Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 28. september 2016
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Arne M. Jensen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Arne M. Jensen var fraværende.

Til toppen


3. 2. behandling af Budget 2017 og overslagsårerne 2018 - 2020


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Med baggrund i den indgåede budgetaftale mellem Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Borgerlisten, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten fremsendes budgetforslag for 2017 og overslagsårerne 2018-2020 til 2. behandling.

Sagsfremstilling

Efter Byrådets budgetseminar den 15.-16. september 2016 blev der den 16. september 2016 indgået budgetforlig mellemVenstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Borgerlisten, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten

Grundlaget for Byrådets 2. behandling af budget 2017 er den resultatopgørelse, der fremgik af forslaget til administrativt basisbudget 2017-2020, som forelå ved Byrådets 1. behandling den 14. september 2016.

Resultatopgørelsen til 1. behandling

I hele mio. kr.

Budget 2017

Budget 2018

Budget 2019

Budget 2020

Indtægter

-2.264

-2.296

-2.345

-2.390

Særlig vanskeligt stillet kommune

-16

-16

-16

-16

Indtægter i alt

-2.280

-2.312

-2.361

-2.406

Driftsudgifter i alt

2.258

2.312

2.370

2.412

Rente - netto

7

7

6

7

Overskud drift

-15

7

15

13

Anlæg

26

23

23

23

Underskud på drift og anlæg

11

30

38

36

Afdrag på lån

41

41

41

42

Lån til kommune med lav likviditet

-22

0

0

0

Øvrige lån

-15

-2

-2

-2

Underskud i kassen (+=underskud)

15

69

77

76

Pulje til overførsel mellem årene

-25

-25

-25

-25

Reel påvirkning af kassebeholdning

-10

44

52

51

Resultatet af budgetforlig

På baggrund af aftaleparternes budgetforlig omkring reduktioner, nye ønsker og anlæg, er der udarbejdet en revideret resultatopgørelse.

Resultatopgørelsen til 2. behandling

I hele mio. kr.

Budget 2017

Budget 2018

Budget 2019

Budget 2020

Indtægter

-2.264

-2.296

-2.345

-2.390

Særlig vanskeligt stillet kommune

-16

-16

-16

-16

Indtægter i alt

-2.280

-2.312

-2.361

-2.406

Driftsudgifter i alt

2.246

2.295

2.353

2.395

Rente - netto

7

7

6

7

Overskud drift

-28

-10

-2

-4

Anlæg

28,3

24

24

24

Underskud på drift og anlæg

1

14

22

20

Afdrag på lån

41

41

41

42

Lån til kommune med lav likviditet

-22

0

0

0

Øvrige lån

-15

-2

-2

-2

Underskud i kassen (+=underskud)

5

53

61

60

Pulje til overførsel mellem årene

-25

-25

-25

-25

Reel påvirkning af kassebeholdning

-20

28

36

35

I resultatopgørelsen er indarbejdet konsekvenserne af ændringsforslagene til budgettet som følge af budgetforliget mellem Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Borgerlisten, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Skat: Selvbudgettering eller statsgaranti

Byrådet skal tage stilling til valg mellem selvbudgettering og statsgaranti. Økonomiafdelingen har derfor med baggrund i de nyeste skøn over udviklingen i væksten og befolkningstallet, foretaget en fornyet beregning og vurdering af valget mellem statsgaranti og selvbudgettering. Det aktuelle befolkningstal for Brønderslev Kommune ligger i øjeblikket på 36.177, og det statsgaranterede befolkningstal for 2017 er lig 36.210.

Med udgangspunkt i det aktuelle befolkningstal og den nyeste befolkningsprognose for 2017 og overslagsårerne viser beregningerne et provenue på 1,6 mio. kr. ved selvbudgettering. Provenuet kan dog først forventes at komme i forbindelse med efterreguleringen af 2017 i 2020. Dette provenue ses som følge af et højere forventet udskrivningsgrundlag i 2017 end forudsat i statsgarantien.

Der er dog stor usikkerhed omkring udviklingen i befolkningstallet som følge af den ændrede flygtninge situation mv.. En lavere udvikling i befolkningstallet end forudsat i prognoserne vil betyde et tab ved selvbudgettering.

Med baggrund i denne usikkerhed i befolkningsudviklingen sammenholdt med den forholdsvis lille gevinst ved selvbudgettering anbefales det, at kommunen vælger statsgaranti, selv om beregningerne pt. viser et mindre overskud ved at selvbudgettere.

Anlægspulje

Styringsreglerne for kommunerne er blevet ændret med den sidste aftale mellem KL og regeringen. Som følge heraf foreslår forvaltningen, at der fra 2017 og i overslagsårene oprettes en anlægspulje på 10 mio. kr., som primært skal kunne håndtere overførsler mellem årene på anlægsområdet. Konkret foreslås det, at der oprettes en pulje til energibesparende foranstaltninger på 10 mio. kr., men at denne pulje kun i ekstraordinære tilfælde kan frigives, og kun såfremt der er enighed blandt forligsparterne. Samtidig foreslås det, at der budgetteres med låneoptagelse til puljen, således kassebeholdningen i budgettet ikke påvirkes ved at oprette puljen.

Bevillingsniveau

Hidtil har bevillingsniveauet i Brønderslev Kommune været pr. politikområde. Forvaltningen foreslår imidlertid, at dette niveau ændres til at være på udvalgsniveau. Ændringen indebærer, at udvalgene fremover bemyndiges til at lave omplaceringer mellem politikområder inden for eget udvalgsområde, hvor de tidligere kun kunne lave omplaceringer indenfor det enkelte politikområde. Herved bliver bevillingsreglerne mere logiske, idet udvalgene allerede er omfattet af rammestyring og er forpligtet til at overholde det samlede budget for udvalget. Samtidig smidiggøres det administrative arbejde, idet færre bevillingssager skal til formel godkendelse i Byrådet.

Indbydelse af observatører

Erik Sørensen (O) og Ole Bruun(Ø)er indbudt som observatører til Økonomiudvalgets behandling af punktet jfr. Lov om komunernes styrelse § 20, stk. 5.

Stabsforvaltningen foreslår til 2. behandlingen i Økonomiudvalget og Byrådet, at:

 • Der træffes beslutning om de politiske ændringsforslag
 • Brønderslev Kommune for 2017 anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, udligning og tilskud
 • Beskatningsprocenten fastholdes på 26,9%
 • Grundskyldspromillen fastholdes på 31,23 0/00
 • Dækningsafgiften for offentlige ejendommes grundværdi fastholdes til 15,00 0/00
 • Dækningsafgiften for offentlige ejendommes forskelsværdi udgør 8,75 0/00
 • Forslaget til takster og gebyrer godkendes
 • Der oprettes en anlægspulje til energibesparende foranstaltninger på 10 mio. kr. i 2017 og overslagsår, og at der samtidig budgetteres med lånoptagelse til puljen
 • Bevillingsniveauet ændres fra, at der gives en nettodriftsramme pr. politikområde til, at der gives en nettodriftsramme pr. udvalgsområde
 • Politikområde 505 - Boligsikring m.m. lukkes og flyttes til politikområde 601 - Ældreomsorg og politikområde 701 - Sundhed
 • Funktion 305 - skolefritidsordning flyttet fra politikområde 302 - Børnepasning til politikområde 301 - Skole og Undervisning
 • Direktionen bemyndiges til at foretage nødvendige bevillingsmæssige omplaceringer, herunder besparelsen på prisfremskrivning, diverse korrektioner mellem politik-områderne m.v.
Beslutning

Indstilles godkendt, dog ikke oprettelse af anlægspulje.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Kirkeskat, Budget 2017


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet skal fastsætte kirkeskatteprocenten på baggrund af de budgetter, som Brønderslev Provsti fremsender for 2017.

Brønderslev Provsti fremsender et samlet budget på51.138.189kr. for 2017. Dette betyder, at Kirkeskatten skal fastholdes på det nuværende niveau 1,09 %, for at der opnås balance mellem udgifter og indtægter.

Sagsfremstilling

Brønderslev Provstiudvalg fremsender opgørelsen over ligningsbeløb for de kirkelige kasser i Brønderslev Provsti og Provstiudvalgskassen for 2017. Budgettet viser udgifter på i alt 51.138.189kr..

Kirkeministeriet meddeler, at Brønderslev Kommune er pålagt 7.004.183kr. i landskirkeskat i 2017.

De samlede udgifter fordeler sig således:

Primo saldo 2017 (overskud)

9.542 kr.

- Kirkelige kasser

41.593.256 kr.

- Provstiudvalgskassen

2.540.750 kr.

- Landskirkeskat

7.004.183 kr.

Udgifter i alt

51.138.189 kr.

Skatteindtægter ved skatteprocent på 1,09 %

-51.138.189 kr.

Nettoresultat 2017 (overskud)

9.542 kr.

Mellemværende herefter udgør et overskud på 9.542kr..

Som bilag er vedlagt oversigten over den kirkelige ligning samt brev vedrørende det samlede budgetbeløb for 2017 fra Brønderslev Provsti.

Stabsforvaltningen foreslår, at kirkeskatten for 2017 fastsættes til 1,09 pct..

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Forbrugsrapport pr. 31. august 2016


Resume

Sagsforløb: ØK

Drøftelse af forbrugsrapport pr. 31. august 2016.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 22. april 2015, at der ønskes månedlige forbrugsrapporter fremsendt til udvalgets orientering. På den baggrund fremsendes to rapportudtræk fra kommunens økonomisystem:

 • Rapportudtræk, hvor forbrug og budget er opgjort på udvalgsniveau og de enkelte politikområder under hvert udvalg.
 • Rapportudtræk, hvor forbrug og budget er opgjort på funktionsniveau, hvilket, som udgangspunkt, matcher oversigten fra "budgethæftet".

Rapportudtrækkene tager udgangspunkt i standardrapporter fra kommunens økonomisystem.

Rapporterne matcher som udgangspunkt den oversigt over budgettets fordeling, der fremgår af budgethæftet under de forskellige politikområder. Dette er dog ikke teknisk muligt at gøre på politikområdet "Forsikringer, beredskab og bygninger", under Økonomiudvalget, hvorfor udtrækket på dette område ser anderledes ud.

På Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2016 blev det besluttet, at Økonomiafdelingen skal kommentere, såfremt der er markante ændringer.

Der er for den samlede ramme ikke markante ændringer i forhold til budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2016, som blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 24. august 2016.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget tager rapporten til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Budgetaftale 2016 - Vikarkorps


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/BY

Opfølgning på budgetaftalepunkt i budget 2016 om etablering af vikarkorps på ældreområdet.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 følgende tekst, som fremgår af budgetaftalen:

”Ved omstilling på ældreområdet til ny tildelingsmodel og øget decentral kompetence forudsættes, at medarbejderne på plejecenterområdet i størst muligt omfang opretholder fast ansættelse. Behovet for vikardækning søges dækket indenfor det samlede ældreområde således, at plejecenterområdet og frit-valg området koordinerer vikardækning, hvor hovedreglen er brug af fælles personale eller etablering af et fælles kommunalt vikarkorps.”

Ved tilpasning af ældreområdets økonomi i forsommeren 2016 blev overtallige medarbejdere besluttet overført fra Plejecenterområdet til Frit-valgområdet. Alternativt kunne medarbejderne have været overført til et internt vikarbureau.

Af vedhæftede notat fremgår overvejelser om fordele og ulemper ved etablering af et kommunalt vikarkorps. Den umiddelbare vurdering er, at det ikke vil være fordelagtigt at etablere et kommunalt vikarkorps, idet det kan give en uhensigtsmæssig binding af timer og økonomi. Det er dog fortsat vigtigt at være opmærksom på den nødvendige fleksibilitet såvel indenfor Plejecenterområdet og Frit-valgområdet, som på tværs hvor det er muligt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget godkender, at der ikke i den nuværende situation etableres et vikarkorps på ældreområdet.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 8. september 2016, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Ole Bruun og Bendt Danielsen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Frigivelse af rådighedsbeløb til udbedring af AT-påbud


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive 180.000 kr. fra bygningsvedligeholdelsespuljen til udbedring af AT-påbud hos Vej og Park på materielgården i Brønderslev.

Sagsfremstilling

På baggrund af tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet har Brønderslev Kommune fået 2 påbud til udbedring ved Materielgården, Spejlborgvej 9, Brønderslev.

Påbud vedr. 38 stk. hejseporte:

Materielgården har fået påbud om at sikre 38 manuelt betjente porte med fjederbrudsikring eller anden tilsvarende sikring, der forhindrer portbladet i at falde ned ved havari af en eller flere fjedre.

Bygningsafdelingen foreslår, at der bliver monteret fjederbrudsikring og massive aksler på 28 manuelle porte samt udskiftning af 10 manuelle porte til eldrevne porte.

Påbud vedr. revisionsgrav:

Påbud om indretning af revisionsgraven på værkstedet sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, så der er flugtvejsmuligheder fra revisionsgraven.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet frigiver 180.000 kr. af anlægsbudgettet til forbedring af sikkerheden ved Materielgården, Spejlborgvej 9, Brønderslev.

Personale

Ingen.

Økonomi

Anlægsbudgettet til bygningsvedligeholdelse incl. AT-påbud er i 2016 på 7,2 mio. kr. Frigives beløbet på 180.000 kr., er der 718.000 kr. tilbage af puljen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Til toppen


8. Ansøgning fra Foreningen Jyske Aas om midlertidig lokalestøtte


Resume

Sagsforløb: ØK

Drøftelse af ansøgning fra Foreningen Jyske Aas om midlertidig lokalestøtte til foreningens lejemål på Dronninglund Hovedgaard.

Sagsfremstilling

Foreningen Jyske Aas ansøger om midlertidig støtte til opretholdelse af foreningens lejemål på Dronninglund Hovedgaard, Slotsgade 2, Dronninglund.

Den månedlige husleje udgør 7.000 kr. frem til nytår 2016, derefter 8.000 kr. Hertil kommer udgifter til vand, varme, el og IT, som skønnes at være 2.500 kr. pr. måned.

Der søges om dækning af udgiften for max. 4 måneder.

Foreningen har indtil nu kunnet dække udgiften til lokaleleje ved drift af cafe, kontingent samt éngangs sponsering fra Dronninglund Sparekasse, men ved udgangen af september måned 2016 er foreningen uden midler, medmindre der findes en løsning. Foreningen forventer at modtage støtte fra fonde m.v. til et forretningsmæssigt grundlag for turismearbejdet i Jyske Aas området. Det nye projekt skal i en to-årig periode betale huslejen. Der forventes en afklaring omkring det nye projekt inden årets udgang, hvorfor evt. støtte fra Brønderslev Kommune vil være for en begrænset periode.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til ansøgningen.

Personale

Ingen.

Økonomi

Udgiften for 4 måneder bliver på ca. 40.000 kr.

Der er penge tilbage på Økonomiudvalgets puljer, men Økonomiudvalgets samlede ramme overskrides.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender engangstilskud på max.40.000 kr. til lokalestøtte. Inden udbetaling skal der forelægges økonomioversigt/regnskab fra foreningens drift siden oprettelse, herunder kontingent, samt en beskrivelse af budgetforventningerne for det fremtidige projekt

Henning Jørgensen og Lene Hansen tager forbehold, fordi økonomioversigt/regnskab skal foreligge forinden.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Gensidig forsørgerpligt - svar fra Ombudsmanden


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Brønderslev Kommune har modtaget svar fra Folketingets Ombudsmand om kommunens behandling i sager om gensidig forsørgerpligt. Folketingets Ombudsmand henstiller til Brønderslev Kommune at genoptage sagsbehandlingen af egen drift og foretage en eventuel efterbetaling.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2014 trådte loven om gensidig forsørgerpligt for samlevende i kraft. Brønderslev Kommune har forud for lovens ikrafttræden fremsendt orienteringsbreve, partshøring samt afgørelsesbreve til ydelsesmodtagere i et parforhold. Der blev ikke fremsendt partshøring og afgørelsesbreve til ydelsesmodtagernes samlevende. I juli 2015 meddeler Ankestyrelsen, at en afgørelse om at anse to personer for samlevende skal meddeles begge parter og at afgørelsen ikke er gyldig, før afgørelsen er meddelt begge parter. Brønderslev Kommune har efterfølgende truffet ny afgørelse med tilbagevirkende kraft, som er meddelt begge parter med ankevejledning.

Folketingets Ombudsmand er blevet inddraget i sagen efter henvendelse fra 3F, Fælles Faglig Forbund, Aalborg Afdeling.

Det fremgår af Ombudsmandens udtalelse, at han forholder sig til, hvorvidt Brønderslev Kommune kunne træffe afgørelse med tilbagevirkende kraft, samt hvorvidt kommunen er forpligtet til af egen drift at genoptage og omgøre afgørelserne.

Folketingets Ombudsmand udtaler, at der ikke kan træffes en afgørelse med tilbagevirkende kraft og henviser til Ankestyrelsens afgørelse om, at afgørelsen først er gyldig, når den er meddelt begge parter. Med denne afgørelse fra Ankestyrelsen burde Brønderslev Kommune, efter Ombudsmandens vurdering, have rettet ind efter Ankestyrelsens afgørelse, omgjort de oprindelige afgørelser og efterbetalt ydelserne. Ombudsmanden finder det kritisabelt, at dette ikke er sket.

Ombudsmanden beder kommunen inden 3 måneder fra den 4. juli 2016 at meddele, hvad kommunen har foretaget sig i anledning af henstillingen.

Det fremgår, at der er tale om 109 sager. Da det i én af sagerne efterfølgende har vist sig, at borger ikke var berettiget til ydelse og har tilbagebetalt det udbetalte, drejer det sig således om 108 sager.

Brønderslev Kommune skal efterbetale disse borgere i alt 1.921.057 kr. Den kommunale udgift er 1.344.740 kr. (inkl. 30 % refusion).

Kommunernes Landsforening har på forespørgsel oplyst, at det er KL's vurdering, at et eventuelt søgsmål ved de civile domstole vil give samme resultat, som Ankestyrelsen og Ombudsmanden giver udtryk for i udtalelserne til Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet tager stilling til anbefalingen fra Ombudsmanden.

Personale

Ingen.

Økonomi

Efterbetalingen udgør 1.921.057 kr. - 30 % refusion = 1.344.740 kr. Der ansøges om tillægsbevilling på kr. 1.344.740 kr.

Indstilling

Direktionen, 2. august 2016, pkt. 6:

Anbefaler at politisk behandling afventer KL’s juridiske vurdering.

Beskæftigelsesudvalget, 15. august 2016, pkt. 9:

Udsættes.

Sagen behandles i udvalget, når der foreligger udtalelse fra KL.

Hans Christian Holst og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Beskæftigelsesudvalget, 5. september 2016, pkt. 5:

Der forelå svar fra KL.

Det indstilles, at Ombudsmandens anbefaling følges, og at ydelserne efter betales.

Bettina Nielsen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Anmodning om tilsagn til byggeri af almene boliger i Tennisskoven, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: ØK

På baggrund af et afholdt borgermøde skal det besluttes om der skal igangsætte ny planlægning for almene boliger i Tennisskoven nr 71, 73, 75 og 77 i Hjallerup. Der skal endvidere besluttes om de 4 pågældende grunde skal sælges til Boligselskabet Østvendsyssel.

Sagsfremstilling

På baggrund af en henvendelse fra Boligselskabet Østvendsyssel har Brønderslev Kommune undersøgt mulighederne for at etablere almene boliger på 4 grunde beliggende nr. 71, 73, 75 og 77 Tennisskoven, Hjallerup.

Den gældende lokalplan 10-52 Boligområde ved Tennisskoven, Hjallerup tillader kun åbenlave boliger (enfamiliehuse), derfor vil det kræve en ny lokalplan at bygge tætlav boliger (rækkehuse) i området.

Brønderslev Kommune afholdte borgermøde i Hjallerup den 19. september 2016 for offentligt at debattere muligheden for at etablere almene boliger i Tennisskoven. Der var stort fremmøde til borgermødet. Der var entydigt modstand overfor at ændre forudsætningerne i den eksisterende lokalplan og planlægge for almene boliger i Tennisskoven.

Som bilag er en sammenfatning af borgermødet og to indsigelser, hvis indhold blev fremlagt på borgermødet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår - på baggrund af tilkendegivelserne på borgermødet - at Økonomiudvalget beslutter, at lokalplan 10-52 Boligområde ved Tennisskoven, Hjallerup fastholdes, og at der ikke skal planlægges for almene boliger inden for lokalplanområdet. Der skal dermed ikke igangsættes ny planlægning for Tennisskoven nr. 71, 73, 75 og 77.

Som følge heraf foreslår fagforvaltningen tillige, at Økonomiudvalget beslutter ikke at sælge de 4 grunde Tennisskoven nr. 71, 73, 75 og 77 til Boligselskabet Østvendsyssel.

Personale

Ingen

Beslutning

Der foretages ikke ændringer i forhold til gældende lokalplan.

De 4 grunde sælges ikke til boligselskab.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Behandling af indsigelser til lokalplan 32-R-04.02 for Thorup Hede Spejdercenter


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan 32-R-04.02 for udvidelse af Thorup Hede Spejdercenter har været i offentlig høring. Formålet med planlægningen er at udvide spejdercentrets areal til lejrplads og parkering. Der er kommet en indsigelse fra Thorup Hedevej 16.

Byrådet skal tage stilling til, om indsigelsen skal helt eller delvist imødekommes, og om planforslagene kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan 32-R-04.02 for udvidelse af Thorup Hede Spejdercenter har været i offentlig høring.

Formålet med planlægningen er at udvide spejdercentrets areal til lejrplads og parkering. Kommuneplantillægget var i fordebat, og de indkomne forslag blev behandlet på møde i Økonomiudvalget den 20. april 2016. Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan har været i offentlig høring fra den 27. maj til og med den 22. juli 2016. Der er kommet en indsigelse fra Thorup Hedevej 16. Se bilag.

Indsigelsen fra Thorup Hedevej 16

 1. Generelt gøres der indsigelse imod de gener, der er ved afholdelse af store lejre og mod udvidelse af arealet.
 2. Forslag om at ophøre med at bruge adgangsvejen til Thorup Hedevej, der går tæt ved Thorup Hedevej, 16 og om at etablere skov på en større del af marken gentages fra fordebatten. Formålet er at reducere støv- og støjgener.
 3. Alternativt ønskes beplantningsbæltet, der afgrænser den nye lejrplads, forøget og en gennemkørsel ønskes flyttet mod øst væk fra Thorup Hedevej 16.
 4. Et byggefelt til eventuel genopførelse af en ældre jagthytte ønsket formindsket, for ikke at udvide arealet til indendørs overnatning og forøgelse for udlejningsmulighederne for jagthytten.
 5. Der ønskes pålagt støjgrænser og forbud mod udendørs afspilning af musik og brug af megafoner.
 6. Begrænsning af anvendelsen af det nye areal til teltslagning og parkering og kun i forbindelse med store lejre, således at fællesaktiviteter ved lejrene gennemføres i den eksisterende del af lokalplanen.
 7. Lokalplanens formål ønskes tilføjet: " Hensyn til nabointeresser".
 8. Der er stillet spørgsmål til proceduren omkring inddragelse af ejer af Thorup Hedevej 16. Se spørgsmål og svar i bilag.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø bemærker:

Ad. 2

Thorup Hede Spejdercenter oplyser i forbindelse med partshøring, at en flytning af hele trafikken til Lilleskovvej vil medføre en større belastning for nogle andre naboer. Lilleskovvej kan desuden ikke bære den samlede belastning.

Ad 3.

Vejadgangen til det nye areal er i lokalplanforslaget placeret 90 m fra Thorup Hedevej 19. Flytning af vejadgangen fra det nye areal længere mod øst vurderes at kunne ske uden store ulemper for Thorup Hede Spejdercenter. Spejdercentret oplyser, at en indkørsel i den østlige ende vil ligge i en lavning og vil blive et mudderhul. Indsiger har ret i, at et 5 rækket læhegn fortrinsvis vil skærme for indbliksgener, men ikke for støj og i mindre grad for støv.

Ad. 4

Byggefeltet kan formindskes, så det alene tillader genopførelse af samme antal m². Spejdercentret har erklæret sig enig heri.

Ad. 5

Aktiviteter på spejdercentret er omfattet af støjgrænserne for virksomheder. Se nedenfor. I det åbne land fastlægges støjgrænserne ud fra den konkrete anvendelse. Det er vurderet, at nedennævnte støjgrænser vil være gældende ved opholdsareal på ejendommen Thorup Hedevej 16. Der kan derfor ikke anvendes udendørs højtalere eller musikanlæg, som medfører højere støj ved naboers opholdsareal end vist i skemaet. Støjen vurderes i forhold til de viste tidspunkter.

Støjgrænser

Tidsrum

Områdetype (faktisk anvendelse)

Mandag - fredag

kl. 07.00 - 18.00

Lørdag

kl. 07.00 - 14.00

Mandag - fredag

kl. 18.00 - 22.00

Lørdag

kl. 14.00 - 22.00

Søn- og helligdag

kl. 07.00 - 22.00

Alle dage

kl. 22.00 - 07.00

Beboelse i det åbne land

50

45

40

Der er et vejledende støjbarometer i bilag.

Ad. 6

Det vil være umuligt at håndhæve et krav om begrænset aktivitet af det nye areal. En lokalplan kan som udgangspunkt ikke regulere driftsmæssige forhold. Det er ikke praktisk muligt at konstatere overskridelser af støjgrænser i form af menneskelige aktiviteter som stemmer og råb.

Indsigelsen er sendt i partshøring. Thorup Hede Spejdercenter har svaret:

 • at indkørslen ønskes placeret som ansøgt for at undgå, at en placering lavt i terrænnet vil gøre indkørslen til et mudderhul og
 • at kørsel på et længere stykke af grusvejen vil medføre mere støv,
 • at plantebælte på 5 rækker samt eksisterende skov, vil begrænse støv og gener i forhold til indsigers ejendom Thorup Hedevej 16.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet beslutter, at indsiger imødekommes på følgende punkter:

 • at beplantningsbæltet forøges til 10 m,
 • at jagthytten skal kunne genopføres maksimum med den størrelse den har i dag,
 • at formålet udvides med "at varetage hensyn til nabointeresser",
 • at Spejdercentret og indsiger informeres om, at støjgrænserne for det åbne land gælder for driften af spejdercentret,
 • at der henstilles til, at større samlinger. f.eks. fælles lejrbål afholdes på de nuværende arealer, således at marken, der inddrages, primært bruges til parkering samt beboelse og ophold i forbindelse dermed,
 • at Byrådet tager stilling til, om adgangsvejen skal flyttes mod øst,
 • at Byrådet tager svaret over klage med hensyn til proceduren til efterretning.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 12. september 2016, pkt. 3:

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at

 • Beplantningsbæltet udvides til 10 m
 • Jagthytten kan max genopføres med den størrelse, den har i dag
 • Begge adgangsveje bibeholdes, og indkørslen til centret fra Thorup Hedevej flyttes mod øst
 • Der henstilles til, at større samlinger – f.eks. fælles lejrbål – afholdes på de nuværende arealer, således at marken, der inddrages, primært bruges til parkering samt beboelse og ophold i forbindelse dermed
 • Lokalplanens formål udvides med ”at varetage hensyn til nabointeresser”
 • Støjgrænserne for det åbne land gælder for driften af Spejdercentret (der informeres om dette)
 • Klage vedr. procedure afvises.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Godkendelse af samarbejdsaftale om deponi mellem AVV og I/S Reno-Nord


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

AVV’s kapacitet til deponi forventes at ophøre indenfor få år. Det vil være uforholdsmæssigt besværligt og dyrt at etablere et nyt deponi i eget regi. Der er kapacitet til op mod 100 år på Reno-Nords deponi i Rærup.

Der er udarbejdet udkast til samarbejdsaftale mellem AVV og Reno-Nord. Udkastet kræver politisk godkendelse i Brønderslev og Hjørring Kommuner.

Byrådet skal tage stilling til, om samarbejdsaftalen kan godkendes.

Sagsfremstilling

AVV og I/S Reno-Nord agter at indgå en samarbejdsaftale om deponi. Baggrunden herfor er, at AVV’s eksisterende deponipladser forventes at være færdigfyldt i 2020-2022. På grund af kystnærhedsprincippet vil det være en meget stor udfordring for AVV at skulle etablere et nyt deponi i eget regi. Samtidig er der kapacitet på Reno-Nords deponi i Rærup til op mod 100 år endnu.

Derfor er det oplagt for AVV at etablere et samarbejde med RenoNord. I forvejen har der været et vist samarbejde mellem AVV og RenoNord om deponi. Dette samarbejde ønskes formaliseret gennem indgåelse af en samarbejdsaftale. Udkastet til samarbejdsaftalen er udarbejdet af Reno-Nords advokat efter et forarbejde af en arbejdsgruppe med repræsentanter for AVV, Reno-Nord og Brønderslev og Hjørring Kommuner.

Udkast til samarbejdsaftale indeholder en miljøklausul, der skal sikre, at deponiaffald fra Brønderslev og Hjørring Kommuner ikke må påføre Reno-Nord omkostninger, som ikke er indregnet eller kan indregnes i de normale deponeringstakster. Klausulen har især til hensigt at sikre mod eventuelle udgifter, som kan opstå efter de 30 år, som i henhold til Deponeringsbekendtgørelsens § 7 er udgangspunktet for den sikkerhedsstillelse for efterbehandling, som er indregnet i deponeringstaksterne. Der er udarbejdet et eksempel på fordeling af udgifter mellem Brønderslev og Hjørring Kommuner under eventuel anvendelse af miljøklausulen.

Udkast til samarbejdsaftale har været sendt til juristvurdering hos Brønderslev Kommunes juridiske konsulent. Her er det vurderet, at aftalen inklusiv miljøklausulen ligger indenfor de normale rammer for samarbejdsaftaler.

Udkast til samarbejdsaftale er godkendt af AVV’s bestyrelse på bestyrelsesmøde den 24. maj 2016. Bestyrelsesformand Jørgen Bing og direktør Steen Madsen, AVV har udfærdiget en anbefaling til Brønderslev og Hjørring Kommuner om at godkende udkastet til samarbejdsaftalen.

Der vedlægges følgende bilag til sagen:

 1. ”Udkast til samarbejdsaftale om deponi” (udkast fra advokatfirmaet Bech-Bruun).
 2. ”Bilag 4.4 til udkast til samarbejdsaftale om deponi” (eksempel på fordelingsnøgle).
 3. ”Deponisamarbejde – Uddrag – Referat AVV-bestyrelsesmøde 24. maj 2016” (indeholder uddybning af ovenstående).
 4. ”Følgebrev til samarbejdsaftale mellem AVV og Reno-Nord (anbefaling fra Jørgen Bing og Steen Madsen).

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender udkast til samarbejdsaftale.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 12. september 2016, pkt. 6:

Indstilles til godkendelse.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Vejafvandingsbidrag


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Brønderslev Kommune og Brønderslev Forsyning har gennem det seneste års tid drøftet fastsættelse af vejbidraget, der er kommunens betaling for afledning af vejvand til forsyningens kloaknet. Vejbidraget skal i henhold til lovgivningen fastsættes som en %-sats af kloakforsyningens årlige anlægsudgifter og har siden kommunesammenlægningen været fastsat til den maksimale procentsats (8 %).

Bidraget skal ligge mellem 0 og 8 %. I resten af landet svinger %-satsen således, at hele intervallet fra 0-8 % er i brug.

Byrådet skal tage stilling til, hvilken %-sats der skal gælde fremover.

Sagsfremstilling

Både på politisk og administrativt niveau har det mellem ejeren Brønderslev Kommune og Brønderslev Forsyning været drøftet, om vejbidraget kunne nedsættes - og i givet fald hvor meget - samt om det kunne ske med tilbagevirkende kraft. Det har indtil videre ikke været muligt at opnå enighed om en nedsættelse. Brønderslev Kommune har argumenteret for, at gældende lovgivning samt andre landkommuners vejbidrag indikerer, at en kommune som Brønderslev ikke bør betale det maksimale bidrag på 8 %. Brønderslev Forsyning henholder sig til, at eventuelle beregninger vil vise, at selv med et vejbidrag på 8 %, får de ikke de reelle meromkostninger forbundet med vejafvanding dækket.

I forsøget på at få de juridiske aspekter i sagen afdækket, aftalte Brønderslev Kommune og Brønderslev Forsyning at bede advokat Mads Kobberø om at svare på nogle spørgsmål udfærdiget af de to parter i fællesskab. Notat er vedhæftet som bilag.

Resume af notat:

1. Hvem fastsætter vejbidragsprocenten?

Konklusionen i Mads Kobberøs svar på dette spørgsmål er klart, at vejbidraget fastsættes af Byrådet.

2. Hvilke muligheder har Byrådet for at påvirke fastsættelsen af vejbidragsprocenten?

Jf. ovennævnte finder Mads Kobberø ikke spørgsmålet relevant, men fremfører dog, at i det tilfælde, at bidraget skulle fastsættes af kloakforsyningens bestyrelse, kunne Byrådet ikke pålægge selskabets bestyrelse en bestemt beslutning. Men bestyrelsen kunne i givet fald fuldt legalt og sagligt imødekomme ejerens ønske om nedsættelse af vejbidraget, hvis de ville.

3. Hvordan defineres en typisk bykommune/landkommune?

Konklusionen er her, at der ikke i forbindelse med fastsættelsen af vejbidraget er udarbejdet en definition af henholdsvis bykommune og landkommune.

Der henvises i stedet for til en rapport om befolkningsudvikling, hvori der omtales en kommuneopdeling i 4 typer - bykommune, mellemkommune, landkommune og yderkommune, som følger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters kommunetyper. Her henføres Brønderslev kommune til "landkommune".

4. Hvad er grundlaget for den skønsmæssige fastsættelse af vejbidraget?

I denne besvarelse henvises til "Slagelsesdommen", der også omhandler fastsættelse af vejbidraget - uden dog at være fuldt sammenlignelig med sagen her i Brønderslev. Mads Kobberø konkluderer, at der er meget vide skønsmæssige beføjelser i forhold til fastsættelse af vejbidraget, hvorfor en fastsættelse ud fra en definition af Brønderslev Kommune som en landkommune, vil være både juridisk og sagligt fuldt forsvarlig. Det kan dog også vælges, at fastsætte vejbidraget ud fra mere detaljerede beregninger.

5. Fastsættelse af vejbidraget med tilbagevirkende kraft.

Her konkluderes, at det ikke vil være muligt at fastsætte nyt vejbidrag med tilbagevirkende kraft for årene før 2016. For året 2016 vil det være tvivlsomt, om vejbidraget kan ændres, mens det for 2017 og frem vil være fuldt legalt.

Som en udløber af sagen har det været drøftet, om det er Brønderslev Kommune eller Brønderslev Forsyning, der ejer og dermed skal betale for anlæg, renovering og drift af vejbrøndene, der afleder vejvandet. Det kan oplyses, at det juridisk er fastslået, at ejerskab og dermed anlæg og driftsudgifter skal afholdes af kommunen. Dette fremgår af Vejlovens § 10, hvori det fastslås, at vejbestyrelserne afholder alle udgifter forbundet med arbejder vedrørende de offentlige veje - herunder vejafvanding.

Dette er underbygget gennem svar til en anden kommune fra Vejdirektoratet, hvor ovennævnte understreges, ligesom det beskrives, at alle ledninger, der har som hovedformål at aflede vejvand falder ind under denne paragraf.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, Teknik- og Miljøudvalget beslutter, om de overfor Byrådet vil indstille en nedsættelse af vejbidraget og i givet fald, hvilken %-sats der foreslås.

Det kan oplyses, at nabokommunerne har fastsat vejbidraget således:

 • Jammerbugt Kommune - 6 %
 • Frederikshavn Kommune - 4 %
 • Hjørring Kommune - 6 %
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 12. september 2016, pkt. 5:

Brønderslev Forsyning har sendt brev og notat til Teknik- og Miljøudvalget. Materialet blev udleveret til medlemmerne og vedhæftes referatet. Materialet indgik i udvalgets behandling af sagen.

Det indstilles, at vejbidraget fastsættes til 4 % i 2017.

Johannes Trudslev tog forbehold.

Ole Bruun var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 28. september 2016:

Borgmesteren har anmodet Fagforvaltningen for Teknik og Miljø om at udarbejde en oversigt over fordelingen af kommunernes offentlige veje i forhold til placering i by- og landområder.

Notat herom vedhæftes.

Beslutning

Vejafvandingsbidrag indstilles fastsat til 4 %.

Henning Jørgensen tager forbehold.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Ansøgning til områdefornyelse i midtbyen, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Brønderslev Kommune har mulighed for at søge Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet om reservation af rammemidler til gennemførelse af et områdefornyelsesprojekt i midtbyen af Dronninglund.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal udarbejdes en ansøgning om reservation af rammemidler til områdefornyelse i Dronninglund.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune deltager i Slots- og Kulturstyrelsens "Kulturarvskommuneprojekt III", med henblik på at anvende kulturarven som motor for omstilling i Slotsgade, Dronninglund. Kulturarvskommuneprojektet tager afsæt i midtbyplanen for Dronninglund, som blev vedtaget af Byrådet den 30. marts 2016.

Hovedgrebet i midtbyplanen er at koncentrere by- og handelslivet i Dronninglund omkring Slotsgade for at skabe et stærkt centrum i byen. Slotsgade er den oprindelige handelsgade, hvor omkring byen opstod sidst i 1800-tallet. Flere bygninger på Slotsgade er typiske handelsbygninger for den periode. Kulturarven er dermed "til stede" i Slotsgade, men mange af bygningerne samt vej- og fortovsbelægning er nedslidte. Med en strategisk og planlægningsmæssig indsats søges at give Slotsgade et fysisk løft, der kan styrke de handlendes indtryk af midtbyen og lysten til at handle i Slotsgade. Midtbyplanen og kulturarvskommuneprojektet er dermed sammenhængende.

I kulturarvskommuneprojektet arbejdes der med:

 1. Facader.

En konsulent udarbejder retningslinier for, hvorledes fremtidigt byggeri og renovering kan fremhæve kulturmiljøet i Slotsgade, mod en større helhed i bygningsmassen. Retningslinierne vil indgå i en kommende lokalplan for Slotsgade.

 1. Byrummet.

En konsulent udarbejder en plan for et by- og trafikrumsprojekt, der skal anvise et attraktivt byrum, der tager afsæt i kulturarven, bygningerne og livet i Slotsgade.

 1. Formidling.

For at skabe ejerskab og øget kendskab til byens historie arbejdes der sammen med Museerne i Brønderslev Kommune og Lokalhistorisk Arkiv om at formidle historien om Dronninglund by med fokus på Slotsgade.

Gennem kulturarvskommuneprojektet modtager kommunen midler til konsulentbistand i forbindelse med ovenstående projekter. Midlerne kan alene anvendes til konsulentydelser og ikke støtte til anlægsudgifter. Der er ikke afsat egne midler til gennemførelse af proces i kulturarvskommuneprojektet (tryksager, forplejning mv.).

I forhold til at kunne gennemføre en forvandling af byrummet i Slotsgade foreslår Fagforvaltningen for Teknik og Miljø at søge Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet om reservation af rammemidler til gennemførelse af et områdefornyelsesprojekt under Lov om byfornyelse og udvikling af byer. Med områdefornyelsesmidler er det muligt at udføre en helhedsorienteret udviklingsindsats for midtbyen i Dronninglund med fokus på at styrke handel, kulturarv og byliv i Slotsgade. Opnås endelig støtte skal midlerne primært anvendes til anlæg af by- og trafikrumsprojektet. Fristen for ansøgning til den vejledende udgiftsramme til områdefornyelse er den 9. januar 2017.

Kommuner kan søge om støtte til gennemførelse af områdefornyelse i nedslidte byområder i større og mindre byer. Støtten kan bruges til at forny gader og veje, torve og pladser og til at sætte sociale eller kulturelle aktiviteter i gang.

En forudsætning for støtten er, at interessenterne i området inddrages i planlægning og gennemførelse af indsatsen. Ved at inddrage de private kompetencer og midler tidligt i processen kan der opnås ejerskab for projektet af de berørte borgere, virksomheder og organisationer, så de på sigt bidrager til den fortsatte udvikling i området – også efter at de offentlige investeringer ophører. Meget af dette er allerede i gang og i proces ved Kulturarvskommuneprojektet og i forbindelse med midtbyplanen.

Bliver kommunen udvalgt til at deltage i et områdefornyelsesprojekt, kan der opnås refusion på 1/3 af afholdte kommunale udgifter i forbindelse med områdefornyelsen - inden for et nærmere fastlagt byfornyelsesprogram, der skal godkendes af ministeriet.

Ansøgningsproceduren om midler til områdefornyelse er todelt.

 • Først søger kommunen om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse på baggrund af en ansøgning til ministeriet. For at komme i betragtning skal det udvalgte område indeholde problemer inden for en bred vifte af indikatorer, der udfoldes i ansøgningen. Indikatorerne dækker bl.a. over omfang og karakter af de områdemæssige problemer (f.eks. fysisk nedslidning af bygninger, veje og offentlige arealer, trafikale problemer, manglende offentlige og private servicetilbud, herunder kultur- og fritidstilbud, omfang og karakter af boliger med behov for bygningsfornyelse samt regionale og lokale forudsætninger vedrørende udviklingen i indbyggerantal, investeringer og beskæftigelse mv.)
 • Modtager kommunen tilsagn om reservation om støtte til områdefornyelse, skal kommunen udarbejde et egentligt byfornyelsesprogram for det ansøgte område, der beskriver de påtænkte indsatser indgående. Det endelige byfornyelsesprogram skal godkendes af Byrådet inden det fremsendes til ministeriet, der giver endeligt tilsagn om, at områdefornyelsen kan gå i gang. Herefter er der fem år til at gennemføre de planlagte aktiviteter efter tidsplanen i byfornyelsesprogrammet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø anbefaler, at der udarbejdes ansøgning om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i løbet af efteråret 2016.

Med Kommuneplanrevisionen i efteråret 2016 samt de øvrige indsatser vedr. kulturarvskommuneprojektet (arkitektur og formidling) og øvrige planlægningsopgaver vurderer Fagforvaltningen for Teknik og Miljø, at der ikke er tilstrækkelige ressourcer til selv at udarbejde ansøgning om områdefornyelse. Det anbefales at lade byplankonsulenten, der allerede varetager byrumsløsningen, forestå ansøgningen.

Direktionen anbefaler denne løsning, jf. pkt. 16.

Inden afsendelse til Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet skal Byrådet godkende ansøgning om reservation af rammemidler til områdefornyelse.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender, at der udarbejdes en ansøgning om midler til områdefornyelse i Dronninglund, samt at lade ansøgningen udarbejde af byplanskonsulenten.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 12. september 2016, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Til toppen


15. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning
 • Møde med politidirektør onsdag
 • Alternative anvendelser af Tygelsgadecentret vurderes

Arne M. Jensen var fraværende.

Til toppen


16. Lukket punkt: Kulturarvskommuneprojekt Dronninglund


Til toppen


17. Lukket punkt: Orientering om byggemodningsbidrag


Til toppen


18. Lukket punkt: Planlægningsmæssige overvejelser


Til toppen


19. Lukket punkt: Salg af ejendom


Til toppen


20. Lukket punkt: Ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld


Til toppen


21. Lukket punkt: Ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld


Til toppen


22. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 12. oktober 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer