagestationen er uændret i forhold til budget 2016 og ligger derfor også i 2017 på 1,39 kr./indbygger og 23,40 kr./CVR registreret virksomhed.

Virksomheder, der afleverer affald til modtagestationen, betaler et deklarationsgebyr i forbindelse med afleveringen. Deklarationsgebyret stiger i 2017 med 20,4 % til 59 kr./deklaration.

Tømningsordningen for olie- og benzinudskillere

Ordningen fungerer efter hvile-i-sig-selv princippet, hvor afregning sker direkte mellem modtagestation og kunden. Taksten stiger i 2017 med 15,00 kr./tømning til 845,00 kr./tømning, svarende til en stigning på 1,8 %.

Klinisk risikoaffald

Ordningen fungerer efter hvile-i-sig-selv princippet, hvor afregning sker direkte mellem modtagestation og kunden. Ordningen indeholder flere abonnementsordninger, og taksten er i 2017 uændret eller faldende i forhold til 2016.

Andet emballeret og uemballeret farligt affald

Affaldet indsamles fra virksomheder og genbrugspladser. Behandlingstaksterne justeres løbende i forhold til prisændringer hos slutbehandlerne. Priseksempler i budgettet viser stigning i behandlingstaksterne fra 1,9 - 11,6 %.

Fagforvaltningen bemærker, at dette budgetforslag vil indgå i Brønderslev Kommunes budget for affaldsområdet, og vil dermed få indflydelse på virksomhedernes erhvervsaffaldsgebyr og husstandenes genbrugsbidrag.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender det fremsendte budgetforslag, og at budgetforslaget indgår som grundlag for kommunens budget på affaldsområdet for 2017.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da affaldsområdet er brugerfinansieret.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 15. august 2016, pkt. 7:

Fagforvaltningens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Emma Lyng Svensson var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


17. Renovation og genbrug - budget 2017 - Takster m.m.


Resume

Sagsforløb: TMU/ØK/BY

Der er udarbejdet budgetoplæg med takstforslag for 2017 på affaldsområdet. Budgetforslaget medfører, at renovationsomkostningerne stiger med 1,3 %, genbrugsbidraget stiger med 0,8 %, og taksten for erhvervsaffaldsgebyr falder med 14,0 %.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetoplægget for renovation og genbrug samt de anførte affaldstakster for 2017 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetoplæg med takstforslag for 2017 på affaldsområdet. Affaldsområdet omfatter renovation, genbrugsordninger og administration af affaldsområdet.

Affaldsområdet er brugerfinansieret efter hvile-i-sig-selv princippet. Økonomien i ordningerne opgøres årligt, og takstberegningerne tager højde for konstaterede under- og overskud for hver ordning.

Budgettet er udarbejdet med baggrund i gældende regler og eksisterende kontrakt med vognmand på renovationsordningen. Dette oplæg er også udarbejdet under forudsætning af Byrådets godkendelse af forslag til budgetterne for AVV og Modtagestation Vendsyssel. Endvidere indgår der en forventet forbrændingstakst hos Reno-Nord, da Reno-Nord endnu ikke har vedtaget budget for 2017.

Samlet budget (kr. ekskl. moms)

Udgift

Indtægt

Administration, husholdninger

659.000kr.

659.000kr.

Administration, erhverv (inkl. farligt affald)

487.000 kr.

487.000kr.

Renovation

16.143.000 kr.

16.143.000kr.

Storskrald

249.000 kr.

249.000kr.

Bobler (glas, papir og pap)

1.080.000 kr.

1.080.000kr.

Genbrugspladser

15.391.000 kr.

15.391.000kr.

Miljøservice (småbatterier og malerrester)

61.000 kr.

61.000kr.

I alt

34.070.000 kr.

34.070.000kr.

Ovenstående omkostninger dækkes ind via renovationstaksten, genbrugsbidraget og erhvervsaffaldsgebyret. Detaljerede budgetter for hver enkelt ordning og tilhørende forslag til takster for 2017 ses i bilagene.

Borgernes genbrugsbidrag er et samlegebyr af takster for administration af husholdningsaffald, bobleordningen, storskraldsindsamlingen, genbrugspladserne og miljøserviceordningen.

Erhvervsaffaldsgebyret er et samlegebyr af takster for administration af erhvervsaffald og farligt affald (grundbetaling til Modtagestation Vendsyssel).

For at illustrere takstudviklingen, vises taksten for en helårsbolig med tilmeldt affaldssæk med ugentlig afhentning:

Kr. inkl. moms

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Renovation

1.011

1.060

1.090

1.105

1.126

1.160

1.172

Genbrugsbidrag

1.085

1.134

1.221

1.269

1.328

1.338

1.349

I alt

2.096

2.194

2.311

2.374

2.454

2.498

2.521

Udvikling

3,9 %

4,7 %

4,7 %

2,7 %

3,4 %

1,8 %

0,9 %

En nærmere beskrivelse af udviklingen i omkostningerne fra 2016 til 2017 ses i vedlagte bilag.

Genbrugsbidraget stiger med 0,8 %.

Den væsentligste stigning i genbrugsbidraget de seneste år, skyldes øgede omkostninger til AVV for driften af genbrugspladsordningen. Her er det omkostninger til affaldsbehandlingen, som har overskredet budgetrammen. AVV har i 2015 igangsat et arbejde for at effektivisere og rationalisere driften af genbrugspladserne med henblik på at mindske omkostningerne.

Erhvervsaffaldsgebyret falder med 14 % i 2017, da der ikke længere skal budgetteres med et løbende underskud på ordningen.

Med det nuværende budgetoplæg og tilhørende forslag til takster vil borgere og brugere af kommunens affaldsordninger opleve, at de betaler for uændrede affaldsordninger med det samme serviceniveau som i 2016.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender budgetoplægget med de anførte takster for 2017.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da området er brugerfinansieret.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 15. august 2016, pkt. 8:

Fagforvaltningens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Emma Lyng Svensson var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


18. Gebyr 2017 for kommunal rottebekæmpelse


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Gebyr pr. husstand til finansiering af den kommunale rottebekæmpelse foreslås hævet fra 0,04 promille til 0,059 promille af ejendomsvurderingen.

Byrådet skal tage stilling til, om gebyret skal hæves.

Sagsfremstilling

Rottebekæmpelsen i kommunen finansieres gennem opkrævning af en vis promilledel af ejendomsværdien. Den af Byrådet for 2015 besluttede gebyrstigning til 0,04 promille - svarende til 40 kr. pr. mio. kr., har vist sig ikke at være tilstrækkelig. En række forhold betinger, at det er nødvendigt at hæve gebyret til 0,059 promille (svarende til 59 kr. pr. 1 mio. kr. ejendomsværdi).

I 2016 bliver der opkrævet 0,04 promille af ejendomsværdien svarende til 992.507 kr. Promillen for 2016 blev endelig godkendt af Byrådet i oktober 2015. Gebyrforhøjelsen til 2016 skete bl.a. med baggrund i fald i den samlede ejendomsværdi i Brønderslev Kommune gennem de seneste år. På dette tidspunkt var det endnu uvist, hvor mange ressourcer, der skulle anvendes til daglig bekæmpelse af rotter efter anmeldelse. I forbindelse med indgåelse af aftale pr. 1. januar 2015, blev det aftalt med Vej og Park, at bekæmpelsen skulle udføres af 1 person med rottebil svarende til en udgift på 550.000 kr. Det blev efter de første måneder klart, at det før 2015 opkrævede gebyr ikke kunne dække den nødvendige indsats, hvorfor taksten via beslutning i Byrådet allerede blev hævet med virkning fra den 1. januar 2016. Forebyggelse og bekæmpelse af rotter er pr. 1. januar 2016 blevet udført af 2 personer med hver sin rottebil. Udgiften til Vej og Park udgør for 2016 1.020.000 kr. Den opkrævede gebyrindtægt på 0,04 promille for 2016 dækker ikke omkostningen til udførelse af opgaven, hvorfor der fremføres et underskud til 2017, som skal dækkes ind af gebyrindtægten i 2017.

I tilfælde af at der ikke tilføres de nødvendige midler til bekæmpelse af rotter, får det den konsekvens, at kommunen ikke vil kunne overholde de statslige retningslinjer for bekæmpelse. Det vil ej heller være muligt at overholde de statslige retningslinjer for forebyggelse af rotter - her kan nævnes opsætning af rottespærrer i kloaksystemet ved kommunale bygninger, hvor det er teknisk muligt samt opsætning af rottespærrer i nyudstykninger. Ligeledes vil det ikke være muligt at foretage forebyggende bekæmpelse af rotter i kloaksystemet eks. inden separatkloakering. Samtidig vil flere borgere få alvorlige rotteproblemer og dertil øgede omkostninger for udbedring af skade efter angreb af rotter.

Indtil udgangen af 2014 blev rottebekæmpelsen i kommunen varetaget af en ekstern virksomhed. Siden den 1. januar 2015 har opgaven været varetaget af kommunens Vej- og Parkafdeling.

Gennem den 3 årige periode forventer fagforvaltningen at finde et passende niveau for, hvilken kvalitet forebyggelse og bekæmpelse af rotter skal have.

Igennem de seneste år er der forekommet en stigning i antallet af rotteanmeldelser og dermed stigning af antal besøg. Den procentvise opgørelse viser, at antallet af anmeldelser er steget med 16 % fra 2014 til 2015. Ser man på antallet af besøg, er der sket en procentvis stigning på 46 %, hvilket giver et fingerpeg om, at der foretages opfølgende besøg ved anmeldelser af rotter (besøg nr. 2 eller flere hvis det er nødvendigt).

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forhøjelse af gebyr for kommunal rottebekæmpelse fra 0,04 promille til 0,059 promille af ejendomsvurderingen.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 15. august 2016, pkt. 9:

Fagforvaltningens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Emma Lyng Svensson var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


19. Nedskrivning af flerårsaftalen - takstreduktion


Resume

Sagsforløb: HAR/SS/ØK/BY

Byrådet besluttede i marts 2016, at flerårsaftalen ophæves ved udgangen af 2016 og at der i den forbindelse iværksættes konkrete initiativer til at imødegå de krævede besparelser.

Byrådet anmodes om at godkende forslag om takstnedsættelse på botilbudsområdet.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i marts 2016, efter indstilling fra Social- og Sundhedsudvalget, at flerårsaftalen for Handicap- og Psykiatriområdet ophæves ved udgangen af 2016. Samtidig fremlagde Fagenheden for Sundhed og Velfærd forslag til initiativer til at imødekomme de krævede besparelser - se nedenstående:

Botilbud

Forslag

Bofællesskaberne

Målgrupperne på bofællesskaberne på Brandur Allé og Lundagervej er stort set ens, men taksten på Lundagervej er højere end på Brandur Allé. Det foreslås, at taksten på Lundagervej nedsættes til samme niveau som på Brandur Allé. Takstnedsættelsen vil svare til en besparelse på 438.000 kr. årligt. Besparelsen vil være ca. 300.000 kr. årligt for Brønderslev Kommune. Takstnedsættelsen kan gennemføres i løbet af foråret 2016.

Nordstjernen

I forlængelse af Økonomiudvalgets udmelding om tilbageholdenhed er det i 2015 lykkedes at tilrettelægge den daglige drift således, at der er opnået en årlig besparelse på 2 årsværk svarende til ca. 780.000 kr. Den reelle besparelse vil svare til ca. 50 %, idet ca. halvdelen af borgerne på Nordstjernen kommer fra Brønderslev Kommune. Denne reduktion foreslås omsat i en takstreduktion, som kan gennemføres i løbet af foråret 2016.

Hedebo

Det vurderes muligt at reducere personalenormeringen på Hedebo med 1 årsværk svarende til ca. 400.000 kr. Den reelle besparelse vil svare til ca. 50 %, idet ca. halvdelen af borgerne på Hedebo kommer fra Brønderslev Kommune. Denne reduktion foreslås omsat i en takstreduktion, som kan gennemføres i løbet af foråret 2016.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår ovenstående takstnedsættelser effektueret som vist herunder:

Botilbud

Takst pr. 1. januar 2016

(i kr.)

Takst pr. 1. maj 2016

(i kr.)

Forventet besparelse

i 2016 (i kr.)

jf. notat fra 22. dec. 2015

Forventet besparelse pr. år

fra 2017 og frem (i kr.)

jf. notat fra 22. dec. 2015

Nordstjernen

2.094

2.022

260.000

390.000

Lundagervej

1.556

1.451

200.000

300.000

Hedebo takst 1

2.290

2.260

133.000

200.000

Hedebo takst 2

1.841

1.811

Hedebo takst 3

1.570

1.540

593.000

890.000

Den udregnede besparelse er reelt set højere end det angivne beløb, men da en del af besparelsen tilfalder andre kommuner, er det den del af besparelsen, der vedrører Brønderslev Kommune, der her skitseres.

Takstnedsættelse vil blive effektueret som en nednormering af personalet og vil virke med tilbagevirkende kraft fra 1. maj 2016.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at takstnedsættelsen effektueres som foreslået.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at besparelsen er en del af finansieringen af flerårsaftalen ifølge Byrådets beslutning den 30. marts 2016.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 8. juni 2016, pkt. 4:

Udsat

.

Johannes Trudslev var fraværende.

Handicaprådet, 16. juni 2016, pkt. 4:

Handicaprådet har drøftet sagen.

Handicaprådet udtrykker bekymring om, hvorvidt besparelsen påvirker serviceniveauet.

Martin Bech var mødt og deltog under behandling af punktet.

Fraværende uden afbud: Ole Jespersgaard og Peter H.S. Kristensen.

Social- og Sundhedsudvalget, 17. august 2016, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


20. Takster på Springbrættet


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

Med henblik på at sikre løbende visitation til det kommunale dagtilbud på Springbrættet fremlægges alternative forslag til takstreduktion på Springbrættet, således at taksten matcher det billigste private dagtilbud.

Byrådet anmodes om at beslutte, hvilket af de opstillede scenarier, der skal være gældende.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har på Det Specialiserede Voksenområde vedtaget en 90 % selvforsyningsstrategi og samtidig en tilgang i visitering om valg af ”bedst og billigst”. Det betyder, at Brønderslev Kommune vil levere 90 % af leverancerne til borgerne fra egne tilbud, men samtidig skal tilbuddene være bedst og billigst.

På Det Specialiserede Voksenområde er der i samarbejde mellem Visitationen og Handicap- og Psykiatriområdet etableret et visitationsudvalg. Formålet med Visitationsudvalget er at få visiteret borgerne til de rette tilbud i et samarbejde mellem myndighed og udfører. I Visitationsudvalget behandles større sager med særligt fokus på faglighed og økonomi.

I forlængelse af ovenstående er der på et Visitationsudvalgsmøde opstået et spørgsmål om, hvilke parametre der skal vægte højest, når de private dagtilbud og det kommunale dagtilbud sammenlignes i en visitationsproces.

Her under ses en tabel, der sammenligner forskellige parametre på Brønderslev Kommunes eget dagtilbud efter SEL § 104 Springbrættet og de private dagtilbud Mølledag, Ella og Møller Sørigs Fond og Møllegården.

Mølledag

Ella og Møller Sørigs Fond

Møllegården

Springbrættet takst 1 - § 104

Springbrættet takst 2 - § 104

Takst

13.398

11.400

14.676

22.904

14.418

Klub

1.260

Udgifter

3.704.405

2.478.025

5.019.700

1.104.648

6.577.229

Løn

2.955.905

1.953.433

3.551.300

797.334

4.661.031

Ejendom

289.000

97.350

323.000

95.379

485.633

Normering/plads

6,75

7,56

8,33

1,56

7,65

Budget/plads

154.350

165.202

167.323

267.910

173.010

Åbningstimer pr. uge inkl. transporttid

28,5

28

37,5

31,5

31,5

Mandag-torsdag

8.00 - 14.30

7.30 - 13.00

8.00 - 15.30

8.45 - 15.15

8.45 - 15.15

Fredag

8.00 - 10.30

7.30 - 13.00

8.00 - 13.30

8.45 - 14.15

8.45 - 14.15

Lukkedage inkl. ferie

15

36

20

11

11

Scenarie

Åbningstid

timer/uge

Årlige lukkedage

Ekstra pladser

Nedskrivning af budgettet

kr./år

Takst

kr./måned

1

31,5

18 ³)

19

0

11.400

2

27,5 ¹)

11 ²)

8

0

11.400

3

31,5

11

6

200.000

11.400

4

31,5

18

16

200.000

11.400

¹) Åbningstiden ændres til 8.45 - 14.15mandag - fredag.

²) Lukkedage er 2 uger i sommerferien samt fredag efter Kr. Himmelfartsdag.

³) Lukkedage er 2 uger i sommerferien, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, 3 dage op til påske og 4 dage i julen.

Som det fremgår af ovenstående tabel, er der flere parametre, der adskiller dagtilbuddene

 • Takst
 • Antal åbningstimer pr uge
 • Antal lukkedage om året

Med henblik på at illustrere, hvordan taksten på Springbrættet (takst 2) kan reduceres til 11.400 kr./måned, således at Visitationsudvalget kan henvise til det kommunale tilbud, er der udarbejdet 4 scenarier.

Ændringen vil træde i kraft pr. 1. august 2016.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget beslutter hvilket scenarie, der skal lægges til grund med henblik på at reducere taksten på Springbrættet (takst 2).

Leder Susanne Holmgaard Jørgensen deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at man ved en ny takst på 11.400 kr. på Springbrættet vil kunne spare 750.000 kr. på årsbasis. Beløbet bør indgå i afdækningsforslaget for 2017.

Beløbet dækker over de eksisterende 22 personer, som pr. 31. marts 2016 modtager et tilbud på Springbrættet. Desuden vil UngeCentret spare 180.000 kr. på årsbasis på de 5 borgere, som bruger Springbrættet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 13. april 2016, pkt. 22:

Taksterne på Springbrættet reduceres til 11.400 kr./måned med virkning fra 1. august 2016 ud fra følgende forudsætninger:

 • At åbningstiden er 31,5 timer/uge
 • At der er 15 lukkedage (der lukkes ikke i de tre dage op til påske)
 • At budgettet reduceres med 200.000 kr.
 • At antallet af borgere øges således at taksten bliver 11.400 kr./måned

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 24. august 2016

Den foreslåede takstnedsættelse på Springbrættet finansieres ved at øge antallet af pladser på Springbrættet med 9, hvorved taksten bliver 11.400 kr./måned. Det samlede antal pladser på Springbrættet øges dermed fra 38 til 47 pladser.

Åbningstider vedrørende Møllegården er rettet i sagsfremstillingen på grund af forkerte oplysninger i tidligere sagsfremstilling. Åbningstiden er 37,5 timer pr. uge. I tidligere sagsfremstilling var oplyst 31,75 timer pr. uge.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender taksten på Springbrættet på 11.400 kr./måned med virkning fra 1. august 2016.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


21. Vurdering af takst for pasfoto


Resume

Sagsforløb: ØK

Drøftelse af evt. ændring af takst for pasfoto.

Sagsfremstilling

Viceborgmester Karsten Frederiksen anmoder på baggrund af henvendelse fra privat udbyder af pasfoto om, at Økonomiudvalget drøfter en evt. ændring af den kommunale takst for et pasfoto, taget i Borgerservice, idet den kommunale takst er markant lavere end private udbyderes takst for samme ydelse.

Taksten fastsættes i forbindelse med budgetbehandlingen og udgør i 2016 100 kr. pr. foto, hvor prisen hos private udbydere ligger mellem 150 og 170 kr., dog pt. ændret til 89,- kr. visse steder for at matche den kommunale pris - med tab til følge, idet smertegrænsen ligger på omkring 130 kr.

Andre kommuner:

 • Jammerbugt Kommune: 145 kr.
 • Aalborg Kommune: Tager ikke pasbilleder
 • Hjørring Kommune: Tager ikke pasbilleder
 • Frederikshavn Kommune: Tager ikke pasbilleder

Antal foto i Borgerservice på Rådhuset i Brønderslev:

Det 1. halvår af 2016, er der taget 702 fotos i Borgerservice, svarende til 23 %, og der er medbragt 2.347 fotos, svarende til 77 %.

Det fotoudstyr, som anvendes i Borgerservice, er der ingen etablerings- og driftsudgifter til, da leverandøren stiller det til rådighed uden beregning. Der afregnes for det antal fotos, som der tages i Borgerservice med den fastsatte fotopris.

Der er taget kontakt til anden privat udbyder af pasfoto, som oplyser, at de fra den 9. september 2016 åbner en filial i Brønderslev, hvor de tilbyder pasfoto til 69 kr. for 8 billeder - samme pris, som de allerede nu tilbyder i Dronninglund. Åbningstiderne i filialen i Brønderslev er oplyst til at være man-, ons- og fredag fra kl. 12.00-17.00.

Karsten Frederiksen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter en justering af taksten, så kommunen ikke driver konkurrenceforvridende virksomhed, og at det samtidig drøftes, hvornår en evt. ændring af taksten skal være gældende fra.

Personale

Ingen.

Beslutning

Takst fastholdes på nuværende niveau.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


22. Fremtidig fysisk placering af UngeCenter Brønderslev


Resume

Sagsforløb: DIR/BE/ØK

Da UngeCenter Brønderslev ved sin opstart 1. januar 2014 blev fysisk placeret på Maltvej i Brønderslev, var beslutningen, at der var tale om en midlertidig placering. Der blev givet dispensation til opførelse af en pavillon i en midlertidig periode frem til udgangen af 2016.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at der søges om en ny midlertidig periode, og at der i perioden arbejdes på at finde en varig og permanent løsning på UngeCentrets fysiske placering.

Økonomiudvalgetbedes godkende dette og tage stilling til, om der skal afsøges alternative muligheder til UngeCentrets fremtidige placering, og om der skal igangsættes en gennemgang af mulighederne for, at UngeCentret forbliver på Maltvej.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af et UngeCenter i Brønderslev Kommune pr. 1. januar 2014, vedtog Byrådet den 28. august 2013 en midlertidig placering af UngeCentret på Maltvej i Brønderslev.

Placeringen på Maltvej indebar opstilling af en pavillon i tilknytning til den eksisterende bygning på Maltvej med henblik på at opnå den nødvendige kapacitet. Byggemyndighederne gav en 2-årig tilladelse til opstilling af en pavillon til udgangen af 2015.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at der søges om fornyet tilladelse til pavillonen på Maltvej. Derudover foreslås det, at der i den nye midlertidige periode arbejdes på at finde en permanent løsning på UngeCentrets fysiske placering.

Da UngeCentret blev etableret, var der opstillet følgende ønsker og forventninger til lokaler, som Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår fortsat er gældende.

 • Medarbejderne skal samles ét sted – helst i en bygning udenfor Rådhuset, og gerne med mulighed for åbent kontorlandskab og samtalerum.
 • Der skal være plads til 50-55 medarbejdere.
 • Min. 800 unge tilknyttes UngeCentret – der skal være plads til at afholde samtaler med dem.
 • Evt. plads til undervisningslokaler. Fælles, centralt og indbydende lokale med ”ungemiljø” til afslapning.
 • Fysisk placering skal være tilgængeligt med offentlig transport og helst centralt i Brønderslev by.
 • I forhold til en fremtidig, permanent løsning på UngeCentrets fysiske placering ses to muligheder:
 1. Alternative løsninger til Maltvej afsøges
 2. UngeCentret forbliver på Maltvej, såfremt det er muligt, og flere uhensigtsmæssige forhold udbedres.

Ad. 1) Alternative løsninger til Maltvej afsøges

Ejendomsservice kan ikke for nuværende pege på ledige lokaler i Brønderslev Kommune, som åbenlyst opfylder UngeCentrets behov. Ejendomsservice kan dog foretage en nærmere undersøgelse af mulighederne og præsentere disse, såfremt det ønskes.

Ad. 2) Permanentgørelse af den nuværende løsning på Maltvej

UngeCentret bor til leje på grunden på Maltvej, som ligger i et erhvervsområde, og består i dag af to separate bygninger – en murstensbygning og en pavillon af træ – som ligger op ad hinanden.

I forhold til en eventuel permanentgørelse af den nuværende løsning på Maltvej ses behov for:

 1. Afklaring med udlejer, om lejeperiode.
 2. Afklaring af, om den dispensation fra byplansvedtægten til, at UngeCentret er placeret i et erhvervsområde, kan gøres permanent.
 3. Afklaring af, om der fortsat kan gives dispensation fra varmeforsyningslovens krav om tilslutningspligt til fjernvarme. Pavillonen opvarmes i dag med el-varme. Fast tilkobling til el-nettet kan derudover blive nødvendig.
 4. En gennemgang af de nuværende bygninger ud fra byggereglementet med henblik på en vurdering af, hvorvidt og med hvilke tiltag de nuværende forhold kan opgraderes til en permanent byggetilladelse, og hvad det i givet fald vil koste.

Der er løbende foretaget justeringer og mindre investeringer i de nuværende lokaleforhold i de 2½ år, UngeCentret har ligget på Maltvej, i et forsøg på at udbedre en række uhensigtsmæssigheder. Det er usikkert, hvorvidt disse tiltag kan gøre forholdene optimale, hvorfor en gennemgang af mulighederne for at gøre forholdene fuldt funktionsdygtige foreslås.

Uhensigtsmæssighederne forbundet med de nuværende lokaleforhold på Maltvej er:

 • Indeklima: UngeCentret modtog i maj 2016 et påbud fra Arbejdstilsynet om at sikre et sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt indeklima i et af pavillonens arbejdsrum. Dette skyldes en høj daglig varmetemperatur og generende temperaturforskelle. Ejendomsservice er nu i gang med at forbedre det eksisterende ventilationssystem og opsætte udvendig solafskærmning. Problemer med indeklima eksisterer også i andre rum end det, Arbejdstilsynet har givet påbud om.
 • Kloakforhold: Kloakforholdene er underdimensionerede i forhold til antallet af medarbejdere på grunden.
 • Pavillonens 1. sal: Der er kun adgang til pavillonens 1. sal via en udvendig trappe, som ligger på et vindblæst hjørne. Derudover er der ingen toiletfaciliteter på etagen. Etagen indeholder samtalerum og undervisningslokale.
 • To separate bygninger: Det faktum, at der er tale om to separate bygninger for ét center, hvor der samarbejdes på tværs af bygningerne, skaber en del trafik ud og ind i dagligdagen. Særligt om vinteren kan dette være ubekvemt.
 • Parkeringsforhold: Der mangler parkeringspladser på matriklen. Der er lavet aftale om parkering hos nabovirksomhed. Derudover holder jævnligt biler i vejens rabat.
 • Afstand til centrum: Maltvej ligger udenfor centrum i et industriområde.
 • Kapacitet: Grænsen for antal af medarbejdere, der kan være i de nuværende lokaler, er nået.

I forhold til problemerne med kapacitet og indretning af pavillonen er et løsningsforslag at udvide pavillonens 1. sal og etablere en indvendig trappe. Omkostningerne herved vil kunne indgå i den gennemgang af bygningerne, som foreslås i forhold til vurdering af, om UngeCentret kan forblive på Maltvej.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Økonomiudvalget godkender:

 • At der ansøges om fornyet tilladelse til pavillonen på Maltvej.
 • At der iværksættes en proces med afsøgning af en permanent løsning på UngeCentrets fysiske placering, og herunder tager stilling til:
  • Om Ejendomsservice skal afsøge alternative muligheder for fysisk placering af UngeCentret i Brønderslev Kommune, hvor medarbejderne fortsat er samlet èt sted.
  • Om der skal igangsættes en gennemgang af mulighederne for og omkostningerne ved at permanentgøre UngeCentrets nuværende placering på Maltvej
Personale

Ingen.

Økonomi

På politikområde 102 - Administration og politikområde 103 - Forsikringer, beredskab og bygninger - er der i budget 2016 afsat følgende beløb:

Udgifter

Budget

Forbrug

Bemærkninger

Husleje (P102)

150.000

183.558

Årsudgift

Rengøring og vedligeholdelse af bygning og udearealer (P103)

177.197

76.554

Forbrug pr. 31.07.2016

El, vand og varme (P103)

38.768

119.419

Forbrug pr. 31.07.2016

I alt

365.965

379.392

Der er afsat 365.965 kr. i alt i budgettet, men forbruget forventes at blive højere, jfr. forbruget p.t.

Indstilling

Direktionen, 2. august 2016, pkt. 12:

Fagforvaltningens anbefaling anbefales.

Der laves påtegning i Økonomiafdelingen, så det fremgår, hvilke ejendomsudgifter, der er til den nuværende løsning.

Beskæftigelsesudvalget, 15. august 2016, pkt. 17:

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen. Der ønskes en mere central placering i Brønderslev By på sigt – enheden skal fortsat være samlet.

Hans Christian Holst og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Beslutning

Udvalgets indstilling godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


23. Planlægning for nyt museum i Rhododendronparken


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Den 13. juni 2016 holdt Fagforvaltningen for Teknik og Miljø et borgermøde vedr. placeringen af et nyt museum i Rhododendronparken, Brønderslev.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om planlægningen for et nyt museum i Rhododendronparken skal fortsætte.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget igangsatte på møde den 20. april 2016 planlægning for et nyt museum i Rhododendronparken med en foroffentlighedsfase.

Den 13. juni 2016 holdt Fagforvaltningen for Teknik og Miljø et borgermøde i den runde pavillon, hvor placeringen af et nyt museum i Rhododendronparken var til debat.

På mødet var der generelle protester imod den forslåede placering, da flere henviste til, at der findes andre egnede lokaliteter til et bymuseum, hvor det ikke er nødvendigt at inddrage et areal af et af byens populære rekreative områder.

Fagforvaltningen havde vurderet, at den forslåede beliggenhed af et nyt museum kunne styrke publikums interesse for museet, skabe mulighed for nye begivenheder i Rhododendronparken, samt give synergi med parken, Restaurant Hedelund og Den Runde Pavillon.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til, om planlægningen for et nyt museum i Rhododendronparken skal fortsætte.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 15. august 2016, pkt. 14:

Det indstilles, at planlægningen for et nyt museum i Rhododendronparken ikke fortsætter.

Emma Lyng Svensson var fraværende.

Beslutning

Udvalgets indstilling godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


24. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 30


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Med baggrund i midtbyplanen for Dronninglund er der udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 30. Hovedgrebet i midtbyplanen er at koncentrere og samle byens aktiviteter, særligt handelslivet, i Slotsgade. Derfor foreslås bymidtens afgrænsning ændret. Ændringen vedrører særligt den strategiske placering af fremtidige dagligvarebutikker, der er vigtige at fastholde helt centralt i byen. Dette medvirker til mindre ændringer af de berørte kommuneplanrammer.

Byrådet skal tage stilling til, om kommuneplantillæg nr. 30 kan godkendes og udsendes i 8 ugers høring.

Sagsfremstilling

Formålet med kommuneplantillæg nr. 30 er at stadfæste midtbyplanen for Dronninglund, som blev godkendt af Byrådet den 30. marts 2016.

Baggrunden for at udarbejde midtbyplanen var et behov for en ny samlet strategi for midtbyens udvikling, samt et behov for et revideret plangrundlag.

Kommuneplantillægget sikrer, at midtbyplanen bliver bindende i administrationen af Dronninglund midtby. Tillægget fastlægger rammerne for den ønskede udvikling.

Hovedgrebet i midtbyplanen er at koncentrere og samle byens aktiviteter, særligt handelslivet, i Slotsgade. Derfor foreslås bymidtens afgrænsning ændret. Ændringen vedrører særligt den strategiske placering af fremtidige dagligvarebutikker, der er vigtige at fastholde helt centralt i byen. Dette medvirker til mindre ændringer af de berørte kommuneplanrammer.

Med kommuneplantillæg nr. 30 sker der ændringer af følgende i Kommuneplan 2013:

 • Hovedstruktur – Detailhandel under Byer og byudvikling
  Til afsnittet tilføjes hovedgrebet for midtbyplanen for Dronninglund, beskrivelse af den politiske beslutning om detailhandel samt udpegning af en primær strøgzone i Dronninglund.
 • Retningslinie 1.4.2 ”Udpegning og afgrænsning af bymidter”
  Bymidteafgrænsningen for Dronninglund opdeles i to zoner, der sker justering af redegørelsesteksten og kortbilag i forhold til opdelingen.
 • Retningslinie 1.4.4 ”Udpegning og afgrænsning af lokalcentre”
  Der tilføjes til retningslinien, at der ikke kan planlægges for lokalcentre i Dronninglund.
 • Retningslinie 1.4.7 ”Butiksstørrelse og placering af enkeltstående butikker”
  Der tilføjes til retningslinien, at der ikke kan planlægges for enkeltstående butikker i Dronninglund.
 • Ramme 02-C-01 ”Centerområde, Slotsgade”
  Der sker mindre ændringer i rammens afgrænsning, samt der ændres i rammeteksten iht. ovenstående retningslinier. Ændringer i rammens afgrænsning vil desuden påvirke afgrænsningen for ramme nr. 02-B-01, nr. 02-B-02 og 02-B-07.
 • Ramme 02-C-02 ”Centerområde, Rørholtvej”
  Ramme nr. 02-C-02 bliver til ny rammenr. for den nordlige del af stationsvej og vil derefter være ramme 02-C-02 ”Centerområde, Stationsvej”.
  Centerområde Rørholtvej vil herefter få rammenr. 02-C-03.

Der er foretaget en miljøscreening af ændringen af anvendelse, som er beskrevet i kommuneplantillægget. Fagforvaltningen vurderer, at tillægget ikke er omfattet af et krav om miljøvurdering, da det vurderes, at ændringen ikke medfører væsentlige miljømæssige konsekvenser.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslaget til kommuneplantillæg nr. 30 og udsender det i 8 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 15. august 2016, pkt. 17:

Fagforvaltningens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Emma Lyng Svensson var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


25. Planlægning for nyt erhvervsområde imellem motorvejen og Ålborgvej, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Byrådsmedlemmerne Karsten Frederiksen og Lasse Riisgaard foreslår udlæg af nye attraktive erhvervsgrunde med stor facadesynlighed, ved Øster Brønderslev Vej.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal arbejdes videre med planlægningen.

Sagsfremstilling

Byrådsmedlemmerne Karsten Frederiksen og Lasse Riisgaard foreslår udlæg af nye attraktive erhvervsgrunde med stor facadesynlighed, ved Øster Brønderslev Vej.

I og med at udlæg af attraktive erhvervsgrunde ved Motorvej E39 er forbundet med stort statsligt bureaukrati, ønsker forslagsstillerne udlagt areal ved Øster Brønderslev Vej, da de tilbageværende erhvervsgrunde i Brønderslev Syd ikke skaber den synlighed, som mange erhvervsdrivende har behov for.

Område ved Ø. Brønderslev

Forslagsstillerne vil stadig kæmpe for et større attraktivt erhvervsareal ved motorvej E39, der vil tilgodese de virksomheder, der har behov for umiddelbar nærhed til motorvejen. Et sådant erhvervsområde vil markere Brønderslev / Ø. Brønderslev ved E39 og skabe muligheder for tiltrækning af investeringer og arbejdspladser. Statslig indblanding gør, at dette kræver et stort lobbyarbejde, men kun ved et varigt pres – kan de statslige myndigheder overbevises om denne gode nordjyske løsning. Spørgsmålet har således været drøftet på et møde i marts måned 2016 med Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.

Område mellem motorvejen og Aalborgvej

Arealet ved Øster Brønderslev Vej er på ca. 28.000 m2 og vil kunne rumme ca. 10.000 m2 byggeri. Arealet er beliggende ved indfaldsvejen til Brønderslev Syd og passeres hver dag af mange på deres vej til og fra arbejde. Dette areal vil kunne levere den attraktion, som publikumsorienterede virksomheder har behov for.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget drøfter, om der skal arbejdes videre med planlægning for et nyt erhvervsområde mellem motorvejen og Ålborgvej i Brønderslev.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 15. august 2016, pkt. 13:

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at der arbejdes videre med planlægningen.

Emma Lyng Svensson var fraværende.

Beslutning

Der arbejdes videre med planlægning.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


26. Tilskud til etablering af midlertidige boliger til flygtninge


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY

I foråret indgik Regeringen og KL en topartsaftale om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge. I den forbindelse blev der oprettet en pulje på 150 mio. kr. til etablering af midlertidige boliger til flygtninge. 50 % af de 150 mio. med afløb i 2016 og resterende med afløb i 2017.

Brønderslev Kommune har modtaget tilskud fra puljen til delvis finansiering af ombygning af tidligere daginstitutioner: Myretuen i Øster Brønderslev og Solsikken i Flauenskjold til etablering af midlertidige boliger til flygtninge.

Byrådet anmodes om at tage stilling til en anlægsbevilling til kommunens andel af udgiften.

Sagsfremstilling

I foråret indgik Regeringen og KL en topartsaftale om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge. I den forbindelse blev der oprettet en pulje på 150 mio. kr. til etablering af midlertidige boliger til flygtninge. 50 % af de 150 mio. med afløb i 2016 og resterende med afløb i 2017.

Brønderslev Kommune har modtaget tilsagn om tilskud på 1.044.019 kr., svarende til 50 % af udgifterne.

Tilskuddet skal søges udbetalt senest den 30. september 2016, ellers bortfalder tilskuddet.

Brønderslev Kommunes udgifter til projektering, svarende til ca. 88.000 kr., er ikke ansøgningsberettiget.

Tilskuddet skal anvendes i perioden fra den 18. marts til den 31. december 2016.

Ejendomsservice har gennemgået bygningerne og vurderet de samlede udgifter til renovering.

"Solsikken" ombygges til 3 boliger, der kan huse 3 familier med 2 - 3 børn.

Anslået udgift til ombygning af "Solsikken" er 861.410 kr.

"Myretuen" ombygges til 4 boliger, der kan huse 4 familier med 2 - 3 børn.

Anslået udgift til ombygning af "Myretuen" er 1.226.628 kr.

Der skal aflægges revisionspåtegnet regnskab til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet senest 30. april 2017.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget vurderer, om projektet skal igangsættes med deraf følgende udgifter på ca. 1.044.019 kr. for Brønderslev Kommune. Derudover udgifter til projektering m.m. på ca. 88.000 kr.

Personale

Ingen.

Økonomi

Såfremt projektet igangsættes, skal der vurderes finansiering af Brønderslev Kommunes andel.

Indstilling

Direktionen, 2. august 2016, pkt. 8:

Direktionen anbefaler, at Myretuen Ø. Brønderslev ombygges.

Der skal gives en anlægstillægsbevilling på den kommunale andel, da der ikke er tilstrækkelige restmidler på bygningsvedligeholdelse.

Beslutning

Der gennemføres ikke renoveringsprojekt .

Økonomiudvalget tager senere stilling til anvendelse af arealet.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


27. Huslejenævnet og Beboerklagenævnet - vederlag


Resume

Sagsforløb: ØK

Stillingtagen til ansøgning fra Ib Munk, formand for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet i Brønderslev Kommune, om forhøjelse af formandsvederlag.

Sagsfremstilling

Huslejenævnet:

Formanden: 4% af borgmestervederlaget, svarende til 26.606 kr. årligt.

Medlemmerne: 500 kr. pr. sag

Ib Munk anmoder om forhøjelse af formandsvederlaget, så vederlaget udgør ca. 44.000 kr. årligt, svarende til ca. 6,6% af borgmestervederlaget.

Ib Munk anfører, at Huslejenævnet efter ændring af lejeloven pr. 1. juli 2015 har fået et stigende antal sager til behandling, hvilket kræver mere forberedelse og vejledning til borgere. Lovændringen har bl.a. medført, at Huslejenævnet skal tage stilling til områder af lejelovgivningen, som nævnet ikke skulle tidligere, bl.a. overtrædelse af husorden.

Medlemmerne har i årene modtaget beløb i størrelsesordenen 7.500 kr. til 16.000 kr. årligt.

Oversigt – andre kommuner

Vederlag til formand

Antal sager 2014

Antal sager 2015

Antal sager 2016 – indtil nu

Brønderslev

26.606 kr.

21

29

32

Hjørring

56.128 kr.

Ikke oplyst

39

7

Jammerbugt

56.220 kr.

Ikke oplyst

17

8

Frederikshavn

62.400 kr.

Ikke oplyst

30

26

Beboerklagenævnet:

Formanden og medlemmerne får samme vederlæggelse, mødediæter i forhold til faktisk mødetid (under 4 timer: 410 kr., over 4 timer: 820 kr.)

Ib Munk foreslår aflønning med 500 kr. pr. sag til formanden.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ansøgning imødekommes ikke, da der kommer stigning i 2018 pga. regulering af borgmestervederlag.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


28. Bevilling af projekt - målrettet beskæftigelsesindsats for flygtninge


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY/IR

Under forudsætning af Byrådets godkendelse er Brønderslev Kommune blevet bevilget støtte til et projekt på integrationsområdet. Projektet har til formål at styrke samarbejdet med virksomheder og skabe en mere jobrettet tilgang til borgerne.

Bevillingen er på 2.255.295 kr. henover en 3-årig projektperiode fra 1. juli 2016 til 30. juni 2019.

Byrådet bedes godkende projektet.

Sagsfremstilling

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) udmeldte i maj 2016 en pulje til målrettede kommunale beskæftigelsesindsatser for flygtninge og indvandrere.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse udfærdigede en projektansøgning til puljen og er i juli 2016 meddelt tilsagn om støtte til projektet under forudsætning af Byrådets godkendelse.

Projektet hedder "Nu er det min tur". Titlen henviser til projektets mål som er, at flere integrationsborgere får mulighed for at komme i job eller uddannelse. Målet skal nås ved hjælp af:

 • Etablering et tættere og mere forpligtende samarbejde med virksomhederne i Brønderslev Kommunes arbejdskraftopland
 • Implementering en mere jobrettet tilgang i sagsbehandlingen på integrationsområdet

Projektbevillingen er på 2.255.295 kr. henover en 3-årig periode fra 1. juli 2016 til 30. juni 2019. Pengene vil primært gå til løn til en projektleder. Derudover er der afsat midler til kompetenceudvikling af medarbejdere og afholdelse af virksomhedsrettede arrangementer.

17 kommuner er meddelt tilsagn om støtte fra puljen, hvoraf 3 er nordjyske: Brønderslev, Vesthimmerland og Rebild. Et kriterium for tildeling af støtte har været, at kommunerne vurderes at have udfordringer med beskæftigelsesindsatsen over for flygtninge og indvandrere. Projektansøgningen er formuleret ud fra denne præmis.

De deltagende kommuner vil modtage proces- og konsulentstøtte fra en ekstern leverandør undervejs i forløbet. Oplægget fra SIRI er, at dette vil ske i 5 faser:

1. Kortlægning af kommunens nuværende indsatser, udfordringer og organisering

2. Fastsættelse af lokale mål og forandringsstrategi på baggrund af den gennemførte kortlægning

3. Implementering af forandringsstrategi

4. Arbejde med resultatbaseret styring og systematisk opfølgning på progressionen hos målgruppen

5. Evaluering

Konkret opstart af projektet afventer afklaring af, hvem den eksterne leverandør af proces- og konsulentstøtte bliver. SIRI forventer, at det vil ske i løbet af 2-3 uger.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender projektet.

Beskæftigelsesudvalgets indstilling foreligger til Økonomiudvalgets møde.

Personale

Projektet indebærer ansættelse af en projektleder.

Økonomi

Økonomiafdelingen har modtaget positivt tilsagn fra puljen ”14.62.09.10 Målrettet beskæftigelse” til projekt ”Nu er det min tur”, hvor vi i projektperioden i alt modtager 2.255.295 kr. Beløbene fordeles således: 482.524 kr. i 2016, 813.459 kr. i 2017 og 959.321 kr. i 2018. Efter projektets afslutning skal der aflægges regnskab, som skal revideres.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 23. august 2016, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


29. Orientering om fælles satspuljeansøgning til puljen "Styrket sammenhæng for de svageste ældre"


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har den 15. juni 2016 – sammen med de øvrige nordjyske kommuner (undtagen Læsø) samt Region Nordjylland – indsendt en fælles puljeansøgning til satspuljen omhandlende en styrket sammenhæng for de svageste ældre. I ansøgningen søges om midler til at oprette ”tidlig indsats på tværs” (TiT) – en fleksibel enhed, der arbejder på tværs af region og kommuner og hvor formålet er at reducere korttidsindlæggelserne.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

Region Nordjylland og de nordjyske kommuner oplever et stort antal ældre borgere med korttidsindlæggelser. Derfor har Region Nordjylland og kommunerne sammen indsendt en fælles puljeansøgning, hvor formålet er at skabe mere sammenhængende forløb, der dels reducerer korttidsindlæggelserne og dermed aflaster de medicinske afdelinger, dels udvikler nye samarbejdsformer og finder alternativer til indlæggelse, dels arbejder mere med tidlig opsporing i kommunerne. Denne nye måde at samarbejde på vil derudover også øge kendskabet til og samarbejdet mellem regionen og kommunerne.

Der skal oprettes 1-2 af disse fleksible enheder i hver klynge og enhederne kommer som udgangspunkt til at ligge i forbindelse med de 4 nordjyske sygehuse, der har akutfunktion. Der er i ansøgningen lagt op til, at den enkelte klynge kan udvikle andre former for enheder/løsninger end den førnævnte TiT-enhed – det afgør den enkelte klynge selv. Det er læger, der kan henvise borgere til enheden og målgruppen er de svageste ældre, som i denne forbindelse defineres ud fra de samme kriterier som ”den ældre medicinske patient”. Det vil sige, det er borgere, der er mindst 65 år og bl.a. er enten svært syg, har flere samtidige sygdomme, multimedicinering eller har begrænset egenomsorgskapacitet.

I ansøgningen er der også søgt om midler til et kompetenceløft for hjemmesygeplejerskerne, som skal arbejde mere med tidlig opsporing. Ligeledes er borger- og pårørendeinddragelse en naturlig del af projektet, idet de skal inddrages aktivt i forløbet og medgive ønsker for behandlingsniveauet.

Projektet forventes igangsat pr. 1. november 2016 og afsluttes den 31. december 2019.

Ansøgningens samlede budget er på 28,6 mio. kr. fordelt over hele projektperioden.

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget godkender Brønderslev Kommunes deltagelse i fællesansøgningen til satspuljen ”Styrket sammenhæng til de svageste ældre”.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 10. august 2016, pkt. 9:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning med den bemærkning, at rådet finder det dybt bekymrende, at ældreområdet efterhånden styres af puljemidler.

Ældreomsorgsudvalget, 18. august 2016, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

Emma Lyng Svensson var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


30. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning
 • Drøftelse af ens serviceniveau i Nordjyllands Beredskab i 2018 i bestyrelsen
 • Arbejdsskade forsikring af beredskabets medarbejdere bliver pr. overført medarbejdere

Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


31. Lukket punkt: Ejendomssag


Til toppen


32. Lukket punkt: Almene boliger


Til toppen


33. Lukket punkt: Arealerhvervelse


Til toppen


34. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling


Til toppen


35. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer


Til toppen


36. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 5. oktober 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer